TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 19:1--21:25

19:1 tote <5119> oun <3767> elaben <2983> (5627) o <3588> pilatov <4091> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> emastigwsen <3146> (5656)

19:2 kai <2532> oi <3588> stratiwtai <4757> plexantev <4120> (5660) stefanon <4735> ex <1537> akanywn <173> epeyhkan <2007> (5656) autou <846> th <3588> kefalh <2776> kai <2532> imation <2440> porfuroun <4210> periebalon <4016> (5627) auton <846>

19:3 kai <2532> hrconto <2064> (5711) prov <4314> auton <846> kai <2532> elegon <3004> (5707) caire <5463> (5720) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> edidosan <1325> (5707) autw <846> rapismata <4475>

19:4 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) palin <3825> exw <1854> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> ide <1492> (5657) agw <71> (5719) umin <5213> auton <846> exw <1854> ina <2443> gnwte <1097> (5632) oti <3754> oudemian <3762> aitian <156> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846>

19:5 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> [o] <3588> ihsouv <2424> exw <1854> forwn <5409> (5723) ton <3588> akanyinon <174> stefanon <4735> kai <2532> to <3588> porfuroun <4210> imation <2440> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> idou <2400> (5628) o <3588> anyrwpov <444>

19:6 ote <3753> oun <3767> eidon <1492> (5627) auton <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> uphretai <5257> ekraugasan <2905> (5656) legontev <3004> (5723) staurwson <4717> (5657) staurwson <4717> (5657) legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> labete <2983> (5628) auton <846> umeiv <5210> kai <2532> staurwsate <4717> (5657) egw <1473> gar <1063> ouc <3756> euriskw <2147> (5719) en <1722> autw <846> aitian <156>

19:7 apekriyhsan <611> (5662) autw <846> oi <3588> ioudaioi <2453> hmeiv <2249> nomon <3551> ecomen <2192> (5719) kai <2532> kata <2596> ton <3588> nomon <3551> ofeilei <3784> (5719) apoyanein <599> (5629) oti <3754> uion <5207> yeou <2316> eauton <1438> epoihsen <4160> (5656)

19:8 ote <3753> oun <3767> hkousen <191> (5656) o <3588> pilatov <4091> touton <5126> ton <3588> logon <3056> mallon <3123> efobhyh <5399> (5675)

19:9 kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> praitwrion <4232> palin <3825> kai <2532> legei <3004> (5719) tw <3588> ihsou <2424> poyen <4159> ei <1510> (5748) su <4771> o <3588> de <1161> ihsouv <2424> apokrisin <612> ouk <3756> edwken <1325> (5656) autw <846>

19:10 legei <3004> (5719) oun <3767> autw <846> o <3588> pilatov <4091> emoi <1698> ou <3756> laleiv <2980> (5719) ouk <3756> oidav <1492> (5758) oti <3754> exousian <1849> ecw <2192> (5719) apolusai <630> (5658) se <4571> kai <2532> exousian <1849> ecw <2192> (5719) staurwsai <4717> (5658) se <4571>

19:11 apekriyh <611> (5662) autw <846> ihsouv <2424> ouk <3756> eicev <2192> (5707) exousian <1849> kat <2596> emou <1700> oudemian <3762> ei <1487> mh <3361> hn <1510> (5713) dedomenon <1325> (5772) soi <4671> anwyen <509> dia <1223> touto <5124> o <3588> paradouv <3860> (5631) me <3165> soi <4671> meizona <3173> amartian <266> ecei <2192> (5719)

19:12 ek <1537> toutou <5127> o <3588> pilatov <4091> ezhtei <2212> (5707) apolusai <630> (5658) auton <846> oi <3588> de <1161> ioudaioi <2453> ekraugasan <2905> (5656) legontev <3004> (5723) ean <1437> touton <5126> apolushv <630> (5661) ouk <3756> ei <1510> (5748) filov <5384> tou <3588> kaisarov <2541> pav <3956> o <3588> basilea <935> eauton <1438> poiwn <4160> (5723) antilegei <483> (5719) tw <3588> kaisari <2541>

19:13 o <3588> oun <3767> pilatov <4091> akousav <191> (5660) twn <3588> logwn <3056> toutwn <5130> hgagen <71> (5627) exw <1854> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> ekayisen <2523> (5656) epi <1909> bhmatov <968> eiv <1519> topon <5117> legomenon <3004> (5746) liyostrwton <3038> ebraisti <1447> de <1161> gabbaya <1042>

19:14 hn <1510> (5713) de <1161> paraskeuh <3904> tou <3588> pasca <3957> wra <5610> hn <1510> (5713) wv <5613> ekth <1623> kai <2532> legei <3004> (5719) toiv <3588> ioudaioiv <2453> ide <1492> (5657) o <3588> basileuv <935> umwn <5216>

19:15 ekraugasan <2905> (5656) oun <3767> ekeinoi <1565> aron <142> (5657) aron <142> (5657) staurwson <4717> (5657) auton <846> legei <3004> (5719) autoiv <846> o <3588> pilatov <4091> ton <3588> basilea <935> umwn <5216> staurwsw <4717> (5692) apekriyhsan <611> (5662) oi <3588> arciereiv <749> ouk <3756> ecomen <2192> (5719) basilea <935> ei <1487> mh <3361> kaisara <2541>

19:16 tote <5119> oun <3767> paredwken <3860> (5656) auton <846> autoiv <846> ina <2443> staurwyh <4717> (5686) parelabon <3880> (5627) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424>

19:17 kai <2532> bastazwn <941> (5723) eautw <1438> ton <3588> stauron <4716> exhlyen <1831> (5627) eiv <1519> ton <3588> legomenon <3004> (5746) kraniou <2898> topon <5117> o <3739> legetai <3004> (5743) ebraisti <1447> golgoya <1115>

19:18 opou <3699> auton <846> estaurwsan <4717> (5656) kai <2532> met <3326> autou <846> allouv <243> duo <1417> enteuyen <1782> kai <2532> enteuyen <1782> meson <3319> de <1161> ton <3588> ihsoun <2424>

19:19 egraqen <1125> (5656) de <1161> kai <2532> titlon <5102> o <3588> pilatov <4091> kai <2532> eyhken <5087> (5656) epi <1909> tou <3588> staurou <4716> hn <1510> (5713) de <1161> gegrammenon <1125> (5772) ihsouv <2424> o <3588> nazwraiov <3480> o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453>

19:20 touton <5126> oun <3767> ton <3588> titlon <5102> polloi <4183> anegnwsan <314> (5627) twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) o <3588> topov <5117> thv <3588> polewv <4172> opou <3699> estaurwyh <4717> (5681) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> hn <1510> (5713) gegrammenon <1125> (5772) ebraisti <1447> rwmaisti <4515> ellhnisti <1676>

19:21 elegon <3004> (5707) oun <3767> tw <3588> pilatw <4091> oi <3588> arciereiv <749> twn <3588> ioudaiwn <2453> mh <3361> grafe <1125> (5720) o <3588> basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> all <235> oti <3754> ekeinov <1565> eipen <2036> (5627) basileuv <935> twn <3588> ioudaiwn <2453> eimi <1510> (5748)

19:22 apekriyh <611> (5662) o <3588> pilatov <4091> o <3739> gegrafa <1125> (5758) gegrafa <1125> (5758)

19:23 oi <3588> oun <3767> stratiwtai <4757> ote <3753> estaurwsan <4717> (5656) ton <3588> ihsoun <2424> elabon <2983> (5627) ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> epoihsan <4160> (5656) tessara <5064> merh <3313> ekastw <1538> stratiwth <4757> merov <3313> kai <2532> ton <3588> citwna <5509> hn <1510> (5713) de <1161> o <3588> citwn <5509> arafov <729> ek <1537> twn <3588> anwyen <509> ufantov <5307> di <1223> olou <3650>

19:24 eipan <3004> (5627) oun <3767> prov <4314> allhlouv <240> mh <3361> sciswmen <4977> (5661) auton <846> alla <235> lacwmen <2975> (5632) peri <4012> autou <846> tinov <5101> estai <1510> (5704) ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) diemerisanto <1266> (5668) ta <3588> imatia <2440> mou <3450> eautoiv <1438> kai <2532> epi <1909> ton <3588> imatismon <2441> mou <3450> ebalon <906> (5627) klhron <2819> oi <3588> men <3303> oun <3767> stratiwtai <4757> tauta <5023> epoihsan <4160> (5656)

19:25 eisthkeisan <2476> (5715) de <1161> para <3844> tw <3588> staurw <4716> tou <3588> ihsou <2424> h <3588> mhthr <3384> autou <846> kai <2532> h <3588> adelfh <79> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> maria <3137> h <3588> tou <3588> klwpa <2832> kai <2532> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094>

19:26 ihsouv <2424> oun <3767> idwn <1492> (5631) thn <3588> mhtera <3384> kai <2532> ton <3588> mayhthn <3101> parestwta <3936> (5761) on <3739> hgapa <25> (5707) legei <3004> (5719) th <3588> mhtri <3384> gunai <1135> ide <1492> (5657) o <3588> uiov <5207> sou <4675>

19:27 eita <1534> legei <3004> (5719) tw <3588> mayhth <3101> ide <1492> (5657) h <3588> mhthr <3384> sou <4675> kai <2532> ap <575> ekeinhv <1565> thv <3588> wrav <5610> elaben <2983> (5627) o <3588> mayhthv <3101> authn <846> eiv <1519> ta <3588> idia <2398>

19:28 meta <3326> touto <5124> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> hdh <2235> panta <3956> tetelestai <5055> (5769) ina <2443> teleiwyh <5048> (5686) h <3588> grafh <1124> legei <3004> (5719) diqw <1372> (5719)

19:29 skeuov <4632> ekeito <2749> (5711) oxouv <3690> meston <3324> spoggon <4699> oun <3767> meston <3324> tou <3588> oxouv <3690> usswpw <5301> periyentev <4060> (5631) proshnegkan <4374> (5656) autou <846> tw <3588> stomati <4750>

19:30 ote <3753> oun <3767> elaben <2983> (5627) to <3588> oxov <3690> [o] <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) tetelestai <5055> (5769) kai <2532> klinav <2827> (5660) thn <3588> kefalhn <2776> paredwken <3860> (5656) to <3588> pneuma <4151>

19:31 oi <3588> oun <3767> ioudaioi <2453> epei <1893> paraskeuh <3904> hn <1510> (5713) ina <2443> mh <3361> meinh <3306> (5661) epi <1909> tou <3588> staurou <4716> ta <3588> swmata <4983> en <1722> tw <3588> sabbatw <4521> hn <1510> (5713) gar <1063> megalh <3173> h <3588> hmera <2250> ekeinou <1565> tou <3588> sabbatou <4521> hrwthsan <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> ina <2443> kateagwsin <2608> (5652) autwn <846> ta <3588> skelh <4628> kai <2532> arywsin <142> (5686)

19:32 hlyon <2064> (5627) oun <3767> oi <3588> stratiwtai <4757> kai <2532> tou <3588> men <3303> prwtou <4413> kateaxan <2608> (5656) ta <3588> skelh <4628> kai <2532> tou <3588> allou <243> tou <3588> sustaurwyentov <4957> (5685) autw <846>

19:33 epi <1909> de <1161> ton <3588> ihsoun <2424> elyontev <2064> (5631) wv <5613> eidon <1492> (5627) hdh <2235> auton <846> teynhkota <2348> (5761) ou <3756> kateaxan <2608> (5656) autou <846> ta <3588> skelh <4628>

19:34 all <235> eiv <1520> twn <3588> stratiwtwn <4757> logch <3057> autou <846> thn <3588> pleuran <4125> enuxen <3572> (5656) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) euyuv <2117> aima <129> kai <2532> udwr <5204>

19:35 kai <2532> o <3588> ewrakwv <3708> (5761) memarturhken <3140> (5758) kai <2532> alhyinh <228> autou <846> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> kai <2532> ekeinov <1565> oiden <1492> (5758) oti <3754> alhyh <227> legei <3004> (5719) ina <2443> kai <2532> umeiv <5210> pisteuhte <4100> (5725)

19:36 egeneto <1096> (5633) gar <1063> tauta <5023> ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) ostoun <3747> ou <3756> suntribhsetai <4937> (5691) autou <846>

19:37 kai <2532> palin <3825> etera <2087> grafh <1124> legei <3004> (5719) oqontai <3700> (5695) eiv <1519> on <3739> exekenthsan <1574> (5656)

19:38 meta <3326> de <1161> tauta <3778> hrwthsen <2065> (5656) ton <3588> pilaton <4091> iwshf <2501> apo <575> arimayaiav <707> wn <1510> (5752) mayhthv <3101> [tou] <3588> ihsou <2424> kekrummenov <2928> (5772) de <1161> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> ina <2443> arh <142> (5661) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> epetreqen <2010> (5656) o <3588> pilatov <4091> hlyen <2064> (5627) oun <3767> kai <2532> hren <142> (5656) to <3588> swma <4983> autou <846>

19:39 hlyen <2064> (5627) de <1161> kai <2532> nikodhmov <3530> o <3588> elywn <2064> (5631) prov <4314> auton <846> nuktov <3571> to <3588> prwton <4413> ferwn <5342> (5723) eligma <3395> smurnhv <4666> kai <2532> alohv <250> wv <5613> litrav <3046> ekaton <1540>

19:40 elabon <2983> (5627) oun <3767> to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424> kai <2532> edhsan <1210> (5656) auto <846> oyonioiv <3608> meta <3326> twn <3588> arwmatwn <759> kaywv <2531> eyov <1485> estin <1510> (5748) toiv <3588> ioudaioiv <2453> entafiazein <1779> (5721)

19:41 hn <1510> (5713) de <1161> en <1722> tw <3588> topw <5117> opou <3699> estaurwyh <4717> (5681) khpov <2779> kai <2532> en <1722> tw <3588> khpw <2779> mnhmeion <3419> kainon <2537> en <1722> w <3739> oudepw <3764> oudeiv <3762> hn <1510> (5713) teyeimenov <5087> (5772)

19:42 ekei <1563> oun <3767> dia <1223> thn <3588> paraskeuhn <3904> twn <3588> ioudaiwn <2453> oti <3754> egguv <1451> hn <1510> (5713) to <3588> mnhmeion <3419> eyhkan <5087> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>

20:1 th <3588> de <1161> mia <1520> twn <3588> sabbatwn <4521> maria <3137> h <3588> magdalhnh <3094> ercetai <2064> (5736) prwi <4404> skotiav <4653> eti <2089> oushv <1510> (5752) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> blepei <991> (5719) ton <3588> liyon <3037> hrmenon <142> (5772) ek <1537> tou <3588> mnhmeiou <3419>

20:2 trecei <5143> (5719) oun <3767> kai <2532> ercetai <2064> (5736) prov <4314> simwna <4613> petron <4074> kai <2532> prov <4314> ton <3588> allon <243> mayhthn <3101> on <3739> efilei <5368> (5707) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> hran <142> (5656) ton <3588> kurion <2962> ek <1537> tou <3588> mnhmeiou <3419> kai <2532> ouk <3756> oidamen <1492> (5758) pou <4226> eyhkan <5087> (5656) auton <846>

20:3 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> o <3588> petrov <4074> kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> kai <2532> hrconto <2064> (5711) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419>

20:4 etrecon <5143> (5707) de <1161> oi <3588> duo <1417> omou <3674> kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> proedramen <4390> (5627) tacion <5032> tou <3588> petrou <4074> kai <2532> hlyen <2064> (5627) prwtov <4413> eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419>

20:5 kai <2532> parakuqav <3879> (5660) blepei <991> (5719) keimena <2749> (5740) ta <3588> oyonia <3608> ou <3756> mentoi <3305> eishlyen <1525> (5627)

20:6 ercetai <2064> (5736) oun <3767> kai <2532> simwn <4613> petrov <4074> akolouywn <190> (5723) autw <846> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> yewrei <2334> (5719) ta <3588> oyonia <3608> keimena <2749> (5740)

20:7 kai <2532> to <3588> soudarion <4676> o <3739> hn <1510> (5713) epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> ou <3756> meta <3326> twn <3588> oyoniwn <3608> keimenon <2749> (5740) alla <235> cwriv <5565> entetuligmenon <1794> (5772) eiv <1519> ena <1520> topon <5117>

20:8 tote <5119> oun <3767> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> o <3588> allov <243> mayhthv <3101> o <3588> elywn <2064> (5631) prwtov <4413> eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> eiden <1492> (5627) kai <2532> episteusen <4100> (5656)

20:9 oudepw <3764> gar <1063> hdeisan <1492> (5715) thn <3588> grafhn <1124> oti <3754> dei <1163> (5904) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498> anasthnai <450> (5629)

20:10 aphlyon <565> (5627) oun <3767> palin <3825> prov <4314> autouv <846> oi <3588> mayhtai <3101>

20:11 maria <3137> de <1161> eisthkei <2476> (5715) prov <4314> tw <3588> mnhmeiw <3419> exw <1854> klaiousa <2799> (5723) wv <5613> oun <3767> eklaien <2799> (5707) parekuqen <3879> (5656) eiv <1519> to <3588> mnhmeion <3419>

20:12 kai <2532> yewrei <2334> (5719) duo <1417> aggelouv <32> en <1722> leukoiv <3022> kayezomenouv <2516> (5740) ena <1520> prov <4314> th <3588> kefalh <2776> kai <2532> ena <1520> prov <4314> toiv <3588> posin <4228> opou <3699> ekeito <2749> (5711) to <3588> swma <4983> tou <3588> ihsou <2424>

20:13 kai <2532> legousin <3004> (5719) auth <846> ekeinoi <1565> gunai <1135> ti <5101> klaieiv <2799> (5719) legei <3004> (5719) autoiv <846> oti <3754> hran <142> (5656) ton <3588> kurion <2962> mou <3450> kai <2532> ouk <3756> oida <1492> (5758) pou <4226> eyhkan <5087> (5656) auton <846>

20:14 tauta <5023> eipousa <2036> (5631) estrafh <4762> (5648) eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> yewrei <2334> (5719) ton <3588> ihsoun <2424> estwta <2476> (5761) kai <2532> ouk <3756> hdei <1492> (5715) oti <3754> ihsouv <2424> estin <1510> (5748)

20:15 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> gunai <1135> ti <5101> klaieiv <2799> (5719) tina <5101> zhteiv <2212> (5719) ekeinh <1565> dokousa <1380> (5723) oti <3754> o <3588> khpourov <2780> estin <1510> (5748) legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> ei <1487> su <4771> ebastasav <941> (5656) auton <846> eipe <2036> (5628) moi <3427> pou <4226> eyhkav <5087> (5656) auton <846> kagw <2504> auton <846> arw <142> (5692)

20:16 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> mariam <3137> strafeisa <4762> (5651) ekeinh <1565> legei <3004> (5719) autw <846> ebraisti <1447> rabbouni <4462> o <3588> legetai <3004> (5743) didaskale <1320>

20:17 legei <3004> (5719) auth <846> ihsouv <2424> mh <3361> mou <3450> aptou <680> (5732) oupw <3768> gar <1063> anabebhka <305> (5758) prov <4314> ton <3588> patera <3962> poreuou <4198> (5737) de <1161> prov <4314> touv <3588> adelfouv <80> mou <3450> kai <2532> eipe <2036> (5628) autoiv <846> anabainw <305> (5719) prov <4314> ton <3588> patera <3962> mou <3450> kai <2532> patera <3962> umwn <5216> kai <2532> yeon <2316> mou <3450> kai <2532> yeon <2316> umwn <5216>

20:18 ercetai <2064> (5736) mariam <3137> h <3588> magdalhnh <3094> aggellousa <32> (5723) toiv <3588> mayhtaiv <3101> oti <3754> ewraka <3708> (5758) ton <3588> kurion <2962> kai <2532> tauta <5023> eipen <2036> (5627) auth <846>

20:19 oushv <1510> (5752) oun <3767> oqiav <3798> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> th <3588> mia <1520> sabbatwn <4521> kai <2532> twn <3588> yurwn <2374> kekleismenwn <2808> (5772) opou <3699> hsan <1510> (5713) oi <3588> mayhtai <3101> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> twn <3588> ioudaiwn <2453> hlyen <2064> (5627) o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> esth <2476> (5627) eiv <1519> to <3588> meson <3319> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> eirhnh <1515> umin <5213>

20:20 kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) edeixen <1166> (5656) kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> thn <3588> pleuran <4125> autoiv <846> ecarhsan <5463> (5644) oun <3767> oi <3588> mayhtai <3101> idontev <1492> (5631) ton <3588> kurion <2962>

20:21 eipen <2036> (5627) oun <3767> autoiv <846> [o <3588> ihsouv] <2424> palin <3825> eirhnh <1515> umin <5213> kaywv <2531> apestalken <649> (5758) me <3165> o <3588> pathr <3962> kagw <2504> pempw <3992> (5719) umav <5209>

20:22 kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) enefushsen <1720> (5656) kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> labete <2983> (5628) pneuma <4151> agion <40>

20:23 an <302> tinwn <5100> afhte <863> (5632) tav <3588> amartiav <266> afewntai <863> (5769) autoiv <846> an <302> tinwn <5100> krathte <2902> (5725) kekrathntai <2902> (5769)

20:24 ywmav <2381> de <1161> eiv <1520> ek <1537> twn <3588> dwdeka <1427> o <3588> legomenov <3004> (5746) didumov <1324> ouk <3756> hn <1510> (5713) met <3326> autwn <846> ote <3753> hlyen <2064> (5627) ihsouv <2424>

20:25 elegon <3004> (5707) oun <3767> autw <846> oi <3588> alloi <243> mayhtai <3101> ewrakamen <3708> (5758) ton <3588> kurion <2962> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ean <1437> mh <3361> idw <1492> (5632) en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> ton <3588> tupon <5179> twn <3588> hlwn <2247> kai <2532> balw <906> (5632) ton <3588> daktulon <1147> mou <3450> eiv <1519> ton <3588> tupon <5179> twn <3588> hlwn <2247> kai <2532> balw <906> (5632) mou <3450> thn <3588> ceira <5495> eiv <1519> thn <3588> pleuran <4125> autou <846> ou <3756> mh <3361> pisteusw <4100> (5692)

20:26 kai <2532> mey <3326> hmerav <2250> oktw <3638> palin <3825> hsan <1510> (5713) esw <2080> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> kai <2532> ywmav <2381> met <3326> autwn <846> ercetai <2064> (5736) o <3588> ihsouv <2424> twn <3588> yurwn <2374> kekleismenwn <2808> (5772) kai <2532> esth <2476> (5627) eiv <1519> to <3588> meson <3319> kai <2532> eipen <2036> (5627) eirhnh <1515> umin <5213>

20:27 eita <1534> legei <3004> (5719) tw <3588> ywma <2381> fere <5342> (5720) ton <3588> daktulon <1147> sou <4675> wde <5602> kai <2532> ide <1492> (5657) tav <3588> ceirav <5495> mou <3450> kai <2532> fere <5342> (5720) thn <3588> ceira <5495> sou <4675> kai <2532> bale <906> (5628) eiv <1519> thn <3588> pleuran <4125> mou <3450> kai <2532> mh <3361> ginou <1096> (5737) apistov <571> alla <235> pistov <4103>

20:28 apekriyh <611> (5662) ywmav <2381> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3588> kuriov <2962> mou <3450> kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <3450>

20:29 legei <3004> (5719) autw <846> [o] <3588> ihsouv <2424> oti <3754> ewrakav <3708> (5758) me <3165> pepisteukav <4100> (5758) makarioi <3107> oi <3588> mh <3361> idontev <1492> (5631) kai <2532> pisteusantev <4100> (5660)

20:30 polla <4183> men <3303> oun <3767> kai <2532> alla <243> shmeia <4592> epoihsen <4160> (5656) o <3588> ihsouv <2424> enwpion <1799> twn <3588> mayhtwn <3101> a <3739> ouk <3756> estin <1510> (5748) gegrammena <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> toutw <5129>

20:31 tauta <5023> de <1161> gegraptai <1125> (5769) ina <2443> pisteuhte <4100> (5725) oti <3754> ihsouv <2424> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> uiov <5207> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> ina <2443> pisteuontev <4100> (5723) zwhn <2222> echte <2192> (5725) en <1722> tw <3588> onomati <3686> autou <846>

21:1 meta <3326> tauta <5023> efanerwsen <5319> (5656) eauton <1438> palin <3825> ihsouv <2424> toiv <3588> mayhtaiv <3101> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> tiberiadov <5085> efanerwsen <5319> (5656) de <1161> outwv <3779>

21:2 hsan <1510> (5713) omou <3674> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> ywmav <2381> o <3588> legomenov <3004> (5746) didumov <1324> kai <2532> nayanahl <3482> o <3588> apo <575> kana <2580> thv <3588> galilaiav <1056> kai <2532> oi <3588> tou <3588> zebedaiou <2199> kai <2532> alloi <243> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> duo <1417>

21:3 legei <3004> (5719) autoiv <846> simwn <4613> petrov <4074> upagw <5217> (5719) alieuein <232> (5721) legousin <3004> (5719) autw <846> ercomeya <2064> (5736) kai <2532> hmeiv <2249> sun <4862> soi <4671> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> enebhsan <1684> (5627) eiv <1519> to <3588> ploion <4143> kai <2532> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> nukti <3571> epiasan <4084> (5656) ouden <3762>

21:4 prwiav <4405> de <1161> hdh <2235> ginomenhv <1096> (5740) esth <2476> (5627) ihsouv <2424> eiv <1519> ton <3588> aigialon <123> ou <3756> mentoi <3305> hdeisan <1492> (5715) oi <3588> mayhtai <3101> oti <3754> ihsouv <2424> estin <1510> (5748)

21:5 legei <3004> (5719) oun <3767> autoiv <846> ihsouv <2424> paidia <3813> mh <3361> ti <5100> prosfagion <4371> ecete <2192> (5719) apekriyhsan <611> (5662) autw <846> ou <3756>

21:6 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> balete <906> (5628) eiv <1519> ta <3588> dexia <1188> merh <3313> tou <3588> ploiou <4143> to <3588> diktuon <1350> kai <2532> eurhsete <2147> (5692) ebalon <906> (5627) oun <3767> kai <2532> ouketi <3765> auto <846> elkusai <1670> (5658) iscuon <2480> (5707) apo <575> tou <3588> plhyouv <4128> twn <3588> icyuwn <2486>

21:7 legei <3004> (5719) oun <3767> o <3588> mayhthv <3101> ekeinov <1565> on <3739> hgapa <25> (5707) o <3588> ihsouv <2424> tw <3588> petrw <4074> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> (5748) simwn <4613> oun <3767> petrov <4074> akousav <191> (5660) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> (5748) ton <3588> ependuthn <1903> diezwsato <1241> (5668) hn <1510> (5713) gar <1063> gumnov <1131> kai <2532> ebalen <906> (5627) eauton <1438> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281>

21:8 oi <3588> de <1161> alloi <243> mayhtai <3101> tw <3588> ploiariw <4142> hlyon <2064> (5627) ou <3756> gar <1063> hsan <1510> (5713) makran <3112> apo <575> thv <3588> ghv <1093> alla <235> wv <5613> apo <575> phcwn <4083> diakosiwn <1250> surontev <4951> (5723) to <3588> diktuon <1350> twn <3588> icyuwn <2486>

21:9 wv <5613> oun <3767> apebhsan <576> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> blepousin <991> (5719) anyrakian <439> keimenhn <2749> (5740) kai <2532> oqarion <3795> epikeimenon <1945> (5740) kai <2532> arton <740>

21:10 legei <3004> (5719) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> enegkate <5342> (5657) apo <575> twn <3588> oqariwn <3795> wn <3739> epiasate <4084> (5656) nun <3568>

21:11 anebh <305> (5627) oun <3767> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> eilkusen <1670> (5656) to <3588> diktuon <1350> eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> meston <3324> icyuwn <2486> megalwn <3173> ekaton <1540> penthkonta <4004> triwn <5140> kai <2532> tosoutwn <5118> ontwn <1510> (5752) ouk <3756> escisyh <4977> (5681) to <3588> diktuon <1350>

21:12 legei <3004> (5719) autoiv <846> [o] <3588> ihsouv <2424> deute <1205> (5773) aristhsate <709> (5657) oudeiv <3762> etolma <5111> (5707) twn <3588> mayhtwn <3101> exetasai <1833> (5658) auton <846> su <4771> tiv <5101> ei <1510> (5748) eidotev <1492> (5761) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> estin <1510> (5748)

21:13 ercetai <2064> (5736) ihsouv <2424> kai <2532> lambanei <2983> (5719) ton <3588> arton <740> kai <2532> didwsin <1325> (5719) autoiv <846> kai <2532> to <3588> oqarion <3795> omoiwv <3668>

21:14 touto <5124> hdh <2235> triton <5154> efanerwyh <5319> (5681) ihsouv <2424> toiv <3588> mayhtaiv <3101> egeryeiv <1453> (5685) ek <1537> nekrwn <3498>

21:15 ote <3753> oun <3767> hristhsan <709> (5656) legei <3004> (5719) tw <3588> simwni <4613> petrw <4074> o <3588> ihsouv <2424> simwn <4613> iwannou <2491> agapav <25> (5719) me <3165> pleon <4119> toutwn <5130> legei <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962> su <4771> oidav <1492> (5758) oti <3754> filw <5368> (5719) se <4571> legei <3004> (5719) autw <846> boske <1006> (5720) ta <3588> arnia <721> mou <3450>

21:16 legei <3004> (5719) autw <846> palin <3825> deuteron <1208> simwn <4613> iwannou <2491> agapav <25> (5719) me <3165> legei <3004> (5719) autw <846> nai <3483> kurie <2962> su <4771> oidav <1492> (5758) oti <3754> filw <5368> (5719) se <4571> legei <3004> (5719) autw <846> poimaine <4165> (5720) ta <3588> probatia <4263> mou <3450>

21:17 legei <3004> (5719) autw <846> to <3588> triton <5154> simwn <4613> iwannou <2491> fileiv <5368> (5719) me <3165> eluphyh <3076> (5681) o <3588> petrov <4074> oti <3754> eipen <2036> (5627) autw <846> to <3588> triton <5154> fileiv <5368> (5719) me <3165> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> kurie <2962> panta <3956> su <4771> oidav <1492> (5758) su <4771> ginwskeiv <1097> (5719) oti <3754> filw <5368> (5719) se <4571> legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> boske <1006> (5720) ta <3588> probatia <4263> mou <3450>

21:18 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) soi <4671> ote <3753> hv <1510> (5713) newterov <3501> ezwnnuev <2224> (5707) seauton <4572> kai <2532> periepateiv <4043> (5707) opou <3699> hyelev <2309> (5707) otan <3752> de <1161> ghrashv <1095> (5661) ekteneiv <1614> (5692) tav <3588> ceirav <5495> sou <4675> kai <2532> allov <243> zwsei <2224> (5692) se <4571> kai <2532> oisei <5342> (5692) opou <3699> ou <3756> yeleiv <2309> (5719)

21:19 touto <5124> de <1161> eipen <2036> (5627) shmainwn <4591> (5723) poiw <4169> yanatw <2288> doxasei <1392> (5692) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> touto <5124> eipwn <2036> (5631) legei <3004> (5719) autw <846> akolouyei <190> (5720) moi <3427>

21:20 epistrafeiv <1994> (5651) o <3588> petrov <4074> blepei <991> (5719) ton <3588> mayhthn <3101> on <3739> hgapa <25> (5707) o <3588> ihsouv <2424> akolouyounta <190> (5723) ov <3739> kai <2532> anepesen <377> (5627) en <1722> tw <3588> deipnw <1173> epi <1909> to <3588> sthyov <4738> autou <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) kurie <2962> tiv <5101> estin <1510> (5748) o <3588> paradidouv <3860> (5723) se <4571>

21:21 touton <5126> oun <3767> idwn <1492> (5631) o <3588> petrov <4074> legei <3004> (5719) tw <3588> ihsou <2424> kurie <2962> outov <3778> de <1161> ti <5101>

21:22 legei <3004> (5719) autw <846> o <3588> ihsouv <2424> ean <1437> auton <846> yelw <2309> (5725) menein <3306> (5721) ewv <2193> ercomai <2064> (5736) ti <5101> prov <4314> se <4571> su <4771> moi <3427> akolouyei <190> (5720)

21:23 exhlyen <1831> (5627) oun <3767> outov <3778> o <3588> logov <3056> eiv <1519> touv <3588> adelfouv <80> oti <3754> o <3588> mayhthv <3101> ekeinov <1565> ouk <3756> apoynhskei <599> (5719) ouk <3756> eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> ouk <3756> apoynhskei <599> (5719) all <235> ean <1437> auton <846> yelw <2309> (5725) menein <3306> (5721) ewv <2193> ercomai <2064> (5736) ti <5101> prov <4314> se <4571>

21:24 outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> mayhthv <3101> o <3588> marturwn <3140> (5723) peri <4012> toutwn <5130> kai <2532> o <3588> graqav <1125> (5660) tauta <5023> kai <2532> oidamen <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> autou <846> h <3588> marturia <3141> estin <1510> (5748)

21:25 estin <1510> (5748) de <1161> kai <2532> alla <243> polla <4183> a <3739> epoihsen <4160> (5656) o <3588> ihsouv <2424> atina <3748> ean <1437> grafhtai <1125> (5747) kay <2596> en <1520> oud <3761> auton <846> oimai <3633> (5736) ton <3588> kosmon <2889> cwrhsein <5562> (5693) ta <3588> grafomena <1125> (5746) biblia <975>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA