TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 6:1--7:29

6:1 prosecete <4337> (5720) [de] <1161> thn <3588> dikaiosunhn <1343> umwn <5216> mh <3361> poiein <4160> (5721) emprosyen <1715> twn <3588> anyrwpwn <444> prov <4314> to <3588> yeayhnai <2300> (5683) autoiv <846> ei <1487> de <1161> mh <3361> ge <1065> misyon <3408> ouk <3756> ecete <2192> (5719) para <3844> tw <3588> patri <3962> umwn <5216> tw <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

6:2 otan <3752> oun <3767> poihv <4160> (5725) elehmosunhn <1654> mh <3361> salpishv <4537> (5661) emprosyen <1715> sou <4675> wsper <5618> oi <3588> upokritai <5273> poiousin <4160> (5719) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> en <1722> taiv <3588> rumaiv <4505> opwv <3704> doxasywsin <1392> (5686) upo <5259> twn <3588> anyrwpwn <444> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> apecousin <568> (5719) ton <3588> misyon <3408> autwn <846>

6:3 sou <4675> de <1161> poiountov <4160> (5723) elehmosunhn <1654> mh <3361> gnwtw <1097> (5628) h <3588> aristera <710> sou <4675> ti <5101> poiei <4160> (5719) h <3588> dexia <1188> sou <4675>

6:4 opwv <3704> h <1510> (5753) sou <4675> h <3588> elehmosunh <1654> en <1722> tw <3588> kruptw <2927> kai <2532> o <3588> pathr <3962> sou <4675> o <3588> blepwn <991> (5723) en <1722> tw <3588> kruptw <2927> apodwsei <591> (5692) soi <4671>

6:5 kai <2532> otan <3752> proseuchsye <4336> (5741) ouk <3756> esesye <1510> (5704) wv <5613> oi <3588> upokritai <5273> oti <3754> filousin <5368> (5719) en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> en <1722> taiv <3588> gwniaiv <1137> twn <3588> plateiwn <4113> estwtev <2476> (5761) proseucesyai <4336> (5738) opwv <3704> fanwsin <5316> (5652) toiv <3588> anyrwpoiv <444> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> apecousin <568> (5719) ton <3588> misyon <3408> autwn <846>

6:6 su <4771> de <1161> otan <3752> proseuch <4336> (5741) eiselye <1525> (5628) eiv <1519> to <3588> tameion <5009> sou <4675> kai <2532> kleisav <2808> (5660) thn <3588> yuran <2374> sou <4675> proseuxai <4336> (5663) tw <3588> patri <3962> sou <4675> tw <3588> en <1722> tw <3588> kruptw <2927> kai <2532> o <3588> pathr <3962> sou <4675> o <3588> blepwn <991> (5723) en <1722> tw <3588> kruptw <2927> apodwsei <591> (5692) soi <4671>

6:7 proseucomenoi <4336> (5740) de <1161> mh <3361> battaloghshte <945> (5661) wsper <5618> oi <3588> eynikoi <1482> dokousin <1380> (5719) gar <1063> oti <3754> en <1722> th <3588> polulogia <4180> autwn <846> eisakousyhsontai <1522> (5701)

6:8 mh <3361> oun <3767> omoiwyhte <3666> (5686) autoiv <846> oiden <1492> (5758) gar <1063> [o <3588> yeov] <2316> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> wn <3739> creian <5532> ecete <2192> (5719) pro <4253> tou <3588> umav <5209> aithsai <154> (5658) auton <846>

6:9 outwv <3779> oun <3767> proseucesye <4336> (5737) umeiv <5210> pater <3962> hmwn <2257> o <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> agiasyhtw <37> (5682) to <3588> onoma <3686> sou <4675>

6:10 elyetw <2064> (5628) h <3588> basileia <932> sou <4675> genhyhtw <1096> (5676) to <3588> yelhma <2307> sou <4675> wv <5613> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> ghv <1093>

6:11 ton <3588> arton <740> hmwn <2257> ton <3588> epiousion <1967> dov <1325> (5628) hmin <2254> shmeron <4594>

6:12 kai <2532> afev <863> (5628) hmin <2254> ta <3588> ofeilhmata <3783> hmwn <2257> wv <5613> kai <2532> hmeiv <2249> afhkamen <863> (5656) toiv <3588> ofeiletaiv <3781> hmwn <2257>

6:13 kai <2532> mh <3361> eisenegkhv <1533> (5661) hmav <2248> eiv <1519> peirasmon <3986> alla <235> rusai <4506> (5663) hmav <2248> apo <575> tou <3588> ponhrou <4190>

6:14 ean <1437> gar <1063> afhte <863> (5632) toiv <3588> anyrwpoiv <444> ta <3588> paraptwmata <3900> autwn <846> afhsei <863> (5692) kai <2532> umin <5213> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770>

6:15 ean <1437> de <1161> mh <3361> afhte <863> (5632) toiv <3588> anyrwpoiv <444> [ta <3588> paraptwmata <3900> autwn] <846> oude <3761> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> afhsei <863> (5692) ta <3588> paraptwmata <3900> umwn <5216>

6:16 otan <3752> de <1161> nhsteuhte <3522> (5725) mh <3361> ginesye <1096> (5737) wv <5613> oi <3588> upokritai <5273> skuyrwpoi <4659> afanizousin <853> (5719) gar <1063> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> opwv <3704> fanwsin <5316> (5652) toiv <3588> anyrwpoiv <444> nhsteuontev <3522> (5723) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> apecousin <568> (5719) ton <3588> misyon <3408> autwn <846>

6:17 su <4771> de <1161> nhsteuwn <3522> (5723) aleiqai <218> (5669) sou <4675> thn <3588> kefalhn <2776> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> sou <4675> niqai <3538> (5669)

6:18 opwv <3704> mh <3361> fanhv <5316> (5652) toiv <3588> anyrwpoiv <444> nhsteuwn <3522> (5723) alla <235> tw <3588> patri <3962> sou <4675> tw <3588> en <1722> tw <3588> krufaiw <2927> kai <2532> o <3588> pathr <3962> sou <4675> o <3588> blepwn <991> (5723) en <1722> tw <3588> krufaiw <2927> apodwsei <591> (5692) soi <4671>

6:19 mh <3361> yhsaurizete <2343> (5720) umin <5213> yhsaurouv <2344> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> opou <3699> shv <4597> kai <2532> brwsiv <1035> afanizei <853> (5719) kai <2532> opou <3699> kleptai <2812> diorussousin <1358> (5719) kai <2532> kleptousin <2813> (5719)

6:20 yhsaurizete <2343> (5720) de <1161> umin <5213> yhsaurouv <2344> en <1722> ouranw <3772> opou <3699> oute <3777> shv <4597> oute <3777> brwsiv <1035> afanizei <853> (5719) kai <2532> opou <3699> kleptai <2812> ou <3756> diorussousin <1358> (5719) oude <3761> kleptousin <2813> (5719)

6:21 opou <3699> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> yhsaurov <2344> sou <4675> ekei <1563> estai <1510> (5704) [kai] <2532> h <3588> kardia <2588> sou <4675>

6:22 o <3588> lucnov <3088> tou <3588> swmatov <4983> estin <1510> (5748) o <3588> ofyalmov <3788> ean <1437> oun <3767> h <1510> (5753) o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> aplouv <573> olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> fwteinon <5460> estai <1510> (5704)

6:23 ean <1437> de <1161> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4675> ponhrov <4190> h <1510> (5753) olon <3650> to <3588> swma <4983> sou <4675> skoteinon <4652> estai <1510> (5704) ei <1487> oun <3767> to <3588> fwv <5457> to <3588> en <1722> soi <4671> skotov <4655> estin <1510> (5748) to <3588> skotov <4655> poson <4214>

6:24 oudeiv <3762> dunatai <1410> (5736) dusin <1417> kurioiv <2962> douleuein <1398> (5721) h <2228> gar <1063> ton <3588> ena <1520> mishsei <3404> (5692) kai <2532> ton <3588> eteron <2087> agaphsei <25> (5692) h <2228> enov <1520> anyexetai <472> (5695) kai <2532> tou <3588> eterou <2087> katafronhsei <2706> (5692) ou <3756> dunasye <1410> (5736) yew <2316> douleuein <1398> (5721) kai <2532> mamwna <3126>

6:25 dia <1223> touto <5124> legw <3004> (5719) umin <5213> mh <3361> merimnate <3309> (5720) th <3588> quch <5590> umwn <5216> ti <5101> faghte <5315> (5632) [h <3588> ti <5101> pihte] <4095> (5632) mhde <3366> tw <3588> swmati <4983> umwn <5216> ti <5101> endushsye <1746> (5672) ouci <3780> h <3588> quch <5590> pleion <4119> estin <1510> (5748) thv <3588> trofhv <5160> kai <2532> to <3588> swma <4983> tou <3588> endumatov <1742>

6:26 embleqate <1689> (5657) eiv <1519> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> oti <3754> ou <3756> speirousin <4687> (5719) oude <3761> yerizousin <2325> (5719) oude <3761> sunagousin <4863> (5719) eiv <1519> apoyhkav <596> kai <2532> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> trefei <5142> (5719) auta <846> ouc <3756> umeiv <5210> mallon <3123> diaferete <1308> (5719) autwn <846>

6:27 tiv <5101> de <1161> ex <1537> umwn <5216> merimnwn <3309> (5723) dunatai <1410> (5736) prosyeinai <4369> (5629) epi <1909> thn <3588> hlikian <2244> autou <846> phcun <4083> ena <1520>

6:28 kai <2532> peri <4012> endumatov <1742> ti <5101> merimnate <3309> (5720) katamayete <2648> (5628) ta <3588> krina <2918> tou <3588> agrou <68> pwv <4459> auxanousin <837> (5719) ou <3756> kopiwsin <2872> (5719) oude <3761> nhyousin <3514> (5719)

6:29 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> oti <3754> oude <3761> solomwn <4672> en <1722> pash <3956> th <3588> doxh <1391> autou <846> periebaleto <4016> (5639) wv <5613> en <1520> toutwn <5130>

6:30 ei <1487> de <1161> ton <3588> corton <5528> tou <3588> agrou <68> shmeron <4594> onta <1510> (5752) kai <2532> aurion <839> eiv <1519> klibanon <2823> ballomenon <906> (5746) o <3588> yeov <2316> outwv <3779> amfiennusin <294> (5719) ou <3756> pollw <4183> mallon <3123> umav <5209> oligopistoi <3640>

6:31 mh <3361> oun <3767> merimnhshte <3309> (5661) legontev <3004> (5723) ti <5101> fagwmen <5315> (5632) h <2228> ti <5101> piwmen <4095> (5632) h <2228> ti <5101> peribalwmeya <4016> (5643)

6:32 panta <3956> gar <1063> tauta <5023> ta <3588> eynh <1484> epizhtousin <1934> (5719) oiden <1492> (5758) gar <1063> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> ouraniov <3770> oti <3754> crhzete <5535> (5719) toutwn <5130> apantwn <537>

6:33 zhteite <2212> (5720) de <1161> prwton <4412> thn <3588> basileian <932> kai <2532> thn <3588> dikaiosunhn <1343> autou <846> kai <2532> tauta <5023> panta <3956> prosteyhsetai <4369> (5701) umin <5213>

6:34 mh <3361> oun <3767> merimnhshte <3309> (5661) eiv <1519> thn <3588> aurion <839> h <3588> gar <1063> aurion <839> merimnhsei <3309> (5692) eauthv <1438> arketon <713> th <3588> hmera <2250> h <3588> kakia <2549> authv <846>

7:1 mh <3361> krinete <2919> (5720) ina <2443> mh <3361> kriyhte <2919> (5686)

7:2 en <1722> w <3739> gar <1063> krimati <2917> krinete <2919> (5719) kriyhsesye <2919> (5701) kai <2532> en <1722> w <3739> metrw <3358> metreite <3354> (5719) metrhyhsetai <3354> (5701) umin <5213>

7:3 ti <5101> de <1161> blepeiv <991> (5719) to <3588> karfov <2595> to <3588> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675> thn <3588> de <1161> en <1722> tw <3588> sw <4674> ofyalmw <3788> dokon <1385> ou <3756> katanoeiv <2657> (5719)

7:4 h <2228> pwv <4459> ereiv <2046> (5692) tw <3588> adelfw <80> sou <4675> afev <863> (5628) ekbalw <1544> (5632) to <3588> karfov <2595> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> kai <2532> idou <2400> (5628) h <3588> dokov <1385> en <1722> tw <3588> ofyalmw <3788> sou <4675>

7:5 upokrita <5273> ekbale <1544> (5628) prwton <4412> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> sou <4675> thn <3588> dokon <1385> kai <2532> tote <5119> diableqeiv <1227> (5692) ekbalein <1544> (5629) to <3588> karfov <2595> ek <1537> tou <3588> ofyalmou <3788> tou <3588> adelfou <80> sou <4675>

7:6 mh <3361> dwte <1325> (5632) to <3588> agion <40> toiv <3588> kusin <2965> mhde <3366> balhte <906> (5632) touv <3588> margaritav <3135> umwn <5216> emprosyen <1715> twn <3588> coirwn <5519> mhpote <3379> katapathsousin <2662> (5692) autouv <846> en <1722> toiv <3588> posin <4228> autwn <846> kai <2532> strafentev <4762> (5651) rhxwsin <4486> (5661) umav <5209>

7:7 aiteite <154> (5720) kai <2532> doyhsetai <1325> (5701) umin <5213> zhteite <2212> (5720) kai <2532> eurhsete <2147> (5692) krouete <2925> (5720) kai <2532> anoighsetai <455> (5691) umin <5213>

7:8 pav <3956> gar <1063> o <3588> aitwn <154> (5723) lambanei <2983> (5719) kai <2532> o <3588> zhtwn <2212> (5723) euriskei <2147> (5719) kai <2532> tw <3588> krouonti <2925> (5723) anoighsetai <455> (5691)

7:9 h <2228> tiv <5101> ex <1537> umwn <5216> anyrwpov <444> on <3739> aithsei <154> (5692) o <3588> uiov <5207> autou <846> arton <740> mh <3361> liyon <3037> epidwsei <1929> (5692) autw <846>

7:10 h <2228> kai <2532> icyun <2486> aithsei <154> (5692) mh <3361> ofin <3789> epidwsei <1929> (5692) autw <846>

7:11 ei <1487> oun <3767> umeiv <5210> ponhroi <4190> ontev <1510> (5752) oidate <1492> (5758) domata <1390> agaya <18> didonai <1325> (5721) toiv <3588> teknoiv <5043> umwn <5216> posw <4214> mallon <3123> o <3588> pathr <3962> umwn <5216> o <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> dwsei <1325> (5692) agaya <18> toiv <3588> aitousin <154> (5723) auton <846>

7:12 panta <3956> oun <3767> osa <3745> ean <1437> yelhte <2309> (5725) ina <2443> poiwsin <4160> (5725) umin <5213> oi <3588> anyrwpoi <444> outwv <3779> kai <2532> umeiv <5210> poieite <4160> (5720) autoiv <846> outov <3778> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> nomov <3551> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396>

7:13 eiselyate <1525> (5657) dia <1223> thv <3588> stenhv <4728> pulhv <4439> oti <3754> plateia <4116> kai <2532> eurucwrov <2149> h <3588> odov <3598> h <3588> apagousa <520> (5723) eiv <1519> thn <3588> apwleian <684> kai <2532> polloi <4183> eisin <1510> (5748) oi <3588> eisercomenoi <1525> (5740) di <1223> authv <846>

7:14 oti <3754> stenh <4728> h <3588> pulh <4439> kai <2532> teylimmenh <2346> (5772) h <3588> odov <3598> h <3588> apagousa <520> (5723) eiv <1519> thn <3588> zwhn <2222> kai <2532> oligoi <3641> eisin <1510> (5748) oi <3588> euriskontev <2147> (5723) authn <846>

7:15 prosecete <4337> (5720) apo <575> twn <3588> qeudoprofhtwn <5578> oitinev <3748> ercontai <2064> (5736) prov <4314> umav <5209> en <1722> endumasin <1742> probatwn <4263> eswyen <2081> de <1161> eisin <1510> (5748) lukoi <3074> arpagev <727>

7:16 apo <575> twn <3588> karpwn <2590> autwn <846> epignwsesye <1921> (5695) autouv <846> mhti <3385> sullegousin <4816> (5719) apo <575> akanywn <173> stafulav <4718> h <2228> apo <575> tribolwn <5146> suka <4810>

7:17 outwv <3779> pan <3956> dendron <1186> agayon <18> karpouv <2590> kalouv <2570> poiei <4160> (5719) to <3588> de <1161> sapron <4550> dendron <1186> karpouv <2590> ponhrouv <4190> poiei <4160> (5719)

7:18 ou <3756> dunatai <1410> (5736) dendron <1186> agayon <18> karpouv <2590> ponhrouv <4190> enegkein <5342> (5629) oude <3761> dendron <1186> sapron <4550> karpouv <2590> kalouv <2570> poiein <4160> (5721)

7:19 pan <3956> dendron <1186> mh <3361> poioun <4160> (5723) karpon <2590> kalon <2570> ekkoptetai <1581> (5743) kai <2532> eiv <1519> pur <4442> balletai <906> (5743)

7:20 ara <686> ge <1065> apo <575> twn <3588> karpwn <2590> autwn <846> epignwsesye <1921> (5695) autouv <846>

7:21 ou <3756> pav <3956> o <3588> legwn <3004> (5723) moi <3427> kurie <2962> kurie <2962> eiseleusetai <1525> (5695) eiv <1519> thn <3588> basileian <932> twn <3588> ouranwn <3772> all <235> o <3588> poiwn <4160> (5723) to <3588> yelhma <2307> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> tou <3588> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772>

7:22 polloi <4183> erousin <2046> (5692) moi <3427> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kurie <2962> kurie <2962> ou <3756> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> eprofhteusamen <4395> (5656) kai <2532> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> daimonia <1140> exebalomen <1544> (5627) kai <2532> tw <3588> sw <4674> onomati <3686> dunameiv <1411> pollav <4183> epoihsamen <4160> (5656)

7:23 kai <2532> tote <5119> omologhsw <3670> (5692) autoiv <846> oti <3754> oudepote <3763> egnwn <1097> (5627) umav <5209> apocwreite <672> (5720) ap <575> emou <1700> oi <3588> ergazomenoi <2038> (5740) thn <3588> anomian <458>

7:24 pav <3956> oun <3767> ostiv <3748> akouei <191> (5719) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> [toutouv] <5128> kai <2532> poiei <4160> (5719) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> fronimw <5429> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:25 kai <2532> katebh <2597> (5627) h <3588> broch <1028> kai <2532> hlyon <2064> (5627) oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> epneusan <4154> (5656) oi <3588> anemoi <417> kai <2532> prosepesan <4363> (5656) th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> ouk <3756> epesen <4098> (5627) teyemeliwto <2311> (5718) gar <1063> epi <1909> thn <3588> petran <4073>

7:26 kai <2532> pav <3956> o <3588> akouwn <191> (5723) mou <3450> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> kai <2532> mh <3361> poiwn <4160> (5723) autouv <846> omoiwyhsetai <3666> (5701) andri <435> mwrw <3474> ostiv <3748> wkodomhsen <3618> (5656) autou <846> thn <3588> oikian <3614> epi <1909> thn <3588> ammon <285>

7:27 kai <2532> katebh <2597> (5627) h <3588> broch <1028> kai <2532> hlyon <2064> (5627) oi <3588> potamoi <4215> kai <2532> epneusan <4154> (5656) oi <3588> anemoi <417> kai <2532> prosekoqan <4350> (5656) th <3588> oikia <3614> ekeinh <1565> kai <2532> epesen <4098> (5627) kai <2532> hn <1510> (5713) h <3588> ptwsiv <4431> authv <846> megalh <3173>

7:28 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5048> (5656) o <3588> ihsouv <2424> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> exeplhssonto <1605> (5712) oi <3588> ocloi <3793> epi <1909> th <3588> didach <1322> autou <846>

7:29 hn <1510> (5713) gar <1063> didaskwn <1321> (5723) autouv <846> wv <5613> exousian <1849> ecwn <2192> (5723) kai <2532> ouc <3756> wv <5613> oi <3588> grammateiv <1122> autwn <846>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA