TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yeremia 8:4--11:23

Konteks
Dosa dan hukumannya
8:4 Engkau harus mengatakan kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN: Apabila orang jatuh, masakan ia tidak bangun kembali? n  Apabila orang berpaling, o  masakan ia tidak kembali? 8:5 Mengapakah bangsa ini berpaling, berpaling terus-menerus? Mereka berpegang pada tipu, p  mereka menolak untuk kembali. q  8:6 Aku telah memperhatikan dan mendengarkan: r  mereka tidak berkata dengan jujur! Tidak ada yang menyesal s  karena kejahatannya dengan mengatakan: Apakah yang telah kulakukan ini! Sambil berlari semua mereka berpaling, t  seperti kuda yang menceburkan diri ke dalam pertempuran. 8:7 Bahkan burung ranggung di udara mengetahui musimnya, burung tekukur, burung layang-layang dan burung bangau berpegang pada waktu kembalinya, tetapi umat-Ku tidak mengetahui u  hukum TUHAN 1 . 8:8 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami bijaksana, dan kami mempunyai Taurat v  TUHAN? Sesungguhnya, pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. 8:9 Orang-orang bijaksana w  akan menjadi malu, akan terkejut x  dan tertangkap. y  Sesungguhnya, mereka telah menolak firman z  TUHAN, maka kebijaksanaan a  apakah yang masih ada pada mereka? 8:10 Sebab itu Aku akan memberikan isteri-isteri mereka kepada orang lain, ladang-ladang mereka kepada penjajah. b  Sesungguhnya, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya mengejar untung; c  baik nabi d  maupun imam, semuanya melakukan tipu. e  8:11 Mereka mengobati luka puteri umat-Ku dengan memandangnya ringan, katanya: Damai sejahtera! Damai sejahtera!, tetapi tidak ada damai sejahtera. f  8:12 Seharusnya mereka merasa malu g , sebab mereka melakukan kejijikan; tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu 2  dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah, mereka akan tersandung jatuh pada waktu mereka dihukum, h  firman TUHAN. i  8:13 Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman TUHAN, tetapi tidak ada buah anggur pada pohon j  anggur, tidak ada buah ara k  pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu; l  sebab itu Aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan melindas m  mereka." 8:14 Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota n  yang berkubu dan binasa di sana! Sebab TUHAN, Allah kita, membinasakan kita, memberi kita minum racun, o  sebab kita telah berdosa p  kepada TUHAN. 8:15 Kita mengharapkan damai, q  tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian! r  8:16 "Dengus kuda s  musuh terdengar dari Dan; t  karena bunyi ringkik kuda jantan mereka gemetarlah u  seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis v  negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. 8:17 Lihatlah, Aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak, w  yang tidak dapat dimanterai, x  yang akan memagut kamu, demikianlah firman TUHAN."
Ratapan atas Yehuda dan Yerusalem
8:18 Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih 3 . y  8:19 Dengar! seruan puteri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh: z  "Tidak adakah TUHAN di Sion? Tidak adakah Rajanya a  di dalamnya?" --Mengapakah mereka menimbulkan sakit hati-Ku b  dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa c  asing yang sia-sia? d  -- 8:20 Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga! 8:21 Karena luka puteri bangsaku hatiku luka; e  aku berkabung, f  kedahsyatan telah menyergap aku. 8:22 Tidak adakah balsam di Gilead? g  Tidak adakah tabib h  di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan i  luka puteri bangsaku? 9:1 Sekiranya kepalaku penuh air, dan mataku jadi pancuran air mata 4 , j  maka siang malam aku akan menangisi k  orang-orang puteri bangsaku l  yang terbunuh! 9:2 Sekiranya di padang gurun m  aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir dari pada mereka! Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzinah, n  suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. o  9:3 Mereka melenturkan lidahnya seperti busur; dusta p  dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri; sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi TUHAN tidaklah mereka kenal. q  9:4 Baiklah setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, r  dan janganlah percaya kepada saudara s  manapun, sebab setiap saudara adalah penipu t  ulung, dan setiap teman berjalan kian ke mari sebagai pemfitnah. u  9:5 Yang seorang menipu yang lain, v  dan tidak seorangpun berkata benar; w  mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta; x  mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. 9:6 Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu! y  Mereka enggan mengenal TUHAN. 9:7 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku mau melebur z  dan menguji a  mereka, sebab apakah lagi yang dapat Kulakukan terhadap puteri umat-Ku? 9:8 Lidah b  mereka adalah anak panah yang membunuh, perkataan dari mulutnya adalah tipu; mereka berbicara damai dengan temannya, c  tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan d  terhadapnya. e  9:9 Masakan Aku tidak menghukum mereka karena semuanya ini?, demikianlah firman TUHAN. Masakan Aku tidak membalas dendam-Ku f  kepada bangsa yang seperti ini? 9:10 Menangis dan merintihlah karena gunung-gunung, dan merataplah karena padang rumput di gurun, g  sebab semuanya sudah tandus sampai tidak ada orang yang melintasinya, dan orang tidak mendengar lagi suara ternak; baik burung-burung di udara h  maupun binatang-binatang, semuanya telah lari dan sudah lenyap. 9:11 Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan i  puing, tempat persembunyian serigala-serigala; j  Aku akan membuat kota-kota Yehuda k  menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk l  lagi."
Diancam dengan keruntuhan dan pembuangan
9:12 Siapakah orang yang begitu bijaksana, m  sehingga ia dapat mengerti hal ini, orang yang telah menerima firman dari mulut TUHAN, supaya ia dapat memberitahukannya? Apakah sebabnya negeri ini binasa, tandus seperti padang gurun sampai tidak ada orang yang melintasinya? 9:13 Berfirmanlah TUHAN: "Oleh karena mereka meninggalkan Taurat-Ku n  yang telah Kuserahkan kepada mereka, dan oleh karena mereka tidak mendengarkan suara-Ku dan tidak mengikutinya, 9:14 melainkan mengikuti o  kedegilan hatinya p  dan mengikuti para Baal seperti yang diajarkan kepada mereka oleh nenek moyang mereka. 9:15 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: Sesungguhnya, Aku akan memberi bangsa ini makan ipuh q  dan minum racun. r  9:16 Aku akan menyerakkan mereka ke antara bangsa-bangsa s  yang tidak dikenal t  oleh mereka atau oleh nenek moyang mereka, dan Aku akan melepas pedang u  mengejar mereka sampai Aku membinasakan mereka. v " 9:17 Perhatikanlah! Panggillah perempuan-perempuan peratap, w  supaya mereka datang, dan suruhlah orang kepada perempuan-perempuan yang bijaksana, supaya mereka datang! 9:18 Biarlah mereka bersegera dan meratap karena kita, supaya mata kita mencucurkan air mata, dan kelopak mata x  kita melelehkan air! 9:19 Sebab terdengar ratapan dari Sion: Wahai binasalah y  kami! Kami sangat dipermalukan! Sebab kami harus meninggalkan negeri ini, karena rumah-rumah kediaman kami dirobohkan orang. 9:20 Maka dengarlah firman TUHAN, hai perempuan-perempuan, biarlah telingamu menerima firman dari mulut-Nya; z  ajarkanlah ratapan a  kepada anak-anakmu perempuan, dan oleh setiap perempuan nyanyian ratapan kepada temannya: 9:21 "Maut telah menyusup ke jendela-jendela b  kita, masuk ke dalam istana-istana kita; ia melenyapkan kanak-kanak dari jalan, pemuda-pemuda c  dari lapangan; 9:22 mayat-mayat manusia berhantaran seperti pupuk d  di ladang, seperti berkas gandum di belakang orang-orang yang menuai tanpa ada yang mengumpulkan."
Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia
9:23 Beginilah firman TUHAN: "Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, e  janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, f  janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, g  9:24 tetapi siapa yang mau bermegah, h  baiklah bermegah karena yang berikut 5 : bahwa ia memahami dan mengenal i  Aku, bahwa Akulah TUHAN j  yang menunjukkan kasih setia, k  keadilan dan kebenaran l  di bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN." 9:25 "Lihat, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit khatannya: m  9:26 orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, bani Amon, orang Moab dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, n  orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat o  dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. p "
Allah yang hidup dan berhala-berhala
10:1 Dengarlah firman yang disampaikan TUHAN kepadamu, hai kaum Israel! 10:2 Beginilah firman TUHAN: "Janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa 6 , q  janganlah gentar terhadap tanda-tanda r  di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. 10:3 Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat s  oleh tangan tukang kayu? t  10:4 Orang memperindahnya dengan emas dan perak; u  orang memperkuatnya dengan paku dan palu, supaya jangan goyang. v  10:5 Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara; w  orang harus mengangkatnya, sebab tidak dapat melangkah. x  Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat, y  dan berbuat baikpun z  tidak dapat." 10:6 Tidak ada yang sama seperti Engkau, a  ya TUHAN! Engkau besar b  dan nama-Mu besar oleh keperkasaan. 10:7 Siapakah yang tidak takut c  kepada-Mu, ya Raja bangsa-bangsa? d  Sungguh, kepada-Mulah seharusnya sikap yang demikian; sebab di antara semua orang bijaksana dari bangsa-bangsa dan di antara raja-raja mereka tidak ada yang sama seperti Engkau! 10:8 Berhala itu semuanya bodoh e  dan dungu; f  petunjuk dewa g  itu sia-sia, karena ia hanya kayu belaka. -- 10:9 Perak kepingan dibawa dari Tarsis, h  dan emas dari Ufas; berhala itu buatan i  tukang dan buatan tangan pandai emas. Pakaiannya dari kain ungu tua dan kain ungu muda, semuanya buatan orang-orang ahli. -- 10:10 Tetapi TUHAN adalah Allah yang benar, Dialah Allah yang hidup j  dan Raja yang kekal. k  Bumi goncang l  karena murka-Nya, m  dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geram-Nya. n  10:11 Beginilah harus kamu katakan kepada mereka: "Para allah yang tidak menjadikan langit dan bumi akan lenyap o  dari bumi dan dari kolong langit ini." 10:12 Tuhanlah yang menjadikan p  bumi q  dengan kekuatan-Nya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaan-Nya, r  dan yang membentangkan langit s  dengan akal budi-Nya. 10:13 Apabila Ia memperdengarkan t  suara-Nya, menderulah bunyi air di langit, Ia menaikkan kabut awan dari ujung bumi, Ia membuat kilat u  serta dengan hujan, v  dan mengeluarkan angin dari perbendaharaan-Nya. w  10:14 Setiap manusia ternyata bodoh, tidak berpengetahuan, dan setiap pandai emas menjadi malu x  karena patung buatannya. Sebab patung tuangannya itu adalah tipu, y  tidak ada nyawa di dalamnya, 10:15 semuanya adalah kesia-siaan, z  pekerjaan yang menjadi buah ejekan, dan yang akan binasa pada waktu dihukum. 10:16 Tidaklah begitu Dia yang menjadi bagian a  Yakub, sebab Dialah yang membentuk segala-galanya, b  dan Israel adalah suku milik-Nya; c  nama-Nya d  ialah TUHAN semesta alam!
Yehuda menjadi sunyi sepi
10:17 Angkutlah barang-barangmu 7  e  dari negeri ini, hai orang-orang yang berada dalam pengepungan! 10:18 Sebab beginilah firman TUHAN: "Sesungguhnya, sekali ini Aku akan melemparkan f  penduduk negeri ini, dan Aku akan menyesakkan g  mereka, supaya mereka merasakannya." -- 10:19 Celakalah aku karena penyakitku, lukaku h  tidak tersembuhkan! Aku berpikir: "Ah, inilah suatu kepedihan yang harus kutanggung! i " 10:20 Kemahku j  sudah rusak, dan semua talinya sudah putus. Anak-anakku telah pergi dari padaku, tidak ada lagi; k  tidak ada lagi yang mendirikan kemahku dan yang membentangkan tendaku. -- 10:21 Sungguh, gembala-gembala l  sudah menjadi bodoh, m  mereka tidak menanyakan petunjuk TUHAN. n  Sebab itu mereka tidak berbahagia o  dan seluruh binatang gembalaan mereka cerai-berai. p  10:22 Terdengarlah suatu berita, bunyinya: Kegemparan besar akan datang dari tanah sebelah utara, q  untuk membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, r  menjadi tempat persembunyian serigala-serigala. s  10:23 Aku tahu, ya TUHAN, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, t  dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. 10:24 Hajarlah aku, ya TUHAN, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, u  supaya aku jangan Kaubinasakan! v  w  10:25 Tumpahkanlah kepanasan amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa 8  x  yang tidak mengenal Engkau, ke atas kaum-kaum keluarga yang tidak menyerukan nama-Mu; y  sebab mereka telah memakan z  Yakub dan menghabisinya, dan membuat tempat kediamannya a  menjadi puing.
Perjanjian Allah diingkari
11:1 Firman yang datang kepada Yeremia dari TUHAN, bunyinya: 11:2 "Dengarlah perkataan-perkataan perjanjian b  ini dan sampaikanlah itu kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem! 11:3 Katakanlah kepada mereka: Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Terkutuklah c  orang yang tidak mendengarkan 9  perkataan-perkataan perjanjian ini, 11:4 yang telah Kuperintahkan kepada nenek moyangmu pada waktu mereka Kubawa keluar dari tanah Mesir, d  dari dapur e  peleburan besi, dengan berfirman: Dengarkanlah f  suara-Ku dan lakukanlah segala apa yang Kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umat-Ku g  dan Aku akan menjadi Allahmu, 11:5 sehingga Aku dapat menepati sumpah h  yang telah Kuikrarkan kepada nenek moyangmu untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, i  seperti halnya pada waktu ini." Lalu jawabku: "Begitulah hendaknya, j  ya TUHAN!" 11:6 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Serukanlah k  segala perkataan ini di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem dengan mengatakan: Dengarkanlah perkataan-perkataan perjanjian ini dan lakukanlah l  itu! 11:7 Sebab Aku sungguh-sungguh memperingatkan nenek moyangmu, pada waktu Aku menuntun mereka keluar dari tanah Mesir; sampai kepada waktu ini Aku memperingatkan mereka terus-menerus: m  Dengarkanlah suara-Ku! 11:8 Tetapi mereka tidak mau mendengarkan ataupun memperhatikannya, n  melainkan mereka masing-masing mengikuti kedegilan hatinya o  yang jahat; maka Aku telah mendatangkan ke atas mereka segala perkataan p  perjanjian ini, yang telah Kuperintahkan dipegang, tetapi mereka tidak memegangnya. q " 11:9 Berfirmanlah TUHAN kepadaku: "Telah terdapat persepakatan r  jahat di antara orang Yehuda dan penduduk Yerusalem. 11:10 Mereka sudah jatuh kembali kepada kesalahan nenek moyang s  mereka yang dahulu telah menolak mendengarkan firman-Ku. t  Mereka mengikuti allah lain u  dan beribadah kepadanya. v  Kaum Israel dan kaum Yehuda telah mengingkari perjanjian-Ku w  yang telah Kuikat dengan nenek moyang mereka. 11:11 Sebab itu beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, Aku mendatangkan ke atas mereka malapetaka x  yang tidak dapat mereka hindari, y  dan apabila mereka berseru-seru z  kepada-Ku, maka Aku tidak akan mendengarkan a  mereka. 11:12 Dan biarpun kota-kota Yehuda dan penduduk Yerusalem pergi berseru-seru kepada para allah yang mereka sembah dengan korban bakaran, b  tetapi allah itu sama sekali tidak dapat menolong mereka pada waktu mereka ditimpa malapetaka. c  11:13 Sebab seperti banyaknya kotamu d  demikian banyaknya para allahmu, e  hai Yehuda, dan seperti banyaknya jalan di Yerusalem demikian banyaknya mezbah yang kamu dirikan untuk membakar korban f  kepada Baal. g  11:14 Adapun engkau, janganlah engkau berdoa h  untuk bangsa ini 10  dan janganlah naikkan permohonan dan doa untuk mereka, sebab Aku tidak akan mendengarkan i  pada waktu mereka berseru kepada-Ku karena malapetaka mereka. 11:15 Apakah lagi urusan kekasih-Ku di dalam rumah-Ku, bukankah ia sudah melaksanakan rancangan-rancangan yang jahat? Dapatkah nazar-nazar dan daging yang suci j  melewatkan malapetaka k  dari padamu, sehingga kemudian engkau dapat beria-ria? 11:16 Pohon zaitun l  yang rimbun, elok dipandang mata, pernah TUHAN menamai engkau. Tetapi dengan bunyi keributan yang hebat Ia menyalakan api m  pada daun-daunnya, sehingga ranting-rantingnya terbakar. n  11:17 TUHAN semesta alam, yang telah membuat engkau tumbuh, o  telah menentukan malapetaka p  atasmu karena kejahatan yang telah dilakukan oleh kaum Israel dan kaum Yehuda untuk menimbulkan q  sakit hati-Ku dengan membakar korban kepada Baal. r "
Nyawa Yeremia terancam di Anatot
11:18 TUHAN memberitahukan hal itu kepadaku, maka aku mengetahuinya; pada waktu itu Engkau, TUHAN, memperlihatkan perbuatan mereka kepadaku. 11:19 Tetapi aku dulu seperti anak domba jinak yang dibawa untuk disembelih, s  aku tidak tahu bahwa mereka mengadakan persepakatan t  jahat terhadap aku 11 : "Marilah kita binasakan pohon ini dengan buah-buahnya! Marilah kita melenyapkannya dari negeri orang-orang yang hidup, u  sehingga namanya tidak diingat v  orang lagi!" 11:20 Tetapi, TUHAN semesta alam, yang menghakimi dengan adil, w  yang menguji batin x  dan hati, y  biarlah aku melihat pembalasan-Mu z  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku. 11:21 Sebab itu beginilah firman TUHAN tentang orang-orang Anatot a  yang ingin mencabut nyawaku b  dengan mengatakan: "Janganlah bernubuat c  demi nama TUHAN, supaya jangan engkau mati d  oleh tangan kami!" -- 11:22 Sebab itu beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku akan menghukum mereka: pemuda-pemuda e  mereka akan mati oleh pedang, anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan akan habis mati kelaparan; 11:23 tidak ada yang tinggal hidup f  di antara mereka, sebab Aku akan mendatangkan malapetaka kepada orang-orang Anatot pada tahun hukuman g  mereka."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[8:7]  1 Full Life : TIDAK MENGETAHUI HUKUM TUHAN.

Nas : Yer 8:7

Bangsa itu tidak mengetahui hukum Allah. Lagi pula, para pemimpin mereka demikian memutarbalikkan firman Allah dan memalsukan beritanya sehingga umat itu yakin bahwa mereka dapat berbuat dosa tanpa dihukum (ayat Yer 8:8). Dengan cara yang serupa, rasul Petrus berbicara tentang orang-orang yang memutarbalikkan Alkitab menjadi kebinasaan mereka sendiri dan orang lain pula (bd. 2Pet 3:16). Kita harus waspada terhadap pendeta-pendeta yang mengajarkan bahwa orang-orang yang sengaja terus hidup di dalam dosa dan pemberontakan kepada Allah tetap akan mewarisi keselamatan dan kerajaan Allah

(lihat cat. --> 1Kor 6:9).

[atau ref. 1Kor 6:9]

[8:12]  2 Full Life : MEREKA SAMA SEKALI TIDAK MERASA MALU.

Nas : Yer 8:12

Bangsa itu telah mencapai tahap kemurtadan di mana mereka tidak akan pernah bertobat; semua rasa malu dan penyesahan akan dosa sudah sirna. Hukuman mereka hanya menanti hari kedatangan Allah. Gereja-gereja dewasa ini mencapai tingkat kemurtadan yang sama ketika menolak firman Allah dan melakukan dosa-dosa keji seperti yang dilukiskan Paulus dalam Rom 1:24-32

(lihat cat. --> Rom 1:27).

[atau ref. Rom 1:27]

[8:18]  3 Full Life : HATIKU SAKIT PEDIH.

Nas : Yer 8:18-23

Kata-kata ini mengungkapkan kesedihan mendalam nabi atas dosa dan kebinasaan umat Allah. Dia terkoyak oleh kesetiaan kepada Allah dan ikatan mendalam dengan umat itu; dia demikian sedih sehingga ingin meninggalkan mereka untuk selamanya (Yer 9:2). Orang percaya mengalami kesedihan yang sama ketika menyaksikan anggota keluarga mereka hidup dalam pemberontakan terhadap Allah dan jalan-jalan-Nya yang benar. Mereka seolah-olah mengalami sendiri penderitaan Allah ketika menantikan malapetaka yang akan menimpa orang yang tidak mau bertobat.

[9:1]  4 Full Life : MATAKU JADI PANCURAN AIR MATA.

Nas : Yer 9:1-26

Yeremia terus mengungkapkan kepedihannya atas umat Allah yang memberontak serta penolakan mereka untuk bertobat dan dengannya lolos dari kemusnahan yang akan datang. Ia ingin menangis, tetapi kesedihannya terlalu dalam untuk air mata. Teriakan tentang kutukan, tuduhan bersalah, dan peringatan tentang hukuman yang tidak terelakkan diselang-selingi sepanjang pasal ini. Yeremia sering kali disebut "nabi yang menangis" (bd. Yer 14:17), ia menangis siang dan malam untuk umat yang terlalu keras hati sehingga tidak menyadari dekatnya malapetaka mereka; karena perasaan sedih yang amat hebat, secara tradisional Yeremia dianggap penulis kitab Ratapan

(lih. Pendahuluan kitab Ratapan).

[9:24]  5 Full Life : YANG MAU BERMEGAH, BAIKLAH BERMEGAH KARENA YANG BERIKUT.

Nas : Yer 9:24

Kita tidak boleh membanggakan pengetahuan duniawi, kemampuan manusia, atau kekayaan dunia (ayat Yer 9:23); sebaliknya kita hanya boleh bermegah dan bersukacita karena hubungan pribadi kita dengan Tuhan dan kasih karunia-Nya, yang memungkinkan kita hidup benar. Semua nilai dunia ini hilang maknanya bilamana dibandingkan dengan pengenalan akan Allah. Nilai yang sesungguhnya terdiri atas menyerahkan diri kita kepada Tuhan Allah dan standar-standar-Nya serta membiarkan Dia memenuhi kita dengan Roh Kudus-Nya.

[10:2]  6 Full Life : JANGANLAH BIASAKAN DIRIMU DENGAN TINGKAH LANGKAH BANGSA-BANGSA.

Nas : Yer 10:2-16

Karena ancaman serbuan Babel, bangsa itu semakin berpaling kepada penyembahan berhala, ilmu nujum, dan spiritisme seperti bangsa-bangsa lainnya. Yeremia memperingatkan mereka terhadap perbuatan itu, serta menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang esa dan benar yang menciptakan segala sesuatu (ayat Yer 10:10-12).

[10:17]  7 Full Life : ANGKUTLAH BARANG-BARANGMU.

Nas : Yer 10:17-22

Penyerbuan pasukan Babel sudah demikian dekat dan malapetaka yang akan menyertainya demikian nyata bagi Yeremia sehingga dia mengucapkan kata-kata ratapan yang akan menjadi ratapan bangsa itu dalam pembuangan (ayat Yer 10:19-20).

[10:25]  8 Full Life : TUMPAHKANLAH KEPANASAN AMARAH-MU KE ATAS BANGSA-BANGSA.

Nas : Yer 10:25

Yeremia berdoa agar para penyerbu yang demikian kejam menjarah Israel akan mengalami tumpahnya seluruh murka Allah yang sungguh patut mereka terima (bd. Mazm 79:6-7).

[11:3]  9 Full Life : TERKUTUKLAH ORANG YANG TIDAK MENDENGARKAN.

Nas : Yer 11:3

Israel telah mengikat perjanjian dengan Allah, serta berjanji untuk menaati Dia sebagai Tuhan dan Allah mereka. Sebagai balasan Ia akan menjadi Allah mereka dan memberikan hak milik atas tanah Kanaan serta perlindungan yang mereka butuhkan

(lihat art. PERJANJIAN ALLAH DENGAN BANGSA ISRAEL).

Tetapi umat itu bersikeras dalam ketidaktaatan dan berpaling kepada dewa-dewa lain; jadi kutukan-kutukan perjanjian karena ketidaktaatan kini berlaku (bd. pasal Ul 28:1-68).

[11:14]  10 Full Life : JANGANLAH ... BERDOA UNTUK BANGSA INI.

Nas : Yer 11:14

Beberapa kali Allah memberi tahu Yeremia untuk tidak berdoa atau memohon karena bangsa ini (bd. Yer 7:16; 14:11). Bangsa itu demikian gigih dalam pemberontakan terhadap Tuhan dan demikian terikat dengan berhala-berhala mereka sehingga mendoakan mereka tidak ada gunanya. Allah telah memutuskan untuk tidak menolong mereka ketika saat pembinasaan mereka tiba. Bagian ini memperingatkan kita bahwa doa-doa kita mungkin tidak dijawab Allah apabila kita tidak berusaha sungguh-sungguh untuk menaati Dia dan mengikuti jalan-jalan-Nya

(lihat art. BERDOA DENGAN EFEKTIF).

[11:19]  11 Full Life : MENGADAKAN PERSEPAKATAN JAHAT TERHADAP AKU.

Nas : Yer 11:19-23

Sejumlah penduduk Anatot (kota asal Yeremia) berkomplot terhadap Yeremia; mereka ingin membunuhnya karena ia tetap setia kepada Tuhan yang Mahakuasa dan menyingkapkan dosa-dosa dan penyembahan berhala mereka. Allah meyakinkan nabi itu bahwa orang-orang yang berkomplot itu tidak akan berhasil dalam rencananya juga tidak lolos dari hari penghukuman. Yeremia terus memberitakan firman Allah sekalipun mengalami penganiayaan.TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA