TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 1:1--12:6

1:1 <03063> hdwhy <04428> yklm <02396> whyqzxy <0271> zxa <03147> Mtwy <05818> whyze <03117> ymyb <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <02372> hzx <0834> rsa <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <02377> Nwzx(1:1)

1:1 orasiv <3706> hn <3739> eiden <3708> hsaiav <2268> uiov <5207> amwv <301> hn <3739> eiden <3708> kata <2596> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> kata <2596> ierousalhm <2419> en <1722> basileia <932> oziou <3604> kai <2532> iwayam <2488> kai <2532> acaz <881> kai <2532> ezekiou oi <3739> ebasileusan <936> thv <3588> ioudaiav <2449>

1:2 <0> yb <06586> wesp <01992> Mhw <07311> ytmmwrw <01431> ytldg <01121> Mynb <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <0776> Ura <0238> ynyzahw <08064> Myms <08085> wems(1:2)

1:2 akoue <191> ourane <3772> kai <2532> enwtizou <1801> gh <1065> oti <3754> kuriov <2962> elalhsen <2980> uiouv <5207> egennhsa <1080> kai <2532> uqwsa <5312> autoi <846> de <1161> me <1473> hyethsan <114>

1:3 <0995> Nnwbth <03808> al <05971> yme <03045> edy <03808> al <03478> larvy <01167> wyleb <018> owba <02543> rwmxw <07069> whnq <07794> rws <03045> edy(1:3)

1:3 egnw <1097> bouv <1016> ton <3588> kthsamenon <2932> kai <2532> onov <3688> thn <3588> fatnhn <5336> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> israhl <2474> de <1161> me <1473> ouk <3364> egnw <1097> kai <2532> o <3588> laov <2992> me <1473> ou <3364> sunhken <4920>

1:4 <0268> rwxa <02114> wrzn <03478> larvy <06918> swdq <0853> ta <05006> wuan <03068> hwhy <0853> ta <05800> wbze <07843> Mytyxsm <01121> Mynb <07489> Myerm <02233> erz <05771> Nwe <03515> dbk <05971> Me <02398> ajx <01471> ywg <01945> ywh(1:4)

1:4 ouai <3759> eynov <1484> amartwlon <268> laov <2992> plhrhv <4134> amartiwn <266> sperma <4690> ponhron <4190> uioi <5207> anomoi <459> egkatelipate <1459> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> parwrgisate <3949> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474>

1:5 <01742> ywd <03824> bbl <03605> lkw <02483> ylxl <07218> sar <03605> lk <05627> hro <03254> wpyowt <05750> dwe <05221> wkt <04100> hm <05921> le(1:5)

1:5 ti <5100> eti <2089> plhghte <4141> prostiyentev <4369> anomian <458> pasa <3956> kefalh <2776> eiv <1519> ponon <4192> kai <2532> pasa <3956> kardia <2588> eiv <1519> luphn <3077>

1:6 <08081> Nmsb <07401> hkkr <03808> alw <02280> wsbx <03808> alw <02115> wrz <03808> al <02961> hyrj <04347> hkmw <02250> hrwbxw <06482> eup <04974> Mtm <0> wb <0369> Nya <07218> sar <05704> dew <07272> lgr <03709> Pkm(1:6)

1:6 apo <575> podwn <4228> ewv <2193> kefalhv <2776> oute <3777> trauma <5134> oute <3777> mwlwq <3468> oute <3777> plhgh <4127> flegmainousa ouk <3364> estin <1510> malagma epiyeinai <2007> oute <3777> elaion <1637> oute <3777> katadesmouv

1:7 <02114> Myrz <04114> tkphmk <08077> hmmsw <0853> hta <0398> Mylka <02114> Myrz <05048> Mkdgnl <0127> Mktmda <0784> sa <08313> twprv <05892> Mkyre <08077> hmms <0776> Mkura(1:7)

1:7 h <3588> gh <1065> umwn <4771> erhmov <2048> ai <3588> poleiv <4172> umwn <4771> purikaustoi thn <3588> cwran <5561> umwn <4771> enwpion <1799> umwn <4771> allotrioi <245> katesyiousin <2719> authn <846> kai <2532> hrhmwtai <2049> katestrammenh <2690> upo <5259> lawn <2992> allotriwn <245>

1:8 <05341> hrwun <05892> ryek <04750> hsqmb <04412> hnwlmk <03754> Mrkb <05521> hkok <06726> Nwyu <01323> tb <03498> hrtwnw(1:8)

1:8 egkataleifyhsetai <1459> h <3588> yugathr <2364> siwn <4622> wv <3739> skhnh <4633> en <1722> ampelwni <290> kai <2532> wv <3739> opwrofulakion en <1722> sikuhratw wv <3739> poliv <4172> poliorkoumenh

1:9 o <01819> wnymd <06017> hrmel <01961> wnyyh <05467> Mdok <04592> jemk <08300> dyrv <0> wnl <03498> rytwh <06635> twabu <03068> hwhy <03884> ylwl(1:9)

1:9 kai <2532> ei <1487> mh <3165> kuriov <2962> sabawy <4519> egkatelipen <1459> hmin <1473> sperma <4690> wv <3739> sodoma <4670> an <302> egenhyhmen <1096> kai <2532> wv <3739> gomorra an <302> wmoiwyhmen <3666>

1:10 <06017> hrme <05971> Me <0430> wnyhla <08451> trwt <0238> wnyzah <05467> Mdo <07101> ynyuq <03069> hwhy <01697> rbd <08085> wems(1:10)

1:10 akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> arcontev <758> sodomwn <4670> prosecete <4337> nomon <3551> yeou <2316> laov <2992> gomorrav

1:11 <02654> ytupx <03808> al <06260> Mydwtew <03532> Myvbkw <06499> Myrp <01818> Mdw <04806> Myayrm <02459> blxw <0352> Mylya <05930> twle <07646> ytebv <03068> hwhy <0559> rmay <02077> Mkyxbz <07230> br <0> yl <04100> hml(1:11)

1:11 ti <5100> moi <1473> plhyov <4128> twn <3588> yusiwn <2378> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> plhrhv <4134> eimi <1510> olokautwmatwn <3646> kriwn kai <2532> stear arnwn kai <2532> aima <129> taurwn <5022> kai <2532> tragwn <5131> ou <3364> boulomai <1014>

1:12 <02691> yrux <07429> omr <03027> Mkdym <02063> taz <01245> sqb <04310> ym <06440> ynp <07200> twarl <0935> wabt <03588> yk(1:12)

1:12 oud <3761> ean <1437> erchsye <2064> ofyhnai <3708> moi <1473> tiv <5100> gar <1063> exezhthsen <1567> tauta <3778> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771> patein <3961> thn <3588> aulhn <833> mou <1473>

1:13 <06116> hruew <0205> Nwa <03201> lkwa <03808> al <04744> arqm <07121> arq <07676> tbsw <02320> sdx <0> yl <01931> ayh <08441> hbewt <07004> trjq <07723> aws <04503> txnm <0935> aybh <03254> wpyowt <03808> al(1:13)

1:13 ou <3364> prosyhsesye <4369> ean <1437> ferhte <5342> semidalin <4585> mataion <3152> yumiama <2368> bdelugma <946> moi <1473> estin <1510> tav <3588> noumhniav <3561> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> kai <2532> hmeran <2250> megalhn <3173> ouk <3364> anecomai nhsteian <3521> kai <2532> argian

1:14 <05375> avn <03811> ytyaln <02960> xrjl <05921> yle <01961> wyh <05315> yspn <08130> hanv <04150> Mkydewmw <02320> Mkysdx(1:14)

1:14 kai <2532> tav <3588> noumhniav <3561> umwn <4771> kai <2532> tav <3588> eortav <1859> umwn <4771> misei <3404> h <3588> quch <5590> mou <1473> egenhyhte <1096> moi <1473> eiv <1519> plhsmonhn <4140> ouketi <3765> anhsw <447> tav <3588> amartiav <266> umwn <4771>

1:15 <04390> walm <01818> Mymd <03027> Mkydy <08085> ems <0369> ynnya <08605> hlpt <07235> wbrt <03588> yk <01571> Mg <04480> Mkm <05869> ynye <05956> Mylea <03709> Mkypk <06566> Mkvrpbw(1:15)

1:15 otan <3752> tav <3588> ceirav <5495> ekteinhte <1614> prov <4314> me <1473> apostreqw <654> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> af <575> umwn <4771> kai <2532> ean <1437> plhyunhte <4129> thn <3588> dehsin <1162> ouk <3364> eisakousomai <1522> umwn <4771> ai <3588> gar <1063> ceirev <5495> umwn <4771> aimatov <129> plhreiv <4134>

1:16 <07489> erh <02308> wldx <05869> ynye <05048> dgnm <04611> Mkyllem <07455> er <05493> wryoh <02135> wkzh <07364> wuxr(1:16)

1:16 lousasye <3068> kayaroi <2513> genesye <1096> afelete tav <3588> ponhriav <4189> apo <575> twn <3588> qucwn <5590> umwn <4771> apenanti twn <3588> ofyalmwn <3788> mou <1473> pausasye <3973> apo <575> twn <3588> ponhriwn <4189> umwn <4771>

1:17 o <0490> hnmla <07378> wbyr <03490> Mwty <08199> wjps <02541> Uwmx <0833> wrsa <04941> jpsm <01875> wsrd <03190> bjyh <03925> wdml(1:17)

1:17 mayete <3129> kalon <2570> poiein <4160> ekzhthsate <1567> krisin <2920> rusasye adikoumenon <91> krinate <2919> orfanw <3737> kai <2532> dikaiwsate <1344> chran <5503>

1:18 <01961> wyhy <06785> rmuk <08438> elwtk <0119> wmyday <0518> Ma <03835> wnybly <07950> glsk <08144> Mynsk <02399> Mkyajx <01961> wyhy <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rmay <03198> hxkwnw <04994> an <01980> wkl(1:18)

1:18 kai <2532> deute <1205> kai <2532> dielegcywmen legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> ean <1437> wsin <1510> ai <3588> amartiai <266> umwn <4771> wv <3739> foinikoun wv <3739> ciona leukanw <3021> ean <1437> de <1161> wsin <1510> wv <3739> kokkinon <2847> wv <3739> erion <2053> leukanw <3021>

1:19 <0398> wlkat <0776> Urah <02898> bwj <08085> Mtemsw <014> wbat <0518> Ma(1:19)

1:19 kai <2532> ean <1437> yelhte <2309> kai <2532> eisakoushte <1522> mou <1473> ta <3588> agaya <18> thv <3588> ghv <1065> fagesye <2068>

1:20 o <01696> rbd <03068> hwhy <06310> yp <03588> yk <0398> wlkat <02719> brx <04784> Mtyrmw <03985> wnamt <0518> Maw(1:20)

1:20 ean <1437> de <1161> mh <3165> yelhte <2309> mhde <3366> eisakoushte <1522> mou <1473> macaira <3162> umav <4771> katedetai <2719> to <3588> gar <1063> stoma <4750> kuriou <2962> elalhsen <2980> tauta <3778>

1:21 <07523> Myxurm <06258> htew <0> hb <03885> Nyly <06664> qdu <04941> jpsm <04395> ytalm <0539> hnman <07151> hyrq <02181> hnwzl <01961> htyh <0349> hkya(1:21)

1:21 pwv <4459> egeneto <1096> pornh <4204> poliv <4172> pisth <4103> siwn <4622> plhrhv <4134> krisewv <2920> en <1722> h <3739> dikaiosunh <1343> ekoimhyh <2837> en <1722> auth <846> nun <3568> de <1161> foneutai

1:22 <04325> Mymb <04107> lwhm <05435> Kabo <05509> Mygyol <01961> hyh <03701> Kpok(1:22)

1:22 to <3588> argurion <694> umwn <4771> adokimon <96> oi <3588> kaphloi sou <4771> misgousi ton <3588> oinon <3631> udati <5204>

1:23 P <0413> Mhyla <0935> awby <03808> al <0490> hnmla <07379> byrw <08199> wjpsy <03808> al <03490> Mwty <08021> Mynmls <07291> Pdrw <07810> dxs <0157> bha <03605> wlk <01590> Mybng <02270> yrbxw <05637> Myrrwo <08269> Kyrv(1:23)

1:23 oi <3588> arcontev <758> sou <4771> apeiyousin <544> koinwnoi <2844> kleptwn <2812> agapwntev <25> dwra <1435> diwkontev <1377> antapodoma orfanoiv <3737> ou <3364> krinontev <2919> kai <2532> krisin <2920> chrwn <5503> ou <3364> prosecontev <4337>

1:24 <0341> ybywam <05358> hmqnaw <06862> yrum <05162> Mxna <01945> ywh <03478> larvy <046> ryba <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <05002> Man <03651> Nkl(1:24)

1:24 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> o <3588> despothv <1203> kuriov <2962> sabawy <4519> ouai <3759> oi <3588> iscuontev <2480> israhl <2474> ou <3364> pausetai <3973> gar <1063> mou <1473> o <3588> yumov <2372> en <1722> toiv <3588> upenantioiv kai <2532> krisin <2920> ek <1537> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> poihsw <4160>

1:25 <0913> Kylydb <03605> lk <05493> hryoaw <05509> Kygyo <01252> rbk <06884> Pruaw <05921> Kyle <03027> ydy <07725> hbysaw(1:25)

1:25 kai <2532> epaxw thn <3588> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> se <4771> kai <2532> purwsw <4448> se <4771> eiv <1519> kayaron <2513> touv <3588> de <1161> apeiyountav <544> apolesw kai <2532> afelw pantav <3956> anomouv <459> apo <575> sou <4771> kai <2532> pantav <3956> uperhfanouv <5244> tapeinwsw <5013>

1:26 <0539> hnman <07151> hyrq <06664> qduh <05892> rye <0> Kl <07121> arqy <03651> Nk <0310> yrxa <08462> hlxtbk <03289> Kyueyw <07223> hnsarbk <08199> Kyjps <07725> hbysaw(1:26)

1:26 kai <2532> episthsw touv <3588> kritav <2923> sou <4771> wv <3739> to <3588> proteron <4387> kai <2532> touv <3588> sumboulouv <4825> sou <4771> wv <3739> to <3588> ap <575> archv <746> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> klhyhsh <2564> poliv <4172> dikaiosunhv <1343> mhtropoliv <3390> pisth <4103> siwn <4622>

1:27 <06666> hqdub <07725> hybsw <06299> hdpt <04941> jpsmb <06726> Nwyu(1:27)

1:27 meta <3326> gar <1063> krimatov <2917> swyhsetai <4982> h <3588> aicmalwsia <161> authv <846> kai <2532> meta <3326> elehmosunhv <1654>

1:28 <03615> wlky <03068> hwhy <05800> ybzew <03162> wdxy <02400> Myajxw <06586> Myesp <07667> rbsw(1:28)

1:28 kai <2532> suntribhsontai <4937> oi <3588> anomoi <459> kai <2532> oi <3588> amartwloi <268> ama <260> kai <2532> oi <3588> egkataleipontev <1459> ton <3588> kurion <2962> suntelesyhsontai <4931>

1:29 <0977> Mtrxb <0834> rsa <01593> twnghm <02659> wrpxtw <02530> Mtdmx <0834> rsa <0352> Mylyam <0954> wsby <03588> yk(1:29)

1:29 dioti <1360> aiscunyhsontai <153> epi <1909> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> a <3739> autoi <846> hboulonto <1014> kai <2532> ephscunyhsan epi <1909> toiv <3588> khpoiv <2779> autwn <846> a <3739> epeyumhsan <1937>

1:30 <0> hl <0369> Nya <04325> Mym <0834> rsa <01593> hngkw <05929> hle <05034> tlbn <0424> hlak <01961> wyht <03588> yk(1:30)

1:30 esontai <1510> gar <1063> wv <3739> terebinyov apobeblhkuia <577> ta <3588> fulla <5444> kai <2532> wv <3739> paradeisov <3857> udwr <5204> mh <3165> ecwn <2192>

1:31 o <03518> hbkm <0369> Nyaw <03162> wdxy <08147> Mhyns <01197> wrebw <05213> Uwuynl <06467> wlepw <05296> trenl <02634> Noxh <01961> hyhw(1:31)

1:31 kai <2532> estai <1510> h <3588> iscuv <2479> autwn <846> wv <3739> kalamh <2562> stippuou kai <2532> ai <3588> ergasiai <2039> autwn <846> wv <3739> spinyhrev purov <4442> kai <2532> katakauyhsontai <2618> oi <3588> anomoi <459> kai <2532> oi <3588> amartwloi <268> ama <260> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sbeswn <4570>

2:1 <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <02372> hzx <0834> rsa <01697> rbdh(2:1)

2:1 o <3588> logov <3056> o <3588> genomenov <1096> para <3844> kuriou <2962> prov <4314> hsaian <2268> uion <5207> amwv <301> peri <4012> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> peri <4012> ierousalhm <2419>

2:2 <01471> Mywgh <03605> lk <0413> wyla <05102> wrhnw <01389> twebgm <05375> avnw <02022> Myrhh <07218> sarb <03068> hwhy <01004> tyb <02022> rh <01961> hyhy <03559> Nwkn <03117> Mymyh <0319> tyrxab <01961> hyhw(2:2)

2:2 oti <3754> estai <1510> en <1722> taiv <3588> escataiv <2078> hmeraiv <2250> emfanev <1717> to <3588> orov <3735> kuriou <2962> kai <2532> o <3588> oikov <3624> tou <3588> yeou <2316> ep <1909> akrwn twn <3588> orewn <3735> kai <2532> uqwyhsetai <5312> uperanw <5231> twn <3588> bounwn <1015> kai <2532> hxousin <1854> ep <1909> auto <846> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

2:3 <03389> Mlswrym <03069> hwhy <01697> rbdw <08451> hrwt <03318> aut <06726> Nwyum <03588> yk <0734> wytxrab <01980> hklnw <01870> wykrdm <03384> wnryw <03290> bqey <0430> yhla <01004> tyb <0413> la <03069> hwhy <02022> rh <0413> la <05927> hlenw <01980> wkl <0559> wrmaw <07227> Mybr <05971> Myme <01980> wklhw(2:3)

2:3 kai <2532> poreusontai <4198> eynh <1484> polla <4183> kai <2532> erousin deute <1205> kai <2532> anabwmen <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735> kuriou <2962> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384> kai <2532> anaggelei <312> hmin <1473> thn <3588> odon <3598> autou <846> kai <2532> poreusomeya <4198> en <1722> auth <846> ek <1537> gar <1063> siwn <4622> exeleusetai <1831> nomov <3551> kai <2532> logov <3056> kuriou <2962> ex <1537> ierousalhm <2419>

2:4 P <04421> hmxlm <05750> dwe <03925> wdmly <03808> alw <02719> brx <01471> ywg <0413> la <01471> ywg <05375> avy <03808> al <04211> twrmzml <02595> Mhytwtynxw <0855> Mytal <02719> Mtwbrx <03807> wttkw <07227> Mybr <05971> Mymel <03198> xykwhw <01471> Mywgh <0996> Nyb <08199> jpsw(2:4)

2:4 kai <2532> krinei <2919> ana <303> meson <3319> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> elegxei <1651> laon <2992> polun <4183> kai <2532> sugkoqousin tav <3588> macairav <3162> autwn <846> eiv <1519> arotra <723> kai <2532> tav <3588> zibunav autwn <846> eiv <1519> drepana <1407> kai <2532> ou <3364> lhmqetai <2983> eti <2089> eynov <1484> ep <1909> eynov <1484> macairan <3162> kai <2532> ou <3364> mh <3165> maywsin <3129> eti <2089> polemein <4170>

2:5 <03068> hwhy <0216> rwab <01980> hklnw <01980> wkl <03290> bqey <01004> tyb(2:5)

2:5 kai <2532> nun <3568> o <3588> oikov <3624> tou <3588> iakwb <2384> deute <1205> poreuywmen <4198> tw <3588> fwti <5457> kuriou <2962>

2:6 <05606> wqypvy <05237> Myrkn <03206> ydlybw <06430> Mytslpk <06049> Mynnew <06924> Mdqm <04390> walm <03588> yk <03290> bqey <01004> tyb <05971> Kme <05203> htsjn <03588> yk(2:6)

2:6 anhken <447> gar <1063> ton <3588> laon <2992> autou <846> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> israhl <2474> oti <3754> eneplhsyh wv <3739> to <3588> ap <575> archv <746> h <3588> cwra <5561> autwn <846> klhdonismwn wv <3739> h <3588> twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> tekna <5043> polla <4183> allofula <246> egenhyh <1096> autoiv <846>

2:7 <04818> wytbkrml <07097> huq <0369> Nyaw <05483> Myowo <0776> wura <04390> almtw <0214> wytrual <07097> huq <0369> Nyaw <02091> bhzw <03701> Pok <0776> wura <04390> almtw(2:7)

2:7 eneplhsyh gar <1063> h <3588> cwra <5561> autwn <846> arguriou <694> kai <2532> crusiou <5553> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> ariymov <706> twn <3588> yhsaurwn <2344> autwn <846> kai <2532> eneplhsyh h <3588> gh <1065> ippwn <2462> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> ariymov <706> twn <3588> armatwn <716> autwn <846>

2:8 <0676> wytebua <06213> wve <0834> rsal <07812> wwxtsy <03027> wydy <04639> hveml <0457> Mylyla <0776> wura <04390> almtw(2:8)

2:8 kai <2532> eneplhsyh h <3588> gh <1065> bdelugmatwn <946> twn <3588> ergwn <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> oiv <3739> epoihsan <4160> oi <3588> daktuloi <1147> autwn <846>

2:9 <0> Mhl <05375> avt <0408> law <0376> sya <08213> lpsyw <0120> Mda <07817> xsyw(2:9)

2:9 kai <2532> ekuqen <2955> anyrwpov <444> kai <2532> etapeinwyh <5013> anhr <435> kai <2532> ou <3364> mh <3165> anhsw <447> autouv <846>

2:10 <01347> wnag <01926> rdhmw <03068> hwhy <06343> dxp <06440> ynpm <06083> rpeb <02934> Nmjhw <06697> rwub <0935> awb(2:10)

2:10 kai <2532> nun <3568> eiselyete <1525> eiv <1519> tav <3588> petrav <4073> kai <2532> kruptesye <2928> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> fobou <5401> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846> otan <3752> anasth <450> yrausai <2352> thn <3588> ghn <1065>

2:11 o <01931> awhh <03117> Mwyb <0905> wdbl <03068> hwhy <07682> bgvnw <0376> Mysna <07312> Mwr <07817> xsw <08213> lps <0120> Mda <01365> twhbg <05869> ynye(2:11)

2:11 oi <3588> gar <1063> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> uqhloi <5308> o <3588> de <1161> anyrwpov <444> tapeinov <5011> kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> to <3588> uqov <5311> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> uqwyhsetai <5312> kuriov <2962> monov <3441> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

2:12 <08213> lpsw <05375> avn <03605> lk <05921> lew <07311> Mrw <01343> hag <03605> lk <05921> le <06635> twabu <03068> hwhyl <03117> Mwy <03588> yk(2:12)

2:12 hmera <2250> gar <1063> kuriou <2962> sabawy <4519> epi <1909> panta <3956> ubristhn <5197> kai <2532> uperhfanon <5244> kai <2532> epi <1909> panta <3956> uqhlon <5308> kai <2532> metewron kai <2532> tapeinwyhsontai <5013>

2:13 <01316> Nsbh <0437> ynwla <03605> lk <05921> lew <05375> Myavnhw <07311> Mymrh <03844> Nwnblh <0730> yzra <03605> lk <05921> lew(2:13)

2:13 kai <2532> epi <1909> pasan <3956> kedron tou <3588> libanou <3030> twn <3588> uqhlwn <5308> kai <2532> metewrwn kai <2532> epi <1909> pan <3956> dendron <1186> balanou basan

2:14 <05375> twavnh <01389> twebgh <03605> lk <05921> lew <07311> Mymrh <02022> Myrhh <03605> lk <05921> lew(2:14)

2:14 kai <2532> epi <1909> pan <3956> orov <3735> kai <2532> epi <1909> panta <3956> bounon <1015> uqhlon <5308>

2:15 <01219> hrwub <02346> hmwx <03605> lk <05921> lew <01364> hbg <04026> ldgm <03605> lk <05921> lew(2:15)

2:15 kai <2532> epi <1909> panta <3956> purgon <4444> uqhlon <5308> kai <2532> epi <1909> pan <3956> teicov <5038> uqhlon <5308>

2:16 <02532> hdmxh <07914> twykv <03605> lk <05921> lew <08659> sysrt <0591> twyna <03605> lk <05921> lew(2:16)

2:16 kai <2532> epi <1909> pan <3956> ploion <4143> yalasshv <2281> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> yean <2299> ploiwn <4143> kallouv

2:17 <01931> awhh <03117> Mwyb <0905> wdbl <03068> hwhy <07682> bgvnw <0376> Mysna <07312> Mwr <08213> lpsw <0120> Mdah <01365> twhbg <07817> xsw(2:17)

2:17 kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> pav <3956> anyrwpov <444> kai <2532> peseitai <4098> uqov <5311> anyrwpwn <444> kai <2532> uqwyhsetai <5312> kuriov <2962> monov <3441> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

2:18 <02498> Plxy <03632> lylk <0457> Mylylahw(2:18)

2:18 kai <2532> ta <3588> ceiropoihta <5499> panta <3956> katakruqousin

2:19 <0776> Urah <06206> Urel <06965> wmwqb <01347> wnwag <01926> rdhmw <03068> hwhy <06343> dxp <06440> ynpm <06083> rpe <04247> twlxmbw <06697> Myru <04631> twremb <0935> wabw(2:19)

2:19 eisenegkantev <1533> eiv <1519> ta <3588> sphlaia <4693> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> scismav twn <3588> petrwn <4074> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> trwglav thv <3588> ghv <1065> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> fobou <5401> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846> otan <3752> anasth <450> yrausai <2352> thn <3588> ghn <1065>

2:20 <05847> Mypljelw <02661> twrp <02661> rpxl <07812> twxtshl <0> wl <06213> wve <0834> rsa <02091> wbhz <0457> ylyla <0853> taw <03701> wpok <0457> ylyla <0853> ta <0120> Mdah <07993> Kylsy <01931> awhh <03117> Mwyb(2:20)

2:20 th <3588> gar <1063> hmera <2250> ekeinh <1565> ekbalei <1544> anyrwpov <444> ta <3588> bdelugmata <946> autou <846> ta <3588> argura kai <2532> ta <3588> crusa a <3739> epoihsan <4160> proskunein <4352> toiv <3588> mataioiv <3152> kai <2532> taiv <3588> nukterisin

2:21 <0776> Urah <06206> Urel <06965> wmwqb <01347> wnwag <01926> rdhmw <03068> hwhy <06343> dxp <06440> ynpm <05553> Myeloh <05585> ypeobw <06697> Myruh <05366> twrqnb <0935> awbl(2:21)

2:21 tou <3588> eiselyein <1525> eiv <1519> tav <3588> trwglav thv <3588> stereav <4731> petrav <4073> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> scismav twn <3588> petrwn <4074> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> fobou <5401> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> thv <3588> doxhv <1391> thv <3588> iscuov <2479> autou <846> otan <3752> anasth <450> yrausai <2352> thn <3588> ghn <1065>

2:22 P <01931> awh <02803> bsxn <04100> hmb <03588> yk <0639> wpab <05397> hmsn <0834> rsa <0120> Mdah <04480> Nm <0> Mkl <02308> wldx(2:22)

2:22

3:1 <04325> Mym <04937> Nesm <03605> lkw <03899> Mxl <04937> Nesm <03605> lk <04938> hnesmw <04937> Nesm <03063> hdwhymw <03389> Mlswrym <05493> ryom <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <02009> hnh <03588> yk(3:1)

3:1 idou <2400> dh <1161> o <3588> despothv <1203> kuriov <2962> sabawy <4519> afelei apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> apo <575> ierousalhm <2419> iscuonta <2480> kai <2532> iscuousan <2480> iscun <2479> artou <740> kai <2532> iscun <2479> udatov <5204>

3:2 <02205> Nqzw <07080> Moqw <05030> aybnw <08199> jpws <04421> hmxlm <0376> syaw <01368> rwbg(3:2)

3:2 giganta kai <2532> iscuonta <2480> kai <2532> anyrwpon <444> polemisthn kai <2532> dikasthn <1348> kai <2532> profhthn <4396> kai <2532> stocasthn kai <2532> presbuteron <4245>

3:3 <03908> sxl <0995> Nwbnw <02798> Mysrx <02450> Mkxw <03289> Uewyw <06440> Mynp <05375> awvnw <02572> Mysmx <08269> rv(3:3)

3:3 kai <2532> penthkontarcon kai <2532> yaumaston <2298> sumboulon <4825> kai <2532> sofon <4680> arcitektona <753> kai <2532> suneton <4908> akroathn <202>

3:4 <0> Mb <04910> wlsmy <08586> Mylwletw <08269> Mhyrv <05288> Myren <05414> yttnw(3:4)

3:4 kai <2532> episthsw neaniskouv <3495> arcontav <758> autwn <846> kai <2532> empaiktai <1703> kurieusousin <2961> autwn <846>

3:5 <03513> dbknb <07034> hlqnhw <02205> Nqzb <05288> renh <07292> wbhry <07453> wherb <0376> syaw <0376> syab <0376> sya <05971> Meh <05065> vgnw(3:5)

3:5 kai <2532> sumpeseitai o <3588> laov <2992> anyrwpov <444> prov <4314> anyrwpon <444> kai <2532> anyrwpov <444> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> proskoqei <4350> to <3588> paidion <3813> prov <4314> ton <3588> presbuthn <4246> o <3588> atimov <820> prov <4314> ton <3588> entimon <1784>

3:6 <03027> Kdy <08478> txt <02063> tazh <04384> hlskmhw <0> wnl <01961> hyht <07101> Nyuq <01980> hkl <08071> hlmv <01> wyba <01004> tyb <0251> wyxab <0376> sya <08610> vpty <03588> yk(3:6)

3:6 oti <3754> epilhmqetai anyrwpov <444> tou <3588> adelfou <80> autou <846> h <2228> tou <3588> oikeiou <3609> tou <3588> patrov <3962> autou <846> legwn <3004> imation <2440> eceiv <2192> archgov <747> hmwn <1473> genou <1096> kai <2532> to <3588> brwma <1033> to <3588> emon <1699> upo <5259> se <4771> estw <1510>

3:7 <05971> Me <07101> Nyuq <07760> ynmyvt <03808> al <08071> hlmv <0369> Nyaw <03899> Mxl <0369> Nya <01004> ytybbw <02280> sbx <01961> hyha <03808> al <0559> rmal <01931> awhh <03117> Mwyb <05375> avy(3:7)

3:7 kai <2532> apokriyeiv erei en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ouk <3364> esomai <1510> sou <4771> archgov <747> ou <3364> gar <1063> estin <1510> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> artov <740> oude <3761> imation <2440> ouk <3364> esomai <1510> archgov <747> tou <3588> laou <2992> toutou <3778>

3:8 <03519> wdwbk <05869> yne <04784> twrml <03068> hwhy <0413> la <04611> Mhyllemw <03956> Mnwsl <03588> yk <05307> lpn <03063> hdwhyw <03389> Mlswry <03782> hlsk <03588> yk(3:8)

3:8 oti <3754> aneitai <337> ierousalhm <2419> kai <2532> h <3588> ioudaia <2449> sumpeptwken kai <2532> ai <3588> glwssai <1100> autwn <846> meta <3326> anomiav <458> ta <3588> prov <4314> kurion <2962> apeiyountev <544> dioti <1360> nun <3568> etapeinwyh <5013> h <3588> doxa <1391> autwn <846>

3:9 <07451> her <01992> Mhl <01580> wlmg <03588> yk <05315> Mspnl <0188> ywa <03582> wdxk <03808> al <05046> wdygh <05467> Mdok <02403> Mtajxw <0> Mb <06030> htne <06440> Mhynp <01971> trkh(3:9)

3:9 kai <2532> h <3588> aiscunh <152> tou <3588> proswpou <4383> autwn <846> antesth autoiv <846> thn <3588> de <1161> amartian <266> autwn <846> wv <3739> sodomwn anhggeilan <312> kai <2532> enefanisan <1718> ouai <3759> th <3588> quch <5590> autwn <846> dioti <1360> bebouleuntai <1011> boulhn <1012> ponhran <4190> kay <2596> eautwn <1438>

3:10 <0398> wlkay <04611> Mhyllem <06529> yrp <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <06662> qydu <0559> wrma(3:10)

3:10 eipontev dhswmen <1210> ton <3588> dikaion <1342> oti <3754> duscrhstov hmin <1473> estin <1510> toinun <5106> ta <3588> genhmata twn <3588> ergwn <2041> autwn <846> fagontai <2068>

3:11 <0> wl <06213> hvey <03027> wydy <01576> lwmg <03588> yk <07451> er <07563> esrl <0188> ywa(3:11)

3:11 ouai <3759> tw <3588> anomw <459> ponhra <4190> kata <2596> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> sumbhsetai <4819> autw <846>

3:12 o <01104> welb <0734> Kytxra <01870> Krdw <08582> Myetm <0833> Kyrsam <05971> yme <0> wb <04910> wlsm <0802> Mysnw <05768> llwem <05065> wyvgn <05971> yme(3:12)

3:12 laov <2992> mou <1473> oi <3588> praktorev <4233> umwn <4771> kalamwntai umav <4771> kai <2532> oi <3588> apaitountev <523> kurieuousin <2961> umwn <4771> laov <2992> mou <1473> oi <3588> makarizontev <3106> umav <4771> planwsin <4105> umav <4771> kai <2532> ton <3588> tribon <5147> twn <3588> podwn <4228> umwn <4771> tarassousin <5015>

3:13 <05971> Myme <01777> Nydl <05975> dmew <03068> hwhy <07378> byrl <05324> bun(3:13)

3:13 alla <235> nun <3568> katasthsetai <2525> eiv <1519> krisin <2920> kuriov <2962> kai <2532> sthsei <2476> eiv <1519> krisin <2920> ton <3588> laon <2992> autou <846>

3:14 <01004> Mkytbb <06041> yneh <01500> tlzg <03754> Mrkh <01197> Mtreb <0859> Mtaw <08269> wyrvw <05971> wme <02205> ynqz <05973> Me <0935> awby <04941> jpsmb <03068> hwhy(3:14)

3:14 autov <846> kuriov <2962> eiv <1519> krisin <2920> hxei <1854> meta <3326> twn <3588> presbuterwn <4245> tou <3588> laou <2992> kai <2532> meta <3326> twn <3588> arcontwn <758> autou <846> umeiv <4771> de <1161> ti <5100> enepurisate ton <3588> ampelwna <290> mou <1473> kai <2532> h <3588> arpagh <724> tou <3588> ptwcou <4434> en <1722> toiv <3588> oikoiv <3624> umwn <4771>

3:15 o <06635> twabu <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <02912> wnxjt <06041> Myyne <06440> ynpw <05971> yme <01792> wakdt <04480> *Mkl hm{Mklm} (3:15)

3:15 ti <5100> umeiv <4771> adikeite <91> ton <3588> laon <2992> mou <1473> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> twn <3588> ptwcwn <4434> kataiscunete <2617>

3:16 <05913> hnoket <07272> Mhylgrbw <01980> hnklt <02952> Ppjw <01980> Kwlh <05869> Mynye <08265> twrqvmw <01627> Nwrg <05186> *twywjn {twwjn} <01980> hnkltw <06726> Nwyu <01323> twnb <01361> whbg <03588> yk <03282> Ney <03069> hwhy <0559> rmayw(3:16)

3:16 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> any <473> wn <3739> uqwyhsan <5312> ai <3588> yugaterev <2364> siwn <4622> kai <2532> eporeuyhsan <4198> uqhlw <5308> trachlw <5137> kai <2532> en <1722> neumasin ofyalmwn <3788> kai <2532> th <3588> poreia <4197> twn <3588> podwn <4228> ama <260> surousai <4951> touv <3588> citwnav <5509> kai <2532> toiv <3588> posin <4228> ama <260> paizousai <3815>

3:17 o <06168> hrey <06596> Nhtp <03068> hwhyw <06726> Nwyu <01323> twnb <06936> dqdq <0136> ynda <05596> xpvw(3:17)

3:17 kai <2532> tapeinwsei <5013> o <3588> yeov <2316> arcousav <757> yugaterav <2364> siwn <4622> kai <2532> kuriov <2962> apokaluqei <601> to <3588> schma <4976> autwn <846>

3:18 <07720> Mynrhvhw <07636> Myoybshw <05914> Myokeh <08597> trapt <0853> ta <0136> ynda <05493> ryoy <01931> awhh <03117> Mwyb(3:18)

3:18 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> afelei kuriov <2962> thn <3588> doxan <1391> tou <3588> imatismou <2441> autwn <846> kai <2532> touv <3588> kosmouv <2889> autwn <846> kai <2532> ta <3588> emplokia kai <2532> touv <3588> kosumbouv kai <2532> touv <3588> mhniskouv

3:19 <07479> twlerhw <08285> twryshw <05188> twpyjnh(3:19)

3:19 kai <2532> to <3588> kayema kai <2532> ton <3588> kosmon <2889> tou <3588> proswpou <4383> autwn <846>

3:20 <03908> Mysxlhw <05315> spnh <01004> ytbw <07196> Myrsqhw <06807> twdeuhw <06287> Myraph(3:20)

3:20 kai <2532> thn <3588> sunyesin tou <3588> kosmou <2889> thv <3588> doxhv <1391> kai <2532> touv <3588> clidwnav kai <2532> ta <3588> qelia kai <2532> to <3588> emplokion kai <2532> ta <3588> peridexia kai <2532> touv <3588> daktuliouv <1146> kai <2532> ta <3588> enwtia

3:21 <0639> Pah <05141> ymznw <02885> twebjh(3:21)

3:21 kai <2532> ta <3588> periporfura kai <2532> ta <3588> mesoporfura

3:22 <02754> Myjyrxhw <04304> twxpjmhw <04595> twpjemhw <04254> twulxmh(3:22)

3:22 kai <2532> ta <3588> epiblhmata <1915> ta <3588> kata <2596> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> ta <3588> diafanh <1307> lakwnika

3:23 <07289> Mydydrhw <06797> twpynuhw <05466> Mynydohw <01549> Mynylghw(3:23)

3:23 kai <2532> ta <3588> bussina <1039> kai <2532> ta <3588> uakinyina <5191> kai <2532> ta <3588> kokkina <2847> kai <2532> thn <3588> busson <1040> sun <4862> crusiw <5553> kai <2532> uakinyw <5192> sugkayufasmena kai <2532> yeristra kataklita

3:24 <03308> ypy <08478> txt <03587> yk <08242> qv <04228> trgxm <06614> lygytp <08478> txtw <07144> hxrq <04748> hsqm <04639> hvem <08478> txtw <05364> hpqn <02290> hrwgx <08478> txtw <01961> hyhy <04716> qm <01314> Mvb <08478> txt <01961> hyhw(3:24)

3:24 kai <2532> estai <1510> anti <473> osmhv <3744> hdeiav koniortov <2868> kai <2532> anti <473> zwnhv <2223> scoiniw <4979> zwsh kai <2532> anti <473> tou <3588> kosmou <2889> thv <3588> kefalhv <2776> tou <3588> crusiou <5553> falakrwma exeiv <2192> dia <1223> ta <3588> erga <2041> sou <4771> kai <2532> anti <473> tou <3588> citwnov <5509> tou <3588> mesoporfurou perizwsh sakkon <4526>

3:25 <04421> hmxlmb <01369> Ktrwbgw <05307> wlpy <02719> brxb <04962> Kytm(3:25)

3:25 kai <2532> o <3588> uiov <5207> sou <4771> o <3588> kallistov <2570> on <3739> agapav <25> macaira <3162> peseitai <4098> kai <2532> oi <3588> iscuontev <2480> umwn <4771> macaira <3162> pesountai <4098>

3:26 <03427> bst <0776> Ural <05352> htqnw <06607> hyxtp <056> wlbaw <0578> wnaw(3:26)

3:26 kai <2532> tapeinwyhsontai <5013> kai <2532> penyhsousin <3996> ai <3588> yhkai <2336> tou <3588> kosmou <2889> umwn <4771> kai <2532> kataleifyhsh <2641> monh <3441> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> edafisyhsh <1474>

4:1 o <02781> wntprx <0622> Poa <05921> wnyle <08034> Kms <07121> arqy <07535> qr <03847> sbln <08071> wntlmvw <0398> lkan <03899> wnmxl <0559> rmal <01931> awhh <03117> Mwyb <0259> dxa <0376> syab <0802> Mysn <07651> ebs <02388> wqyzxhw(4:1)

4:1 kai <2532> epilhmqontai epta <2033> gunaikev <1135> anyrwpou <444> enov <1519> legousai <3004> ton <3588> arton <740> hmwn <1473> fagomeya <2068> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> hmwn <1473> peribaloumeya <4016> plhn <4133> to <3588> onoma <3686> to <3588> son <4674> keklhsyw <2564> ef <1909> hmav <1473> afele ton <3588> oneidismon <3680> hmwn <1473>

4:2 <03478> larvy <06413> tjylpl <08597> traptlw <01347> Nwagl <0776> Urah <06529> yrpw <03519> dwbklw <06643> ybul <03068> hwhy <06780> xmu <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb(4:2)

4:2 th <3588> de <1161> hmera <2250> ekeinh <1565> epilamqei o <3588> yeov <2316> en <1722> boulh <1012> meta <3326> doxhv <1391> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> uqwsai <5312> kai <2532> doxasai <1380> to <3588> kataleifyen <2641> tou <3588> israhl <2474>

4:3 <03389> Mlswryb <02416> Myyxl <03789> bwtkh <03605> lk <0> wl <0559> rmay <06918> swdq <03389> Mlswryb <03498> rtwnhw <06726> Nwyub <07604> rasnh <01961> hyhw(4:3)

4:3 kai <2532> estai <1510> to <3588> upoleifyen <5275> en <1722> siwn <4622> kai <2532> to <3588> kataleifyen <2641> en <1722> ierousalhm <2419> agioi <40> klhyhsontai <2564> pantev <3956> oi <3588> grafentev <1125> eiv <1519> zwhn <2222> en <1722> ierousalhm <2419>

4:4 <01197> reb <07307> xwrbw <04941> jpsm <07307> xwrb <07130> hbrqm <01740> xydy <03389> Mlswry <01818> ymd <0853> taw <06726> Nwyu <01323> twnb <06675> tau <0853> ta <0136> ynda <07364> Uxr <0518> Ma(4:4)

4:4 oti <3754> ekplunei kuriov <2962> ton <3588> rupon twn <3588> uiwn <5207> kai <2532> twn <3588> yugaterwn <2364> siwn <4622> kai <2532> to <3588> aima <129> ekkayariei ek <1537> mesou <3319> autwn <846> en <1722> pneumati <4151> krisewv <2920> kai <2532> pneumati <4151> kausewv <2740>

4:5 <02646> hpx <03519> dwbk <03605> lk <05921> le <03588> yk <03915> hlyl <03852> hbhl <0784> sa <05051> hgnw <06227> Nsew <03119> Mmwy <06051> Nne <04744> harqm <05921> lew <06726> Nwyu <02022> rh <04349> Nwkm <03605> lk <05921> le <03069> hwhy <01254> arbw(4:5)

4:5 kai <2532> hxei <1854> kai <2532> estai <1510> pav <3956> topov <5117> tou <3588> orouv <3735> siwn <4622> kai <2532> panta <3956> ta <3588> perikuklw authv <846> skiasei nefelh <3507> hmerav <2250> kai <2532> wv <3739> kapnou <2586> kai <2532> wv <3739> fwtov <5457> purov <4442> kaiomenou <2545> nuktov <3571> pash <3956> th <3588> doxh <1391> skepasyhsetai

4:6 P <04306> rjmmw <02230> Mrzm <04563> rwtomlw <04268> hoxmlw <02721> brxm <03119> Mmwy <06738> lul <01961> hyht <05521> hkow(4:6)

4:6 kai <2532> estai <1510> eiv <1519> skian <4639> apo <575> kaumatov <2738> kai <2532> en <1722> skeph kai <2532> en <1722> apokrufw <614> apo <575> sklhrothtov <4643> kai <2532> uetou <5205>

5:1 <08081> Nms <01121> Nb <07161> Nrqb <03039> ydydyl <01961> hyh <03754> Mrk <03754> wmrkl <01730> ydwd <07892> trys <03039> ydydyl <04994> an <07891> hrysa(5:1)

5:1 asw <103> dh <1161> tw <3588> hgaphmenw <25> asma tou <3588> agaphtou <27> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> ampelwn <290> egenhyh <1096> tw <3588> hgaphmenw <25> en <1722> kerati <2768> en <1722> topw <5117> pioni

5:2 <0891> Mysab <06213> veyw <06025> Mybne <06213> twvel <06960> wqyw <0> wb <02672> bux <03342> bqy <01571> Mgw <08432> wkwtb <04026> ldgm <01129> Nbyw <08321> qrv <05193> whejyw <05619> whlqoyw <05823> whqzeyw(5:2)

5:2 kai <2532> fragmon <5418> perieyhka <4060> kai <2532> ecarakwsa kai <2532> efuteusa <5452> ampelon <288> swrhc kai <2532> wkodomhsa <3618> purgon <4444> en <1722> mesw <3319> autou <846> kai <2532> prolhnion wruxa <3736> en <1722> autw <846> kai <2532> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> stafulhn <4718> epoihsen <4160> de <1161> akanyav <173>

5:3 <03754> ymrk <0996> Nybw <0996> ynyb <04994> an <08199> wjps <03063> hdwhy <0376> syaw <03389> Mlswry <03427> bswy <06258> htew(5:3)

5:3 kai <2532> nun <3568> anyrwpov <444> tou <3588> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> ierousalhm <2419> krinate <2919> en <1722> emoi <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> ampelwnov <290> mou <1473>

5:4 <0891> Mysab <06213> veyw <06025> Mybne <06213> twvel <06960> ytywq <04069> ewdm <0> wb <06213> ytyve <03808> alw <03754> ymrkl <05750> dwe <06213> twvel <04100> hm(5:4)

5:4 ti <5100> poihsw <4160> eti <2089> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> epoihsa <4160> autw <846> dioti <1360> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> stafulhn <4718> epoihsen <4160> de <1161> akanyav <173>

5:5 <04823> omrml <01961> hyhw <01447> wrdg <06555> Urp <01197> rebl <01961> hyhw <04881> wtkwvm <05493> roh <03754> ymrkl <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <0853> ta <0853> Mkta <04994> an <03045> heydwa <06258> htew(5:5)

5:5 nun <3568> de <1161> anaggelw <312> umin <4771> ti <5100> poihsw <4160> tw <3588> ampelwni <290> mou <1473> afelw ton <3588> fragmon <5418> autou <846> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> diarpaghn kai <2532> kayelw <2507> ton <3588> toicon <5109> autou <846> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> katapathma

5:6 <04306> rjm <05921> wyle <04305> ryjmhm <06680> hwua <05645> Mybeh <05921> lew <07898> tysw <08068> ryms <05927> hlew <05737> rdey <03808> alw <02168> rmzy <03808> al <01326> htb <07896> whtysaw(5:6)

5:6 kai <2532> anhsw <447> ton <3588> ampelwna <290> mou <1473> kai <2532> ou <3364> mh <3165> tmhyh oude <3761> mh <3165> skafh <4626> kai <2532> anabhsetai <305> eiv <1519> auton <846> wv <3739> eiv <1519> cerson akanya <173> kai <2532> taiv <3588> nefelaiv <3507> enteloumai <1781> tou <3588> mh <3165> brexai <1026> eiv <1519> auton <846> ueton <5205>

5:7 o <06818> hqeu <02009> hnhw <06666> hqdul <04939> xpvm <02009> hnhw <04941> jpsml <06960> wqyw <08191> wyewses <05194> ejn <03063> hdwhy <0376> syaw <03478> larvy <01004> tyb <06635> twabu <03068> hwhy <03754> Mrk <03588> yk(5:7)

5:7 o <3588> gar <1063> ampelwn <290> kuriou <2962> sabawy <4519> oikov <3624> tou <3588> israhl <2474> estin <1510> kai <2532> anyrwpov <444> tou <3588> iouda <2448> neofuton <3504> hgaphmenon <25> emeina <3306> tou <3588> poihsai <4160> krisin <2920> epoihsen <4160> de <1161> anomian <458> kai <2532> ou <3364> dikaiosunhn <1343> alla <235> kraughn <2906>

5:8 <0776> Urah <07130> brqb <0905> Mkdbl <03427> Mtbswhw <04725> Mwqm <0657> opa <05704> de <07126> wbyrqy <07704> hdvb <07704> hdv <01004> tybb <01004> tyb <05060> yeygm <01945> ywh(5:8)

5:8 ouai <3759> oi <3588> sunaptontev oikian <3614> prov <4314> oikian <3614> kai <2532> agron <68> prov <4314> agron <68> eggizontev <1448> ina <2443> tou <3588> plhsion <4139> afelwntai ti <5100> mh <3165> oikhsete <3611> monoi <3441> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

5:9 <03427> bswy <0369> Nyam <02896> Mybwjw <01419> Myldg <01961> wyhy <08047> hmsl <07227> Mybr <01004> Mytb <03808> al <0518> Ma <06635> twabu <03068> hwhy <0241> ynzab(5:9)

5:9 hkousyh <191> gar <1063> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> kuriou <2962> sabawy <4519> tauta <3778> ean <1437> gar <1063> genwntai <1096> oikiai <3614> pollai <4183> eiv <1519> erhmon <2048> esontai <1510> megalai <3173> kai <2532> kalai <2570> kai <2532> ouk <3364> esontai <1510> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> autaiv <846>

5:10 P <0374> hpya <06213> hvey <02563> rmx <02233> erzw <0259> txa <01324> tb <06213> wvey <03754> Mrk <06776> ydmu <06235> trve <03588> yk(5:10)

5:10 ou <3364> gar <1063> ergwntai <2038> deka <1176> zeugh <2201> bown <1016> poihsei <4160> keramion <2765> en <1519> kai <2532> o <3588> speirwn <4687> artabav ex <1803> poihsei <4160> metra <3358> tria <5140>

5:11 <01814> Mqyldy <03196> Nyy <05399> Psnb <0309> yrxam <07291> wpdry <07941> rks <01242> rqbb <07925> ymyksm <01945> ywh(5:11)

5:11 ouai <3759> oi <3588> egeiromenoi <1453> to <3588> prwi <4404> kai <2532> to <3588> sikera <4608> diwkontev <1377> oi <3588> menontev <3306> to <3588> oqe <3796> o <3588> gar <1063> oinov <3631> autouv <846> sugkausei

5:12 <07200> war <03808> al <03027> wydy <04639> hvemw <05027> wjyby <03808> al <03068> hwhy <06467> lep <0853> taw <04960> Mhytsm <03196> Nyyw <02485> lylxw <08596> Pt <05035> lbnw <03658> rwnk <01961> hyhw(5:12)

5:12 meta <3326> gar <1063> kiyarav <2788> kai <2532> qalthriou kai <2532> tumpanwn kai <2532> aulwn <836> ton <3588> oinon <3631> pinousin <4095> ta <3588> de <1161> erga <2041> kuriou <2962> ouk <3364> emblepousin <1689> kai <2532> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> ou <3364> katanoousin <2657>

5:13 <06772> amu <06704> hxu <01995> wnwmhw <07458> ber <04962> ytm <03519> wdwbkw <01847> ted <01097> ylbm <05971> yme <01540> hlg <03651> Nkl(5:13)

5:13 toinun <5106> aicmalwtov <164> o <3588> laov <2992> mou <1473> egenhyh <1096> dia <1223> to <3588> mh <3165> eidenai autouv <846> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> plhyov <4128> egenhyh <1096> nekrwn <3498> dia <1223> limon <3042> kai <2532> diqan udatov <5204>

5:14 <0> hb <05938> zlew <07588> hnwasw <01995> hnwmhw <01926> hrdh <03381> dryw <02706> qx <01097> ylbl <06310> hyp <06473> hrepw <05315> hspn <07585> lwas <07337> hbyxrh <03651> Nkl(5:14)

5:14 kai <2532> eplatunen <4115> o <3588> adhv <86> thn <3588> quchn <5590> autou <846> kai <2532> dihnoixen <1272> to <3588> stoma <4750> autou <846> tou <3588> mh <3165> dialipein <1257> kai <2532> katabhsontai <2597> oi <3588> endoxoi <1741> kai <2532> oi <3588> megaloi <3173> kai <2532> oi <3588> plousioi <4145> kai <2532> oi <3588> loimoi <3061> authv <846>

5:15 <08213> hnlpst <01364> Myhbg <05869> ynyew <0376> sya <08213> lpsyw <0120> Mda <07817> xsyw(5:15)

5:15 kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> anyrwpov <444> kai <2532> atimasyhsetai <818> anhr <435> kai <2532> oi <3588> ofyalmoi <3788> oi <3588> metewroi tapeinwyhsontai <5013>

5:16 <06666> hqdub <06942> sdqn <06918> swdqh <0410> lahw <04941> jpsmb <06635> twabu <03068> hwhy <01361> hbgyw(5:16)

5:16 kai <2532> uqwyhsetai <5312> kuriov <2962> sabawy <4519> en <1722> krimati <2917> kai <2532> o <3588> yeov <2316> o <3588> agiov <40> doxasyhsetai <1392> en <1722> dikaiosunh <1343>

5:17 <0398> wlkay <01481> Myrg <04220> Myxm <02723> twbrxw <01699> Mrbdk <03532> Myvbk <07462> werw(5:17)

5:17 kai <2532> boskhyhsontai <1006> oi <3588> dihrpasmenoi wv <3739> tauroi <5022> kai <2532> tav <3588> erhmouv <2048> twn <3588> apeilhmmenwn <618> arnev fagontai <2068>

5:18 <02403> hajx <05699> hlgeh <05688> twbekw <07723> awsh <02256> ylbxb <05771> Nweh <04900> yksm <01945> ywh(5:18)

5:18 ouai <3759> oi <3588> epispwmenoi tav <3588> amartiav <266> wv <3739> scoiniw <4979> makrw <3117> kai <2532> wv <3739> zugou <2218> imanti <2438> damalewv <1151> tav <3588> anomiav <458>

5:19 o <03045> hednw <03478> larvy <06918> swdq <06098> tue <0935> hawbtw <07126> brqtw <07200> harn <04616> Neml <04639> whvem <02363> hsyxy <04116> rhmy <0559> Myrmah(5:19)

5:19 oi <3588> legontev <3004> to <3588> tacov <5034> eggisatw <1448> a <3739> poihsei <4160> ina <2443> idwmen <3708> kai <2532> elyatw h <3588> boulh <1012> tou <3588> agiou <40> israhl <2474> ina <2443> gnwmen <1097>

5:20 o <04751> rml <04966> qwtmw <04966> qwtml <04751> rm <07760> Mymv <02822> Ksxl <0216> rwaw <0216> rwal <02822> Ksx <07760> Mymv <07451> er <02896> bwjlw <02896> bwj <07451> erl <0559> Myrmah <01945> ywh(5:20)

5:20 ouai <3759> oi <3588> legontev <3004> to <3588> ponhron <4190> kalon <2570> kai <2532> to <3588> kalon <2570> ponhron <4190> oi <3588> tiyentev <5087> to <3588> skotov <4655> fwv <5457> kai <2532> to <3588> fwv <5457> skotov <4655> oi <3588> tiyentev <5087> to <3588> pikron <4089> gluku <1099> kai <2532> to <3588> gluku <1099> pikron <4089>

5:21 <0995> Mynbn <06440> Mhynp <05048> dgnw <05869> Mhynyeb <02450> Mymkx <01945> ywh(5:21)

5:21 ouai <3759> oi <3588> sunetoi <4908> en <1722> eautoiv <1438> kai <2532> enwpion <1799> eautwn <1438> episthmonev <1990>

5:22 <07941> rks <04537> Koml <02428> lyx <0582> ysnaw <03196> Nyy <08354> twtsl <01368> Myrwbg <01945> ywh(5:22)

5:22 ouai <3759> oi <3588> iscuontev <2480> umwn <4771> oi <3588> ton <3588> oinon <3631> pinontev <4095> kai <2532> oi <3588> dunastai <1413> oi <3588> kerannuntev <2767> to <3588> sikera <4608>

5:23 o <04480> wnmm <05493> wryoy <06662> Myqydu <06666> tqduw <07810> dxs <06118> bqe <07563> esr <06663> yqydum(5:23)

5:23 oi <3588> dikaiountev <1344> ton <3588> asebh <765> eneken dwrwn <1435> kai <2532> to <3588> dikaion <1342> tou <3588> dikaiou <1342> airontev <142>

5:24 <05006> wuan <03478> larvy <06918> swdq <0565> trma <0853> taw <06635> twabu <03068> hwhy <08451> trwt <0853> ta <03988> woam <03588> yk <05927> hley <080> qbak <06525> Mxrpw <01961> hyhy <04716> qmk <08328> Msrs <07503> hpry <03852> hbhl <02842> ssxw <0784> sa <03956> Nwsl <07179> sq <0398> lkak <03651> Nkl(5:24)

5:24 dia <1223> touto <3778> on <3739> tropon <5158> kauyhsetai <2545> kalamh <2562> upo <5259> anyrakov <440> purov <4442> kai <2532> sugkauyhsetai upo <5259> flogov <5395> aneimenhv <447> h <3588> riza autwn <846> wv <3739> cnouv estai <1510> kai <2532> to <3588> anyov <438> autwn <846> wv <3739> koniortov <2868> anabhsetai <305> ou <3364> gar <1063> hyelhsan <2309> ton <3588> nomon <3551> kuriou <2962> sabawy <4519> alla <235> to <3588> logion <3051> tou <3588> agiou <40> israhl <2474> parwxunan <3947>

5:25 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <02351> twuwx <07130> brqb <05478> hxwok <05038> Mtlbn <01961> yhtw <02022> Myrhh <07264> wzgryw <05221> whkyw <05921> wyle <03027> wdy <05186> jyw <05971> wmeb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> hrx <03651> Nk <05921> le(5:25)

5:25 kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> kuriov <2962> sabawy <4519> epi <1909> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> epebalen <1911> thn <3588> ceira <5495> autou <846> ep <1909> autouv <846> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> kai <2532> parwxunyh <3947> ta <3588> orh <3735> kai <2532> egenhyh <1096> ta <3588> ynhsimaia autwn <846> wv <3739> kopria en <1722> mesw <3319> odou <3598> kai <2532> en <1722> pasi <3956> toutoiv <3778> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

5:26 <0935> awby <07031> lq <04120> hrhm <02009> hnhw <0776> Urah <07097> huqm <0> wl <08319> qrsw <07350> qwxrm <01471> Mywgl <05251> on <05375> avnw(5:26)

5:26 toigaroun <5105> arei <142> susshmon <4953> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> toiv <3588> makran <3112> kai <2532> suriei autoiv <846> ap <575> akrou thv <3588> ghv <1065> kai <2532> idou <2400> tacu <5036> koufwv ercontai <2064>

5:27 <05275> wylen <08288> Kwrv <05423> qtn <03808> alw <02504> wyulx <0232> rwza <06605> xtpn <03808> alw <03462> Nsyy <03808> alw <05123> Mwny <03808> al <0> wb <03782> lswk <0369> Nyaw <05889> Pye <0369> Nya(5:27)

5:27 ou <3364> peinasousin <3983> oude <3761> kopiasousin <2872> oude <3761> nustaxousin <3573> oude <3761> koimhyhsontai <2837> oude <3761> lusousin <3089> tav <3588> zwnav <2223> autwn <846> apo <575> thv <3588> osfuov <3751> autwn <846> oude <3761> mh <3165> ragwsin <4486> oi <3588> imantev <2438> twn <3588> upodhmatwn <5266> autwn <846>

5:28 <05492> hpwok <01534> wylglgw <02803> wbsxn <06862> ruk <05483> wyowo <06541> tworp <01869> twkrd <07198> wyttsq <03605> lkw <08150> Mynwns <02671> wyux <0834> rsa(5:28)

5:28 wn <3739> ta <3588> belh <956> oxeia <3691> estin <1510> kai <2532> ta <3588> toxa <5115> autwn <846> entetamena oi <3588> podev <4228> twn <3588> ippwn <2462> autwn <846> wv <3739> sterea <4731> petra <4073> elogisyhsan <3049> oi <3588> trocoi <5164> twn <3588> armatwn <716> autwn <846> wv <3739> kataigiv

5:29 <05337> lyum <0369> Nyaw <06403> jylpyw <02964> Prj <0270> zxayw <05098> Mhnyw <03715> Myrypkk <07580> *gasy {gasw} <03833> ayblk <0> wl <07581> hgas(5:29)

5:29 ormwsin <3729> wv <3739> leontev <3023> kai <2532> paresthkan <3936> wv <3739> skumnov leontov <3023> kai <2532> epilhmqetai kai <2532> bohsei <994> wv <3739> yhriou <2342> kai <2532> ekbalei <1544> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> ruomenov autouv <846>

5:30 P <06183> hypyreb <02821> Ksx <0216> rwaw <06862> ru <02822> Ksx <02009> hnhw <0776> Ural <05027> jbnw <03220> My <05100> tmhnk <01931> awhh <03117> Mwyb <05921> wyle <05098> Mhnyw(5:30)

5:30 kai <2532> bohsei <994> di <1223> autouv <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> wv <3739> fwnh <5456> yalasshv <2281> kumainoushv kai <2532> embleqontai <1689> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> idou <2400> skotov <4655> sklhron <4642> en <1722> th <3588> aporia <640> autwn <846>

6:1 <01964> lkyhh <0853> ta <04390> Myalm <07757> wylwsw <05375> avnw <07311> Mr <03678> aok <05921> le <03427> bsy <0136> ynda <0853> ta <07200> haraw <05818> whyze <04428> Klmh <04194> twm <08141> tnsb(6:1)

6:1 kai <2532> egeneto <1096> tou <3588> eniautou <1763> ou <3739> apeyanen <599> oziav <3604> o <3588> basileuv <935> eidon <3708> ton <3588> kurion <2962> kayhmenon <2521> epi <1909> yronou <2362> uqhlou <5308> kai <2532> ephrmenou kai <2532> plhrhv <4134> o <3588> oikov <3624> thv <3588> doxhv <1391> autou <846>

6:2 <05774> Ppwey <08147> Mytsbw <07272> wylgr <03680> hoky <08147> Mytsbw <06440> wynp <03680> hoky <08147> Mytsb <0259> dxal <03671> Mypnk <08337> ss <03671> Mypnk <08337> ss <0> wl <04605> lemm <05975> Mydme <08314> Myprv(6:2)

6:2 kai <2532> serafin eisthkeisan <2476> kuklw autou <846> ex <1803> pterugev <4420> tw <3588> eni <1519> kai <2532> ex <1803> pterugev <4420> tw <3588> eni <1519> kai <2532> taiv <3588> men <3303> dusin <1417> katekalupton <2619> to <3588> proswpon <4383> kai <2532> taiv <3588> dusin <1417> katekalupton <2619> touv <3588> podav <4228> kai <2532> taiv <3588> dusin <1417> epetanto <4072>

6:3 <03519> wdwbk <0776> Urah <03605> lk <04393> alm <06635> twabu <03068> hwhy <06918> swdq <06918> swdq <06918> swdq <0559> rmaw <02088> hz <0413> la <02088> hz <07121> arqw(6:3)

6:3 kai <2532> ekekragon <2896> eterov <2087> prov <4314> ton <3588> eteron <2087> kai <2532> elegon <3004> agiov <40> agiov <40> agiov <40> kuriov <2962> sabawy <4519> plhrhv <4134> pasa <3956> h <3588> gh <1065> thv <3588> doxhv <1391> autou <846>

6:4 <06227> Nse <04390> almy <01004> tybhw <07121> arwqh <06963> lwqm <05592> Mypoh <0520> twma <05128> wenyw(6:4)

6:4 kai <2532> ephryh to <3588> uperyuron apo <575> thv <3588> fwnhv <5456> hv <3739> ekekragon kai <2532> o <3588> oikov <3624> eplhsyh kapnou <2586>

6:5 <05869> ynye <07200> war <06635> twabu <03068> hwhy <04428> Klmh <0853> ta <03588> yk <03427> bswy <0595> ykna <08193> Mytpv <02931> amj <05971> Me <08432> Kwtbw <0595> ykna <08193> Mytpv <02931> amj <0376> sya <03588> yk <01820> ytymdn <03588> yk <0> yl <0188> ywa <0559> rmaw(6:5)

6:5 kai <2532> eipa w <3588> talav egw <1473> oti <3754> katanenugmai <2660> oti <3754> anyrwpov <444> wn <1510> kai <2532> akayarta <169> ceilh <5491> ecwn <2192> en <1722> mesw <3319> laou <2992> akayarta <169> ceilh <5491> econtov <2192> egw <1473> oikw <3611> kai <2532> ton <3588> basilea <935> kurion <2962> sabawy <4519> eidon <3708> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> mou <1473>

6:6 <04196> xbzmh <05921> lem <03947> xql <04457> Myxqlmb <07531> hpur <03027> wdybw <08314> Myprvh <04480> Nm <0259> dxa <0413> yla <05774> Peyw(6:6)

6:6 kai <2532> apestalh <649> prov <4314> me <1473> en <1519> twn <3588> serafin kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> eicen <2192> anyraka <440> on <3739> th <3588> labidi elaben <2983> apo <575> tou <3588> yusiasthriou <2379>

6:7 <03722> rpkt <02403> Ktajxw <05771> Knwe <05493> row <08193> Kytpv <05921> le <02088> hz <05060> egn <02009> hnh <0559> rmayw <06310> yp <05921> le <05060> egyw(6:7)

6:7 kai <2532> hqato <680> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> kai <2532> eipen idou <2400> hqato <680> touto <3778> twn <3588> ceilewn <5491> sou <4771> kai <2532> afelei tav <3588> anomiav <458> sou <4771> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> sou <4771> perikayariei

6:8 <07971> ynxls <02005> ynnh <0559> rmaw <0> wnl <01980> Kly <04310> ymw <07971> xlsa <04310> ym <0853> ta <0559> rma <0136> ynda <06963> lwq <0853> ta <08085> emsaw(6:8)

6:8 kai <2532> hkousa <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> legontov <3004> tina <5100> aposteilw <649> kai <2532> tiv <5100> poreusetai <4198> prov <4314> ton <3588> laon <2992> touton <3778> kai <2532> eipa idou <2400> eimi <1510> egw <1473> aposteilon <649> me <1473>

6:9 <03045> wedt <0408> law <07200> war <07200> warw <0995> wnybt <0408> law <08085> ewms <08085> wems <02088> hzh <05971> Mel <0559> trmaw <01980> Kl <0559> rmayw(6:9)

6:9 kai <2532> eipen poreuyhti <4198> kai <2532> eipon tw <3588> law <2992> toutw <3778> akoh <189> akousete <191> kai <2532> ou <3364> mh <3165> sunhte <4920> kai <2532> blepontev <991> bleqete <991> kai <2532> ou <3364> mh <3165> idhte <3708>

6:10 <0> wl <07495> aprw <07725> bsw <0995> Nyby <03824> wbblw <08085> emsy <0241> wynzabw <05869> wynyeb <07200> hary <06435> Np <08173> esh <05869> wynyew <03513> dbkh <0241> wynzaw <02088> hzh <05971> Meh <03820> bl <08080> Nmsh(6:10)

6:10 epacunyh <3975> gar <1063> h <3588> kardia <2588> tou <3588> laou <2992> toutou <3778> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> autwn <846> barewv <917> hkousan <191> kai <2532> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> ekammusan <2576> mhpote <3379> idwsin <3708> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> kai <2532> toiv <3588> wsin <3775> akouswsin <191> kai <2532> th <3588> kardia <2588> sunwsin <4920> kai <2532> epistreqwsin <1994> kai <2532> iasomai <2390> autouv <846>

6:11 <08077> hmms <07582> hast <0127> hmdahw <0120> Mda <0369> Nyam <01004> Mytbw <03427> bswy <0369> Nyam <05892> Myre <07582> was <0518> Ma <0834> rsa <05704> de <0559> rmayw <0136> ynda <04970> ytm <05704> de <0559> rmaw(6:11)

6:11 kai <2532> eipa ewv <2193> pote <4218> kurie <2962> kai <2532> eipen ewv <2193> an <302> erhmwywsin <2049> poleiv <4172> para <3844> to <3588> mh <3165> katoikeisyai kai <2532> oikoi <3624> para <3844> to <3588> mh <3165> einai <1510> anyrwpouv <444> kai <2532> h <3588> gh <1065> kataleifyhsetai <2641> erhmov <2048>

6:12 <0776> Urah <07130> brqb <05805> hbwzeh <07227> hbrw <0120> Mdah <0853> ta <03069> hwhy <07368> qxrw(6:12)

6:12 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> makrunei o <3588> yeov <2316> touv <3588> anyrwpouv <444> kai <2532> oi <3588> kataleifyentev <2641> plhyunyhsontai <4129> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

6:13 P <04678> htbum <06944> sdq <02233> erz <0> Mb <04678> tbum <07995> tklsb <0834> rsa <0437> Nwlakw <0424> hlak <01197> rebl <01961> htyhw <07725> hbsw <06224> hyrve <0> hb <05750> dwew(6:13)

6:13 kai <2532> eti <2089> ep <1909> authv <846> estin <1510> to <3588> epidekaton kai <2532> palin <3825> estai <1510> eiv <1519> pronomhn wv <3739> terebinyov kai <2532> wv <3739> balanov otan <3752> ekpesh <1601> apo <575> thv <3588> yhkhv <2336> authv <846>

7:1 <05921> hyle <03898> Mxlhl <03201> lky <03808> alw <05921> hyle <04421> hmxlml <03389> Mlswry <03478> larvy <04428> Klm <07425> whylmr <01121> Nb <06492> xqpw <0758> Mra <04428> Klm <07526> Nyur <05927> hle <03063> hdwhy <04428> Klm <05818> whyze <01121> Nb <03147> Mtwy <01121> Nb <0271> zxa <03117> ymyb <01961> yhyw(7:1)

7:1 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> acaz <881> tou <3588> iwayam <2488> tou <3588> uiou <5207> oziou basilewv <935> iouda <2448> anebh <305> raasswn basileuv <935> aram <689> kai <2532> fakee uiov <5207> romeliou basileuv <935> israhl <2474> epi <1909> ierousalhm <2419> polemhsai <4170> authn <846> kai <2532> ouk <3364> hdunhyhsan <1410> poliorkhsai authn <846>

7:2 <07307> xwr <06440> ynpm <03293> rey <06086> yue <05128> ewnk <05971> wme <03824> bblw <03824> wbbl <05128> enyw <0669> Myrpa <05921> le <0758> Mra <05117> hxn <0559> rmal <01732> dwd <01004> tybl <05046> dgyw(7:2)

7:2 kai <2532> anhggelh <312> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> dauid legontev <3004> sunefwnhsen <4856> aram <689> prov <4314> ton <3588> efraim <2187> kai <2532> exesth <1839> h <3588> quch <5590> autou <846> kai <2532> h <3588> quch <5590> tou <3588> laou <2992> autou <846> on <3739> tropon <5158> otan <3752> en <1722> drumw xulon <3586> upo <5259> pneumatov <4151> saleuyh <4531>

7:3 <03526> obwk <07704> hdv <04546> tlom <0413> la <05945> hnwyleh <01295> hkrbh <08585> tlet <07097> huq <0413> la <01121> Knb <07610> bwsy <0> rasw <0859> hta <0271> zxa <07125> tarql <04994> an <03318> au <03470> whyesy <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:3)

7:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> hsaian <2268> exelye <1831> eiv <1519> sunanthsin <4877> acaz <881> su <4771> kai <2532> o <3588> kataleifyeiv <2641> iasoub o <3588> uiov <5207> sou <4771> prov <4314> thn <3588> kolumbhyran <2861> thv <3588> anw <507> odou <3598> tou <3588> agrou <68> tou <3588> gnafewv <1102>

7:4 <07425> whylmr <01121> Nbw <0758> Mraw <07526> Nyur <0639> Pa <02750> yrxb <0428> hlah <06226> Mynseh <0181> Mydwah <02180> twbnz <08147> ynsm <07401> Kry <0408> la <03824> Kbblw <03372> aryt <0408> la <08252> jqshw <08104> rmsh <0413> wyla <0559> trmaw(7:4)

7:4 kai <2532> ereiv autw <846> fulaxai <5442> tou <3588> hsucasai <2270> kai <2532> mh <3165> fobou <5399> mhde <3366> h <3588> quch <5590> sou <4771> asyeneitw <770> apo <575> twn <3588> duo <1417> xulwn <3586> twn <3588> dalwn twn <3588> kapnizomenwn toutwn <3778> otan <3752> gar <1063> orgh <3709> tou <3588> yumou <2372> mou <1473> genhtai <1096> palin <3825> iasomai <2390>

7:5 <0559> rmal <07425> whylmr <01121> Nbw <0669> Myrpa <07451> her <0758> Mra <05921> Kyle <03289> Uey <03588> yk <03282> Ney(7:5)

7:5 kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> aram <689> kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> romeliou oti <3754> ebouleusanto <1011> boulhn <1012> ponhran <4190> peri <4012> sou <4771> legontev <3004>

7:6 o <02870> labj <01121> Nb <0853> ta <08432> hkwtb <04428> Klm <04427> Kylmnw <0413> wnyla <01234> hneqbnw <06973> hnuyqnw <03063> hdwhyb <05927> hlen(7:6)

7:6 anabhsomeya <305> eiv <1519> thn <3588> ioudaian <2449> kai <2532> sullalhsantev <4814> autoiv <846> apostreqomen <654> autouv <846> prov <4314> hmav <1473> kai <2532> basileusomen <936> authv <846> ton <3588> uion <5207> tabehl

7:7 <01961> hyht <03808> alw <06965> Mwqt <03808> al <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk(7:7)

7:7 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519> ou <3364> mh <3165> emmeinh <1696> h <3588> boulh <1012> auth <3778> oude <3761> estai <1510>

7:8 <05971> Mem <0669> Myrpa <02844> txy <08141> hns <02568> smxw <08346> Myss <01157> dwebw <07526> Nyur <01834> qvmd <07218> sarw <01834> qvmd <0758> Mra <07218> sar <03588> yk(7:8)

7:8 all <235> h <3588> kefalh <2776> aram <689> damaskov <1154> all <235> eti <2089> exhkonta <1835> kai <2532> pente <4002> etwn <2094> ekleiqei <1587> h <3588> basileia <932> efraim <2187> apo <575> laou <2992>

7:9 o <0539> wnmat <03808> al <03588> yk <0539> wnymat <03808> al <0518> Ma <07425> whylmr <01121> Nb <08111> Nwrms <07218> sarw <08111> Nwrms <0669> Myrpa <07218> sarw(7:9)

7:9 kai <2532> h <3588> kefalh <2776> efraim <2187> somorwn kai <2532> h <3588> kefalh <2776> somorwn uiov <5207> tou <3588> romeliou kai <2532> ean <1437> mh <3165> pisteushte <4100> oude <3761> mh <3165> sunhte <4895>

7:10 <0559> rmal <0271> zxa <0413> la <01696> rbd <03069> hwhy <03254> Powyw(7:10)

7:10 kai <2532> proseyeto <4369> kuriov <2962> lalhsai <2980> tw <3588> acaz <881> legwn <3004>

7:11 <04605> hleml <01361> hbgh <0176> wa <07585> hlas <06009> qmeh <0430> Kyhla <03068> hwhy <05973> Mem <0226> twa <0> Kl <07592> las(7:11)

7:11 aithsai <154> seautw <4572> shmeion <4592> para <3844> kuriou <2962> yeou <2316> sou <4771> eiv <1519> bayov <899> h <2228> eiv <1519> uqov <5311>

7:12 <03068> hwhy <0853> ta <05254> hona <03808> alw <07592> lasa <03808> al <0271> zxa <0559> rmayw(7:12)

7:12 kai <2532> eipen acaz <881> ou <3364> mh <3165> aithsw <154> oud <3761> ou <3364> mh <3165> peirasw <3985> kurion <2962>

7:13 <0430> yhla <0853> ta <01571> Mg <03811> walt <03588> yk <0376> Mysna <03811> twalh <04480> Mkm <04592> jemh <01732> dwd <01004> tyb <04994> an <08085> wems <0559> rmayw(7:13)

7:13 kai <2532> eipen akousate <191> dh <1161> oikov <3624> dauid mh <3165> mikron <3398> umin <4771> agwna <73> parecein <3930> anyrwpoiv <444> kai <2532> pwv <4459> kuriw <2962> parecete <3930> agwna <73>

7:14 <06005> la <0> wnme <08034> wms <07121> tarqw <01121> Nb <03205> tdlyw <02030> hrh <05959> hmleh <02009> hnh <0226> twa <0> Mkl <01931> awh <0136> ynda <05414> Nty <03651> Nkl(7:14)

7:14 dia <1223> touto <3778> dwsei <1325> kuriov <2962> autov <846> umin <4771> shmeion <4592> idou <2400> h <3588> paryenov <3933> en <1722> gastri <1064> exei <1838> kai <2532> texetai <5088> uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> emmanouhl <1694>

7:15 <02896> bwjb <0977> rwxbw <07451> erb <03988> owam <03045> wtedl <0398> lkay <01706> sbdw <02529> hamx(7:15)

7:15 bouturon kai <2532> meli <3192> fagetai <2068> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> auton <846> h <2228> proelesyai ponhra <4190> eklexetai to <3588> agayon <18>

7:16 <04428> hyklm <08147> yns <06440> ynpm <06973> Uq <0859> hta <0834> rsa <0127> hmdah <05800> bzet <02896> bwjb <0977> rxbw <07451> erb <03988> oam <05288> renh <03045> edy <02962> Mrjb <03588> yk(7:16)

7:16 dioti <1360> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> to <3588> paidion <3813> agayon <18> h <2228> kakon <2556> apeiyei <545> ponhria <4189> tou <3588> eklexasyai to <3588> agayon <18> kai <2532> kataleifyhsetai <2641> h <3588> gh <1065> hn <3739> su <4771> fobh <5399> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> duo <1417> basilewn <935>

7:17 P <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <03063> hdwhy <05921> lem <0669> Myrpa <05493> rwo <03117> Mwyml <0935> wab <03808> al <0834> rsa <03117> Mymy <01> Kyba <01004> tyb <05921> lew <05971> Kme <05921> lew <05921> Kyle <03068> hwhy <0935> ayby(7:17)

7:17 alla <235> epaxei o <3588> yeov <2316> epi <1909> se <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> hmerav <2250> ai <3739> oupw <3768> hkasin <1854> af <575> hv <3739> hmerav <2250> afeilen efraim <2187> apo <575> iouda <2448> ton <3588> basilea <935> twn <3588> assuriwn

7:18 <0804> rwsa <0776> Urab <0834> rsa <01682> hrwbdlw <04714> Myrum <02975> yray <07097> huqb <0834> rsa <02070> bwbzl <03068> hwhy <08319> qrsy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(7:18)

7:18 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> suriei kuriov <2962> muiaiv o <3739> kurieuei <2961> merouv <3313> potamou <4215> aiguptou <125> kai <2532> th <3588> melissh h <3739> estin <1510> en <1722> cwra <5561> assuriwn

7:19 <05285> Myllhnh <03605> lkbw <05097> Myuwuenh <03605> lkbw <05553> Myeloh <05357> yqyqnbw <01327> twtbh <05158> ylxnb <03605> Mlk <05117> wxnw <0935> wabw(7:19)

7:19 kai <2532> eleusontai <2064> pantev <3956> kai <2532> anapausontai <373> en <1722> taiv <3588> faragxi <5327> thv <3588> cwrav <5561> kai <2532> en <1722> taiv <3588> trwglaiv twn <3588> petrwn <4074> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> sphlaia <4693> kai <2532> eiv <1519> pasan <3956> ragada kai <2532> en <1722> panti <3956> xulw <3586>

7:20 o <05595> hpot <02206> Nqzh <0853> ta <01571> Mgw <07272> Mylgrh <08181> revw <07218> sarh <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klmb <05104> rhn <05676> yrbeb <07917> hrykvh <08593> retb <0136> ynda <01548> xlgy <01931> awhh <03117> Mwyb(7:20)

7:20 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> xurhsei <3587> kuriov <2962> tw <3588> xurw tw <3588> megalw <3173> kai <2532> memeyusmenw <3184> o <3739> estin <1510> peran <4008> tou <3588> potamou <4215> basilewv <935> assuriwn thn <3588> kefalhn <2776> kai <2532> tav <3588> tricav <2359> twn <3588> podwn <4228> kai <2532> ton <3588> pwgwna afelei

7:21 <06629> Nau <08147> ytsw <01241> rqb <05697> tlge <0376> sya <02421> hyxy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(7:21)

7:21 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> yreqei <5142> anyrwpov <444> damalin <1151> bown <1016> kai <2532> duo <1417> probata <4263>

7:22 <0776> Urah <07130> brqb <03498> rtwnh <03605> lk <0398> lkay <01706> sbdw <02529> hamx <03588> yk <02529> hamx <0398> lkay <02461> blx <06213> twve <07230> brm <01961> hyhw(7:22)

7:22 kai <2532> estai <1510> apo <575> tou <3588> pleiston <4183> poiein <4160> gala <1051> bouturon kai <2532> meli <3192> fagetai <2068> pav <3956> o <3588> kataleifyeiv <2641> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

7:23 <01961> hyhy <07898> tyslw <08068> rymsl <03701> Pok <0505> Plab <01612> Npg <0505> Pla <08033> Ms <01961> hyhy <0834> rsa <04725> Mwqm <03605> lk <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(7:23)

7:23 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> pav <3956> topov <5117> ou <3739> ean <1437> wsin <3775> ciliai <5507> ampeloi <288> ciliwn <5507> siklwn eiv <1519> cerson esontai <1510> kai <2532> eiv <1519> akanyan <173>

7:24 <0776> Urah <03605> lk <01961> hyht <07898> tysw <08068> ryms <03588> yk <08033> hms <0935> awby <07198> tsqbw <02678> Myuxb(7:24)

7:24 meta <3326> belouv <956> kai <2532> toxeumatov eiseleusontai <1525> ekei <1563> oti <3754> cersov kai <2532> akanya <173> estai <1510> pasa <3956> h <3588> gh <1065>

7:25 P <07716> hv <04823> omrmlw <07794> rws <04916> xlsml <01961> hyhw <07898> tysw <08068> ryms <03374> tary <08033> hms <0935> awbt <03808> al <05737> Nwrdey <04576> rdemb <0834> rsa <02022> Myrhh <03605> lkw(7:25)

7:25 kai <2532> pan <3956> orov <3735> arotriwmenon arotriayhsetai kai <2532> ou <3364> mh <3165> epelyh ekei <1563> fobov <5401> estai <1510> gar <1063> apo <575> thv <3588> cersou kai <2532> akanyhv <173> eiv <1519> boskhma probatou <4263> kai <2532> eiv <1519> katapathma boov <1016>

8:1 <04122> zb <0> sx <0> lls <0> rhml <0582> swna <02747> jrxb <05921> wyle <03789> btkw <01419> lwdg <01549> Nwylg <0> Kl <03947> xq <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw(8:1)

8:1 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> labe <2983> seautw <4572> tomon kainou <2537> megalou <3173> kai <2532> graqon <1125> eiv <1519> auton <846> grafidi anyrwpou <444> tou <3588> oxewv pronomhn poihsai <4160> skulwn <4661> parestin <3918> gar <1063>

8:2 <03000> whykrby <01121> Nb <02148> whyrkz <0853> taw <03548> Nhkh <0223> hyrwa <0853> ta <0539> Mynman <05707> Myde <0> yl <05749> hdyeaw(8:2)

8:2 kai <2532> marturav <3144> moi <1473> poihson <4160> pistouv <4103> anyrwpouv <444> ton <3588> ourian <3774> kai <2532> ton <3588> zacarian <2197> uion <5207> baraciou <914>

8:3 <04122> zb <0> sx <0> lls <0> rhm <08034> wms <07121> arq <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw <01121> Nb <03205> dltw <02029> rhtw <05031> haybnh <0413> la <07126> brqaw(8:3)

8:3 kai <2532> proshlyon <4334> prov <4314> thn <3588> profhtin <4398> kai <2532> en <1722> gastri <1064> elaben <2983> kai <2532> eteken <5088> uion <5207> kai <2532> eipen kuriov <2962> moi <1473> kaleson <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> tacewv <5030> skuleuson oxewv pronomeuson

8:4 o <0804> rwsa <04428> Klm <06440> ynpl <08111> Nwrms <07998> lls <0853> taw <01834> qvmd <02428> lyx <0853> ta <05375> avy <0517> ymaw <01> yba <07121> arq <05288> renh <03045> edy <02962> Mrjb <03588> yk(8:4)

8:4 dioti <1360> prin <4250> h <2228> gnwnai <1097> to <3588> paidion <3813> kalein <2564> patera <3962> h <2228> mhtera <3384> lhmqetai <2983> dunamin <1411> damaskou <1154> kai <2532> ta <3588> skula <4661> samareiav <4540> enanti <1725> basilewv <935> assuriwn

8:5 <0559> rmal <05750> dwe <0413> yla <01696> rbd <03068> hwhy <03254> Poyw(8:5)

8:5 kai <2532> proseyeto <4369> kuriov <2962> lalhsai <2980> moi <1473> eti <2089>

8:6 <07425> whylmr <01121> Nbw <07526> Nyur <0853> ta <04885> vwvmw <0328> jal <01980> Myklhh <07975> xlsh <04325> ym <0853> ta <02088> hzh <05971> Meh <03988> oam <03588> yk <03282> Ney(8:6)

8:6 dia <1223> to <3588> mh <3165> boulesyai <1014> ton <3588> laon <2992> touton <3778> to <3588> udwr <5204> tou <3588> silwam <4611> to <3588> poreuomenon <4198> hsuch alla <235> boulesyai <1014> ecein <2192> ton <3588> raasswn kai <2532> ton <3588> uion <5207> romeliou basilea <935> ef <1909> umwn <4771>

8:7 <01415> wytwdg <03605> lk <05921> le <01980> Klhw <0650> wyqypa <03605> lk <05921> le <05927> hlew <03519> wdwbk <03605> lk <0853> taw <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <07227> Mybrhw <06099> Mymwueh <05104> rhnh <04325> ym <0853> ta <05921> Mhyle <05927> hlem <0136> ynda <02009> hnh <03651> Nklw(8:7)

8:7 dia <1223> touto <3778> idou <2400> anagei <321> kuriov <2962> ef <1909> umav <4771> to <3588> udwr <5204> tou <3588> potamou <4215> to <3588> iscuron <2478> kai <2532> to <3588> polu <4183> ton <3588> basilea <935> twn <3588> assuriwn kai <2532> thn <3588> doxan <1391> autou <846> kai <2532> anabhsetai <305> epi <1909> pasan <3956> faragga <5327> umwn <4771> kai <2532> peripathsei <4043> epi <1909> pan <3956> teicov <5038> umwn <4771>

8:8 o <06005> la <0> wnme <0776> Kura <07341> bxr <04393> alm <03671> wypnk <04298> twjm <01961> hyhw <05060> eygy <06677> rawu <05704> de <05674> rbew <07857> Pjs <03063> hdwhyb <02498> Plxw(8:8)

8:8 kai <2532> afelei apo <575> thv <3588> ioudaiav <2449> anyrwpon <444> ov <3739> dunhsetai <1410> kefalhn <2776> arai <142> h <2228> dunaton <1415> suntelesasyai <4931> ti <5100> kai <2532> estai <1510> h <3588> parembolh autou <846> wste <5620> plhrwsai <4137> to <3588> platov <4114> thv <3588> cwrav <5561> sou <4771> mey <3326> hmwn <1473> o <3588> yeov <2316>

8:9 <02865> wtxw <0247> wrzath <02865> wtxw <0247> wrzath <0776> Ura <04801> yqxrm <03605> lk <0238> wnyzahw <02865> wtxw <05971> Myme <07489> wer(8:9)

8:9 gnwte <1097> eynh <1484> kai <2532> httasye <2274> epakousate ewv <2193> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065> iscukotev <2480> httasye <2274> ean <1437> gar <1063> palin <3825> iscushte <2480> palin <3825> htthyhsesye <2274>

8:10 o <0410> la <05973> wnme <03588> yk <06965> Mwqy <03808> alw <01697> rbd <01696> wrbd <06565> rptw <06098> hue <05779> wue(8:10)

8:10 kai <2532> hn <3739> an <302> bouleushsye <1011> boulhn <1012> diaskedasei kuriov <2962> kai <2532> logon <3056> on <3739> ean <1437> lalhshte <2980> ou <3364> mh <3165> emmeinh <1696> umin <4771> oti <3754> mey <3326> hmwn <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

8:11 <0559> rmal <02088> hzh <05971> Meh <01870> Krdb <01980> tklm <03256> ynroyw <03027> dyh <02393> tqzxk <0413> yla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(8:11)

8:11 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> th <3588> iscura <2478> ceiri <5495> apeiyousin <544> th <3588> poreia <4197> thv <3588> odou <3598> tou <3588> laou <2992> toutou <3778> legontev <3004>

8:12 <06206> wuyret <03808> alw <03372> waryt <03808> al <04172> warwm <0853> taw <07195> rsq <02088> hzh <05971> Meh <0559> rmay <0834> rsa <03605> lkl <07195> rsq <0559> Nwrmat <03808> al(8:12)

8:12 mhpote <3379> eiphte sklhron <4642> pan <3956> gar <1063> o <3739> ean <1437> eiph o <3588> laov <2992> outov <3778> sklhron <4642> estin <1510> ton <3588> de <1161> fobon <5401> autou <846> ou <3364> mh <3165> fobhyhte <5399> oude <3761> mh <3165> taracyhte <5015>

8:13 <06206> Mkurem <01931> awhw <04172> Mkarwm <01931> awhw <06942> wsydqt <0853> wta <06635> twabu <03068> hwhy <0853> ta(8:13)

8:13 kurion <2962> auton <846> agiasate <37> kai <2532> autov <846> estai <1510> sou <4771> fobov <5401>

8:14 <03389> Mlswry <03427> bswyl <04170> sqwmlw <06341> xpl <03478> larvy <01004> ytb <08147> ynsl <04383> lwskm <06697> rwulw <05063> Pgn <068> Nbalw <04720> sdqml <01961> hyhw(8:14)

8:14 kai <2532> ean <1437> ep <1909> autw <846> pepoiywv <3982> hv <1510> estai <1510> soi <4771> eiv <1519> agiasma kai <2532> ouc <3364> wv <3739> liyou <3037> proskommati <4348> sunanthsesye <4876> autw <846> oude <3761> wv <3739> petrav <4073> ptwmati <4430> o <3588> de <1161> oikov <3624> iakwb <2384> en <1722> pagidi <3803> kai <2532> en <1722> koilasmati egkayhmenoi en <1722> ierousalhm <2419>

8:15 o <03920> wdklnw <03369> wsqwnw <07665> wrbsnw <05307> wlpnw <07227> Mybr <0> Mb <03782> wlskw(8:15)

8:15 dia <1223> touto <3778> adunathsousin <101> en <1722> autoiv <846> polloi <4183> kai <2532> pesountai <4098> kai <2532> suntribhsontai <4937> kai <2532> eggiousin <1448> kai <2532> alwsontai anyrwpoi <444> en <1722> asfaleia <803> ontev <1510>

8:16 <03928> ydmlb <08451> hrwt <02856> Mwtx <08584> hdwet <06887> rwu(8:16)

8:16 tote <5119> faneroi <5318> esontai <1510> oi <3588> sfragizomenoi <4972> ton <3588> nomon <3551> tou <3588> mh <3165> mayein <3129>

8:17 <0> wl <06960> ytywqw <03290> bqey <01004> tybm <06440> wynp <05641> rytomh <03068> hwhyl <02442> ytykxw(8:17)

8:17 kai <2532> erei menw <3306> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> apostreqanta <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> apo <575> tou <3588> oikou <3624> iakwb <2384> kai <2532> pepoiywv <3982> esomai <1510> ep <1909> autw <846>

8:18 o <06726> Nwyu <02022> rhb <07931> Nksh <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem <03478> larvyb <04159> Mytpwmlw <0226> twtal <03068> hwhy <0> yl <05414> Ntn <0834> rsa <03206> Mydlyhw <0595> ykna <02009> hnh(8:18)

8:18 idou <2400> egw <1473> kai <2532> ta <3588> paidia <3809> a <3739> moi <1473> edwken <1325> o <3588> yeov <2316> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> en <1722> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> para <3844> kuriou <2962> sabawy <4519> ov <3739> katoikei en <1722> tw <3588> orei <3735> siwn <4622>

8:19 <04191> Mytmh <0413> la <02416> Myyxh <01157> deb <01875> srdy <0430> wyhla <0413> la <05971> Me <03808> awlh <01897> Myghmhw <06850> Mypupumh <03049> Mynedyh <0413> law <0178> twbah <0413> la <01875> wsrd <0413> Mkyla <0559> wrmay <03588> ykw(8:19)

8:19 kai <2532> ean <1437> eipwsin prov <4314> umav <4771> zhthsate <2212> touv <3588> apo <575> thv <3588> ghv <1065> fwnountav <5455> kai <2532> touv <3588> eggastrimuyouv touv <3588> kenologountav oi <3739> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> fwnousin <5455> ouk <3364> eynov <1484> prov <4314> yeon <2316> autou <846> ti <5100> ekzhtousin <1567> peri <4012> twn <3588> zwntwn <2198> touv <3588> nekrouv <3498>

8:20 <07837> rxs <0> wl <0369> Nya <0834> rsa <02088> hzh <01697> rbdk <0559> wrmay <03808> al <0518> Ma <08584> hdwetlw <08451> hrwtl(8:20)

8:20 nomon <3551> gar <1063> eiv <1519> bohyeian <996> edwken <1325> ina <2443> eipwsin ouc <3364> wv <3739> to <3588> rhma <4487> touto <3778> peri <4012> ou <3739> ouk <3364> estin <1510> dwra <1435> dounai <1325> peri <4012> autou <846>

8:21 <04605> hleml <06437> hnpw <0430> wyhlabw <04428> wklmb <07043> llqw <07107> Puqthw <07456> bery <03588> yk <01961> hyhw <07457> berw <07185> hsqn <0> hb <05674> rbew(8:21)

8:21 kai <2532> hxei <1854> ef <1909> umav <4771> sklhra <4642> limov <3042> kai <2532> estai <1510> wv <3739> an <302> peinashte <3983> luphyhsesye <3076> kai <2532> kakwv <2556> ereite ton <3588> arconta <758> kai <2532> ta <3588> patacra kai <2532> anableqontai <308> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> anw <507>

8:22 <05080> xdnm <0653> hlpaw <06695> hqwu <04588> Pwem <02825> hksxw <06869> hru <02009> hnhw <05027> jyby <0776> Ura <0413> law(8:22)

8:22 kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> katw <2736> embleqontai <1689> kai <2532> idou <2400> yliqiv <2347> kai <2532> stenocwria <4730> kai <2532> skotov <4655> aporia <640> stenh <4728> kai <2532> skotov <4655> wste <5620> mh <3165> blepein <991>

9:1 <01471> Mywgh <01551> lylg <03383> Ndryh <05676> rbe <03220> Myh <01870> Krd <03513> dybkh <0314> Nwrxahw <05321> yltpn <0776> huraw <02074> Nwlbz <0776> hura <07043> lqh <07223> Nwsarh <06256> tek <0> hl <04164> quwm <0834> rsal <04155> Pewm <03808> al <03588> yk<8:23> (9:1)

9:1 (8:23) kai <2532> ouk <3364> aporhyhsetai <639> o <3588> en <1722> stenocwria <4730> wn <1510> ewv <2193> kairou <2540> touto <3778> prwton <4412> poiei <4160> tacu <5036> poiei <4160> cwra <5561> zaboulwn <2194> h <3588> gh <1065> nefyalim odon <3598> yalasshv <2281> kai <2532> oi <3588> loipoi oi <3588> thn <3588> paralian katoikountev kai <2532> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> galilaia <1056> twn <3588> eynwn <1484> ta <3588> merh <3313> thv <3588> ioudaiav <2449>

9:2 <05921> Mhyle <05050> hgn <0216> rwa <06757> twmlu <0776> Urab <03427> ybsy <01419> lwdg <0216> rwa <07200> war <02822> Ksxb <01980> Myklhh <05971> Meh<9:1> (9:2)

9:2 (9:1) o <3588> laov <2992> o <3588> poreuomenov <4198> en <1722> skotei <4655> idete <3708> fwv <5457> mega <3173> oi <3588> katoikountev en <1722> cwra <5561> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> fwv <5457> lamqei <2989> ef <1909> umav <4771>

9:3 <07998> lls <02505> Mqlxb <01523> wlygy <0834> rsak <07105> ryuqb <08057> txmvk <06440> Kynpl <08055> wxmv <08057> hxmvh <01431> tldgh <03808> *wl {al} <01471> ywgh <07235> tybrh<9:2> (9:3)

9:3 (9:2) to <3588> pleiston <4183> tou <3588> laou <2992> o <3739> kathgagev <2609> en <1722> eufrosunh <2167> sou <4771> kai <2532> eufranyhsontai <2165> enwpion <1799> sou <4771> wv <3739> oi <3588> eufrainomenoi <2165> en <1722> amhtw kai <2532> on <3739> tropon <5158> oi <3588> diairoumenoi <1244> skula <4661>

9:4 <04080> Nydm <03117> Mwyk <02865> ttxh <0> wb <05065> vgnh <07626> jbs <07926> wmks <04294> hjm <0853> taw <05448> wlbo <05923> le <0853> ta <03588> yk<9:3> (9:4)

9:4 (9:3) dioti <1360> afhrhtai o <3588> zugov <2218> o <3588> ep <1909> autwn <846> keimenov <2749> kai <2532> h <3588> rabdov h <3588> epi <1909> tou <3588> trachlou <5137> autwn <846> thn <3588> gar <1063> rabdon twn <3588> apaitountwn <523> dieskedasen kuriov <2962> wv <3739> th <3588> hmera <2250> th <3588> epi <1909> madiam

9:5 <0784> sa <03980> tlkam <08316> hprvl <01961> htyhw <01818> Mymdb <01556> hllwgm <08071> hlmvw <07494> serb <05431> Nao <05430> Nwao <03605> lk <03588> yk<9:4> (9:5)

9:5 (9:4) oti <3754> pasan <3956> stolhn <4749> episunhgmenhn <1996> dolw <1388> kai <2532> imation <2440> meta <3326> katallaghv apoteisousin <661> kai <2532> yelhsousin <2309> ei <1487> egenhyhsan <1096> purikaustoi

9:6 <07965> Mwls <08269> rv <05703> deyba <01368> rwbg <0410> la <03289> Uewy <06382> alp <08034> wms <07121> arqyw <07926> wmks <05921> le <04951> hrvmh <01961> yhtw <0> wnl <05414> Ntn <01121> Nb <0> wnl <03205> dly <03206> dly <03588> yk<9:5> (9:6)

9:6 (9:5) oti <3754> paidion <3813> egennhyh <1080> hmin <1473> uiov <5207> kai <2532> edoyh <1325> hmin <1473> ou <3739> h <3588> arch <746> egenhyh <1096> epi <1909> tou <3588> wmou <3676> autou <846> kai <2532> kaleitai <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> megalhv <3173> boulhv <1012> aggelov <32> egw <1473> gar <1063> axw <71> eirhnhn <1515> epi <1909> touv <3588> arcontav <758> eirhnhn <1515> kai <2532> ugieian autw <846>

9:7 o <02063> taz <06213> hvet <06635> twabu <03068> hwhy <07068> tanq <05769> Mlwe <05704> dew <06258> htem <06666> hqdubw <04941> jpsmb <05582> hdeolw <0853> hta <03559> Nykhl <04467> wtklmm <05921> lew <01732> dwd <03678> aok <05921> le <07093> Uq <0369> Nya <07965> Mwlslw <04951> hrvmh <04766> *hbrml {hbrml} <9:6> (9:7)

9:7 (9:6) megalh <3173> h <3588> arch <746> autou <846> kai <2532> thv <3588> eirhnhv <1515> autou <846> ouk <3364> estin <1510> orion <3725> epi <1909> ton <3588> yronon <2362> dauid kai <2532> thn <3588> basileian <932> autou <846> katorywsai authn <846> kai <2532> antilabesyai authv <846> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> en <1722> krimati <2917> apo <575> tou <3588> nun <3568> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> cronon <5550> o <3588> zhlov <2205> kuriou <2962> sabawy <4519> poihsei <4160> tauta <3778>

9:8 <03478> larvyb <05307> lpnw <03290> bqeyb <0136> ynda <07971> xls <01697> rbd<9:7> (9:8)

9:8 (9:7) yanaton <2288> apesteilen <649> kuriov <2962> epi <1909> iakwb <2384> kai <2532> hlyen <2064> epi <1909> israhl <2474>

9:9 <0559> rmal <03824> bbl <01433> ldgbw <01346> hwagb <08111> Nwrms <03427> bswyw <0669> Myrpa <03605> wlk <05971> Meh <03045> wedyw<9:8> (9:9)

9:9 (9:8) kai <2532> gnwsontai <1097> pav <3956> o <3588> laov <2992> tou <3588> efraim <2187> kai <2532> oi <3588> egkayhmenoi en <1722> samareia <4540> ef <1909> ubrei <5196> kai <2532> uqhlh <5308> kardia <2588> legontev <3004>

9:10 <02498> Pylxn <0730> Myzraw <01438> wedg <08256> Mymqs <01129> hnbn <01496> tyzgw <05307> wlpn <03843> Mynbl<9:9> (9:10)

9:10 (9:9) plinyoi peptwkasin <4098> alla <235> deute <1205> laxeuswmen liyouv <3037> kai <2532> ekkoqwmen <1581> sukaminouv <4807> kai <2532> kedrouv kai <2532> oikodomhswmen <3618> eautoiv <1438> purgon <4444>

9:11 <05526> Kokoy <0341> wybya <0853> taw <05921> wyle <07526> Nyur <06862> yru <0853> ta <03068> hwhy <07682> bgvyw<9:10> (9:11)

9:11 (9:10) kai <2532> raxei o <3588> yeov <2316> touv <3588> epanistanomenouv <450> ep <1909> orov <3735> siwn <4622> ep <1909> autouv <846> kai <2532> touv <3588> ecyrouv <2190> autwn <846> diaskedasei

9:12 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <06310> hp <03605> lkb <03478> larvy <0853> ta <0398> wlkayw <0268> rwxam <06430> Mytslpw <06924> Mdqm <0758> Mra<9:11> (9:12)

9:12 (9:11) surian <4947> af <575> hliou <2246> anatolwn <395> kai <2532> touv <3588> ellhnav <1672> af <575> hliou <2246> dusmwn <1424> touv <3588> katesyiontav <2719> ton <3588> israhl <2474> olw <3650> tw <3588> stomati <4750> epi <1909> toutoiv <3778> pasin <3956> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

9:13 o <01875> wsrd <03808> al <06635> twabu <03068> hwhy <0853> taw <05221> whkmh <05704> de <07725> bs <03808> al <05971> Mehw<9:12> (9:13)

9:13 (9:12) kai <2532> o <3588> laov <2992> ouk <3364> apestrafh <654> ewv <2193> eplhgh <4141> kai <2532> ton <3588> kurion <2962> ouk <3364> exezhthsan <1567>

9:14 <0259> dxa <03117> Mwy <0100> Nwmgaw <03712> hpk <02180> bnzw <07218> sar <03478> larvym <03068> hwhy <03772> trkyw<9:13> (9:14)

9:14 (9:13) kai <2532> afeilen kuriov <2962> apo <575> israhl <2474> kefalhn <2776> kai <2532> ouran <3769> megan <3173> kai <2532> mikron <3398> en <1722> mia <1519> hmera <2250>

9:15 <02180> bnzh <01931> awh <08267> rqs <03384> hrwm <05030> aybnw <07218> sarh <01931> awh <06440> Mynp <05375> awvnw <02205> Nqz<9:14> (9:15)

9:15 (9:14) presbuthn <4246> kai <2532> touv <3588> ta <3588> proswpa <4383> yaumazontav <2296> auth <3778> h <3588> arch <746> kai <2532> profhthn <4396> didaskonta <1321> anoma <459> outov <3778> h <3588> oura <3769>

9:16 <01104> Myelbm <0833> wyrsamw <08582> Myetm <02088> hzh <05971> Meh <0833> yrsam <01961> wyhyw<9:15> (9:16)

9:16 (9:15) kai <2532> esontai <1510> oi <3588> makarizontev <3106> ton <3588> laon <2992> touton <3778> planwntev <4105> kai <2532> planwsin <4105> opwv <3704> katapiwsin <2666> autouv <846>

9:17 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <05039> hlbn <01696> rbd <06310> hp <03605> lkw <07489> ermw <02611> Pnx <03605> wlk <03588> yk <07355> Mxry <03808> al <0490> wytnmla <0853> taw <03490> wymty <0853> taw <0136> ynda <08055> xmvy <03808> al <0970> wyrwxb <05921> le <03651> Nk <05921> le<9:16> (9:17)

9:17 (9:16) dia <1223> touto <3778> epi <1909> touv <3588> neaniskouv <3495> autwn <846> ouk <3364> eufranyhsetai <2165> o <3588> yeov <2316> kai <2532> touv <3588> orfanouv <3737> autwn <846> kai <2532> tav <3588> chrav <5503> autwn <846> ouk <3364> elehsei <1653> oti <3754> pantev <3956> anomoi <459> kai <2532> ponhroi <4190> kai <2532> pan <3956> stoma <4750> lalei <2980> adika <94> epi <1909> pasin <3956> toutoiv <3778> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

9:18 <06227> Nse <01348> twag <055> wkbatyw <03293> reyh <05442> ykbob <03341> tutw <0398> lkat <07898> tysw <08068> ryms <07564> hesr <0784> sak <01197> hreb <03588> yk<9:17> (9:18)

9:18 (9:17) kai <2532> kauyhsetai <2545> wv <3739> pur <4442> h <3588> anomia <458> kai <2532> wv <3739> agrwstiv xhra <3584> brwyhsetai <977> upo <5259> purov <4442> kai <2532> kauyhsetai <2545> en <1722> toiv <3588> dasesi tou <3588> drumou kai <2532> sugkatafagetai ta <3588> kuklw twn <3588> bounwn <1015> panta <3956>

9:19 <02550> wlmxy <03808> al <0251> wyxa <0413> la <0376> sya <0784> sa <03980> tlkamk <05971> Meh <01961> yhyw <0776> Ura <06272> Mten <06635> twabu <03069> hwhy <05678> trbeb<9:18> (9:19)

9:19 (9:18) dia <1223> yumon <2372> orghv <3709> kuriou <2962> sugkekautai h <3588> gh <1065> olh <3650> kai <2532> estai <1510> o <3588> laov <2992> wv <3739> upo <5259> purov <4442> katakekaumenov <2618> anyrwpov <444> ton <3588> adelfon <80> autou <846> ouk <3364> elehsei <1653>

9:20 <0398> wlkay <02220> werz <01320> rvb <0376> sya <07646> webv <03808> alw <08040> lwamv <05921> le <0398> lkayw <07456> berw <03225> Nymy <05921> le <01504> rzgyw<9:19> (9:20)

9:20 (9:19) alla <235> ekklinei <1578> eiv <1519> ta <3588> dexia <1188> oti <3754> peinasei <3983> kai <2532> fagetai <2068> ek <1537> twn <3588> aristerwn <710> kai <2532> ou <3364> mh <3165> emplhsyh anyrwpov <444> esywn <2068> tav <3588> sarkav <4561> tou <3588> bracionov <1023> autou <846>

9:21 o <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <03063> hdwhy <05921> le <01992> hmh <03162> wdxy <04519> hsnm <0853> ta <0669> Myrpaw <0669> Myrpa <0853> ta <04519> hsnm<9:20> (9:21)

9:21 (9:20) fagetai <2068> gar <1063> manassh tou <3588> efraim <2187> kai <2532> efraim <2187> tou