TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Markus 14:1-2

14:1 hn <1510> (5713) de <1161> to <3588> pasca <3957> kai <2532> ta <3588> azuma <106> meta <3326> duo <1417> hmerav <2250> kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> pwv <4459> auton <846> en <1722> dolw <1388> krathsantev <2902> (5660) apokteinwsin <615> (5725)

14:2 elegon <3004> (5707) gar <1063> mh <3361> en <1722> th <3588> eorth <1859> mhpote <3379> estai <1510> (5704) yorubov <2351> tou <3588> laou <2992>

Matius 26:1-5

26:1 kai <2532> egeneto <1096> (5633) ote <3753> etelesen <5055> (5656) o <3588> ihsouv <2424> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <5128> eipen <2036> (5627) toiv <3588> mayhtaiv <3101> autou <846>

26:2 oidate <1492> (5758) oti <3754> meta <3326> duo <1417> hmerav <2250> to <3588> pasca <3957> ginetai <1096> (5736) kai <2532> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) eiv <1519> to <3588> staurwyhnai <4717> (5683)

26:3 tote <5119> sunhcyhsan <4863> (5681) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> tou <3588> laou <2992> eiv <1519> thn <3588> aulhn <833> tou <3588> arcierewv <749> tou <3588> legomenou <3004> (5746) kaiafa <2533>

26:4 kai <2532> sunebouleusanto <4823> (5668) ina <2443> ton <3588> ihsoun <2424> dolw <1388> krathswsin <2902> (5661) kai <2532> apokteinwsin <615> (5725)

26:5 elegon <3004> (5707) de <1161> mh <3361> en <1722> th <3588> eorth <1859> ina <2443> mh <3361> yorubov <2351> genhtai <1096> (5638) en <1722> tw <3588> law <2992>

Lukas 22:1-2

22:1 hggizen <1448> (5707) de <1161> h <3588> eorth <1859> twn <3588> azumwn <106> h <3588> legomenh <3004> (5746) pasca <3957>

22:2 kai <2532> ezhtoun <2212> (5707) oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> grammateiv <1122> to <3588> pwv <4459> anelwsin <337> (5661) auton <846> efobounto <5399> (5711) gar <1063> ton <3588> laon <2992>

Markus 14:10-11

14:10 kai <2532> ioudav <2455> iskariwy <2469> o <3588> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> aphlyen <565> (5627) prov <4314> touv <3588> arciereiv <749> ina <2443> auton <846> paradoi <3860> (5632) autoiv <846>

14:11 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) ecarhsan <5463> (5644) kai <2532> ephggeilanto <1861> (5673) autw <846> argurion <694> dounai <1325> (5629) kai <2532> ezhtei <2212> (5707) pwv <4459> auton <846> eukairwv <2122> paradoi <3860> (5632)

Matius 26:14-16

26:14 tote <5119> poreuyeiv <4198> (5679) eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> o <3588> legomenov <3004> (5746) ioudav <2455> iskariwthv <2469> prov <4314> touv <3588> arciereiv <749>

26:15 eipen <2036> (5627) ti <5101> yelete <2309> (5719) moi <3427> dounai <1325> (5629) kagw <2504> umin <5213> paradwsw <3860> (5692) auton <846> oi <3588> de <1161> esthsan <2476> (5627) autw <846> triakonta <5144> arguria <694>

26:16 kai <2532> apo <575> tote <5119> ezhtei <2212> (5707) eukairian <2120> ina <2443> auton <846> paradw <3860> (5632)

Lukas 22:3-6

22:3 eishlyen <1525> (5627) de <1161> satanav <4567> eiv <1519> ioudan <2455> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) iskariwthn <2469> onta <1510> (5752) ek <1537> tou <3588> ariymou <706> twn <3588> dwdeka <1427>

22:4 kai <2532> apelywn <565> (5631) sunelalhsen <4814> (5656) toiv <3588> arciereusin <749> kai <2532> strathgoiv <4755> to <3588> pwv <4459> autoiv <846> paradw <3860> (5632) auton <846>

22:5 kai <2532> ecarhsan <5463> (5644) kai <2532> suneyento <4934> (5639) autw <846> argurion <694> dounai <1325> (5629)

22:6 kai <2532> exwmologhsen <1843> (5656) kai <2532> ezhtei <2212> (5707) eukairian <2120> tou <3588> paradounai <3860> (5629) auton <846> ater <817> oclou <3793> autoiv <846>

Markus 14:12-16

14:12 kai <2532> th <3588> prwth <4413> hmera <2250> twn <3588> azumwn <106> ote <3753> to <3588> pasca <3957> eyuon <2380> (5707) legousin <3004> (5719) autw <846> oi <3588> mayhtai <3101> autou <846> pou <4226> yeleiv <2309> (5719) apelyontev <565> (5631) etoimaswmen <2090> (5661) ina <2443> faghv <5315> (5632) to <3588> pasca <3957>

14:13 kai <2532> apostellei <649> (5719) duo <1417> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> kai <2532> legei <3004> (5719) autoiv <846> upagete <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> apanthsei <528> (5692) umin <5213> anyrwpov <444> keramion <2765> udatov <5204> bastazwn <941> (5723) akolouyhsate <190> (5657) autw <846>

14:14 kai <2532> opou <3699> ean <1437> eiselyh <1525> (5632) eipate <2036> (5628) tw <3588> oikodespoth <3617> oti <3754> o <3588> didaskalov <1320> legei <3004> (5719) pou <4226> estin <1510> (5748) to <3588> kataluma <2646> mou <3450> opou <3699> to <3588> pasca <3957> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> mou <3450> fagw <5315> (5632)

14:15 kai <2532> autov <846> umin <5213> deixei <1166> (5692) anagaion <508> mega <3173> estrwmenon <4766> (5772) etoimon <2092> kai <2532> ekei <1563> etoimasate <2090> (5657) hmin <2254>

14:16 kai <2532> exhlyon <1831> (5627) oi <3588> mayhtai <3101> kai <2532> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> euron <2147> (5627) kaywv <2531> eipen <2036> (5627) autoiv <846> kai <2532> htoimasan <2090> (5656) to <3588> pasca <3957>

Matius 26:17-19

26:17 th <3588> de <1161> prwth <4413> twn <3588> azumwn <106> proshlyon <4334> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> tw <3588> ihsou <2424> legontev <3004> (5723) pou <4226> yeleiv <2309> (5719) etoimaswmen <2090> (5661) soi <4671> fagein <5315> (5629) to <3588> pasca <3957>

26:18 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) upagete <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> polin <4172> prov <4314> ton <3588> deina <1170> kai <2532> eipate <2036> (5628) autw <846> o <3588> didaskalov <1320> legei <3004> (5719) o <3588> kairov <2540> mou <3450> egguv <1451> estin <1510> (5748) prov <4314> se <4571> poiw <4160> (5719) to <3588> pasca <3957> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> mou <3450>

26:19 kai <2532> epoihsan <4160> (5656) oi <3588> mayhtai <3101> wv <5613> sunetaxen <4929> (5656) autoiv <846> o <3588> ihsouv <2424> kai <2532> htoimasan <2090> (5656) to <3588> pasca <3957>

Lukas 22:7-13

22:7 hlyen <2064> (5627) de <1161> h <3588> hmera <2250> twn <3588> azumwn <106> h <3739> edei <1163> (5900) yuesyai <2380> (5745) to <3588> pasca <3957>

22:8 kai <2532> apesteilen <649> (5656) petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> eipwn <2036> (5631) poreuyentev <4198> (5679) etoimasate <2090> (5657) hmin <2254> to <3588> pasca <3957> ina <2443> fagwmen <5315> (5632)

22:9 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> pou <4226> yeleiv <2309> (5719) etoimaswmen <2090> (5661)

22:10 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> idou <2400> (5628) eiselyontwn <1525> (5631) umwn <5216> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> sunanthsei <4876> (5692) umin <5213> anyrwpov <444> keramion <2765> udatov <5204> bastazwn <941> (5723) akolouyhsate <190> (5657) autw <846> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> eiv <1519> hn <3739> eisporeuetai <1531> (5736)

22:11 kai <2532> ereite <2046> (5692) tw <3588> oikodespoth <3617> thv <3588> oikiav <3614> legei <3004> (5719) soi <4671> o <3588> didaskalov <1320> pou <4226> estin <1510> (5748) to <3588> kataluma <2646> opou <3699> to <3588> pasca <3957> meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101> mou <3450> fagw <5315> (5632)

22:12 kakeinov <2548> umin <5213> deixei <1166> (5692) anagaion <508> mega <3173> estrwmenon <4766> (5772) ekei <1563> etoimasate <2090> (5657)

22:13 apelyontev <565> (5631) de <1161> euron <2147> (5627) kaywv <2531> eirhkei <4483> (5715) autoiv <846> kai <2532> htoimasan <2090> (5656) to <3588> pasca <3957>

Yohanes 13:1-20

13:1 pro <4253> de <1161> thv <3588> eorthv <1859> tou <3588> pasca <3957> eidwv <1492> (5761) o <3588> ihsouv <2424> oti <3754> hlyen <2064> (5627) autou <846> h <3588> wra <5610> ina <2443> metabh <3327> (5632) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127> prov <4314> ton <3588> patera <3962> agaphsav <25> (5660) touv <3588> idiouv <2398> touv <3588> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> eiv <1519> telov <5056> hgaphsen <25> (5656) autouv <846>

13:2 kai <2532> deipnou <1173> ginomenou <1096> (5740) tou <3588> diabolou <1228> hdh <2235> beblhkotov <906> (5761) eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> ina <2443> paradoi <3860> (5632) auton <846> ioudav <2455> simwnov <4613> iskariwthv <2469>

13:3 eidwv <1492> (5761) oti <3754> panta <3956> edwken <1325> (5656) autw <846> o <3588> pathr <3962> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> oti <3754> apo <575> yeou <2316> exhlyen <1831> (5627) kai <2532> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> upagei <5217> (5719)

13:4 egeiretai <1453> (5743) ek <1537> tou <3588> deipnou <1173> kai <2532> tiyhsin <5087> (5719) ta <3588> imatia <2440> kai <2532> labwn <2983> (5631) lention <3012> diezwsen <1241> (5656) eauton <1438>

13:5 eita <1534> ballei <906> (5719) udwr <5204> eiv <1519> ton <3588> nipthra <3537> kai <2532> hrxato <756> (5662) niptein <3538> (5721) touv <3588> podav <4228> twn <3588> mayhtwn <3101> kai <2532> ekmassein <1591> (5721) tw <3588> lentiw <3012> w <3739> hn <1510> (5713) diezwsmenov <1241> (5772)

13:6 ercetai <2064> (5736) oun <3767> prov <4314> simwna <4613> petron <4074> legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> su <4771> mou <3450> nipteiv <3538> (5719) touv <3588> podav <4228>

13:7 apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> kai <2532> eipen <2036> (5627) autw <846> o <3739> egw <1473> poiw <4160> (5719) su <4771> ouk <3756> oidav <1492> (5758) arti <737> gnwsh <1097> (5695) de <1161> meta <3326> tauta <5023>

13:8 legei <3004> (5719) autw <846> petrov <4074> ou <3756> mh <3361> niqhv <3538> (5661) mou <3450> touv <3588> podav <4228> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> apekriyh <611> (5662) ihsouv <2424> autw <846> ean <1437> mh <3361> niqw <3538> (5661) se <4571> ouk <3756> eceiv <2192> (5719) merov <3313> met <3326> emou <1700>

13:9 legei <3004> (5719) autw <846> simwn <4613> petrov <4074> kurie <2962> mh <3361> touv <3588> podav <4228> mou <3450> monon <3440> alla <235> kai <2532> tav <3588> ceirav <5495> kai <2532> thn <3588> kefalhn <2776>

13:10 legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> o <3588> leloumenov <3068> (5772) ouk <3756> ecei <2192> (5719) creian <5532> [ei <1487> mh <3361> touv <3588> podav] <4228> niqasyai <3538> (5670) all <235> estin <1510> (5748) kayarov <2513> olov <3650> kai <2532> umeiv <5210> kayaroi <2513> este <1510> (5748) all <235> ouci <3780> pantev <3956>

13:11 hdei <1492> (5715) gar <1063> ton <3588> paradidonta <3860> (5723) auton <846> dia <1223> touto <5124> eipen <2036> (5627) oti <3754> ouci <3780> pantev <3956> kayaroi <2513> este <1510> (5748)

13:12 ote <3753> oun <3767> eniqen <3538> (5656) touv <3588> podav <4228> autwn <846> kai <2532> elaben <2983> (5627) ta <3588> imatia <2440> autou <846> kai <2532> anepesen <377> (5627) palin <3825> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ginwskete <1097> (5719) <1097> (5720) ti <5101> pepoihka <4160> (5758) umin <5213>

13:13 umeiv <5210> fwneite <5455> (5719) me <3165> o <3588> didaskalov <1320> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> kalwv <2573> legete <3004> (5719) eimi <1510> (5748) gar <1063>

13:14 ei <1487> oun <3767> egw <1473> eniqa <3538> (5656) umwn <5216> touv <3588> podav <4228> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> o <3588> didaskalov <1320> kai <2532> umeiv <5210> ofeilete <3784> (5719) allhlwn <240> niptein <3538> (5721) touv <3588> podav <4228>

13:15 upodeigma <5262> gar <1063> edwka <1325> (5656) umin <5213> ina <2443> kaywv <2531> egw <1473> epoihsa <4160> (5656) umin <5213> kai <2532> umeiv <5210> poihte <4160> (5725)

13:16 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> ouk <3756> estin <1510> (5748) doulov <1401> meizwn <3187> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> oude <3761> apostolov <652> meizwn <3187> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) auton <846>

13:17 ei <1487> tauta <5023> oidate <1492> (5758) makarioi <3107> este <1510> (5748) ean <1437> poihte <4160> (5725) auta <846>

13:18 ou <3756> peri <4012> pantwn <3956> umwn <5216> legw <3004> (5719) egw <1473> oida <1492> (5758) tinav <5101> exelexamhn <1586> (5668) all <235> ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> ton <3588> arton <740> ephren <1869> (5656) ep <1909> eme <1691> thn <3588> pternan <4418> autou <846>

13:19 ap <575> arti <737> legw <3004> (5719) umin <5213> pro <4253> tou <3588> genesyai <1096> (5635) ina <2443> pisteuhte <4100> (5725) otan <3752> genhtai <1096> (5638) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748)

13:20 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> lambanwn <2983> (5723) an <302> tina <5100> pemqw <3992> (5661) eme <1691> lambanei <2983> (5719) o <3588> de <1161> eme <1691> lambanwn <2983> (5723) lambanei <2983> (5719) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

Markus 14:17-26

14:17 kai <2532> oqiav <3798> genomenhv <1096> (5637) ercetai <2064> (5736) meta <3326> twn <3588> dwdeka <1427>

14:18 kai <2532> anakeimenwn <345> (5740) autwn <846> kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165> o <3588> esyiwn <2068> (5723) met <3326> emou <1700>

14:19 hrxanto <756> (5662) lupeisyai <3076> (5745) kai <2532> legein <3004> (5721) autw <846> eiv <1520> kata <2596> eiv <1520> mhti <3385> egw <1473>

14:20 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> eiv <1520> twn <3588> dwdeka <1427> o <3588> embaptomenov <1686> (5734) met <3326> emou <1700> eiv <1519> to <3588> [en] <1520> trublion <5165>

14:21 oti <3754> o <3588> men <3303> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> upagei <5217> (5719) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> autou <846> ouai <3759> de <1161> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) kalon <2570> autw <846> ei <1487> ouk <3756> egennhyh <1080> (5681) o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565>

14:22 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> labwn <2983> (5631) arton <740> euloghsav <2127> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> kai <2532> eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450>

14:23 kai <2532> labwn <2983> (5631) pothrion <4221> eucaristhsav <2168> (5660) edwken <1325> (5656) autoiv <846> kai <2532> epion <4095> (5627) ex <1537> autou <846> pantev <3956>

14:24 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> aima <129> mou <3450> thv <3588> diayhkhv <1242> to <3588> ekcunnomenon <1632> (5746) uper <5228> pollwn <4183>

14:25 amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> ouketi <3765> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) ek <1537> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> otan <3752> auto <846> pinw <4095> (5725) kainon <2537> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

14:26 kai <2532> umnhsantev <5214> (5660) exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636>

Matius 26:20-30

26:20 oqiav <3798> de <1161> genomenhv <1096> (5637) anekeito <345> (5711) meta <3326> twn <3588> dwdeka <1427> [mayhtwn] <3101>

26:21 kai <2532> esyiontwn <2068> (5723) autwn <846> eipen <2036> (5627) amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165>

26:22 kai <2532> lupoumenoi <3076> (5746) sfodra <4970> hrxanto <756> (5662) legein <3004> (5721) autw <846> eiv <1520> ekastov <1538> mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) kurie <2962>

26:23 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) o <3588> embaqav <1686> (5660) met <3326> emou <1700> thn <3588> ceira <5495> en <1722> tw <3588> trubliw <5165> outov <3778> me <3165> paradwsei <3860> (5692)

26:24 o <3588> men <3303> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> upagei <5217> (5719) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) peri <4012> autou <846> ouai <3759> de <1161> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444> paradidotai <3860> (5743) kalon <2570> hn <1510> (5713) autw <846> ei <1487> ouk <3756> egennhyh <1080> (5681) o <3588> anyrwpov <444> ekeinov <1565>

26:25 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> ioudav <2455> o <3588> paradidouv <3860> (5723) auton <846> eipen <2036> (5627) mhti <3385> egw <1473> eimi <1510> (5748) rabbi <4461> legei <3004> (5719) autw <846> su <4771> eipav <2036> (5627)

26:26 esyiontwn <2068> (5723) de <1161> autwn <846> labwn <2983> (5631) o <3588> ihsouv <2424> arton <740> kai <2532> euloghsav <2127> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> douv <1325> (5631) toiv <3588> mayhtaiv <3101> eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) fagete <5315> (5628) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450>

26:27 kai <2532> labwn <2983> (5631) pothrion <4221> [kai] <2532> eucaristhsav <2168> (5660) edwken <1325> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) piete <4095> (5628) ex <1537> autou <846> pantev <3956>

26:28 touto <5124> gar <1063> estin <1510> (5748) to <3588> aima <129> mou <3450> thv <3588> diayhkhv <1242> to <3588> peri <4012> pollwn <4183> ekcunnomenon <1632> (5746) eiv <1519> afesin <859> amartiwn <266>

26:29 legw <3004> (5719) de <1161> umin <5213> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) ap <575> arti <737> ek <1537> toutou <5127> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> otan <3752> auto <846> pinw <4095> (5725) mey <3326> umwn <5216> kainon <2537> en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> patrov <3962> mou <3450>

26:30 kai <2532> umnhsantev <5214> (5660) exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> to <3588> orov <3735> twn <3588> elaiwn <1636>

Lukas 22:14-30

22:14 kai <2532> ote <3753> egeneto <1096> (5633) h <3588> wra <5610> anepesen <377> (5627) kai <2532> oi <3588> apostoloi <652> sun <4862> autw <846>

22:15 kai <2532> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> epiyumia <1939> epeyumhsa <1937> (5656) touto <5124> to <3588> pasca <3957> fagein <5315> (5629) mey <3326> umwn <5216> pro <4253> tou <3588> me <3165> payein <3958> (5629)

22:16 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> fagw <5315> (5632) auto <846> ewv <2193> otou <3755> plhrwyh <4137> (5686) en <1722> th <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316>

22:17 kai <2532> dexamenov <1209> (5666) pothrion <4221> eucaristhsav <2168> (5660) eipen <2036> (5627) labete <2983> (5628) touto <5124> kai <2532> diamerisate <1266> (5657) eiv <1519> eautouv <1438>

22:18 legw <3004> (5719) gar <1063> umin <5213> ou <3756> mh <3361> piw <4095> (5632) apo <575> tou <3588> nun <3568> apo <575> tou <3588> genhmatov <1081> thv <3588> ampelou <288> ewv <2193> ou <3739> h <3588> basileia <932> tou <3588> yeou <2316> elyh <2064> (5632)

22:19 kai <2532> labwn <2983> (5631) arton <740> eucaristhsav <2168> (5660) eklasen <2806> (5656) kai <2532> edwken <1325> (5656) autoiv <846> legwn <3004> (5723) touto <5124> estin <1510> (5748) to <3588> swma <4983> mou <3450> [[to <3588> uper <5228> umwn <5216> didomenon <1325> (5746) touto <5124> poieite <4160> (5720) eiv <1519> thn <3588> emhn <1699> anamnhsin <364>

22:20 kai <2532> to <3588> pothrion <4221> wsautwv <5615> meta <3326> to <3588> deipnhsai <1172> (5658) legwn <3004> (5723) touto <5124> to <3588> pothrion <4221> h <3588> kainh <2537> diayhkh <1242> en <1722> tw <3588> aimati <129> mou <3450> to <3588> uper <5228> umwn <5216> ekcunnomenon]] <1632> (5746)

22:21 plhn <4133> idou <2400> (5628) h <3588> ceir <5495> tou <3588> paradidontov <3860> (5723) me <3165> met <3326> emou <1700> epi <1909> thv <3588> trapezhv <5132>

22:22 oti <3754> o <3588> uiov <5207> men <3303> tou <3588> anyrwpou <444> kata <2596> to <3588> wrismenon <3724> (5772) poreuetai <4198> (5736) plhn <4133> ouai <3759> tw <3588> anyrwpw <444> ekeinw <1565> di <1223> ou <3739> paradidotai <3860> (5743)

22:23 kai <2532> autoi <846> hrxanto <756> (5662) suzhtein <4802> (5721) prov <4314> eautouv <1438> to <3588> tiv <5101> ara <687> eih <1510> (5751) ex <1537> autwn <846> o <3588> touto <5124> mellwn <3195> (5723) prassein <4238> (5721)

22:24 egeneto <1096> (5633) de <1161> kai <2532> filoneikia <5379> en <1722> autoiv <846> to <3588> tiv <5101> autwn <846> dokei <1380> (5719) einai <1510> (5750) meizwn <3187>

22:25 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autoiv <846> oi <3588> basileiv <935> twn <3588> eynwn <1484> kurieuousin <2961> (5719) autwn <846> kai <2532> oi <3588> exousiazontev <1850> (5723) autwn <846> euergetai <2110> kalountai <2564> (5743)

22:26 umeiv <5210> de <1161> ouc <3756> outwv <3779> all <235> o <3588> meizwn <3187> en <1722> umin <5213> ginesyw <1096> (5737) wv <5613> o <3588> newterov <3501> kai <2532> o <3588> hgoumenov <2233> (5740) wv <5613> o <3588> diakonwn <1247> (5723)

22:27 tiv <5101> gar <1063> meizwn <3187> o <3588> anakeimenov <345> (5740) h <2228> o <3588> diakonwn <1247> (5723) ouci <3780> o <3588> anakeimenov <345> (5740) egw <1473> de <1161> en <1722> mesw <3319> umwn <5216> eimi <1510> (5748) wv <5613> o <3588> diakonwn <1247> (5723)

22:28 umeiv <5210> de <1161> este <1510> (5748) oi <3588> diamemenhkotev <1265> (5761) met <3326> emou <1700> en <1722> toiv <3588> peirasmoiv <3986> mou <3450>

22:29 kagw <2504> diatiyemai <1303> (5731) umin <5213> kaywv <2531> dieyeto <1303> (5639) moi <3427> o <3588> pathr <3962> mou <3450> basileian <932>

22:30 ina <2443> esyhte <2068> (5725) kai <2532> pinhte <4095> (5725) epi <1909> thv <3588> trapezhv <5132> mou <3450> en <1722> th <3588> basileia <932> mou <3450> kai <2532> kayhsye <2521> (5736) epi <1909> yronwn <2362> tav <3588> dwdeka <1427> fulav <5443> krinontev <2919> (5723) tou <3588> israhl <2474>

Yohanes 13:18-30

13:18 ou <3756> peri <4012> pantwn <3956> umwn <5216> legw <3004> (5719) egw <1473> oida <1492> (5758) tinav <5101> exelexamhn <1586> (5668) all <235> ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686) o <3588> trwgwn <5176> (5723) mou <3450> ton <3588> arton <740> ephren <1869> (5656) ep <1909> eme <1691> thn <3588> pternan <4418> autou <846>

13:19 ap <575> arti <737> legw <3004> (5719) umin <5213> pro <4253> tou <3588> genesyai <1096> (5635) ina <2443> pisteuhte <4100> (5725) otan <3752> genhtai <1096> (5638) oti <3754> egw <1473> eimi <1510> (5748)

13:20 amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> o <3588> lambanwn <2983> (5723) an <302> tina <5100> pemqw <3992> (5661) eme <1691> lambanei <2983> (5719) o <3588> de <1161> eme <1691> lambanwn <2983> (5723) lambanei <2983> (5719) ton <3588> pemqanta <3992> (5660) me <3165>

13:21 tauta <5023> eipwn <2036> (5631) ihsouv <2424> etaracyh <5015> (5681) tw <3588> pneumati <4151> kai <2532> emarturhsen <3140> (5656) kai <2532> eipen <2036> (5627) amhn <281> amhn <281> legw <3004> (5719) umin <5213> oti <3754> eiv <1520> ex <1537> umwn <5216> paradwsei <3860> (5692) me <3165>

13:22 eblepon <991> (5707) eiv <1519> allhlouv <240> oi <3588> mayhtai <3101> aporoumenoi <639> (5734) peri <4012> tinov <5101> legei <3004> (5719)

13:23 hn <1510> (5713) anakeimenov <345> (5740) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> mayhtwn <3101> autou <846> en <1722> tw <3588> kolpw <2859> tou <3588> ihsou <2424> on <3739> hgapa <25> (5707) [o] <3588> ihsouv <2424>

13:24 neuei <3506> (5719) oun <3767> toutw <5129> simwn <4613> petrov <4074> kai <2532> legei <3004> (5719) autw <846> eipe <3004> (5628) tiv <5101> estin <1510> (5748) peri <4012> ou <3739> legei <3004> (5719)

13:25 anapeswn <377> (5631) ekeinov <1565> outwv <3779> epi <1909> to <3588> sthyov <4738> tou <3588> ihsou <2424> legei <3004> (5719) autw <846> kurie <2962> tiv <5101> estin <1510> (5748)

13:26 apokrinetai <611> (5736) oun <3767> [o] <3588> ihsouv <2424> ekeinov <1565> estin <1510> (5748) w <3739> egw <1473> baqw <911> (5692) to <3588> qwmion <5596> kai <2532> dwsw <1325> (5692) autw <846> baqav <911> (5660) oun <3767> [to] <3588> qwmion <5596> lambanei <2983> (5719) kai <2532> didwsin <1325> (5719) iouda <2455> simwnov <4613> iskariwtou <2469>

13:27 kai <2532> meta <3326> to <3588> qwmion <5596> tote <5119> eishlyen <1525> (5627) eiv <1519> ekeinon <1565> o <3588> satanav <4567> legei <3004> (5719) oun <3767> autw <846> ihsouv <2424> o <3739> poieiv <4160> (5719) poihson <4160> (5657) tacion <5032>

13:28 touto <5124> [de] <1161> oudeiv <3762> egnw <1097> (5627) twn <3588> anakeimenwn <345> (5740) prov <4314> ti <5101> eipen <2036> (5627) autw <846>

13:29 tinev <5100> gar <1063> edokoun <1380> (5707) epei <1893> to <3588> glwssokomon <1101> eicen <2192> (5707) ioudav <2455> oti <3754> legei <3004> (5719) autw <846> ihsouv <2424> agorason <59> (5657) wn <3739> creian <5532> ecomen <2192> (5719) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859> h <2228> toiv <3588> ptwcoiv <4434> ina <2443> ti <5100> dw <1325> (5632)

13:30 labwn <2983> (5631) oun <3767> to <3588> qwmion <5596> ekeinov <1565> exhlyen <1831> (5627) euyuv <2117> hn <1510> (5713) de <1161> nux <3571>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA