TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 4:10

Konteks
4:10 yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan TUHAN, Allahmu, di Horeb, i  waktu TUHAN berfirman kepadaku: Suruhlah bangsa itu berkumpul kepada-Ku, maka Aku akan memberi mereka mendengar segala perkataan-Ku, sehingga mereka takut j  k  kepada-Ku 1  selama mereka hidup di muka bumi l  dan mengajarkan m  demikian kepada anak-anak mereka.

Ulangan 5:7

Konteks
5:7 2 Jangan ada padamu allah lain di hadapan-Ku.

Ulangan 5:10

Konteks
5:10 tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu e  orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. f 

Ulangan 5:16

Konteks
5:16 Hormatilah ayahmu p  dan ibumu, q  seperti yang diperintahkan kepadamu oleh TUHAN, Allahmu, supaya lanjut umurmu r  dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan TUHAN, Allahmu, kepadamu.

Ulangan 5:29

Konteks
5:29 Kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan Daku 3  i  dan berpegang pada segala perintah-Ku, j  supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya! k 

Ulangan 5:31

Konteks
5:31 Tetapi engkau, berdirilah di sini l  bersama-sama dengan Aku, maka Aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan, yang harus kauajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang Kuberikan kepada mereka untuk dimiliki.

Ulangan 7:4

Konteks
7:4 sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah p  lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan q  engkau dengan segera.

Ulangan 18:18

Konteks
18:18 seorang nabi h  akan Kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini; Aku akan menaruh firman-Ku i  dalam mulutnya, j  dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang Kuperintahkan kepadanya. k 

Ulangan 19:7

Konteks
19:7 Itulah sebabnya aku memberi perintah kepadamu, demikian: tiga kota haruslah kaukhususkan.

Ulangan 31:16

Konteks
31:16 TUHAN berfirman kepada Musa: "Ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu s  dan bangsa ini akan bangkit dan berzinah t  dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri, ke mana mereka akan masuk; mereka akan meninggalkan u  Aku 4  dan mengingkari perjanjian-Ku yang Kuikat dengan mereka.

Ulangan 31:20

Konteks
31:20 Sebab Aku akan membawa mereka ke tanah yang Kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang d  mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya; mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada allah e  lain dan beribadah kepadanya. f  Aku ini akan dinista mereka dan perjanjian-Ku g  akan diingkari mereka.

Ulangan 32:23

Konteks
32:23 Aku akan menimbun malapetaka m  ke atas mereka, seluruh anak panah-Ku n  akan Kutembakkan kepada mereka.

Ulangan 32:34

Konteks
32:34 Bukankah hal itu tersimpan pada-Ku, termeterai dalam perbendaharaan-Ku? n 

Ulangan 32:40-42

Konteks
32:40 Sesungguhnya, Aku mengangkat tangan-Ku e  ke langit, dan berfirman: Demi Aku yang hidup selama-lamanya, f  32:41 apabila Aku mengasah pedang-Ku g  yang berkilat-kilat, dan tangan-Ku memegang penghukuman, maka Aku membalas dendam h  kepada lawan-Ku, dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci Aku. i  32:42 Aku akan memabukkan anak panah-Ku dengan darah, j  dan pedang-Ku akan memakan daging: k  darah orang-orang yang mati tertikam dan orang-orang yang tertawan, dari kepala-kepala musuh yang berambut panjang.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[4:10]  1 Full Life : SEHINGGA MEREKA TAKUT KEPADAKU.

Nas : Ul 4:10

Lihat art. TAKUT AKAN TUHAN.

[5:7]  2 Full Life : KESEPULUH HUKUM.

Nas : Ul 5:7-21

Bagian ini mengulangi kesepuluh hukum sebagaimana tercatat dalam pasal Keluaran 20 Kel 20:1-26 (lih. catatan-catatan dari pasal itu;

lihat cat. --> Kel 20:2 dst.;

[atau ref. Kel 20:2]

lihat art. HUKUM PERJANJIAN LAMA).

[5:29]  3 Full Life : KIRANYA HATI MEREKA SELALU ... TAKUT AKAN DAKU.

Nas : Ul 5:29

Sejarah keselamatan di dalam Alkitab tidak lain hanyalah kisah usaha Allah yang tidak kenal lelah untuk menarik orang agar menjauhi dosa dan dampak-dampaknya yang menghancurkan dan datang kepada-Nya.

[31:16]  4 Full Life : AKAN MENINGGALKAN AKU.

Nas : Ul 31:16

Tuhan mengetahui sejarah bangsa Israel dan sikap dasar mereka yang cenderung untuk tidak setia (ayat Ul 31:21). Oleh karena itu, Allah secara nubuat menyatakan kepada Musa akan kemurtadan mereka kelak dan tindakan-Nya menghukum perbuatan mereka itu (ayat Ul 31:16-18). Nubuat ini harus dilestarikan dalam bentuk nyanyian selaku peringatan Allah kepada angkatan-angkatan kemudian (ayat Ul 31:19; pasal Ul 32:1-52).TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA