TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 17:1--19:41

17:1 diodeusantev <1353> (5660) de <1161> thn <3588> amfipolin <295> kai <2532> thn <3588> apollwnian <624> hlyon <2064> (5627) eiv <1519> yessalonikhn <2332> opou <3699> hn <1510> (5713) sunagwgh <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453>

17:2 kata <2596> de <1161> to <3588> eiwyov <1486> (5756) tw <3588> paulw <3972> eishlyen <1525> (5627) prov <4314> autouv <846> kai <2532> epi <1909> sabbata <4521> tria <5140> dielexato <1256> (5662) autoiv <846> apo <575> twn <3588> grafwn <1124>

17:3 dianoigwn <1272> (5723) kai <2532> paratiyemenov <3908> (5734) oti <3754> ton <3588> criston <5547> edei <1163> (5900) payein <3958> (5629) kai <2532> anasthnai <450> (5629) ek <1537> nekrwn <3498> kai <2532> oti <3754> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> cristov <5547> o <3588> ihsouv <2424> on <3739> egw <1473> kataggellw <2605> (5719) umin <5213>

17:4 kai <2532> tinev <5100> ex <1537> autwn <846> epeisyhsan <3982> (5681) kai <2532> proseklhrwyhsan <4345> (5681) tw <3588> paulw <3972> kai <2532> [tw] <3588> sila <4609> twn <3588> te <5037> sebomenwn <4576> (5740) ellhnwn <1672> plhyov <4128> polu <4183> gunaikwn <1135> te <5037> twn <3588> prwtwn <4413> ouk <3756> oligai <3641>

17:5 zhlwsantev <2206> (5660) de <1161> oi <3588> ioudaioi <2453> kai <2532> proslabomenoi <4355> (5642) twn <3588> agoraiwn <60> andrav <435> tinav <5100> ponhrouv <4190> kai <2532> oclopoihsantev <3792> (5660) eyoruboun <2350> (5707) thn <3588> polin <4172> kai <2532> epistantev <2186> (5631) th <3588> oikia <3614> iasonov <2394> ezhtoun <2212> (5707) autouv <846> proagagein <4254> (5629) eiv <1519> ton <3588> dhmon <1218>

17:6 mh <3361> eurontev <2147> (5631) de <1161> autouv <846> esuron <4951> (5707) iasona <2394> kai <2532> tinav <5100> adelfouv <80> epi <1909> touv <3588> politarcav <4173> bowntev <994> (5723) oti <3754> oi <3588> thn <3588> oikoumenhn <3625> anastatwsantev <387> (5660) outoi <3778> kai <2532> enyade <1759> pareisin <3918> (5748)

17:7 ouv <3739> upodedektai <5264> (5766) iaswn <2394> kai <2532> outoi <3778> pantev <3956> apenanti <561> twn <3588> dogmatwn <1378> kaisarov <2541> prassousin <4238> (5719) basilea <935> eteron <2087> legontev <3004> (5723) einai <1510> (5750) ihsoun <2424>

17:8 etaraxan <5015> (5656) de <1161> ton <3588> oclon <3793> kai <2532> touv <3588> politarcav <4173> akouontav <191> (5723) tauta <5023>

17:9 kai <2532> labontev <2983> (5631) to <3588> ikanon <2425> para <3844> tou <3588> iasonov <2394> kai <2532> twn <3588> loipwn <3062> apelusan <630> (5656) autouv <846>

17:10 oi <3588> de <1161> adelfoi <80> euyewv <2112> dia <1223> nuktov <3571> exepemqan <1599> (5656) ton <3588> te <5037> paulon <3972> kai <2532> ton <3588> silan <4609> eiv <1519> beroian <960> oitinev <3748> paragenomenoi <3854> (5637) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> aphesan <549> (5713)

17:11 outoi <3778> de <1161> hsan <1510> (5713) eugenesteroi <2104> twn <3588> en <1722> yessalonikh <2332> oitinev <3748> edexanto <1209> (5662) ton <3588> logon <3056> meta <3326> pashv <3956> proyumiav <4288> [to] <3588> kay <2596> hmeran <2250> anakrinontev <350> (5723) tav <3588> grafav <1124> ei <1487> ecoi <2192> (5722) tauta <5023> outwv <3779>

17:12 polloi <4183> men <3303> oun <3767> ex <1537> autwn <846> episteusan <4100> (5656) kai <2532> twn <3588> ellhnidwn <1674> gunaikwn <1135> twn <3588> euschmonwn <2158> kai <2532> andrwn <435> ouk <3756> oligoi <3641>

17:13 wv <5613> de <1161> egnwsan <1097> (5627) oi <3588> apo <575> thv <3588> yessalonikhv <2332> ioudaioi <2453> oti <3754> kai <2532> en <1722> th <3588> beroia <960> kathggelh <2605> (5648) upo <5259> tou <3588> paulou <3972> o <3588> logov <3056> tou <3588> yeou <2316> hlyon <2064> (5627) kakei <2546> saleuontev <4531> (5723) kai <2532> tarassontev <5015> (5723) touv <3588> oclouv <3793>

17:14 euyewv <2112> de <1161> tote <5119> ton <3588> paulon <3972> exapesteilan <1821> (5656) oi <3588> adelfoi <80> poreuesyai <4198> (5738) ewv <2193> epi <1909> thn <3588> yalassan <2281> upemeinan <5278> (5656) te <5037> o <3588> te <5037> silav <4609> kai <2532> o <3588> timoyeov <5095> ekei <1563>

17:15 oi <3588> de <1161> kayistanontev <2525> (5723) ton <3588> paulon <3972> hgagon <71> (5627) ewv <2193> ayhnwn <116> kai <2532> labontev <2983> (5631) entolhn <1785> prov <4314> ton <3588> silan <4609> kai <2532> ton <3588> timoyeon <5095> ina <2443> wv <5613> tacista <5033> elywsin <2064> (5632) prov <4314> auton <846> exhesan <1826> (5713)

17:16 en <1722> de <1161> taiv <3588> ayhnaiv <116> ekdecomenou <1551> (5740) autouv <846> tou <3588> paulou <3972> parwxuneto <3947> (5712) to <3588> pneuma <4151> autou <846> en <1722> autw <846> yewrountov <2334> (5723) kateidwlon <2712> ousan <1510> (5752) thn <3588> polin <4172>

17:17 dielegeto <1256> (5711) men <3303> oun <3767> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> toiv <3588> ioudaioiv <2453> kai <2532> toiv <3588> sebomenoiv <4576> (5740) kai <2532> en <1722> th <3588> agora <58> kata <2596> pasan <3956> hmeran <2250> prov <4314> touv <3588> paratugcanontav <3909> (5723)

17:18 tinev <5100> de <1161> kai <2532> twn <3588> epikoureiwn <1946> kai <2532> stoikwn <4770> filosofwn <5386> suneballon <4820> (5707) autw <846> kai <2532> tinev <5100> elegon <3004> (5707) ti <5101> an <302> yeloi <2309> (5722) o <3588> spermologov <4691> outov <3778> legein <3004> (5721) oi <3588> de <1161> xenwn <3581> daimoniwn <1140> dokei <1380> (5719) kataggeleuv <2604> einai <1510> (5750) oti <3754> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> thn <3588> anastasin <386> euhggelizeto <2097> (5710)

17:19 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> autou <846> epi <1909> ton <3588> areion <697> pagon <697> hgagon <71> (5627) legontev <3004> (5723) dunameya <1410> (5736) gnwnai <1097> (5629) tiv <5101> h <3588> kainh <2537> auth <3778> [h] <3588> upo <5259> sou <4675> laloumenh <2980> (5746) didach <1322>

17:20 xenizonta <3579> (5723) gar <1063> tina <5100> eisfereiv <1533> (5719) eiv <1519> tav <3588> akoav <189> hmwn <2257> boulomeya <1014> (5736) oun <3767> gnwnai <1097> (5629) tina <5100> yelei <2309> (5719) tauta <5023> einai <1510> (5750)

17:21 ayhnaioi <117> de <1161> pantev <3956> kai <2532> oi <3588> epidhmountev <1927> (5723) xenoi <3581> eiv <1519> ouden <3762> eteron <2087> hukairoun <2119> (5707) h <2228> legein <3004> (5721) ti <5100> h <2228> akouein <191> (5721) ti <5100> kainoteron <2537>

17:22 stayeiv <2476> (5685) de <1161> paulov <3972> en <1722> mesw <3319> tou <3588> areiou <697> pagou <697> efh <5346> (5713) andrev <435> ayhnaioi <117> kata <2596> panta <3956> wv <5613> deisidaimonesterouv <1174> umav <5209> yewrw <2334> (5719)

17:23 diercomenov <1330> (5740) gar <1063> kai <2532> anayewrwn <333> (5723) ta <3588> sebasmata <4574> umwn <5216> euron <2147> (5627) kai <2532> bwmon <1041> en <1722> w <3739> epegegrapto <1924> (5718) agnwstw <57> yew <2316> o <3739> oun <3767> agnoountev <50> (5723) eusebeite <2151> (5719) touto <5124> egw <1473> kataggellw <2605> (5719) umin <5213>

17:24 o <3588> yeov <2316> o <3588> poihsav <4160> (5660) ton <3588> kosmon <2889> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autw <846> outov <3778> ouranou <3772> kai <2532> ghv <1093> uparcwn <5225> (5723) kuriov <2962> ouk <3756> en <1722> ceiropoihtoiv <5499> naoiv <3485> katoikei <2730> (5719)

17:25 oude <3761> upo <5259> ceirwn <5495> anyrwpinwn <442> yerapeuetai <2323> (5743) prosdeomenov <4326> (5740) tinov <5100> autov <846> didouv <1325> (5723) pasin <3956> zwhn <2222> kai <2532> pnohn <4157> kai <2532> ta <3588> panta <3956>

17:26 epoihsen <4160> (5656) te <5037> ex <1537> enov <1520> pan <3956> eynov <1484> anyrwpwn <444> katoikein <2730> (5721) epi <1909> pantov <3956> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1093> orisav <3724> (5660) prostetagmenouv <4367> (5772) kairouv <2540> kai <2532> tav <3588> oroyesiav <3734> thv <3588> katoikiav <2733> autwn <846>

17:27 zhtein <2212> (5721) ton <3588> yeon <2316> ei <1487> ara <686> ge <1065> qhlafhseian <5584> (5659) auton <846> kai <2532> euroien <2147> (5630) kai <2532> ge <1065> ou <3756> makran <3112> apo <575> enov <1520> ekastou <1538> hmwn <2257> uparconta <5225> (5723)

17:28 en <1722> autw <846> gar <1063> zwmen <2198> (5719) kai <2532> kinoumeya <2795> (5743) kai <2532> esmen <1510> (5748) wv <5613> kai <2532> tinev <5100> twn <3588> kay <2596> umav <5209> poihtwn <4163> eirhkasin <2046> (5758) tou <3588> gar <1063> kai <2532> genov <1085> esmen <1510> (5748)

17:29 genov <1085> oun <3767> uparcontev <5225> (5723) tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> ofeilomen <3784> (5719) nomizein <3543> (5721) crusw <5557> h <2228> argurw <696> h <2228> liyw <3037> caragmati <5480> tecnhv <5078> kai <2532> enyumhsewv <1761> anyrwpou <444> to <3588> yeion <2304> einai <1510> (5750) omoion <3664>

17:30 touv <3588> men <3303> oun <3767> cronouv <5550> thv <3588> agnoiav <52> uperidwn <5237> (5660) o <3588> yeov <2316> ta <3588> nun <3568> apaggellei <518> (5719) toiv <3588> anyrwpoiv <444> pantav <3956> pantacou <3837> metanoein <3340> (5721)

17:31 kayoti <2530> esthsen <2476> (5656) hmeran <2250> en <1722> h <3739> mellei <3195> (5719) krinein <2919> (5721) thn <3588> oikoumenhn <3625> en <1722> dikaiosunh <1343> en <1722> andri <435> w <3739> wrisen <3724> (5656) pistin <4102> parascwn <3930> (5631) pasin <3956> anasthsav <450> (5660) auton <846> ek <1537> nekrwn <3498>

17:32 akousantev <191> (5660) de <1161> anastasin <386> nekrwn <3498> oi <3588> men <3303> ecleuazon <5512> (5707) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) akousomeya <191> (5695) sou <4675> peri <4012> toutou <5127> kai <2532> palin <3825>

17:33 outwv <3779> o <3588> paulov <3972> exhlyen <1831> (5627) ek <1537> mesou <3319> autwn <846>

17:34 tinev <5100> de <1161> andrev <435> kollhyentev <2853> (5685) autw <846> episteusan <4100> (5656) en <1722> oiv <3739> kai <2532> dionusiov <1354> [o] <3588> areopagithv <698> kai <2532> gunh <1135> onomati <3686> damariv <1152> kai <2532> eteroi <2087> sun <4862> autoiv <846>

18:1 meta <3326> tauta <5023> cwrisyeiv <5563> (5685) ek <1537> twn <3588> ayhnwn <116> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> korinyon <2882>

18:2 kai <2532> eurwn <2147> (5631) tina <5100> ioudaion <2453> onomati <3686> akulan <207> pontikon <4193> tw <3588> genei <1085> prosfatwv <4373> elhluyota <2064> (5756) apo <575> thv <3588> italiav <2482> kai <2532> priskillan <4252> gunaika <1135> autou <846> dia <1223> to <3588> diatetacenai <1299> (5760) klaudion <2804> cwrizesyai <5563> (5745) pantav <3956> touv <3588> ioudaiouv <2453> apo <575> thv <3588> rwmhv <4516> proshlyen <4334> (5627) autoiv <846>

18:3 kai <2532> dia <1223> to <3588> omotecnon <3673> einai <1510> (5750) emenen <3306> (5707) par <3844> autoiv <846> kai <2532> hrgazonto <2038> (5711) hsan <1510> (5713) gar <1063> skhnopoioi <4635> th <3588> tecnh <5078>

18:4 dielegeto <1256> (5711) de <1161> en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> kata <2596> pan <3956> sabbaton <4521> epeiyen <3982> (5707) te <5037> ioudaiouv <2453> kai <2532> ellhnav <1672>

18:5 wv <5613> de <1161> kathlyon <2718> (5627) apo <575> thv <3588> makedoniav <3109> o <3588> te <5037> silav <4609> kai <2532> o <3588> timoyeov <5095> suneiceto <4912> (5712) tw <3588> logw <3056> o <3588> paulov <3972> diamarturomenov <1263> (5740) toiv <3588> ioudaioiv <2453> einai <1510> (5750) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>

18:6 antitassomenwn <498> (5734) de <1161> autwn <846> kai <2532> blasfhmountwn <987> (5723) ektinaxamenov <1621> (5671) ta <3588> imatia <2440> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> to <3588> aima <129> umwn <5216> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> umwn <5216> kayarov <2513> egw <1473> apo <575> tou <3588> nun <3568> eiv <1519> ta <3588> eynh <1484> poreusomai <4198> (5695)

18:7 kai <2532> metabav <3327> (5631) ekeiyen <1564> hlyen <2064> (5627) eiv <1519> oikian <3614> tinov <5100> onomati <3686> titiou <5103> ioustou <2459> sebomenou <4576> (5740) ton <3588> yeon <2316> ou <3739> h <3588> oikia <3614> hn <1510> (5713) sunomorousa <4927> (5723) th <3588> sunagwgh <4864>

18:8 krispov <2921> de <1161> o <3588> arcisunagwgov <752> episteusen <4100> (5656) tw <3588> kuriw <2962> sun <4862> olw <3650> tw <3588> oikw <3624> autou <846> kai <2532> polloi <4183> twn <3588> korinyiwn <2881> akouontev <191> (5723) episteuon <4100> (5707) kai <2532> ebaptizonto <907> (5712)

18:9 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> en <1722> nukti <3571> di <1223> oramatov <3705> tw <3588> paulw <3972> mh <3361> fobou <5399> (5737) alla <235> lalei <2980> (5720) kai <2532> mh <3361> siwphshv <4623> (5661)

18:10 dioti <1360> egw <1473> eimi <1510> (5748) meta <3326> sou <4675> kai <2532> oudeiv <3762> epiyhsetai <2007> (5698) soi <4671> tou <3588> kakwsai <2559> (5658) se <4571> dioti <1360> laov <2992> estin <1510> (5748) moi <3427> poluv <4183> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778>

18:11 ekayisen <2523> (5656) de <1161> eniauton <1763> kai <2532> mhnav <3376> ex <1803> didaskwn <1321> (5723) en <1722> autoiv <846> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316>

18:12 galliwnov <1058> de <1161> anyupatou <446> ontov <1510> (5752) thv <3588> acaiav <882> katepesthsan <2721> (5627) oi <3588> ioudaioi <2453> omoyumadon <3661> tw <3588> paulw <3972> kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> epi <1909> to <3588> bhma <968>

18:13 legontev <3004> (5723) oti <3754> para <3844> ton <3588> nomon <3551> anapeiyei <374> (5719) outov <3778> touv <3588> anyrwpouv <444> sebesyai <4576> (5738) ton <3588> yeon <2316>

18:14 mellontov <3195> (5723) de <1161> tou <3588> paulou <3972> anoigein <455> (5721) to <3588> stoma <4750> eipen <2036> (5627) o <3588> galliwn <1058> prov <4314> touv <3588> ioudaiouv <2453> ei <1487> men <3303> hn <1510> (5713) adikhma <92> ti <5100> h <2228> radiourghma <4467> ponhron <4190> w <5599> ioudaioi <2453> kata <2596> logon <3056> an <302> anescomhn <430> (5639) umwn <5216>

18:15 ei <1487> de <1161> zhthmata <2213> estin <1510> (5748) peri <4012> logou <3056> kai <2532> onomatwn <3686> kai <2532> nomou <3551> tou <3588> kay <2596> umav <5209> oqesye <3700> (5695) autoi <846> krithv <2923> egw <1473> toutwn <5130> ou <3756> boulomai <1014> (5736) einai <1510> (5750)

18:16 kai <2532> aphlasen <556> (5656) autouv <846> apo <575> tou <3588> bhmatov <968>

18:17 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> pantev <3956> swsyenhn <4988> ton <3588> arcisunagwgon <752> etupton <5180> (5707) emprosyen <1715> tou <3588> bhmatov <968> kai <2532> ouden <3762> toutwn <5130> tw <3588> galliwni <1058> emelen <3199> (5707)

18:18 o <3588> de <1161> paulov <3972> eti <2089> prosmeinav <4357> (5660) hmerav <2250> ikanav <2425> toiv <3588> adelfoiv <80> apotaxamenov <657> (5671) exeplei <1602> (5707) eiv <1519> thn <3588> surian <4947> kai <2532> sun <4862> autw <846> priskilla <4252> kai <2532> akulav <207> keiramenov <2751> (5671) en <1722> kegcreaiv <2747> thn <3588> kefalhn <2776> eicen <2192> (5707) gar <1063> euchn <2171>

18:19 kathnthsan <2658> (5656) de <1161> eiv <1519> efeson <2181> kakeinouv <2548> katelipen <2641> (5627) autou <847> autov <846> de <1161> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> dielexato <1256> (5662) toiv <3588> ioudaioiv <2453>

18:20 erwtwntwn <2065> (5723) de <1161> autwn <846> epi <1909> pleiona <4119> cronon <5550> meinai <3306> (5658) ouk <3756> epeneusen <1962> (5656)

18:21 alla <235> apotaxamenov <657> (5671) kai <2532> eipwn <2036> (5631) palin <3825> anakamqw <344> (5692) prov <4314> umav <5209> tou <3588> yeou <2316> yelontov <2309> (5723) anhcyh <321> (5681) apo <575> thv <3588> efesou <2181>

18:22 kai <2532> katelywn <2718> (5631) eiv <1519> kaisareian <2542> anabav <305> (5631) kai <2532> aspasamenov <782> (5666) thn <3588> ekklhsian <1577> katebh <2597> (5627) eiv <1519> antioceian <490>

18:23 kai <2532> poihsav <4160> (5660) cronon <5550> tina <5100> exhlyen <1831> (5627) diercomenov <1330> (5740) kayexhv <2517> thn <3588> galatikhn <1054> cwran <5561> kai <2532> frugian <5435> sthrizwn <4741> (5723) pantav <3956> touv <3588> mayhtav <3101>

18:24 ioudaiov <2453> de <1161> tiv <5100> apollwv <625> onomati <3686> alexandreuv <221> tw <3588> genei <1085> anhr <435> logiov <3052> kathnthsen <2658> (5656) eiv <1519> efeson <2181> dunatov <1415> wn <1510> (5752) en <1722> taiv <3588> grafaiv <1124>

18:25 outov <3778> hn <1510> (5713) kathchmenov <2727> (5772) thn <3588> odon <3598> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> zewn <2204> (5723) tw <3588> pneumati <4151> elalei <2980> (5707) kai <2532> edidasken <1321> (5707) akribwv <199> ta <3588> peri <4012> tou <3588> ihsou <2424> epistamenov <1987> (5740) monon <3440> to <3588> baptisma <908> iwannou <2491>

18:26 outov <3778> te <5037> hrxato <756> (5662) parrhsiazesyai <3955> (5738) en <1722> th <3588> sunagwgh <4864> akousantev <191> (5660) de <1161> autou <846> priskilla <4252> kai <2532> akulav <207> proselabonto <4355> (5639) auton <846> kai <2532> akribesteron <199> autw <846> exeyento <1620> (5639) thn <3588> odon <3598> tou <3588> yeou <2316>

18:27 boulomenou <1014> (5740) de <1161> autou <846> dielyein <1330> (5629) eiv <1519> thn <3588> acaian <882> protreqamenoi <4389> (5671) oi <3588> adelfoi <80> egraqan <1125> (5656) toiv <3588> mayhtaiv <3101> apodexasyai <588> (5664) auton <846> ov <3739> paragenomenov <3854> (5637) sunebaleto <4820> (5639) polu <4183> toiv <3588> pepisteukosin <4100> (5761) dia <1223> thv <3588> caritov <5485>

18:28 eutonwv <2159> gar <1063> toiv <3588> ioudaioiv <2453> diakathlegceto <1246> (5711) dhmosia <1219> epideiknuv <1925> (5723) dia <1223> twn <3588> grafwn <1124> einai <1510> (5750) ton <3588> criston <5547> ihsoun <2424>

19:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> tw <3588> ton <3588> apollw <625> einai <1510> (5750) en <1722> korinyw <2882> paulon <3972> dielyonta <1330> (5631) ta <3588> anwterika <510> merh <3313> elyein <2064> (5629) eiv <1519> efeson <2181> kai <2532> eurein <2147> (5629) tinav <5100> mayhtav <3101>

19:2 eipen <2036> (5627) te <5037> prov <4314> autouv <846> ei <1487> pneuma <4151> agion <40> elabete <2983> (5627) pisteusantev <4100> (5660) oi <3588> de <1161> prov <4314> auton <846> all <235> oud <3761> ei <1487> pneuma <4151> agion <40> estin <1510> (5748) hkousamen <191> (5656)

19:3 eipen <2036> (5627) te <5037> eiv <1519> ti <5101> oun <3767> ebaptisyhte <907> (5681) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) eiv <1519> to <3588> iwannou <2491> baptisma <908>

19:4 eipen <2036> (5627) de <1161> paulov <3972> iwannhv <2491> ebaptisen <907> (5656) baptisma <908> metanoiav <3341> tw <3588> law <2992> legwn <3004> (5723) eiv <1519> ton <3588> ercomenon <2064> (5740) met <3326> auton <846> ina <2443> pisteuswsin <4100> (5661) tout <5124> estin <1510> (5748) eiv <1519> ton <3588> ihsoun <2424>

19:5 akousantev <191> (5660) de <1161> ebaptisyhsan <907> (5681) eiv <1519> to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

19:6 kai <2532> epiyentov <2007> (5631) autoiv <846> tou <3588> paulou <3972> ceirav <5495> hlyen <2064> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> ep <1909> autouv <846> elaloun <2980> (5707) te <5037> glwssaiv <1100> kai <2532> eprofhteuon <4395> (5707)

19:7 hsan <1510> (5713) de <1161> oi <3588> pantev <3956> andrev <435> wsei <5616> dwdeka <1427>

19:8 eiselywn <1525> (5631) de <1161> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> eparrhsiazeto <3955> (5711) epi <1909> mhnav <3376> treiv <5140> dialegomenov <1256> (5740) kai <2532> peiywn <3982> (5723) peri <4012> thv <3588> basileiav <932> tou <3588> yeou <2316>

19:9 wv <5613> de <1161> tinev <5100> esklhrunonto <4645> (5712) kai <2532> hpeiyoun <544> (5707) kakologountev <2551> (5723) thn <3588> odon <3598> enwpion <1799> tou <3588> plhyouv <4128> apostav <868> (5631) ap <575> autwn <846> afwrisen <873> (5656) touv <3588> mayhtav <3101> kay <2596> hmeran <2250> dialegomenov <1256> (5740) en <1722> th <3588> scolh <4981> turannou <5181>

19:10 touto <5124> de <1161> egeneto <1096> (5633) epi <1909> eth <2094> duo <1417> wste <5620> pantav <3956> touv <3588> katoikountav <2730> (5723) thn <3588> asian <773> akousai <191> (5658) ton <3588> logon <3056> tou <3588> kuriou <2962> ioudaiouv <2453> te <5037> kai <2532> ellhnav <1672>

19:11 dunameiv <1411> te <5037> ou <3756> tav <3588> tucousav <5177> (5631) o <3588> yeov <2316> epoiei <4160> (5707) dia <1223> twn <3588> ceirwn <5495> paulou <3972>

19:12 wste <5620> kai <2532> epi <1909> touv <3588> asyenountav <770> (5723) apoferesyai <667> (5745) apo <575> tou <3588> crwtov <5559> autou <846> soudaria <4676> h <2228> simikinyia <4612> kai <2532> apallassesyai <525> (5745) ap <575> autwn <846> tav <3588> nosouv <3554> ta <3588> te <5037> pneumata <4151> ta <3588> ponhra <4190> ekporeuesyai <1607> (5738)

19:13 epeceirhsan <2021> (5656) de <1161> tinev <5100> kai <2532> twn <3588> periercomenwn <4022> (5740) ioudaiwn <2453> exorkistwn <1845> onomazein <3687> (5721) epi <1909> touv <3588> econtav <2192> (5723) ta <3588> pneumata <4151> ta <3588> ponhra <4190> to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> legontev <3004> (5723) orkizw <3726> (5719) umav <5209> ton <3588> ihsoun <2424> on <3739> paulov <3972> khrussei <2784> (5719)

19:14 hsan <1510> (5713) de <1161> tinov <5100> skeua <4630> ioudaiou <2453> arcierewv <749> epta <2033> uioi <5207> touto <5124> poiountev <4160> (5723)

19:15 apokriyen <611> (5679) de <1161> to <3588> pneuma <4151> to <3588> ponhron <4190> eipen <2036> (5627) autoiv <846> ton <3588> [men] <3303> ihsoun <2424> ginwskw <1097> (5719) kai <2532> ton <3588> paulon <3972> epistamai <1987> (5736) umeiv <5210> de <1161> tinev <5101> este <1510> (5748)

19:16 kai <2532> efalomenov <2177> (5666) o <3588> anyrwpov <444> ep <1909> autouv <846> en <1722> w <3739> hn <1510> (5713) to <3588> pneuma <4151> to <3588> ponhron <4190> katakurieusav <2634> (5660) amfoterwn <297> iscusen <2480> (5656) kat <2596> autwn <846> wste <5620> gumnouv <1131> kai <2532> tetraumatismenouv <5135> (5772) ekfugein <1628> (5629) ek <1537> tou <3588> oikou <3624> ekeinou <1565>

19:17 touto <5124> de <1161> egeneto <1096> (5633) gnwston <1110> pasin <3956> ioudaioiv <2453> te <5037> kai <2532> ellhsin <1672> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) thn <3588> efeson <2181> kai <2532> epepesen <1968> (5627) fobov <5401> epi <1909> pantav <3956> autouv <846> kai <2532> emegaluneto <3170> (5712) to <3588> onoma <3686> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424>

19:18 polloi <4183> te <5037> twn <3588> pepisteukotwn <4100> (5761) hrconto <2064> (5711) exomologoumenoi <1843> (5734) kai <2532> anaggellontev <312> (5723) tav <3588> praxeiv <4234> autwn <846>

19:19 ikanoi <2425> de <1161> twn <3588> ta <3588> perierga <4021> praxantwn <4238> (5660) sunenegkantev <4851> (5631) tav <3588> biblouv <976> katekaion <2618> (5707) enwpion <1799> pantwn <3956> kai <2532> suneqhfisan <4860> (5656) tav <3588> timav <5092> autwn <846> kai <2532> euron <2147> (5627) arguriou <694> muriadav <3461> pente <4002>

19:20 outwv <3779> kata <2596> kratov <2904> tou <3588> kuriou <2962> o <3588> logov <3056> huxanen <837> (5707) kai <2532> iscuen <2480> (5707)

19:21 wv <5613> de <1161> eplhrwyh <4137> (5681) tauta <5023> eyeto <5087> (5639) o <3588> paulov <3972> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> dielywn <1330> (5631) thn <3588> makedonian <3109> kai <2532> acaian <882> poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierosoluma <2414> eipwn <2036> (5631) oti <3754> meta <3326> to <3588> genesyai <1096> (5635) me <3165> ekei <1563> dei <1163> (5904) me <3165> kai <2532> rwmhn <4516> idein <1492> (5629)

19:22 aposteilav <649> (5660) de <1161> eiv <1519> thn <3588> makedonian <3109> duo <1417> twn <3588> diakonountwn <1247> (5723) autw <846> timoyeon <5095> kai <2532> eraston <2037> autov <846> epescen <1907> (5627) cronon <5550> eiv <1519> thn <3588> asian <773>

19:23 egeneto <1096> (5633) de <1161> kata <2596> ton <3588> kairon <2540> ekeinon <1565> taracov <5017> ouk <3756> oligov <3641> peri <4012> thv <3588> odou <3598>

19:24 dhmhtriov <1216> gar <1063> tiv <5100> onomati <3686> argurokopov <695> poiwn <4160> (5723) naouv <3485> [argurouv] <693> artemidov <735> pareiceto <3930> (5710) toiv <3588> tecnitaiv <5079> ouk <3756> olighn <3641> ergasian <2039>

19:25 ouv <3739> sunayroisav <4867> (5660) kai <2532> touv <3588> peri <4012> ta <3588> toiauta <5108> ergatav <2040> eipen <2036> (5627) andrev <435> epistasye <1987> (5736) oti <3754> ek <1537> tauthv <3778> thv <3588> ergasiav <2039> h <3588> euporia <2142> hmin <2254> estin <1510> (5748)

19:26 kai <2532> yewreite <2334> (5719) kai <2532> akouete <191> (5719) oti <3754> ou <3756> monon <3440> efesou <2181> alla <235> scedon <4975> pashv <3956> thv <3588> asiav <773> o <3588> paulov <3972> outov <3778> peisav <3982> (5660) metesthsen <3179> (5656) ikanon <2425> oclon <3793> legwn <3004> (5723) oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) yeoi <2316> oi <3588> dia <1223> ceirwn <5495> ginomenoi <1096> (5740)

19:27 ou <3756> monon <3440> de <1161> touto <5124> kinduneuei <2793> (5719) hmin <2254> to <3588> merov <3313> eiv <1519> apelegmon <557> elyein <2064> (5629) alla <235> kai <2532> to <3588> thv <3588> megalhv <3173> yeav <2299> artemidov <735> ieron <2411> eiv <1519> ouyen <3762> logisyhnai <3049> (5683) mellein <3195> (5721) te <5037> kai <2532> kayaireisyai <2507> (5745) thv <3588> megaleiothtov <3168> authv <846> hn <3739> olh <3650> [h] <3588> asia <773> kai <2532> [h] <3588> oikoumenh <3625> sebetai <4576> (5736)

19:28 akousantev <191> (5660) de <1161> kai <2532> genomenoi <1096> (5637) plhreiv <4134> yumou <2372> ekrazon <2896> (5707) legontev <3004> (5723) megalh <3173> h <3588> artemiv <735> efesiwn <2180>

19:29 kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) h <3588> poliv <4172> thv <3588> sugcusewv <4799> wrmhsan <3729> (5656) te <5037> omoyumadon <3661> eiv <1519> to <3588> yeatron <2302> sunarpasantev <4884> (5660) gaion <1050> kai <2532> aristarcon <708> makedonav <3110> sunekdhmouv <4898> paulou <3972>

19:30 paulou <3972> de <1161> boulomenou <1014> (5740) eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ton <3588> dhmon <1218> ouk <3756> eiwn <1439> (5707) auton <846> oi <3588> mayhtai <3101>

19:31 tinev <5100> de <1161> kai <2532> twn <3588> asiarcwn <775> ontev <1510> (5752) autw <846> filoi <5384> pemqantev <3992> (5660) prov <4314> auton <846> parekaloun <3870> (5707) mh <3361> dounai <1325> (5629) eauton <1438> eiv <1519> to <3588> yeatron <2302>

19:32 alloi <243> men <3303> oun <3767> allo <243> ti <5100> ekrazon <2896> (5707) hn <1510> (5713) gar <1063> h <3588> ekklhsia <1577> sugkecumenh <4797> (5772) kai <2532> oi <3588> pleiouv <4119> ouk <3756> hdeisan <1492> (5715) tinov <5101> eneka <1752> sunelhluyeisan <4905> (5715)

19:33 ek <1537> de <1161> tou <3588> oclou <3793> sunebibasan <4822> (5656) alexandron <223> probalontwn <4261> (5660) auton <846> twn <3588> ioudaiwn <2453> o <3588> de <1161> alexandrov <223> kataseisav <2678> (5660) thn <3588> ceira <5495> hyelen <2309> (5707) apologeisyai <626> (5738) tw <3588> dhmw <1218>

19:34 epignontev <1921> (5631) de <1161> oti <3754> ioudaiov <2453> estin <1510> (5748) fwnh <5456> egeneto <1096> (5633) mia <1520> ek <1537> pantwn <3956> wsei <5616> epi <1909> wrav <5610> duo <1417> krazontwn <2896> (5723) megalh <3173> h <3588> artemiv <735> efesiwn <2180>

19:35 katasteilav <2687> (5660) de <1161> ton <3588> oclon <3793> o <3588> grammateuv <1122> fhsin <5346> (5748) andrev <435> efesioi <2180> tiv <5101> gar <1063> estin <1510> (5748) anyrwpwn <444> ov <3739> ou <3756> ginwskei <1097> (5719) thn <3588> efesiwn <2180> polin <4172> newkoron <3511> ousan <1510> (5752) thv <3588> megalhv <3173> artemidov <735> kai <2532> tou <3588> diopetouv <1356>

19:36 anantirrhtwn <368> oun <3767> ontwn <1510> (5752) toutwn <5130> deon <1163> (5901) estin <1510> (5748) umav <5209> katestalmenouv <2687> (5772) uparcein <5225> (5721) kai <2532> mhden <3367> propetev <4312> prassein <4238> (5721)

19:37 hgagete <71> (5627) gar <1063> touv <3588> andrav <435> toutouv <5128> oute <3777> ierosulouv <2417> oute <3777> blasfhmountav <987> (5723) thn <3588> yeon <2316> hmwn <2257>

19:38 ei <1487> men <3303> oun <3767> dhmhtriov <1216> kai <2532> oi <3588> sun <4862> autw <846> tecnitai <5079> ecousin <2192> (5719) prov <4314> tina <5100> logon <3056> agoraioi <60> agontai <71> (5743) kai <2532> anyupatoi <446> eisin <1510> (5748) egkaleitwsan <1458> (5720) allhloiv <240>

19:39 ei <1487> de <1161> ti <5100> peraiterw <4008> epizhteite <1934> (5719) en <1722> th <3588> ennomw <1772> ekklhsia <1577> epiluyhsetai <1956> (5701)

19:40 kai <2532> gar <1063> kinduneuomen <2793> (5719) egkaleisyai <1458> (5745) stasewv <4714> peri <4012> thv <3588> shmeron <4594> mhdenov <3367> aitiou <159> uparcontov <5225> (5723) peri <4012> ou <3739> ou <3756> dunhsomeya <1410> (5695) apodounai <591> (5629) logon <3056> peri <4012> thv <3588> sustrofhv <4963> tauthv <3778>

19:41 kai <2532> tauta <5023> eipwn <2036> (5631) apelusen <630> (5656) thn <3588> ekklhsian <1577>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA