TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 17:1-6

17:1 <04654> hlpm <04596> yem <01961> htyhw <05892> ryem <05493> rowm <01834> qvmd <02009> hnh <01834> qvmd <04853> avm(17:1)

17:1 to <3588> rhma <4487> to <3588> kata <2596> damaskou <1154> idou <2400> damaskov <1154> aryhsetai <142> apo <575> polewn <4172> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> ptwsin <4431>

17:2 <02729> dyrxm <0369> Nyaw <07257> wubrw <01961> hnyyht <05739> Myrdel <06177> rere <05892> yre <05800> twbze(17:2)

17:2 kataleleimmenh <2641> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> eiv <1519> koithn <2845> poimniwn <4168> kai <2532> anapausin <372> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> diwkwn <1377>

17:3 o <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <01961> wyhy <03478> larvy <01121> ynb <03519> dwbkk <0758> Mra <07605> rasw <01834> qvmdm <04467> hklmmw <0669> Myrpam <04013> rubm <07673> tbsnw(17:3)

17:3 kai <2532> ouketi <3765> estai <1510> ocura tou <3588> katafugein <2703> efraim <2187> kai <2532> ouketi <3765> estai <1510> basileia <932> en <1722> damaskw <1154> kai <2532> to <3588> loipon twn <3588> surwn <4948> apoleitai ou <3364> gar <1063> su <4771> beltiwn <957> ei <1510> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> thv <3588> doxhv <1391> autwn <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519>

17:4 <07329> hzry <01320> wrvb <04924> Nmsmw <03290> bqey <03519> dwbk <01809> ldy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(17:4)

17:4 estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ekleiqiv thv <3588> doxhv <1391> iakwb <2384> kai <2532> ta <3588> piona thv <3588> doxhv <1391> autou <846> seisyhsetai <4579>

17:5 <07497> Myapr <06010> qmeb <07641> Mylbs <03950> jqlmk <01961> hyhw <07114> rwuqy <07641> Mylbs <02220> werzw <07054> hmq <07105> ryuq <0622> Poak <01961> hyhw(17:5)

17:5 kai <2532> estai <1510> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> sunagagh <4863> amhton esthkota <2476> kai <2532> sperma <4690> stacuwn <4719> en <1722> tw <3588> bracioni <1023> autou <846> amhsh <270> kai <2532> estai <1510> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> sunagagh <4863> stacun <4719> en <1722> faraggi <5327> sterea <4731>

17:6 o <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05002> Man <06509> hyrp <05585> hypeob <02568> hsmx <0702> hebra <0534> ryma <07218> sarb <01620> Myrgrg <07969> hsls <08147> Myns <02132> tyz <05363> Pqnk <05955> tllwe <0> wb <07604> rasnw(17:6)

17:6 kai <2532> kataleifyh <2641> en <1722> auth <846> kalamh <2562> h <2228> wv <3739> rwgev elaiav <1636> duo <1417> h <2228> treiv <5140> ep <1909> akrou metewrou h <2228> tessarev <5064> h <2228> pente <4002> epi <1909> twn <3588> kladwn <2798> autwn <846> kataleifyh <2641> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474>

Yesaya 28:1-4

28:1 <03196> Nyy <01986> ymwlh <08081> Mynms <01516> ayg <07218> sar <05921> le <0834> rsa <08597> wtrapt <06643> ybu <05034> lbn <06731> Uyuw <0669> Myrpa <07910> yrks <01348> twag <05850> trje <01945> ywh(28:1)

28:1 ouai <3759> tw <3588> stefanw <4735> thv <3588> ubrewv <5196> oi <3588> misywtoi <3411> efraim <2187> to <3588> anyov <438> to <3588> ekpeson <1601> ek <1537> thv <3588> doxhv <1391> epi <1909> thv <3588> korufhv tou <3588> orouv <3735> tou <3588> paceov oi <3588> meyuontev <3184> aneu <427> oinou <3631>

28:2 <03027> dyb <0776> Ural <03240> xynh <07857> Mypjs <03524> Myrybk <04325> Mym <02230> Mrzk <06986> bjq <08178> rev <01259> drb <02230> Mrzk <0136> yndal <0533> Umaw <02389> qzx <02009> hnh(28:2)

28:2 idou <2400> iscuron <2478> kai <2532> sklhron <4642> o <3588> yumov <2372> kuriou <2962> wv <3739> calaza <5464> kataferomenh <2702> ouk <3364> ecousa <2192> skephn bia <970> kataferomenh <2702> wv <3739> udatov <5204> polu <4183> plhyov <4128> suron <4951> cwran <5561> th <3588> gh <1065> poihsei <4160> anapausin <372> taiv <3588> cersin <5495>

28:3 <0669> Myrpa <07910> yrwks <01348> twag <05850> trje <07429> hnomrt <07272> Mylgrb(28:3)

28:3 kai <2532> toiv <3588> posin <4228> katapathyhsetai <2662> o <3588> stefanov <4735> thv <3588> ubrewv <5196> oi <3588> misywtoi <3411> tou <3588> efraim <2187>

28:4 o <01104> hnelby <03709> wpkb <05750> hdweb <0853> htwa <07200> harh <07200> hary <0834> rsa <07019> Uyq <02962> Mrjb <01061> hrwkbk <08081> Mynms <01516> ayg <07218> sar <05921> le <0834> rsa <08597> wtrapt <06643> ybu <05034> lbn <06733> tuyu <01961> htyhw(28:4)

28:4 kai <2532> estai <1510> to <3588> anyov <438> to <3588> ekpeson <1601> thv <3588> elpidov <1680> thv <3588> doxhv <1391> ep <1909> akrou tou <3588> orouv <3735> tou <3588> uqhlou <5308> wv <3739> prodromov <4274> sukou <4810> o <3588> idwn <3708> auto <846> prin <4250> h <2228> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> labein <2983> yelhsei <2309> auto <846> katapiein <2666>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA