TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 29:5-8

29:5 <06597> Matp <06621> etpl <01961> hyhw <06184> Myuyre <01995> Nwmh <05674> rbe <04671> Umkw <02114> Kyrz <01995> Nwmh <01851> qd <080> qbak <01961> hyhw(29:5)

29:5 kai <2532> estai <1510> wv <3739> koniortov <2868> apo <575> trocou <5164> o <3588> ploutov <4149> twn <3588> asebwn <765> kai <2532> wv <3739> cnouv feromenov <5342> kai <2532> estai <1510> wv <3739> stigmh <4743> paracrhma <3916>

29:6 <0398> hlkwa <0784> sa <03851> bhlw <05591> hreow <05492> hpwo <01419> lwdg <06963> lwqw <07494> serbw <07482> Merb <06485> dqpt <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem(29:6)

29:6 para <3844> kuriou <2962> sabawy <4519> episkoph <1984> gar <1063> estai <1510> meta <3326> bronthv <1027> kai <2532> seismou <4578> kai <2532> fwnhv <5456> megalhv <3173> kataigiv feromenh <5342> kai <2532> flox <5395> purov <4442> katesyiousa <2719>

29:7 <0> hl <06693> Myqyumhw <04685> htdumw <06633> hybu <03605> lkw <0740> layra <05921> le <06633> Myabuh <01471> Mywgh <03605> lk <01995> Nwmh <03915> hlyl <02377> Nwzx <02472> Mwlxk <01961> hyhw(29:7)

29:7 kai <2532> estai <1510> wv <3739> o <3588> enupniazomenov <1797> en <1722> upnw <5258> o <3588> ploutov <4149> twn <3588> eynwn <1484> pantwn <3956> osoi <3745> epestrateusan epi <1909> arihl kai <2532> pantev <3956> oi <3588> strateusamenoi epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sunhgmenoi <4863> ep <1909> authn <846> kai <2532> ylibontev <2346> authn <846>

29:8 o <06726> Nwyu <02022> rh <05921> le <06633> Myabuh <01471> Mywgh <03605> lk <01995> Nwmh <01961> hyhy <03651> Nk <08264> hqqws <05315> wspnw <05889> Pye <02009> hnhw <06974> Uyqhw <08354> hts <02009> hnhw <06771> amuh <02492> Mlxy <0834> rsakw <05315> wspn <07386> hqyrw <06974> Uyqhw <0398> lkwa <02009> hnhw <07457> berh <02492> Mlxy <0834> rsak <01961> hyhw(29:8)

29:8 kai <2532> esontai <1510> wv <3739> oi <3588> en <1722> upnw <5258> pinontev <4095> kai <2532> esyontev <2068> kai <2532> exanastantwn mataion <3152> autwn <846> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> on <3739> tropon <5158> enupniazetai <1797> o <3588> diqwn <1372> wv <3739> pinwn <4095> kai <2532> exanastav eti <2089> diqa <1372> h <3588> de <1161> quch <5590> autou <846> eiv <1519> kenon <2756> hlpisen <1679> outwv <3778> estai <1510> o <3588> ploutov <4149> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> osoi <3745> epestrateusan epi <1909> to <3588> orov <3735> siwn <4622>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA