TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 101:1--105:45

101:1 <02167> hrmza <03068> hwhy <0> Kl <07891> hrysa <04941> jpsmw <02617> dox <04210> rwmzm <01732> dwdl(101:1)

101:1 (100:1) tw <3588> dauid qalmov <5568> eleov <1656> kai <2532> krisin <2920> asomai <103> soi <4771> kurie <2962>

101:2 <01004> ytyb <07130> brqb <03824> ybbl <08537> Mtb <01980> Klhta <0413> yla <0935> awbt <04970> ytm <08549> Mymt <01870> Krdb <07919> hlykva(101:2)

101:2 (100:2) qalw <5567> kai <2532> sunhsw <4920> en <1722> odw <3598> amwmw <299> pote <4218> hxeiv <1854> prov <4314> me <1473> dieporeuomhn <1279> en <1722> akakia kardiav <2588> mou <1473> en <1722> mesw <3319> tou <3588> oikou <3624> mou <1473>

101:3 <0> yb <01692> qbdy <03808> al <08130> ytanv <07750> Myjo <06213> hve <01100> leylb <01697> rbd <05869> ynye <05048> dgnl <07896> tysa <03808> al(101:3)

101:3 (100:3) ou <3364> proeyemhn pro <4253> ofyalmwn <3788> mou <1473> pragma <4229> paranomon poiountav <4160> parabaseiv <3847> emishsa <3404>

101:4 <03045> eda <03808> al <07451> er <04480> ynmm <05493> rwoy <06141> sqe <03824> bbl(101:4)

101:4 (100:4) ouk <3364> ekollhyh <2853> moi <1473> kardia <2588> skambh ekklinontov <1578> ap <575> emou <1473> tou <3588> ponhrou <4190> ouk <3364> eginwskon <1097>

101:5 <03201> lkwa <03808> al <0853> wta <03824> bbl <07342> bxrw <05869> Mynye <01362> hbg <06789> tymua <0853> wtwa <07453> wher <05643> rtob <03960> *ynslm {ynswlm} (101:5)

101:5 (100:5) ton <3588> katalalounta <2635> layra <2977> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> touton <3778> exediwkon <1559> uperhfanw <5244> ofyalmw <3788> kai <2532> aplhstw kardia <2588> toutw <3778> ou <3364> sunhsyion <4906>

101:6 <08334> yntrsy <01931> awh <08549> Mymt <01870> Krdb <01980> Klh <05978> ydme <03427> tbsl <0776> Ura <0539> ynmanb <05869> ynye(101:6)

101:6 (100:6) oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> epi <1909> touv <3588> pistouv <4103> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> sugkayhsyai autouv <846> met <3326> emou <1473> poreuomenov <4198> en <1722> odw <3598> amwmw <299> outov <3778> moi <1473> eleitourgei <3008>

101:7 <05869> ynye <05048> dgnl <03559> Nwky <03808> al <08267> Myrqs <01696> rbd <07423> hymr <06213> hve <01004> ytyb <07130> brqb <03427> bsy <03808> al(101:7)

101:7 (100:7) ou <3364> katwkei en <1722> mesw <3319> thv <3588> oikiav <3614> mou <1473> poiwn <4160> uperhfanian <5243> lalwn <2980> adika <94> ou <3364> kateuyunen <2720> enantion <1726> twn <3588> ofyalmwn <3788> mou <1473>

101:8 <0205> Nwa <06466> ylep <03605> lk <03068> hwhy <05892> ryem <03772> tyrkhl <0776> Ura <07563> yesr <03605> lk <06789> tymua <01242> Myrqbl(101:8)

101:8 (100:8) eiv <1519> tav <3588> prwiav <4405> apektennon <615> pantav <3956> touv <3588> amartwlouv <268> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> exoleyreusai ek <1537> polewv <4172> kuriou <2962> pantav <3956> touv <3588> ergazomenouv thn <3588> anomian <458>

102:1 <0935> awbt <0413> Kyla <07775> ytewsw <08605> ytlpt <08085> hems <03068> hwhy( (2) ) <07879> wxyv <08210> Kpsy <03068> hwhy <06440> ynplw <05848> Pjey <03588> yk <06041> ynel <08605> hlpt(102:1)

102:1 (101:1) proseuch <4335> tw <3588> ptwcw <4434> otan <3752> akhdiash kai <2532> enantion <1726> kuriou <2962> ekceh <1632> thn <3588> dehsin <1162> autou <846> (101:2) eisakouson <1522> kurie <2962> thv <3588> proseuchv <4335> mou <1473> kai <2532> h <3588> kraugh <2906> mou <1473> prov <4314> se <4771> elyatw <2064>

102:2 <06030> ynne <04118> rhm <07121> arqa <03117> Mwyb <0241> Knza <0413> yla <05186> hjh <0> yl <06862> ru <03117> Mwyb <04480> ynmm <06440> Kynp <05641> rtot <0408> la<102:3> (102:2)

102:2 (101:3) mh <3165> apostreqhv <654> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> ap <575> emou <1473> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> ylibwmai <2346> klinon <2827> to <3588> ouv <3775> sou <4771> prov <4314> me <1473> en <1722> h <3739> an <302> hmera <2250> epikaleswmai se <4771> tacu <5036> eisakouson <1522> mou <1473>

102:3 <02787> wrxn <04168> dq <04168> wmk <06106> ytwmuew <03117> ymy <06227> Nseb <03615> wlk <03588> yk<102:4> (102:3)

102:3 (101:4) oti <3754> exelipon <1587> wsei <5616> kapnov <2586> ai <3588> hmerai <2250> mou <1473> kai <2532> ta <3588> osta <3747> mou <1473> wsei <5616> frugion sunefrughsan

102:4 <03899> ymxl <0398> lkam <07911> ytxks <03588> yk <03820> ybl <03001> sbyw <06212> bvek <05221> hkwh<102:5> (102:4)

102:4 (101:5) eplhgh <4127> wsei <5616> cortov <5528> kai <2532> exhranyh <3583> h <3588> kardia <2588> mou <1473> oti <3754> epelayomhn tou <3588> fagein <2068> ton <3588> arton <740> mou <1473>

102:5 <01320> yrvbl <06106> ymue <01692> hqbd <0585> ytxna <06963> lwqm<102:6> (102:5)

102:5 (101:6) apo <575> fwnhv <5456> tou <3588> stenagmou <4726> mou <1473> ekollhyh <2853> to <3588> ostoun <3747> mou <1473> th <3588> sarki <4561> mou <1473>

102:6 <02723> twbrx <03563> owkk <01961> ytyyh <04057> rbdm <06893> taql <01819> ytymd<102:7> (102:6)

102:6 (101:7) wmoiwyhn <3666> pelekani erhmikw egenhyhn <1096> wsei <5616> nuktikorax en <1722> oikopedw

102:7 <01406> gg <05921> le <0909> ddwb <06833> rwpuk <01961> hyhaw <08245> ytdqs<102:8> (102:7)

102:7 (101:8) hgrupnhsa <69> kai <2532> egenhyhn <1096> wsei <5616> strouyion <4765> monazon epi <1909> dwmati <1390>

102:8 <07650> websn <0> yb <01984> yllwhm <0341> ybywa <02778> ynwprx <03117> Mwyh <03605> lk<102:9> (102:8)

102:8 (101:9) olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> wneidizon <3679> me <1473> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> kai <2532> oi <3588> epainountev me <1473> kat <2596> emou <1473> wmnuon

102:9 <04537> ytkom <01065> ykbb <08249> ywqsw <0398> ytlka <03899> Mxlk <0665> rpa <03588> yk<102:10> (102:9)

102:9 (101:10) oti <3754> spodon <4700> wsei <5616> arton <740> efagon <2068> kai <2532> to <3588> poma <4188> mou <1473> meta <3326> klauymou <2805> ekirnwn

102:10 <07993> ynkylstw <05375> yntavn <03588> yk <07110> Kpuqw <02195> Kmez <06440> ynpm<102:11> (102:10)

102:10 (101:11) apo <575> proswpou <4383> thv <3588> orghv <3709> sou <4771> kai <2532> tou <3588> yumou <2372> sou <4771> oti <3754> eparav katerraxav me <1473>

102:11 <03001> sbya <06212> bvek <0589> ynaw <05186> ywjn <06738> luk <03117> ymy<102:12> (102:11)

102:11 (101:12) ai <3588> hmerai <2250> mou <1473> wsei <5616> skia <4639> ekliyhsan <2827> kai <2532> egw <1473> wsei <5616> cortov <5528> exhranyhn <3583>

102:12 <01755> rdw <01755> rdl <02143> Krkzw <03427> bst <05769> Mlwel <03068> hwhy <0859> htaw<102:13> (102:12)

102:12 (101:13) su <4771> de <1161> kurie <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> meneiv <3306> kai <2532> to <3588> mnhmosunon <3422> sou <4771> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074>

102:13 <04150> dewm <0935> ab <03588> yk <02603> hnnxl <06256> te <03588> yk <06726> Nwyu <07355> Mxrt <06965> Mwqt <0859> hta<102:14> (102:13)

102:13 (101:14) su <4771> anastav <450> oiktirhseiv <3627> thn <3588> siwn <4622> oti <3754> kairov <2540> tou <3588> oiktirhsai <3627> authn <846> oti <3754> hkei <1854> kairov <2540>

102:14 <02603> wnnxy <06083> hrpe <0853> taw <068> hynba <0853> ta <05650> Kydbe <07521> wur <03588> yk<102:15> (102:14)

102:14 (101:15) oti <3754> eudokhsan <2106> oi <3588> douloi <1401> sou <4771> touv <3588> liyouv <3037> authv <846> kai <2532> ton <3588> coun authv <846> oiktirhsousin <3627>

102:15 <03519> Kdwbk <0853> ta <0776> Urah <04428> yklm <03605> lkw <03068> hwhy <08034> Ms <0853> ta <01471> Mywg <03372> waryyw<102:16> (102:15)

102:15 (101:16) kai <2532> fobhyhsontai <5399> ta <3588> eynh <1484> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> thn <3588> doxan <1391> sou <4771>

102:16 <03519> wdwbkb <07200> harn <06726> Nwyu <03068> hwhy <01129> hnb <03588> yk<102:17> (102:16)

102:16 (101:17) oti <3754> oikodomhsei <3618> kuriov <2962> thn <3588> siwn <4622> kai <2532> ofyhsetai <3708> en <1722> th <3588> doxh <1391> autou <846>

102:17 <08605> Mtlpt <0853> ta <0959> hzb <03808> alw <06199> rereh <08605> tlpt <0413> la <06437> hnp<102:18> (102:17)

102:17 (101:18) epebleqen <1914> epi <1909> thn <3588> proseuchn <4335> twn <3588> tapeinwn <5011> kai <2532> ouk <3364> exoudenwsen <1847> thn <3588> dehsin <1162> autwn <846>

102:18 <03050> hy <01984> llhy <01254> arbn <05971> Mew <0314> Nwrxa <01755> rwdl <02063> taz <03789> btkt<102:19> (102:18)

102:18 (101:19) grafhtw <1125> auth <3778> eiv <1519> genean <1074> eteran <2087> kai <2532> laov <2992> o <3588> ktizomenov <2936> ainesei <133> ton <3588> kurion <2962>

102:19 <05027> jybh <0776> Ura <0413> la <08064> Mymsm <03068> hwhy <06944> wsdq <04791> Mwrmm <08259> Pyqsh <03588> yk<102:20> (102:19)

102:19 (101:20) oti <3754> exekuqen ex <1537> uqouv <5311> agiou <40> autou <846> kuriov <2962> ex <1537> ouranou <3772> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> epebleqen <1914>

102:20 <08546> htwmt <01121> ynb <06605> xtpl <0615> ryoa <0603> tqna <08085> emsl<102:21> (102:20)

102:20 (101:21) tou <3588> akousai <191> ton <3588> stenagmon <4726> twn <3588> pepedhmenwn tou <3588> lusai <3089> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> teyanatwmenwn <2289>

102:21 <03389> Mlswryb <08416> wtlhtw <03068> hwhy <08034> Ms <06726> Nwyub <05608> rpol<102:22> (102:21)

102:21 (101:22) tou <3588> anaggeilai <312> en <1722> siwn <4622> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> thn <3588> ainesin <133> autou <846> en <1722> ierousalhm <2419>

102:22 <03068> hwhy <0853> ta <05647> dbel <04467> twklmmw <03162> wdxy <05971> Myme <06908> Ubqhb<102:23> (102:22)

102:22 (101:23) en <1722> tw <3588> sunacyhnai <4863> laouv <2992> epi <1909> to <3588> auto <846> kai <2532> basileiav <932> tou <3588> douleuein <1398> tw <3588> kuriw <2962>

102:23 <03117> ymy <07114> ruq <03581> *yxk {wxk} <01870> Krdb <06031> hne<102:24> (102:23)

102:23 (101:24) apekriyh autw <846> en <1722> odw <3598> iscuov <2479> autou <846> thn <3588> oligothta twn <3588> hmerwn <2250> mou <1473> anaggeilon <312> moi <1473>

102:24 <08141> Kytwns <01755> Myrwd <01755> rwdb <03117> ymy <02677> yuxb <05927> ynlet <0408> la <0410> yla <0559> rma<102:25> (102:24)

102:24 (101:25) mh <3165> anagaghv <321> me <1473> en <1722> hmisei hmerwn <2250> mou <1473> en <1722> genea <1074> genewn <1074> ta <3588> eth <2094> sou <4771>

102:25 <08064> Myms <03027> Kydy <04639> hvemw <03245> tdoy <0776> Urah <06440> Mynpl<102:26> (102:25)

102:25 (101:26) kat <2596> arcav <746> su <4771> kurie <2962> thn <3588> ghn <1065> eyemeliwsav <2311> kai <2532> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> sou <4771> eisin <1510> oi <3588> ouranoi <3772>

102:26 <02498> wplxyw <02498> Mpylxt <03830> swblk <01086> wlby <0899> dgbk <03605> Mlkw <05975> dmet <0859> htaw <06> wdbay <01992> hmh<102:27> (102:26)

102:26 (101:27) autoi <846> apolountai su <4771> de <1161> diameneiv <1265> kai <2532> pantev <3956> wv <3739> imation <2440> palaiwyhsontai <3822> kai <2532> wsei <5616> peribolaion <4018> allaxeiv <236> autouv <846> kai <2532> allaghsontai <236>

102:27 <08552> wmty <03808> al <08141> Kytwnsw <01931> awh <0859> htaw<102:28> (102:27)

102:27 (101:28) su <4771> de <1161> o <3588> autov <846> ei <1510> kai <2532> ta <3588> eth <2094> sou <4771> ouk <3364> ekleiqousin <1587>

102:28 <03559> Nwky <06440> Kynpl <02233> Merzw <07931> wnwksy <05650> Kydbe <01121> ynb<102:29> (102:28)

102:28 (101:29) oi <3588> uioi <5207> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> kataskhnwsousin <2681> kai <2532> to <3588> sperma <4690> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kateuyunyhsetai <2720>

103:1 <06944> wsdq <08034> Ms <0853> ta <07130> ybrq <03605> lkw <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb <01732> dwdl(103:1)

103:1 (102:1) tw <3588> dauid eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> panta <3956> ta <3588> entov <1787> mou <1473> to <3588> onoma <3686> to <3588> agion <40> autou <846>

103:2 <01576> wylwmg <03605> lk <07911> yxkst <0408> law <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb(103:2)

103:2 (102:2) eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> mh <3165> epilanyanou pasav <3956> tav <3588> antapodoseiv autou <846>

103:3 <08463> ykyalxt <03605> lkl <07495> aprh <05771> yknwe <03605> lkl <05545> xloh(103:3)

103:3 (102:3) ton <3588> euilateuonta pasaiv <3956> taiv <3588> anomiaiv <458> sou <4771> ton <3588> iwmenon <2390> pasav <3956> tav <3588> nosouv <3554> sou <4771>

103:4 <07356> Mymxrw <02617> dox <05849> ykrjemh <02416> ykyyx <07845> txsm <01350> lawgh(103:4)

103:4 (102:4) ton <3588> lutroumenon <3084> ek <1537> fyorav <5356> thn <3588> zwhn <2222> sou <4771> ton <3588> stefanounta <4737> se <4771> en <1722> eleei <1656> kai <2532> oiktirmoiv <3628>

103:5 <05271> ykyrwen <05404> rsnk <02318> sdxtt <05716> Kyde <02896> bwjb <07646> eybvmh(103:5)

103:5 (102:5) ton <3588> empiplwnta en <1722> agayoiv <18> thn <3588> epiyumian <1939> sou <4771> anakainisyhsetai <340> wv <3739> aetou <105> h <3588> neothv <3503> sou <4771>

103:6 <06231> Myqwse <03605> lkl <04941> Myjpsmw <03068> hwhy <06666> twqdu <06213> hve(103:6)

103:6 (102:6) poiwn <4160> elehmosunav <1654> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> krima <2917> pasi <3956> toiv <3588> adikoumenoiv <91>

103:7 <05949> wytwlyle <03478> larvy <01121> ynbl <04872> hsml <01870> wykrd <03045> eydwy(103:7)

103:7 (102:7) egnwrisen <1107> tav <3588> odouv <3598> autou <846> tw <3588> mwush toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> ta <3588> yelhmata <2307> autou <846>

103:8 <02617> dox <07227> brw <0639> Mypa <0750> Kra <03068> hwhy <02587> Nwnxw <07349> Mwxr(103:8)

103:8 (102:8) oiktirmwn <3629> kai <2532> elehmwn <1655> o <3588> kuriov <2962> makroyumov <3116> kai <2532> polueleov

103:9 <05201> rwjy <05769> Mlwel <03808> alw <07378> byry <05331> xunl <03808> al(103:9)

103:9 (102:9) ouk <3364> eiv <1519> telov <5056> orgisyhsetai <3710> oude <3761> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> mhniei

103:10 <05921> wnyle <01580> lmg <05771> wnytnwek <03808> alw <0> wnl <06213> hve <02399> wnyajxk <03808> al(103:10)

103:10 (102:10) ou <3364> kata <2596> tav <3588> amartiav <266> hmwn <1473> epoihsen <4160> hmin <1473> oude <3761> kata <2596> tav <3588> anomiav <458> hmwn <1473> antapedwken <467> hmin <1473>

103:11 <03373> wyary <05921> le <02617> wdox <01396> rbg <0776> Urah <05921> le <08064> Myms <01361> hbgk <03588> yk(103:11)

103:11 (102:11) oti <3754> kata <2596> to <3588> uqov <5311> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> thv <3588> ghv <1065> ekrataiwsen <2901> kuriov <2962> to <3588> eleov <1656> autou <846> epi <1909> touv <3588> foboumenouv <5399> auton <846>

103:12 <06588> wnyesp <0853> ta <04480> wnmm <07368> qyxrh <04628> bremm <04217> xrzm <07368> qxrk(103:12)

103:12 (102:12) kay <2596> oson <3745> apecousin <568> anatolai <395> apo <575> dusmwn <1424> emakrunen af <575> hmwn <1473> tav <3588> anomiav <458> hmwn <1473>

103:13 <03373> wyary <05921> le <03068> hwhy <07355> Mxr <01121> Mynb <05921> le <01> ba <07355> Mxrk(103:13)

103:13 (102:13) kaywv <2531> oiktirei <3627> pathr <3962> uiouv <5207> oiktirhsen <3627> kuriov <2962> touv <3588> foboumenouv <5399> auton <846>

103:14 <0587> wnxna <06083> rpe <03588> yk <02142> rwkz <03336> wnruy <03045> edy <01931> awh <03588> yk(103:14)

103:14 (102:14) oti <3754> autov <846> egnw <1097> to <3588> plasma <4110> hmwn <1473> mnhsyhti <3403> oti <3754> couv esmen <1510>

103:15 <06692> Uyuy <03651> Nk <07704> hdvh <06731> Uyuk <03117> wymy <02682> ryuxk <0376> swna(103:15)

103:15 (102:15) anyrwpov <444> wsei <5616> cortov <5528> ai <3588> hmerai <2250> autou <846> wsei <5616> anyov <438> tou <3588> agrou <68> outwv <3778> exanyhsei

103:16 <04725> wmwqm <05750> dwe <05234> wnryky <03808> alw <0369> wnnyaw <0> wb <05674> hrbe <07307> xwr <03588> yk(103:16)

103:16 (102:16) oti <3754> pneuma <4151> dihlyen <1330> en <1722> autw <846> kai <2532> ouc <3364> uparxei <5225> kai <2532> ouk <3364> epignwsetai <1921> eti <2089> ton <3588> topon <5117> autou <846>

103:17 <01121> Mynb <01121> ynbl <06666> wtqduw <03373> wyary <05921> le <05769> Mlwe <05704> dew <05769> Mlwem <03068> hwhy <02617> doxw(103:17)

103:17 (102:17) to <3588> de <1161> eleov <1656> tou <3588> kuriou <2962> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> epi <1909> touv <3588> foboumenouv <5399> auton <846> kai <2532> h <3588> dikaiosunh <1343> autou <846> epi <1909> uiouv <5207> uiwn <5207>

103:18 <06213> Mtwvel <06490> wydqp <02142> yrkzlw <01285> wtyrb <08104> yrmsl(103:18)

103:18 (102:18) toiv <3588> fulassousin <5442> thn <3588> diayhkhn <1242> autou <846> kai <2532> memnhmenoiv <3403> twn <3588> entolwn <1785> autou <846> tou <3588> poihsai <4160> autav <846>

103:19 <04910> hlsm <03605> lkb <04438> wtwklmw <03678> waok <03559> Nykh <08064> Mymsb <03068> hwhy(103:19)

103:19 (102:19) kuriov <2962> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> htoimasen <2090> ton <3588> yronon <2362> autou <846> kai <2532> h <3588> basileia <932> autou <846> pantwn <3956> despozei

103:20 <01697> wrbd <06963> lwqb <08085> emsl <01697> wrbd <06213> yve <03581> xk <01368> yrbg <04397> wykalm <03068> hwhy <01288> wkrb(103:20)

103:20 (102:20) eulogeite <2127> ton <3588> kurion <2962> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> autou <846> dunatoi <1415> iscui <2479> poiountev <4160> ton <3588> logon <3056> autou <846> tou <3588> akousai <191> thv <3588> fwnhv <5456> twn <3588> logwn <3056> autou <846>

103:21 <07522> wnwur <06213> yve <08334> wytrsm <06635> wyabu <03605> lk <03068> hwhy <01288> wkrb(103:21)

103:21 (102:21) eulogeite <2127> ton <3588> kurion <2962> pasai <3956> ai <3588> dunameiv <1411> autou <846> leitourgoi <3011> autou <846> poiountev <4160> to <3588> yelhma <2307> autou <846>

103:22 <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb <04475> wtlsmm <04725> twmqm <03605> lkb <04639> wyvem <03605> lk <03068> hwhy <01288> wkrb(103:22)

103:22 (102:22) eulogeite <2127> ton <3588> kurion <2962> panta <3956> ta <3588> erga <2041> autou <846> en <1722> panti <3956> topw <5117> thv <3588> despoteiav autou <846> eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962>

104:1 <03847> tsbl <01926> rdhw <01935> dwh <03966> dam <01431> tldg <0430> yhla <03068> hwhy <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb(104:1)

104:1 (103:1) tw <3588> dauid eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> emegalunyhv sfodra <4970> exomologhsin kai <2532> euprepeian <2143> enedusw <1746>

104:2 <03407> heyryk <08064> Myms <05186> hjwn <08008> hmlvk <0216> rwa <05844> hje(104:2)

104:2 (103:2) anaballomenov fwv <5457> wv <3739> imation <2440> ekteinwn <1614> ton <3588> ouranon <3772> wsei <5616> derrin

104:3 <07307> xwr <03671> ypnk <05921> le <01980> Klhmh <07398> wbwkr <05645> Mybe <07760> Mvh <05944> wytwyle <04325> Mymb <07136> hrqmh(104:3)

104:3 (103:3) o <3588> stegazwn en <1722> udasin <5204> ta <3588> uperwa <5253> autou <846> o <3588> tiyeiv <5087> nefh <3509> thn <3588> epibasin autou <846> o <3588> peripatwn <4043> epi <1909> pterugwn <4420> anemwn <417>

104:4 <03857> jhl <0784> sa <08334> wytrsm <07307> twxwr <04397> wykalm <06213> hve(104:4)

104:4 (103:4) o <3588> poiwn <4160> touv <3588> aggelouv <32> autou <846> pneumata <4151> kai <2532> touv <3588> leitourgouv <3011> autou <846> pur <4442> flegon

104:5 <05703> dew <05769> Mlwe <04131> jwmt <01077> lb <04349> hynwkm <05921> le <0776> Ura <03254> doy(104:5)

104:5 (103:5) eyemeliwsen <2311> thn <3588> ghn <1065> epi <1909> thn <3588> asfaleian <803> authv <846> ou <3364> kliyhsetai <2827> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165>

104:6 <04325> Mym <05975> wdmey <02022> Myrh <05921> le <03680> wtyok <03830> swblk <08415> Mwht(104:6)

104:6 (103:6) abussov <12> wv <3739> imation <2440> to <3588> peribolaion <4018> autou <846> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> sthsontai <2476> udata <5204>

104:7 <02648> Nwzpxy <07482> Kmer <06963> lwq <04480> Nm <05127> Nwowny <01606> Ktreg <04480> Nm(104:7)

104:7 (103:7) apo <575> epitimhsewv sou <4771> feuxontai <5343> apo <575> fwnhv <5456> bronthv <1027> sou <4771> deiliasousin <1168>

104:8 <01992> Mhl <03245> tdoy <02088> hz <04725> Mwqm <0413> la <01237> tweqb <03381> wdry <02022> Myrh <05927> wley(104:8)

104:8 (103:8) anabainousin <305> orh <3735> kai <2532> katabainousin <2597> pedia eiv <1519> topon <5117> on <3739> eyemeliwsav <2311> autoiv <846>

104:9 <0776> Urah <03680> twokl <07725> Nwbwsy <01077> lb <05674> Nwrbey <01077> lb <07760> tmv <01366> lwbg(104:9)

104:9 (103:9) orion <3725> eyou <5087> o <3739> ou <3364> pareleusontai <3928> oude <3761> epistreqousin <1994> kaluqai <2572> thn <3588> ghn <1065>

104:10 <01980> Nwklhy <02022> Myrh <0996> Nyb <05158> Mylxnb <04599> Mynyem <07971> xlsmh(104:10)

104:10 (103:10) o <3588> exapostellwn <1821> phgav <4077> en <1722> faragxin <5327> ana <303> meson <3319> twn <3588> orewn <3735> dieleusontai <1330> udata <5204>

104:11 <06772> Mamu <06501> Myarp <07665> wrbsy <07704> ydv <02416> wtyx <03605> lk <08248> wqsy(104:11)

104:11 (103:11) potiousin <4222> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> agrou <68> prosdexontai <4327> onagroi eiv <1519> diqan autwn <846>

104:12 <06963> lwq <05414> wnty <06073> Myape <0996> Nybm <07931> Nwksy <08064> Mymsh <05775> Pwe <05921> Mhyle(104:12)

104:12 (103:12) ep <1909> auta <846> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> kataskhnwsei <2681> ek <1537> mesou <3319> twn <3588> petrwn <4074> dwsousin <1325> fwnhn <5456>

104:13 <0776> Urah <07646> ebvt <04639> Kyvem <06529> yrpm <05944> wytwylem <02022> Myrh <08248> hqsm(104:13)

104:13 (103:13) potizwn <4222> orh <3735> ek <1537> twn <3588> uperwwn <5253> autou <846> apo <575> karpou <2590> twn <3588> ergwn <2041> sou <4771> cortasyhsetai <5526> h <3588> gh <1065>

104:14 <0776> Urah <04480> Nm <03899> Mxl <03318> ayuwhl <0120> Mdah <05656> tdbel <06212> bvew <0929> hmhbl <02682> ryux <06779> xymum(104:14)

104:14 (103:14) exanatellwn <1816> corton <5528> toiv <3588> kthnesin <2934> kai <2532> clohn <5514> th <3588> douleia <1397> twn <3588> anyrwpwn <444> tou <3588> exagagein <1806> arton <740> ek <1537> thv <3588> ghv <1065>

104:15 <05582> deoy <0582> swna <03824> bbl <03899> Mxlw <08081> Nmsm <06440> Mynp <06670> lyhuhl <0582> swna <03824> bbl <08055> xmvy <03196> Nyyw(104:15)

104:15 (103:15) kai <2532> oinov <3631> eufrainei <2165> kardian <2588> anyrwpou <444> tou <3588> ilarunai proswpon <4383> en <1722> elaiw <1637> kai <2532> artov <740> kardian <2588> anyrwpou <444> sthrizei <4741>

104:16 <05193> ejn <0834> rsa <03844> Nwnbl <0730> yzra <03068> hwhy <06086> yue <07646> webvy(104:16)

104:16 (103:16) cortasyhsetai <5526> ta <3588> xula <3586> tou <3588> pediou ai <3588> kedroi tou <3588> libanou <3030> av <3739> efuteusen <5452>

104:17 <01004> htyb <01265> Myswrb <02624> hdyox <07077> wnnqy <06833> Myrpu <08033> Ms <0834> rsa(104:17)

104:17 (103:17) ekei <1563> strouyia <4765> ennosseusousin tou <3588> erwdiou h <3588> oikia <3614> hgeitai <2233> autwn <846>

104:18 <08227> Mynpsl <04268> hoxm <05553> Myelo <03277> Myleyl <01364> Myhbgh <02022> Myrh(104:18)

104:18 (103:18) orh <3735> ta <3588> uqhla <5308> taiv <3588> elafoiv petra <4073> katafugh toiv <3588> coirogrullioiv

104:19 <03996> wawbm <03045> edy <08121> sms <04150> Mydewml <03394> xry <06213> hve(104:19)

104:19 (103:19) epoihsen <4160> selhnhn <4582> eiv <1519> kairouv <2540> o <3588> hliov <2246> egnw <1097> thn <3588> dusin autou <846>

104:20 <03293> rey <02416> wtyx <03605> lk <07430> vmrt <0> wb <03915> hlyl <01961> yhyw <02822> Ksx <07896> tst(104:20)

104:20 (103:20) eyou <5087> skotov <4655> kai <2532> egeneto <1096> nux <3571> en <1722> auth <846> dieleusontai <1330> panta <3956> ta <3588> yhria <2342> tou <3588> drumou

104:21 <0400> Mlka <0410> lam <01245> sqblw <02964> Prjl <07580> Mygas <03715> Myrypkh(104:21)

104:21 (103:21) skumnoi wruomenoi <5612> arpasai <726> kai <2532> zhthsai <2212> para <3844> tou <3588> yeou <2316> brwsin <1035> autoiv <846>

104:22 <07257> Nwubry <04585> Mtnwem <0413> law <0622> Nwpoay <08121> smsh <02224> xrzt(104:22)

104:22 (103:22) aneteilen <393> o <3588> hliov <2246> kai <2532> sunhcyhsan <4863> kai <2532> en <1722> taiv <3588> mandraiv autwn <846> koitasyhsontai

104:23 <06153> bre <05703> yde <05656> wtdbelw <06467> wlepl <0120> Mda <03318> auy(104:23)

104:23 (103:23) exeleusetai <1831> anyrwpov <444> epi <1909> to <3588> ergon <2041> autou <846> kai <2532> epi <1909> thn <3588> ergasian <2039> autou <846> ewv <2193> esperav <2073>

104:24 <07075> Knynq <0776> Urah <04390> halm <06213> tyve <02451> hmkxb <03605> Mlk <03068> hwhy <04639> Kyvem <07231> wbr <04100> hm(104:24)

104:24 (103:24) wv <3739> emegalunyh ta <3588> erga <2041> sou <4771> kurie <2962> panta <3956> en <1722> sofia <4678> epoihsav <4160> eplhrwyh <4137> h <3588> gh <1065> thv <3588> kthsewv sou <4771>

104:25 <01419> twldg <05973> Me <06996> twnjq <02416> twyx <04557> rpom <0369> Nyaw <07431> vmr <08033> Ms <03027> Mydy <07342> bxrw <01419> lwdg <03220> Myh <02088> hz(104:25)

104:25 (103:25) auth <3778> h <3588> yalassa <2281> h <3588> megalh <3173> kai <2532> eurucwrov <2149> ekei <1563> erpeta <2062> wn <3739> ouk <3364> estin <1510> ariymov <706> zwa <2226> mikra <3398> meta <3326> megalwn <3173>

104:26 <0> wb <07832> qxvl <03335> truy <02088> hz <03882> Ntywl <01980> Nwklhy <0591> twyna <08033> Ms(104:26)

104:26 (103:26) ekei <1563> ploia <4143> diaporeuontai <1279> drakwn <1404> outov <3778> on <3739> eplasav <4111> empaizein <1702> autw <846>

104:27 <06256> wteb <0400> Mlka <05414> ttl <07663> Nwrbvy <0413> Kyla <03605> Mlk(104:27)

104:27 (103:27) panta <3956> prov <4314> se <4771> prosdokwsin <4328> dounai <1325> thn <3588> trofhn <5160> autoiv <846> eukairon <2121>

104:28 <02896> bwj <07646> Nwebvy <03027> Kdy <06605> xtpt <03950> Nwjqly <01992> Mhl <05414> Ntt(104:28)

104:28 (103:28) dontov <1325> sou <4771> autoiv <846> sullexousin <4816> anoixantov <455> de <1161> sou <4771> thn <3588> ceira <5495> ta <3588> sumpanta plhsyhsontai crhstothtov <5544>

104:29 <07725> Nwbwsy <06083> Mrpe <0413> law <01478> Nwewgy <07307> Mxwr <0622> Pot <0926> Nwlhby <06440> Kynp <05641> rytot(104:29)

104:29 (103:29) apostreqantov <654> de <1161> sou <4771> to <3588> proswpon <4383> taracyhsontai <5015> antaneleiv to <3588> pneuma <4151> autwn <846> kai <2532> ekleiqousin <1587> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> coun autwn <846> epistreqousin <1994>

104:30 <0127> hmda <06440> ynp <02318> sdxtw <01254> Nwarby <07307> Kxwr <07971> xlst(104:30)

104:30 (103:30) exaposteleiv <1821> to <3588> pneuma <4151> sou <4771> kai <2532> ktisyhsontai <2936> kai <2532> anakainieiv <340> to <3588> proswpon <4383> thv <3588> ghv <1065>

104:31 <04639> wyvemb <03068> hwhy <08055> xmvy <05769> Mlwel <03068> hwhy <03519> dwbk <01961> yhy(104:31)

104:31 (103:31) htw <1510> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> eufranyhsetai <2165> kuriov <2962> epi <1909> toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846>

104:32 <06225> wnseyw <02022> Myrhb <05060> egy <07460> dertw <0776> Ural <05027> jybmh(104:32)

104:32 (103:32) o <3588> epiblepwn <1914> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> poiwn <4160> authn <846> tremein <5141> o <3588> aptomenov <680> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> kapnizontai

104:33 <05750> ydweb <0430> yhlal <02167> hrmza <02416> yyxb <03068> hwhyl <07891> hrysa(104:33)

104:33 (103:33) asw <103> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> th <3588> zwh <2222> mou <1473> qalw <5567> tw <3588> yew <2316> mou <1473> ewv <2193> uparcw <5225>

104:34 <03068> hwhyb <08055> xmva <0595> ykna <07879> yxyv <05921> wyle <06149> brey(104:34)

104:34 (103:34) hdunyeih autw <846> h <3588> dialogh mou <1473> egw <1473> de <1161> eufranyhsomai <2165> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962>

104:35 <03050> hy <01984> wllh <03068> hwhy <0853> ta <05315> yspn <01288> ykrb <0369> Mnya <05750> dwe <07563> Myesrw <0776> Urah <04480> Nm <02400> Myajx <08552> wmty(104:35)

104:35 (103:35) eklipoisan <1587> amartwloi <268> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> anomoi <459> wste <5620> mh <3165> uparcein <5225> autouv <846> eulogei <2127> h <3588> quch <5590> mou <1473> ton <3588> kurion <2962>

105:1 <05949> wytwlyle <05971> Mymeb <03045> weydwh <08034> wmsb <07121> warq <03068> hwhyl <03034> wdwh(105:1)

105:1 (104:1) allhlouia <239> exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> epikaleisye to <3588> onoma <3686> autou <846> apaggeilate en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> ta <3588> erga <2041> autou <846>

105:2 <06381> wytwalpn <03605> lkb <07878> wxyv <0> wl <02167> wrmz <0> wl <07891> wrys(105:2)

105:2 (104:2) asate <103> autw <846> kai <2532> qalate <5567> autw <846> dihghsasye <1334> panta <3956> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846>

105:3 <03068> hwhy <01245> ysqbm <03820> bl <08055> xmvy <06944> wsdq <08034> Msb <01984> wllhth(105:3)

105:3 (104:3) epaineisye en <1722> tw <3588> onomati <3686> tw <3588> agiw <40> autou <846> eufranyhtw <2165> kardia <2588> zhtountwn <2212> ton <3588> kurion <2962>

105:4 <08548> dymt <06440> wynp <01245> wsqb <05797> wzew <03068> hwhy <01875> wsrd(105:4)

105:4 (104:4) zhthsate <2212> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> krataiwyhte <2901> zhthsate <2212> to <3588> proswpon <4383> autou <846> dia <1223> pantov <3956>

105:5 <06310> wyp <04941> yjpsmw <04159> wytpm <06213> hve <0834> rsa <06381> wytwalpn <02142> wrkz(105:5)

105:5 (104:5) mnhsyhte <3403> twn <3588> yaumasiwn <2297> autou <846> wn <3739> epoihsen <4160> ta <3588> terata <5059> autou <846> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>

105:6 <0972> wyryxb <03290> bqey <01121> ynb <05650> wdbe <085> Mhrba <02233> erz(105:6)

105:6 (104:6) sperma <4690> abraam <11> douloi <1401> autou <846> uioi <5207> iakwb <2384> eklektoi <1588> autou <846>

105:7 <04941> wyjpsm <0776> Urah <03605> lkb <0430> wnyhla <03068> hwhy <01931> awh(105:7)

105:7 (104:7) autov <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> ta <3588> krimata <2917> autou <846>

105:8 <01755> rwd <0505> Plal <06680> hwu <01697> rbd <01285> wtyrb <05769> Mlwel <02142> rkz(105:8)

105:8 (104:8) emnhsyh <3403> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> diayhkhv <1242> autou <846> logou <3056> ou <3739> eneteilato <1781> eiv <1519> ciliav <5507> geneav <1074>

105:9 <03446> qxvyl <07621> wtewbsw <085> Mhrba <0854> ta <03772> trk <0834> rsa(105:9)

105:9 (104:9) on <3739> dieyeto tw <3588> abraam <11> kai <2532> tou <3588> orkou <3727> autou <846> tw <3588> isaak <2464>

105:10 <05769> Mlwe <01285> tyrb <03478> larvyl <02706> qxl <03290> bqeyl <05975> hdymeyw(105:10)

105:10 (104:10) kai <2532> esthsen <2476> authn <846> tw <3588> iakwb <2384> eiv <1519> prostagma kai <2532> tw <3588> israhl <2474> diayhkhn <1242> aiwnion <166>

105:11 <05159> Mktlxn <02256> lbx <03667> Nenk <0776> Ura <0853> ta <05414> Nta <0> Kl <0559> rmal(105:11)

105:11 (104:11) legwn <3004> soi <4771> dwsw <1325> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> scoinisma klhronomiav <2817> umwn <4771>

105:12 <0> hb <01481> Myrgw <04592> jemk <04557> rpom <04962> ytm <01961> Mtwyhb(105:12)

105:12 (104:12) en <1722> tw <3588> einai <1510> autouv <846> ariymw <706> braceiv <1024> oligostouv kai <2532> paroikouv <3941> en <1722> auth <846>

105:13 <0312> rxa <05971> Me <0413> la <04467> hklmmm <01471> ywg <0413> la <01471> ywgm <01980> wklhtyw(105:13)

105:13 (104:13) kai <2532> dihlyon <1330> ex <1537> eynouv <1484> eiv <1519> eynov <1484> ek <1537> basileiav <932> eiv <1519> laon <2992> eteron <2087>

105:14 <04428> Myklm <05921> Mhyle <03198> xkwyw <06231> Mqsel <0120> Mda <03240> xynh <03808> al(105:14)

105:14 (104:14) ouk <3364> afhken anyrwpon <444> adikhsai <91> autouv <846> kai <2532> hlegxen <1651> uper <5228> autwn <846> basileiv <935>

105:15 <07489> wert <0408> la <05030> yaybnlw <04899> yxysmb <05060> wegt <0408> la(105:15)

105:15 (104:15) mh <3165> aptesye <680> twn <3588> cristwn <5547> mou <1473> kai <2532> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> mou <1473> mh <3165> ponhreuesye

105:16 <07665> rbs <03899> Mxl <04294> hjm <03605> lk <0776> Urah <05921> le <07458> ber <07121> arqyw(105:16)

105:16 (104:16) kai <2532> ekalesen <2564> limon <3042> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> pan <3956> sthrigma artou <740> sunetriqen <4937>

105:17 <03130> Powy <04376> rkmn <05650> dbel <0376> sya <06440> Mhynpl <07971> xls(105:17)

105:17 (104:17) apesteilen <649> emprosyen <1715> autwn <846> anyrwpon <444> eiv <1519> doulon <1401> eprayh <4097> iwshf <2501>

105:18 <05315> wspn <0935> hab <01270> lzrb <07272> *wlgr {wylgr} <03525> lbkb <06031> wne(105:18)

105:18 (104:18) etapeinwsan <5013> en <1722> pedaiv <3976> touv <3588> podav <4228> autou <846> sidhron <4604> dihlyen <1330> h <3588> quch <5590> autou <846>

105:19 <06884> whtpru <03068> hwhy <0565> trma <01697> wrbd <0935> ab <06256> te <05704> de(105:19)

105:19 (104:19) mecri <3360> tou <3588> elyein <2064> ton <3588> logon <3056> autou <846> to <3588> logion <3051> kuriou <2962> epurwsen <4448> auton <846>

105:20 <06605> whxtpyw <05971> Myme <04910> lsm <05425> whrytyw <04428> Klm <07971> xls(105:20)

105:20 (104:20) apesteilen <649> basileuv <935> kai <2532> elusen <3089> auton <846> arcwn <758> lawn <2992> kai <2532> afhken auton <846>

105:21 <07075> wnynq <03605> lkb <04910> lsmw <01004> wtybl <0113> Nwda <07760> wmv(105:21)

105:21 (104:21) katesthsen <2525> auton <846> kurion <2962> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> arconta <758> pashv <3956> thv <3588> kthsewv autou <846>

105:22 <02449> Mkxy <02205> wynqzw <05315> wspnb <08269> wyrv <0631> roal(105:22)

105:22 (104:22) tou <3588> paideusai <3811> touv <3588> arcontav <758> autou <846> wv <3739> eauton <1438> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> autou <846> sofisai <4679>

105:23 <02526> Mx <0776> Urab <01481> rg <03290> bqeyw <04714> Myrum <03478> larvy <0935> abyw(105:23)

105:23 (104:23) kai <2532> eishlyen <1525> israhl <2474> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> iakwb <2384> parwkhsen en <1722> gh <1065> cam

105:24 <06862> wyrum <06105> whmueyw <03966> dam <05971> wme <0853> ta <06509> rpyw(105:24)

105:24 (104:24) kai <2532> huxhsen <837> ton <3588> laon <2992> autou <846> sfodra <4970> kai <2532> ekrataiwsen <2901> auton <846> uper <5228> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846>

105:25 <05650> wydbeb <05230> lknthl <05971> wme <08130> anvl <03820> Mbl <02015> Kph(105:25)

105:25 (104:25) metestreqen <3344> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> tou <3588> mishsai <3404> ton <3588> laon <2992> autou <846> tou <3588> doliousyai <1387> en <1722> toiv <3588> douloiv <1401> autou <846>

105:26 <0> wb <0977> rxb <0834> rsa <0175> Nrha <05650> wdbe <04872> hsm <07971> xls(105:26)

105:26 (104:26) exapesteilen <1821> mwushn ton <3588> doulon <1401> autou <846> aarwn <2> on <3739> exelexato auton <846>

105:27 <02526> Mx <0776> Urab <04159> Mytpmw <0226> wytwta <01697> yrbd <0> Mb <07760> wmv(105:27)

105:27 (104:27) eyeto <5087> en <1722> autoiv <846> touv <3588> logouv <3056> twn <3588> shmeiwn <4592> autou <846> kai <2532> twn <3588> teratwn <5059> en <1722> gh <1065> cam

105:28 <01697> *wrbd {wwrbd} <0854> ta <04784> wrm <03808> alw <02821> Ksxyw <02822> Ksx <07971> xls(105:28)

105:28 (104:28) exapesteilen <1821> skotov <4655> kai <2532> eskotasen <4654> kai <2532> parepikranan <3893> touv <3588> logouv <3056> autou <846>

105:29 <01710> Mtgd <0853> ta <04191> tmyw <01818> Mdl <04325> Mhymym <0853> ta <02015> Kph(105:29)

105:29 (104:29) metestreqen <3344> ta <3588> udata <5204> autwn <846> eiv <1519> aima <129> kai <2532> apekteinen <615> touv <3588> icyuav <2486> autwn <846>

105:30 <04428> Mhyklm <02315> yrdxb <06854> Myedrpu <0776> Mura <08317> Urs(105:30)

105:30 (104:30) exhrqen h <3588> gh <1065> autwn <846> batracouv <944> en <1722> toiv <3588> tamieioiv twn <3588> basilewn <935> autwn <846>

105:31 <01366> Mlwbg <03605> lkb <03654> Mynk <06157> bre <0935> abyw <0559> rma(105:31)

105:31 (104:31) eipen kai <2532> hlyen <2064> kunomuia kai <2532> sknipev en <1722> pasi <3956> toiv <3588> orioiv <3725> autwn <846>

105:32 <0776> Murab <03852> twbhl <0784> sa <01259> drb <01653> Mhymsg <05414> Ntn(105:32)

105:32 (104:32) eyeto <5087> tav <3588> brocav <1028> autwn <846> calazan <5464> pur <4442> kataflegon en <1722> th <3588> gh <1065> autwn <846>

105:33 <01366> Mlwbg <06086> Ue <07665> rbsyw <08384> Mtnatw <01612> Mnpg <05221> Kyw(105:33)

105:33 (104:33) kai <2532> epataxen <3960> tav <3588> ampelouv <288> autwn <846> kai <2532> tav <3588> sukav <4808> autwn <846> kai <2532> sunetriqen <4937> pan <3956> xulon <3586> oriou <3725> autwn <846>

105:34 <04557> rpom <0369> Nyaw <03218> qlyw <0697> hbra <0935> abyw <0559> rma(105:34)

105:34 (104:34) eipen kai <2532> hlyen <2064> akriv <200> kai <2532> broucov ou <3739> ouk <3364> hn <1510> ariymov <706>

105:35 <0127> Mtmda <06529> yrp <0398> lkayw <0776> Murab <06212> bve <03605> lk <0398> lkayw(105:35)

105:35 (104:35) kai <2532> katefagen <2719> panta <3956> ton <3588> corton <5528> en <1722> th <3588> gh <1065> autwn <846> kai <2532> katefagen <2719> ton <3588> karpon <2590> thv <3588> ghv <1065> autwn <846>

105:36 <0202> Mnwa <03605> lkl <07225> tysar <0776> Murab <01060> rwkb <03605> lk <05221> Kyw(105:36)

105:36 (104:36) kai <2532> epataxen <3960> pan <3956> prwtotokon <4416> en <1722> th <3588> gh <1065> autwn <846> aparchn pantov <3956> ponou <4192> autwn <846>

105:37 <03782> lswk <07626> wyjbsb <0369> Nyaw <02091> bhzw <03701> Pokb <03318> Mayuwyw(105:37)

105:37 (104:37) kai <2532> exhgagen <1806> autouv <846> en <1722> arguriw <694> kai <2532> crusiw <5553> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> en <1722> taiv <3588> fulaiv <5443> autwn <846> asyenwn <772>

105:38 <05921> Mhyle <06343> Mdxp <05307> lpn <03588> yk <03318> Mtaub <04714> Myrum <08055> xmv(105:38)

105:38 (104:38) eufranyh <2165> aiguptov <125> en <1722> th <3588> exodw <1841> autwn <846> oti <3754> epepesen <1968> o <3588> fobov <5401> autwn <846> ep <1909> autouv <846>

105:39 <03915> hlyl <0215> ryahl <0784> saw <04539> Koml <06051> Nne <06566> vrp(105:39)

105:39 (104:39) diepetasen nefelhn <3507> eiv <1519> skephn autoiv <846> kai <2532> pur <4442> tou <3588> fwtisai <5461> autoiv <846> thn <3588> nukta <3571>

105:40 <07646> Meybvy <08064> Myms <03899> Mxlw <07958> wlv <0935> abyw <07592> las(105:40)

105:40 (104:40) hthsan <154> kai <2532> hlyen <2064> ortugomhtra kai <2532> arton <740> ouranou <3772> eneplhsen autouv <846>

105:41 <05104> rhn <06723> twyub <01980> wklh <04325> Mym <02100> wbwzyw <06697> rwu <06605> xtp(105:41)

105:41 (104:41) dierrhxen petran <4073> kai <2532> erruhsan udata <5204> eporeuyhsan <4198> en <1722> anudroiv <504> potamoi <4215>

105:42 <05650> wdbe <085> Mhrba <0853> ta <06944> wsdq <01697> rbd <0853> ta <02142> rkz <03588> yk(105:42)

105:42 (104:42) oti <3754> emnhsyh <3403> tou <3588> logou <3056> tou <3588> agiou <40> autou <846> tou <3588> prov <4314> abraam <11> ton <3588> doulon <1401> autou <846>

105:43 <0972> wyryxb <0853> ta <07440> hnrb <08342> Nwvvb <05971> wme <03318> auwyw(105:43)

105:43 (104:43) kai <2532> exhgagen <1806> ton <3588> laon <2992> autou <846> en <1722> agalliasei <20> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588> autou <846> en <1722> eufrosunh <2167>

105:44 <03423> wsryy <03816> Mymal <05999> lmew <01471> Mywg <0776> twura <01992> Mhl <05414> Ntyw(105:44)

105:44 (104:44) kai <2532> edwken <1325> autoiv <846> cwrav <5561> eynwn <1484> kai <2532> ponouv <4192> lawn <2992> eklhronomhsan <2816>

105:45 <03050> hy <01984> wllh <05341> wruny <08451> wytrwtw <02706> wyqx <08104> wrmsy <05668> rwbeb(105:45)

105:45 (104:45) opwv <3704> an <302> fulaxwsin <5442> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> kai <2532> ton <3588> nomon <3551> autou <846> ekzhthswsin <1567>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA