TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 22:1--26:12

22:1 <07581> ytgas <01697> yrbd <03444> ytewsym <07350> qwxr <05800> yntbze <04100> hml <0410> yla <0410> yla( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <07837> rxsh <0365> tlya <05921> le <05329> xunml(22:1)

22:1 (21:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> thv <3588> antilhmqewv <484> thv <3588> ewyinhv qalmov <5568> tw <3588> dauid (21:2) o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> mou <1473> proscev <4337> moi <1473> ina <2443> ti <5100> egkatelipev <1459> me <1473> makran <3112> apo <575> thv <3588> swthriav <4991> mou <1473> oi <3588> logoi <3056> twn <3588> paraptwmatwn <3900> mou <1473>

22:2 <0> yl <01747> hymwd <03808> alw <03915> hlylw <06030> hnet <03808> alw <03119> Mmwy <07121> arqa <0430> yhla<22:3> (22:2)

22:2 (21:3) o <3588> yeov <2316> mou <1473> kekraxomai <2896> hmerav <2250> kai <2532> ouk <3364> eisakoush <1522> kai <2532> nuktov <3571> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> anoian emoi <1473>

22:3 <03478> larvy <08416> twlht <03427> bswy <06918> swdq <0859> htaw<22:4> (22:3)

22:3 (21:4) su <4771> de <1161> en <1722> agioiv <40> katoikeiv o <3588> epainov <1868> israhl <2474>

22:4 <06403> wmjlptw <0982> wxjb <01> wnytba <0982> wxjb <0> Kb<22:5> (22:4)

22:4 (21:5) epi <1909> soi <4771> hlpisan <1679> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> hlpisan <1679> kai <2532> errusw autouv <846>

22:5 <0954> wswb <03808> alw <0982> wxjb <0> Kb <04422> wjlmnw <02199> wqez <0413> Kyla<22:6> (22:5)

22:5 (21:6) prov <4314> se <4771> ekekraxan <2896> kai <2532> eswyhsan <4982> epi <1909> soi <4771> hlpisan <1679> kai <2532> ou <3364> kathscunyhsan <2617>

22:6 <05971> Me <0959> ywzbw <0120> Mda <02781> tprx <0376> sya <03808> alw <08438> telwt <0595> yknaw<22:7> (22:6)

22:6 (21:7) egw <1473> de <1161> eimi <1510> skwlhx <4663> kai <2532> ouk <3364> anyrwpov <444> oneidov <3681> anyrwpou <444> kai <2532> exoudenhma laou <2992>

22:7 <07218> sar <05128> weyny <08193> hpvb <06362> wryjpy <0> yl <03932> wgely <07200> yar <03605> lk<22:8> (22:7)

22:7 (21:8) pantev <3956> oi <3588> yewrountev <2334> me <1473> exemukthrisan <1592> me <1473> elalhsan <2980> en <1722> ceilesin <5491> ekinhsan <2795> kefalhn <2776>

22:8 <0> wb <02654> Upx <03588> yk <05337> whlyuy <06403> whjlpy <03068> hwhy <0413> la <01556> lg<22:9> (22:8)

22:8 (21:9) hlpisen <1679> epi <1909> kurion <2962> rusasyw auton <846> swsatw <4982> auton <846> oti <3754> yelei <2309> auton <846>

22:9 <0517> yma <07699> yds <05921> le <0982> yxyjbm <0990> Njbm <01518> yxg <0859> hta <03588> yk<22:10> (22:9)

22:9 (21:10) oti <3754> su <4771> ei <1510> o <3588> ekspasav me <1473> ek <1537> gastrov <1064> h <3588> elpiv <1680> mou <1473> apo <575> mastwn <3149> thv <3588> mhtrov <3384> mou <1473>

22:10 <0859> hta <0410> yla <0517> yma <0990> Njbm <07358> Mxrm <07993> ytklsh <05921> Kyle<22:11> (22:10)

22:10 (21:11) epi <1909> se <4771> eperrifhn ek <1537> mhtrav <3388> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <1473> yeov <2316> mou <1473> ei <1510> su <4771>

22:11 <05826> rzwe <0369> Nya <03588> yk <07138> hbwrq <06869> hru <03588> yk <04480> ynmm <07368> qxrt <0408> la<22:12> (22:11)

22:11 (21:12) mh <3165> aposthv ap <575> emou <1473> oti <3754> yliqiv <2347> egguv <1451> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> o <3588> bohywn <997>

22:12 <03803> ynwrtk <01316> Nsb <047> yryba <07227> Mybr <06499> Myrp <05437> ynwbbo<22:13> (22:12)

22:12 (21:13) periekuklwsan <4033> me <1473> moscoi <3448> polloi <4183> tauroi <5022> pionev periescon <4023> me <1473>

22:13 <07580> gasw <02963> Prj <0738> hyra <06310> Mhyp <05921> yle <06475> wup<22:14> (22:13)

22:13 (21:14) hnoixan <455> ep <1909> eme <1473> to <3588> stoma <4750> autwn <846> wv <3739> lewn <3023> o <3588> arpazwn <726> kai <2532> wruomenov <5612>

22:14 <04578> yem <08432> Kwtb <04549> omn <01749> gnwdk <03820> ybl <01961> hyh <06106> ytwmue <03605> lk <06504> wdrpthw <08210> ytkpsn <04325> Mymk<22:15> (22:14)

22:14 (21:15) wsei <5616> udwr <5204> execuyhn <1632> kai <2532> dieskorpisyh <1287> panta <3956> ta <3588> osta <3747> mou <1473> egenhyh <1096> h <3588> kardia <2588> mou <1473> wsei <5616> khrov thkomenov <5080> en <1722> mesw <3319> thv <3588> koiliav <2836> mou <1473>

22:15 <08239> yntpst <04194> twm <06083> rpelw <04455> yxwqlm <01692> qbdm <03956> ynwslw <03581> yxk <02789> vrxk <03001> sby<22:16> (22:15)

22:15 (21:16) exhranyh <3583> wv <3739> ostrakon h <3588> iscuv <2479> mou <1473> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> mou <1473> kekollhtai <2853> tw <3588> laruggi <2995> mou <1473> kai <2532> eiv <1519> coun yanatou <2288> kathgagev <2609> me <1473>

22:16 <07272> ylgrw <03027> ydy <03738> yrak <05362> ynwpyqh <07489> Myerm <05712> tde <03611> Myblk <05437> ynwbbo <03588> yk<22:17> (22:16)

22:16 (21:17) oti <3754> ekuklwsan <2944> me <1473> kunev <2965> polloi <4183> sunagwgh <4864> ponhreuomenwn periescon <4023> me <1473> wruxan <3736> ceirav <5495> mou <1473> kai <2532> podav <4228>

22:17 <0> yb <07200> wary <05027> wjyby <01992> hmh <06106> ytwmue <03605> lk <05608> rpoa<22:18> (22:17)

22:17 (21:18) exhriymhsa panta <3956> ta <3588> osta <3747> mou <1473> autoi <846> de <1161> katenohsan <2657> kai <2532> epeidon me <1473>

22:18 <01486> lrwg <05307> wlypy <03830> yswbl <05921> lew <01992> Mhl <0899> ydgb <02505> wqlxy<22:19> (22:18)

22:18 (21:19) diemerisanto <1266> ta <3588> imatia <2440> mou <1473> eautoiv <1438> kai <2532> epi <1909> ton <3588> imatismon <2441> mou <1473> ebalon <906> klhron <2819>

22:19 <02363> hswx <05833> ytrzel <0360> ytwlya <07368> qxrt <0408> la <03068> hwhy <0859> htaw<22:20> (22:19)

22:19 (21:20) su <4771> de <1161> kurie <2962> mh <3165> makrunhv thn <3588> bohyeian <996> mou <1473> eiv <1519> thn <3588> antilhmqin <484> mou <1473> proscev <4337>

22:20 <03173> ytdyxy <03611> blk <03027> dym <05315> yspn <02719> brxm <05337> hlyuh<22:21> (22:20)

22:20 (21:21) rusai apo <575> romfaiav thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> kunov <2965> thn <3588> monogenh <3439> mou <1473>

22:21 <06030> yntyne <07214> Mymr <07161> ynrqmw <0738> hyra <06310> ypm <03467> yneyswh<22:22> (22:21)

22:21 (21:22) swson <4982> me <1473> ek <1537> stomatov <4750> leontov <3023> kai <2532> apo <575> keratwn <2768> monokerwtwn thn <3588> tapeinwsin <5014> mou <1473>

22:22 <01984> Kllha <06951> lhq <08432> Kwtb <0251> yxal <08034> Kms <05608> hrpoa<22:23> (22:22)

22:22 (21:23) dihghsomai <1334> to <3588> onoma <3686> sou <4771> toiv <3588> adelfoiv <80> mou <1473> en <1722> mesw <3319> ekklhsiav <1577> umnhsw <5214> se <4771>

22:23 <03478> larvy <02233> erz <03605> lk <04480> wnmm <01481> wrwgw <03513> whwdbk <03290> bqey <02233> erz <03605> lk <01984> whwllh <03068> hwhy <03373> yary<22:24> (22:23)

22:23 (21:24) oi <3588> foboumenoi <5399> kurion <2962> ainesate <134> auton <846> apan <537> to <3588> sperma <4690> iakwb <2384> doxasate <1392> auton <846> fobhyhtwsan <5399> auton <846> apan <537> to <3588> sperma <4690> israhl <2474>

22:24 <08085> ems <0413> wyla <07768> wewsbw <04480> wnmm <06440> wynp <05641> rytoh <03808> alw <06041> yne <06039> twne <08262> Uqs <03808> alw <0959> hzb <03808> al <03588> yk<22:25> (22:24)

22:24 (21:25) oti <3754> ouk <3364> exoudenwsen <1847> oude <3761> proswcyisen <4360> th <3588> dehsei <1162> tou <3588> ptwcou <4434> oude <3761> apestreqen <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> ap <575> emou <1473> kai <2532> en <1722> tw <3588> kekragenai <2896> me <1473> prov <4314> auton <846> eishkousen <1522> mou <1473>

22:25 <03373> wyary <05048> dgn <07999> Mlsa <05088> yrdn <07227> br <06951> lhqb <08416> ytlht <0853> Ktam<22:26> (22:25)

22:25 (21:26) para <3844> sou <4771> o <3588> epainov <1868> mou <1473> en <1722> ekklhsia <1577> megalh <3173> tav <3588> eucav <2171> mou <1473> apodwsw <591> enwpion <1799> twn <3588> foboumenwn <5399> auton <846>

22:26 <05703> del <03824> Mkbbl <02421> yxy <01875> wysrd <03068> hwhy <01984> wllhy <07646> webvyw <06035> Mywne <0398> wlkay<22:27> (22:26)

22:26 (21:27) fagontai <2068> penhtev <3993> kai <2532> emplhsyhsontai kai <2532> ainesousin <134> kurion <2962> oi <3588> ekzhtountev <1567> auton <846> zhsontai <2198> ai <3588> kardiai <2588> autwn <846> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165>

22:27 <01471> Mywg <04940> twxpsm <03605> lk <06440> Kynpl <07812> wwxtsyw <0776> Ura <0657> yopa <03605> lk <03068> hwhy <0413> la <07725> wbsyw <02142> wrkzy<22:28> (22:27)

22:27 (21:28) mnhsyhsontai <3403> kai <2532> epistrafhsontai <1994> prov <4314> kurion <2962> panta <3956> ta <3588> perata <4009> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> proskunhsousin <4352> enwpion <1799> sou <4771> pasai <3956> ai <3588> patriai <3965> twn <3588> eynwn <1484>

22:28 <01471> Mywgb <04910> lsmw <04410> hkwlmh <03068> hwhyl <03588> yk<22:29> (22:28)

22:28 (21:29) oti <3754> tou <3588> kuriou <2962> h <3588> basileia <932> kai <2532> autov <846> despozei twn <3588> eynwn <1484>

22:29 <02421> hyx <03808> al <05315> wspnw <06083> rpe <03381> ydrwy <03605> lk <03766> werky <06440> wynpl <0776> Ura <01879> ynsd <03605> lk <07812> wwxtsyw <0398> wlka<22:30> (22:29)

22:29 (21:30) efagon <2068> kai <2532> prosekunhsan <4352> pantev <3956> oi <3588> pionev thv <3588> ghv <1065> enwpion <1799> autou <846> propesountai pantev <3956> oi <3588> katabainontev <2597> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> h <3588> quch <5590> mou <1473> autw <846> zh <2198>

22:30 <01755> rwdl <0136> yndal <05608> rpoy <05647> wndbey <02233> erz<22:31> (22:30)

22:30 (21:31) kai <2532> to <3588> sperma <4690> mou <1473> douleusei <1398> autw <846> anaggelhsetai <312> tw <3588> kuriw <2962> genea <1074> h <3588> ercomenh <2064>

22:31 <06213> hve <03588> yk <03205> dlwn <05971> Mel <06666> wtqdu <05046> wdygyw <0935> waby<22:32> (22:31)

22:31 (21:32) kai <2532> anaggelousin <312> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> law <2992> tw <3588> tecyhsomenw <5088> oti <3754> epoihsen <4160> o <3588> kuriov <2962>

23:1 <02637> roxa <03808> al <07462> yer <03068> hwhy <01732> dwdl <04210> rwmzm(23:1)

23:1 (22:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid kuriov <2962> poimainei <4165> me <1473> kai <2532> ouden <3762> me <1473> usterhsei <5302>

23:2 <05095> ynlhny <04496> twxnm <04325> ym <05921> le <07257> ynuybry <01877> asd <04999> twanb(23:2)

23:2 (22:2) eiv <1519> topon <5117> clohv <5514> ekei <1563> me <1473> kateskhnwsen <2681> epi <1909> udatov <5204> anapausewv <372> exeyreqen <1625> me <1473>

23:3 <08034> wms <04616> Neml <06664> qdu <04570> ylgemb <05148> ynxny <07725> bbwsy <05315> yspn(23:3)

23:3 (22:3) thn <3588> quchn <5590> mou <1473> epestreqen <1994> wdhghsen <3594> me <1473> epi <1909> tribouv <5147> dikaiosunhv <1343> eneken tou <3588> onomatov <3686> autou <846>

23:4 <05162> ynmxny <01992> hmh <04938> Ktnesmw <07626> Kjbs <05978> ydme <0859> hta <03588> yk <07451> er <03372> arya <03808> al <06757> twmlu <01516> aygb <01980> Kla <03588> yk <01571> Mg(23:4)

23:4 (22:4) ean <1437> gar <1063> kai <2532> poreuyw <4198> en <1722> mesw <3319> skiav <4639> yanatou <2288> ou <3364> fobhyhsomai <5399> kaka <2556> oti <3754> su <4771> met <3326> emou <1473> ei <1510> h <3588> rabdov sou <4771> kai <2532> h <3588> bakthria sou <4771> autai <846> me <1473> parekalesan <3870>

23:5 <07310> hywr <03563> yowk <07218> ysar <08081> Nmsb <01878> tnsd <06887> yrru <05048> dgn <07979> Nxls <06440> ynpl <06186> Kret(23:5)

23:5 (22:5) htoimasav <2090> enwpion <1799> mou <1473> trapezan <5132> ex <1537> enantiav <1727> twn <3588> ylibontwn <2346> me <1473> elipanav en <1722> elaiw <1637> thn <3588> kefalhn <2776> mou <1473> kai <2532> to <3588> pothrion <4221> sou <4771> meyuskon <3184> wv <3739> kratiston <2908>

23:6 <03117> Mymy <0753> Kral <03068> hwhy <01004> tybb <03427> ytbsw <02416> yyx <03117> ymy <03605> lk <07291> ynwpdry <02617> doxw <02896> bwj <0389> Ka(23:6)

23:6 (22:6) kai <2532> to <3588> eleov <1656> sou <4771> katadiwxetai <2614> me <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> zwhv <2222> mou <1473> kai <2532> to <3588> katoikein me <1473> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> eiv <1519> makrothta hmerwn <2250>

24:1 <0> hb <03427> ybsyw <08398> lbt <04393> hawlmw <0776> Urah <03068> hwhyl <04210> rwmzm <01732> dwdl(24:1)

24:1 (23:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid thv <3588> miav <1519> sabbatwn <4521> tou <3588> kuriou <2962> h <3588> gh <1065> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846> h <3588> oikoumenh <3611> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev en <1722> auth <846>

24:2 <03559> hnnwky <05104> twrhn <05921> lew <03245> hdoy <03220> Mymy <05921> le <01931> awh <03588> yk(24:2)

24:2 (23:2) autov <846> epi <1909> yalasswn <2281> eyemeliwsen <2311> authn <846> kai <2532> epi <1909> potamwn <4215> htoimasen <2090> authn <846>

24:3 <06944> wsdq <04725> Mwqmb <06965> Mwqy <04310> ymw <03068> hwhy <02022> rhb <05927> hley <04310> ym(24:3)

24:3 (23:3) tiv <5100> anabhsetai <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> tiv <5100> sthsetai <2476> en <1722> topw <5117> agiw <40> autou <846>

24:4 <04820> hmrml <07650> ebsn <03808> alw <05315> yspn <07723> awsl <05375> avn <03808> al <0834> rsa <03824> bbl <01249> rbw <03709> Mypk <05355> yqn(24:4)

24:4 (23:4) aywov <121> cersin <5495> kai <2532> kayarov <2513> th <3588> kardia <2588> ov <3739> ouk <3364> elaben <2983> epi <1909> mataiw <3152> thn <3588> quchn <5590> autou <846> kai <2532> ouk <3364> wmosen epi <1909> dolw <1388> tw <3588> plhsion <4139> autou <846>

24:5 <03468> wesy <0430> yhlam <06666> hqduw <03068> hwhy <0853> tam <01293> hkrb <05375> avy(24:5)

24:5 (23:5) outov <3778> lhmqetai <2983> eulogian <2129> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> elehmosunhn <1654> para <3844> yeou <2316> swthrov <4990> autou <846>

24:6 <05542> hlo <03290> bqey <06440> Kynp <01245> ysqbm <01875> *wysrd {wsrd} <01755> rwd <02088> hz(24:6)

24:6 (23:6) auth <3778> h <3588> genea <1074> zhtountwn <2212> auton <846> zhtountwn <2212> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384> diaqalma

24:7 <03519> dwbkh <04428> Klm <0935> awbyw <05769> Mlwe <06607> yxtp <05375> wavnhw <07218> Mkysar <08179> Myres <05375> wav(24:7)

24:7 (23:7) arate <142> pulav <4439> oi <3588> arcontev <758> umwn <4771> kai <2532> eparyhte pulai <4439> aiwnioi <166> kai <2532> eiseleusetai <1525> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391>

24:8 <04421> hmxlm <01368> rwbg <03068> hwhy <01368> rwbgw <05808> zwze <03068> hwhy <03519> dwbkh <04428> Klm <02088> hz <04310> ym(24:8)

24:8 (23:8) tiv <5100> estin <1510> outov <3778> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391> kuriov <2962> krataiov <2900> kai <2532> dunatov <1415> kuriov <2962> dunatov <1415> en <1722> polemw <4171>

24:9 <03519> dwbkh <04428> Klm <0935> abyw <05769> Mlwe <06607> yxtp <05375> wavw <07218> Mkysar <08179> Myres <05375> wav(24:9)

24:9 (23:9) arate <142> pulav <4439> oi <3588> arcontev <758> umwn <4771> kai <2532> eparyhte pulai <4439> aiwnioi <166> kai <2532> eiseleusetai <1525> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391>

24:10 <05542> hlo <03519> dwbkh <04428> Klm <01931> awh <06635> twabu <03068> hwhy <03519> dwbkh <04428> Klm <02088> hz <01931> awh <04310> ym(24:10)

24:10 (23:10) tiv <5100> estin <1510> outov <3778> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391> kuriov <2962> twn <3588> dunamewn <1411> autov <846> estin <1510> o <3588> basileuv <935> thv <3588> doxhv <1391>

25:1 <05375> ava <05315> yspn <03068> hwhy <0413> Kyla <01732> dwdl(25:1)

25:1 (24:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid prov <4314> se <4771> kurie <2962> hra <142> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

25:2 <0> yl <0341> ybya <05970> wuley <0408> la <0954> hswba <0408> la <0982> ytxjb <0> Kb <0430> yhla(25:2)

25:2 (24:2) epi <1909> soi <4771> pepoiya <3982> mh <3165> kataiscunyeihn <2617> mhde <3366> katagelasatwsan <2606> mou <1473> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473>

25:3 <07387> Mqyr <0898> Mydgwbh <0954> wsby <0954> wsby <03808> al <06960> Kywq <03605> lk <01571> Mg(25:3)

25:3 (24:3) kai <2532> gar <1063> pantev <3956> oi <3588> upomenontev <5278> se <4771> ou <3364> mh <3165> kataiscunywsin <2617> aiscunyhtwsan <153> pantev <3956> oi <3588> anomountev dia <1223> kenhv <2756>

25:4 <03925> yndml <0734> Kytwxra <03045> yneydwh <03068> hwhy <01870> Kykrd(25:4)

25:4 (24:4) tav <3588> odouv <3598> sou <4771> kurie <2962> gnwrison <1107> moi <1473> kai <2532> tav <3588> tribouv <5147> sou <4771> didaxon <1321> me <1473>

25:5 <03117> Mwyh <03605> lk <06960> ytywq <0854> Ktwa <03468> yesy <0430> yhla <0859> hta <03588> yk <03925> yndmlw <0571> Ktmab <01869> ynkyrdh(25:5)

25:5 (24:5) odhghson <3594> me <1473> epi <1909> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> kai <2532> didaxon <1321> me <1473> oti <3754> su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> o <3588> swthr <4990> mou <1473> kai <2532> se <4771> upemeina <5278> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250>

25:6 <01992> hmh <05769> Mlwem <03588> yk <02617> Kydoxw <03068> hwhy <07356> Kymxr <02142> rkz(25:6)

25:6 (24:6) mnhsyhti <3403> twn <3588> oiktirmwn <3628> sou <4771> kurie <2962> kai <2532> ta <3588> eleh <1656> sou <4771> oti <3754> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> eisin <1510>

25:7 <03068> hwhy <02898> Kbwj <04616> Neml <0859> hta <0> yl <02142> rkz <02617> Kdoxk <02142> rkzt <0408> la <06588> yespw <05271> yrwen <02403> twajx(25:7)

25:7 (24:7) amartiav <266> neothtov <3503> mou <1473> kai <2532> agnoiav <52> mou <1473> mh <3165> mnhsyhv <3403> kata <2596> to <3588> eleov <1656> sou <4771> mnhsyhti <3403> mou <1473> su <4771> eneka <1752> thv <3588> crhstothtov <5544> sou <4771> kurie <2962>

25:8 <01870> Krdb <02400> Myajx <03384> hrwy <03651> Nk <05921> le <03068> hwhy <03477> rsyw <02896> bwj(25:8)

25:8 (24:8) crhstov <5543> kai <2532> euyhv o <3588> kuriov <2962> dia <1223> touto <3778> nomoyethsei <3549> amartanontav <264> en <1722> odw <3598>

25:9 <01870> wkrd <06035> Mywne <03925> dmlyw <04941> jpsmb <06035> Mywne <01869> Krdy(25:9)

25:9 (24:9) odhghsei <3594> praeiv <4239> en <1722> krisei <2920> didaxei <1321> praeiv <4239> odouv <3598> autou <846>

25:10 <05713> wytdew <01285> wtyrb <05341> yrunl <0571> tmaw <02617> dox <03068> hwhy <0734> twxra <03605> lk(25:10)

25:10 (24:10) pasai <3956> ai <3588> odoi <3598> kuriou <2962> eleov <1656> kai <2532> alhyeia <225> toiv <3588> ekzhtousin <1567> thn <3588> diayhkhn <1242> autou <846> kai <2532> ta <3588> marturia <3142> autou <846>

25:11 <01931> awh <07227> br <03588> yk <05771> ynwel <05545> txlow <03068> hwhy <08034> Kms <04616> Neml(25:11)

25:11 (24:11) eneka <1752> tou <3588> onomatov <3686> sou <4771> kurie <2962> kai <2532> ilash <2433> th <3588> amartia <266> mou <1473> pollh <4183> gar <1063> estin <1510>

25:12 <0977> rxby <01870> Krdb <03384> wnrwy <03068> hwhy <03373> ary <0376> syah <02088> hz <04310> ym(25:12)

25:12 (24:12) tiv <5100> estin <1510> anyrwpov <444> o <3588> foboumenov <5399> ton <3588> kurion <2962> nomoyethsei <3549> autw <846> en <1722> odw <3598> h <3739> hretisato <140>

25:13 <0776> Ura <03423> sryy <02233> werzw <03885> Nylt <02896> bwjb <05315> wspn(25:13)

25:13 (24:13) h <3588> quch <5590> autou <846> en <1722> agayoiv <18> aulisyhsetai kai <2532> to <3588> sperma <4690> autou <846> klhronomhsei <2816> ghn <1065>

25:14 <03045> Meydwhl <01285> wtyrbw <03373> wyaryl <03068> hwhy <05475> dwo(25:14)

25:14 (24:14) krataiwma kuriov <2962> twn <3588> foboumenwn <5399> auton <846> kai <2532> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> twn <3588> foboumenwn <5399> auton <846> kai <2532> h <3588> diayhkh <1242> autou <846> tou <3588> dhlwsai <1213> autoiv <846>

25:15 <07272> ylgr <07568> tsrm <03318> ayuwy <01931> awh <03588> yk <03068> hwhy <0413> la <08548> dymt <05869> ynye(25:15)

25:15 (24:15) oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> dia <1223> pantov <3956> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> oti <3754> autov <846> ekspasei ek <1537> pagidov <3803> touv <3588> podav <4228> mou <1473>

25:16 <0589> yna <06041> ynew <03173> dyxy <03588> yk <02603> ynnxw <0413> yla <06437> hnp(25:16)

25:16 (24:16) epibleqon <1914> ep <1909> eme <1473> kai <2532> elehson <1653> me <1473> oti <3754> monogenhv <3439> kai <2532> ptwcov <4434> eimi <1510> egw <1473>

25:17 <03318> ynayuwh <04691> ytwqwumm <07337> wbyxrh <03824> ybbl <06869> twru(25:17)

25:17 (24:17) ai <3588> yliqeiv <2347> thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> eplatunyhsan <4115> ek <1537> twn <3588> anagkwn mou <1473> exagage <1806> me <1473>

25:18 <02403> ytwajx <03605> lkl <05375> avw <05999> ylmew <06040> yyne <07200> har(25:18)

25:18 (24:18) ide <3708> thn <3588> tapeinwsin <5014> mou <1473> kai <2532> ton <3588> kopon <2873> mou <1473> kai <2532> afev pasav <3956> tav <3588> amartiav <266> mou <1473>

25:19 <08135> ynwanv <02555> omx <08130> tanvw <07231> wbr <03588> yk <0341> ybywa <07200> har(25:19)

25:19 (24:19) ide <3708> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> oti <3754> eplhyunyhsan <4129> kai <2532> misov adikon <94> emishsan <3404> me <1473>

25:20 <0> Kb <02620> ytyox <03588> yk <0954> swba <0408> la <05337> ynlyuhw <05315> yspn <08104> hrms(25:20)

25:20 (24:20) fulaxon <5442> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> rusai me <1473> mh <3165> kataiscunyeihn <2617> oti <3754> hlpisa <1679> epi <1909> se <4771>

25:21 <06960> Kytywq <03588> yk <05341> ynwruy <03476> rsyw <08537> Mt(25:21)

25:21 (24:21) akakoi <172> kai <2532> euyeiv <2117> ekollwnto <2853> moi <1473> oti <3754> upemeina <5278> se <4771> kurie <2962>

25:22 <06869> wytwru <03605> lkm <03478> larvy <0853> ta <0430> Myhla <06299> hdp(25:22)

25:22 (24:22) lutrwsai <3084> o <3588> yeov <2316> ton <3588> israhl <2474> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> yliqewn <2347> autou <846>

26:1 <04571> dema <03808> al <0982> ytxjb <03068> hwhybw <01980> ytklh <08537> ymtb <0589> yna <03588> yk <03068> hwhy <08199> ynjps <01732> dwdl(26:1)

26:1 (25:1) tou <3588> dauid krinon <2919> me <1473> kurie <2962> oti <3754> egw <1473> en <1722> akakia mou <1473> eporeuyhn <4198> kai <2532> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> elpizwn <1679> ou <3364> mh <3165> asyenhsw <770>

26:2 <03820> yblw <03629> ytwylk <06884> *hpru {hpwru} <05254> ynonw <03068> hwhy <0974> ynnxb(26:2)

26:2 (25:2) dokimason <1381> me <1473> kurie <2962> kai <2532> peirason <3985> me <1473> purwson <4448> touv <3588> nefrouv <3510> mou <1473> kai <2532> thn <3588> kardian <2588> mou <1473>

26:3 <0571> Ktmab <01980> ytklhthw <05869> ynye <05048> dgnl <02617> Kdox <03588> yk(26:3)

26:3 (25:3) oti <3754> to <3588> eleov <1656> sou <4771> katenanti twn <3588> ofyalmwn <3788> mou <1473> estin <1510> kai <2532> euhresthsa <2100> en <1722> th <3588> alhyeia <225> sou <4771>

26:4 <0935> awba <03808> al <05956> Mymlen <05973> Mew <07723> aws <04962> ytm <05973> Me <03427> ytbsy <03808> al(26:4)

26:4 (25:4) ouk <3364> ekayisa <2523> meta <3326> sunedriou <4892> mataiothtov <3153> kai <2532> meta <3326> paranomountwn <3891> ou <3364> mh <3165> eiselyw <1525>

26:5 <03427> bsa <03808> al <07563> Myesr <05973> Mew <07489> Myerm <06951> lhq <08130> ytanv(26:5)

26:5 (25:5) emishsa <3404> ekklhsian <1577> ponhreuomenwn kai <2532> meta <3326> asebwn <765> ou <3364> mh <3165> kayisw <2523>

26:6 <03068> hwhy <04196> Kxbzm <0853> ta <05437> hbboaw <03709> ypk <05356> Nwyqnb <07364> Uxra(26:6)

26:6 (25:6) niqomai <3538> en <1722> aywoiv <121> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> kai <2532> kuklwsw <2944> to <3588> yusiasthrion <2379> sou <4771> kurie <2962>

26:7 <06381> Kytwalpn <03605> lk <05608> rpolw <08426> hdwt <06963> lwqb <08085> emsl(26:7)

26:7 (25:7) tou <3588> akousai <191> fwnhn <5456> ainesewv <133> kai <2532> dihghsasyai <1334> panta <3956> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771>

26:8 <03519> Kdwbk <04908> Nksm <04725> Mwqmw <01004> Ktyb <04583> Nwem <0157> ytbha <03068> hwhy(26:8)

26:8 (25:8) kurie <2962> hgaphsa <25> euprepeian <2143> oikou <3624> sou <4771> kai <2532> topon <5117> skhnwmatov <4638> doxhv <1391> sou <4771>

26:9 <02416> yyx <01818> Mymd <0376> ysna <05973> Mew <05315> yspn <02400> Myajx <05973> Me <0622> Poat <0408> la(26:9)

26:9 (25:9) mh <3165> sunapoleshv meta <3326> asebwn <765> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> meta <3326> andrwn <435> aimatwn <129> thn <3588> zwhn <2222> mou <1473>

26:10 <07810> dxs <04390> halm <03225> Mnymyw <02154> hmz <03027> Mhydyb <0834> rsa(26:10)

26:10 (25:10) wn <3739> en <1722> cersin <5495> anomiai <458> h <3588> dexia <1188> autwn <846> eplhsyh dwrwn <1435>

26:11 <02603> ynnxw <06299> yndp <01980> Kla <08537> ymtb <0589> ynaw(26:11)

26:11 (25:11) egw <1473> de <1161> en <1722> akakia mou <1473> eporeuyhn <4198> lutrwsai <3084> me <1473> kai <2532> elehson <1653> me <1473>

26:12 <03068> hwhy <01288> Krba <04721> Mylhqmb <04334> rwsymb <05975> hdme <07272> ylgr(26:12)

26:12 (25:12) o <3588> gar <1063> pouv <4228> mou <1473> esth <2476> en <1722> euyuthti <2118> en <1722> ekklhsiaiv <1577> euloghsw <2127> se <4771> kurie <2962>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA