TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 56:3

56:3 o <03002> sby <06086> Ue <0589> yna <02005> Nh <05631> oyroh <0559> rmay <0408> law <05971> wme <05921> lem <03068> hwhy <0914> ynlydby <0914> ldbh <0559> rmal <03068> hwhy <0413> la <03867> hwlnh <05236> rknh <01121> Nb <0559> rmay <0408> law(56:3)

56:3 mh <3165> legetw <3004> o <3588> allogenhv <241> o <3588> proskeimenov prov <4314> kurion <2962> aforiei me <1473> ara <685> kuriov <2962> apo <575> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> mh <3165> legetw <3004> o <3588> eunoucov <2135> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> xulon <3586> xhron <3584>

Yesaya 56:6-7

56:6 <01285> ytyrbb <02388> Myqyzxmw <02490> wllxm <07676> tbs <08104> rms <03605> lk <05650> Mydbel <0> wl <01961> twyhl <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <0157> hbhalw <08334> wtrsl <03068> hwhy <05921> le <03867> Mywlnh <05236> rknh <01121> ynbw(56:6)

56:6 kai <2532> toiv <3588> allogenesi <241> toiv <3588> proskeimenoiv kuriw <2962> douleuein <1398> autw <846> kai <2532> agapan <25> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> tou <3588> einai <1510> autw <846> eiv <1519> doulouv <1401> kai <2532> doulav <1399> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> fulassomenouv <5442> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> mh <3165> bebhloun <953> kai <2532> antecomenouv thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473>

56:7 <05971> Mymeh <03605> lkl <07121> arqy <08605> hlpt <01004> tyb <01004> ytyb <03588> yk <04196> yxbzm <05921> le <07522> Nwurl <02077> Mhyxbzw <05930> Mhytlwe <08605> ytlpt <01004> tybb <08055> Mytxmvw <06944> ysdq <02022> rh <0413> la <0935> Mytwaybhw(56:7)

56:7 eisaxw <1521> autouv <846> eiv <1519> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> eufranw <2165> autouv <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> ta <3588> olokautwmata <3646> autwn <846> kai <2532> ai <3588> yusiai <2378> autwn <846> esontai <1510> dektai <1184> epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> mou <1473> o <3588> gar <1063> oikov <3624> mou <1473> oikov <3624> proseuchv <4335> klhyhsetai <2564> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA