TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 68:1--69:35

68:1 <06440> wynpm <08130> wyanvm <05127> wownyw <0341> wybywa <06327> wuwpy <0430> Myhla <06965> Mwqy( (2) ) <07892> rys <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml(68:1)

68:1 (67:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> dauid qalmov <5568> wdhv <3592> (67:2) anasthtw <450> o <3588> yeov <2316> kai <2532> diaskorpisyhtwsan <1287> oi <3588> ecyroi <2190> autou <846> kai <2532> fugetwsan <5343> oi <3588> misountev <3404> auton <846> apo <575> proswpou <4383> autou <846>

68:2 <0430> Myhla <06440> ynpm <07563> Myesr <06> wdbay <0784> sa <06440> ynpm <01749> gnwd <04549> omhk <05086> Pdnt <06227> Nse <05086> Pdnhk<68:3> (68:2)

68:2 (67:3) wv <3739> ekleipei <1587> kapnov <2586> eklipetwsan <1587> wv <3739> thketai <5080> khrov apo <575> proswpou <4383> purov <4442> outwv <3778> apolointo oi <3588> amartwloi <268> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> yeou <2316>

68:3 <08057> hxmvb <07797> wvyvyw <0430> Myhla <06440> ynpl <05970> wuley <08055> wxmvy <06662> Myqyduw<68:4> (68:3)

68:3 (67:4) kai <2532> oi <3588> dikaioi <1342> eufranyhtwsan <2165> agalliasywsan enwpion <1799> tou <3588> yeou <2316> terfyhtwsan en <1722> eufrosunh <2167>

68:4 <06440> wynpl <05937> wzlew <08034> wms <03050> hyb <06160> twbreb <07392> bkrl <05549> wlo <08034> wms <02167> wrmz <0430> Myhlal <07891> wrys<68:5> (68:4)

68:4 (67:5) asate <103> tw <3588> yew <2316> qalate tw <3588> onomati <3686> autou <846> odopoihsate tw <3588> epibebhkoti <1910> epi <1909> dusmwn <1424> kuriov <2962> onoma <3686> autw <846> kai <2532> agalliasye enwpion <1799> autou <846> taracyhsontai <5015> apo <575> proswpou <4383> autou <846>

68:5 <06944> wsdq <04583> Nwemb <0430> Myhla <0490> twnmla <01781> Nydw <03490> Mymwty <01> yba<68:6> (68:5)

68:5 (67:6) tou <3588> patrov <3962> twn <3588> orfanwn <3737> kai <2532> kritou <2923> twn <3588> chrwn <5503> o <3588> yeov <2316> en <1722> topw <5117> agiw <40> autou <846>

68:6 <06707> hxyxu <07931> wnks <05637> Myrrwo <0389> Ka <03574> twrswkb <0615> Myryoa <03318> ayuwm <01004> htyb <03173> Mydyxy <03427> byswm <0430> Myhla<68:7> (68:6)

68:6 (67:7) o <3588> yeov <2316> katoikizei monotropouv en <1722> oikw <3624> exagwn <1806> pepedhmenouv en <1722> andreia omoiwv <3664> touv <3588> parapikrainontav <3893> touv <3588> katoikountav en <1722> tafoiv <5028>

68:7 <05542> hlo <03452> Nwmysyb <06805> Kdeub <05971> Kme <06440> ynpl <03318> Ktaub <0430> Myhla<68:8> (68:7)

68:7 (67:8) o <3588> yeov <2316> en <1722> tw <3588> ekporeuesyai <1607> se <4771> enwpion <1799> tou <3588> laou <2992> sou <4771> en <1722> tw <3588> diabainein <1224> se <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> diaqalma

68:8 <03478> larvy <0430> yhla <0430> Myhla <06440> ynpm <05514> ynyo <02088> hz <0430> Myhla <06440> ynpm <05197> wpjn <08064> Myms <0637> Pa <07493> hser <0776> Ura<68:9> (68:8)

68:8 (67:9) gh <1065> eseisyh <4579> kai <2532> gar <1063> oi <3588> ouranoi <3772> estaxan apo <575> proswpou <4383> tou <3588> yeou <2316> touto <3778> sina <4614> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> yeou <2316> israhl <2474>

68:9 <03559> htnnwk <0859> hta <03811> halnw <05159> Ktlxn <0430> Myhla <05130> Pynt <05071> twbdn <01653> Msg<68:10> (68:9)

68:9 (67:10) brochn <1028> ekousion <1596> aforieiv o <3588> yeov <2316> th <3588> klhronomia <2817> sou <4771> kai <2532> hsyenhsen <770> su <4771> de <1161> kathrtisw <2675> authn <846>

68:10 <0430> Myhla <06041> ynel <02896> Ktbwjb <03559> Nykt <0> hb <03427> wbsy <02416> Ktyx<68:11> (68:10)

68:10 (67:11) ta <3588> zwa <2226> sou <4771> katoikousin en <1722> auth <846> htoimasav <2090> en <1722> th <3588> crhstothti <5544> sou <4771> tw <3588> ptwcw <4434> o <3588> yeov <2316>

68:11 <07227> br <06635> abu <01319> twrvbmh <0562> rma <05414> Nty <0136> ynda<68:12> (68:11)

68:11 (67:12) kuriov <2962> dwsei <1325> rhma <4487> toiv <3588> euaggelizomenoiv <2097> dunamei <1411> pollh <4183>

68:12 <07998> lls <02505> qlxt <01004> tyb <05116> twnw <05074> Nwddy <05074> Nwddy <06635> twabu <04428> yklm<68:13> (68:12)

68:12 (67:13) o <3588> basileuv <935> twn <3588> dunamewn <1411> tou <3588> agaphtou <27> kai <2532> wraiothti tou <3588> oikou <3624> dielesyai <1244> skula <4661>

68:13 <02742> Uwrx <084> qrqryb <03422> hytwrbaw <03701> Pokb <02645> hpxn <03123> hnwy <03671> ypnk <08240> Mytps <0996> Nyb <07901> Nwbkst <0518> Ma<68:14> (68:13)

68:13 (67:14) ean <1437> koimhyhte <2837> ana <303> meson <3319> twn <3588> klhrwn <2819> pterugev <4420> peristerav <4058> perihrgurwmenai kai <2532> ta <3588> metafrena authv <846> en <1722> clwrothti crusiou <5553> diaqalma

68:14 <06756> Nwmlub <07949> glst <0> hb <04428> Myklm <07706> yds <06566> vrpb<68:15> (68:14)

68:14 (67:15) en <1722> tw <3588> diastellein ton <3588> epouranion <2032> basileiv <935> ep <1909> authv <846> cionwyhsontai en <1722> selmwn

68:15 <01316> Nsb <02022> rh <01386> Mynnbg <02022> rh <01316> Nsb <02022> rh <0430> Myhla <02022> rh<68:16> (68:15)

68:15 (67:16) orov <3735> tou <3588> yeou <2316> orov <3735> pion <4095> orov <3735> teturwmenon orov <3735> pion <4095>

68:16 <05331> xunl <07931> Nksy <03068> hwhy <0637> Pa <03427> wtbsl <0430> Myhla <02530> dmx <02022> rhh <01386> Mynnbg <02022> Myrh <07520> Nwdurt <04100> hml<68:17> (68:16)

68:16 (67:17) ina <2443> ti <5100> upolambanete <5274> orh <3735> teturwmena to <3588> orov <3735> o <3739> eudokhsen <2106> o <3588> yeov <2316> katoikein en <1722> autw <846> kai <2532> gar <1063> o <3588> kuriov <2962> kataskhnwsei <2681> eiv <1519> telov <5056>

68:17 <06944> sdqb <05514> ynyo <0> Mb <0136> ynda <08136> Nans <0505> ypla <07239> Mytbr <0430> Myhla <07393> bkr<68:18> (68:17)

68:17 (67:18) to <3588> arma <716> tou <3588> yeou <2316> murioplasion ciliadev <5505> euyhnountwn o <3588> kuriov <2962> en <1722> autoiv <846> en <1722> sina <4614> en <1722> tw <3588> agiw <40>

68:18 <0430> Myhla <03050> hy <07931> Nksl <05637> Myrrwo <0637> Paw <0120> Mdab <04979> twntm <03947> txql <07628> ybs <07617> tybs <04791> Mwrml <05927> tyle<68:19> (68:18)

68:18 (67:19) anebhv <305> eiv <1519> uqov <5311> hcmalwteusav <162> aicmalwsian <161> elabev <2983> domata <1390> en <1722> anyrwpw <444> kai <2532> gar <1063> apeiyountev <544> tou <3588> kataskhnwsai <2681> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> euloghtov <2128>

68:19 <05542> hlo <03444> wntewsy <0410> lah <0> wnl <06006> omey <03117> Mwy <03117> Mwy <0136> ynda <01288> Kwrb<68:20> (68:19)

68:19 (67:20) euloghtov <2128> kuriov <2962> hmeran <2250> kay <2596> hmeran <2250> kateuodwsei hmin <1473> o <3588> yeov <2316> twn <3588> swthriwn <4992> hmwn <1473> diaqalma

68:20 <08444> twauwt <04194> twml <0136> ynda <03069> hwhylw <04190> tweswml <0410> la <0> wnl <0410> lah<68:21> (68:20)

68:20 (67:21) o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> yeov <2316> tou <3588> swzein <4982> kai <2532> tou <3588> kuriou <2962> kuriou <2962> ai <3588> diexodoi tou <3588> yanatou <2288>

68:21 <0817> wymsab <01980> Klhtm <08181> rev <06936> dqdq <0341> wybya <07218> sar <04272> Uxmy <0430> Myhla <0389> Ka<68:22> (68:21)

68:21 (67:22) plhn <4133> o <3588> yeov <2316> sunylasei <4917> kefalav <2776> ecyrwn <2190> autou <846> korufhn tricov <2359> diaporeuomenwn <1279> en <1722> plhmmeleiaiv autwn <846>

68:22 <03220> My <04688> twlumm <07725> bysa <07725> bysa <01316> Nsbm <0136> ynda <0559> rma<68:23> (68:22)

68:22 (67:23) eipen kuriov <2962> ek <1537> basan epistreqw <1994> epistreqw <1994> en <1722> buyoiv <1037> yalasshv <2281>

68:23 <04480> whnm <0341> Mybyam <03611> Kyblk <03956> Nwsl <01818> Mdb <07272> Klgr <04272> Uxmt <04616> Neml<68:24> (68:23)

68:23 (67:24) opwv <3704> an <302> bafh <911> o <3588> pouv <4228> sou <4771> en <1722> aimati <129> h <3588> glwssa <1100> twn <3588> kunwn <2965> sou <4771> ex <1537> ecyrwn <2190> par <3844> autou <846>

68:24 <06944> sdqb <04428> yklm <0410> yla <01979> twkylh <0430> Myhla <01979> Kytwkylh <07200> war<68:25> (68:24)

68:24 (67:25) eyewrhyhsan <2334> ai <3588> poreiai <4197> sou <4771> o <3588> yeov <2316> ai <3588> poreiai <4197> tou <3588> yeou <2316> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> en <1722> tw <3588> agiw <40>

68:25 <08608> twppwt <05959> twmle <08432> Kwtb <05059> Myngn <0310> rxa <07891> Myrs <06923> wmdq<68:26> (68:25)

68:25 (67:26) proefyasan <4399> arcontev <758> ecomenoi <2192> qallontwn <5567> en <1722> mesw <3319> neanidwn tumpanistriwn

68:26 <03478> larvy <04726> rwqmm <03068> hwhy <0430> Myhla <01288> wkrb <04721> twlhqmb<68:27> (68:26)

68:26 (67:27) en <1722> ekklhsiaiv <1577> eulogeite <2127> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> kurion <2962> ek <1537> phgwn <4077> israhl <2474>

68:27 <05321> yltpn <08269> yrv <02074> Nwlbz <08269> yrv <07277> Mtmgr <03063> hdwhy <08269> yrv <07287> Mdr <06810> ryeu <01144> Nmynb <08033> Ms<68:28> (68:27)

68:27 (67:28) ekei <1563> beniamin <958> newterov <3501> en <1722> ekstasei <1611> arcontev <758> iouda <2448> hgemonev <2232> autwn <846> arcontev <758> zaboulwn <2194> arcontev <758> nefyali

68:28 <0> wnl <06466> tlep <02098> wz <0430> Myhla <05810> hzwe <05797> Kze <0430> Kyhla <06680> hwu<68:29> (68:28)

68:28 (67:29) enteilai <1781> o <3588> yeov <2316> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> dunamwson <1412> o <3588> yeov <2316> touto <3778> o <3739> kateirgasw <2716> hmin <1473>

68:29 <07862> ys <04428> Myklm <02986> wlybwy <0> Kl <03389> Mlswry <05921> le <01964> Klkyhm<68:30> (68:29)

68:29 (67:30) apo <575> tou <3588> naou <3485> sou <4771> epi <1909> ierousalhm <2419> soi <4771> oisousin <5342> basileiv <935> dwra <1435>

68:30 <02654> wupxy <07128> twbrq <05971> Myme <0967> rzb <03701> Pok <07518> yurb <07511> oprtm <05971> Myme <05695> ylgeb <047> Myryba <05712> tde <07070> hnq <02416> tyx <01605> reg<68:31> (68:30)

68:30 (67:31) epitimhson <2008> toiv <3588> yhrioiv <2342> tou <3588> kalamou <2563> h <3588> sunagwgh <4864> twn <3588> taurwn <5022> en <1722> taiv <3588> damalesin <1151> twn <3588> lawn <2992> tou <3588> mh <3165> apokleisyhnai <608> touv <3588> dedokimasmenouv <1381> tw <3588> arguriw <694> diaskorpison <1287> eynh <1484> ta <3588> touv <3588> polemouv <4171> yelonta <2309>

68:31 <0430> Myhlal <03027> wydy <07323> Uyrt <03568> swk <04714> Myrum <04480> ynm <02831> Mynmsx <0857> wytay<68:32> (68:31)

68:31 (67:32) hxousin <1854> presbeiv ex <1537> aiguptou <125> aiyiopia profyasei <4399> ceira <5495> authv <846> tw <3588> yew <2316>

68:32 <05542> hlo <0136> ynda <02167> wrmz <0430> Myhlal <07891> wrys <0776> Urah <04467> twklmm<68:33> (68:32)

68:32 (67:33) ai <3588> basileiai <932> thv <3588> ghv <1065> asate <103> tw <3588> yew <2316> qalate tw <3588> kuriw <2962> diaqalma

68:33 <05797> ze <06963> lwq <06963> wlwqb <05414> Nty <02005> Nh <06924> Mdq <08064> yms <08064> ymsb <07392> bkrl<68:34> (68:33)

68:33 (67:34) qalate tw <3588> yew <2316> tw <3588> epibebhkoti <1910> epi <1909> ton <3588> ouranon <3772> tou <3588> ouranou <3772> kata <2596> anatolav <395> idou <2400> dwsei <1325> en <1722> th <3588> fwnh <5456> autou <846> fwnhn <5456> dunamewv <1411>

68:34 <07834> Myqxsb <05797> wzew <01346> wtwag <03478> larvy <05921> le <0430> Myhlal <05797> ze <05414> wnt<68:35> (68:34)

68:34 (67:35) dote <1325> doxan <1391> tw <3588> yew <2316> epi <1909> ton <3588> israhl <2474> h <3588> megaloprepeia autou <846> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> autou <846> en <1722> taiv <3588> nefelaiv <3507>

68:35 <0430> Myhla <01288> Kwrb <05971> Mel <08592> twmuetw <05797> ze <05414> Ntn <01931> awh <03478> larvy <0410> la <04720> Kysdqmm <0430> Myhla <03372> arwn<68:36> (68:35)

68:35 (67:36) yaumastov <2298> o <3588> yeov <2316> en <1722> toiv <3588> agioiv <40> autou <846> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> autov <846> dwsei <1325> dunamin <1411> kai <2532> krataiwsin tw <3588> law <2992> autou <846> euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316>

69:1 <05315> spn <05704> de <04325> Mym <0935> wab <03588> yk <0430> Myhla <03467> yneyswh( (2) ) <01732> dwdl <07799> Mynsws <05921> le <05329> xunml(69:1)

69:1 (68:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> alloiwyhsomenwn tw <3588> dauid (68:2) swson <4982> me <1473> o <3588> yeov <2316> oti <3754> eishlyosan <1525> udata <5204> ewv <2193> quchv <5590> mou <1473>

69:2 <07857> yntpjs <07641> tlbsw <04325> Mym <04615> yqmemb <0935> ytab <04613> dmem <0369> Nyaw <04688> hlwum <03121> Nwyb <02883> ytebj<69:3> (69:2)

69:2 (68:3) enepaghn eiv <1519> ilun buyou <1037> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> upostasiv <5287> hlyon <2064> eiv <1519> ta <3588> bayh <899> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> kataigiv katepontisen <2670> me <1473>

69:3 <0430> yhlal <03176> lxym <05869> ynye <03615> wlk <01627> ynwrg <02787> rxn <07121> yarqb <03021> ytegy<69:4> (69:3)

69:3 (68:4) ekopiasa <2872> krazwn <2896> ebragciasen o <3588> larugx <2995> mou <1473> exelipon <1587> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> apo <575> tou <3588> elpizein <1679> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> mou <1473>

69:4 <07725> bysa <0227> za <01497> ytlzg <03808> al <0834> rsa <08267> rqs <0341> ybya <06789> ytymum <06105> wmue <02600> Mnx <08130> yanv <07218> ysar <08185> twrevm <07231> wbr<69:5> (69:4)

69:4 (68:5) eplhyunyhsan <4129> uper <5228> tav <3588> tricav <2359> thv <3588> kefalhv <2776> mou <1473> oi <3588> misountev <3404> me <1473> dwrean <1431> ekrataiwyhsan <2901> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> oi <3588> ekdiwkontev <1559> me <1473> adikwv <94> a <3739> ouc <3364> hrpasa <726> tote <5119> apetinnuon

69:5 <03582> wdxkn <03808> al <04480> Kmm <0819> ytwmsaw <0200> ytlwal <03045> tedy <0859> hta <0430> Myhla<69:6> (69:5)

69:5 (68:6) o <3588> yeov <2316> su <4771> egnwv <1097> thn <3588> afrosunhn <877> mou <1473> kai <2532> ai <3588> plhmmeleiai mou <1473> apo <575> sou <4771> ouk <3364> ekrubhsan <2928>

69:6 <03478> larvy <0430> yhla <01245> Kysqbm <0> yb <03637> wmlky <0408> la <06635> twabu <03069> hwhy <0136> ynda <06960> Kywq <0> yb <0954> wsby <0408> la<69:7> (69:6)

69:6 (68:7) mh <3165> aiscunyeihsan <153> ep <1909> emoi <1473> oi <3588> upomenontev <5278> se <4771> kurie <2962> kurie <2962> twn <3588> dunamewn <1411> mh <3165> entrapeihsan <1788> ep <1909> emoi <1473> oi <3588> zhtountev <2212> se <4771> o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474>

69:7 <06440> ynp <03639> hmlk <03680> htok <02781> hprx <05375> ytavn <05921> Kyle <03588> yk<69:8> (69:7)

69:7 (68:8) oti <3754> eneka <1752> sou <4771> uphnegka <5297> oneidismon <3680> ekaluqen <2572> entroph <1791> to <3588> proswpon <4383> mou <1473>

69:8 <0517> yma <01121> ynbl <05237> yrknw <0251> yxal <01961> ytyyh <02114> rzwm<69:9> (69:8)

69:8 (68:9) aphllotriwmenov <526> egenhyhn <1096> toiv <3588> adelfoiv <80> mou <1473> kai <2532> xenov <3581> toiv <3588> uioiv <5207> thv <3588> mhtrov <3384> mou <1473>

69:9 <05921> yle <05307> wlpn <02778> Kyprwx <02781> twprxw <0398> yntlka <01004> Ktyb <07068> tanq <03588> yk<69:10> (69:9)

69:9 (68:10) oti <3754> o <3588> zhlov <2205> tou <3588> oikou <3624> sou <4771> katefagen <2719> me <1473> kai <2532> oi <3588> oneidismoi <3680> twn <3588> oneidizontwn <3679> se <4771> epepesan <1968> ep <1909> eme <1473>

69:10 <0> yl <02781> twprxl <01961> yhtw <05315> yspn <06685> Mwub <01058> hkbaw<69:11> (69:10)

69:10 (68:11) kai <2532> sunekamqa <4781> en <1722> nhsteia <3521> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> egenhyh <1096> eiv <1519> oneidismon <3680> emoi <1473>

69:11 <04912> lsml <01992> Mhl <01961> yhaw <08242> qv <03830> yswbl <05414> hntaw<69:12> (69:11)

69:11 (68:12) kai <2532> eyemhn <5087> to <3588> enduma <1742> mou <1473> sakkon <4526> kai <2532> egenomhn <1096> autoiv <846> eiv <1519> parabolhn <3850>

69:12 <07941> rks <08354> ytws <05058> twnygnw <08179> res <03427> ybsy <0> yb <07878> wxyvy<69:13> (69:12)

69:12 (68:13) kat <2596> emou <1473> hdolescoun oi <3588> kayhmenoi <2521> en <1722> pulh <4439> kai <2532> eiv <1519> eme <1473> eqallon <5567> oi <3588> pinontev <4095> ton <3588> oinon <3631>

69:13 <03468> Kesy <0571> tmab <06030> ynne <02617> Kdox <07230> brb <0430> Myhla <07522> Nwur <06256> te <03068> hwhy <0> Kl <08605> ytlpt <0589> ynaw<69:14> (69:13)

69:13 (68:14) egw <1473> de <1161> th <3588> proseuch <4335> mou <1473> prov <4314> se <4771> kurie <2962> kairov <2540> eudokiav <2107> o <3588> yeov <2316> en <1722> tw <3588> plhyei <4128> tou <3588> eleouv <1656> sou <4771> epakouson mou <1473> en <1722> alhyeia <225> thv <3588> swthriav <4991> sou <4771>

69:14 <04325> Mym <04615> yqmemmw <08130> yanvm <05337> hluna <02883> hebja <0408> law <02916> jyjm <05337> ynlyuh<69:15> (69:14)

69:14 (68:15) swson <4982> me <1473> apo <575> phlou <4081> ina <2443> mh <3165> empagw rusyeihn ek <1537> twn <3588> misountwn <3404> me <1473> kai <2532> ek <1537> tou <3588> bayouv <899> twn <3588> udatwn <5204>

69:15 <06310> hyp <0875> rab <05921> yle <0332> rjat <0408> law <04688> hlwum <01104> ynelbt <0408> law <04325> Mym <07641> tlbs <07857> ynpjst <0408> la<69:16> (69:15)

69:15 (68:16) mh <3165> me <1473> katapontisatw <2670> kataigiv udatov <5204> mhde <3366> katapietw <2666> me <1473> buyov <1037> mhde <3366> suscetw <4912> ep <1909> eme <1473> frear <5421> to <3588> stoma <4750> autou <846>

69:16 <0413> yla <06437> hnp <07356> Kymxr <07230> brk <02617> Kdox <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhy <06030> ynne<69:17> (69:16)

69:16 (68:17) eisakouson <1522> mou <1473> kurie <2962> oti <3754> crhston <5543> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> oiktirmwn <3628> sou <4771> epibleqon <1914> ep <1909> eme <1473>

69:17 <06030> ynne <04118> rhm <0> yl <06887> ru <03588> yk <05650> Kdbem <06440> Kynp <05641> rtot <0408> law<69:18> (69:17)

69:17 (68:18) mh <3165> apostreqhv <654> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> apo <575> tou <3588> paidov <3816> sou <4771> oti <3754> ylibomai <2346> tacu <5036> epakouson mou <1473>

69:18 <06299> yndp <0341> ybya <04616> Neml <01350> hlag <05315> yspn <0413> la <07126> hbrq<69:19> (69:18)

69:18 (68:19) proscev <4337> th <3588> quch <5590> mou <1473> kai <2532> lutrwsai <3084> authn <846> eneka <1752> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> rusai me <1473>

69:19 <06887> yrrwu <03605> lk <05048> Kdgn <03639> ytmlkw <01322> ytsbw <02781> ytprx <03045> tedy <0859> hta<69:20> (69:19)

69:19 (68:20) su <4771> gar <1063> ginwskeiv <1097> ton <3588> oneidismon <3680> mou <1473> kai <2532> thn <3588> aiscunhn <152> mou <1473> kai <2532> thn <3588> entrophn <1791> mou <1473> enantion <1726> sou <4771> pantev <3956> oi <3588> ylibontev <2346> me <1473>

69:20 <04672> ytaum <03808> alw <05162> Mymxnmlw <0369> Nyaw <05110> dwnl <06960> hwqaw <05136> hswnaw <03820> ybl <07665> hrbs <02781> hprx<69:21> (69:20)

69:20 (68:21) oneidismon <3680> prosedokhsen <4328> h <3588> quch <5590> mou <1473> kai <2532> talaipwrian <5004> kai <2532> upemeina <5278> sullupoumenon <4818> kai <2532> ouc <3364> uphrxen <5225> kai <2532> parakalountav <3870> kai <2532> ouc <3364> euron <2147>

69:21 <02558> Umx <08248> ynwqsy <06772> yamulw <07219> sar <01267> ytwrbb <05414> wntyw<69:22> (69:21)

69:21 (68:22) kai <2532> edwkan <1325> eiv <1519> to <3588> brwma <1033> mou <1473> colhn <5521> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> diqan mou <1473> epotisan <4222> me <1473> oxov <3690>

69:22 <04170> sqwml <07965> Mymwlslw <06341> xpl <06440> Mhynpl <07979> Mnxls <01961> yhy<69:23> (69:22)

69:22 (68:23) genhyhtw <1096> h <3588> trapeza <5132> autwn <846> enwpion <1799> autwn <846> eiv <1519> pagida <3803> kai <2532> eiv <1519> antapodosin kai <2532> eiv <1519> skandalon <4625>

69:23 <04571> demh <08548> dymt <04975> Mhyntmw <07200> twarm <05869> Mhynye <02821> hnksxt<69:24> (69:23)

69:23 (68:24) skotisyhtwsan <4654> oi <3588> ofyalmoi <3788> autwn <846> tou <3588> mh <3165> blepein <991> kai <2532> ton <3588> nwton autwn <846> dia <1223> pantov <3956> sugkamqon <4781>

69:24 <05381> Mgyvy <0639> Kpa <02740> Nwrxw <02195> Kmez <05921> Mhyle <08210> Kps<69:25> (69:24)

69:24 (68:25) ekceon <1632> ep <1909> autouv <846> thn <3588> orghn <3709> sou <4771> kai <2532> o <3588> yumov <2372> thv <3588> orghv <3709> sou <4771> katalaboi <2638> autouv <846>

69:25 <03427> bsy <01961> yhy <0408> la <0168> Mhylhab <08074> hmsn <02918> Mtryj <01961> yht<69:26> (69:25)

69:25 (68:26) genhyhtw <1096> h <3588> epauliv <1886> autwn <846> hrhmwmenh <2049> kai <2532> en <1722> toiv <3588> skhnwmasin <4638> autwn <846> mh <3165> estw <1510> o <3588> katoikwn

69:26 <05608> wrpoy <02491> Kyllx <04341> bwakm <0413> law <07291> wpdr <05221> tykh <0834> rsa <0859> hta <03588> yk<69:27> (69:26)

69:26 (68:27) oti <3754> on <3739> su <4771> epataxav <3960> autoi <846> katediwxan <2614> kai <2532> epi <1909> to <3588> algov twn <3588> traumatiwn sou <4771> proseyhkan <4369>

69:27 <06666> Ktqdub <0935> waby <0408> law <05771> Mnwe <05921> le <05771> Nwe <05414> hnt<69:28> (69:27)

69:27 (68:28) prosyev <4369> anomian <458> epi <1909> thn <3588> anomian <458> autwn <846> kai <2532> mh <3165> eiselyetwsan <1525> en <1722> dikaiosunh <1343> sou <4771>

69:28 <03789> wbtky <0408> la <06662> Myqydu <05973> Mew <02416> Myyx <05612> rpom <04229> wxmy<69:29> (69:28)

69:28 (68:29) exaleifyhtwsan <1813> ek <1537> biblou <976> zwntwn <2198> kai <2532> meta <3326> dikaiwn <1342> mh <3165> grafhtwsan <1125>

69:29 <07682> ynbgvt <0430> Myhla <03444> Ktewsy <03510> bawkw <06041> yne <0589> ynaw<69:30> (69:29)

69:29 (68:30) ptwcov <4434> kai <2532> algwn eimi <1510> egw <1473> kai <2532> h <3588> swthria <4991> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> o <3588> yeov <2316> antelabeto mou <1473>

69:30 <08426> hdwtb <01431> wnldgaw <07892> rysb <0430> Myhla <08034> Ms <01984> hllha<69:31> (69:30)

69:30 (68:31) ainesw <134> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> met <3326> wdhv <3592> megalunw <3170> auton <846> en <1722> ainesei <133>

69:31 <06536> oyrpm <07160> Nrqm <06499> rp <07794> rwsm <03068> hwhyl <03190> bjytw<69:32> (69:31)

69:31 (68:32) kai <2532> aresei <700> tw <3588> yew <2316> uper <5228> moscon <3448> neon <3501> kerata <2768> ekferonta <1627> kai <2532> oplav

69:32 <03824> Mkbbl <02421> yxyw <0430> Myhla <01875> ysrd <08055> wxmvy <06035> Mywne <07200> war<69:33> (69:32)

69:32 (68:33) idetwsan <3708> ptwcoi <4434> kai <2532> eufranyhtwsan <2165> ekzhthsate <1567> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> zhsetai <2198> h <3588> quch <5590> umwn <4771>

69:33 <0959> hzb <03808> al <0615> wyryoa <0853> taw <03068> hwhy <034> Mynwyba <0413> la <08085> ems <03588> yk<69:34> (69:33)

69:33 (68:34) oti <3754> eishkousen <1522> twn <3588> penhtwn <3993> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> touv <3588> pepedhmenouv autou <846> ouk <3364> exoudenwsen <1847>

69:34 <0> Mb <07430> vmr <03605> lkw <03220> Mymy <0776> Uraw <08064> Myms <01984> whwllhy<69:35> (69:34)

69:34 (68:35) ainesatwsan <134> auton <846> oi <3588> ouranoi <3772> kai <2532> h <3588> gh <1065> yalassa <2281> kai <2532> panta <3956> ta <3588> erponta en <1722> autoiv <846>

69:35 <03423> hwsryw <08033> Ms <03427> wbsyw <03063> hdwhy <05892> yre <01129> hnbyw <06726> Nwyu <03467> eyswy <0430> Myhla <03588> yk<69:36> (69:35)

69:35 (68:36) oti <3754> o <3588> yeov <2316> swsei <4982> thn <3588> siwn <4622> kai <2532> oikodomhyhsontai <3618> ai <3588> poleiv <4172> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> katoikhsousin ekei <1563> kai <2532> klhronomhsousin <2816> authn <846>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA