TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ulangan 3:23-27

Konteks
Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan
3:23 "Juga pada waktu itu aku mohon x  kasih karunia dari pada TUHAN, demikian: 3:24 Ya, Tuhan ALLAH, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu y  dan tangan-Mu yang kuat; sebab allah z  manakah di langit dan di bumi, yang dapat melakukan perbuatan a  perkasa seperti Engkau? b  3:25 Biarlah aku menyeberang 1  dan melihat negeri c  yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. d  3:26 Tetapi TUHAN murka e  terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. TUHAN berfirman kepadaku: Cukup! Jangan lagi bicarakan perkara itu dengan Aku. 3:27 Naiklah ke puncak gunung Pisga f  dan layangkanlah pandangmu ke barat, ke utara, ke selatan dan ke timur g  dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan h  ini tidak akan kauseberangi. i 

Ulangan 32:48-52

Konteks
Ajal Musa mendekat
32:48 Pada hari itulah juga TUHAN berfirman kepada Musa: u  32:49 "Naiklah ke atas pegunungan Abarim, v  ke atas gunung Nebo, w  yang di tanah Moab, di tentangan Yerikho, x  dan pandanglah tanah Kanaan y  yang Kuberikan kepada orang Israel menjadi miliknya, 32:50 kemudian engkau akan mati z  di atas gunung yang akan kaunaiki itu, supaya engkau dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun, kakakmu, sudah meninggal a  di gunung Hor b  dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya-- 32:51 oleh sebab kamu telah berubah setia terhadap Aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meriba di Kadesh c  di padang gurun Zin, d  dan oleh sebab kamu tidak menghormati kekudusan-Ku di tengah-tengah orang Israel. e  32:52 Engkau boleh melihat negeri itu terbentang f  di depanmu, tetapi tidak boleh masuk g  ke sana, ke negeri yang Kuberikan kepada orang Israel."

Ulangan 34:1-4

Konteks
Kematian Musa
34:1 Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo 2 , f  yakni ke atas puncak Pisga, g  yang di tentangan Yerikho, h  lalu TUHAN memperlihatkan i  kepadanya seluruh negeri itu: daerah Gilead sampai ke kota Dan, j  34:2 seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut k  sebelah barat, 34:3 Tanah Negeb l  dan lembah Yordan, lembah Yerikho, kota pohon korma m  itu, sampai Zoar. n  34:4 Dan berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Inilah negeri yang Kujanjikan dengan sumpah o  kepada Abraham, Ishak dan Yakub; p  demikian: Kepada keturunanmulah akan Kuberikan q  negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang r  ke sana."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[3:25]  1 Full Life : BIARLAH AKU MENYEBERANG.

Nas : Ul 3:25

Musa telah melakukan ketidaktaatan yang serius dan diberi tahu bahwa ia tidak akan diizinkan memasuki Kanaan (Bil 20:8-12). Namun ia memohon kepada Allah untuk mengubah keputusan-Nya dan mengizinkan dirinya menyeberang Sungai Yordan dan memasuki tanah yang dijanjikan itu. Allah menolaknya (ayat Ul 3:26) supaya mengajar bahwa dosa seorang pemimpin rohani berdampak berat dan mendatangkan hukuman yang lebih berat (bd. Yak 3:1); para pemimpin rohani umat Allah dapat mendiskualifikasikan diri dari bidang pelayanan tertentu apabila mereka gagal menjadi teladan ketaatan (bd. Bil 20:12;

lihat cat. --> Bil 20:8;

lihat cat. --> Bil 20:12).

[atau ref. Bil 20:8,12]

[34:1]  2 Full Life : NAIKLAH MUSA ... KE ATAS GUNUNG NEBO.

Nas : Ul 34:1

Mereka yang dalam hidupnya bersekutu dengan Allah tidak takut mati. Karena kepercayaan mereka kepada-Nya, mereka dapat menghadapi kematian dengan damai dan sukacita (bd. Luk 2:29; Fili 1:23). Seperti Musa, mereka hanya sekilas saja melihat tanah yang dijanjikan (ayat Ul 34:1-4); hanya setelah kematian mereka memperoleh "kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah" (Ibr 11:10;

lihat cat. --> Fili 1:21).

[atau ref. Fili 1:21]TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA