TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 92:1--100:5

92:1 <05945> Nwyle <08034> Kmsl <02167> rmzlw <03068> hwhyl <03034> twdhl <02896> bwj( (2) ) <07676> tbsh <03117> Mwyl <07892> rys <04210> rwmzm(92:1)

92:1 (91:1) qalmov <5568> wdhv <3592> eiv <1519> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> sabbatou <4521> (91:2) agayon <18> to <3588> exomologeisyai <1843> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> qallein <5567> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> uqiste <5310>

92:2 <03915> twlylb <0530> Ktnwmaw <02617> Kdox <01242> rqbb <05046> dyghl<92:3> (92:2)

92:2 (91:3) tou <3588> anaggellein <312> to <3588> prwi <4404> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kai <2532> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> kata <2596> nukta <3571>

92:3 <03658> rwnkb <01902> Nwygh <05921> yle <05035> lbn <05921> ylew <06218> rwve <05921> yle<92:4> (92:3)

92:3 (91:4) en <1722> dekacordw qalthriw met <3326> wdhv <3592> en <1722> kiyara <2788>

92:4 <07442> Nnra <03027> Kydy <04639> yvemb <06467> Klepb <03068> hwhy <08055> yntxmv <03588> yk<92:5> (92:4)

92:4 (91:5) oti <3754> eufranav <2165> me <1473> kurie <2962> en <1722> tw <3588> poihmati <4161> sou <4771> kai <2532> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771> agalliasomai

92:5 <04284> Kytbsxm <06009> wqme <03966> dam <03068> hwhy <04639> Kyvem <01431> wldg <04100> hm<92:6> (92:5)

92:5 (91:6) wv <3739> emegalunyh <3170> ta <3588> erga <2041> sou <4771> kurie <2962> sfodra <4970> ebayunyhsan <900> oi <3588> dialogismoi <1261> sou <4771>

92:6 <02063> taz <0853> ta <0995> Nyby <03808> al <03684> lyokw <03045> edy <03808> al <01198> reb <0376> sya<92:7> (92:6)

92:6 (91:7) anhr <435> afrwn <878> ou <3364> gnwsetai <1097> kai <2532> asunetov <801> ou <3364> sunhsei <4920> tauta <3778>

92:7 <05704> de <05703> yde <08045> Mdmshl <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <06692> wuyuyw <06212> bve <03644> wmk <07563> Myesr <06524> xrpb<92:8> (92:7)

92:7 (91:8) en <1722> tw <3588> anateilai <393> touv <3588> amartwlouv <268> wv <3739> corton <5528> kai <2532> diekuqan pantev <3956> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458> opwv <3704> an <302> exoleyreuywsin eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>

92:8 <03068> hwhy <05769> Mlel <04791> Mwrm <0859> htaw<92:9> (92:8)

92:8 (91:9) su <4771> de <1161> uqistov <5310> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kurie <2962>

92:9 <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <06504> wdrpty <06> wdbay <0341> Kybya <02009> hnh <03588> yk <03068> hwhy <0341> Kybya <02009> hnh <03588> yk<92:10> (92:9)

92:9 (91:10) oti <3754> idou <2400> oi <3588> ecyroi <2190> sou <4771> apolountai kai <2532> diaskorpisyhsontai <1287> pantev <3956> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458>

92:10 <07488> Nner <08081> Nmsb <01101> ytlb <07161> ynrq <07214> Myark <07311> Mrtw<92:11> (92:10)

92:10 (91:11) kai <2532> uqwyhsetai <5312> wv <3739> monokerwtov to <3588> kerav <2768> mou <1473> kai <2532> to <3588> ghrav <1094> mou <1473> en <1722> elaiw <1637> pioni

92:11 <0241> ynza <08085> hnemst <07489> Myerm <05921> yle <06965> Mymqb <07790> yrwsb <05869> ynye <05027> jbtw<92:12> (92:11)

92:11 (91:12) kai <2532> epeiden o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> en <1722> toiv <3588> ecyroiv <2190> mou <1473> kai <2532> en <1722> toiv <3588> epanistanomenoiv ep <1909> eme <1473> ponhreuomenoiv akousetai <191> to <3588> ouv <3775> mou <1473>

92:12 <07685> hgvy <03844> Nwnblb <0730> zrak <06524> xrpy <08558> rmtk <06662> qydu<92:13> (92:12)

92:12 (91:13) dikaiov <1342> wv <3739> foinix <5404> anyhsei wsei <5616> kedrov h <3588> en <1722> tw <3588> libanw <3030> plhyunyhsetai <4129>

92:13 <06524> wxyrpy <0430> wnyhla <02691> twruxb <03068> hwhy <01004> tybb <08362> Mylwts<92:14> (92:13)

92:13 (91:14) pefuteumenoi <5452> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> en <1722> taiv <3588> aulaiv <833> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> exanyhsousin

92:14 <01961> wyhy <07488> Mynnerw <01879> Mynsd <07872> hbyvb <05107> Nwbwny <05750> dwe<92:15> (92:14)

92:14 (91:15) eti <2089> plhyunyhsontai <4129> en <1722> ghrei <1094> pioni kai <2532> eupayountev esontai <1510>

92:15 <0> wb <05766> *htlwe {htle} <03808> alw <06697> yrwu <03068> hwhy <03477> rsy <03588> yk <05046> dyghl<92:16> (92:15)

92:15 (91:16) tou <3588> anaggeilai <312> oti <3754> euyhv kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> adikia <93> en <1722> autw <846>

93:1 <04131> jwmt <01077> lb <08398> lbt <03559> Nwkt <0637> Pa <0247> rzath <05797> ze <03068> hwhy <03847> sbl <03847> sbl <01348> twag <04427> Klm <03068> hwhy(93:1)

93:1 (92:1) eiv <1519> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> prosabbatou <4315> ote <3753> katwkistai h <3588> gh <1065> ainov <136> wdhv <3592> tw <3588> dauid o <3588> kuriov <2962> ebasileusen <936> euprepeian <2143> enedusato <1746> enedusato <1746> kuriov <2962> dunamin <1411> kai <2532> periezwsato <4024> kai <2532> gar <1063> esterewsen <4732> thn <3588> oikoumenhn <3611> htiv <3748> ou <3364> saleuyhsetai <4531>

93:2 <0859> hta <05769> Mlwem <0227> zam <03678> Kaok <03559> Nwkn(93:2)

93:2 (92:2) etoimov <2092> o <3588> yronov <2362> sou <4771> apo <575> tote <5119> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> su <4771> ei <1510>

93:3 <01796> Mykd <05104> twrhn <05375> wavy <06963> Mlwq <05104> twrhn <05375> wavn <03068> hwhy <05104> twrhn <05375> wavn(93:3)

93:3 (92:3) ephran oi <3588> potamoi <4215> kurie <2962> ephran oi <3588> potamoi <4215> fwnav <5456> autwn <846>

93:4 <03068> hwhy <04791> Mwrmb <0117> ryda <03220> My <04867> yrbsm <0117> Myryda <07227> Mybr <04325> Mym <06963> twlqm(93:4)

93:4 (92:4) apo <575> fwnwn <5456> udatwn <5204> pollwn <4183> yaumastoi <2298> oi <3588> metewrismoi thv <3588> yalasshv <2281> yaumastov <2298> en <1722> uqhloiv <5308> o <3588> kuriov <2962>

93:5 <03117> Mymy <0753> Kral <03068> hwhy <06944> sdq <04998> hwan <01004> Ktybl <03966> dam <0539> wnman <05713> Kytde(93:5)

93:5 (92:5) ta <3588> marturia <3142> sou <4771> epistwyhsan <4104> sfodra <4970> tw <3588> oikw <3624> sou <4771> prepei <4241> agiasma kurie <2962> eiv <1519> makrothta hmerwn <2250>

94:1 <03313> eypwh <05360> twmqn <0410> la <03068> hwhy <05360> twmqn <0410> la(94:1)

94:1 (93:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid tetradi <5064> sabbatwn <4521> o <3588> yeov <2316> ekdikhsewn <1557> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ekdikhsewn <1557> eparrhsiasato

94:2 <01343> Myag <05921> le <01576> lwmg <07725> bsh <0776> Urah <08199> jps <05375> avnh(94:2)

94:2 (93:2) uqwyhti <5312> o <3588> krinwn <2919> thn <3588> ghn <1065> apodov <591> antapodosin toiv <3588> uperhfanoiv <5244>

94:3 <05937> wzley <07563> Myesr <04970> ytm <05704> de <03068> hwhy <07563> Myesr <04970> ytm <05704> de(94:3)

94:3 (93:3) ewv <2193> pote <4218> amartwloi <268> kurie <2962> ewv <2193> pote <4218> amartwloi <268> kauchsontai <2744>

94:4 <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <0559> wrmaty <06277> qte <01696> wrbdy <05042> weyby(94:4)

94:4 (93:4) fyegxontai <5350> kai <2532> lalhsousin <2980> adikian <93> lalhsousin <2980> pantev <3956> oi <3588> ergazomenoi <2038> thn <3588> anomian <458>

94:5 <06031> wney <05159> Ktlxnw <01792> wakdy <03068> hwhy <05971> Kme(94:5)

94:5 (93:5) ton <3588> laon <2992> sou <4771> kurie <2962> etapeinwsan <5013> kai <2532> thn <3588> klhronomian <2817> sou <4771> ekakwsan <2559>

94:6 <07523> wxury <03490> Mymwtyw <02026> wgrhy <01616> rgw <0490> hnmla(94:6)

94:6 (93:6) chran <5503> kai <2532> proshluton <4339> apekteinan <615> kai <2532> orfanouv <3737> efoneusan <5407>

94:7 <03290> bqey <0430> yhla <0995> Nyby <03808> alw <03050> hy <07200> hary <03808> al <0559> wrmayw(94:7)

94:7 (93:7) kai <2532> eipan ouk <3364> oqetai <3708> kuriov <2962> oude <3761> sunhsei <4920> o <3588> yeov <2316> tou <3588> iakwb <2384>

94:8 <07919> wlykvt <04970> ytm <03684> Mylyokw <05971> Meb <01197> Myreb <0995> wnyb(94:8)

94:8 (93:8) sunete <4920> dh <1161> afronev <878> en <1722> tw <3588> law <2992> kai <2532> mwroi <3474> pote <4218> fronhsate <5426>

94:9 <05027> jyby <03808> alh <05869> Nye <03335> ruy <0518> Ma <08085> emsy <03808> alh <0241> Nza <05193> ejnh(94:9)

94:9 (93:9) o <3588> futeusav <5452> to <3588> ouv <3775> ouci <3364> akouei <191> h <2228> o <3588> plasav <4111> ton <3588> ofyalmon <3788> ou <3364> katanoei <2657>

94:10 <01847> ted <0120> Mda <03925> dmlmh <03198> xykwy <03808> alh <01471> Mywg <03256> royh(94:10)

94:10 (93:10) o <3588> paideuwn <3811> eynh <1484> ouci <3364> elegxei <1651> o <3588> didaskwn <1321> anyrwpon <444> gnwsin <1108>

94:11 <01892> lbh <01992> hmh <03588> yk <0120> Mda <04284> twbsxm <03045> edy <03068> hwhy(94:11)

94:11 (93:11) kuriov <2962> ginwskei <1097> touv <3588> dialogismouv <1261> twn <3588> anyrwpwn <444> oti <3754> eisin <1510> mataioi <3152>

94:12 <03925> wndmlt <08451> Ktrwtmw <03050> hy <03256> wnroyt <0834> rsa <01397> rbgh <0835> yrsa(94:12)

94:12 (93:12) makariov <3107> anyrwpov <444> on <3739> an <302> su <4771> paideushv <3811> kurie <2962> kai <2532> ek <1537> tou <3588> nomou <3551> sou <4771> didaxhv <1321> auton <846>

94:13 <07845> txs <07563> esrl <03738> hrky <05704> de <07451> er <03117> ymym <0> wl <08252> jyqshl(94:13)

94:13 (93:13) tou <3588> praunai autw <846> af <575> hmerwn <2250> ponhrwn <4190> ewv <2193> ou <3739> orugh <3736> tw <3588> amartwlw <268> boyrov

94:14 <05800> bzey <03808> al <05159> wtlxnw <05971> wme <03068> hwhy <05203> sjy <03808> al <03588> yk(94:14)

94:14 (93:14) oti <3754> ouk <3364> apwsetai kuriov <2962> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846> ouk <3364> egkataleiqei <1459>

94:15 <03820> bl <03477> yrsy <03605> lk <0310> wyrxaw <04941> jpsm <07725> bwsy <06664> qdu <05704> de <03588> yk(94:15)

94:15 (93:15) ewv <2193> ou <3739> dikaiosunh <1343> epistreqh <1994> eiv <1519> krisin <2920> kai <2532> ecomenoi <2192> authv <846> pantev <3956> oi <3588> euyeiv <2117> th <3588> kardia <2588> diaqalma

94:16 <0205> Nwa <06466> ylep <05973> Me <0> yl <03320> buyty <04310> ym <07489> Myerm <05973> Me <0> yl <06965> Mwqy <04310> ym(94:16)

94:16 (93:16) tiv <5100> anasthsetai <450> moi <1473> epi <1909> ponhreuomenouv h <2228> tiv <5100> sumparasthsetai moi <1473> epi <1909> ergazomenouv <2038> thn <3588> anomian <458>

94:17 <05315> yspn <01745> hmwd <07931> hnks <04592> jemk <0> yl <05833> htrze <03068> hwhy <03884> ylwl(94:17)

94:17 (93:17) ei <1487> mh <3165> oti <3754> kuriov <2962> ebohyhsen <997> moi <1473> para <3844> bracu <1024> parwkhsen tw <3588> adh <86> h <3588> quch <5590> mou <1473>

94:18 <05582> yndeoy <03068> hwhy <02617> Kdox <07272> ylgr <04131> hjm <0559> ytrma <0518> Ma(94:18)

94:18 (93:18) ei <1487> elegon <3004> sesaleutai <4531> o <3588> pouv <4228> mou <1473> to <3588> eleov <1656> sou <4771> kurie <2962> bohyei <997> moi <1473>

94:19 <05315> yspn <08173> wesesy <08575> Kymwxnt <07130> ybrqb <08312> yperv <07230> brb(94:19)

94:19 (93:19) kurie <2962> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> odunwn <3601> mou <1473> en <1722> th <3588> kardia <2588> mou <1473> ai <3588> paraklhseiv <3874> sou <4771> hgaphsan <25> thn <3588> quchn <5590> mou <1473>

94:20 <02706> qx <05921> yle <05999> lme <03335> ruy <01942> twwh <03678> aok <02266> Krbxyh(94:20)

94:20 (93:20) mh <3165> sumprosestai soi <4771> yronov <2362> anomiav <458> o <3588> plasswn <4111> kopon <2873> epi <1909> prostagmati

94:21 <07561> weysry <05355> yqn <01818> Mdw <06662> qydu <05315> spn <05921> le <01413> wdwgy(94:21)

94:21 (93:21) yhreusousin <2340> epi <1909> quchn <5590> dikaiou <1342> kai <2532> aima <129> aywon <121> katadikasontai <2613>

94:22 <04268> yoxm <06697> rwul <0430> yhlaw <04869> bgvml <0> yl <03068> hwhy <01961> yhyw(94:22)

94:22 (93:22) kai <2532> egeneto <1096> moi <1473> kuriov <2962> eiv <1519> katafughn kai <2532> o <3588> yeov <2316> mou <1473> eiv <1519> bohyon <998> elpidov <1680> mou <1473>

94:23 <0430> wnyhla <03068> hwhy <06789> Mtymuy <06789> Mtymuy <07451> Mterbw <0205> Mnwa <0853> ta <05921> Mhyle <07725> bsyw(94:23)

94:23 (93:23) kai <2532> apodwsei <591> autoiv <846> thn <3588> anomian <458> autwn <846> kai <2532> kata <2596> thn <3588> ponhrian <4189> autwn <846> afaniei autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473>

95:1 <03468> wnesy <06697> rwul <07321> heyrn <03068> hwhyl <07442> hnnrn <01980> wkl(95:1)

95:1 (94:1) ainov <136> wdhv <3592> tw <3588> dauid deute <1205> agalliaswmeya tw <3588> kuriw <2962> alalaxwmen <214> tw <3588> yew <2316> tw <3588> swthri <4990> hmwn <1473>

95:2 <0> wl <07321> eyrn <02158> twrmzb <08426> hdwtb <06440> wynp <06923> hmdqn(95:2)

95:2 (94:2) profyaswmen <4399> to <3588> proswpon <4383> autou <846> en <1722> exomologhsei kai <2532> en <1722> qalmoiv <5568> alalaxwmen <214> autw <846>

95:3 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <01419> lwdg <04428> Klmw <03068> hwhy <01419> lwdg <0410> la <03588> yk(95:3)

95:3 (94:3) oti <3754> yeov <2316> megav <3173> kuriov <2962> kai <2532> basileuv <935> megav <3173> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

95:4 <0> wl <02022> Myrh <08443> twpewtw <0776> Ura <04278> yrqxm <03027> wdyb <0834> rsa(95:4)

95:4 (94:4) oti <3754> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> ta <3588> perata <4009> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ta <3588> uqh <5311> twn <3588> orewn <3735> autou <846> eisin <1510>

95:5 <03335> wruy <03027> wydy <03006> tsbyw <06213> whve <01931> awhw <03220> Myh <0> wl <0834> rsa(95:5)

95:5 (94:5) oti <3754> autou <846> estin <1510> h <3588> yalassa <2281> kai <2532> autov <846> epoihsen <4160> authn <846> kai <2532> thn <3588> xhran <3584> ai <3588> ceirev <5495> autou <846> eplasan <4111>

95:6 <06213> wnve <03068> hwhy <06440> ynpl <01288> hkrbn <03766> herknw <07812> hwxtsn <0935> wab(95:6)

95:6 (94:6) deute <1205> proskunhswmen <4352> kai <2532> prospeswmen <4363> autw <846> kai <2532> klauswmen <2799> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> poihsantov <4160> hmav <1473>

95:7 <08085> wemst <06963> wlqb <0518> Ma <03117> Mwyh <03027> wdy <06629> Nauw <04830> wtyerm <05971> Me <0587> wnxnaw <0430> wnyhla <01931> awh <03588> yk(95:7)

95:7 (94:7) oti <3754> autov <846> estin <1510> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kai <2532> hmeiv <1473> laov <2992> nomhv <3542> autou <846> kai <2532> probata <4263> ceirov <5495> autou <846> shmeron <4594> ean <1437> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846> akoushte <191>

95:8 <04057> rbdmb <04531> hom <03117> Mwyk <04808> hbyrmk <03824> Mkbbl <07185> wsqt <0408> la(95:8)

95:8 (94:8) mh <3165> sklhrunhte <4645> tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> wv <3739> en <1722> tw <3588> parapikrasmw <3894> kata <2596> thn <3588> hmeran <2250> tou <3588> peirasmou <3986> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

95:9 <06467> ylep <07200> war <01571> Mg <0974> ynwnxb <01> Mkytwba <05254> ynwon <0834> rsa(95:9)

95:9 (94:9) ou <3739> epeirasan <3985> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> edokimasan <1381> kai <2532> eidosan <3708> ta <3588> erga <2041> mou <1473>

95:10 <01870> ykrd <03045> wedy <03808> al <01992> Mhw <01992> Mh <03824> bbl <08582> yet <05971> Me <0559> rmaw <01755> rwdb <06962> jwqa <08141> hns <0705> Myebra(95:10)

95:10 (94:10) tessarakonta <5062> eth <2094> proswcyisa <4360> th <3588> genea <1074> ekeinh <1565> kai <2532> eipa aei <104> planwntai <4105> th <3588> kardia <2588> kai <2532> autoi <846> ouk <3364> egnwsan <1097> tav <3588> odouv <3598> mou <1473>

95:11 <04496> ytxwnm <0413> la <0935> Nwaby <0518> Ma <0639> ypab <07650> ytebsn <0834> rsa(95:11)

95:11 (94:11) wv <3739> wmosa en <1722> th <3588> orgh <3709> mou <1473> ei <1487> eiseleusontai <1525> eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> mou <1473>

96:1 <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhyl <07891> wrys <02319> sdx <07892> rys <03068> hwhyl <07891> wrys(96:1)

96:1 (95:1) ote <3753> o <3588> oikov <3624> wkodomeito <3618> meta <3326> thn <3588> aicmalwsian <161> wdh <3592> tw <3588> dauid asate <103> tw <3588> kuriw <2962> asma kainon <2537> asate <103> tw <3588> kuriw <2962> pasa <3956> h <3588> gh <1065>

96:2 <03444> wtewsy <03117> Mwyl <03117> Mwym <01319> wrvb <08034> wms <01288> wkrb <03068> hwhyl <07891> wrys(96:2)

96:2 (95:2) asate <103> tw <3588> kuriw <2962> euloghsate <2127> to <3588> onoma <3686> autou <846> euaggelizesye <2097> hmeran <2250> ex <1537> hmerav <2250> to <3588> swthrion <4992> autou <846>

96:3 <06381> wytwalpn <05971> Mymeh <03605> lkb <03519> wdwbk <01471> Mywgb <05608> wrpo(96:3)

96:3 (95:3) anaggeilate <312> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> thn <3588> doxan <1391> autou <846> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> laoiv <2992> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846>

96:4 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <01931> awh <03372> arwn <03966> dam <01984> llhmw <03068> hwhy <01419> lwdg <03588> yk(96:4)

96:4 (95:4) oti <3754> megav <3173> kuriov <2962> kai <2532> ainetov sfodra <4970> foberov <5398> estin <1510> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

96:5 <06213> hve <08064> Myms <03068> hwhyw <0457> Mylyla <05971> Mymeh <0430> yhla <03605> lk <03588> yk(96:5)

96:5 (95:5) oti <3754> pantev <3956> oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> daimonia <1140> o <3588> de <1161> kuriov <2962> touv <3588> ouranouv <3772> epoihsen <4160>

96:6 <04720> wsdqmb <08597> traptw <05797> ze <06440> wynpl <01926> rdhw <01935> dwh(96:6)

96:6 (95:6) exomologhsiv kai <2532> wraiothv enwpion <1799> autou <846> agiwsunh <42> kai <2532> megaloprepeia en <1722> tw <3588> agiasmati autou <846>

96:7 <05797> zew <03519> dwbk <03068> hwhyl <03051> wbh <05971> Myme <04940> twxpsm <03068> hwhyl <03051> wbh(96:7)

96:7 (95:7) enegkate <5342> tw <3588> kuriw <2962> ai <3588> patriai <3965> twn <3588> eynwn <1484> enegkate <5342> tw <3588> kuriw <2962> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092>

96:8 <02691> wytwruxl <0935> wabw <04503> hxnm <05375> wav <08034> wms <03519> dwbk <03068> hwhyl <03051> wbh(96:8)

96:8 (95:8) enegkate <5342> tw <3588> kuriw <2962> doxan <1391> onomati <3686> autou <846> arate <142> yusiav <2378> kai <2532> eisporeuesye <1531> eiv <1519> tav <3588> aulav <833> autou <846>

96:9 <0776> Urah <03605> lk <06440> wynpm <02342> wlyx <06944> sdq <01927> trdhb <03068> hwhyl <07812> wwxtsh(96:9)

96:9 (95:9) proskunhsate <4352> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> aulh <833> agia <40> autou <846> saleuyhtw <4531> apo <575> proswpou <4383> autou <846> pasa <3956> h <3588> gh <1065>

96:10 <04339> Myrsymb <05971> Myme <01777> Nydy <04131> jwmt <01077> lb <08398> lbt <03559> Nwkt <0637> Pa <04427> Klm <03068> hwhy <01471> Mywgb <0559> wrma(96:10)

96:10 (95:10) eipate en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> o <3588> kuriov <2962> ebasileusen <936> kai <2532> gar <1063> katwrywsen thn <3588> oikoumenhn <3611> htiv <3748> ou <3364> saleuyhsetai <4531> krinei <2919> laouv <2992> en <1722> euyuthti <2118>

96:11 <04393> walmw <03220> Myh <07481> Mery <0776> Urah <01523> lgtw <08064> Mymsh <08055> wxmvy(96:11)

96:11 (95:11) eufrainesywsan <2165> oi <3588> ouranoi <3772> kai <2532> agalliasyw h <3588> gh <1065> saleuyhtw <4531> h <3588> yalassa <2281> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846>

96:12 <03293> rey <06086> yue <03605> lk <07442> wnnry <0227> za <0> wb <0834> rsa <03605> lkw <07704> ydv <05937> zley(96:12)

96:12 (95:12) carhsetai <5463> ta <3588> pedia kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autoiv <846> tote <5119> agalliasontai panta <3956> ta <3588> xula <3586> tou <3588> drumou

96:13 <0530> wtnwmab <05971> Mymew <06664> qdub <08398> lbt <08199> jpsy <0776> Urah <08199> jpsl <0935> ab <03588> yk <0935> ab <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynpl(96:13)

96:13 (95:13) pro <4253> proswpou <4383> kuriou <2962> oti <3754> ercetai <2064> oti <3754> ercetai <2064> krinai <2919> thn <3588> ghn <1065> krinei <2919> thn <3588> oikoumenhn <3611> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> laouv <2992> en <1722> th <3588> alhyeia <225> autou <846>

97:1 <07227> Mybr <0339> Myya <08055> wxmvy <0776> Urah <01523> lgt <04427> Klm <03068> hwhy(97:1)

97:1 (96:1) tw <3588> dauid ote <3753> h <3588> gh <1065> autou <846> kayistatai <2523> o <3588> kuriov <2962> ebasileusen <936> agalliasyw h <3588> gh <1065> eufranyhtwsan <2165> nhsoi <3520> pollai <4183>

97:2 <03678> waok <04349> Nwkm <04941> jpsmw <06664> qdu <05439> wybybo <06205> lprew <06051> Nne(97:2)

97:2 (96:2) nefelh <3507> kai <2532> gnofov <1105> kuklw autou <846> dikaiosunh <1343> kai <2532> krima <2917> katorywsiv tou <3588> yronou <2362> autou <846>

97:3 <06862> wyru <05439> bybo <03857> jhltw <01980> Klt <06440> wynpl <0784> sa(97:3)

97:3 (96:3) pur <4442> enantion <1726> autou <846> proporeusetai <4313> kai <2532> flogiei <5394> kuklw touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846>

97:4 <0776> Urah <02342> lxtw <07200> htar <08398> lbt <01300> wyqrb <0215> wryah(97:4)

97:4 (96:4) efanan <5316> ai <3588> astrapai <796> autou <846> th <3588> oikoumenh <3611> eiden <3708> kai <2532> esaleuyh <4531> h <3588> gh <1065>

97:5 <0776> Urah <03605> lk <0113> Nwda <06440> ynplm <03068> hwhy <06440> ynplm <04549> womn <01749> gnwdk <02022> Myrh(97:5)

97:5 (96:5) ta <3588> orh <3735> etakhsan <5080> wsei <5616> khrov apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

97:6 <03519> wdwbk <05971> Mymeh <03605> lk <07200> warw <06664> wqdu <08064> Mymsh <05046> wdygh(97:6)

97:6 (96:6) anhggeilan <312> oi <3588> ouranoi <3772> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> kai <2532> eidosan <3708> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992> thn <3588> doxan <1391> autou <846>

97:7 <0430> Myhla <03605> lk <0> wl <07812> wwxtsh <0457> Mylylab <01984> Myllhtmh <06459> lop <05647> ydbe <03605> lk <0954> wsby(97:7)

97:7 (96:7) aiscunyhtwsan <153> pantev <3956> oi <3588> proskunountev <4352> toiv <3588> gluptoiv oi <3588> egkaucwmenoi en <1722> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> proskunhsate <4352> autw <846> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> autou <846>

97:8 <03068> hwhy <04941> Kyjpsm <04616> Neml <03063> hdwhy <01323> twnb <01523> hnlgtw <06726> Nwyu <08055> xmvtw <08085> hems(97:8)

97:8 (96:8) hkousen <191> kai <2532> eufranyh <2165> siwn <4622> kai <2532> hgalliasanto ai <3588> yugaterev <2364> thv <3588> ioudaiav <2449> eneken twn <3588> krimatwn <2917> sou <4771> kurie <2962>

97:9 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <05927> tylen <03966> dam <0776> Urah <03605> lk <05921> le <05945> Nwyle <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk(97:9)

97:9 (96:9) oti <3754> su <4771> ei <1510> kuriov <2962> o <3588> uqistov <5310> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> sfodra <4970> uperuqwyhv <5251> uper <5228> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

97:10 <05337> Mlyuy <07563> Myesr <03027> dym <02623> wydyox <05315> twspn <08104> rms <07451> er <08130> wanv <03068> hwhy <0157> ybha(97:10)

97:10 (96:10) oi <3588> agapwntev <25> ton <3588> kurion <2962> miseite <3404> ponhron <4190> fulassei <5442> kuriov <2962> tav <3588> qucav <5590> twn <3588> osiwn <3741> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> amartwlwn <268> rusetai autouv <846>

97:11 <08057> hxmv <03820> bl <03477> yrsylw <06662> qydul <02232> erz <0216> rwa(97:11)

97:11 (96:11) fwv <5457> aneteilen <393> tw <3588> dikaiw <1342> kai <2532> toiv <3588> euyesi <2117> th <3588> kardia <2588> eufrosunh <2167>

97:12 <06944> wsdq <02143> rkzl <03034> wdwhw <03068> hwhyb <06662> Myqydu <08055> wxmv(97:12)

97:12 (96:12) eufranyhte <2165> dikaioi <1342> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> exomologeisye <1843> th <3588> mnhmh <3420> thv <3588> agiwsunhv <42> autou <846>

98:1 <06944> wsdq <02220> ewrzw <03225> wnymy <0> wl <03467> heyswh <06213> hve <06381> twalpn <03588> yk <02319> sdx <07892> rys <03068> hwhyl <07891> wrys <04210> rwmzm(98:1)

98:1 (97:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid asate <103> tw <3588> kuriw <2962> asma kainon <2537> oti <3754> yaumasta <2298> epoihsen <4160> kuriov <2962> eswsen <4982> autw <846> h <3588> dexia <1188> autou <846> kai <2532> o <3588> braciwn <1023> o <3588> agiov <40> autou <846>

98:2 <06666> wtqdu <01540> hlg <01471> Mywgh <05869> ynyel <03444> wtewsy <03068> hwhy <03045> eydwh(98:2)

98:2 (97:2) egnwrisen <1107> kuriov <2962> to <3588> swthrion <4992> autou <846> enantion <1726> twn <3588> eynwn <1484> apekaluqen <601> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846>

98:3 <0430> wnyhla <03444> tewsy <0853> ta <0776> Ura <0657> yopa <03605> lk <07200> war <03478> larvy <01004> tybl <0530> wtnwmaw <02617> wdox <02142> rkz(98:3)

98:3 (97:3) emnhsyh <3403> tou <3588> eleouv <1656> autou <846> tw <3588> iakwb <2384> kai <2532> thv <3588> alhyeiav <225> autou <846> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> eidosan <3708> panta <3956> ta <3588> perata <4009> thv <3588> ghv <1065> to <3588> swthrion <4992> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473>

98:4 <02167> wrmzw <07442> wnnrw <06476> wxup <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhyl <07321> weyrh(98:4)

98:4 (97:4) alalaxate <214> tw <3588> yew <2316> pasa <3956> h <3588> gh <1065> asate <103> kai <2532> agalliasye kai <2532> qalate <5567>

98:5 <02172> hrmz <06963> lwqw <03658> rwnkb <03658> rwnkb <03068> hwhyl <02167> wrmz(98:5)

98:5 (97:5) qalate <5567> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> kiyara <2788> en <1722> kiyara <2788> kai <2532> fwnh <5456> qalmou <5568>

98:6 <03068> hwhy <04428> Klmh <06440> ynpl <07321> weyrh <07782> rpws <06963> lwqw <02689> twruuxb(98:6)

98:6 (97:6) en <1722> salpigxin <4536> elataiv kai <2532> fwnh <5456> salpiggov <4536> keratinhv alalaxate <214> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> kuriou <2962>

98:7 <0> hb <03427> ybsyw <08398> lbt <04393> walmw <03220> Myh <07481> Mery(98:7)

98:7 (97:7) saleuyhtw <4531> h <3588> yalassa <2281> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846> h <3588> oikoumenh <3611> kai <2532> oi <3588> katoikountev en <1722> auth <846>

98:8 <07442> wnnry <02022> Myrh <03162> dxy <03709> Pk <04222> waxmy <05104> twrhn(98:8)

98:8 (97:8) potamoi <4215> krothsousin ceiri <5495> epi <1909> to <3588> auto <846> ta <3588> orh <3735> agalliasontai

98:9 <04339> Myrsymb <05971> Mymew <06664> qdub <08398> lbt <08199> jpsy <0776> Urah <08199> jpsl <0935> ab <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynpl(98:9)

98:9 (97:9) oti <3754> hkei <1854> krinai <2919> thn <3588> ghn <1065> krinei <2919> thn <3588> oikoumenhn <3611> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> laouv <2992> en <1722> euyuthti <2118>

99:1 <0776> Urah <05120> jwnt <03742> Mybwrk <03427> bsy <05971> Myme <07264> wzgry <04427> Klm <03068> hwhy(99:1)

99:1 (98:1) qalmov <5568> tw <3588> dauid o <3588> kuriov <2962> ebasileusen <936> orgizesywsan <3710> laoi <2992> o <3588> kayhmenov <2521> epi <1909> twn <3588> ceroubin saleuyhtw <4531> h <3588> gh <1065>

99:2 <05971> Mymeh <03605> lk <05921> le <01931> awh <07311> Mrw <01419> lwdg <06726> Nwyub <03068> hwhy(99:2)

99:2 (98:2) kuriov <2962> en <1722> siwn <4622> megav <3173> kai <2532> uqhlov <5308> estin <1510> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> laouv <2992>

99:3 <01931> awh <06918> swdq <03372> arwnw <01419> lwdg <08034> Kms <03034> wdwy(99:3)

99:3 (98:3) exomologhsasywsan <1843> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> tw <3588> megalw <3173> oti <3754> foberon <5398> kai <2532> agion <40> estin <1510>

99:4 <06213> tyve <0859> hta <03290> bqeyb <06666> hqduw <04941> jpsm <04339> Myrsym <03559> tnnwk <0859> hta <0157> bha <04941> jpsm <04428> Klm <05797> zew(99:4)

99:4 (98:4) kai <2532> timh <5092> basilewv <935> krisin <2920> agapa <25> su <4771> htoimasav <2090> euyuthtav <2118> krisin <2920> kai <2532> dikaiosunhn <1343> en <1722> iakwb <2384> su <4771> epoihsav <4160>

99:5 <01931> awh <06918> swdq <07272> wylgr <01916> Mdhl <07812> wwxtshw <0430> wnyhla <03068> hwhy <07311> wmmwr(99:5)

99:5 (98:5) uqoute <5312> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473> kai <2532> proskuneite <4352> tw <3588> upopodiw <5286> twn <3588> podwn <4228> autou <846> oti <3754> agiov <40> estin <1510>

99:6 <06030> Mney <01931> awhw <03068> hwhy <0413> la <07121> Myarq <08034> wms <07121> yarqb <08050> lawmsw <03548> wynhkb <0175> Nrhaw <04872> hsm(99:6)

99:6 (98:6) mwushv kai <2532> aarwn <2> en <1722> toiv <3588> iereusin <2409> autou <846> kai <2532> samouhl <4545> en <1722> toiv <3588> epikaloumenoiv to <3588> onoma <3686> autou <846> epekalounto ton <3588> kurion <2962> kai <2532> autov <846> ephkousen autwn <846>

99:7 <0> wml <05414> Ntn <02706> qxw <05713> wytde <08104> wrms <0413> Mhyla <01696> rbdy <06051> Nne <05982> dwmeb(99:7)

99:7 (98:7) en <1722> stulw <4769> nefelhv <3507> elalei <2980> prov <4314> autouv <846> efulasson <5442> ta <3588> marturia <3142> autou <846> kai <2532> ta <3588> prostagmata a <3739> edwken <1325> autoiv <846>

99:8 <05949> Mtwlyle <05921> le <05358> Mqnw <01992> Mhl <01961> tyyh <05375> avn <0410> la <06030> Mtyne <0859> hta <0430> wnyhla <03069> hwhy(99:8)

99:8 (98:8) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> su <4771> ephkouev autwn <846> o <3588> yeov <2316> su <4771> euilatov eginou <1096> autoiv <846> kai <2532> ekdikwn <1556> epi <1909> panta <3956> ta <3588> epithdeumata autwn <846>

99:9 <0430> wnyhla <03068> hwhy <06918> swdq <03588> yk <06944> wsdq <02022> rhl <07812> wwxtshw <0430> wnyhla <03068> hwhy <07311> wmmwr(99:9)

99:9 (98:9) uqoute <5312> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> hmwn <1473> kai <2532> proskuneite <4352> eiv <1519> orov <3735> agion <40> autou <846> oti <3754> agiov <40> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473>

100:1 <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhyl <07321> weyrh <08426> hdwtl <04210> rwmzm(100:1)

100:1 (99:1) qalmov <5568> eiv <1519> exomologhsin alalaxate <214> tw <3588> kuriw <2962> pasa <3956> h <3588> gh <1065>

100:2 <07445> hnnrb <06440> wynpl <0935> wab <08057> hxmvb <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbe(100:2)

100:2 (99:2) douleusate <1398> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> eufrosunh <2167> eiselyate <1525> enwpion <1799> autou <846> en <1722> agalliasei <20>

100:3 <04830> wtyerm <06629> Nauw <05971> wme <0587> wnxna <03808> *wlw {alw} <06213> wnve <01931> awh <0430> Myhla <01931> awh <03068> hwhy <03588> yk <03045> wed(100:3)

100:3 (99:3) gnwte <1097> oti <3754> kuriov <2962> autov <846> estin <1510> o <3588> yeov <2316> autov <846> epoihsen <4160> hmav <1473> kai <2532> ouc <3364> hmeiv <1473> laov <2992> autou <846> kai <2532> probata <4263> thv <3588> nomhv <3542> autou <846>

100:4 <08034> wms <01288> wkrb <0> wl <03034> wdwh <08416> hlhtb <02691> wytrux <08426> hdwtb <08179> wyres <0935> wab(100:4)

100:4 (99:4) eiselyate <1525> eiv <1519> tav <3588> pulav <4439> autou <846> en <1722> exomologhsei eiv <1519> tav <3588> aulav <833> autou <846> en <1722> umnoiv <5215> exomologeisye <1843> autw <846> aineite <134> to <3588> onoma <3686> autou <846>

100:5 <0530> wtnwma <01755> rdw <01755> rd <05704> dew <02617> wdox <05769> Mlwel <03068> hwhy <02896> bwj <03588> yk(100:5)

100:5 (99:5) oti <3754> crhstov <5543> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846> kai <2532> ewv <2193> geneav <1074> kai <2532> geneav <1074> h <3588> alhyeia <225> autou <846>TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA