TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 18:1--22:31

18:1 <02391> yqzx <03068> hwhy <07355> Kmxra <0559> rmayw( (2) ) <07586> lwas <03027> dymw <0341> wybya <03605> lk <03709> Pkm <0853> wtwa <03068> hwhy <05337> lyuh <03117> Mwyb <02063> tazh <07892> hrysh <01697> yrbd <0853> ta <03068> hwhyl <01696> rbd <0834> rsa <01732> dwdl <03068> hwhy <05650> dbel <05329> xunml(18:1)

18:1 (17:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> paidi <3816> kuriou <2962> tw <3588> dauid a <3739> elalhsen <2980> tw <3588> kuriw <2962> touv <3588> logouv <3056> thv <3588> wdhv <3592> tauthv <3778> en <1722> hmera <2250> h <3739> errusato auton <846> kuriov <2962> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> saoul <4549> (17:2) kai <2532> eipen agaphsw <25> se <4771> kurie <2962> h <3588> iscuv <2479> mou <1473>

18:2 <04869> ybgvm <03468> yesy <07161> Nrqw <04043> yngm <0> wb <02620> hoxa <06697> yrwu <0410> yla <06403> yjlpmw <04686> ytdwumw <05553> yelo <03068> hwhy<18:3> (18:2)

18:2 (17:3) kuriov <2962> sterewma <4733> mou <1473> kai <2532> katafugh mou <1473> kai <2532> rusthv mou <1473> o <3588> yeov <2316> mou <1473> bohyov <998> mou <1473> kai <2532> elpiw <1679> ep <1909> auton <846> uperaspisthv mou <1473> kai <2532> kerav <2768> swthriav <4991> mou <1473> antilhmptwr mou <1473>

18:3 <03467> eswa <0341> ybya <04480> Nmw <03068> hwhy <07121> arqa <01984> llhm<18:4> (18:3)

18:3 (17:4) ainwn <134> epikalesomai kurion <2962> kai <2532> ek <1537> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> swyhsomai <4982>

18:4 <01204> ynwteby <01100> leylb <05158> ylxnw <04194> twm <02256> ylbx <0661> ynwppa<18:5> (18:4)

18:4 (17:5) periescon <4023> me <1473> wdinev <5604> yanatou <2288> kai <2532> ceimarroi anomiav <458> exetaraxan <1613> me <1473>

18:5 <04194> twm <04170> ysqwm <06923> ynwmdq <05437> ynwbbo <07585> lwas <02256> ylbx<18:6> (18:5)

18:5 (17:6) wdinev <5604> adou <86> periekuklwsan <4033> me <1473> proefyasan <4399> me <1473> pagidev <3803> yanatou <2288>

18:6 <0241> wynzab <0935> awbt <06440> wynpl <07775> ytewsw <06963> ylwq <01964> wlkyhm <08085> emsy <07768> ewsa <0430> yhla <0413> law <03068> hwhy <07121> arqa <0> yl <06862> rub<18:7> (18:6)

18:6 (17:7) kai <2532> en <1722> tw <3588> ylibesyai <2346> me <1473> epekalesamhn ton <3588> kurion <2962> kai <2532> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> mou <1473> ekekraxa <2896> hkousen <191> ek <1537> naou <3485> agiou <40> autou <846> fwnhv <5456> mou <1473> kai <2532> h <3588> kraugh <2906> mou <1473> enwpion <1799> autou <846> eiseleusetai <1525> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> autou <846>

18:7 <0> wl <02734> hrx <03588> yk <01607> wsegtyw <07264> wzgry <02022> Myrh <04146> ydowmw <0776> Urah <07493> sertw <01607> segtw<18:8> (18:7)

18:7 (17:8) kai <2532> esaleuyh <4531> kai <2532> entromov <1790> egenhyh <1096> h <3588> gh <1065> kai <2532> ta <3588> yemelia twn <3588> orewn <3735> etaracyhsan <5015> kai <2532> esaleuyhsan <4531> oti <3754> wrgisyh <3710> autoiv <846> o <3588> yeov <2316>

18:8 <04480> wnmm <01197> wreb <01513> Mylxg <0398> lkat <06310> wypm <0784> saw <0639> wpab <06227> Nse <05927> hle<18:9> (18:8)

18:8 (17:9) anebh <305> kapnov <2586> en <1722> orgh <3709> autou <846> kai <2532> pur <4442> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kateflogisen anyrakev <440> anhfyhsan ap <575> autou <846>

18:9 <07272> wylgr <08478> txt <06205> lprew <03381> dryw <08064> Myms <05186> jyw<18:10> (18:9)

18:9 (17:10) kai <2532> eklinen <2827> ouranon <3772> kai <2532> katebh <2597> kai <2532> gnofov <1105> upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846>

18:10 <07307> xwr <03671> ypnk <05921> le <01675> adyw <05774> Peyw <03742> bwrk <05921> le <07392> bkryw<18:11> (18:10)

18:10 (17:11) kai <2532> epebh <1910> epi <1909> ceroubin kai <2532> epetasyh epetasyh epi <1909> pterugwn <4420> anemwn <417>

18:11 <07834> Myqxs <05645> ybe <04325> Mym <02824> tksx <05521> wtko <05439> wytwbybo <05643> wrto <02822> Ksx <07896> tsy<18:12> (18:11)

18:11 (17:12) kai <2532> eyeto <5087> skotov <4655> apokrufhn autou <846> kuklw autou <846> h <3588> skhnh <4633> autou <846> skoteinon <4652> udwr <5204> en <1722> nefelaiv <3507> aerwn <109>

18:12 <0784> sa <01513> ylxgw <01259> drb <05674> wrbe <05645> wybe <05048> wdgn <05051> hgnm<18:13> (18:12)

18:12 (17:13) apo <575> thv <3588> thlaughsewv enwpion <1799> autou <846> ai <3588> nefelai <3507> dihlyon <1330> calaza <5464> kai <2532> anyrakev <440> purov

18:13 <0784> sa <01513> ylxgw <01259> drb <06963> wlq <05414> Nty <05945> Nwylew <03068> hwhy <08064> Mymsb <07481> Meryw<18:14> (18:13)

18:13 (17:14) kai <2532> ebronthsen ex <1537> ouranou <3772> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> uqistov <5310> edwken <1325> fwnhn <5456> autou <846>

18:14 <02000> Mmhyw <07232> br <01300> Myqrbw <06327> Muypyw <02671> wyux <07971> xlsyw<18:15> (18:14)

18:14 (17:15) kai <2532> exapesteilen <1821> belh <956> kai <2532> eskorpisen <4650> autouv <846> kai <2532> astrapav <796> eplhyunen <4129> kai <2532> sunetaraxen autouv <846>

18:15 <0639> Kpa <07307> xwr <05397> tmsnm <03068> hwhy <01606> Ktregm <08398> lbt <04146> twdowm <01540> wlgyw <04325> Mym <0650> yqypa <07200> waryw<18:16> (18:15)

18:15 (17:16) kai <2532> wfyhsan <3708> ai <3588> phgai <4077> twn <3588> udatwn <5204> kai <2532> anekalufyh <343> ta <3588> yemelia thv <3588> oikoumenhv <3611> apo <575> epitimhsewv sou <4771> kurie <2962> apo <575> empneusewv pneumatov <4151> orghv <3709> sou <4771>

18:16 <07227> Mybr <04325> Mymm <04871> ynsmy <03947> ynxqy <04791> Mwrmm <07971> xlsy<18:17> (18:16)

18:16 (17:17) exapesteilen <1821> ex <1537> uqouv <5311> kai <2532> elaben <2983> me <1473> proselabeto <4355> me <1473> ex <1537> udatwn <5204> pollwn <4183>

18:17 <04480> ynmm <0553> wuma <03588> yk <08130> yanvmw <05794> ze <0341> ybyam <05337> ynlyuy<18:18> (18:17)

18:17 (17:18) rusetai me <1473> ex <1537> ecyrwn <2190> mou <1473> dunatwn <1415> kai <2532> ek <1537> twn <3588> misountwn <3404> me <1473> oti <3754> esterewyhsan <4732> uper <5228> eme <1473>

18:18 <0> yl <04937> Nesml <03068> hwhy <01961> yhyw <0343> ydya <03117> Mwyb <06923> ynwmdqy<18:19> (18:18)

18:18 (17:19) proefyasan <4399> me <1473> en <1722> hmera <2250> kakwsewv <2561> mou <1473> kai <2532> egeneto <1096> kuriov <2962> antisthrigma mou <1473>

18:19 <0> yb <02654> Upx <03588> yk <02502> ynulxy <04800> bxrml <03318> ynayuwyw<18:20> (18:19)

18:19 (17:20) kai <2532> exhgagen <1806> me <1473> eiv <1519> platusmon rusetai me <1473> oti <3754> hyelhsen <2309> me <1473> rusetai me <1473> ex <1537> ecyrwn <2190> mou <1473> dunatwn <1415> kai <2532> ek <1537> twn <3588> misountwn <3404> me <1473>

18:20 <0> yl <07725> bysy <03027> ydy <01252> rbk <06664> yqduk <03068> hwhy <01580> ynlmgy<18:21> (18:20)

18:20 (17:21) kai <2532> antapodwsei <467> moi <1473> kuriov <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> kata <2596> thn <3588> kayariothta twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> antapodwsei <467> moi <1473>

18:21 <0430> yhlam <07561> ytesr <03808> alw <03068> hwhy <01870> ykrd <08104> ytrms <03588> yk<18:22> (18:21)

18:21 (17:22) oti <3754> efulaxa <5442> tav <3588> odouv <3598> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> hsebhsa <764> apo <575> tou <3588> yeou <2316> mou <1473>

18:22 <04480> ynm <05493> ryoa <03808> al <02708> wytqxw <05048> ydgnl <04941> wyjpsm <03605> lk <03588> yk<18:23> (18:22)

18:22 (17:23) oti <3754> panta <3956> ta <3588> krimata <2917> autou <846> enwpion <1799> mou <1473> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> ouk <3364> apesthsa ap <575> emou <1473>

18:23 <05771> ynwem <08104> rmtsaw <05973> wme <08549> Mymt <01961> yhaw<18:24> (18:23)

18:23 (17:24) kai <2532> esomai <1510> amwmov <299> met <3326> autou <846> kai <2532> fulaxomai <5442> apo <575> thv <3588> anomiav <458> mou <1473>

18:24 <05869> wynye <05048> dgnl <03027> ydy <01252> rbk <06664> yqduk <0> yl <03068> hwhy <07725> bsyw<18:25> (18:24)

18:24 (17:25) kai <2532> antapodwsei <467> moi <1473> kuriov <2962> kata <2596> thn <3588> dikaiosunhn <1343> mou <1473> kai <2532> kata <2596> thn <3588> kayariothta twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> enwpion <1799> twn <3588> ofyalmwn <3788> autou <846>

18:25 <08552> Mmtt <08549> Mymt <01399> rbg <05973> Me <02616> doxtt <02623> dyox <05973> Me<18:26> (18:25)

18:25 (17:26) meta <3326> osiou <3741> osiwyhsh kai <2532> meta <3326> androv <435> aywou <121> aywov <121> esh <1510>

18:26 <06617> ltptt <06141> sqe <05973> Mew <01305> rrbtt <01305> rbn <05973> Me<18:27> (18:26)

18:26 (17:27) kai <2532> meta <3326> eklektou <1588> eklektov <1588> esh <1510> kai <2532> meta <3326> streblou diastreqeiv <1294>

18:27 <08213> lypst <07311> twmr <05869> Mynyew <03467> eyswt <06041> yne <05971> Me <0859> hta <03588> yk<18:28> (18:27)

18:27 (17:28) oti <3754> su <4771> laon <2992> tapeinon <5011> swseiv <4982> kai <2532> ofyalmouv <3788> uperhfanwn <5244> tapeinwseiv <5013>

18:28 <02822> yksx <05050> hygy <0430> yhla <03068> hwhy <05216> yrn <0215> ryat <0859> hta <03588> yk<18:29> (18:28)

18:28 (17:29) oti <3754> su <4771> fwtieiv <5461> lucnon <3088> mou <1473> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> fwtieiv <5461> to <3588> skotov <4655> mou <1473>

18:29 <07791> rws <01801> glda <0430> yhlabw <01416> dwdg <07323> Ura <0> Kb <03588> yk<18:30> (18:29)

18:29 (17:30) oti <3754> en <1722> soi <4771> rusyhsomai apo <575> peirathriou kai <2532> en <1722> tw <3588> yew <2316> mou <1473> uperbhsomai <5233> teicov <5038>

18:30 <0> wb <02620> Myoxh <03605> lkl <01931> awh <04043> Ngm <06884> hpwru <03068> hwhy <0565> trma <01870> wkrd <08549> Mymt <0410> lah<18:31> (18:30)

18:30 (17:31) o <3588> yeov <2316> mou <1473> amwmov <299> h <3588> odov <3598> autou <846> ta <3588> logia <3051> kuriou <2962> pepurwmena <4448> uperaspisthv estin <1510> pantwn <3956> twn <3588> elpizontwn <1679> ep <1909> auton <846>

18:31 <0430> wnyhla <02108> ytlwz <06697> rwu <04310> ymw <03068> hwhy <01107> ydelbm <0433> hwla <04310> ym <03588> yk<18:32> (18:31)

18:31 (17:32) oti <3754> tiv <5100> yeov <2316> plhn <4133> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> tiv <5100> yeov <2316> plhn <4133> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473>

18:32 <01870> ykrd <08549> Mymt <05414> Ntyw <02428> lyx <0247> ynrzamh <0410> lah<18:33> (18:32)

18:32 (17:33) o <3588> yeov <2316> o <3588> perizwnnuwn me <1473> dunamin <1411> kai <2532> eyeto <5087> amwmon <299> thn <3588> odon <3598> mou <1473>

18:33 <05975> yndymey <01116> ytmb <05921> lew <0355> twlyak <07272> ylgr <07737> hwsm<18:34> (18:33)

18:33 (17:34) o <3588> katartizomenov <2675> touv <3588> podav <4228> mou <1473> wv <3739> elafou kai <2532> epi <1909> ta <3588> uqhla <5308> istwn <2476> me <1473>

18:34 <02220> ytewrz <05154> hswxn <07198> tsq <05181> htxnw <04421> hmxlml <03027> ydy <03925> dmlm<18:35> (18:34)

18:34 (17:35) didaskwn <1321> ceirav <5495> mou <1473> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> eyou <5087> toxon <5115> calkoun touv <3588> bracionav <1023> mou <1473>

18:35 <07235> ynbrt <06037> Ktwnew <05582> yndeot <03225> Knymyw <03468> Kesy <04043> Ngm <0> yl <05414> Nttw<18:36> (18:35)

18:35 (17:36) kai <2532> edwkav <1325> moi <1473> uperaspismon swthriav <4991> mou <1473> kai <2532> h <3588> dexia <1188> sou <4771> antelabeto mou <1473> kai <2532> h <3588> paideia <3809> sou <4771> anwrywsen me <1473> eiv <1519> telov <5056> kai <2532> h <3588> paideia <3809> sou <4771> auth <846> me <1473> didaxei <1321>

18:36 <07166> ylorq <04571> wdem <03808> alw <08478> ytxt <06806> ydeu <07337> byxrt<18:37> (18:36)

18:36 (17:37) eplatunav <4115> ta <3588> diabhmata mou <1473> upokatw <5270> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> hsyenhsan <770> ta <3588> icnh <2487> mou <1473>

18:37 <03615> Mtwlk <05704> de <07725> bwsa <03808> alw <05381> Mgyvaw <0341> ybywa <07291> Pwdra<18:38> (18:37)

18:37 (17:38) katadiwxw <2614> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> kai <2532> katalhmqomai <2638> autouv <846> kai <2532> ouk <3364> apostrafhsomai <654> ewv <2193> an <302> eklipwsin <1587>

18:38 <07272> ylgr <08478> txt <05307> wlpy <06965> Mwq <03201> wlky <03808> alw <04272> Muxma<18:39> (18:38)

18:38 (17:39) ekyliqw autouv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> dunwntai <1410> sthnai <2476> pesountai <4098> upo <5259> touv <3588> podav <4228> mou <1473>

18:39 <08478> ytxt <06965> ymq <03766> eyrkt <04421> hmxlml <02428> lyx <0247> ynrzatw<18:40> (18:39)

18:39 (17:40) kai <2532> periezwsav <4024> me <1473> dunamin <1411> eiv <1519> polemon <4171> sunepodisav pantav <3956> touv <3588> epanistanomenouv ep <1909> eme <1473> upokatw <5270> mou <1473>

18:40 <06789> Mtymua <08130> yanvmw <06203> Pre <0> yl <05414> httn <0341> ybyaw<18:41> (18:40)

18:40 (17:41) kai <2532> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> edwkav <1325> moi <1473> nwton kai <2532> touv <3588> misountav <3404> me <1473> exwleyreusav

18:41 <06030> Mne <03808> alw <03068> hwhy <05921> le <03467> eyswm <0369> Nyaw <07768> wewsy<18:42> (18:41)

18:41 (17:42) ekekraxan <2896> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> swzwn <4982> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> autwn <846>

18:42 <07324> Mqyra <02351> twuwx <02916> jyjk <07307> xwr <06440> ynp <05921> le <06083> rpek <07833> Mqxsaw<18:43> (18:42)

18:42 (17:43) kai <2532> leptunw autouv <846> wv <3739> coun kata <2596> proswpon <4383> anemou <417> wv <3739> phlon <4081> plateiwn <4116> leanw autouv <846>

18:43 <05647> ynwdbey <03045> ytedy <03808> al <05971> Me <01471> Mywg <07218> sarl <07760> ynmyvt <05971> Me <07379> ybyrm <06403> ynjlpt<18:44> (18:43)

18:43 (17:44) rush me <1473> ex <1537> antilogiwn <485> laou <2992> katasthseiv <2525> me <1473> eiv <1519> kefalhn <2776> eynwn <1484> laov <2992> on <3739> ouk <3364> egnwn <1097> edouleusen <1398> moi <1473>

18:44 <0> yl <03584> wsxky <05236> rkn <01121> ynb <0> yl <08085> wemsy <0241> Nza <08088> emsl<18:45> (18:44)

18:44 (17:45) eiv <1519> akohn <189> wtiou <5621> uphkousen <5219> moi <1473> uioi <5207> allotrioi <245> eqeusanto <5574> moi <1473>

18:45 <04526> Mhytwrgomm <02727> wgrxyw <05034> wlby <05236> rkn <01121> ynb<18:46> (18:45)

18:45 (17:46) uioi <5207> allotrioi <245> epalaiwyhsan <3822> kai <2532> ecwlanan apo <575> twn <3588> tribwn <5147> autwn <846>

18:46 <03468> yesy <0433> yhwla <07311> Mwryw <06697> yrwu <01288> Kwrbw <03068> hwhy <02416> yx<18:47> (18:46)

18:46 (17:47) zh <2198> kuriov <2962> kai <2532> euloghtov <2128> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> uqwyhtw <5312> o <3588> yeov <2316> thv <3588> swthriav <4991> mou <1473>

18:47 <08478> ytxt <05971> Myme <01696> rbdyw <0> yl <05360> twmqn <05414> Ntwnh <0410> lah<18:48> (18:47)

18:47 (17:48) o <3588> yeov <2316> o <3588> didouv <1325> ekdikhseiv <1557> emoi <1473> kai <2532> upotaxav <5293> laouv <2992> up <5259> eme <1473>

18:48 <05337> ynlyut <02555> omx <0376> syam <07311> ynmmwrt <06965> ymq <04480> Nm <0637> Pa <0341> ybyam <06403> yjlpm<18:49> (18:48)

18:48 (17:49) o <3588> rusthv mou <1473> ex <1537> ecyrwn <2190> mou <1473> orgilwn <3711> apo <575> twn <3588> epanistanomenwn ep <1909> eme <1473> uqwseiv <5312> me <1473> apo <575> androv <435> adikou <94> rush me <1473>

18:49 <02167> hrmza <08034> Kmslw <03068> hwhy <01471> Mywgb <03034> Kdwa <03651> Nk <05921> le<18:50> (18:49)

18:49 (17:50) dia <1223> touto <3778> exomologhsomai <1843> soi <4771> en <1722> eynesin <1484> kurie <2962> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> qalw <5567>

18:50 <05769> Mlwe <05704> de <02233> werzlw <01732> dwdl <04899> wxysml <02617> dox <06213> hvew <04428> wklm <03444> twewsy <02167> *lydgm {ldgm} <18:51> (18:50)

18:50 (17:51) megalunwn <3170> tav <3588> swthriav <4991> tou <3588> basilewv <935> autou <846> kai <2532> poiwn <4160> eleov <1656> tw <3588> cristw <5547> autou <846> tw <3588> dauid kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> ewv <2193> aiwnov <165>

19:1 <07549> eyqrh <05046> dygm <03027> wydy <04639> hvemw <0410> la <03519> dwbk <05608> Myrpom <08064> Mymsh( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(19:1)

19:1 (18:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (18:2) oi <3588> ouranoi <3772> dihgountai <1334> doxan <1391> yeou <2316> poihsin <4162> de <1161> ceirwn <5495> autou <846> anaggellei <312> to <3588> sterewma <4733>

19:2 <01847> ted <02331> hwxy <03915> hlyll <03915> hlylw <0562> rma <05042> eyby <03117> Mwyl <03117> Mwy<19:3> (19:2)

19:2 (18:3) hmera <2250> th <3588> hmera <2250> ereugetai <2044> rhma <4487> kai <2532> nux <3571> nukti <3571> anaggellei <312> gnwsin <1108>

19:3 <06963> Mlwq <08085> emsn <01097> ylb <01697> Myrbd <0369> Nyaw <0562> rma <0369> Nya<19:4> (19:3)

19:3 (18:4) ouk <3364> eisin <1510> laliai <2981> oude <3761> logoi <3056> wn <3739> ouci <3364> akouontai <191> ai <3588> fwnai <5456> autwn <846>

19:4 <0> Mhb <0168> lha <07760> Mv <08121> smsl <04405> Mhylm <08398> lbt <07097> huqbw <06957> Mwq <03318> auy <0776> Urah <03605> lkb<19:5> (19:4)

19:4 (18:5) eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> exhlyen <1831> o <3588> fyoggov <5353> autwn <846> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> perata <4009> thv <3588> oikoumenhv <3611> ta <3588> rhmata <4487> autwn <846> en <1722> tw <3588> hliw <2246> eyeto <5087> to <3588> skhnwma <4638> autou <846>

19:5 <0734> xra <07323> Uwrl <01368> rwbgk <07797> vyvy <02646> wtpxm <03318> auy <02860> Ntxk <01931> awhw<19:6> (19:5)

19:5 (18:6) kai <2532> autov <846> wv <3739> numfiov <3566> ekporeuomenov <1607> ek <1537> pastou autou <846> agalliasetai wv <3739> gigav dramein <5143> odon <3598> autou <846>

19:6 <02535> wtmxm <05641> rton <0369> Nyaw <07098> Mtwuq <05921> le <08622> wtpwqtw <04161> wauwm <08064> Mymsh <07097> huqm<19:7> (19:6)

19:6 (18:7) ap <575> akrou tou <3588> ouranou <3772> h <3588> exodov <1841> autou <846> kai <2532> to <3588> katanthma autou <846> ewv <2193> akrou tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> ov <3739> apokrubhsetai <613> thn <3588> yermhn autou <846>

19:7 <06612> ytp <02449> tmykxm <0539> hnman <03068> hwhy <05715> twde <05315> spn <07725> tbysm <08549> hmymt <03068> hwhy <08451> trwt<19:8> (19:7)

19:7 (18:8) o <3588> nomov <3551> tou <3588> kuriou <2962> amwmov <299> epistrefwn <1994> qucav <5590> h <3588> marturia <3141> kuriou <2962> pisth <4103> sofizousa <4679> nhpia <3516>

19:8 <05869> Mynye <0215> tryam <01249> hrb <03068> hwhy <04687> twum <03820> bl <08055> yxmvm <03477> Myrsy <03068> hwhy <06490> ydwqp<19:9> (19:8)

19:8 (18:9) ta <3588> dikaiwmata <1345> kuriou <2962> euyeia <2117> eufrainonta <2165> kardian <2588> h <3588> entolh <1785> kuriou <2962> thlaughv fwtizousa <5461> ofyalmouv <3788>

19:9 <03162> wdxy <06663> wqdu <0571> tma <03068> hwhy <04941> yjpsm <05703> del <05975> tdmwe <02889> hrwhj <03068> hwhy <03374> tary<19:10> (19:9)

19:9 (18:10) o <3588> fobov <5401> kuriou <2962> agnov <53> diamenwn <1265> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165> ta <3588> krimata <2917> kuriou <2962> alhyina <228> dedikaiwmena <1344> epi <1909> to <3588> auto <846>

19:10 <06688> Mypwu <05317> tpnw <01706> sbdm <04966> Myqwtmw <07227> br <06337> zpmw <02091> bhzm <02530> Mydmxnh<19:11> (19:10)

19:10 (18:11) epiyumhta uper <5228> crusion <5553> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> polun <4183> kai <2532> glukutera <1099> uper <5228> meli <3192> kai <2532> khrion <2781>

19:11 <07227> br <06118> bqe <08104> Mrmsb <0> Mhb <02094> rhzn <05650> Kdbe <01571> Mg<19:12> (19:11)

19:11 (18:12) kai <2532> gar <1063> o <3588> doulov <1401> sou <4771> fulassei <5442> auta <846> en <1722> tw <3588> fulassein <5442> auta <846> antapodosiv pollh <4183>

19:12 <05352> ynqn <05641> twrtonm <0995> Nyby <04310> ym <07691> twaygs<19:13> (19:12)

19:12 (18:13) paraptwmata <3900> tiv <5100> sunhsei <4920> ek <1537> twn <3588> krufiwn mou <1473> kayarison <2511> me <1473>

19:13 <07227> br <06588> espm <05352> ytyqnw <08552> Mtya <0227> za <0> yb <04910> wlsmy <0408> la <05650> Kdbe <02820> Kvx <02086> Mydzm <01571> Mg<19:14> (19:13)

19:13 (18:14) kai <2532> apo <575> allotriwn <245> feisai <5339> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> ean <1437> mh <3165> mou <1473> katakurieuswsin <2634> tote <5119> amwmov <299> esomai <1510> kai <2532> kayarisyhsomai <2511> apo <575> amartiav <266> megalhv <3173>

19:14 <01350> ylagw <06697> yrwu <03068> hwhy <06440> Kynpl <03820> ybl <01902> Nwyghw <06310> yp <0561> yrma <07522> Nwurl <01961> wyhy<19:15> (19:14)

19:14 (18:15) kai <2532> esontai <1510> eiv <1519> eudokian <2107> ta <3588> logia <3051> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> kai <2532> h <3588> meleth thv <3588> kardiav <2588> mou <1473> enwpion <1799> sou <4771> dia <1223> pantov <3956> kurie <2962> bohye <998> mou <1473> kai <2532> lutrwta <3086> mou <1473>

20:1 <03290> bqey <0430> yhla <08034> Ms <07682> Kbgvy <06869> hru <03117> Mwyb <03068> hwhy <06030> Kney( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(20:1)

20:1 (19:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (19:2) epakousai sou <4771> kuriov <2962> en <1722> hmera <2250> yliqewv <2347> uperaspisai sou <4771> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> iakwb <2384>

20:2 <05582> Kdeoy <06726> Nwyumw <06944> sdqm <05828> Krze <07971> xlsy<20:3> (20:2)

20:2 (19:3) exaposteilai <1821> soi <4771> bohyeian <996> ex <1537> agiou <40> kai <2532> ek <1537> siwn <4622> antilaboito sou <4771>

20:3 <05542> hlo <01878> hnsdy <05930> Ktlwew <04503> Ktxnm <03605> lk <02142> rkzy<20:4> (20:3)

20:3 (19:4) mnhsyeih <3403> pashv <3956> yusiav <2378> sou <4771> kai <2532> to <3588> olokautwma <3646> sou <4771> pianatw diaqalma

20:4 <04390> almy <06098> Ktue <03605> lkw <03824> Kbblk <0> Kl <05414> Nty<20:5> (20:4)

20:4 (19:5) dwh <1325> soi <4771> kata <2596> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> boulhn <1012> sou <4771> plhrwsai <4137>

20:5 <04862> Kytwlasm <03605> lk <03068> hwhy <04390> almy <01713> lgdn <0430> wnyhla <08034> Msbw <03444> Ktewsyb <07442> hnnrn<20:6> (20:5)

20:5 (19:6) agalliasomeya en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> kai <2532> en <1722> onomati <3686> yeou <2316> hmwn <1473> megalunyhsomeya <3170> plhrwsai <4137> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> aithmata <155> sou <4771>

20:6 <03225> wnymy <03468> esy <01369> twrbgb <06944> wsdq <08064> ymsm <06030> whney <04899> wxysm <03068> hwhy <03467> eyswh <03588> yk <03045> ytedy <06258> hte<20:7> (20:6)

20:6 (19:7) nun <3568> egnwn <1097> oti <3754> eswsen <4982> kuriov <2962> ton <3588> criston <5547> autou <846> epakousetai autou <846> ex <1537> ouranou <3772> agiou <40> autou <846> en <1722> dunasteiaiv h <3588> swthria <4991> thv <3588> dexiav <1188> autou <846>

20:7 <02142> rykzn <0430> wnyhla <03068> hwhy <08034> Msb <0587> wnxnaw <05483> Myowob <0428> hlaw <07393> bkrb <0428> hla<20:8> (20:7)

20:7 (19:8) outoi <3778> en <1722> armasin <716> kai <2532> outoi <3778> en <1722> ippoiv <2462> hmeiv <1473> de <1161> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> megalunyhsomeya <3170>

20:8 <05749> ddwetnw <06965> wnmq <0587> wnxnaw <05307> wlpnw <03766> werk <01992> hmh<20:9> (20:8)

20:8 (19:9) autoi <846> sunepodisyhsan kai <2532> epesan <4098> hmeiv <1473> de <1161> anesthmen <450> kai <2532> anwrywyhmen

20:9 <07121> wnarq <03117> Mwyb <06030> wnney <04428> Klmh <03467> heyswh <03068> hwhy<20:10> (20:9)

20:9 (19:10) kurie <2962> swson <4982> ton <3588> basilea <935> sou <4771> kai <2532> epakouson hmwn <1473> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> epikaleswmeya se <4771>

21:1 <03966> dam <01523> lygy <04100> hm <03444> Ktewsybw <04428> Klm <08055> xmvy <05797> Kzeb <03068> hwhy( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(21:1)

21:1 (20:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid (20:2) kurie <2962> en <1722> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> eufranyhsetai <2165> o <3588> basileuv <935> kai <2532> epi <1909> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> agalliasetai sfodra <4970>

21:2 <05542> hlo <04513> tenm <01077> lb <08193> wytpv <0782> tsraw <0> wl <05414> httn <03820> wbl <08378> twat<21:3> (21:2)

21:2 (20:3) thn <3588> epiyumian <1939> thv <3588> quchv <5590> autou <846> edwkav <1325> autw <846> kai <2532> thn <3588> yelhsin <2308> twn <3588> ceilewn <5491> autou <846> ouk <3364> esterhsav auton <846> diaqalma

21:3 <06337> zp <05850> trje <07218> wsarl <07896> tyst <02896> bwj <01293> twkrb <06923> wnmdqt <03588> yk<21:4> (21:3)

21:3 (20:4) oti <3754> proefyasav <4399> auton <846> en <1722> eulogiaiv <2129> crhstothtov <5544> eyhkav <5087> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> stefanon <4735> ek <1537> liyou <3037> timiou <5093>

21:4 <05703> dew <05769> Mlwe <03117> Mymy <0753> Kra <0> wl <05414> httn <04480> Kmm <07592> las <02416> Myyx<21:5> (21:4)

21:4 (20:5) zwhn <2222> hthsato <154> se <4771> kai <2532> edwkav <1325> autw <846> makrothta hmerwn <2250> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165>

21:5 <05921> wyle <07737> hwst <01926> rdhw <01935> dwh <03444> Ktewsyb <03519> wdwbk <01419> lwdg<21:6> (21:5)

21:5 (20:6) megalh <3173> h <3588> doxa <1391> autou <846> en <1722> tw <3588> swthriw <4992> sou <4771> doxan <1391> kai <2532> megaloprepeian epiyhseiv <2007> ep <1909> auton <846>

21:6 <06440> Kynp <0854> ta <08057> hxmvb <02302> whdxt <05703> del <01293> twkrb <07896> whtyst <03588> yk<21:7> (21:6)

21:6 (20:7) oti <3754> dwseiv <1325> autw <846> eulogian <2129> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165> eufraneiv <2165> auton <846> en <1722> cara <5479> meta <3326> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771>

21:7 <04131> jwmy <01077> lb <05945> Nwyle <02617> doxbw <03068> hwhyb <0982> xjb <04428> Klmh <03588> yk<21:8> (21:7)

21:7 (20:8) oti <3754> o <3588> basileuv <935> elpizei <1679> epi <1909> kurion <2962> kai <2532> en <1722> tw <3588> eleei <1656> tou <3588> uqistou <5310> ou <3364> mh <3165> saleuyh <4531>

21:8 <08130> Kyanv <04672> aumt <03225> Knymy <0341> Kybya <03605> lkl <03027> Kdy <04672> aumt<21:9> (21:8)

21:8 (20:9) eureyeih <2147> h <3588> ceir <5495> sou <4771> pasin <3956> toiv <3588> ecyroiv <2190> sou <4771> h <3588> dexia <1188> sou <4771> euroi <2147> pantav <3956> touv <3588> misountav <3404> se <4771>

21:9 <0784> sa <0398> Mlkatw <01104> Melby <0639> wpab <03068> hwhy <06440> Kynp <06256> tel <0784> sa <08574> rwntk <07896> wmtyst<21:10> (21:9)

21:9 (20:10) yhseiv <5087> autouv <846> wv <3739> klibanon <2823> purov <4442> eiv <1519> kairon <2540> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> kuriov <2962> en <1722> orgh <3709> autou <846> suntaraxei autouv <846> kai <2532> katafagetai <2719> autouv <846> pur <4442>

21:10 <0120> Mda <01121> ynbm <02233> Merzw <06> dbat <0776> Uram <06529> wmyrp<21:11> (21:10)

21:10 (20:11) ton <3588> karpon <2590> autwn <846> apo <575> ghv <1065> apoleiv kai <2532> to <3588> sperma <4690> autwn <846> apo <575> uiwn <5207> anyrwpwn <444>

21:11 <03201> wlkwy <01077> lb <04209> hmzm <02803> wbsx <07451> her <05921> Kyle <05186> wjn <03588> yk<21:12> (21:11)

21:11 (20:12) oti <3754> eklinan <2827> eiv <1519> se <4771> kaka <2556> dielogisanto <1260> boulhn <1012> hn <3739> ou <3364> mh <3165> dunwntai <1410> sthsai <2476>

21:12 <06440> Mhynp <05921> le <03559> Nnwkt <04340> Kyrtymb <07926> Mks <07896> wmtyst <03588> yk<21:13> (21:12)

21:12 (20:13) oti <3754> yhseiv <5087> autouv <846> nwton en <1722> toiv <3588> periloipoiv sou <4771> etoimaseiv <2090> to <3588> proswpon <4383> autwn <846>

21:13 <01369> Ktrwbg <02167> hrmznw <07891> hrysn <05797> Kzeb <03068> hwhy <07311> hmwr<21:14> (21:13)

21:13 (20:14) uqwyhti <5312> kurie <2962> en <1722> th <3588> dunamei <1411> sou <4771> asomen <103> kai <2532> qaloumen <5567> tav <3588> dunasteiav sou <4771>

22:1 <07581> ytgas <01697> yrbd <03444> ytewsym <07350> qwxr <05800> yntbze <04100> hml <0410> yla <0410> yla( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <07837> rxsh <0365> tlya <05921> le <05329> xunml(22:1)

22:1 (21:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> uper <5228> thv <3588> antilhmqewv <484> thv <3588> ewyinhv qalmov <5568> tw <3588> dauid (21:2) o <3588> yeov <2316> o <3588> yeov <2316> mou <1473> proscev <4337> moi <1473> ina <2443> ti <5100> egkatelipev <1459> me <1473> makran <3112> apo <575> thv <3588> swthriav <4991> mou <1473> oi <3588> logoi <3056> twn <3588> paraptwmatwn <3900> mou <1473>

22:2 <0> yl <01747> hymwd <03808> alw <03915> hlylw <06030> hnet <03808> alw <03119> Mmwy <07121> arqa <0430> yhla<22:3> (22:2)

22:2 (21:3) o <3588> yeov <2316> mou <1473> kekraxomai <2896> hmerav <2250> kai <2532> ouk <3364> eisakoush <1522> kai <2532> nuktov <3571> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> anoian emoi <1473>

22:3 <03478> larvy <08416> twlht <03427> bswy <06918> swdq <0859> htaw<22:4> (22:3)

22:3 (21:4) su <4771> de <1161> en <1722> agioiv <40> katoikeiv o <3588> epainov <1868> israhl <2474>

22:4 <06403> wmjlptw <0982> wxjb <01> wnytba <0982> wxjb <0> Kb<22:5> (22:4)

22:4 (21:5) epi <1909> soi <4771> hlpisan <1679> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> hlpisan <1679> kai <2532> errusw autouv <846>

22:5 <0954> wswb <03808> alw <0982> wxjb <0> Kb <04422> wjlmnw <02199> wqez <0413> Kyla<22:6> (22:5)

22:5 (21:6) prov <4314> se <4771> ekekraxan <2896> kai <2532> eswyhsan <4982> epi <1909> soi <4771> hlpisan <1679> kai <2532> ou <3364> kathscunyhsan <2617>

22:6 <05971> Me <0959> ywzbw <0120> Mda <02781> tprx <0376> sya <03808> alw <08438> telwt <0595> yknaw<22:7> (22:6)

22:6 (21:7) egw <1473> de <1161> eimi <1510> skwlhx <4663> kai <2532> ouk <3364> anyrwpov <444> oneidov <3681> anyrwpou <444> kai <2532> exoudenhma laou <2992>

22:7 <07218> sar <05128> weyny <08193> hpvb <06362> wryjpy <0> yl <03932> wgely <07200> yar <03605> lk<22:8> (22:7)

22:7 (21:8) pantev <3956> oi <3588> yewrountev <2334> me <1473> exemukthrisan <1592> me <1473> elalhsan <2980> en <1722> ceilesin <5491> ekinhsan <2795> kefalhn <2776>

22:8 <0> wb <02654> Upx <03588> yk <05337> whlyuy <06403> whjlpy <03068> hwhy <0413> la <01556> lg<22:9> (22:8)

22:8 (21:9) hlpisen <1679> epi <1909> kurion <2962> rusasyw auton <846> swsatw <4982> auton <846> oti <3754> yelei <2309> auton <846>

22:9 <0517> yma <07699> yds <05921> le <0982> yxyjbm <0990> Njbm <01518> yxg <0859> hta <03588> yk<22:10> (22:9)

22:9 (21:10) oti <3754> su <4771> ei <1510> o <3588> ekspasav me <1473> ek <1537> gastrov <1064> h <3588> elpiv <1680> mou <1473> apo <575> mastwn <3149> thv <3588> mhtrov <3384> mou <1473>

22:10 <0859> hta <0410> yla <0517> yma <0990> Njbm <07358> Mxrm <07993> ytklsh <05921> Kyle<22:11> (22:10)

22:10 (21:11) epi <1909> se <4771> eperrifhn ek <1537> mhtrav <3388> ek <1537> koiliav <2836> mhtrov <3384> mou <1473> yeov <2316> mou <1473> ei <1510> su <4771>

22:11 <05826> rzwe <0369> Nya <03588> yk <07138> hbwrq <06869> hru <03588> yk <04480> ynmm <07368> qxrt <0408> la<22:12> (22:11)

22:11 (21:12) mh <3165> aposthv ap <575> emou <1473> oti <3754> yliqiv <2347> egguv <1451> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> o <3588> bohywn <997>

22:12 <03803> ynwrtk <01316> Nsb <047> yryba <07227> Mybr <06499> Myrp <05437> ynwbbo<22:13> (22:12)

22:12 (21:13) periekuklwsan <4033> me <1473> moscoi <3448> polloi <4183> tauroi <5022> pionev periescon <4023> me <1473>

22:13 <07580> gasw <02963> Prj <0738> hyra <06310> Mhyp <05921> yle <06475> wup<22:14> (22:13)

22:13 (21:14) hnoixan <455> ep <1909> eme <1473> to <3588> stoma <4750> autwn <846> wv <3739> lewn <3023> o <3588> arpazwn <726> kai <2532> wruomenov <5612>

22:14 <04578> yem <08432> Kwtb <04549> omn <01749> gnwdk <03820> ybl <01961> hyh <06106> ytwmue <03605> lk <06504> wdrpthw <08210> ytkpsn <04325> Mymk<22:15> (22:14)

22:14 (21:15) wsei <5616> udwr <5204> execuyhn <1632> kai <2532> dieskorpisyh <1287> panta <3956> ta <3588> osta <3747> mou <1473> egenhyh <1096> h <3588> kardia <2588> mou <1473> wsei <5616> khrov thkomenov <5080> en <1722> mesw <3319> thv <3588> koiliav <2836> mou <1473>

22:15 <08239> yntpst <04194> twm <06083> rpelw <04455> yxwqlm <01692> qbdm <03956> ynwslw <03581> yxk <02789> vrxk <03001> sby<22:16> (22:15)

22:15 (21:16) exhranyh <3583> wv <3739> ostrakon h <3588> iscuv <2479> mou <1473> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> mou <1473> kekollhtai <2853> tw <3588> laruggi <2995> mou <1473> kai <2532> eiv <1519> coun yanatou <2288> kathgagev <2609> me <1473>

22:16 <07272> ylgrw <03027> ydy <03738> yrak <05362> ynwpyqh <07489> Myerm <05712> tde <03611> Myblk <05437> ynwbbo <03588> yk<22:17> (22:16)

22:16 (21:17) oti <3754> ekuklwsan <2944> me <1473> kunev <2965> polloi <4183> sunagwgh <4864> ponhreuomenwn periescon <4023> me <1473> wruxan <3736> ceirav <5495> mou <1473> kai <2532> podav <4228>

22:17 <0> yb <07200> wary <05027> wjyby <01992> hmh <06106> ytwmue <03605> lk <05608> rpoa<22:18> (22:17)

22:17 (21:18) exhriymhsa panta <3956> ta <3588> osta <3747> mou <1473> autoi <846> de <1161> katenohsan <2657> kai <2532> epeidon me <1473>

22:18 <01486> lrwg <05307> wlypy <03830> yswbl <05921> lew <01992> Mhl <0899> ydgb <02505> wqlxy<22:19> (22:18)

22:18 (21:19) diemerisanto <1266> ta <3588> imatia <2440> mou <1473> eautoiv <1438> kai <2532> epi <1909> ton <3588> imatismon <2441> mou <1473> ebalon <906> klhron <2819>

22:19 <02363> hswx <05833> ytrzel <0360> ytwlya <07368> qxrt <0408> la <03068> hwhy <0859> htaw<22:20> (22:19)

22:19 (21:20) su <4771> de <1161> kurie <2962> mh <3165> makrunhv thn <3588> bohyeian <996> mou <1473> eiv <1519> thn <3588> antilhmqin <484> mou <1473> proscev <4337>

22:20 <03173> ytdyxy <03611> blk <03027> dym <05315> yspn <02719> brxm <05337> hlyuh<22:21> (22:20)

22:20 (21:21) rusai apo <575> romfaiav thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> kunov <2965> thn <3588> monogenh <3439> mou <1473>

22:21 <06030> yntyne <07214> Mymr <07161> ynrqmw <0738> hyra <06310> ypm <03467> yneyswh<22:22> (22:21)

22:21 (21:22) swson <4982> me <1473> ek <1537> stomatov <4750> leontov <3023> kai <2532> apo <575> keratwn <2768> monokerwtwn thn <3588> tapeinwsin <5014> mou <1473>

22:22 <01984> Kllha <06951> lhq <08432> Kwtb <0251> yxal <08034> Kms <05608> hrpoa<22:23> (22:22)

22:22 (21:23) dihghsomai <1334> to <3588> onoma <3686> sou <4771> toiv <3588> adelfoiv <80> mou <1473> en <1722> mesw <3319> ekklhsiav <1577> umnhsw <5214> se <4771>

22:23 <03478> larvy <02233> erz <03605> lk <04480> wnmm <01481> wrwgw <03513> whwdbk <03290> bqey <02233> erz <03605> lk <01984> whwllh <03068> hwhy <03373> yary<22:24> (22:23)

22:23 (21:24) oi <3588> foboumenoi <5399> kurion <2962> ainesate <134> auton <846> apan <537> to <3588> sperma <4690> iakwb <2384> doxasate <1392> auton <846> fobhyhtwsan <5399> auton <846> apan <537> to <3588> sperma <4690> israhl <2474>

22:24 <08085> ems <0413> wyla <07768> wewsbw <04480> wnmm <06440> wynp <05641> rytoh <03808> alw <06041> yne <06039> twne <08262> Uqs <03808> alw <0959> hzb <03808> al <03588> yk<22:25> (22:24)

22:24 (21:25) oti <3754> ouk <3364> exoudenwsen <1847> oude <3761> proswcyisen <4360> th <3588> dehsei <1162> tou <3588> ptwcou <4434> oude <3761> apestreqen <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> ap <575> emou <1473> kai <2532> en <1722> tw <3588> kekragenai <2896> me <1473> prov <4314> auton <846> eishkousen <1522> mou <1473>

22:25 <03373> wyary <05048> dgn <07999> Mlsa <05088> yrdn <07227> br <06951> lhqb <08416> ytlht <0853> Ktam<22:26> (22:25)

22:25 (21:26) para <3844> sou <4771> o <3588> epainov <1868> mou <1473> en <1722> ekklhsia <1577> megalh <3173> tav <3588> eucav <2171> mou <1473> apodwsw <591> enwpion <1799> twn <3588> foboumenwn <5399> auton <846>

22:26 <05703> del <03824> Mkbbl <02421> yxy <01875> wysrd <03068> hwhy <01984> wllhy <07646> webvyw <06035> Mywne <0398> wlkay<22:27> (22:26)

22:26 (21:27) fagontai <2068> penhtev <3993> kai <2532> emplhsyhsontai kai <2532> ainesousin <134> kurion <2962> oi <3588> ekzhtountev <1567> auton <846> zhsontai <2198> ai <3588> kardiai <2588> autwn <846> eiv <1519> aiwna <165> aiwnov <165>

22:27 <01471> Mywg <04940> twxpsm <03605> lk <06440> Kynpl <07812> wwxtsyw <0776> Ura <0657> yopa <03605> lk <03068> hwhy <0413> la <07725> wbsyw <02142> wrkzy<22:28> (22:27)

22:27 (21:28) mnhsyhsontai <3403> kai <2532> epistrafhsontai <1994> prov <4314> kurion <2962> panta <3956> ta <3588> perata <4009> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> proskunhsousin <4352> enwpion <1799> sou <4771> pasai <3956> ai <3588> patriai <3965> twn <3588> eynwn <1484>

22:28 <01471> Mywgb <04910> lsmw <04410> hkwlmh <03068> hwhyl <03588> yk<22:29> (22:28)

22:28 (21:29) oti <3754> tou <3588> kuriou <2962> h <3588> basileia <932> kai <2532> autov <846> despozei twn <3588> eynwn <1484>

22:29 <02421> hyx <03808> al <05315> wspnw <06083> rpe <03381> ydrwy <03605> lk <03766> werky <06440> wynpl <0776> Ura <01879> ynsd <03605> lk <07812> wwxtsyw <0398> wlka<22:30> (22:29)

22:29 (21:30) efagon <2068> kai <2532> prosekunhsan <4352> pantev <3956> oi <3588> pionev thv <3588> ghv <1065> enwpion <1799> autou <846> propesountai pantev <3956> oi <3588> katabainontev <2597> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> h <3588> quch <5590> mou <1473> autw <846> zh <2198>

22:30 <01755> rwdl <0136> yndal <05608> rpoy <05647> wndbey <02233> erz<22:31> (22:30)

22:30 (21:31) kai <2532> to <3588> sperma <4690> mou <1473> douleusei <1398> autw <846> anaggelhsetai <312> tw <3588> kuriw <2962> genea <1074> h <3588> ercomenh <2064>

22:31 <06213> hve <03588> yk <03205> dlwn <05971> Mel <06666> wtqdu <05046> wdygyw <0935> waby<22:32> (22:31)

22:31 (21:32) kai <2532> anaggelousin <312> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> law <2992> tw <3588> tecyhsomenw <5088> oti <3754> epoihsen <4160> o <3588> kuriov <2962>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA