TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 55:1--66:24

55:1 <02461> blxw <03196> Nyy <04242> ryxm <03808> awlbw <03701> Pok <03808> awlb <07666> wrbs <01980> wklw <0398> wlkaw <07666> wrbs <01980> wkl <03701> Pok <0> wl <0369> Nya <0834> rsaw <04325> Myml <01980> wkl <06771> amu <03605> lk <01945> ywh(55:1)

55:1 oi <3588> diqwntev <1372> poreuesye <4198> ef <1909> udwr <5204> kai <2532> osoi <3745> mh <3165> ecete <2192> argurion <694> badisantev agorasate <59> kai <2532> piete <4095> aneu <427> arguriou <694> kai <2532> timhv <5092> oinou <3631> kai <2532> stear

55:2 <05315> Mkspn <01880> Nsdb <06026> gnettw <02896> bwj <0398> wlkaw <0413> yla <08085> ewms <08085> wems <07654> hebvl <03808> awlb <03018> Mkeygyw <03899> Mxl <03808> awlb <03701> Pok <08254> wlqst <04100> hml(55:2)

55:2 ina <2443> ti <5100> timasye <5091> arguriou <694> kai <2532> ton <3588> mocyon <3449> umwn <4771> ouk <3364> eiv <1519> plhsmonhn <4140> akousate <191> mou <1473> kai <2532> fagesye <2068> agaya <18> kai <2532> entrufhsei <1792> en <1722> agayoiv <18> h <3588> quch <5590> umwn <4771>

55:3 <0539> Mynmanh <01732> dwd <02617> ydox <05769> Mlwe <01285> tyrb <0> Mkl <03772> htrkaw <05315> Mkspn <02421> yxtw <08085> wems <0413> yla <01980> wklw <0241> Mknza <05186> wjh(55:3)

55:3 prosecete <4337> toiv <3588> wtioiv <5621> umwn <4771> kai <2532> epakolouyhsate taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> epakousate mou <1473> kai <2532> zhsetai <2198> en <1722> agayoiv <18> h <3588> quch <5590> umwn <4771> kai <2532> diayhsomai umin <4771> diayhkhn <1242> aiwnion <166> ta <3588> osia <3741> dauid ta <3588> pista <4103>

55:4 <03816> Mymal <06680> hwumw <05057> dygn <05414> wyttn <03816> Mymwal <05707> de <02005> Nh(55:4)

55:4 idou <2400> marturion <3142> en <1722> eynesin <1484> dedwka <1325> auton <846> arconta <758> kai <2532> prostassonta <4367> eynesin <1484>

55:5 o <06286> Krap <03588> yk <03478> larvy <06918> swdqlw <0430> Kyhla <03068> hwhy <04616> Neml <07323> wuwry <0413> Kyla <03045> Kwedy <03808> al <01471> ywgw <07121> arqt <03045> edt <03808> al <01471> ywg <02005> Nh(55:5)

55:5 eynh <1484> a <3739> ouk <3364> hdeisan se <4771> epikalesontai se <4771> kai <2532> laoi <2992> oi <3739> ouk <3364> epistantai <1987> se <4771> epi <1909> se <4771> katafeuxontai <2703> eneken tou <3588> yeou <2316> sou <4771> tou <3588> agiou <40> israhl <2474> oti <3754> edoxasen <1392> se <4771>

55:6 <07138> bwrq <01961> wtwyhb <07121> wharq <04672> waumhb <03068> hwhy <01875> wsrd(55:6)

55:6 zhthsate <2212> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> en <1722> tw <3588> euriskein <2147> auton <846> epikalesasye hnika <2259> d <1161> an <302> eggizh <1448> umin <4771>

55:7 <05545> xwlol <07235> hbry <03588> yk <0430> wnyhla <0413> law <07355> whmxryw <03069> hwhy <0413> la <07725> bsyw <04284> wytbsxm <0205> Nwa <0376> syaw <01870> wkrd <07563> esr <05800> bzey(55:7)

55:7 apolipetw <620> o <3588> asebhv <765> tav <3588> odouv <3598> autou <846> kai <2532> anhr <435> anomov <459> tav <3588> boulav <1012> autou <846> kai <2532> epistrafhtw <1994> epi <1909> kurion <2962> kai <2532> elehyhsetai <1653> oti <3754> epi <1909> polu <4183> afhsei tav <3588> amartiav <266> umwn <4771>

55:8 <03068> hwhy <05002> Man <01870> ykrd <01870> Mkykrd <03808> alw <04284> Mkytwbsxm <04284> ytwbsxm <03808> al <03588> yk(55:8)

55:8 ou <3364> gar <1063> eisin <1510> ai <3588> boulai <1012> mou <1473> wsper <3746> ai <3588> boulai <1012> umwn <4771> oude <3761> wsper <3746> ai <3588> odoi <3598> umwn <4771> ai <3588> odoi <3598> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962>

55:9 <04284> Mkytbsxmm <04284> ytbsxmw <01870> Mkykrdm <01870> ykrd <01361> whbg <03651> Nk <0776> Uram <08064> Myms <01361> whbg <03588> yk(55:9)

55:9 all <235> wv <3739> apecei <568> o <3588> ouranov <3772> apo <575> thv <3588> ghv <1065> outwv <3778> apecei <568> h <3588> odov <3598> mou <1473> apo <575> twn <3588> odwn <3598> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> dianohmata <1270> umwn <4771> apo <575> thv <3588> dianoiav <1271> mou <1473>

55:10 <0398> lkal <03899> Mxlw <02232> erzl <02233> erz <05414> Ntnw <06779> hxymuhw <03205> hdylwhw <0776> Urah <0853> ta <07301> hwrh <0518> Ma <03588> yk <07725> bwsy <03808> al <08033> hmsw <08064> Mymsh <04480> Nm <07950> glshw <01653> Msgh <03381> dry <0834> rsak <03588> yk(55:10)

55:10 wv <3739> gar <1063> ean <1437> katabh <2597> uetov <5205> h <2228> ciwn <5510> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apostrafh <654> ewv <2193> an <302> meyush <3184> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ektekh kai <2532> ekblasthsh kai <2532> dw <1325> sperma <4690> tw <3588> speironti <4687> kai <2532> arton <740> eiv <1519> brwsin <1035>

55:11 <07971> wytxls <0834> rsa <06743> xyluhw <02654> ytupx <0834> rsa <0853> ta <06213> hve <0518> Ma <03588> yk <07387> Mqyr <0413> yla <07725> bwsy <03808> al <06310> ypm <03318> auy <0834> rsa <01697> yrbd <01961> hyhy <03651> Nk(55:11)

55:11 outwv <3778> estai <1510> to <3588> rhma <4487> mou <1473> o <3739> ean <1437> exelyh <1831> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> ou <3364> mh <3165> apostrafh <654> ewv <2193> an <302> suntelesyh <4931> osa <3745> hyelhsa <2309> kai <2532> euodwsw <2137> tav <3588> odouv <3598> sou <4771> kai <2532> ta <3588> entalmata <1778> mou <1473>

55:12 <03709> Pk <04222> waxmy <07704> hdvh <06086> yue <03605> lkw <07440> hnr <06440> Mkynpl <06476> wxupy <01389> twebghw <02022> Myrhh <02986> Nwlbwt <07965> Mwlsbw <03318> waut <08057> hxmvb <03588> yk(55:12)

55:12 en <1722> gar <1063> eufrosunh <2167> exeleusesye <1831> kai <2532> en <1722> cara <5479> didacyhsesye <1321> ta <3588> gar <1063> orh <3735> kai <2532> oi <3588> bounoi <1015> exalountai <1814> prosdecomenoi <4327> umav <4771> en <1722> cara <5479> kai <2532> panta <3956> ta <3588> xula <3586> tou <3588> agrou <68> epikrothsei toiv <3588> kladoiv <2798>

55:13 o <03772> trky <03808> al <05769> Mlwe <0226> twal <08034> Msl <03068> hwhyl <01961> hyhw <01918> odh <05927> hley <05636> dproh <08478> *txtw {txt} <01265> swrb <05927> hley <05285> Uwuenh <08478> txt(55:13)

55:13 kai <2532> anti <473> thv <3588> stoibhv anabhsetai <305> kuparissov anti <473> de <1161> thv <3588> konuzhv anabhsetai <305> mursinh kai <2532> estai <1510> kuriov <2962> eiv <1519> onoma <3686> kai <2532> eiv <1519> shmeion <4592> aiwnion <166> kai <2532> ouk <3364> ekleiqei <1587>

56:1 <01540> twlghl <06666> ytqduw <0935> awbl <03444> ytewsy <07138> hbwrq <03588> yk <06666> hqdu <06213> wvew <04941> jpsm <08104> wrms <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(56:1)

56:1 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> fulassesye <5442> krisin <2920> poihsate <4160> dikaiosunhn <1343> hggisen <1448> gar <1063> to <3588> swthrion <4992> mou <1473> paraginesyai <3854> kai <2532> to <3588> eleov <1656> mou <1473> apokalufyhnai <601>

56:2 o <07451> er <03605> lk <06213> twvem <03027> wdy <08104> rmsw <02490> wllxm <07676> tbs <08104> rms <0> hb <02388> qyzxy <0120> Mda <01121> Nbw <02063> taz <06213> hvey <0376> swna <0835> yrsa(56:2)

56:2 makariov <3107> anhr <435> o <3588> poiwn <4160> tauta <3778> kai <2532> anyrwpov <444> o <3588> antecomenov autwn <846> kai <2532> fulasswn <5442> ta <3588> sabbata <4521> mh <3165> bebhloun <953> kai <2532> diathrwn <1301> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> mh <3165> poiein <4160> adikhma <92>

56:3 o <03002> sby <06086> Ue <0589> yna <02005> Nh <05631> oyroh <0559> rmay <0408> law <05971> wme <05921> lem <03068> hwhy <0914> ynlydby <0914> ldbh <0559> rmal <03068> hwhy <0413> la <03867> hwlnh <05236> rknh <01121> Nb <0559> rmay <0408> law(56:3)

56:3 mh <3165> legetw <3004> o <3588> allogenhv <241> o <3588> proskeimenov prov <4314> kurion <2962> aforiei me <1473> ara <685> kuriov <2962> apo <575> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> mh <3165> legetw <3004> o <3588> eunoucov <2135> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> xulon <3586> xhron <3584>

56:4 <01285> ytyrbb <02388> Myqyzxmw <02654> ytupx <0834> rsab <0977> wrxbw <07676> ytwtbs <0853> ta <08104> wrmsy <0834> rsa <05631> Myoyrol <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(56:4)

56:4 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> toiv <3588> eunoucoiv <2135> osoi <3745> an <302> fulaxwntai <5442> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> kai <2532> eklexwntai a <3739> egw <1473> yelw <2309> kai <2532> antecwntai thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473>

56:5 o <03772> trky <03808> al <0834> rsa <0> wl <05414> Nta <05769> Mlwe <08034> Ms <01323> twnbmw <01121> Mynbm <02896> bwj <08034> Msw <03027> dy <02346> ytmwxbw <01004> ytybb <0> Mhl <05414> yttnw(56:5)

56:5 dwsw <1325> autoiv <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> kai <2532> en <1722> tw <3588> teicei <5038> mou <1473> topon <5117> onomaston kreittw <2908> uiwn <5207> kai <2532> yugaterwn <2364> onoma <3686> aiwnion <166> dwsw <1325> autoiv <846> kai <2532> ouk <3364> ekleiqei <1587>

56:6 <01285> ytyrbb <02388> Myqyzxmw <02490> wllxm <07676> tbs <08104> rms <03605> lk <05650> Mydbel <0> wl <01961> twyhl <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <0157> hbhalw <08334> wtrsl <03068> hwhy <05921> le <03867> Mywlnh <05236> rknh <01121> ynbw(56:6)

56:6 kai <2532> toiv <3588> allogenesi <241> toiv <3588> proskeimenoiv kuriw <2962> douleuein <1398> autw <846> kai <2532> agapan <25> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> tou <3588> einai <1510> autw <846> eiv <1519> doulouv <1401> kai <2532> doulav <1399> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> fulassomenouv <5442> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> mh <3165> bebhloun <953> kai <2532> antecomenouv thv <3588> diayhkhv <1242> mou <1473>

56:7 <05971> Mymeh <03605> lkl <07121> arqy <08605> hlpt <01004> tyb <01004> ytyb <03588> yk <04196> yxbzm <05921> le <07522> Nwurl <02077> Mhyxbzw <05930> Mhytlwe <08605> ytlpt <01004> tybb <08055> Mytxmvw <06944> ysdq <02022> rh <0413> la <0935> Mytwaybhw(56:7)

56:7 eisaxw <1521> autouv <846> eiv <1519> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> eufranw <2165> autouv <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> ta <3588> olokautwmata <3646> autwn <846> kai <2532> ai <3588> yusiai <2378> autwn <846> esontai <1510> dektai <1184> epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> mou <1473> o <3588> gar <1063> oikov <3624> mou <1473> oikov <3624> proseuchv <4335> klhyhsetai <2564> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484>

56:8 <06908> wyubqnl <05921> wyle <06908> Ubqa <05750> dwe <03478> larvy <01760> yxdn <06908> Ubqm <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man(56:8)

56:8 eipen kuriov <2962> o <3588> sunagwn <4863> touv <3588> diesparmenouv <1289> israhl <2474> oti <3754> sunaxw <4863> ep <1909> auton <846> sunagwghn <4864>

56:9 o <03293> reyb <02416> wtyx <03605> lk <0398> lkal <0857> wyta <07704> ydv <02416> wtyx <03605> lk(56:9)

56:9 panta <3956> ta <3588> yhria <2342> ta <3588> agria <66> deute <1205> fagete <2068> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> drumou

56:10 <05123> Mwnl <0157> ybha <07901> Mybks <01957> Myzh <05024> xbnl <03201> wlkwy <03808> al <0483> Mymla <03611> Myblk <03605> Mlk <03045> wedy <03808> al <03605> Mlk <05787> Myrwe <06822> *wypu {wpu} (56:10)

56:10 idete <3708> oti <3754> pantev <3956> ektetuflwntai ouk <3364> egnwsan <1097> fronhsai <5426> pantev <3956> kunev <2965> eneoi <3501> ou <3364> dunhsontai <1410> ulaktein enupniazomenoi koithn <2845> filountev <5368> nustaxai <3573>

56:11 <07097> whuqm <01215> weubl <0376> sya <06437> wnp <01870> Mkrdl <03605> Mlk <0995> Nybh <03045> wedy <03808> al <07462> Myer <01992> hmhw <07646> hebv <03045> wedy <03808> al <05315> spn <05794> yze <03611> Myblkhw(56:11)

56:11 kai <2532> oi <3588> kunev <2965> anaideiv th <3588> quch <5590> ouk <3364> eidotev plhsmonhn <4140> kai <2532> eisin <1510> ponhroi <4190> ouk <3364> eidotev sunesin <4907> pantev <3956> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> exhkolouyhsan <1811> ekastov <1538> kata <2596> to <3588> eautou <1438>

56:12 <03966> dam <03499> rty <01419> lwdg <04279> rxm <03117> Mwy <02088> hzk <01961> hyhw <07941> rks <05433> habonw <03196> Nyy <03947> hxqa <0857> wyta(56:12)

56:12

57:1 <06662> qyduh <0622> Poan <07451> herh <06440> ynpm <03588> yk <0995> Nybm <0369> Nyab <0622> Mypoan <02617> dox <0376> ysnaw <03820> bl <05921> le <07760> Mv <0376> sya <0369> Nyaw <06> dba <06662> qyduh(57:1)

57:1 idete <3708> wv <3739> o <3588> dikaiov <1342> apwleto kai <2532> oudeiv <3762> ekdecetai <1551> th <3588> kardia <2588> kai <2532> andrev <435> dikaioi <1342> airontai <142> kai <2532> oudeiv <3762> katanoei <2657> apo <575> gar <1063> proswpou <4383> adikiav <93> hrtai <142> o <3588> dikaiov <1342>

57:2 <05228> wxkn <01980> Klh <04904> Mtwbksm <05921> le <05117> wxwny <07965> Mwls <0935> awby(57:2)

57:2 estai <1510> en <1722> eirhnh <1515> h <3588> tafh <5027> autou <846> hrtai <142> ek <1537> tou <3588> mesou <3319>

57:3 <02181> hnztw <05003> Panm <02233> erz <06049> hnne <01121> ynb <02008> hnh <07126> wbrq <0859> Mtaw(57:3)

57:3 umeiv <4771> de <1161> prosagagete <4317> wde <3592> uioi <5207> anomoi <459> sperma <4690> moicwn <3432> kai <2532> pornhv <4204>

57:4 <08267> rqs <02233> erz <06588> esp <03206> ydly <0859> Mta <03808> awlh <03956> Nwsl <0748> wkyrat <06310> hp <07337> wbyxrt <04310> ym <05921> le <06026> wgnett <04310> ym <05921> le(57:4)

57:4 en <1722> tini <5100> enetrufhsate <1792> kai <2532> epi <1909> tina <5100> hnoixate <455> to <3588> stoma <4750> umwn <4771> kai <2532> epi <1909> tina <5100> ecalasate <5465> thn <3588> glwssan <1100> umwn <4771> ouc <3364> umeiv <4771> este <1510> tekna <5043> apwleiav <684> sperma <4690> anomon <459>

57:5 <05553> Myeloh <05585> ypeo <08478> txt <05158> Mylxnb <03206> Mydlyh <07819> yjxs <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txt <0410> Mylab <02552> Mymxnh(57:5)

57:5 oi <3588> parakalountev <3870> epi <1909> ta <3588> eidwla <1497> upo <5259> dendra <1186> dasea sfazontev <4969> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> en <1722> taiv <3588> faragxin <5327> ana <303> meson <3319> twn <3588> petrwn <4074>

57:6 <05162> Mxna <0428> hla <05921> leh <04503> hxnm <05927> tyleh <05262> Kon <08210> tkps <01992> Mhl <01571> Mg <01486> Klrwg <01992> Mh <01992> Mh <02506> Kqlx <05158> lxn <02511> yqlxb(57:6)

57:6 ekeinh <1565> sou <4771> h <3588> meriv <3310> outov <3778> sou <4771> o <3588> klhrov <2819> kakeinoiv execeav <1632> spondav kakeinoiv anhnegkav <399> yusiav <2378> epi <1909> toutoiv <3778> oun <3767> ouk <3364> orgisyhsomai <3710>

57:7 <02077> xbz <02076> xbzl <05927> tyle <08033> Ms <01571> Mg <04904> Kbksm <07760> tmv <05375> avnw <01364> hbg <02022> rh <05921> le(57:7)

57:7 ep <1909> orov <3735> uqhlon <5308> kai <2532> metewron ekei <1563> sou <4771> h <3588> koith <2845> kakei <2546> anebibasav <307> yusiav <2378>

57:8 <02372> tyzx <03027> dy <04904> Mbksm <0157> tbha <01992> Mhm <0> Kl <03772> trktw <04904> Kbksm <07337> tbxrh <05927> yletw <01540> tylg <0853> ytam <03588> yk <02146> Knwrkz <07760> tmv <04201> hzwzmhw <01817> tldh <0310> rxaw(57:8)

57:8 kai <2532> opisw <3694> twn <3588> staymwn thv <3588> yurav <2374> sou <4771> eyhkav <5087> mnhmosuna <3422> sou <4771> wou <3633> oti <3754> ean <1437> ap <575> emou <1473> aposthv pleion <4183> ti <5100> exeiv <2192> hgaphsav <25> touv <3588> koimwmenouv <2837> meta <3326> sou <4771>

57:9 <07585> lwas <05704> de <08213> ylypstw <07350> qxrm <05704> de <06735> *Kyryu <07971> yxlstw <07547> Kyxqr <07235> ybrtw <08081> Nmsb <04428> Klml <07788> yrstw(57:9)

57:9 kai <2532> eplhyunav <4129> thn <3588> porneian <4202> sou <4771> met <3326> autwn <846> kai <2532> pollouv <4183> epoihsav <4160> touv <3588> makran <3112> apo <575> sou <4771> kai <2532> apesteilav <649> presbeiv uper <5228> ta <3588> oria <3725> sou <4771> kai <2532> apestreqav <654> kai <2532> etapeinwyhv <5013> ewv <2193> adou <86>

57:10 <02470> tylx <03808> al <03651> Nk <05921> le <04672> taum <03027> Kdy <02416> tyx <02976> sawn <0559> trma <03808> al <03021> tegy <01870> Kkrd <07230> brb(57:10)

57:10 taiv <3588> poluodiaiv sou <4771> ekopiasav <2872> kai <2532> ouk <3364> eipav pausomai <3973> eniscuousa <1765> oti <3754> epraxav <4238> tauta <3778> dia <1223> touto <3778> ou <3364> katedehyhv <2611> mou <1473>

57:11 <03372> yaryt <03808> al <0853> ytwaw <05769> Mlemw <02814> hsxm <0589> yna <03808> alh <03820> Kbl <05921> le <07760> tmv <03808> al <02142> trkz <03808> al <0853> ytwaw <03576> ybzkt <03588> yk <03372> yarytw <01672> tgad <04310> ym <0853> taw(57:11)

57:11 su <4771> tina <5100> eulabhyeisa <2125> efobhyhv <5399> kai <2532> eqeusw me <1473> kai <2532> ouk <3364> emnhsyhv <3403> mou <1473> oude <3761> elabev <2983> me <1473> eiv <1519> thn <3588> dianoian <1271> oude <3761> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> kagw se <4771> idwn <3708> parorw kai <2532> eme <1473> ouk <3364> efobhyhv <5399>

57:12 <03276> Kwlyewy <03808> alw <04639> Kyvem <0853> taw <06666> Ktqdu <05046> dyga <0589> yna(57:12)

57:12 kagw apaggelw thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> ta <3588> kaka <2556> sou <4771> a <3739> ouk <3364> wfelhsousin <5623> se <4771>

57:13 <06944> ysdq <02022> rh <03423> sryyw <0776> Ura <05157> lxny <0> yb <02620> howxhw <01892> lbh <03947> xqy <07307> xwr <05375> avy <03605> Mlk <0853> taw <06899> Kyuwbq <05337> Klyuy <02199> Kqezb(57:13)

57:13 otan <3752> anabohshv <310> exelesywsan <1807> se <4771> en <1722> th <3588> yliqei <2347> sou <4771> toutouv <3778> gar <1063> pantav <3956> anemov <417> lhmqetai <2983> kai <2532> apoisei <667> kataigiv oi <3588> de <1161> antecomenoi mou <1473> kthsontai <2932> ghn <1065> kai <2532> klhronomhsousin <2816> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473>

57:14 o <05971> yme <01870> Krdm <04383> lwskm <07311> wmyrh <01870> Krd <06437> wnp <05549> wlo <05549> wlo <0559> rmaw(57:14)

57:14 kai <2532> erousin kayarisate <2511> apo <575> proswpou <4383> autou <846> odouv <3598> kai <2532> arate <142> skwla apo <575> thv <3588> odou <3598> tou <3588> laou <2992> mou <1473>

57:15 <01792> Myakdn <03820> bl <02421> twyxhlw <08217> Mylps <07307> xwr <02421> twyxhl <07307> xwr <08217> lpsw <01793> akd <0854> taw <07931> Nwksa <06918> swdqw <04791> Mwrm <08034> wms <06918> swdqw <05703> de <07931> Nks <05375> avnw <07311> Mr <0559> rma <03541> hk <03588> yk(57:15)

57:15 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> uqistov <5310> o <3588> en <1722> uqhloiv <5308> katoikwn ton <3588> aiwna <165> agiov <40> en <1722> agioiv <40> onoma <3686> autw <846> kuriov <2962> uqistov <5310> en <1722> agioiv <40> anapauomenov <373> kai <2532> oligoqucoiv <3642> didouv <1325> makroyumian <3115> kai <2532> didouv <1325> zwhn <2222> toiv <3588> suntetrimmenoiv <4937> thn <3588> kardian <2588>

57:16 <06213> ytyve <0589> yna <05397> twmsnw <05848> Pwjey <06440> ynplm <07307> xwr <03588> yk <07107> Pwuqa <05331> xunl <03808> alw <07378> byra <05769> Mlwel <03808> al <03588> yk(57:16)

57:16 ouk <3364> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> ekdikhsw <1556> umav <4771> oude <3761> dia <1223> pantov <3956> orgisyhsomai <3710> umin <4771> pneuma <4151> gar <1063> par <3844> emou <1473> exeleusetai <1831> kai <2532> pnohn <4157> pasan <3956> egw <1473> epoihsa <4160>

57:17 <03820> wbl <01870> Krdb <07726> bbws <01980> Klyw <07107> Puqaw <05641> rtoh <05221> whkaw <07107> ytpuq <01215> weub <05771> Nweb(57:17)

57:17 di <1223> amartian <266> bracu <1024> ti <5100> eluphsa <3076> auton <846> kai <2532> epataxa <3960> auton <846> kai <2532> apestreqa <654> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> ap <575> autou <846> kai <2532> eluphyh <3076> kai <2532> eporeuyh <4198> stugnov en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846>

57:18 <057> wylbalw <0> wl <05150> Mymxn <07999> Mlsaw <05148> whxnaw <07495> whapraw <07200> ytyar <01870> wykrd(57:18)

57:18 tav <3588> odouv <3598> autou <846> ewraka <3708> kai <2532> iasamhn <2390> auton <846> kai <2532> parekalesa <3870> auton <846> kai <2532> edwka <1325> autw <846> paraklhsin <3874> alhyinhn <228>

57:19 <07495> wytaprw <03068> hwhy <0559> rma <07138> bwrqlw <07350> qwxrl <07965> Mwls <07965> Mwls <08193> Mytpv <05108> *byn {bwn} <01254> arwb(57:19)

57:19 eirhnhn <1515> ep <1909> eirhnhn <1515> toiv <3588> makran <3112> kai <2532> toiv <3588> egguv <1451> ousin <1510> kai <2532> eipen kuriov <2962> iasomai <2390> autouv <846>

57:20 <02916> jyjw <07516> spr <04325> wymym <01644> wsrgyw <03201> lkwy <03808> al <08252> jqsh <03588> yk <01644> srgn <03220> Myk <07563> Myesrhw(57:20)

57:20 oi <3588> de <1161> adikoi <94> outwv <3778> kludwnisyhsontai <2831> kai <2532> anapausasyai <373> ou <3364> dunhsontai <1410>

57:21 o <07563> Myesrl <0430> yhla <0559> rma <07965> Mwls <0369> Nya(57:21)

57:21 ouk <3364> estin <1510> cairein <5463> toiv <3588> asebesin <765> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

58:1 <02403> Mtajx <03290> bqey <01004> tyblw <06588> Mesp <05971> ymel <05046> dghw <06963> Klwq <07311> Mrh <07782> rpwsk <02820> Kvxt <0408> la <01627> Nwrgb <07121> arq(58:1)

58:1 anabohson <310> en <1722> iscui <2479> kai <2532> mh <3165> feish <5339> wv <3739> salpigga <4536> uqwson <5312> thn <3588> fwnhn <5456> sou <4771> kai <2532> anaggeilon <312> tw <3588> law <2992> mou <1473> ta <3588> amarthmata <265> autwn <846> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> iakwb <2384> tav <3588> anomiav <458> autwn <846>

58:2 <02654> Nwupxy <0430> Myhla <07132> tbrq <06664> qdu <04941> yjpsm <07592> ynwlasy <05800> bze <03808> al <0430> wyhla <04941> jpsmw <06213> hve <06666> hqdu <0834> rsa <01471> ywgk <02654> Nwupxy <01870> ykrd <01847> tedw <01875> Nwsrdy <03117> Mwy <03117> Mwy <0853> ytwaw(58:2)

58:2 eme <1473> hmeran <2250> ex <1537> hmerav <2250> zhtousin <2212> kai <2532> gnwnai <1097> mou <1473> tav <3588> odouv <3598> epiyumousin wv <3739> laov <2992> dikaiosunhn <1343> pepoihkwv <4160> kai <2532> krisin <2920> yeou <2316> autou <846> mh <3165> egkataleloipwv <2641> aitousin <154> me <1473> nun <3568> krisin <2920> dikaian <1342> kai <2532> eggizein <1448> yew <2316> epiyumousin

58:3 <05065> wvgnt <06092> Mkybue <03605> lkw <02656> Upx <04672> waumt <06685> Mkmu <03117> Mwyb <02005> Nh <03045> edt <03808> alw <05315> wnspn <06031> wnyne <07200> tyar <03808> alw <06684> wnmu <04100> hml(58:3)

58:3 legontev <3004> ti <5100> oti <3754> enhsteusamen <3522> kai <2532> ouk <3364> eidev <3708> etapeinwsamen <5013> tav <3588> qucav <5590> hmwn <1473> kai <2532> ouk <3364> egnwv <1097> en <1722> gar <1063> taiv <3588> hmeraiv <2250> twn <3588> nhsteiwn <3521> umwn <4771> euriskete <2147> ta <3588> yelhmata <2307> umwn <4771> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> upoceiriouv umwn <4771> uponussete

58:4 <06963> Mklwq <04791> Mwrmb <08085> eymshl <03117> Mwyk <06684> wmwut <03808> al <07562> esr <0106> Prgab <05221> twkhlw <06684> wmwut <04683> humw <07379> byrl <02005> Nh(58:4)

58:4 ei <1487> eiv <1519> kriseiv <2920> kai <2532> macav <3163> nhsteuete <3522> kai <2532> tuptete <5180> pugmaiv <4435> tapeinon <5011> ina <2443> ti <5100> moi <1473> nhsteuete <3522> wv <3739> shmeron <4594> akousyhnai <191> en <1722> kraugh <2906> thn <3588> fwnhn <5456> umwn <4771>

58:5 <03068> hwhyl <07522> Nwur <03117> Mwyw <06685> Mwu <07121> arqt <02088> hzlh <03331> eyuy <0665> rpaw <08242> qvw <07218> wsar <0100> Nmgak <03721> Pklh <05315> wspn <0120> Mda <06031> twne <03117> Mwy <0977> whrxba <06685> Mwu <01961> hyhy <02088> hzkh(58:5)

58:5 ou <3364> tauthn <3778> thn <3588> nhsteian <3521> exelexamhn kai <2532> hmeran <2250> tapeinoun <5013> anyrwpon <444> thn <3588> quchn <5590> autou <846> oud <3761> an <302> kamqhv <2578> wv <3739> krikon ton <3588> trachlon <5137> sou <4771> kai <2532> sakkon <4526> kai <2532> spodon <4700> upostrwsh <5291> oud <3761> outwv <3778> kalesete <2564> nhsteian <3521> dekthn <1184>

58:6 <05423> wqtnt <04133> hjwm <03605> lkw <02670> Myspx <07533> Myuwur <07971> xlsw <04133> hjwm <092> twdga <05425> rth <07562> esr <02784> twburx <06605> xtp <0977> whrxba <06685> Mwu <02088> hz <03808> awlh(58:6)

58:6 ouci <3364> toiauthn <5108> nhsteian <3521> egw <1473> exelexamhn legei <3004> kuriov <2962> alla <235> lue <3089> panta <3956> sundesmon <4886> adikiav <93> dialue <1262> straggaliav biaiwn <972> sunallagmatwn apostelle <649> teyrausmenouv <2352> en <1722> afesei <859> kai <2532> pasan <3956> suggrafhn adikon <94> diaspa <1288>

58:7 <05956> Mlett <03808> al <01320> Krvbmw <03680> wtyokw <06174> Mre <07200> hart <03588> yk <01004> tyb <0935> aybt <04788> Mydwrm <06041> Myynew <03899> Kmxl <07457> berl <06536> orp <03808> awlh(58:7)

58:7 diayrupte peinwnti <3983> ton <3588> arton <740> sou <4771> kai <2532> ptwcouv <4434> astegouv eisage <1521> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771> ean <1437> idhv <3708> gumnon <1131> peribale <4016> kai <2532> apo <575> twn <3588> oikeiwn <3609> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771> ouc <3364> uperoqh

58:8 <0622> Kpoay <03068> hwhy <03519> dwbk <06664> Kqdu <06440> Kynpl <01980> Klhw <06779> xmut <04120> hrhm <0724> Ktkraw <0216> Krwa <07837> rxsk <01234> eqby <0227> za(58:8)

58:8 tote <5119> raghsetai <4486> proimon <4406> to <3588> fwv <5457> sou <4771> kai <2532> ta <3588> iamata <2386> sou <4771> tacu <5036> anatelei <393> kai <2532> proporeusetai <4313> emprosyen <1715> sou <4771> h <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> kai <2532> h <3588> doxa <1391> tou <3588> yeou <2316> peristelei se <4771>

58:9 <0205> Nwa <01696> rbdw <0676> ebua <07971> xls <04133> hjwm <08432> Kkwtm <05493> ryot <0518> Ma <02005> ynnh <0559> rmayw <07768> ewst <06030> hney <03068> hwhyw <07121> arqt <0227> za(58:9)

58:9 tote <5119> bohsh <994> kai <2532> o <3588> yeov <2316> eisakousetai <1522> sou <4771> eti <2089> lalountov <2980> sou <4771> erei idou <2400> pareimi <3918> ean <1437> afelhv apo <575> sou <4771> sundesmon <4886> kai <2532> ceirotonian kai <2532> rhma <4487> goggusmou <1112>

58:10 <06672> Myrhuk <0653> Ktlpaw <0216> Krwa <02822> Ksxb <02224> xrzw <07646> eybvt <06031> hnen <05315> spnw <05315> Kspn <07457> berl <06329> qptw(58:10)

58:10 kai <2532> dwv <1325> peinwnti <3983> ton <3588> arton <740> ek <1537> quchv <5590> sou <4771> kai <2532> quchn <5590> tetapeinwmenhn emplhshv tote <5119> anatelei <393> en <1722> tw <3588> skotei <4655> to <3588> fwv <5457> sou <4771> kai <2532> to <3588> skotov <4655> sou <4771> wv <3739> meshmbria <3314>

58:11 <04325> wymym <03576> wbzky <03808> al <0834> rsa <04325> Mym <04161> auwmkw <07302> hwr <01588> Ngk <01961> tyyhw <02502> Uylxy <06106> Kytmuew <05315> Kspn <06710> twxuxub <07646> eybvhw <08548> dymt <03069> hwhy <05148> Kxnw(58:11)

58:11 kai <2532> estai <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771> meta <3326> sou <4771> dia <1223> pantov <3956> kai <2532> emplhsyhsh kayaper <2509> epiyumei <1937> h <3588> quch <5590> sou <4771> kai <2532> ta <3588> osta <3747> sou <4771> pianyhsetai kai <2532> esh <1510> wv <3739> khpov <2779> meyuwn <3184> kai <2532> wv <3739> phgh <4077> hn <3739> mh <3165> exelipen <1587> udwr <5204> kai <2532> ta <3588> osta <3747> sou <4771> wv <3739> botanh <1008> anatelei <393> kai <2532> pianyhsetai kai <2532> klhronomhsousi <2816> geneav <1074> genewn <1074>

58:12 <03427> tbsl <05410> twbytn <07725> bbsm <06556> Urp <01443> rdg <0> Kl <07121> arqw <06965> Mmwqt <01755> rwdw <01755> rwd <04146> ydowm <05769> Mlwe <02723> twbrx <04480> Kmm <01129> wnbw(58:12)

58:12 kai <2532> oikodomhyhsontai <3618> sou <4771> ai <3588> erhmoi <2048> aiwnioi <166> kai <2532> estai <1510> sou <4771> ta <3588> yemelia aiwnia <166> genewn <1074> geneaiv <1074> kai <2532> klhyhsh <2564> oikodomov fragmwn <5418> kai <2532> touv <3588> tribouv <5147> touv <3588> ana <303> meson <3319> pauseiv

58:13 <01697> rbd <01696> rbdw <02656> Kupx <04672> awumm <01870> Kykrd <06213> twvem <03513> wtdbkw <03513> dbkm <03068> hwhy <06918> swdql <06027> gne <07676> tbsl <07121> tarqw <06944> ysdq <03117> Mwyb <02656> Kyupx <06213> twve <07272> Klgr <07676> tbsm <07725> byst <0518> Ma(58:13)

58:13 ean <1437> apostreqhv <654> ton <3588> poda <4228> sou <4771> apo <575> twn <3588> sabbatwn <4521> tou <3588> mh <3165> poiein <4160> ta <3588> yelhmata <2307> sou <4771> en <1722> th <3588> hmera <2250> th <3588> agia <40> kai <2532> kaleseiv <2564> ta <3588> sabbata <4521> trufera agia <40> tw <3588> yew <2316> sou <4771> ouk <3364> areiv <142> ton <3588> poda <4228> sou <4771> ep <1909> ergw <2041> oude <3761> lalhseiv <2980> logon <3056> en <1722> orgh <3709> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> sou <4771>

58:14 o <01696> rbd <03068> hwhy <06310> yp <03588> yk <01> Kyba <03290> bqey <05159> tlxn <0398> Kytlkahw <0776> Ura <01116> *ytmb {ytwmb} <05921> le <07392> Kytbkrhw <03068> hwhy <05921> le <06026> gnett <0227> za(58:14)

58:14 kai <2532> esh <1510> pepoiywv <3982> epi <1909> kurion <2962> kai <2532> anabibasei <307> se <4771> epi <1909> ta <3588> agaya <18> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> qwmiei <5595> se <4771> thn <3588> klhronomian <2817> iakwb <2384> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> to <3588> gar <1063> stoma <4750> kuriou <2962> elalhsen <2980> tauta <3778>

59:1 <08085> ewmsm <0241> wnza <03513> hdbk <03808> alw <03467> eyswhm <03068> hwhy <03027> dy <07114> hruq <03808> al <02005> Nh(59:1)

59:1 mh <3165> ouk <3364> iscuei <2480> h <3588> ceir <5495> kuriou <2962> tou <3588> swsai <4982> h <2228> ebarunen <925> to <3588> ouv <3775> autou <846> tou <3588> mh <3165> eisakousai <1522>

59:2 <08085> ewmsm <04480> Mkm <06440> Mynp <05641> wrytoh <02403> Mkytwajxw <0430> Mkyhla <0996> Nybl <0996> Mknyb <0914> Myldbm <01961> wyh <05771> Mkytnwe <0518> Ma <03588> yk(59:2)

59:2 alla <235> ta <3588> amarthmata <265> umwn <4771> diistwsin <1339> ana <303> meson <3319> umwn <4771> kai <2532> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> tav <3588> amartiav <266> umwn <4771> apestreqen <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> af <575> umwn <4771> tou <3588> mh <3165> elehsai <1653>

59:3 <01897> hght <05766> hlwe <03956> Mknwsl <08267> rqs <01696> wrbd <08193> Mkytwtpv <05771> Nweb <0676> Mkytwebuaw <01818> Mdb <01351> wlagn <03709> Mkypk <03588> yk(59:3)

59:3 ai <3588> gar <1063> ceirev <5495> umwn <4771> memolummenai <3435> aimati <129> kai <2532> oi <3588> daktuloi <1147> umwn <4771> en <1722> amartiaiv <266> ta <3588> de <1161> ceilh <5491> umwn <4771> elalhsen <2980> anomian <458> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> umwn <4771> adikian <93> meleta <3191>

59:4 <0205> Nwa <03205> dylwhw <05999> lme <02029> wrh <07723> aws <01696> rbdw <08414> wht <05921> le <0982> xwjb <0530> hnwmab <08199> jpsn <0369> Nyaw <06664> qdub <07121> arq <0369> Nya(59:4)

59:4 oudeiv <3762> lalei <2980> dikaia <1342> oude <3761> estin <1510> krisiv <2920> alhyinh <228> pepoiyasin <3982> epi <1909> mataioiv <3152> kai <2532> lalousin <2980> kena <2756> oti <3754> kuousin ponon <4192> kai <2532> tiktousin <5088> anomian <458>

59:5 <0660> hepa <01234> eqbt <02116> hrwzhw <04191> twmy <01000> Mhyuybm <0398> lkah <0707> wgray <05908> sybke <06980> yrwqw <01234> weqb <06848> ynwepu <01000> yuyb(59:5)

59:5 wa <5609> aspidwn <785> errhxan <4486> kai <2532> iston aracnhv ufainousin kai <2532> o <3588> mellwn <3195> twn <3588> wwn <5609> autwn <846> fagein <2068> suntriqav <4937> ourion euren <2147> kai <2532> en <1722> autw <846> basiliskov

59:6 <03709> Mhypkb <02555> omx <06467> lepw <0205> Nwa <04639> yvem <04639> Mhyvem <04639> Mhyvemb <03680> wokty <03808> alw <0899> dgbl <01961> wyhy <03808> al <06980> Mhyrwq(59:6)

59:6 o <3588> istov autwn <846> ouk <3364> estai <1510> eiv <1519> imation <2440> oude <3761> mh <3165> peribalwntai <4016> apo <575> twn <3588> ergwn <2041> autwn <846> ta <3588> gar <1063> erga <2041> autwn <846> erga <2041> anomiav <458>

59:7 <04546> Mtwlomb <07667> rbsw <07701> ds <0205> Nwa <04284> twbsxm <04284> Mhytwbsxm <05355> yqn <01818> Md <08210> Kpsl <04116> wrhmyw <07323> wury <07451> erl <07272> Mhylgr(59:7)

59:7 oi <3588> de <1161> podev <4228> autwn <846> epi <1909> ponhrian <4189> trecousin <5143> tacinoi <5031> ekceai <1632> aima <129> kai <2532> oi <3588> dialogismoi <1261> autwn <846> dialogismoi <1261> afronwn <878> suntrimma <4938> kai <2532> talaipwria <5004> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846>

59:8 <07965> Mwls <03045> edy <03808> al <0> hb <01869> Krd <03605> lk <01992> Mhl <06140> wsqe <05410> Mhytwbytn <04570> Mtwlgemb <04941> jpsm <0369> Nyaw <03045> wedy <03808> al <07965> Mwls <01870> Krd(59:8)

59:8 kai <2532> odon <3598> eirhnhv <1515> ouk <3364> oidasin kai <2532> ouk <3364> estin <1510> krisiv <2920> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> ai <3588> gar <1063> triboi <5147> autwn <846> diestrammenai <1294> av <3739> diodeuousin <1353> kai <2532> ouk <3364> oidasin eirhnhn <1515>

59:9 <01980> Klhn <0653> twlpab <05054> twhgnl <02822> Ksx <02009> hnhw <0216> rwal <06960> hwqn <06666> hqdu <05381> wngyvt <03808> alw <04480> wnmm <04941> jpsm <07368> qxr <03651> Nk <05921> le(59:9)

59:9 dia <1223> touto <3778> apesth h <3588> krisiv <2920> ap <575> autwn <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> katalabh <2638> autouv <846> dikaiosunh <1343> upomeinantwn <5278> autwn <846> fwv <5457> egeneto <1096> autoiv <846> skotov <4655> meinantev <3306> aughn <827> en <1722> awria periepathsan <4043>

59:10 <04191> Mytmk <0820> Mynmsab <05399> Psnk <06672> Myrhub <03782> wnlsk <01659> hssgn <05869> Mynye <0369> Nyakw <07023> ryq <05787> Myrwek <01659> hssgn(59:10)

59:10 qhlafhsousin <5584> wv <3739> tufloi <5185> toicon <5109> kai <2532> wv <3739> ouc <3364> uparcontwn <5225> ofyalmwn <3788> qhlafhsousin <5584> kai <2532> pesountai <4098> en <1722> meshmbria <3314> wv <3739> en <1722> mesonuktiw <3317> wv <3739> apoynhskontev <599> stenaxousin <4727>

59:11 <04480> wnmm <07368> hqxr <03444> hewsyl <0369> Nyaw <04941> jpsml <06960> hwqn <01897> hghn <01897> hgh <03123> Mynwykw <03605> wnlk <01677> Mybdk <01993> hmhn(59:11)

59:11 wv <3739> arkov kai <2532> wv <3739> peristera <4058> ama <260> poreusontai <4198> anemeinamen <362> krisin <2920> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> swthria <4991> makran <3112> afesthken af <575> hmwn <1473>

59:12 <03045> Mwnedy <05771> wnytnwew <0854> wnta <06588> wnyesp <03588> yk <0> wnb <06030> htne <02403> wnytwajxw <05048> Kdgn <06588> wnyesp <07235> wbr <03588> yk(59:12)

59:12 pollh <4183> gar <1063> hmwn <1473> h <3588> anomia <458> enantion <1726> sou <4771> kai <2532> ai <3588> amartiai <266> hmwn <1473> antesthsan hmin <1473> ai <3588> gar <1063> anomiai <458> hmwn <1473> en <1722> hmin <1473> kai <2532> ta <3588> adikhmata <92> hmwn <1473> egnwmen <1097>

59:13 <08267> rqs <01697> yrbd <03820> blm <01897> wghw <02029> wrh <05627> hrow <06233> qse <01696> rbd <0430> wnyhla <0310> rxam <05253> gwonw <03068> hwhyb <03584> sxkw <06586> esp(59:13)

59:13 hsebhsamen <764> kai <2532> eqeusameya kai <2532> apesthmen apo <575> opisyen <3693> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> elalhsamen <2980> adika <94> kai <2532> hpeiyhsamen <544> ekuomen kai <2532> emelethsamen <3191> apo <575> kardiav <2588> hmwn <1473> logouv <3056> adikouv <94>

59:14 <0935> awbl <03201> lkwt <03808> al <05229> hxknw <0571> tma <07339> bwxrb <03782> hlsk <03588> yk <05975> dmet <07350> qwxrm <06666> hqduw <04941> jpsm <0268> rwxa <05253> gohw(59:14)

59:14 kai <2532> apesthsamen opisw <3694> thn <3588> krisin <2920> kai <2532> h <3588> dikaiosunh <1343> makran <3112> afesthken oti <3754> katanalwyh en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846> h <3588> alhyeia <225> kai <2532> di <1223> euyeiav <2117> ouk <3364> hdunanto <1410> dielyein <1330>

59:15 <04941> jpsm <0369> Nya <03588> yk <05869> wynyeb <07489> eryw <03068> hwhy <07200> aryw <07997> llwtsm <07451> erm <05493> row <05737> trden <0571> tmah <01961> yhtw(59:15)

59:15 kai <2532> h <3588> alhyeia <225> hrtai <142> kai <2532> metesthsan <3179> thn <3588> dianoian <1271> tou <3588> sunienai <4920> kai <2532> eiden <3708> kuriov <2962> kai <2532> ouk <3364> hresen <700> autw <846> oti <3754> ouk <3364> hn <1510> krisiv <2920>

59:16 <05564> whtkmo <01931> ayh <06666> wtqduw <02220> werz <0> wl <03467> eswtw <06293> eygpm <0369> Nya <03588> yk <08074> Mmwtsyw <0376> sya <0369> Nya <03588> yk <07200> aryw(59:16)

59:16 kai <2532> eiden <3708> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> anhr <435> kai <2532> katenohsen <2657> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> antilhmqomenov kai <2532> hmunato autouv <846> tw <3588> bracioni <1023> autou <846> kai <2532> th <3588> elehmosunh <1654> esthrisato <4741>

59:17 <07068> hanq <04598> lyemk <05844> jeyw <08516> tsblt <05359> Mqn <0899> ydgb <03847> sblyw <07218> wsarb <03444> hewsy <03553> ebwkw <08302> Nyrsk <06666> hqdu <03847> sblyw(59:17)

59:17 kai <2532> enedusato <1746> dikaiosunhn <1343> wv <3739> ywraka <2382> kai <2532> perieyeto <4060> perikefalaian <4030> swthriou <4992> epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> kai <2532> periebaleto <4016> imation <2440> ekdikhsewv <1557> kai <2532> to <3588> peribolaion <4018>

59:18 <07999> Mlsy <01576> lwmg <0339> Myyal <0341> wybyal <01576> lwmg <06862> wyrul <02534> hmx <07999> Mlsy <05921> lek <01578> twlmg <05921> lek(59:18)

59:18 wv <3739> antapodwswn <467> antapodosin oneidov <3681> toiv <3588> upenantioiv

59:19 <0> wb <05127> hoon <03068> hwhy <07307> xwr <06862> ru <05104> rhnk <0935> awby <03588> yk <03519> wdwbk <0853> ta <08121> sms <04217> xrzmmw <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <04628> bremm <03372> waryyw(59:19)

59:19 kai <2532> fobhyhsontai <5399> oi <3588> apo <575> dusmwn <1424> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> oi <3588> ap <575> anatolwn <395> hliou <2246> to <3588> onoma <3686> to <3588> endoxon <1741> hxei <1854> gar <1063> wv <3739> potamov <4215> biaiov <972> h <3588> orgh <3709> para <3844> kuriou <2962> hxei <1854> meta <3326> yumou <2372>

59:20 <03068> hwhy <05002> Man <03290> bqeyb <06588> esp <07725> ybslw <01350> lawg <06726> Nwyul <0935> abw(59:20)

59:20 kai <2532> hxei <1854> eneken siwn <4622> o <3588> ruomenov kai <2532> apostreqei <654> asebeiav <763> apo <575> iakwb <2384>

59:21 o <05769> Mlwe <05704> dew <06258> htem <03068> hwhy <0559> rma <02233> Kerz <02233> erz <06310> ypmw <02233> Kerz <06310> ypmw <06310> Kypm <04185> wswmy <03808> al <06310> Kypb <07760> ytmv <0834> rsa <01697> yrbdw <05921> Kyle <0834> rsa <07307> yxwr <03068> hwhy <0559> rma <0854> Mtwa <01285> ytyrb <02063> taz <0589> ynaw(59:21)

59:21 kai <2532> auth <3778> autoiv <846> h <3588> par <3844> emou <1473> diayhkh <1242> eipen kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> to <3588> emon <1699> o <3739> estin <1510> epi <1909> soi <4771> kai <2532> ta <3588> rhmata <4487> a <3739> edwka <1325> eiv <1519> to <3588> stoma <4750> sou <4771> ou <3364> mh <3165> ekliph <1587> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> sou <4771> kai <2532> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771> eipen gar <1063> kuriov <2962> apo <575> tou <3588> nun <3568> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

60:1 <02224> xrz <05921> Kyle <03068> hwhy <03519> dwbkw <0216> Krwa <0935> ab <03588> yk <0215> yrwa <06965> ymwq(60:1)

60:1 fwtizou <5461> fwtizou <5461> ierousalhm <2419> hkei <1854> gar <1063> sou <4771> to <3588> fwv <5457> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962> epi <1909> se <4771> anatetalken <393>

60:2 <07200> hary <05921> Kyle <03519> wdwbkw <03068> hwhy <02224> xrzy <05921> Kylew <03816> Mymal <06205> lprew <0776> Ura <03680> hoky <02822> Ksxh <02009> hnh <03588> yk(60:2)

60:2 idou <2400> skotov <4655> kai <2532> gnofov <1105> kaluqei <2572> ghn <1065> ep <1909> eynh <1484> epi <1909> de <1161> se <4771> fanhsetai <5316> kuriov <2962> kai <2532> h <3588> doxa <1391> autou <846> epi <1909> se <4771> ofyhsetai <3708>

60:3 <02225> Kxrz <05051> hgnl <04428> Myklmw <0216> Krwal <01471> Mywg <01980> wklhw(60:3)

60:3 kai <2532> poreusontai <4198> basileiv <935> tw <3588> fwti <5457> sou <4771> kai <2532> eynh <1484> th <3588> lamprothti <2987> sou <4771>

60:4 <0539> hnmat <06654> du <05921> le <01323> Kytnbw <0935> waby <07350> qwxrm <01121> Kynb <0> Kl <0935> wab <06908> wubqn <03605> Mlk <07200> yarw <05869> Kynye <05439> bybo <05375> yav(60:4)

60:4 aron <142> kuklw touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> sunhgmena <4863> ta <3588> tekna <5043> sou <4771> idou <2400> hkasin <1854> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> makroyen <3113> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> sou <4771> ep <1909> wmwn <3676> aryhsontai <142>

60:5 <0> Kl <0935> waby <01471> Mywg <02428> lyx <03220> My <01995> Nwmh <05921> Kyle <02015> Kphy <03588> yk <03824> Kbbl <07337> bxrw <06342> dxpw <05102> trhnw <07200> yart <0227> za(60:5)

60:5 tote <5119> oqh <3708> kai <2532> fobhyhsh <5399> kai <2532> eksthsh <1839> th <3588> kardia <2588> oti <3754> metabalei <3328> eiv <1519> se <4771> ploutov <4149> yalasshv <2281> kai <2532> eynwn <1484> kai <2532> lawn <2992> kai <2532> hxousin <1854> soi <4771>

60:6 <01319> wrvby <03068> hwhy <08416> tlhtw <05375> wavy <03828> hnwblw <02091> bhz <0935> waby <07614> absm <03605> Mlk <05891> hpyew <04080> Nydm <01070> yrkb <03680> Kokt <01581> Mylmg <08229> teps(60:6)

60:6 agelai <34> kamhlwn <2574> kai <2532> kaluqousin <2572> se <4771> kamhloi <2574> madiam kai <2532> gaifa pantev <3956> ek <1537> saba hxousin <1854> ferontev <5342> crusion <5553> kai <2532> libanon <3030> oisousin <5342> kai <2532> to <3588> swthrion <4992> kuriou <2962> euaggeliountai <2097>

60:7 <06286> rapa <08597> ytrapt <01004> tybw <04196> yxbzm <07522> Nwur <05921> le <05927> wley <08334> Knwtrsy <05032> twybn <0352> ylya <0> Kl <06908> wubqy <06938> rdq <06629> Nau <03605> lk(60:7)

60:7 kai <2532> panta <3956> ta <3588> probata <4263> khdar sunacyhsontai <4863> soi <4771> kai <2532> krioi nabaiwy hxousin <1854> soi <4771> kai <2532> anenecyhsetai <399> dekta <1184> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> mou <1473> kai <2532> o <3588> oikov <3624> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> doxasyhsetai <1392>

60:8 <0699> Mhytbra <0413> la <03123> Mynwykw <05774> hnypwet <05645> bek <0428> hla <04310> ym(60:8)

60:8 tinev <5100> oide <3592> wv <3739> nefelai <3507> petantai <4072> kai <2532> wv <3739> peristerai <4058> sun <4862> neossoiv <3502>

60:9 <06286> Krap <03588> yk <03478> larvy <06918> swdqlw <0430> Kyhla <03068> hwhy <08034> Msl <0854> Mta <02091> Mbhzw <03701> Mpok <07350> qwxrm <01121> Kynb <0935> aybhl <07223> hnsarb <08659> sysrt <0591> twynaw <06960> wwqy <0339> Myya <0> yl <03588> yk(60:9)

60:9 eme <1473> nhsoi <3520> upemeinan <5278> kai <2532> ploia <4143> yarsiv en <1722> prwtoiv <4413> agagein <71> ta <3588> tekna <5043> sou <4771> makroyen <3113> kai <2532> ton <3588> arguron <696> kai <2532> ton <3588> cruson <5557> met <3326> autwn <846> dia <1223> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> to <3588> agion <40> kai <2532> dia <1223> to <3588> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474> endoxon <1741> einai <1510>

60:10 <07355> Kytmxr <07522> ynwurbw <05221> Kytykh <07110> ypuqb <03588> yk <08334> Knwtrsy <04428> Mhyklmw <02346> Kytmx <05236> rkn <01121> ynb <01129> wnbw(60:10)

60:10 kai <2532> oikodomhsousin <3618> allogeneiv <241> ta <3588> teich <5038> sou <4771> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> autwn <846> parasthsontai <3936> soi <4771> dia <1223> gar <1063> orghn <3709> mou <1473> epataxa <3960> se <4771> kai <2532> dia <1223> eleon <1656> hgaphsa <25> se <4771>

60:11 <05090> Mygwhn <04428> Mhyklmw <01471> Mywg <02428> lyx <0413> Kyla <0935> aybhl <05462> wrgoy <03808> al <03915> hlylw <03119> Mmwy <08548> dymt <08179> Kyres <06605> wxtpw(60:11)

60:11 kai <2532> anoicyhsontai <455> ai <3588> pulai <4439> sou <4771> dia <1223> pantov <3956> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> ou <3364> kleisyhsontai <2808> eisagagein <1521> prov <4314> se <4771> dunamin <1411> eynwn <1484> kai <2532> basileiv <935> agomenouv <71>

60:12 <02717> wbrxy <02717> brx <01471> Mywghw <06> wdbay <05647> Kwdbey <03808> al <0834> rsa <04467> hklmmhw <01471> ywgh <03588> yk(60:12)

60:12 ta <3588> gar <1063> eynh <1484> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> oitinev <3748> ou <3364> douleusousin <1398> soi <4771> apolountai kai <2532> ta <3588> eynh <1484> erhmia <2047> erhmwyhsontai <2049>

60:13 <03513> dbka <07272> ylgr <04725> Mwqmw <04720> ysdqm <04725> Mwqm <06286> rapl <03162> wdxy <08391> rwsatw <08410> rhdt <01265> swrb <0935> awby <0413> Kyla <03844> Nwnblh <03519> dwbk(60:13)

60:13 kai <2532> h <3588> doxa <1391> tou <3588> libanou <3030> prov <4314> se <4771> hxei <1854> en <1722> kuparissw kai <2532> peukh kai <2532> kedrw ama <260> doxasai <1392> ton <3588> topon <5117> ton <3588> agion <40> mou <1473>

60:14 <03478> larvy <06918> swdq <06726> Nwyu <03069> hwhy <05892> rye <0> Kl <07121> warqw <05006> Kyuanm <03605> lk <07272> Kylgr <03709> twpk <05921> le <07812> wwxtshw <06031> Kynem <01121> ynb <07817> xwxs <0413> Kyla <01980> wklhw(60:14)

60:14 kai <2532> poreusontai <4198> prov <4314> se <4771> dedoikotev uioi <5207> tapeinwsantwn <5013> se <4771> kai <2532> paroxunantwn <3947> se <4771> kai <2532> klhyhsh <2564> poliv <4172> kuriou <2962> siwn <4622> agiou <40> israhl <2474>

60:15 <01755> rwdw <01755> rwd <04885> vwvm <05769> Mlwe <01347> Nwagl <07760> Kytmvw <05674> rbwe <0369> Nyaw <08130> hawnvw <05805> hbwze <01961> Ktwyh <08478> txt(60:15)

60:15 dia <1223> to <3588> gegenhsyai <1096> se <4771> egkataleleimmenhn <1459> kai <2532> memishmenhn <3404> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> bohywn <997> kai <2532> yhsw <5087> se <4771> agalliama aiwnion <166> eufrosunhn <2167> genewn <1074> geneaiv <1074>

60:16 <03290> bqey <046> ryba <01350> Klagw <03467> Keyswm <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> tedyw <03243> yqnyt <04428> Myklm <07699> dsw <01471> Mywg <02461> blx <03243> tqnyw(60:16)

60:16 kai <2532> yhlaseiv <2337> gala <1051> eynwn <1484> kai <2532> plouton <4149> basilewn <935> fagesai <2068> kai <2532> gnwsh <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> swzwn <4982> se <4771> kai <2532> exairoumenov <1807> se <4771> yeov <2316> israhl <2474>

60:17 <06666> hqdu <05065> Kyvgnw <07965> Mwls <06486> Ktdqp <07760> ytmvw <01270> lzrb <068> Mynbah <08478> txtw <05178> tsxn <06086> Myueh <08478> txtw <03701> Pok <0935> ayba <01270> lzrbh <08478> txtw <02091> bhz <0935> ayba <05178> tsxnh <08478> txt(60:17)

60:17 kai <2532> anti <473> calkou oisw <5342> soi <4771> crusion <5553> anti <473> de <1161> sidhrou <4604> oisw <5342> soi <4771> argurion <694> anti <473> de <1161> xulwn <3586> oisw <5342> soi <4771> calkon <5475> anti <473> de <1161> liywn <3037> sidhron <4604> kai <2532> dwsw <1325> touv <3588> arcontav <758> sou <4771> en <1722> eirhnh <1515> kai <2532> touv <3588> episkopouv <1985> sou <4771> en <1722> dikaiosunh <1343>

60:18 <08416> hlht <08179> Kyresw <02346> Kytmwx <03444> hewsy <07121> tarqw <01366> Kylwbgb <07667> rbsw <07701> ds <0776> Kurab <02555> omx <05750> dwe <08085> emsy <03808> al(60:18)

60:18 kai <2532> ouk <3364> akousyhsetai <191> eti <2089> adikia <93> en <1722> th <3588> gh <1065> sou <4771> oude <3761> suntrimma <4938> oude <3761> talaipwria <5004> en <1722> toiv <3588> orioiv <3725> sou <4771> alla <235> klhyhsetai <2564> swthrion <4992> ta <3588> teich <5038> sou <4771> kai <2532> ai <3588> pulai <4439> sou <4771> glumma

60:19 <08597> Ktraptl <0430> Kyhlaw <05769> Mlwe <0216> rwal <03068> hwhy <0> Kl <01961> hyhw <0> Kl <0215> ryay <03808> al <03394> xryh <05051> hgnlw <03119> Mmwy <0216> rwal <08121> smsh <05750> dwe <0> Kl <01961> hyhy <03808> al(60:19)

60:19 kai <2532> ouk <3364> estai <1510> soi <4771> o <3588> hliov <2246> eiv <1519> fwv <5457> hmerav <2250> oude <3761> anatolh <395> selhnhv <4582> fwtiei <5461> soi <4771> thn <3588> nukta <3571> all <235> estai <1510> soi <4771> kuriov <2962> fwv <5457> aiwnion <166> kai <2532> o <3588> yeov <2316> doxa <1391> sou <4771>

60:20 <060> Klba <03117> ymy <07999> wmlsw <05769> Mlwe <0216> rwal <0> Kl <01961> hyhy <03068> hwhy <03588> yk <0622> Poay <03808> al <03391> Kxryw <08121> Ksms <05750> dwe <0935> awby <03808> al(60:20)

60:20 ou <3364> gar <1063> dusetai <1417> o <3588> hliov <2246> soi <4771> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> soi <4771> ouk <3364> ekleiqei <1587> estai <1510> gar <1063> kuriov <2962> soi <4771> fwv <5457> aiwnion <166> kai <2532> anaplhrwyhsontai <378> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> penyouv <3997> sou <4771>

60:21 <06286> rapthl <03027> ydy <04639> hvem <04302> *yejm {wejm} <05342> run <0776> Ura <03423> wsryy <05769> Mlwel <06662> Myqydu <03605> Mlk <05971> Kmew(60:21)

60:21 kai <2532> o <3588> laov <2992> sou <4771> pav <3956> dikaiov <1342> kai <2532> di <1223> aiwnov <165> klhronomhsousin <2816> thn <3588> ghn <1065> fulasswn <5442> to <3588> futeuma erga <2041> ceirwn <5495> autou <846> eiv <1519> doxan <1391>

60:22 o <02363> hnsyxa <06256> hteb <03068> hwhy <0589> yna <06099> Mwue <01471> ywgl <06810> ryeuhw <0505> Plal <01961> hyhy <06996> Njqh(60:22)

60:22 o <3588> oligostov estai <1510> eiv <1519> ciliadav <5505> kai <2532> o <3588> elacistov eiv <1519> eynov <1484> mega <3173> egw <1473> kuriov <2962> kata <2596> kairon <2540> sunaxw <4863> autouv <846>

61:1 <06495> xwq <0> xqp <0631> Myrwoalw <01865> rwrd <07617> Mywbsl <07121> arql <03820> bl <07665> yrbsnl <02280> sbxl <07971> ynxls <06035> Mywne <01319> rvbl <0853> yta <03068> hwhy <04886> xsm <03282> Ney <05921> yle <03069> hwhy <0136> ynda <07307> xwr(61:1)

61:1 pneuma <4151> kuriou <2962> ep <1909> eme <1473> ou <3739> eineken ecrisen <5548> me <1473> euaggelisasyai <2097> ptwcoiv <4434> apestalken <649> me <1473> iasasyai <2390> touv <3588> suntetrimmenouv <4937> th <3588> kardia <2588> khruxai <2784> aicmalwtoiv <164> afesin <859> kai <2532> tufloiv <5185> anableqin <309>

61:2 <057> Mylba <03605> lk <05162> Mxnl <0430> wnyhlal <05359> Mqn <03117> Mwyw <03068> hwhyl <07522> Nwur <08141> tns <07121> arql(61:2)

61:2 kalesai <2564> eniauton <1763> kuriou <2962> dekton <1184> kai <2532> hmeran <2250> antapodosewv parakalesai <3870> pantav <3956> touv <3588> penyountav <3996>

61:3 <06286> rapthl <03068> hwhy <04302> ejm <06664> qduh <0352> ylya <0> Mhl <07121> arqw <03544> hhk <07307> xwr <08478> txt <08416> hlht <04594> hjem <060> lba <08478> txt <08342> Nwvv <08081> Nms <0665> rpa <08478> txt <06287> rap <0> Mhl <05414> ttl <06726> Nwyu <057> ylbal <07760> Mwvl(61:3)

61:3 doyhnai <1325> toiv <3588> penyousin <3996> siwn <4622> doxan <1391> anti <473> spodou <4700> aleimma eufrosunhv <2167> toiv <3588> penyousin <3996> katastolhn <2689> doxhv <1391> anti <473> pneumatov <4151> akhdiav kai <2532> klhyhsontai <2564> geneai <1074> dikaiosunhv <1343> futeuma kuriou <2962> eiv <1519> doxan <1391>

61:4 <01755> rwdw <01755> rwd <08074> twmms <02721> brx <05892> yre <02318> wsdxw <06965> wmmwqy <07223> Mynsar <08074> twmms <05769> Mlwe <02723> twbrx <01129> wnbw(61:4)

61:4 kai <2532> oikodomhsousin <3618> erhmouv <2048> aiwniav <166> exhrhmwmenav proteron <4386> exanasthsousin kai <2532> kainiousin poleiv <4172> erhmouv <2048> exhrhmwmenav eiv <1519> geneav <1074>

61:5 <03755> Mkymrkw <0406> Mkyrka <05236> rkn <01121> ynbw <06629> Mknau <07462> werw <02114> Myrz <05975> wdmew(61:5)

61:5 kai <2532> hxousin <1854> allogeneiv <241> poimainontev <4165> ta <3588> probata <4263> sou <4771> kai <2532> allofuloi <246> arothrev kai <2532> ampelourgoi <289>

61:6 <03235> wrmytt <03519> Mdwbkbw <0398> wlkat <01471> Mywg <02428> lyx <0> Mkl <0559> rmay <0430> wnyhla <08334> ytrsm <07121> warqt <03068> hwhy <03548> ynhk <0859> Mtaw(61:6)

61:6 umeiv <4771> de <1161> iereiv <2409> kuriou <2962> klhyhsesye <2564> leitourgoi <3011> yeou <2316> iscun <2479> eynwn <1484> katedesye <2719> kai <2532> en <1722> tw <3588> ploutw <4149> autwn <846> yaumasyhsesye <2296>

61:7 <0> Mhl <01961> hyht <05769> Mlwe <08057> txmv <03423> wsryy <04932> hnsm <0776> Murab <03651> Nkl <02506> Mqlx <07442> wnry <03639> hmlkw <04932> hnsm <01322> Mktsb <08478> txt(61:7)

61:7 outwv <3778> ek <1537> deuterav <1208> klhronomhsousin <2816> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eufrosunh <2167> aiwniov <166> uper <5228> kefalhv <2776> autwn <846>

61:8 <0> Mhl <03772> twrka <05769> Mlwe <01285> tyrbw <0571> tmab <06468> Mtlep <05414> yttnw <05930> hlweb <01498> lzg <08130> anv <04941> jpsm <0157> bha <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk(61:8)

61:8 egw <1473> gar <1063> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> agapwn <25> dikaiosunhn <1343> kai <2532> miswn <3404> arpagmata ex <1537> adikiav <93> kai <2532> dwsw <1325> ton <3588> mocyon <3449> autwn <846> dikaioiv <1342> kai <2532> diayhkhn <1242> aiwnion <166> diayhsomai autoiv <846>

61:9 o <03068> hwhy <01288> Krb <02233> erz <01992> Mh <03588> yk <05234> Mwryky <07200> Mhyar <03605> lk <05971> Mymeh <08432> Kwtb <06631> Mhyauauw <02233> Merz <01471> Mywgb <03045> edwnw(61:9)

61:9 kai <2532> gnwsyhsetai <1097> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> to <3588> sperma <4690> autwn <846> kai <2532> ta <3588> ekgona autwn <846> pav <3956> o <3588> orwn <3735> autouv <846> epignwsetai <1921> autouv <846> oti <3754> outoi <3778> eisin <1510> sperma <4690> huloghmenon <2127> upo <5259> yeou <2316>

61:10 <03627> hylk <05710> hdet <03618> hlkkw <06287> rap <03547> Nhky <02860> Ntxk <03271> ynjey <06666> hqdu <04598> lyem <03468> esy <0899> ydgb <03847> ynsyblh <03588> yk <0430> yhlab <05315> yspn <01523> lgt <03068> hwhyb <07797> vyva <07797> vwv(61:10)

61:10 kai <2532> eufrosunh <2167> eufranyhsontai <2165> epi <1909> kurion <2962> agalliasyw h <3588> quch <5590> mou <1473> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> enedusen <1746> gar <1063> me <1473> imation <2440> swthriou <4992> kai <2532> citwna <5509> eufrosunhv <2167> wv <3739> numfiw <3566> perieyhken <4060> moi <1473> mitran kai <2532> wv <3739> numfhn <3565> katekosmhsen me <1473> kosmw <2889>

61:11 <01471> Mywgh <03605> lk <05048> dgn <08416> hlhtw <06666> hqdu <06779> xymuy <03068> hwhy <0136> ynda <03651> Nk <06779> xymut <02221> hyewrz <01593> hngkw <06780> hxmu <03318> ayuwt <0776> Urak <03588> yk(61:11)

61:11 kai <2532> wv <3739> ghn <1065> auxousan <837> to <3588> anyov <438> authv <846> kai <2532> wv <3739> khpov <2779> ta <3588> spermata <4690> autou <846> outwv <3778> anatelei <393> kuriov <2962> dikaiosunhn <1343> kai <2532> agalliama enantion <1726> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484>

62:1 <01197> reby <03940> dyplk <03444> htewsyw <06664> hqdu <05051> hgnk <03318> auy <05704> de <08252> jwqsa <03808> al <03389> Mlswry <04616> Nemlw <02814> hsxa <03808> al <06726> Nwyu <04616> Neml(62:1)

62:1 dia <1223> siwn <4622> ou <3364> siwphsomai <4623> kai <2532> dia <1223> ierousalhm <2419> ouk <3364> anhsw <447> ewv <2193> an <302> exelyh <1831> wv <3739> fwv <5457> h <3588> dikaiosunh <1343> mou <1473> to <3588> de <1161> swthrion <4992> mou <1473> wv <3739> lampav <2985> kauyhsetai <2545>

62:2 <05344> wnbqy <03068> hwhy <06310> yp <0834> rsa <02319> sdx <08034> Ms <0> Kl <07121> arqw <03519> Kdwbk <04428> Myklm <03605> lkw <06664> Kqdu <01471> Mywg <07200> warw(62:2)

62:2 kai <2532> oqontai <3708> eynh <1484> thn <3588> dikaiosunhn <1343> sou <4771> kai <2532> basileiv <935> thn <3588> doxan <1391> sou <4771> kai <2532> kalesei <2564> se <4771> to <3588> onoma <3686> sou <4771> to <3588> kainon <2537> o <3739> o <3588> kuriov <2962> onomasei <3687> auto <846>

62:3 <0430> Kyhla <03709> Pkb <04410> hkwlm <06797> *Pynuw {Pwnuw} <03068> hwhy <03027> dyb <08597> trapt <05850> trje <01961> tyyhw(62:3)

62:3 kai <2532> esh <1510> stefanov <4735> kallouv en <1722> ceiri <5495> kuriou <2962> kai <2532> diadhma <1238> basileiav <932> en <1722> ceiri <5495> yeou <2316> sou <4771>

62:4 <01166> lebt <0776> Kuraw <0> Kb <03068> hwhy <02654> Upx <03588> yk <01166> hlweb <0776> Kuralw <02657> hb <0> yupx <07121> arqy <0> Kl <03588> yk <08077> hmms <05750> dwe <0559> rmay <03808> al <0776> Kuralw <05805> hbwze <05750> dwe <0> Kl <0559> rmay <03808> al(62:4)

62:4 kai <2532> ouketi <3765> klhyhsh <2564> kataleleimmenh <2641> kai <2532> h <3588> gh <1065> sou <4771> ou <3364> klhyhsetai <2564> erhmov <2048> soi <4771> gar <1063> klhyhsetai <2564> yelhma <2307> emon <1699> kai <2532> th <3588> gh <1065> sou <4771> oikoumenh <3611>

62:5 <0430> Kyhla <05921> Kyle <07797> vyvy <03618> hlk <05921> le <02860> Ntx <04885> vwvmw <01121> Kynb <01166> Kwleby <01330> hlwtb <0970> rwxb <01166> leby <03588> yk(62:5)

62:5 kai <2532> wv <3739> sunoikwn <4924> neaniskov <3495> paryenw <3933> outwv <3778> katoikhsousin oi <3588> uioi <5207> sou <4771> meta <3326> sou <4771> kai <2532> estai <1510> on <3739> tropon <5158> eufranyhsetai <2165> numfiov <3566> epi <1909> numfh <3565> outwv <3778> eufranyhsetai <2165> kuriov <2962> epi <1909> soi <4771>

62:6 <0> Mkl <01824> ymd <0408> la <03068> hwhy <0853> ta <02142> Myrkzmh <02814> wsxy <03808> al <08548> dymt <03915> hlylh <03605> lkw <03117> Mwyh <03605> lk <08104> Myrms <06485> ytdqph <03389> Mlswry <02346> Kytmwx <05921> le(62:6)

62:6 kai <2532> epi <1909> twn <3588> teicewn <5038> sou <4771> ierousalhm <2419> katesthsa <2525> fulakav <5441> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> kai <2532> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> oi <3739> dia <1223> telouv <5056> ou <3364> siwphsontai <4623> mimnhskomenoi <3403> kuriou <2962>

62:7 <0776> Urab <08416> hlht <03389> Mlswry <0853> ta <07760> Myvy <05704> dew <03559> Nnwky <05704> de <0> wl <01824> ymd <05414> wntt <0408> law(62:7)

62:7 ouk <3364> estin <1510> gar <1063> umin <4771> omoiov <3664> ean <1437> diorywsh kai <2532> poihsh <4160> ierousalhm <2419> agauriama epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

62:8 <0> wb <03021> tegy <0834> rsa <08492> Kswryt <05236> rkn <01121> ynb <08354> wtsy <0518> Maw <0341> Kybyal <03978> lkam <05750> dwe <01715> Kngd <0853> ta <05414> Nta <0518> Ma <05797> wze <02220> ewrzbw <03225> wnymyb <03068> hwhy <07650> ebsn(62:8)

62:8 wmosen kuriov <2962> kata <2596> thv <3588> dexiav <1188> autou <846> kai <2532> kata <2596> thv <3588> iscuov <2479> tou <3588> bracionov <1023> autou <846> ei <1487> eti <2089> dwsw <1325> ton <3588> siton <4621> sou <4771> kai <2532> ta <3588> brwmata <1033> sou <4771> toiv <3588> ecyroiv <2190> sou <4771> kai <2532> ei <1487> eti <2089> piontai <4095> uioi <5207> allotrioi <245> ton <3588> oinon <3631> sou <4771> ef <1909> w <3739> emocyhsav

62:9 o <06944> ysdq <02691> twruxb <08354> whtsy <06908> wyubqmw <03068> hwhy <0853> ta <01984> wllhw <0398> whlkay <0622> wypoam <03588> yk(62:9)

62:9 all <235> h <2228> oi <3588> sunagontev <4863> fagontai <2068> auta <846> kai <2532> ainesousin <134> kurion <2962> kai <2532> oi <3588> sunagontev <4863> piontai <4095> auta <846> en <1722> taiv <3588> epaulesin <1886> taiv <3588> agiaiv <40> mou <1473>

62:10 <05971> Mymeh <05921> le <05251> on <07311> wmyrh <068> Nbam <05619> wlqo <04546> hlomh <05549> wlo <05549> wlo <05971> Meh <01870> Krd <06437> wnp <08179> Myresb <05674> wrbe <05674> wrbe(62:10)

62:10 poreuesye <4198> dia <1223> twn <3588> pulwn <4439> mou <1473> kai <2532> odopoihsate tw <3588> law <2992> mou <1473> kai <2532> touv <3588> liyouv <3037> touv <3588> ek <1537> thv <3588> odou <3598> diarriqate exarate <1808> susshmon <4953> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484>

62:11 <06440> wynpl <06468> wtlepw <0854> wta <07939> wrkv <02009> hnh <0935> ab <03468> Kesy <02009> hnh <06726> Nwyu <01323> tbl <0559> wrma <0776> Urah <07097> huq <0413> la <08085> eymsh <03068> hwhy <02009> hnh(62:11)

62:11 idou <2400> gar <1063> kuriov <2962> epoihsen <4160> akouston ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065> eipate th <3588> yugatri <2364> siwn <4622> idou <2400> soi <4771> o <3588> swthr <4990> paraginetai <3854> ecwn <2192> ton <3588> eautou <1438> misyon <3408> kai <2532> to <3588> ergon <2041> pro <4253> proswpou <4383> autou <846>

62:12 o <05800> hbzen <03808> al <05892> rye <01875> hswrd <07121> arqy <0> Klw <03069> hwhy <01350> ylwag <06944> sdqh <05971> Me <01992> Mhl <07121> warqw(62:12)

62:12 kai <2532> kalesei <2564> auton <846> laon <2992> agion <40> lelutrwmenon <3084> upo <5259> kuriou <2962> su <4771> de <1161> klhyhsh <2564> epizhtoumenh <1934> poliv <4172> kai <2532> ouk <3364> egkataleleimmenh <1459>

63:1 <03467> eyswhl <07227> br <06666> hqdub <01696> rbdm <0589> yna <03581> wxk <07230> brb <06808> heu <03830> wswblb <01921> rwdh <02088> hz <01224> hrubm <0899> Mydgb <02556> Uwmx <0123> Mwdam <0935> ab <02088> hz <04310> ym(63:1)

63:1 tiv <5100> outov <3778> o <3588> paraginomenov <3854> ex <1537> edwm eruyhma imatiwn <2440> ek <1537> bosor <1007> outwv <3778> wraiov <5611> en <1722> stolh <4749> bia <970> meta <3326> iscuov <2479> egw <1473> dialegomai dikaiosunhn <1343> kai <2532> krisin <2920> swthriou <4992>

63:2 <01660> tgb <01869> Krdk <0899> Kydgbw <03830> Kswbll <0122> Mda <04069> ewdm(63:2)

63:2 dia <1223> ti <5100> sou <4771> eruyra <2063> ta <3588> imatia <2440> kai <2532> ta <3588> endumata <1742> sou <4771> wv <3739> apo <575> pathtou lhnou <3025>

63:3 <01351> ytlaga <04403> yswblm <03605> lkw <0899> ydgb <05921> le <05332> Mxun <05137> zyw <02534> ytmxb <07429> Momraw <0639> ypab <01869> Mkrdaw <0854> yta <0376> sya <0369> Nya <05971> Mymemw <0905> ydbl <01869> ytkrd <06333> hrwp(63:3)

63:3 plhrhv <4134> katapepathmenhv <2662> kai <2532> twn <3588> eynwn <1484> ouk <3364> estin <1510> anhr <435> met <3326> emou <1473> kai <2532> katepathsa <2662> autouv <846> en <1722> yumw <2372> kai <2532> kateylasa autouv <846> wv <3739> ghn <1065> kai <2532> kathgagon <2609> to <3588> aima <129> autwn <846> eiv <1519> ghn <1065>

63:4 <0935> hab <01350> ylwag <08141> tnsw <03820> yblb <05359> Mqn <03117> Mwy <03588> yk(63:4)

63:4 hmera <2250> gar <1063> antapodosewv ephlyen autoiv <846> kai <2532> eniautov <1763> lutrwsewv <3085> parestin <3918>

63:5 <05564> yntkmo <01931> ayh <02534> ytmxw <02220> yerz <0> yl <03467> eswtw <05564> Kmwo <0369> Nyaw <08074> Mmwtsaw <05826> rze <0369> Nyaw <05027> jybaw(63:5)

63:5 kai <2532> epebleqa <1914> kai <2532> oudeiv <3762> bohyov <998> kai <2532> prosenohsa kai <2532> ouyeiv <3762> antelambaneto kai <2532> errusato autouv <846> o <3588> braciwn <1023> mou <1473> kai <2532> o <3588> yumov <2372> mou <1473> epesth

63:6 o <05332> Mxun <0776> Ural <03381> dyrwaw <02534> ytmxb <07937> Mrksaw <0639> ypab <05971> Myme <0947> owbaw(63:6)

63:6 kai <2532> katepathsa <2662> autouv <846> th <3588> orgh <3709> mou <1473> kai <2532> kathgagon <2609> to <3588> aima <129> autwn <846> eiv <1519> ghn <1065>

63:7 <02617> wydox <07230> brkw <07356> wymxrk <01580> Mlmg <0834> rsa <03478> larvy <01004> tybl <02898> bwj <07227> brw <03068> hwhy <01580> wnlmg <0834> rsa <03605> lk <05921> lek <03068> hwhy <08416> tlht <02142> rykza <03068> hwhy <02617> ydox(63:7)

63:7 ton <3588> eleon <1656> kuriou <2962> emnhsyhn <3403> tav <3588> aretav <703> kuriou <2962> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> o <3588> kuriov <2962> hmin <1473> antapodidwsin <467> kuriov <2962> krithv <2923> agayov <18> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> epagei hmin <1473> kata <2596> to <3588> eleov <1656> autou <846> kai <2532> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> dikaiosunhv <1343> autou <846>

63:8 <03467> eyswml <01992> Mhl <01961> yhyw <08266> wrqsy <03808> al <01121> Mynb <01992> hmh <05971> yme <0389> Ka <0559> rmayw(63:8)

63:8 kai <2532> eipen ouc <3364> o <3588> laov <2992> mou <1473> tekna <5043> ou <3364> mh <3165> ayethswsin <114> kai <2532> egeneto <1096> autoiv <846> eiv <1519> swthrian <4991>

63:9 <05769> Mlwe <03117> ymy <03605> lk <05375> Mavnyw <05190> Mljnyw <01350> Mlag <01931> awh <02551> wtlmxbw <0160> wtbhab <03467> Meyswh <06440> wynp <04397> Kalmw <06862> ru <03808> *wl {al} <06869> Mtru <03605> lkb(63:9)

63:9 ek <1537> pashv <3956> yliqewv <2347> ou <3364> presbuv oude <3761> aggelov <32> all <235> autov <846> kuriov <2962> eswsen <4982> autouv <846> dia <1223> to <3588> agapan <25> autouv <846> kai <2532> feidesyai <5339> autwn <846> autov <846> elutrwsato <3084> autouv <846> kai <2532> anelaben <353> autouv <846> kai <2532> uqwsen <5312> autouv <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> tou <3588> aiwnov <165>

63:10 <0> Mb <03898> Mxln <01931> awh <0341> bywal <0> Mhl <02015> Kphyw <06944> wsdq <07307> xwr <0853> ta <06087> wbuew <04784> wrm <01992> hmhw(63:10)

63:10 autoi <846> de <1161> hpeiyhsan <544> kai <2532> parwxunan <3947> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> autou <846> kai <2532> estrafh <4762> autoiv <846> eiv <1519> ecyran <2189> kai <2532> autov <846> epolemhsen <4170> autouv <846>

63:11 <06944> wsdq <07307> xwr <0853> ta <07130> wbrqb <07760> Mvh <0346> hya <06629> wnau <07462> yer <0854> ta <03220> Mym <05927> Mlemh <0346> hya <05971> wme <04872> hsm <05769> Mlwe <03117> ymy <02142> rkzyw(63:11)

63:11 kai <2532> emnhsyh <3403> hmerwn <2250> aiwniwn <166> o <3588> anabibasav <307> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> ton <3588> poimena <4166> twn <3588> probatwn <4263> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeiv <5087> en <1722> autoiv <846> to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40>

63:12 <05769> Mlwe <08034> Ms <0> wl <06213> twvel <06440> Mhynpm <04325> Mym <01234> eqwb <08597> wtrapt <02220> ewrz <04872> hsm <03225> Nymyl <01980> Kylwm(63:12)

63:12 o <3588> agagwn <71> th <3588> dexia <1188> mwushn o <3588> braciwn <1023> thv <3588> doxhv <1391> autou <846> katiscusen <2729> udwr <5204> apo <575> proswpou <4383> autou <846> poihsai <4160> autw <846> onoma <3686> aiwnion <166>

63:13 <03782> wlsky <03808> al <04057> rbdmb <05483> owok <08415> twmhtb <01980> Mkylwm(63:13)

63:13 hgagen <71> autouv <846> dia <1223> thv <3588> abussou <12> wv <3739> ippon <2462> di <1223> erhmou <2048> kai <2532> ouk <3364> ekopiasan <2872>

63:14 <08597> trapt <08034> Ms <0> Kl <06213> twvel <05971> Kme <05090> tghn <03651> Nk <05117> wnxynt <03068> hwhy <07307> xwr <03381> drt <01237> heqbb <0929> hmhbk(63:14)

63:14 kai <2532> wv <3739> kthnh <2934> dia <1223> pediou katebh <2597> pneuma <4151> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> wdhghsen <3594> autouv <846> outwv <3778> hgagev <71> ton <3588> laon <2992> sou <4771> poihsai <4160> seautw <4572> onoma <3686> doxhv <1391>

63:15 <0662> wqpath <0413> yla <07356> Kymxrw <04578> Kyem <01995> Nwmh <01369> Ktrwbgw <07068> Ktanq <0346> hya <08597> Ktraptw <06944> Ksdq <02073> lbzm <07200> harw <08064> Mymsm <05027> jbh(63:15)

63:15 epistreqon <1994> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ide <3708> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> agiou <40> sou <4771> kai <2532> doxhv <1391> pou <4225> estin <1510> o <3588> zhlov <2205> sou <4771> kai <2532> h <3588> iscuv <2479> sou <4771> pou <4225> estin <1510> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> eleouv <1656> sou <4771> kai <2532> twn <3588> oiktirmwn <3628> sou <4771> oti <3754> anescou hmwn <1473>

63:16 <08034> Kms <05769> Mlwem <01350> wnlag <01> wnyba <03068> hwhy <0859> hta <05234> wnryky <03808> al <03478> larvyw <03045> wnedy <03808> al <085> Mhrba <03588> yk <01> wnyba <0859> hta <03588> yk(63:16)

63:16 su <4771> gar <1063> hmwn <1473> ei <1510> pathr <3962> oti <3754> abraam <11> ouk <3364> egnw <1097> hmav <1473> kai <2532> israhl <2474> ouk <3364> epegnw <1921> hmav <1473> alla <235> su <4771> kurie <2962> pathr <3962> hmwn <1473> rusai hmav <1473> ap <575> archv <746> to <3588> onoma <3686> sou <4771> ef <1909> hmav <1473> estin <1510>

63:17 <05159> Ktlxn <07626> yjbs <05650> Kydbe <04616> Neml <07725> bws <03374> Ktarym <03820> wnbl <07188> xysqt <01870> Kykrdm <03068> hwhy <08582> wnett <04100> hml(63:17)

63:17 ti <5100> eplanhsav <4105> hmav <1473> kurie <2962> apo <575> thv <3588> odou <3598> sou <4771> esklhrunav <4645> hmwn <1473> tav <3588> kardiav <2588> tou <3588> mh <3165> fobeisyai <5399> se <4771> epistreqon <1994> dia <1223> touv <3588> doulouv <1401> sou <4771> dia <1223> tav <3588> fulav <5443> thv <3588> klhronomiav <2817> sou <4771>

63:18 <04720> Ksdqm <0947> woowb <06862> wnyru <06944> Ksdq <05971> Me <03423> wsry <04705> reuml(63:18)

63:18 ina <2443> mikron <3398> klhronomhswmen <2816> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> agiou <40> sou <4771> oi <3588> upenantioi hmwn <1473> katepathsan <2662> to <3588> agiasma sou <4771>

63:19 <05921> Mhyle <08034> Kms <07121> arqn <03808> al <0> Mb <04910> tlsm <03808> al <05769> Mlwem <01961> wnyyh(63:19)

63:19 egenomeya <1096> wv <3739> to <3588> ap <575> archv <746> ote <3753> ouk <3364> hrxav <757> hmwn <1473> oude <3761> epeklhyh to <3588> onoma <3686> sou <4771> ef <1909> hmav <1473> ean <1437> anoixhv <455> ton <3588> ouranon <3772> tromov <5156> lhmqetai <2983> apo <575> sou <4771> orh <3735> kai <2532> takhsontai <5080>

64:1 <02151> wlzn <02022> Myrh <06440> Kynpm <03381> tdry <08064> Myms <07167> terq <0> awl<63:19> (64:1)

64:1

64:2 <07264> wzgry <01471> Mywg <06440> Kynpm <06862> Kyrul <08034> Kms <03045> eydwhl <0784> sa <01158> hebt <04325> Mym <02003> Myomh <0784> sa <06919> xdqk<64:1> (64:2)

64:2 (64:1) wv <3739> khrov apo <575> purov <4442> thketai <5080> kai <2532> katakausei <2618> pur <4442> touv <3588> upenantiouv kai <2532> faneron <5318> estai <1510> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> en <1722> toiv <3588> upenantioiv apo <575> proswpou <4383> sou <4771> eynh <1484> taracyhsontai <5015>

64:3 <02151> wlzn <02022> Myrh <06440> Kynpm <03381> tdry <06960> hwqn <03808> al <03372> twarwn <06213> Ktwveb<64:2> (64:3)

64:3 (64:2) otan <3752> poihv <4160> ta <3588> endoxa <1741> tromov <5156> lhmqetai <2983> apo <575> sou <4771> orh <3735>

64:4 <0> wl <02442> hkxml <06213> hvey <02108> Ktlwz <0430> Myhla <07200> htar <03808> al <05869> Nye <0238> wnyzah <03808> al <08085> wems <03808> al <05769> Mlwemw<64:3> (64:4)

64:4 (64:3) apo <575> tou <3588> aiwnov <165> ouk <3364> hkousamen <191> oude <3761> oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <1473> eidon <3708> yeon <2316> plhn <4133> sou <4771> kai <2532> ta <3588> erga <2041> sou <4771> a <3739> poihseiv <4160> toiv <3588> upomenousin <5278> eleon <1656>

64:5 <03467> eswnw <05769> Mlwe <0> Mhb <02398> ajxnw <07107> tpuq <0859> hta <02005> Nh <02142> Kwrkzy <01870> Kykrdb <06664> qdu <06213> hvew <07797> vv <0853> ta <06293> tegp<64:4> (64:5)

64:5 (64:4) sunanthsetai <4876> gar <1063> toiv <3588> poiousin <4160> to <3588> dikaion <1342> kai <2532> twn <3588> odwn <3598> sou <4771> mnhsyhsontai <3403> idou <2400> su <4771> wrgisyhv <3710> kai <2532> hmeiv <1473> hmartomen <264> dia <1223> touto <3778> eplanhyhmen <4105>

64:6 <05375> wnavy <07307> xwrk <05771> wnnwew <03605> wnlk <05929> hlek <05034> lbnw <06666> wnytqdu <03605> lk <05708> Myde <0899> dgbkw <03605> wnlk <02931> amjk <01961> yhnw<64:5> (64:6)

64:6 (64:5) kai <2532> egenhyhmen <1096> wv <3739> akayartoi <169> pantev <3956> hmeiv <1473> wv <3739> rakov apokayhmenhv pasa <3956> h <3588> dikaiosunh <1343> hmwn <1473> kai <2532> exerruhmen wv <3739> fulla <5444> dia <1223> tav <3588> anomiav <458> hmwn <1473> outwv <3778> anemov <417> oisei <5342> hmav <1473>

64:7 <05771> wnnwe <03027> dyb <04127> wngwmtw <04480> wnmm <06440> Kynp <05641> trtoh <03588> yk <0> Kb <02388> qyzxhl <05782> rrwetm <08034> Kmsb <07121> arwq <0369> Nyaw<64:6> (64:7)

64:7 (64:6) kai <2532> ouk <3364> estin <1510> o <3588> epikaloumenov to <3588> onoma <3686> sou <4771> kai <2532> o <3588> mnhsyeiv <3403> antilabesyai sou <4771> oti <3754> apestreqav <654> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> af <575> hmwn <1473> kai <2532> paredwkav <3860> hmav <1473> dia <1223> tav <3588> amartiav <266> hmwn <1473>

64:8 <03605> wnlk <03027> Kdy <04639> hvemw <03335> wnruy <0859> htaw <02563> rmxh <0587> wnxna <0859> hta <01> wnyba <03069> hwhy <06258> htew<64:7> (64:8)

64:8 (64:7) kai <2532> nun <3568> kurie <2962> pathr <3962> hmwn <1473> su <4771> hmeiv <1473> de <1161> phlov <4081> ergon <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771> pantev <3956>

64:9 <03605> wnlk <05971> Kme <04994> an <05027> jbh <02005> Nh <05771> Nwe <02142> rkzt <05703> del <0408> law <03966> dam <05704> de <03068> hwhy <07107> Puqt <0408> la<64:8> (64:9)

64:9 (64:8) mh <3165> orgizou <3710> hmin <1473> sfodra <4970> kai <2532> mh <3165> en <1722> kairw <2540> mnhsyhv <3403> amartiwn <266> hmwn <1473> kai <2532> nun <3568> epibleqon <1914> oti <3754> laov <2992> sou <4771> pantev <3956> hmeiv <1473>

64:10 <08077> hmms <03389> Mlswry <01961> htyh <04057> rbdm <06726> Nwyu <04057> rbdm <01961> wyh <06944> Ksdq <05892> yre<64:9> (64:10)

64:10 (64:9) poliv <4172> tou <3588> agiou <40> sou <4771> egenhyh <1096> erhmov <2048> siwn <4622> wv <3739> erhmov <2048> egenhyh <1096> ierousalhm <2419> eiv <1519> kataran <2671>

64:11 <02723> hbrxl <01961> hyh <04261> wnydmxm <03605> lkw <0784> sa <08316> tprvl <01961> hyh <01> wnytba <01984> Kwllh <0834> rsa <08597> wntraptw <06944> wnsdq <01004> tyb<64:10> (64:11)

64:11 (64:10) o <3588> oikov <3624> to <3588> agion <40> hmwn <1473> kai <2532> h <3588> doxa <1391> hn <3739> huloghsan <2127> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> egenhyh <1096> purikaustov kai <2532> panta <3956> ta <3588> endoxa <1741> sunepesen

64:12 o <03966> dam <05704> de <06031> wnnetw <02814> hsxt <03068> hwhy <0662> qpatt <0428> hla <05921> leh<64:11> (64:12)

64:12 (64:11) kai <2532> epi <1909> pasi <3956> toutoiv <3778> anescou kurie <2962> kai <2532> esiwphsav <4623> kai <2532> etapeinwsav <5013> hmav <1473> sfodra <4970>

65:1 <08034> ymsb <07121> arq <03808> al <01471> ywg <0413> la <02005> ynnh <02005> ynnh <0559> ytrma <01245> ynsqb <03808> all <04672> ytaumn <07592> wlas <03808> awll <01875> ytsrdn(65:1)

65:1 emfanhv <1717> egenomhn <1096> toiv <3588> eme <1473> mh <3165> zhtousin <2212> eureyhn <2147> toiv <3588> eme <1473> mh <3165> eperwtwsin eipa idou <2400> eimi <1510> tw <3588> eynei <1484> oi <3739> ouk <3364> ekalesan <2564> mou <1473> to <3588> onoma <3686>

65:2 <04284> Mhytbsxm <0310> rxa <02896> bwj <03808> al <01870> Krdh <01980> Myklhh <05637> rrwo <05971> Me <0413> la <03117> Mwyh <03605> lk <03027> ydy <06566> ytvrp(65:2)

65:2 exepetasa tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> prov <4314> laon <2992> apeiyounta <544> kai <2532> antilegonta <483> oi <3739> ouk <3364> eporeuyhsan <4198> odw <3598> alhyinh <228> all <235> opisw <3694> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846>

65:3 <03843> Mynblh <05921> le <06999> Myrjqmw <01593> twngb <02076> Myxbz <08548> dymt <06440> ynp <05921> le <0853> ytwa <03707> Myoyekmh <05971> Meh(65:3)

65:3 o <3588> laov <2992> outov <3778> o <3588> paroxunwn <3947> me <1473> enantion <1726> emou <1473> dia <1223> pantov <3956> autoi <846> yusiazousin en <1722> toiv <3588> khpoiv <2779> kai <2532> yumiwsin <2370> epi <1909> taiv <3588> plinyoiv toiv <3588> daimonioiv <1140> a <3739> ouk <3364> estin <1510>

65:4 <03627> Mhylk <06292> Mylgp <06564> *qrmw {qrpw} <02386> ryzxh <01320> rvb <0398> Mylkah <03885> wnyly <05341> Myrwunbw <06913> Myrbqb <03427> Mybsyh(65:4)

65:4 kai <2532> en <1722> toiv <3588> mnhmasin <3418> kai <2532> en <1722> toiv <3588> sphlaioiv <4693> koimwntai <2837> di <1223> enupnia <1798> oi <3588> esyontev <2068> krea <2907> ueia kai <2532> zwmon yusiwn <2378> memolummena <3435> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> autwn <846>

65:5 <03117> Mwyh <03605> lk <03344> tdqy <0784> sa <0639> ypab <06227> Nse <0428> hla <06942> Kytsdq <03588> yk <0> yb <05066> sgt <0408> la <0413> Kyla <07126> brq <0559> Myrmah(65:5)

65:5 oi <3588> legontev <3004> porrw ap <575> emou <1473> mh <3165> eggishv <1448> mou <1473> oti <3754> kayarov <2513> eimi <1510> outov <3778> kapnov <2586> tou <3588> yumou <2372> mou <1473> pur <4442> kaietai <2545> en <1722> autw <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

65:6 <02436> Mqyx <05921> le <07999> ytmlsw <07999> ytmls <0518> Ma <03588> yk <02814> hvxa <03808> al <06440> ynpl <03789> hbwtk <02009> hnh(65:6)

65:6 idou <2400> gegraptai <1125> enwpion <1799> mou <1473> ou <3364> siwphsw <4623> ewv <2193> an <302> apodw <591> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> autwn <846>

65:7 o <0413> Mqyx <05921> *la {le} <07223> hnsar <06468> Mtlep <04058> ytdmw <02778> ynwprx <01389> twebgh <05921> lew <02022> Myrhh <05921> le <06999> wrjq <0834> rsa <03068> hwhy <0559> rma <03162> wdxy <01> Mkytwba <05771> tnwew <05771> Mkytnwe(65:7)

65:7 tav <3588> amartiav <266> autwn <846> kai <2532> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> legei <3004> kuriov <2962> oi <3739> eyumiasan <2370> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> epi <1909> twn <3588> bounwn <1015> wneidisan <3679> me <1473> apodwsw <591> ta <3588> erga <2041> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> autwn <846>

65:8 <03605> lkh <07843> tyxsh <01115> ytlbl <05650> ydbe <04616> Neml <06213> hvea <03651> Nk <0> wb <01293> hkrb <03588> yk <07843> whtyxst <0408> la <0559> rmaw <0811> lwksab <08492> swryth <04672> aumy <0834> rsak <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(65:8)

65:8 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> on <3739> tropon <5158> eureyhsetai <2147> o <3588> rwx en <1722> tw <3588> botrui <1009> kai <2532> erousin mh <3165> lumhnh auton <846> oti <3754> eulogia <2129> kuriou <2962> estin <1510> en <1722> autw <846> outwv <3778> poihsw <4160> eneken tou <3588> douleuontov <1398> moi <1473> toutou <3778> eneken ou <3364> mh <3165> apolesw pantav <3956>

65:9 <08033> hms <07931> wnksy <05650> ydbew <0972> yryxb <03423> hwsryw <02022> yrh <03423> srwy <03063> hdwhymw <02233> erz <03290> bqeym <03318> ytauwhw(65:9)

65:9 kai <2532> exaxw <1806> to <3588> ex <1537> iakwb <2384> sperma <4690> kai <2532> to <3588> ex <1537> iouda <2448> kai <2532> klhronomhsei <2816> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> klhronomhsousin <2816> oi <3588> eklektoi <1588> mou <1473> kai <2532> oi <3588> douloi <1401> mou <1473> kai <2532> katoikhsousin ekei <1563>

65:10 <01875> ynwsrd <0834> rsa <05971> ymel <01241> rqb <07258> Ubrl <05911> rwke <06010> qmew <06629> Nau <05116> hwnl <08289> Nwrsh <01961> hyhw(65:10)

65:10 kai <2532> esontai <1510> en <1722> tw <3588> drumw epauleiv <1886> poimniwn <4168> kai <2532> faragx <5327> acwr eiv <1519> anapausin <372> boukoliwn tw <3588> law <2992> mou <1473> oi <3739> ezhthsan <2212> me <1473>

65:11 <04469> Komm <04507> ynml <04390> Myalmmhw <07979> Nxls <01409> dgl <06186> Mykreh <06944> ysdq <02022> rh <0853> ta <07911> Myxksh <03068> hwhy <05800> ybze <0859> Mtaw(65:11)

65:11 umeiv <4771> de <1161> oi <3588> egkatalipontev <1459> me <1473> kai <2532> epilanyanomenoi to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> etoimazontev <2090> tw <3588> daimoni <1142> trapezan <5132> kai <2532> plhrountev <4137> th <3588> tuch kerasma

65:12 P <0977> Mtrxb <02654> ytupx <03808> al <0834> rsabw <05869> ynyeb <07451> erh <06213> wvetw <08085> Mtems <03808> alw <01696> ytrbd <06030> Mtyne <03808> alw <07121> ytarq <03282> Ney <03766> werkt <02874> xbjl <03605> Mklkw <02719> brxl <0853> Mkta <04487> ytynmw(65:12)

65:12 egw <1473> paradwsw <3860> umav <4771> eiv <1519> macairan <3162> pantev <3956> en <1722> sfagh <4967> peseisye <4098> oti <3754> ekalesa <2564> umav <4771> kai <2532> ouc <3364> uphkousate <5219> elalhsa <2980> kai <2532> parhkousate kai <2532> epoihsate <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> emou <1473> kai <2532> a <3739> ouk <3364> eboulomhn <1014> exelexasye

65:13 <0954> wsbt <0859> Mtaw <08055> wxmvy <05650> ydbe <02009> hnh <06770> wamut <0859> Mtaw <08354> wtsy <05650> ydbe <02009> hnh <07456> wbert <0859> Mtaw <0398> wlkay <05650> ydbe <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(65:13)

65:13 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> fagontai <2068> umeiv <4771> de <1161> peinasete <3983> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> piontai <4095> umeiv <4771> de <1161> diqhsete <1372> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> eufranyhsontai <2165> umeiv <4771> de <1161> aiscunyhsesye <153>

65:14 <03213> wlylyt <07307> xwr <07667> rbsmw <03820> bl <03511> bakm <06817> wqeut <0859> Mtaw <03820> bl <02898> bwjm <07442> wnry <05650> ydbe <02009> hnh(65:14)

65:14 idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> agalliasontai en <1722> eufrosunh <2167> umeiv <4771> de <1161> kekraxesye <2896> dia <1223> ton <3588> ponon <4192> thv <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> apo <575> suntribhv pneumatov <4151> ololuxete <3649>

65:15 <0312> rxa <08034> Ms <07121> arqy <05650> wydbelw <03069> hwhy <0136> ynda <04191> Ktymhw <0972> yryxbl <07621> hewbsl <08034> Mkms <03240> Mtxnhw(65:15)

65:15 kataleiqete <2641> gar <1063> to <3588> onoma <3686> umwn <4771> eiv <1519> plhsmonhn <4140> toiv <3588> eklektoiv <1588> mou <1473> umav <4771> de <1161> anelei <337> kuriov <2962> toiv <3588> de <1161> douleuousin <1398> autw <846> klhyhsetai <2564> onoma <3686> kainon <2537>

65:16 <05869> ynyem <05641> wrton <03588> ykw <07223> twnsarh <06869> twruh <07911> wxksn <03588> yk <0543> Nma <0430> yhlab <07650> ebsy <0776> Urab <07650> ebsnhw <0543> Nma <0430> yhlab <01288> Krbty <0776> Urab <01288> Krbtmh <0834> rsa(65:16)

65:16 o <3739> euloghyhsetai <2127> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> euloghsousin <2127> gar <1063> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> alhyinon <228> kai <2532> oi <3588> omnuontev epi <1909> thv <3588> ghv <1065> omountai ton <3588> yeon <2316> ton <3588> alhyinon <228> epilhsontai gar <1063> thn <3588> yliqin <2347> autwn <846> thn <3588> prwthn <4413> kai <2532> ouk <3364> anabhsetai <305> autwn <846> epi <1909> thn <3588> kardian <2588>

65:17 <03820> bl <05921> le <05927> hnylet <03808> alw <07223> twnsarh <02142> hnrkzt <03808> alw <02319> hsdx <0776> Uraw <02319> Mysdx <08064> Myms <01254> arwb <02005> ynnh <03588> yk(65:17)

65:17 estai <1510> gar <1063> o <3588> ouranov <3772> kainov <2537> kai <2532> h <3588> gh <1065> kainh <2537> kai <2532> ou <3364> mh <3165> mnhsywsin <3403> twn <3588> proterwn <4387> oud <3761> ou <3364> mh <3165> epelyh autwn <846> epi <1909> thn <3588> kardian <2588>

65:18 <04885> vwvm <05971> hmew <01525> hlyg <03389> Mlswry <0853> ta <01254> arwb <02005> ynnh <03588> yk <01254> arwb <0589> yna <0834> rsa <05704> de <05703> yde <01523> wlygw <07797> wvyv <0518> Ma <03588> yk(65:18)

65:18 all <235> eufrosunhn <2167> kai <2532> agalliama eurhsousin <2147> en <1722> auth <846> oti <3754> idou <2400> egw <1473> poiw <4160> ierousalhm <2419> agalliama kai <2532> ton <3588> laon <2992> mou <1473> eufrosunhn <2167>

65:19 <02201> hqez <06963> lwqw <01065> ykb <06963> lwq <05750> dwe <0> hb <08085> emsy <03808> alw <05971> ymeb <07797> ytvvw <03389> Mlswryb <01523> ytlgw(65:19)

65:19 kai <2532> agalliasomai epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> eufranyhsomai <2165> epi <1909> tw <3588> law <2992> mou <1473> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> akousyh <191> en <1722> auth <846> fwnh <5456> klauymou <2805> oude <3761> fwnh <5456> kraughv <2906>

65:20 <07043> llqy <08141> hns <03967> ham <01121> Nb <02398> ajwxhw <04191> twmy <08141> hns <03967> ham <01121> Nb <05288> renh <03588> yk <03117> wymy <0853> ta <04390> almy <03808> al <0834> rsa <02205> Nqzw <03117> Mymy <05764> lwe <05750> dwe <08033> Msm <01961> hyhy <03808> al(65:20)

65:20 kai <2532> ou <3364> mh <3165> genhtai <1096> ekei <1563> awrov kai <2532> presbuthv <4246> ov <3739> ouk <3364> emplhsei ton <3588> cronon <5550> autou <846> estai <1510> gar <1063> o <3588> neov <3501> ekaton <1540> etwn <2094> o <3588> de <1161> apoynhskwn <599> amartwlov <268> ekaton <1540> etwn <2094> kai <2532> epikataratov <1944> estai <1510>

65:21 <06529> Myrp <0398> wlkaw <03754> Mymrk <05193> wejnw <03427> wbsyw <01004> Mytb <01129> wnbw(65:21)

65:21 kai <2532> oikodomhsousin <3618> oikiav <3614> kai <2532> autoi <846> enoikhsousin <1774> kai <2532> katafuteusousin ampelwnav <290> kai <2532> autoi <846> fagontai <2068> ta <3588> genhmata autwn <846>

65:22 <0972> yryxb <01086> wlby <03027> Mhydy <04639> hvemw <05971> yme <03117> ymy <06086> Ueh <03117> ymyk <03588> yk <0398> lkay <0312> rxaw <05193> wejy <03808> al <03427> bsy <0312> rxaw <01129> wnby <03808> al(65:22)

65:22 kai <2532> ou <3364> mh <3165> oikodomhsousin <3618> kai <2532> alloi <243> enoikhsousin <1774> kai <2532> ou <3364> mh <3165> futeusousin <5452> kai <2532> alloi <243> fagontai <2068> kata <2596> gar <1063> tav <3588> hmerav <2250> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> esontai <1510> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> laou <2992> mou <1473> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ponwn <4192> autwn <846> palaiwsousin <3822>

65:23 <0854> Mta <06631> Mhyauauw <01992> hmh <03069> hwhy <01288> ykwrb <02233> erz <03588> yk <0928> hlhbl <03205> wdly <03808> alw <07385> qyrl <03021> wegyy <03808> al(65:23)

65:23 oi <3588> de <1161> eklektoi <1588> mou <1473> ou <3364> kopiasousin <2872> eiv <1519> kenon <2756> oude <3761> teknopoihsousin eiv <1519> kataran <2671> oti <3754> sperma <4690> huloghmenon <2127> upo <5259> yeou <2316> estin <1510> kai <2532> ta <3588> ekgona autwn <846> met <3326> autwn <846> esontai <1510>

65:24 <08085> emsa <0589> ynaw <01696> Myrbdm <01992> Mh <05750> dwe <06030> hnea <0589> ynaw <07121> warqy <02962> Mrj <01961> hyhw(65:24)

65:24 kai <2532> estai <1510> prin <4250> kekraxai <2896> autouv <846> egw <1473> epakousomai autwn <846> eti <2089> lalountwn <2980> autwn <846> erw ti <5100> estin <1510>

65:25 o <03068> hwhy <0559> rma <06944> ysdq <02022> rh <03605> lkb <07843> wtyxsy <03808> alw <07489> wery <03808> al <03899> wmxl <06083> rpe <05175> sxnw <08401> Nbt <0398> lkay <01241> rqbk <0738> hyraw <0259> dxak <07462> wery <02924> hljw <02061> baz(65:25)

65:25 tote <5119> lukoi <3074> kai <2532> arnev boskhyhsontai <1006> ama <260> kai <2532> lewn <3023> wv <3739> bouv <1016> fagetai <2068> acura <892> ofiv <3789> de <1161> ghn <1065> wv <3739> arton <740> ouk <3364> adikhsousin <91> oude <3761> mh <3165> lumanountai epi <1909> tw <3588> orei <3735> tw <3588> agiw <