TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 10:5-15

10:5 <02195> ymez <03027> Mdyb <01931> awh <04294> hjmw <0639> ypa <07626> jbs <0804> rwsa <01945> ywh(10:5)

10:5 ouai <3759> assurioiv h <3588> rabdov tou <3588> yumou <2372> mou <1473> kai <2532> orghv <3709> estin <1510> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

10:6 <02351> twuwx <02563> rmxk <04823> omrm <07760> *wmwvlw {wmyvlw} <0957> zb <0962> zblw <07998> lls <07997> llsl <06680> wnwua <05678> ytrbe <05971> Me <05921> lew <07971> wnxlsa <02611> Pnx <01471> ywgb(10:6)

10:6 thn <3588> orghn <3709> mou <1473> eiv <1519> eynov <1484> anomon <459> apostelw <649> kai <2532> tw <3588> emw <1699> law <2992> suntaxw <4929> poihsai <4160> skula <4661> kai <2532> pronomhn kai <2532> katapatein <2662> tav <3588> poleiv <4172> kai <2532> yeinai <5087> autav <846> eiv <1519> koniorton <2868>

10:7 <04592> jem <03808> al <01471> Mywg <03772> tyrkhlw <03824> wbblb <08045> dymshl <03588> yk <02803> bsxy <03651> Nk <03808> al <03824> wbblw <01819> hmdy <03651> Nk <03808> al <01931> awhw(10:7)

10:7 autov <846> de <1161> ouc <3364> outwv <3778> eneyumhyh <1760> kai <2532> th <3588> quch <5590> ouc <3364> outwv <3778> lelogistai <3049> alla <235> apallaxei <525> o <3588> nouv <3563> autou <846> kai <2532> tou <3588> eynh <1484> exoleyreusai ouk <3364> oliga <3641>

10:8 <04428> Myklm <03162> wdxy <08269> yrv <03808> alh <0559> rmay <03588> yk(10:8)

10:8 kai <2532> ean <1437> eipwsin autw <846> su <4771> monov <3441> ei <1510> arcwn <758>

10:9 <08111> Nwrms <01834> qvmdk <03808> al <0518> Ma <02574> tmx <0774> dprak <03808> al <0518> Ma <03641> wnlk <03751> symkrkk <03808> alh(10:9)

10:9 kai <2532> erei ouk <3364> elabon <2983> thn <3588> cwran <5561> thn <3588> epanw <1883> babulwnov <897> kai <2532> calannh ou <3364> o <3588> purgov <4444> wkodomhyh <3618> kai <2532> elabon <2983> arabian <688> kai <2532> damaskon <1154> kai <2532> samareian <4540>

10:10 <08111> Nwrmsmw <03389> Mlswrym <06456> Mhylyopw <0457> lylah <04467> tklmml <03027> ydy <04672> haum <0834> rsak(10:10)

10:10 on <3739> tropon <5158> tautav <3778> elabon <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> arcav <746> lhmqomai <2983> ololuxate <3649> ta <3588> glupta en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> en <1722> samareia <4540>

10:11 o <06091> hybuelw <03389> Mlswryl <06213> hvea <03651> Nk <0457> hylylalw <08111> Nwrmsl <06213> ytyve <0834> rsak <03808> alh(10:11)

10:11 on <3739> tropon <5158> gar <1063> epoihsa <4160> samareia <4540> kai <2532> toiv <3588> ceiropoihtoiv <5499> authv <846> outwv <3778> poihsw <4160> kai <2532> ierousalhm <2419> kai <2532> toiv <3588> eidwloiv <1497> authv <846>

10:12 <05869> wynye <07312> Mwr <08597> trapt <05921> lew <0804> rwsa <04428> Klm <03824> bbl <01433> ldg <06529> yrp <05921> le <06485> dqpa <03389> Mlswrybw <06726> Nwyu <02022> rhb <04639> whvem <03605> lk <0853> ta <0136> ynda <01214> euby <03588> yk <01961> hyhw(10:12)

10:12 kai <2532> estai <1510> otan <3752> suntelesh <4931> kuriov <2962> panta <3956> poiwn <4169> en <1722> tw <3588> orei <3735> siwn <4622> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> epaxei epi <1909> ton <3588> noun <3563> ton <3588> megan <3173> ton <3588> arconta <758> twn <3588> assuriwn kai <2532> epi <1909> to <3588> uqov <5311> thv <3588> doxhv <1391> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846>

10:13 <03427> Mybswy <047> rybak <03381> dyrwaw <08154> ytvws <06264> *Mhytwdwtew {Mhytdytew} <05971> Myme <01367> tlwbg <05493> ryoaw <0995> ytwnbn <03588> yk <02451> ytmkxbw <06213> ytyve <03027> ydy <03581> xkb <0559> rma <03588> yk(10:13)

10:13 eipen gar <1063> th <3588> iscui <2479> poihsw <4160> kai <2532> th <3588> sofia <4678> thv <3588> sunesewv <4907> afelw oria <3725> eynwn <1484> kai <2532> thn <3588> iscun <2479> autwn <846> pronomeusw kai <2532> seisw <4579> poleiv <4172> katoikoumenav

10:14 <06850> Pupumw <06310> hp <06475> hupw <03671> Pnk <05074> ddn <01961> hyh <03808> alw <0622> ytpoa <0589> yna <0776> Urah <03605> lk <05800> twbze <01000> Myuyb <0622> Poakw <05971> Mymeh <02428> lyxl <03027> ydy <07064> Nqk <04672> aumtw(10:14)

10:14 kai <2532> thn <3588> oikoumenhn <3611> olhn <3650> katalhmqomai <2638> th <3588> ceiri <5495> wv <3739> nossian <3555> kai <2532> wv <3739> kataleleimmena <2641> wa <5609> arw <142> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> ov <3739> diafeuxetai <1309> me <1473> h <2228> anteiph moi <1473>

10:15 <06086> Ue <03808> al <04294> hjm <07311> Myrhk <07311> wymyrm <0853> taw <07626> jbs <05130> Pynhk <05130> wpynm <05921> le <04883> rwvmh <01431> ldgty <0518> Ma <0> wb <02672> buxh <05921> le <01631> Nzrgh <06286> raptyh(10:15)

10:15 mh <3165> doxasyhsetai <1392> axinh <513> aneu <427> tou <3588> koptontov <2875> en <1722> auth <846> h <2228> uqwyhsetai <5312> priwn aneu <427> tou <3588> elkontov auton <846> wsautwv <5615> ean <1437> tiv <5100> arh <142> rabdon h <2228> xulon <3586>

Yesaya 27:1-13

27:1 o <03220> Myb <0834> rsa <08577> Nynth <0853> ta <02026> grhw <06129> Nwtlqe <05175> sxn <03882> Ntywl <05921> lew <01281> xrb <05175> sxn <03882> Ntywl <05921> le <02389> hqzxhw <01419> hlwdghw <07186> hsqh <02719> wbrxb <03068> hwhy <06485> dqpy <01931> awhh <03117> Mwyb(27:1)

27:1 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> epaxei o <3588> yeov <2316> thn <3588> macairan <3162> thn <3588> agian <40> kai <2532> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> thn <3588> iscuran <2478> epi <1909> ton <3588> drakonta <1404> ofin <3789> feugonta <5343> epi <1909> ton <3588> drakonta <1404> ofin <3789> skolion <4646> kai <2532> anelei <337> ton <3588> drakonta <1404>

27:2 <0> hl <06030> wne <02531> dmx <03754> Mrk <01931> awhh <03117> Mwyb(27:2)

27:2 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ampelwn <290> kalov <2570> epiyumhma exarcein kat <2596> authv <846>

27:3 <05341> hnrua <03117> Mwyw <03915> hlyl <05921> hyle <06485> dqpy <06435> Np <08248> hnqsa <07281> Myegrl <05341> hrun <03068> hwhy <0589> yna(27:3)

27:3 egw <1473> poliv <4172> iscura <2478> poliv <4172> poliorkoumenh mathn <3155> potiw <4222> authn <846> alwsetai gar <1063> nuktov <3571> hmerav <2250> de <1161> peseitai <4098> to <3588> teicov <5038>

27:4 <03162> dxy <06702> hntyua <0> hb <06585> hevpa <04421> hmxlmb <07898> tys <08068> ryms <05414> ynnty <04310> ym <0> yl <0369> Nya <02534> hmx(27:4)

27:4 ouk <3364> estin <1510> h <3739> ouk <3364> epelabeto authv <846> tiv <5100> me <1473> yhsei <5087> fulassein <5442> kalamhn <2562> en <1722> agrw <68> dia <1223> thn <3588> polemian tauthn <3778> hyethka <5087> authn <846> toinun <5106> dia <1223> touto <3778> epoihsen <4160> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> panta <3956> osa <3745> sunetaxen <4929> katakekaumai <2618>

27:5 <0> yl <06213> hvey <07965> Mwls <0> yl <07965> Mwls <06213> hvey <04581> yzwemb <02388> qzxy <0176> wa(27:5)

27:5 bohsontai <994> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> auth <846> poihswmen <4160> eirhnhn <1515> autw <846> poihswmen <4160> eirhnhn <1515>

27:6 o <08570> hbwnt <08398> lbt <06440> ynp <04390> walmw <03478> larvy <06524> xrpw <06692> Uyuy <03290> bqey <08327> srsy <0935> Myabh(27:6)

27:6 oi <3588> ercomenoi <2064> tekna <5043> iakwb <2384> blasthsei <985> kai <2532> exanyhsei israhl <2474> kai <2532> emplhsyhsetai h <3588> oikoumenh <3611> tou <3588> karpou <2590> autou <846>

27:7 <02026> grh <02026> wygrh <02027> grhk <0518> Ma <05221> whkh <05221> whkm <04347> tkmkh(27:7)

27:7 mh <3165> wv <3739> autov <846> epataxen <3960> kai <2532> autov <846> outwv <3778> plhghsetai <4141> kai <2532> wv <3739> autov <846> aneilen <337> outwv <3778> anaireyhsetai <337>

27:8 <06921> Mydq <03117> Mwyb <07186> hsqh <07307> wxwrb <01898> hgh <07378> hnbyrt <07971> hxlsb <05432> haoaob(27:8)

27:8 macomenov <3164> kai <2532> oneidizwn <3679> exapostelei <1821> autouv <846> ou <3364> su <4771> hsya <1510> o <3588> meletwn <3191> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> sklhrw <4642> anelein <337> autouv <846> pneumati <4151> yumou <2372>

27:9 <02553> Mynmxw <0842> Myrsa <06965> wmqy <03808> al <05310> twupnm <01615> rg <068> ynbak <04196> xbzm <068> ynba <03605> lk <07760> wmwvb <02403> wtajx <05493> roh <06529> yrp <03605> lk <02088> hzw <03290> bqey <05771> Nwe <03722> rpky <02063> tazb <03651> Nkl(27:9)

27:9 dia <1223> touto <3778> afaireyhsetai h <3588> anomia <458> iakwb <2384> kai <2532> touto <3778> estin <1510> h <3588> eulogia <2129> autou <846> otan <3752> afelwmai autou <846> thn <3588> amartian <266> otan <3752> ywsin <5087> pantav <3956> touv <3588> liyouv <3037> twn <3588> bwmwn <1041> katakekommenouv <2629> wv <3739> konian lepthn kai <2532> ou <3364> mh <3165> meinh <3306> ta <3588> dendra <1186> autwn <846> kai <2532> ta <3588> eidwla <1497> autwn <846> ekkekommena <1581> wsper <3746> drumov makran <3112>

27:10 <05585> hypeo <03615> hlkw <07257> Ubry <08033> Msw <05695> lge <07462> hery <08033> Ms <04057> rbdmk <05800> bzenw <07971> xlsm <05116> hwn <0910> ddb <01219> hrwub <05892> rye <03588> yk(27:10)

27:10 to <3588> katoikoumenon poimnion <4168> aneimenon <447> estai <1510> wv <3739> poimnion <4168> kataleleimmenon <2641> kai <2532> estai <1510> polun <4183> cronon <5550> eiv <1519> boskhma kai <2532> ekei <1563> anapausontai <373>

27:11 o <02603> wnnxy <03808> al <03335> wruyw <06213> whve <07355> wnmxry <03808> al <03651> Nk <05921> le <01931> awh <0998> twnyb <05971> Me <03808> al <03588> yk <0853> htwa <0215> twryam <0935> twab <0802> Mysn <07665> hnrbst <07105> hryuq <03001> sbyb(27:11)

27:11 kai <2532> meta <3326> cronon <5550> ouk <3364> estai <1510> en <1722> auth <846> pan <3956> clwron <5515> dia <1223> to <3588> xhranyhnai <3583> gunaikev <1135> ercomenai <2064> apo <575> yeav <2299> deute <1205> ou <3364> gar <1063> laov <2992> estin <1510> ecwn <2192> sunesin <4907> dia <1223> touto <3778> ou <3364> mh <3165> oiktirhsh <3627> o <3588> poihsav <4160> autouv <846> oude <3761> o <3588> plasav <4111> autouv <846> ou <3364> mh <3165> elehsh <1653>

27:12 o <03478> larvy <01121> ynb <0259> dxa <0259> dxal <03950> wjqlt <0859> Mtaw <04714> Myrum <05158> lxn <05704> de <05104> rhnh <07641> tlbsm <03069> hwhy <02251> jbxy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(27:12)

27:12 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> sumfraxei kuriov <2962> apo <575> thv <3588> diwrugov tou <3588> potamou <4215> ewv <2193> rinokorourwn umeiv <4771> de <1161> sunagagete <4863> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> kata <2596> ena <1519> ena <1519>

27:13 <03389> Mlswryb <06944> sdqh <02022> rhb <03068> hwhyl <07812> wwxtshw <04714> Myrum <0776> Urab <05080> Myxdnhw <0804> rwsa <0776> Urab <06> Mydbah <0935> wabw <01419> lwdg <07782> rpwsb <08628> eqty <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(27:13)

27:13 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> salpiousin <4537> th <3588> salpiggi <4536> th <3588> megalh <3173> kai <2532> hxousin <1854> oi <3588> apolomenoi en <1722> th <3588> cwra <5561> twn <3588> assuriwn kai <2532> oi <3588> apolomenoi en <1722> aiguptw <125> kai <2532> proskunhsousin <4352> tw <3588> kuriw <2962> epi <1909> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> en <1722> ierousalhm <2419>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA