Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Mazmur 27:14

27:14 Nantikanlah TUHAN! Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu! Ya, nantikanlah TUHAN!

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=Mazmur 27:14
Copyright © 2005-2018 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)