TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 42:1--49:20

42:1 <0430> Myhla <0413> Kyla <06165> gret <05315> yspn <03651> Nk <04325> Mym <0650> yqypa <05921> le <06165> gret <0354> lyak( (2) ) <07141> xrq <01121> ynbl <04905> lykvm <05329> xunml(42:1)

42:1 (41:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> eiv <1519> sunesin <4907> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> (41:2) on <3739> tropon <5158> epipoyei <1971> h <3588> elafov epi <1909> tav <3588> phgav <4077> twn <3588> udatwn <5204> outwv <3778> epipoyei <1971> h <3588> quch <5590> mou <1473> prov <4314> se <4771> o <3588> yeov <2316>

42:2 <0430> Myhla <06440> ynp <07200> haraw <0935> awba <04970> ytm <02416> yx <0410> lal <0430> Myhlal <05315> yspn <06770> hamu<42:3> (42:2)

42:2 (41:3) ediqhsen <1372> h <3588> quch <5590> mou <1473> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> zwnta <2198> pote <4218> hxw <1854> kai <2532> ofyhsomai <3708> tw <3588> proswpw <4383> tou <3588> yeou <2316>

42:3 <0430> Kyhla <0346> hya <03117> Mwyh <03605> lk <0413> yla <0559> rmab <03915> hlylw <03119> Mmwy <03899> Mxl <01832> ytemd <0> yl <01961> htyh<42:4> (42:3)

42:3 (41:4) egenhyh <1096> moi <1473> ta <3588> dakrua <1144> mou <1473> artov <740> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> en <1722> tw <3588> legesyai <3004> moi <1473> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

42:4 <02287> ggwx <01995> Nwmh <08426> hdwtw <07440> hnr <06963> lwqb <0430> Myhla <01004> tyb <05704> de <01718> Mdda <05519> Kob <05674> rbea <03588> yk <05315> yspn <05921> yle <08210> hkpsaw <02142> hrkza <0428> hla<42:5> (42:4)

42:4 (41:5) tauta <3778> emnhsyhn <3403> kai <2532> execea <1632> ep <1909> eme <1473> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> oti <3754> dieleusomai <1330> en <1722> topw <5117> skhnhv <4633> yaumasthv <2298> ewv <2193> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> yeou <2316> en <1722> fwnh <5456> agalliasewv <20> kai <2532> exomologhsewv hcou <2279> eortazontov <1858>

42:5 <06440> wynp <03444> twewsy <03034> wndwa <05750> dwe <03588> yk <0430> Myhlal <03176> ylyxwh <05921> yle <01993> ymhtw <05315> yspn <07817> yxxwtst <04100> hm<42:6> (42:5)

42:5 (41:6) ina <2443> ti <5100> perilupov <4036> ei <1510> quch <5590> kai <2532> ina <2443> ti <5100> suntarasseiv me <1473> elpison <1679> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> exomologhsomai <1843> autw <846> swthrion <4992> tou <3588> proswpou <4383> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

42:6 <04706> reum <02022> rhm <02769> Mynwmrxw <03383> Ndry <0776> Uram <02142> Krkza <03651> Nk <05921> le <07817> xxwtst <05315> yspn <05921> yle <0430> yhla<42:7> (42:6)

42:6 (41:7) prov <4314> emauton <1683> h <3588> quch <5590> mou <1473> etaracyh <5015> dia <1223> touto <3778> mnhsyhsomai <3403> sou <4771> ek <1537> ghv <1065> iordanou <2446> kai <2532> ermwniim apo <575> orouv <3735> mikrou <3398>

42:7 <05674> wrbe <05921> yle <01530> Kylgw <04867> Kyrbsm <03605> lk <06794> Kyrwnu <06963> lwql <07121> arwq <08415> Mwht <0413> la <08415> Mwht<42:8> (42:7)

42:7 (41:8) abussov <12> abusson <12> epikaleitai eiv <1519> fwnhn <5456> twn <3588> katarraktwn sou <4771> pantev <3956> oi <3588> metewrismoi sou <4771> kai <2532> ta <3588> kumata <2949> sou <4771> ep <1909> eme <1473> dihlyon <1330>

42:8 <02416> yyx <0410> lal <08605> hlpt <05973> yme <07892> *wrys {hrys} <03915> hlylbw <02617> wdox <03068> hwhy <06680> hwuy <03119> Mmwy<42:9> (42:8)

42:8 (41:9) hmerav <2250> enteleitai kuriov <2962> to <3588> eleov <1656> autou <846> kai <2532> nuktov <3571> wdh <3592> par <3844> emoi <1473> proseuch <4335> tw <3588> yew <2316> thv <3588> zwhv <2222> mou <1473>

42:9 <0341> bywa <03906> Uxlb <01980> Kla <06937> rdq <04100> hml <07911> yntxks <04100> hml <05553> yelo <0410> lal <0559> hrmwa<42:10> (42:9)

42:9 (41:10) erw tw <3588> yew <2316> antilhmptwr mou <1473> ei <1510> dia <1223> ti <5100> mou <1473> epelayou ina <2443> ti <5100> skuyrwpazwn poreuomai <4198> en <1722> tw <3588> ekylibein ton <3588> ecyron <2190> mou <1473>

42:10 <0430> Kyhla <0346> hya <03117> Mwyh <03605> lk <0413> yla <0559> Mrmab <06887> yrrwu <02778> ynwprx <06106> ytwmueb <07524> xurb<42:11> (42:10)

42:10 (41:11) en <1722> tw <3588> kataylasai ta <3588> osta <3747> mou <1473> wneidisan <3679> me <1473> oi <3588> ylibontev <2346> me <1473> en <1722> tw <3588> legein <3004> autouv <846> moi <1473> kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

42:11 <0430> yhlaw <06440> ynp <03444> tewsy <03034> wndwa <05750> dwe <03588> yk <0430> Myhlal <03176> ylyxwh <05921> yle <01993> ymht <04100> hmw <05315> yspn <07817> yxxwtst <04100> hm<42:12> (42:11)

42:11 (41:12) ina <2443> ti <5100> perilupov <4036> ei <1510> quch <5590> kai <2532> ina <2443> ti <5100> suntarasseiv me <1473> elpison <1679> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> exomologhsomai <1843> autw <846> h <3588> swthria <4991> tou <3588> proswpou <4383> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

43:1 <06403> ynjlpt <05766> hlwew <04820> hmrm <0376> syam <02623> dyox <03808> al <01471> ywgm <07379> ybyr <07378> hbyrw <0430> Myhla <08199> ynjps(43:1)

43:1 (42:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid krinon <2919> me <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> dikason thn <3588> dikhn <1349> mou <1473> ex <1537> eynouv <1484> ouc <3364> osiou <3741> apo <575> anyrwpou <444> adikou <94> kai <2532> doliou <1386> rusai me <1473>

43:2 <0341> bywa <03906> Uxlb <01980> Klhta <06937> rdq <04100> hml <02186> yntxnz <04100> hml <04581> yzwem <0430> yhla <0859> hta <03588> yk(43:2)

43:2 (42:2) oti <3754> su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> krataiwma mou <1473> ina <2443> ti <5100> apwsw me <1473> kai <2532> ina <2443> ti <5100> skuyrwpazwn poreuomai <4198> en <1722> tw <3588> ekylibein ton <3588> ecyron <2190> mou <1473>

43:3 <04908> Kytwnksm <0413> law <06944> Ksdq <02022> rh <0413> la <0935> ynwayby <05148> ynwxny <01992> hmh <0571> Ktmaw <0216> Krwa <07971> xls(43:3)

43:3 (42:3) exaposteilon <1821> to <3588> fwv <5457> sou <4771> kai <2532> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> auta <846> me <1473> wdhghsan <3594> kai <2532> hgagon <71> me <1473> eiv <1519> orov <3735> agion <40> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> sou <4771>

43:4 <0430> yhla <0430> Myhla <03658> rwnkb <03034> Kdwaw <01524> ylyg <08057> txmv <0410> la <0413> la <0430> Myhla <04196> xbzm <0413> la <0935> hawbaw(43:4)

43:4 (42:4) kai <2532> eiseleusomai <1525> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> tou <3588> yeou <2316> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> eufrainonta <2165> thn <3588> neothta <3503> mou <1473> exomologhsomai <1843> soi <4771> en <1722> kiyara <2788> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

43:5 <0430> yhlaw <06440> ynp <03444> tewsy <03034> wndwa <05750> dwe <03588> yk <0430> Myhlal <03176> ylyxwh <05921> yle <01993> ymht <04100> hmw <05315> yspn <07817> yxxwtst <04100> hm(43:5)

43:5 (42:5) ina <2443> ti <5100> perilupov <4036> ei <1510> quch <5590> kai <2532> ina <2443> ti <5100> suntarasseiv me <1473> elpison <1679> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> oti <3754> exomologhsomai <1843> autw <846> swthrion <4992> tou <3588> proswpou <4383> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

44:1 <06924> Mdq <03117> ymyb <03117> Mhymyb <06466> tlep <06467> lep <0> wnl <05608> wrpo <01> wnytwba <08085> wnems <0241> wnynzab <0430> Myhla( (2) ) <04905> lykvm <07141> xrq <01121> ynbl <05329> xunml(44:1)

44:1 (43:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> eiv <1519> sunesin <4907> qalmov <5568> (43:2) o <3588> yeov <2316> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> hmwn <1473> hkousamen <191> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> anhggeilan <312> hmin <1473> ergon <2041> o <3739> eirgasw <2038> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autwn <846> en <1722> hmeraiv <2250> arcaiaiv <744>

44:2 <07971> Mxlstw <03816> Mymal <07489> ert <05193> Mejtw <03423> tsrwh <01471> Mywg <03027> Kdy <0859> hta<44:3> (44:2)

44:2 (43:3) h <3588> ceir <5495> sou <4771> eynh <1484> exwleyreusen kai <2532> katefuteusav autouv <846> ekakwsav <2559> laouv <2992> kai <2532> exebalev <1544> autouv <846>

44:3 <07521> Mtyur <03588> yk <06440> Kynp <0216> rwaw <02220> Kewrzw <03225> Knymy <03588> yk <0> wml <03467> heyswh <03808> al <02220> Mewrzw <0776> Ura <03423> wsry <02719> Mbrxb <03808> al <03588> yk<44:4> (44:3)

44:3 (43:4) ou <3364> gar <1063> en <1722> th <3588> romfaia autwn <846> eklhronomhsan <2816> ghn <1065> kai <2532> o <3588> braciwn <1023> autwn <846> ouk <3364> eswsen <4982> autouv <846> all <235> h <3588> dexia <1188> sou <4771> kai <2532> o <3588> braciwn <1023> sou <4771> kai <2532> o <3588> fwtismov <5462> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> oti <3754> eudokhsav <2106> en <1722> autoiv <846>

44:4 <03290> bqey <03444> twewsy <06680> hwu <0430> Myhla <04428> yklm <01931> awh <0859> hta<44:5> (44:4)

44:4 (43:5) su <4771> ei <1510> autov <846> o <3588> basileuv <935> mou <1473> kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <1473> o <3588> entellomenov <1781> tav <3588> swthriav <4991> iakwb <2384>

44:5 <06965> wnymq <0947> owbn <08034> Kmsb <05055> xgnn <06862> wnyru <0> Kb<44:6> (44:5)

44:5 (43:6) en <1722> soi <4771> touv <3588> ecyrouv <2190> hmwn <1473> keratioumen kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> exouyenwsomen touv <3588> epanistanomenouv hmin <1473>

44:6 <03467> yneyswt <03808> al <02719> ybrxw <0982> xjba <07198> ytsqb <03808> al <03588> yk<44:7> (44:6)

44:6 (43:7) ou <3364> gar <1063> epi <1909> tw <3588> toxw <5115> mou <1473> elpiw <1679> kai <2532> h <3588> romfaia mou <1473> ou <3364> swsei <4982> me <1473>

44:7 <0954> twsybh <08130> wnyanvmw <06862> wnyrum <03467> wnteswh <03588> yk<44:8> (44:7)

44:7 (43:8) eswsav <4982> gar <1063> hmav <1473> ek <1537> twn <3588> ylibontwn <2346> hmav <1473> kai <2532> touv <3588> misountav <3404> hmav <1473> kathscunav <2617>

44:8 <05542> hlo <03034> hdwn <05769> Mlwel <08034> Kmsw <03117> Mwyh <03605> lk <01984> wnllh <0430> Myhlab<44:9> (44:8)

44:8 (43:9) en <1722> tw <3588> yew <2316> epainesyhsomeya olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> exomologhsomeya <1843> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> diaqalma

44:9 <06635> wnytwabub <03318> aut <03808> alw <03637> wnmylktw <02186> txnz <0637> Pa<44:10> (44:9)

44:9 (43:10) nuni <3570> de <1161> apwsw kai <2532> kathscunav <2617> hmav <1473> kai <2532> ouk <3364> exeleush <1831> en <1722> taiv <3588> dunamesin <1411> hmwn <1473>

44:10 <0> wml <08154> wos <08130> wnyanvmw <06862> ru <04480> ynm <0268> rwxa <07725> wnbyst<44:11> (44:10)

44:10 (43:11) apestreqav <654> hmav <1473> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> para <3844> touv <3588> ecyrouv <2190> hmwn <1473> kai <2532> oi <3588> misountev <3404> hmav <1473> dihrpazon eautoiv <1438>

44:11 <02219> wntyrz <01471> Mywgbw <03978> lkam <06629> Nauk <05414> wnntt<44:12> (44:11)

44:11 (43:12) edwkav <1325> hmav <1473> wv <3739> probata <4263> brwsewv <1035> kai <2532> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> diespeirav <1289> hmav <1473>

44:12 <04242> Mhyryxmb <07235> tybr <03808> alw <01952> Nwh <03808> alb <05971> Kme <04376> rkmt<44:13> (44:12)

44:12 (43:13) apedou ton <3588> laon <2992> sou <4771> aneu <427> timhv <5092> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> plhyov <4128> en <1722> toiv <3588> allagmasin autwn <846>

44:13 <05439> wnytwbybol <07047> olqw <03933> gel <07934> wnynksl <02781> hprx <07760> wnmyvt<44:14> (44:13)

44:13 (43:14) eyou <5087> hmav <1473> oneidov <3681> toiv <3588> geitosin <1069> hmwn <1473> mukthrismon kai <2532> katagelwta toiv <3588> kuklw hmwn <1473>

44:14 <03816> Myma <03816> lb <07218> sar <04493> dwnm <01471> Mywgb <04912> lsm <07760> wnmyvt<44:15> (44:14)

44:14 (43:15) eyou <5087> hmav <1473> eiv <1519> parabolhn <3850> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kinhsin <2796> kefalhv <2776> en <1722> toiv <3588> laoiv <2992>

44:15 <03680> yntok <06440> ynp <01322> tsbw <05048> ydgn <03639> ytmlk <03117> Mwyh <03605> lk<44:16> (44:15)

44:15 (43:16) olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> h <3588> entroph <1791> mou <1473> katenantion mou <1473> estin <1510> kai <2532> h <3588> aiscunh <152> tou <3588> proswpou <4383> mou <1473> ekaluqen <2572> me <1473>

44:16 <05358> Mqntmw <0341> bywa <06440> ynpm <01442> Pdgmw <02778> Prxm <06963> lwqm<44:17> (44:16)

44:16 (43:17) apo <575> fwnhv <5456> oneidizontov <3679> kai <2532> paralalountov apo <575> proswpou <4383> ecyrou <2190> kai <2532> ekdiwkontov <1559>

44:17 <01285> Ktyrbb <08266> wnrqs <03808> alw <07911> Kwnxks <03808> alw <0935> wntab <02063> taz <03605> lk<44:18> (44:17)

44:17 (43:18) tauta <3778> panta <3956> hlyen <2064> ef <1909> hmav <1473> kai <2532> ouk <3364> epelayomeya sou <4771> kai <2532> ouk <3364> hdikhsamen <91> en <1722> diayhkh <1242> sou <4771>

44:18 <0734> Kxra <04480> ynm <0838> wnyrsa <05186> jtw <03820> wnbl <0268> rwxa <05472> gwon <03808> al<44:19> (44:18)

44:18 (43:19) kai <2532> ouk <3364> apesth eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> h <3588> kardia <2588> hmwn <1473> kai <2532> exeklinav <1578> tav <3588> tribouv <5147> hmwn <1473> apo <575> thv <3588> odou <3598> sou <4771>

44:19 <06757> twmlub <05921> wnyle <03680> oktw <08577> Mynt <04725> Mwqmb <01794> wntykd <03588> yk<44:20> (44:19)

44:19 (43:20) oti <3754> etapeinwsav <5013> hmav <1473> en <1722> topw <5117> kakwsewv <2561> kai <2532> epekaluqen <1943> hmav <1473> skia <4639> yanatou <2288>

44:20 <02114> rz <0410> lal <03709> wnypk <06566> vrpnw <0430> wnyhla <08034> Ms <07911> wnxks <0518> Ma<44:21> (44:20)

44:20 (43:21) ei <1487> epelayomeya tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> kai <2532> ei <1487> diepetasamen ceirav <5495> hmwn <1473> prov <4314> yeon <2316> allotrion <245>

44:21 <03820> bl <08587> twmlet <03045> edy <01931> awh <03588> yk <02063> taz <02713> rqxy <0430> Myhla <03808> alh<44:22> (44:21)

44:21 (43:22) ouci <3364> o <3588> yeov <2316> ekzhthsei <1567> tauta <3778> autov <846> gar <1063> ginwskei <1097> ta <3588> krufia thv <3588> kardiav <2588>

44:22 <02878> hxbj <06629> Nauk <02803> wnbsxn <03117> Mwyh <03605> lk <02026> wngrh <05921> Kyle <03588> yk<44:23> (44:22)

44:22 (43:23) oti <3754> eneka <1752> sou <4771> yanatoumeya <2289> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> elogisyhmen <3049> wv <3739> probata <4263> sfaghv <4967>

44:23 <05331> xunl <02186> xnzt <0408> la <06974> huyqh <0136> ynda <03462> Nsyt <04100> hml <05782> hrwe<44:24> (44:23)

44:23 (43:24) exegeryhti <1825> ina <2443> ti <5100> upnoiv kurie <2962> anasthyi <450> kai <2532> mh <3165> apwsh eiv <1519> telov <5056>

44:24 <03906> wnuxlw <06040> wnyne <07911> xkst <05641> rytot <06440> Kynp <04100> hml<44:25> (44:24)

44:24 (43:25) ina <2443> ti <5100> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> apostrefeiv <654> epilanyanh thv <3588> ptwceiav <4432> hmwn <1473> kai <2532> thv <3588> yliqewv <2347> hmwn <1473>

44:25 <0990> wnnjb <0776> Ural <01692> hqbd <05315> wnspn <06083> rpel <07743> hxs <03588> yk<44:26> (44:25)

44:25 (43:26) oti <3754> etapeinwyh <5013> eiv <1519> coun h <3588> quch <5590> hmwn <1473> ekollhyh <2853> eiv <1519> ghn <1065> h <3588> gasthr <1064> hmwn <1473>

44:26 <02617> Kdox <04616> Neml <06299> wndpw <0> wnl <05833> htrze <06965> hmwq<44:27> (44:26)

44:26 (43:27) anasta <450> kurie <2962> bohyhson <997> hmin <1473> kai <2532> lutrwsai <3084> hmav <1473> eneken tou <3588> onomatov <3686> sou <4771>

45:1 <04106> ryhm <05608> rpwo <05842> je <03956> ynwsl <04428> Klml <04639> yvem <0589> yna <0559> rma <02896> bwj <01697> rbd <03820> ybl <07370> sxr( (2) ) <03039> tdydy <07892> rys <04905> lykvm <07141> xrq <01121> ynbl <07799> Mynss <05921> le <05329> xunml(45:1)

45:1 (44:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> alloiwyhsomenwn toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> eiv <1519> sunesin <4907> wdh <3592> uper <5228> tou <3588> agaphtou <27> (44:2) exhreuxato h <3588> kardia <2588> mou <1473> logon <3056> agayon <18> legw <3004> egw <1473> ta <3588> erga <2041> mou <1473> tw <3588> basilei <935> h <3588> glwssa <1100> mou <1473> kalamov <2563> grammatewv <1122> oxugrafou

45:2 <05769> Mlwel <0430> Myhla <01288> Kkrb <03651> Nk <05921> le <08193> Kytwtpvb <02580> Nx <03332> quwh <0120> Mda <01121> ynbm <03302> typypy<45:3> (45:2)

45:2 (44:3) wraiov <5611> kallei para <3844> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> execuyh <1632> cariv <5485> en <1722> ceilesin <5491> sou <4771> dia <1223> touto <3778> euloghsen <2127> se <4771> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

45:3 <01926> Krdhw <01935> Kdwh <01368> rwbg <03409> Kry <05921> le <02719> Kbrx <02296> rwgx<45:4> (45:3)

45:3 (44:4) perizwsai <4024> thn <3588> romfaian sou <4771> epi <1909> ton <3588> mhron <3313> sou <4771> dunate <1415> th <3588> wraiothti sou <4771> kai <2532> tw <3588> kallei sou <4771>

45:4 <03225> Knymy <03372> twarwn <03384> Krwtw <06664> qdu <06037> hwnew <0571> tma <01697> rbd <05921> le <07392> bkr <06743> xlu <01926> Krdhw<45:5> (45:4)

45:4 (44:5) kai <2532> enteinon kai <2532> kateuodou kai <2532> basileue <936> eneken alhyeiav <225> kai <2532> prauthtov <4240> kai <2532> dikaiosunhv <1343> kai <2532> odhghsei <3594> se <4771> yaumastwv <2298> h <3588> dexia <1188> sou <4771>

45:5 <04428> Klmh <0341> ybywa <03820> blb <05307> wlpy <08478> Kytxt <05971> Myme <08150> Mynwns <02671> Kyux<45:6> (45:5)

45:5 (44:6) ta <3588> belh <956> sou <4771> hkonhmena dunate <1415> laoi <2992> upokatw <5270> sou <4771> pesountai <4098> en <1722> kardia <2588> twn <3588> ecyrwn <2190> tou <3588> basilewv <935>

45:6 <04438> Ktwklm <07626> jbs <04334> rsym <07626> jbs <05703> dew <05769> Mlwe <0430> Myhla <03678> Kaok<45:7> (45:6)

45:6 (44:7) o <3588> yronov <2362> sou <4771> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> rabdov euyuthtov <2118> h <3588> rabdov thv <3588> basileiav <932> sou <4771>

45:7 <02270> Kyrbxm <08342> Nwvv <08081> Nms <0430> Kyhla <0430> Myhla <04886> Kxsm <03651> Nk <05921> le <07562> esr <08130> anvtw <06664> qdu <0157> tbha<45:8> (45:7)

45:7 (44:8) hgaphsav <25> dikaiosunhn <1343> kai <2532> emishsav <3404> anomian <458> dia <1223> touto <3778> ecrisen <5548> se <4771> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> sou <4771> elaion <1637> agalliasewv <20> para <3844> touv <3588> metocouv <3353> sou <4771>

45:8 <08055> Kwxmv <04482> ynm <08127> Ns <01964> ylkyh <04480> Nm <0899> Kytdgb <03605> lk <07102> tweyuq <0174> twlhaw <04753> rm<45:9> (45:8)

45:8 (44:9) smurna <4666> kai <2532> stakth kai <2532> kasia apo <575> twn <3588> imatiwn <2440> sou <4771> apo <575> barewn elefantinwn <1661> ex <1537> wn <3739> hufranan <2165> se <4771>

45:9 <0211> rypwa <03800> Mtkb <03225> Knymyl <07694> lgs <05324> hbun <03368> Kytwrqyb <04428> Myklm <01323> twnb<45:10> (45:9)

45:9 (44:10) yugaterev <2364> basilewn <935> en <1722> th <3588> timh <5092> sou <4771> paresth <3936> h <3588> basilissa <938> ek <1537> dexiwn <1188> sou <4771> en <1722> imatismw <2441> diacrusw peribeblhmenh <4016> pepoikilmenh

45:10 <01> Kyba <01004> tybw <05971> Kme <07911> yxksw <0241> Knza <05186> yjhw <07200> yarw <01323> tb <08085> yems<45:11> (45:10)

45:10 (44:11) akouson <191> yugater <2364> kai <2532> ide <3708> kai <2532> klinon <2827> to <3588> ouv <3775> sou <4771> kai <2532> epilayou tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771>

45:11 <0> wl <07812> ywxtshw <0113> Kynda <01931> awh <03588> yk <03308> Kypy <04428> Klmh <0183> watyw<45:12> (45:11)

45:11 (44:12) oti <3754> epeyumhsen <1937> o <3588> basileuv <935> tou <3588> kallouv sou <4771> oti <3754> autov <846> estin <1510> o <3588> kuriov <2962> sou <4771>

45:12 <05971> Me <06223> yryse <02470> wlxy <06440> Kynp <04503> hxnmb <06865> ru <01323> tbw<45:13> (45:12)

45:12 (44:13) kai <2532> proskunhsousin <4352> autw <846> yugaterev <2364> turou <5184> en <1722> dwroiv <1435> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> litaneusousin oi <3588> plousioi <4145> tou <3588> laou <2992>

45:13 <03830> hswbl <02091> bhz <04865> twubsmm <06441> hmynp <04428> Klm <01323> tb <03520> hdwbk <03605> lk<45:14> (45:13)

45:13 (44:14) pasa <3956> h <3588> doxa <1391> authv <846> yugatrov <2364> basilewv <935> eswyen <2081> en <1722> krosswtoiv crusoiv peribeblhmenh <4016> pepoikilmenh

45:14 <0> Kl <0935> twabwm <07464> hytwer <0310> hyrxa <01330> twlwtb <04428> Klml <02986> lbwt <07553> twmqrl<45:15> (45:14)

45:14 (44:15) apenecyhsontai <667> tw <3588> basilei <935> paryenoi <3933> opisw <3694> authv <846> ai <3588> plhsion <4139> authv <846> apenecyhsontai <667> soi <4771>

45:15 <04428> Klm <01964> lkyhb <0935> hnyabt <01524> lygw <08057> txmvb <02986> hnlbwt<45:16> (45:15)

45:15 (44:16) apenecyhsontai <667> en <1722> eufrosunh <2167> kai <2532> agalliasei <20> acyhsontai <71> eiv <1519> naon <3485> basilewv <935>

45:16 <0776> Urah <03605> lkb <08269> Myrvl <07896> wmtyst <01121> Kynb <01961> wyhy <01> Kytba <08478> txt<45:17> (45:16)

45:16 (44:17) anti <473> twn <3588> paterwn <3962> sou <4771> egenhyhsan <1096> soi <4771> uioi <5207> katasthseiv <2525> autouv <846> arcontav <758> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

45:17 <05703> dew <05769> Mlel <03034> Kdwhy <05971> Myme <03651> Nk <05921> le <01755> rdw <01755> rd <03605> lkb <08034> Kms <02142> hrykza<45:18> (45:17)

45:17 (44:18) mnhsyhsontai <3403> tou <3588> onomatov <3686> sou <4771> en <1722> pash <3956> genea <1074> kai <2532> genea <1074> dia <1223> touto <3778> laoi <2992> exomologhsontai <1843> soi <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>

46:1 <03966> dam <04672> aumn <06869> twrub <05833> hrze <05797> zew <04268> hoxm <0> wnl <0430> Myhla( (2) ) <07892> rys <05961> twmle <05921> le <07141> xrq <01121> ynbl <05329> xunml(46:1)

46:1 (45:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> uiwn <5207> kore <2879> uper <5228> twn <3588> krufiwn qalmov <5568> (45:2) o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> katafugh kai <2532> dunamiv <1411> bohyov <998> en <1722> yliqesin <2347> taiv <3588> eurousaiv <2147> hmav <1473> sfodra <4970>

46:2 <03220> Mymy <03820> blb <02022> Myrh <04131> jwmbw <0776> Ura <04171> rymhb <03372> aryn <03808> al <03651> Nk <05921> le<46:3> (46:2)

46:2 (45:3) dia <1223> touto <3778> ou <3364> fobhyhsomeya <5399> en <1722> tw <3588> tarassesyai <5015> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> metatiyesyai <3346> orh <3735> en <1722> kardiaiv <2588> yalasswn <2281>

46:3 <05542> hlo <01346> wtwagb <02022> Myrh <07493> wsery <04325> wymym <02560> wrmxy <01993> wmhy<46:4> (46:3)

46:3 (45:4) hchsan <2278> kai <2532> etaracyhsan <5015> ta <3588> udata <5204> autwn <846> etaracyhsan <5015> ta <3588> orh <3735> en <1722> th <3588> krataiothti autou <846> diaqalma

46:4 <05945> Nwyle <04908> ynksm <06918> sdq <0430> Myhla <05892> rye <08055> wxmvy <06388> wyglp <05104> rhn<46:5> (46:4)

46:4 (45:5) tou <3588> potamou <4215> ta <3588> ormhmata <3731> eufrainousin <2165> thn <3588> polin <4172> tou <3588> yeou <2316> hgiasen <37> to <3588> skhnwma <4638> autou <846> o <3588> uqistov <5310>

46:5 <01242> rqb <06437> twnpl <0430> Myhla <05826> hrzey <04131> jwmt <01077> lb <07130> hbrqb <0430> Myhla<46:6> (46:5)

46:5 (45:6) o <3588> yeov <2316> en <1722> mesw <3319> authv <846> ou <3364> saleuyhsetai <4531> bohyhsei <997> auth <846> o <3588> yeov <2316> to <3588> prov <4314> prwi <4404>

46:6 <0776> Ura <04127> gwmt <06963> wlwqb <05414> Ntn <04467> twklmm <04131> wjm <01471> Mywg <01993> wmh<46:7> (46:6)

46:6 (45:7) etaracyhsan <5015> eynh <1484> eklinan <2827> basileiai <932> edwken <1325> fwnhn <5456> autou <846> esaleuyh <4531> h <3588> gh <1065>

46:7 <05542> hlo <03290> bqey <0430> yhla <0> wnl <04869> bgvm <05973> wnme <06635> twabu <03068> hwhy<46:8> (46:7)

46:7 (45:8) kuriov <2962> twn <3588> dunamewn <1411> mey <3326> hmwn <1473> antilhmptwr hmwn <1473> o <3588> yeov <2316> iakwb <2384> diaqalma

46:8 <0776> Urab <08047> twms <07760> Mv <0834> rsa <03068> hwhy <04659> twlepm <02372> wzx <01980> wkl<46:9> (46:8)

46:8 (45:9) deute <1205> idete <3708> ta <3588> erga <2041> kuriou <2962> a <3739> eyeto <5087> terata <5059> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

46:9 <0784> sab <08313> Prvy <05699> twlge <02595> tynx <07112> Uuqw <07665> rbsy <07198> tsq <0776> Urah <07097> huq <05704> de <04421> twmxlm <07673> tybsm<46:10> (46:9)

46:9 (45:10) antanairwn polemouv <4171> mecri <3360> twn <3588> peratwn <4009> thv <3588> ghv <1065> toxon <5115> suntriqei <4937> kai <2532> sugklasei oplon <3696> kai <2532> yureouv <2375> katakausei <2618> en <1722> puri <4442>

46:10 <0776> Urab <07311> Mwra <01471> Mywgb <07311> Mwra <0430> Myhla <0595> ykna <03588> yk <03045> wedw <07503> wprh<46:11> (46:10)

46:10 (45:11) scolasate <4980> kai <2532> gnwte <1097> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> uqwyhsomai <5312> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> uqwyhsomai <5312> en <1722> th <3588> gh <1065>

46:11 <05542> hlo <03290> bqey <0430> yhla <0> wnl <04869> bgvm <05973> wnme <06635> twabu <03068> hwhy<46:12> (46:11)

46:11 (45:12) kuriov <2962> twn <3588> dunamewn <1411> mey <3326> hmwn <1473> antilhmptwr hmwn <1473> o <3588> yeov <2316> iakwb <2384>

47:1 <07440> hnr <06963> lwqb <0430> Myhlal <07321> weyrh <03709> Pk <08628> weqt <05971> Mymeh <03605> lk( (2) ) <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl <05329> xunml(47:1)

47:1 (46:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> twn <3588> uiwn <5207> kore <2879> qalmov <5568> (46:2) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> krothsate ceirav <5495> alalaxate <214> tw <3588> yew <2316> en <1722> fwnh <5456> agalliasewv <20>

47:2 <0776> Urah <03605> lk <05921> le <01419> lwdg <04428> Klm <03372> arwn <05945> Nwyle <03068> hwhy <03588> yk<47:3> (47:2)

47:2 (46:3) oti <3754> kuriov <2962> uqistov <5310> foberov <5398> basileuv <935> megav <3173> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065>

47:3 <07272> wnylgr <08478> txt <03816> Mymalw <08478> wnytxt <05971> Myme <01696> rbdy<47:4> (47:3)

47:3 (46:4) upetaxen <5293> laouv <2992> hmin <1473> kai <2532> eynh <1484> upo <5259> touv <3588> podav <4228> hmwn <1473>

47:4 <05542> hlo <0157> bha <0834> rsa <03290> bqey <01347> Nwag <0853> ta <05159> wntlxn <0853> ta <0> wnl <0977> rxby<47:5> (47:4)

47:4 (46:5) exelexato hmin <1473> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846> thn <3588> kallonhn iakwb <2384> hn <3739> hgaphsen <25> diaqalma

47:5 <07782> rpws <06963> lwqb <03068> hwhy <08643> hewrtb <0430> Myhla <05927> hle<47:6> (47:5)

47:5 (46:6) anebh <305> o <3588> yeov <2316> en <1722> alalagmw kuriov <2962> en <1722> fwnh <5456> salpiggov <4536>

47:6 <02167> wrmz <04428> wnklml <02167> wrmz <02167> wrmz <0430> Myhla <02167> wrmz<47:7> (47:6)

47:6 (46:7) qalate tw <3588> yew <2316> hmwn <1473> qalate qalate tw <3588> basilei <935> hmwn <1473> qalate

47:7 <07919> lykvm <02167> wrmz <0430> Myhla <0776> Urah <03605> lk <04428> Klm <03588> yk<47:8> (47:7)

47:7 (46:8) oti <3754> basileuv <935> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> o <3588> yeov <2316> qalate sunetwv <4908>

47:8 <06944> wsdq <03678> aok <05921> le <03427> bsy <0430> Myhla <01471> Mywg <05921> le <0430> Myhla <04427> Klm<47:9> (47:8)

47:8 (46:9) ebasileusen <936> o <3588> yeov <2316> epi <1909> ta <3588> eynh <1484> o <3588> yeov <2316> kayhtai <2521> epi <1909> yronou <2362> agiou <40> autou <846>

47:9 <05927> hlen <03966> dam <0776> Ura <04043> yngm <0430> Myhlal <03588> yk <085> Mhrba <0430> yhla <05971> Me <0622> wpoan <05971> Myme <05081> ybydn<47:10> (47:9)

47:9 (46:10) arcontev <758> lawn <2992> sunhcyhsan <4863> meta <3326> tou <3588> yeou <2316> abraam <11> oti <3754> tou <3588> yeou <2316> oi <3588> krataioi <2900> thv <3588> ghv <1065> sfodra <4970> ephryhsan

48:1 <06944> wsdq <02022> rh <0430> wnyhla <05892> ryeb <03966> dam <01984> llhmw <03068> hwhy <01419> lwdg( (2) ) <07141> xrq <01121> ynbl <04210> rwmzm <07892> rys(48:1)

48:1 (47:1) qalmov <5568> wdhv <3592> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> deutera <1208> sabbatou <4521> (47:2) megav <3173> kuriov <2962> kai <2532> ainetov sfodra <4970> en <1722> polei <4172> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> orei <3735> agiw <40> autou <846>

48:2 <07227> br <04428> Klm <07151> tyrq <06828> Nwpu <03411> ytkry <06726> Nwyu <02022> rh <0776> Urah <03605> lk <04885> vwvm <05131> Pwn <03303> hpy<48:3> (48:2)

48:2 (47:3) eu <2095> rizwn agalliamati pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> orh <3735> siwn <4622> ta <3588> pleura tou <3588> borra h <3588> poliv <4172> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> megalou <3173>

48:3 <04869> bgvml <03045> edwn <0759> hytwnmrab <0430> Myhla<48:4> (48:3)

48:3 (47:4) o <3588> yeov <2316> en <1722> taiv <3588> baresin authv <846> ginwsketai <1097> otan <3752> antilambanhtai authv <846>

48:4 <03162> wdxy <05674> wrbe <03259> wdewn <04428> Myklmh <02009> hnh <03588> yk<48:5> (48:4)

48:4 (47:5) oti <3754> idou <2400> oi <3588> basileiv <935> sunhcyhsan <4863> hlyosan <2064> epi <1909> to <3588> auto <846>

48:5 <02648> wzpxn <0926> wlhbn <08539> whmt <03651> Nk <07200> war <01992> hmh<48:6> (48:5)

48:5 (47:6) autoi <846> idontev <3708> outwv <3778> eyaumasan <2296> etaracyhsan <5015> esaleuyhsan <4531>

48:6 <03205> hdlwyk <02427> lyx <08033> Ms <0270> Mtzxa <07461> hder<48:7> (48:6)

48:6 (47:7) tromov <5156> epelabeto autwn <846> ekei <1563> wdinev <5604> wv <3739> tiktoushv <5088>

48:7 <08659> sysrt <0591> twyna <07665> rbst <06921> Mydq <07307> xwrb<48:8> (48:7)

48:7 (47:8) en <1722> pneumati <4151> biaiw <972> suntriqeiv <4937> ploia <4143> yarsiv

48:8 <05542> hlo <05769> Mlwe <05704> de <03559> hnnwky <0430> Myhla <0430> wnyhla <05892> ryeb <06635> twabu <03069> hwhy <05892> ryeb <07200> wnyar <03651> Nk <08085> wnems <0834> rsak<48:9> (48:8)

48:8 (47:9) kayaper <2509> hkousamen <191> outwv <3778> eidomen <3708> en <1722> polei <4172> kuriou <2962> twn <3588> dunamewn <1411> en <1722> polei <4172> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> o <3588> yeov <2316> eyemeliwsen <2311> authn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> diaqalma

48:9 <01964> Klkyh <07130> brqb <02617> Kdox <0430> Myhla <01819> wnymd<48:10> (48:9)

48:9 (47:10) upelabomen <5274> o <3588> yeov <2316> to <3588> eleov <1656> sou <4771> en <1722> mesw <3319> tou <3588> naou <3485> sou <4771>

48:10 <03225> Knymy <04390> halm <06664> qdu <0776> Ura <07099> ywuq <05921> le <08416> Ktlht <03651> Nk <0430> Myhla <08034> Kmsk<48:11> (48:10)

48:10 (47:11) kata <2596> to <3588> onoma <3686> sou <4771> o <3588> yeov <2316> outwv <3778> kai <2532> h <3588> ainesiv <133> sou <4771> epi <1909> ta <3588> perata <4009> thv <3588> ghv <1065> dikaiosunhv <1343> plhrhv <4134> h <3588> dexia <1188> sou <4771>

48:11 <04941> Kyjpsm <04616> Neml <03063> hdwhy <01323> twnb <01523> hnlgt <06726> Nwyu <02022> rh <08055> xmvy<48:12> (48:11)

48:11 (47:12) eufranyhtw <2165> to <3588> orov <3735> siwn <4622> agalliasywsan ai <3588> yugaterev <2364> thv <3588> ioudaiav <2449> eneken twn <3588> krimatwn <2917> sou <4771> kurie <2962>

48:12 <04026> hyldgm <05608> wrpo <05362> hwpyqhw <06726> Nwyu <05437> wbo<48:13> (48:12)

48:12 (47:13) kuklwsate <2944> siwn <4622> kai <2532> perilabete authn <846> dihghsasye <1334> en <1722> toiv <3588> purgoiv <4444> authv <846>

48:13 <0314> Nwrxa <01755> rwdl <05608> wrpot <04616> Neml <0759> hytwnmra <06448> wgop <02430> hlyxl <03820> Mkbl <07896> wtys<48:14> (48:13)

48:13 (47:14) yesye <5087> tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> eiv <1519> thn <3588> dunamin <1411> authv <846> kai <2532> katadielesye tav <3588> bareiv authv <846> opwv <3704> an <302> dihghshsye <1334> eiv <1519> genean <1074> eteran <2087>

48:14 <04192> twm <05921> le <05090> wnghny <01931> awh <05703> dew <05769> Mlwe <0430> wnyhla <0430> Myhla <02088> hz <03588> yk<48:15> (48:14)

48:14 (47:15) oti <3754> outov <3778> estin <1510> o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> autov <846> poimanei <4165> hmav <1473> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165>

49:1 <02465> dlx <03427> ybsy <03605> lk <0238> wnyzah <05971> Mymeh <03605> lk <02063> taz <08085> wems( (2) ) <04210> rwmzm <07141> xrq <01121> ynbl <05329> xunml(49:1)

49:1 (48:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> toiv <3588> uioiv <5207> kore <2879> qalmov <5568> (48:2) akousate <191> tauta <3778> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> enwtisasye <1801> pantev <3956> oi <3588> katoikountev thn <3588> oikoumenhn <3611>

49:2 <034> Nwybaw <06223> ryse <03162> dxy <0376> sya <01121> ynb <01571> Mg <0120> Mda <01121> ynb <01571> Mg<49:3> (49:2)

49:2 (48:3) oi <3739> te <5037> ghgeneiv kai <2532> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> anyrwpwn <444> epi <1909> to <3588> auto <846> plousiov <4145> kai <2532> penhv <3993>

49:3 <08394> twnwbt <03820> ybl <01900> twghw <02454> twmkx <01696> rbdy <06310> yp<49:4> (49:3)

49:3 (48:4) to <3588> stoma <4750> mou <1473> lalhsei <2980> sofian <4678> kai <2532> h <3588> meleth thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> sunesin <4907>

49:4 <02420> ytdyx <03658> rwnkb <06605> xtpa <0241> ynza <04912> lsml <05186> hja<49:5> (49:4)

49:4 (48:5) klinw <2827> eiv <1519> parabolhn <3850> to <3588> ouv <3775> mou <1473> anoixw <455> en <1722> qalthriw to <3588> problhma mou <1473>

49:5 <05437> ynbwoy <06120> ybqe <05771> Nwe <07451> er <03117> ymyb <03372> arya <04100> hml<49:6> (49:5)

49:5 (48:6) ina <2443> ti <5100> foboumai <5399> en <1722> hmera <2250> ponhra <4190> h <3588> anomia <458> thv <3588> pternhv mou <1473> kuklwsei <2944> me <1473>

49:6 <01984> wllhty <06239> Mrse <07230> brbw <02428> Mlyx <05921> le <0982> Myxjbh<49:7> (49:6)

49:6 (48:7) oi <3588> pepoiyotev <3982> epi <1909> th <3588> dunamei <1411> autwn <846> kai <2532> epi <1909> tw <3588> plhyei <4128> tou <3588> ploutou <4149> autwn <846> kaucwmenoi <2744>

49:7 <03724> wrpk <0430> Myhlal <05414> Nty <03808> al <0376> sya <06299> hdpy <06299> hdp <03808> al <0251> xa<49:8> (49:7)

49:7 (48:8) adelfov <80> ou <3364> lutroutai <3084> lutrwsetai <3084> anyrwpov <444> ou <3364> dwsei <1325> tw <3588> yew <2316> exilasma autou <846>

49:8 <05769> Mlwel <02308> ldxw <05315> Mspn <06306> Nwydp <03365> rqyw<49:9> (49:8)

49:8 (48:9) kai <2532> thn <3588> timhn <5092> thv <3588> lutrwsewv <3085> thv <3588> quchv <5590> autou <846>

49:9 <07845> txsh <07200> hary <03808> al <05331> xunl <05750> dwe <02421> yxyw<49:10> (49:9)

49:9 (48:10) kai <2532> ekopasen <2869> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> zhsetai <2198> eiv <1519> telov <5056> oti <3754> ouk <3364> oqetai <3708> katafyoran otan <3752> idh <3708> sofouv <4680> apoynhskontav <599>

49:10 <02428> Mlyx <0312> Myrxal <05800> wbzew <06> wdbay <01198> rebw <03684> lyok <03162> dxy <04191> wtwmy <02450> Mymkx <07200> hary <03588> yk<49:11> (49:10)

49:10 (48:11) epi <1909> to <3588> auto <846> afrwn <878> kai <2532> anouv apolountai kai <2532> kataleiqousin <2641> allotrioiv <245> ton <3588> plouton <4149> autwn <846>

49:11 <0127> twmda <05921> yle <08034> Mtwmsb <07121> warq <01755> rdw <01755> rdl <04908> Mtnksm <05769> Mlwel <01004> wmytb <07130> Mbrq<49:12> (49:11)

49:11 (48:12) kai <2532> oi <3588> tafoi <5028> autwn <846> oikiai <3614> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> skhnwmata <4638> autwn <846> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074> epekalesanto ta <3588> onomata <3686> autwn <846> epi <1909> twn <3588> gaiwn autwn <846>

49:12 <01820> wmdn <0929> twmhbk <04911> lsmn <03885> Nyly <01077> lb <03366> rqyb <0120> Mdaw<49:13> (49:12)

49:12 (48:13) kai <2532> anyrwpov <444> en <1722> timh <5092> wn <1510> ou <3364> sunhken <4920> parasuneblhyh toiv <3588> kthnesin <2934> toiv <3588> anohtoiv <453> kai <2532> wmoiwyh <3666> autoiv <846>

49:13 <05542> hlo <07521> wury <06310> Mhypb <0310> Mhyrxaw <0> wml <03689> lok <01870> Mkrd <02088> hz<49:14> (49:13)

49:13 (48:14) auth <3778> h <3588> odov <3598> autwn <846> skandalon <4625> autoiv <846> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> eudokhsousin <2106> diaqalma

49:14 <0> wl <02073> lbzm <07585> lwas <01086> twlbl <06736> *Mrwuw {Mryuw} <01242> rqbl <03477> Myrsy <0> Mb <07287> wdryw <07462> Mery <04194> twm <08371> wts <07585> lwasl <06629> Nauk<49:15> (49:14)

49:14 (48:15) wv <3739> probata <4263> en <1722> adh <86> eyento <5087> yanatov <2288> poimainei <4165> autouv <846> kai <2532> katakurieusousin <2634> autwn <846> oi <3588> euyeiv <2117> to <3588> prwi <4404> kai <2532> h <3588> bohyeia <996> autwn <846> palaiwyhsetai <3822> en <1722> tw <3588> adh <86> ek <1537> thv <3588> doxhv <1391> autwn <846>

49:15 <05542> hlo <03947> ynxqy <03588> yk <07585> lwas <03027> dym <05315> yspn <06299> hdpy <0430> Myhla <0389> Ka<49:16> (49:15)

49:15 (48:16) plhn <4133> o <3588> yeov <2316> lutrwsetai <3084> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> ek <1537> ceirov <5495> adou <86> otan <3752> lambanh <2983> me <1473> diaqalma

49:16 <01004> wtyb <03519> dwbk <07235> hbry <03588> yk <0376> sya <06238> rsey <03588> yk <03372> aryt <0408> la<49:17> (49:16)

49:16 (48:17) mh <3165> fobou <5399> otan <3752> plouthsh <4147> anyrwpov <444> kai <2532> otan <3752> plhyunyh <4129> h <3588> doxa <1391> tou <3588> oikou <3624> autou <846>

49:17 <03519> wdwbk <0310> wyrxa <03381> dry <03808> al <03605> lkh <03947> xqy <04194> wtwmb <03808> al <03588> yk<49:18> (49:17)

49:17 (48:18) oti <3754> ouk <3364> en <1722> tw <3588> apoynhskein <599> auton <846> lhmqetai <2983> ta <3588> panta <3956> oude <3761> sugkatabhsetai <4782> autw <846> h <3588> doxa <1391> autou <846>

49:18 <0> Kl <03190> byjyt <03588> yk <03034> Kdwyw <01288> Krby <02416> wyyxb <05315> wspn <03588> yk<49:19> (49:18)

49:18 (48:19) oti <3754> h <3588> quch <5590> autou <846> en <1722> th <3588> zwh <2222> autou <846> euloghyhsetai <2127> exomologhsetai <1843> soi <4771> otan <3752> agayunhv autw <846>

49:19 <0216> rwa <07200> wary <03808> al <05331> xun <05704> de <01> wytwba <01755> rwd <05704> de <0935> awbt<49:20> (49:19)

49:19 (48:20) eiseleusetai <1525> ewv <2193> geneav <1074> paterwn <3962> autou <846> ewv <2193> aiwnov <165> ouk <3364> oqetai <3708> fwv <5457>

49:20 <01820> wmdn <0929> twmhbk <04911> lsmn <0995> Nyby <03808> alw <03366> rqyb <0120> Mda<49:21> (49:20)

49:20 (48:21) anyrwpov <444> en <1722> timh <5092> wn <1510> ou <3364> sunhken <4920> parasuneblhyh toiv <3588> kthnesin <2934> toiv <3588> anohtoiv <453> kai <2532> wmoiwyh <3666> autoiv <846>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA