TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 31:1--33:20

31:1 <02088> hzh <03519> dbkh <03605> lk <0853> ta <06213> hve <01> wnybal <0834> rsamw <01> wnybal <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03290> bqey <03947> xql <0559> rmal <03837> Nbl <01121> ynb <01697> yrbd <0853> ta <08085> emsyw(31:1)

31:1 hkousen <191> de <1161> iakwb <2384> ta <3588> rhmata <4487> twn <3588> uiwn <5207> laban legontwn <3004> eilhfen <2983> iakwb <2384> panta <3956> ta <3588> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> kai <2532> ek <1537> twn <3588> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> pepoihken <4160> pasan <3956> thn <3588> doxan <1391> tauthn <3778>

31:2 <08032> Mwsls <08543> lwmtk <05973> wme <0369> wnnya <02009> hnhw <03837> Nbl <06440> ynp <0853> ta <03290> bqey <07200> aryw(31:2)

31:2 kai <2532> eiden <3708> iakwb <2384> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> laban kai <2532> idou <2400> ouk <3364> hn <1510> prov <4314> auton <846> wv <3739> ecyev <5504> kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250>

31:3 <05973> Kme <01961> hyhaw <04138> Ktdlwmlw <01> Kytwba <0776> Ura <0413> la <07725> bws <03290> bqey <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(31:3)

31:3 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> iakwb <2384> apostrefou <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> genean <1074> sou <4771> kai <2532> esomai <1510> meta <3326> sou <4771>

31:4 <06629> wnau <0413> la <07704> hdvh <03812> hallw <07354> lxrl <07121> arqyw <03290> bqey <07971> xlsyw(31:4)

31:4 aposteilav <649> de <1161> iakwb <2384> ekalesen <2564> rachl kai <2532> leian eiv <1519> to <3588> pedion ou <3364> ta <3588> poimnia <4168>

31:5 <05978> ydme <01961> hyh <01> yba <0430> yhlaw <08032> Msls <08543> lmtk <0413> yla <0369> wnnya <03588> yk <01> Nkyba <06440> ynp <0853> ta <0595> ykna <07200> har <0> Nhl <0559> rmayw(31:5)

31:5 kai <2532> eipen autaiv <846> orw <3708> egw <1473> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> patrov <3962> umwn <4771> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> prov <4314> emou <1473> wv <3739> ecyev <5504> kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250> o <3588> de <1161> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> hn <1510> met <3326> emou <1473>

31:6 <01> Nkyba <0853> ta <05647> ytdbe <03581> yxk <03605> lkb <03588> yk <03045> Ntedy <0859> hntaw(31:6)

31:6 kai <2532> autai <846> de <1161> oidate oti <3754> en <1722> pash <3956> th <3588> iscui <2479> mou <1473> dedouleuka <1398> tw <3588> patri <3962> umwn <4771>

31:7 <05978> ydme <07489> erhl <0430> Myhla <05414> wntn <03808> alw <04489> Mynm <06235> trve <04909> ytrkvm <0853> ta <02498> Plxhw <0> yb <02048> lth <01> Nkybaw(31:7)

31:7 o <3588> de <1161> pathr <3962> umwn <4771> parekrousato me <1473> kai <2532> hllaxen <236> ton <3588> misyon <3408> mou <1473> twn <3588> deka <1176> amnwn <286> kai <2532> ouk <3364> edwken <1325> autw <846> o <3588> yeov <2316> kakopoihsai <2554> me <1473>

31:8 <06124> Mydqe <06629> Nauh <03605> lk <03205> wdlyw <07939> Krkv <01961> hyhy <06124> Mydqe <0559> rmay <03541> hk <0518> Maw <05348> Mydqn <06629> Nauh <03605> lk <03205> wdlyw <07939> Krkv <01961> hyhy <05348> Mydqn <0559> rmay <03541> hk <0518> Ma(31:8)

31:8 ean <1437> outwv <3778> eiph ta <3588> poikila <4164> estai <1510> sou <4771> misyov <3408> kai <2532> texetai <5088> panta <3956> ta <3588> probata <4263> poikila <4164> ean <1437> de <1161> eiph ta <3588> leuka <3022> estai <1510> sou <4771> misyov <3408> kai <2532> texetai <5088> panta <3956> ta <3588> probata <4263> leuka <3022>

31:9 <0> yl <05414> Ntyw <01> Mkyba <04735> hnqm <0853> ta <0430> Myhla <05337> luyw(31:9)

31:9 kai <2532> afeilato o <3588> yeov <2316> panta <3956> ta <3588> kthnh <2934> tou <3588> patrov <3962> umwn <4771> kai <2532> edwken <1325> moi <1473> auta <846>

31:10 <01261> Mydrbw <05348> Mydqn <06124> Mydqe <06629> Nauh <05921> le <05927> Myleh <06260> Mydteh <02009> hnhw <02472> Mwlxb <07200> araw <05869> ynye <05375> avaw <06629> Nauh <03179> Mxy <06256> teb <01961> yhyw(31:10)

31:10 kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> enekisswn ta <3588> probata <4263> kai <2532> eidon <3708> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> auta <846> en <1722> tw <3588> upnw <5258> kai <2532> idou <2400> oi <3588> tragoi <5131> kai <2532> oi <3588> krioi anabainontev <305> hsan <1510> epi <1909> ta <3588> probata <4263> kai <2532> tav <3588> aigav dialeukoi kai <2532> poikiloi <4164> kai <2532> spodoeideiv rantoi

31:11 <02009> ynnh <0559> rmaw <03290> bqey <02472> Mwlxb <0430> Myhlah <04397> Kalm <0413> yla <0559> rmayw(31:11)

31:11 kai <2532> eipen moi <1473> o <3588> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> kay <2596> upnon <5258> iakwb <2384> egw <1473> de <1161> eipa ti <5100> estin <1510>

31:12 <0> Kl <06213> hve <03837> Nbl <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <07200> ytyar <03588> yk <01261> Mydrbw <05348> Mydqn <06124> Mydqe <06629> Nauh <05921> le <05927> Myleh <06260> Mydteh <03605> lk <07200> harw <05869> Kynye <04994> an <05375> av <0559> rmayw(31:12)

31:12 kai <2532> eipen anableqon <308> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> touv <3588> tragouv <5131> kai <2532> touv <3588> kriouv anabainontav <305> epi <1909> ta <3588> probata <4263> kai <2532> tav <3588> aigav dialeukouv kai <2532> poikilouv <4164> kai <2532> spodoeideiv rantouv ewraka <3708> gar <1063> osa <3745> soi <4771> laban poiei <4160>

31:13 <04138> Ktdlwm <0776> Ura <0413> la <07725> bwsw <02063> tazh <0776> Urah <04480> Nm <03318> au <06965> Mwq <06258> hte <05088> rdn <08033> Ms <0> yl <05087> trdn <0834> rsa <04676> hbum <08033> Ms <04886> txsm <0834> rsa <01008> la <0> tyb <0410> lah <0595> ykna(31:13)

31:13 egw <1473> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> o <3588> ofyeiv <3708> soi <4771> en <1722> topw <5117> yeou <2316> ou <3364> hleiqav <218> moi <1473> ekei <1563> sthlhn kai <2532> huxw <2172> moi <1473> ekei <1563> euchn <2171> nun <3568> oun <3767> anasthyi <450> kai <2532> exelye <1831> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> tauthv <3778> kai <2532> apelye <565> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> thv <3588> genesewv <1078> sou <4771> kai <2532> esomai <1510> meta <3326> sou <4771>

31:14 <01> wnyba <01004> tybb <05159> hlxnw <02506> qlx <0> wnl <05750> dweh <0> wl <0559> hnrmatw <03812> halw <07354> lxr <06030> Netw(31:14)

31:14 kai <2532> apokriyeisa rachl kai <2532> leia eipan autw <846> mh <3165> estin <1510> hmin <1473> eti <2089> meriv <3310> h <2228> klhronomia <2817> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473>

31:15 <03701> wnpok <0853> ta <0398> lwka <01571> Mg <0398> lkayw <04376> wnrkm <03588> yk <0> wl <02803> wnbsxn <05237> twyrkn <03808> awlh(31:15)

31:15 ouc <3364> wv <3739> ai <3588> allotriai <245> lelogismeya <3049> autw <846> pepraken <4097> gar <1063> hmav <1473> kai <2532> katefagen <2719> katabrwsei to <3588> argurion <694> hmwn <1473>

31:16 <06213> hve <0413> Kyla <0430> Myhla <0559> rma <0834> rsa <03605> lk <06258> htew <01121> wnynblw <01931> awh <0> wnl <01> wnybam <0430> Myhla <05337> lyuh <0834> rsa <06239> rseh <03605> lk <03588> yk(31:16)

31:16 panta <3956> ton <3588> plouton <4149> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> hn <3739> afeilato o <3588> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> hmin <1473> estai <1510> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> hmwn <1473> nun <3568> oun <3767> osa <3745> eirhken soi <4771> o <3588> yeov <2316> poiei <4160>

31:17 <01581> Mylmgh <05921> le <0802> wysn <0853> taw <01121> wynb <0853> ta <05375> avyw <03290> bqey <06965> Mqyw(31:17)

31:17 anastav <450> de <1161> iakwb <2384> elaben <2983> tav <3588> gunaikav <1135> autou <846> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> autou <846> epi <1909> tav <3588> kamhlouv <2574>

31:18 <03667> Nenk <0776> hura <01> wyba <03327> qxuy <0413> la <0935> awbl <06307> Mra <0> Ndpb <07408> skr <0834> rsa <07075> wnynq <04735> hnqm <07408> skr <0834> rsa <07399> wskr <03605> lk <0853> taw <04735> whnqm <03605> lk <0853> ta <05090> ghnyw(31:18)

31:18 kai <2532> aphgagen <520> panta <3956> ta <3588> uparconta <5225> autou <846> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> aposkeuhn autou <846> hn <3739> periepoihsato en <1722> th <3588> mesopotamia <3318> kai <2532> panta <3956> ta <3588> autou <846> apelyein <565> prov <4314> isaak <2464> ton <3588> patera <3962> autou <846> eiv <1519> ghn <1065> canaan <5477>

31:19 <01> hybal <0834> rsa <08655> Myprth <0853> ta <07354> lxr <01589> bngtw <06629> wnau <0853> ta <01494> zzgl <01980> Klh <03837> Nblw(31:19)

31:19 laban de <1161> wceto keirai <2751> ta <3588> probata <4263> autou <846> ekleqen <2813> de <1161> rachl ta <3588> eidwla <1497> tou <3588> patrov <3962> authv <846>

31:20 <01931> awh <01272> xrb <03588> yk <0> wl <05046> dygh <01097> ylb <05921> le <0761> ymrah <03837> Nbl <03820> bl <0853> ta <03290> bqey <01589> bngyw(31:20)

31:20 ekruqen <2928> de <1161> iakwb <2384> laban ton <3588> suron <4948> tou <3588> mh <3165> anaggeilai <312> autw <846> oti <3754> apodidraskei

31:21 <01568> delgh <02022> rh <06440> wynp <0853> ta <07760> Mvyw <05104> rhnh <0853> ta <05674> rbeyw <06965> Mqyw <0> wl <0834> rsa <03605> lkw <01931> awh <01272> xrbyw(31:21)

31:21 kai <2532> apedra autov <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> autou <846> kai <2532> diebh <1224> ton <3588> potamon <4215> kai <2532> wrmhsen <3729> eiv <1519> to <3588> orov <3735> galaad

31:22 <03290> bqey <01272> xrb <03588> yk <07992> ysylsh <03117> Mwyb <03837> Nbll <05046> dgyw(31:22)

31:22 anhggelh <312> de <1161> laban tw <3588> surw <4948> th <3588> trith <5154> hmera <2250> oti <3754> apedra iakwb <2384>

31:23 <01568> delgh <02022> rhb <0853> wta <01692> qbdyw <03117> Mymy <07651> tebs <01870> Krd <0310> wyrxa <07291> Pdryw <05973> wme <0251> wyxa <0853> ta <03947> xqyw(31:23)

31:23 kai <2532> paralabwn <3880> pantav <3956> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> mey <3326> eautou <1438> ediwxen <1377> opisw <3694> autou <846> odon <3598> hmerwn <2250> epta <2033> kai <2532> katelaben <2638> auton <846> en <1722> tw <3588> orei <3735> tw <3588> galaad

31:24 <07451> er <05704> de <02896> bwjm <03290> bqey <05973> Me <01696> rbdt <06435> Np <0> Kl <08104> rmsh <0> wl <0559> rmayw <03915> hlylh <02472> Mlxb <0761> ymrah <03837> Nbl <0413> la <0430> Myhla <0935> abyw(31:24)

31:24 hlyen <2064> de <1161> o <3588> yeov <2316> prov <4314> laban ton <3588> suron <4948> kay <2596> upnon <5258> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> eipen autw <846> fulaxai <5442> seauton <4572> mhpote <3379> lalhshv <2980> meta <3326> iakwb <2384> ponhra <4190>

31:25 <01568> delgh <02022> rhb <0251> wyxa <0854> ta <08628> eqt <03837> Nblw <02022> rhb <0168> wlha <0853> ta <08628> eqt <03290> bqeyw <03290> bqey <0853> ta <03837> Nbl <05381> gvyw(31:25)

31:25 kai <2532> katelaben <2638> laban ton <3588> iakwb <2384> iakwb <2384> de <1161> ephxen <4078> thn <3588> skhnhn <4633> autou <846> en <1722> tw <3588> orei <3735> laban de <1161> esthsen <2476> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> en <1722> tw <3588> orei <3735> galaad

31:26 <02719> brx <07617> twybsk <01323> ytnb <0853> ta <05090> ghntw <03824> ybbl <0853> ta <01589> bngtw <06213> tyve <04100> hm <03290> bqeyl <03837> Nbl <0559> rmayw(31:26)

31:26 eipen de <1161> laban tw <3588> iakwb <2384> ti <5100> epoihsav <4160> ina <2443> ti <5100> krufh <2931> apedrav kai <2532> eklopoforhsav me <1473> kai <2532> aphgagev <520> tav <3588> yugaterav <2364> mou <1473> wv <3739> aicmalwtidav macaira <3162>

31:27 <03658> rwnkbw <08596> Ptb <07892> Myrsbw <08057> hxmvb <07971> Kxlsaw <0> yl <05046> tdgh <03808> alw <0853> yta <01589> bngtw <01272> xrbl <02244> tabxn <04100> hml(31:27)

31:27 kai <2532> ei <1487> anhggeilav <312> moi <1473> exapesteila <1821> an <302> se <4771> met <3326> eufrosunhv <2167> kai <2532> meta <3326> mousikwn <3451> tumpanwn kai <2532> kiyarav <2788>

31:28 <06213> wve <05528> tlkoh <06258> hte <01323> ytnblw <01121> ynbl <05401> qsnl <05203> yntsjn <03808> alw(31:28)

31:28 ouk <3364> hxiwyhn <515> katafilhsai <2705> ta <3588> paidia <3813> mou <1473> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> mou <1473> nun <3568> de <1161> afronwv epraxav <4238>

31:29 <07451> er <05704> de <02896> bwjm <03290> bqey <05973> Me <01696> rbdm <0> Kl <08104> rmsh <0559> rmal <0413> yla <0559> rma <0570> sma <01> Mkyba <0430> yhlaw <07451> er <05973> Mkme <06213> twvel <03027> ydy <0410> lal <03426> sy(31:29)

31:29 kai <2532> nun <3568> iscuei <2480> h <3588> ceir <5495> mou <1473> kakopoihsai <2554> se <4771> o <3588> de <1161> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> ecyev <5504> eipen prov <4314> me <1473> legwn <3004> fulaxai <5442> seauton <4572> mhpote <3379> lalhshv <2980> meta <3326> iakwb <2384> ponhra <4190>

31:30 <0430> yhla <0853> ta <01589> tbng <04100> hml <01> Kyba <01004> tybl <03700> htpokn <03700> Pokn <03588> yk <01980> tklh <01980> Klh <06258> htew(31:30)

31:30 nun <3568> oun <3767> peporeusai <4198> epiyumia <1939> gar <1063> epeyumhsav <1937> apelyein <565> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> ina <2443> ti <5100> ekleqav <2813> touv <3588> yeouv <2316> mou <1473>

31:31 <05973> ymem <01323> Kytwnb <0853> ta <01497> lzgt <06435> Np <0559> ytrma <03588> yk <03372> ytary <03588> yk <03837> Nbll <0559> rmayw <03290> bqey <06030> Neyw(31:31)

31:31 apokriyeiv de <1161> iakwb <2384> eipen tw <3588> laban eipa gar <1063> mhpote <3379> afelhv tav <3588> yugaterav <2364> sou <4771> ap <575> emou <1473> kai <2532> panta <3956> ta <3588> ema <1699>

31:32 <01589> Mtbng <07354> lxr <03588> yk <03290> bqey <03045> edy <03808> alw <0> Kl <03947> xqw <05978> ydme <04100> hm <0> Kl <05234> rkh <0251> wnyxa <05048> dgn <02421> hyxy <03808> al <0430> Kyhla <0853> ta <04672> aumt <0834> rsa <05973> Me(31:32)

31:32 epignwyi <1921> ti <5100> estin <1510> twn <3588> swn <4674> par <3844> emoi <1473> kai <2532> labe <2983> kai <2532> ouk <3364> epegnw <1921> par <3844> autw <846> ouyen <3762> kai <2532> eipen autw <846> iakwb <2384> par <3844> w <3739> ean <1437> eurhv <2147> touv <3588> yeouv <2316> sou <4771> ou <3364> zhsetai <2198> enantion <1726> twn <3588> adelfwn <80> hmwn <1473> ouk <3364> hdei de <1161> iakwb <2384> oti <3754> rachl h <3588> gunh <1135> autou <846> ekleqen <2813> autouv <846>

31:33 <07354> lxr <0168> lhab <0935> abyw <03812> hal <0168> lham <03318> auyw <04672> aum <03808> alw <0519> thmah <08147> yts <0168> lhabw <03812> hal <0168> lhabw <03290> bqey <0168> lhab <03837> Nbl <0935> abyw(31:33)

31:33 eiselywn <1525> de <1161> laban hreunhsen <2045> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> leiav kai <2532> ouc <3364> euren <2147> kai <2532> exelywn <1831> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> leiav hreunhsen <2045> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> kai <2532> en <1722> tw <3588> oikw <3624> twn <3588> duo <1417> paidiskwn kai <2532> ouc <3364> euren <2147> eishlyen <1525> de <1161> kai <2532> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> rachl

31:34 <04672> aum <03808> alw <0168> lhah <03605> lk <0853> ta <03837> Nbl <04959> ssmyw <05921> Mhyle <03427> bstw <01581> lmgh <03733> rkb <07760> Mmvtw <08655> Myprth <0853> ta <03947> hxql <07354> lxrw(31:34)

31:34 rachl de <1161> elaben <2983> ta <3588> eidwla <1497> kai <2532> enebalen <1685> auta <846> eiv <1519> ta <3588> sagmata thv <3588> kamhlou <2574> kai <2532> epekayisen autoiv <846>

31:35 <08655> Myprth <0853> ta <04672> aum <03808> alw <02664> vpxyw <0> yl <0802> Mysn <01870> Krd <03588> yk <06440> Kynpm <06965> Mwql <03201> lkwa <03808> awl <03588> yk <0113> ynda <05869> ynyeb <02734> rxy <0408> la <01> hyba <0413> la <0559> rmatw(31:35)

31:35 kai <2532> eipen tw <3588> patri <3962> authv <846> mh <3165> barewv <917> fere <5342> kurie <2962> ou <3364> dunamai <1410> anasthnai <450> enwpion <1799> sou <4771> oti <3754> to <3588> kat <2596> eyismon twn <3588> gunaikwn <1135> moi <1473> estin <1510> hreunhsen <2045> de <1161> laban en <1722> olw <3650> tw <3588> oikw <3624> kai <2532> ouc <3364> euren <2147> ta <3588> eidwla <1497>

31:36 <0310> yrxa <01814> tqld <03588> yk <02403> ytajx <04100> hm <06588> yesp <04100> hm <03837> Nbll <0559> rmayw <03290> bqey <06030> Neyw <03837> Nblb <07378> bryw <03290> bqeyl <02734> rxyw(31:36)

31:36 wrgisyh <3710> de <1161> iakwb <2384> kai <2532> emacesato <3164> tw <3588> laban apokriyeiv de <1161> iakwb <2384> eipen tw <3588> laban ti <5100> to <3588> adikhma <92> mou <1473> kai <2532> ti <5100> to <3588> amarthma <265> mou <1473> oti <3754> katediwxav <2614> opisw <3694> mou <1473>

31:37 <08147> wnyns <0996> Nyb <03198> wxykwyw <0251> Kyxaw <0251> yxa <05048> dgn <03541> hk <07760> Myv <01004> Ktyb <03627> ylk <03605> lkm <04672> taum <04100> hm <03627> ylk <03605> lk <0853> ta <04959> tssm <03588> yk(31:37)

31:37 kai <2532> oti <3754> hreunhsav <2045> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> mou <1473> ti <5100> eurev <2147> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> skeuwn <4632> tou <3588> oikou <3624> sou <4771> yev <5087> wde <3592> enantion <1726> twn <3588> adelfwn <80> mou <1473> kai <2532> twn <3588> adelfwn <80> sou <4771> kai <2532> elegxatwsan <1651> ana <303> meson <3319> twn <3588> duo <1417> hmwn <1473>

31:38 <0398> ytlka <03808> al <06629> Knau <0352> ylyaw <07921> wlks <03808> al <05795> Kyzew <07353> Kylxr <05973> Kme <0595> ykna <08141> hns <06242> Myrve <02088> hz(31:38)

31:38 tauta <3778> moi <1473> eikosi <1501> eth <2094> egw <1473> eimi <1510> meta <3326> sou <4771> ta <3588> probata <4263> sou <4771> kai <2532> ai <3588> aigev sou <4771> ouk <3364> hteknwyhsan kriouv twn <3588> probatwn <4263> sou <4771> ou <3364> katefagon <2719>

31:39 <03915> hlyl <01589> ytbngw <03117> Mwy <01589> ytbng <01245> hnsqbt <03027> ydym <02398> hnjxa <0595> ykna <0413> Kyla <0935> ytabh <03808> al <02966> hprj(31:39)

31:39 yhrialwton ouk <3364> anenhnoca <399> soi <4771> egw <1473> apetinnuon par <3844> emautou <1683> klemmata <2809> hmerav <2250> kai <2532> klemmata <2809> nuktov <3571>

31:40 <05869> ynyem <08142> ytns <05074> ddtw <03915> hlylb <07140> xrqw <02721> brx <0398> ynlka <03117> Mwyb <01961> ytyyh(31:40)

31:40 eginomhn <1096> thv <3588> hmerav <2250> sugkaiomenov tw <3588> kaumati <2738> kai <2532> pagetw thv <3588> nuktov <3571> kai <2532> afistato o <3588> upnov <5258> apo <575> twn <3588> ofyalmwn <3788> mou <1473>

31:41 <04489> Mynm <06235> trve <04909> ytrkvm <0853> ta <02498> Plxtw <06629> Knaub <08141> Myns <08337> ssw <01323> Kytnb <08147> ytsb <08141> hns <06240> hrve <0702> ebra <05647> Kytdbe <01004> Ktybb <08141> hns <06242> Myrve <0> yl <02088> hz(31:41)

31:41 tauta <3778> moi <1473> eikosi <1501> eth <2094> egw <1473> eimi <1510> en <1722> th <3588> oikia <3614> sou <4771> edouleusa <1398> soi <4771> deka <1176> tessara <5064> eth <2094> anti <473> twn <3588> duo <1417> yugaterwn <2364> sou <4771> kai <2532> ex <1803> eth <2094> en <1722> toiv <3588> probatoiv <4263> sou <4771> kai <2532> parelogisw <3884> ton <3588> misyon <3408> mou <1473> deka <1176> amnasin

31:42 <0570> sma <03198> xkwyw <0430> Myhla <07200> har <03709> ypk <03018> eygy <0853> taw <06040> yyne <0853> ta <07971> yntxls <07387> Mqyr <06258> hte <03588> yk <0> yl <01961> hyh <03327> qxuy <06343> dxpw <085> Mhrba <0430> yhla <01> yba <0430> yhla <03884> ylwl(31:42)

31:42 ei <1487> mh <3165> o <3588> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> abraam <11> kai <2532> o <3588> fobov <5401> isaak <2464> hn <1510> moi <1473> nun <3568> an <302> kenon <2756> me <1473> exapesteilav <1821> thn <3588> tapeinwsin <5014> mou <1473> kai <2532> ton <3588> kopon <2873> twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> eiden <3708> o <3588> yeov <2316> kai <2532> hlegxen <1651> se <4771> ecyev <5504>

31:43 <03205> wdly <0834> rsa <01121> Nhynbl <0176> wa <03117> Mwyh <0428> hlal <06213> hvea <04100> hm <01323> ytnblw <01931> awh <0> yl <07200> har <0859> hta <0834> rsa <03605> lkw <06629> ynau <06629> Nauhw <01121> ynb <01121> Mynbhw <01323> ytnb <01323> twnbh <03290> bqey <0413> la <0559> rmayw <03837> Nbl <06030> Neyw(31:43)

31:43 apokriyeiv de <1161> laban eipen tw <3588> iakwb <2384> ai <3588> yugaterev <2364> yugaterev <2364> mou <1473> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> uioi <5207> mou <1473> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> kthnh <2934> mou <1473> kai <2532> panta <3956> osa <3745> su <4771> orav <3708> ema <1699> estin <1510> kai <2532> twn <3588> yugaterwn <2364> mou <1473> ti <5100> poihsw <4160> tautaiv <3778> shmeron <4594> h <2228> toiv <3588> teknoiv <5043> autwn <846> oiv <3739> etekon <5088>

31:44 <0996> Knybw <0996> ynyb <05707> del <01961> hyhw <0859> htaw <0589> yna <01285> tyrb <03772> htrkn <01980> hkl <06258> htew(31:44)

31:44 nun <3568> oun <3767> deuro <1204> diaywmeya diayhkhn <1242> egw <1473> kai <2532> su <4771> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> marturion <3142> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> eipen de <1161> autw <846> idou <2400> ouyeiv <3762> mey <3326> hmwn <1473> estin <1510> ide <3708> o <3588> yeov <2316> martuv <3144> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771>

31:45 <04676> hbum <07311> hmyryw <068> Nba <03290> bqey <03947> xqyw(31:45)

31:45 labwn <2983> de <1161> iakwb <2384> liyon <3037> esthsen <2476> auton <846> sthlhn

31:46 <01530> lgh <05921> le <08033> Ms <0398> wlkayw <01530> lg <06213> wveyw <068> Mynba <03947> wxqyw <068> Mynba <03950> wjql <0251> wyxal <03290> bqey <0559> rmayw(31:46)

31:46 eipen de <1161> iakwb <2384> toiv <3588> adelfoiv <80> autou <846> sullegete <4816> liyouv <3037> kai <2532> sunelexan <4816> liyouv <3037> kai <2532> epoihsan <4160> bounon <1015> kai <2532> efagon <2068> kai <2532> epion <4095> ekei <1563> epi <1909> tou <3588> bounou <1015> kai <2532> eipen autw <846> laban o <3588> bounov <1015> outov <3778> marturei <3140> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> shmeron <4594>

31:47 <01567> delg <0> wl <07121> arq <03290> bqeyw <03026> atwdhv <0> rgy <03837> Nbl <0> wl <07121> arqyw(31:47)

31:47 kai <2532> ekalesen <2564> auton <846> laban bounov <1015> thv <3588> marturiav <3141> iakwb <2384> de <1161> ekalesen <2564> auton <846> bounov <1015> martuv <3144>

31:48 <01567> delg <08034> wms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <03117> Mwyh <0996> Knybw <0996> ynyb <05707> de <02088> hzh <01530> lgh <03837> Nbl <0559> rmayw(31:48)

31:48 eipen de <1161> laban tw <3588> iakwb <2384> idou <2400> o <3588> bounov <1015> outov <3778> kai <2532> h <3588> sthlh auth <3778> hn <3739> esthsa <2476> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> marturei <3140> o <3588> bounov <1015> outov <3778> kai <2532> marturei <3140> h <3588> sthlh auth <3778> dia <1223> touto <3778> eklhyh <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> bounov <1015> marturei <3140>

31:49 <07453> wherm <0582> sya <05641> rton <03588> yk <0996> Knybw <0996> ynyb <03068> hwhy <06822> Puy <0559> rma <0834> rsa <04709> hpumhw(31:49)

31:49 kai <2532> h <3588> orasiv <3706> hn <3739> eipen epidoi <1929> o <3588> yeov <2316> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> oti <3754> aposthsomeya eterov <2087> apo <575> tou <3588> eterou <2087>

31:50 <0996> Knybw <0996> ynyb <05707> de <0430> Myhla <07200> har <05973> wnme <0376> sya <0369> Nya <01323> ytnb <05921> le <0802> Mysn <03947> xqt <0518> Maw <01323> ytnb <0853> ta <06031> hnet <0518> Ma(31:50)

31:50 ei <1487> tapeinwseiv <5013> tav <3588> yugaterav <2364> mou <1473> ei <1487> lhmqh <2983> gunaikav <1135> epi <1909> taiv <3588> yugatrasin <2364> mou <1473> ora <3708> ouyeiv <3762> mey <3326> hmwn <1473> estin <1510>

31:51 <0996> Knybw <0996> ynyb <03384> ytyry <0834> rsa <04676> hbumh <02009> hnhw <02088> hzh <01530> lgh <02009> hnh <03290> bqeyl <03837> Nbl <0559> rmayw(31:51)

31:51

31:52 <07451> herl <02063> tazh <04676> hbumh <0853> taw <02088> hzh <01530> lgh <0853> ta <0413> yla <05674> rbet <03808> al <0859> hta <0518> Maw <02088> hzh <01530> lgh <0853> ta <0413> Kyla <05674> rbea <03808> al <0589> yna <0518> Ma <04676> hbumh <05713> hdew <02088> hzh <01530> lgh <05707> de(31:52)

31:52 ean <1437> te <5037> gar <1063> egw <1473> mh <3165> diabw <1224> prov <4314> se <4771> mhde <3366> su <4771> diabhv <1224> prov <4314> me <1473> ton <3588> bounon <1015> touton <3778> kai <2532> thn <3588> sthlhn tauthn <3778> epi <1909> kakia <2549>

31:53 <03327> qxuy <01> wyba <06343> dxpb <03290> bqey <07650> ebsyw <01> Mhyba <0430> yhla <0996> wnynyb <08199> wjpsy <05152> rwxn <0430> yhlaw <085> Mhrba <0430> yhla(31:53)

31:53 o <3588> yeov <2316> abraam <11> kai <2532> o <3588> yeov <2316> nacwr <3493> krinei <2919> ana <303> meson <3319> hmwn <1473> kai <2532> wmosen iakwb <2384> kata <2596> tou <3588> fobou <5401> tou <3588> patrov <3962> autou <846> isaak <2464>

31:54 <02022> rhb <03885> wnylyw <03899> Mxl <0398> wlkayw <03899> Mxl <0398> lkal <0251> wyxal <07121> arqyw <02022> rhb <02077> xbz <03290> bqey <02076> xbzyw(31:54)

31:54 kai <2532> eyusen <2380> iakwb <2384> yusian <2378> en <1722> tw <3588> orei <3735> kai <2532> ekalesen <2564> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> kai <2532> efagon <2068> kai <2532> epion <4095> kai <2532> ekoimhyhsan <2837> en <1722> tw <3588> orei <3735>

31:55 <04725> wmqml <03837> Nbl <07725> bsyw <01980> Klyw <0853> Mhta <01288> Krbyw <01323> wytwnblw <01121> wynbl <05401> qsnyw <01242> rqbb <03837> Nbl <07925> Mksyw<32:1> (31:55)

31:55 (32:1) anastav <450> de <1161> laban to <3588> prwi <4404> katefilhsen <2705> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> autou <846> kai <2532> euloghsen <2127> autouv <846> kai <2532> apostrafeiv <654> laban aphlyen <565> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

32:1 <0430> Myhla <04397> ykalm <0> wb <06293> wegpyw <01870> wkrdl <01980> Klh <03290> bqeyw<32:2> (32:1)

32:1 (32:2) kai <2532> iakwb <2384> aphlyen <565> eiv <1519> thn <3588> eautou <1438> odon <3598> kai <2532> anableqav <308> eiden <3708> parembolhn yeou <2316> parembeblhkuian kai <2532> sunhnthsan <4876> autw <846> oi <3588> aggeloi <32> tou <3588> yeou <2316>

32:2 P <04266> Mynxm <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> arqyw <02088> hz <0430> Myhla <04264> hnxm <07200> Mar <0834> rsak <03290> bqey <0559> rmayw<32:3> (32:2)

32:2 (32:3) eipen de <1161> iakwb <2384> hnika <2259> eiden <3708> autouv <846> parembolh yeou <2316> auth <3778> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> parembolai

32:3 <0123> Mwda <07704> hdv <08165> ryev <0776> hura <0251> wyxa <06215> wve <0413> la <06440> wynpl <04397> Mykalm <03290> bqey <07971> xlsyw<32:4> (32:3)

32:3 (32:4) apesteilen <649> de <1161> iakwb <2384> aggelouv <32> emprosyen <1715> autou <846> prov <4314> hsau <2269> ton <3588> adelfon <80> autou <846> eiv <1519> ghn <1065> shir eiv <1519> cwran <5561> edwm

32:4 <06258> hte <05704> de <0309> rxaw <01481> ytrg <03837> Nbl <05973> Me <03290> bqey <05650> Kdbe <0559> rma <03541> hk <06215> wvel <0113> yndal <0559> Nwrmat <03541> hk <0559> rmal <0853> Mta <06680> wuyw<32:5> (32:4)

32:4 (32:5) kai <2532> eneteilato <1781> autoiv <846> legwn <3004> outwv <3778> ereite tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> hsau <2269> outwv <3778> legei <3004> o <3588> paiv <3816> sou <4771> iakwb <2384> meta <3326> laban parwkhsa kai <2532> ecronisa <5549> ewv <2193> tou <3588> nun <3568>

32:5 <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> auml <0113> yndal <05046> dyghl <07971> hxlsaw <08198> hxpsw <05650> dbew <06629> Nau <02543> rwmxw <07794> rws <0> yl <01961> yhyw<32:6> (32:5)

32:5 (32:6) kai <2532> egenonto <1096> moi <1473> boev <1016> kai <2532> onoi <3688> kai <2532> probata <4263> kai <2532> paidev <3816> kai <2532> paidiskai <3814> kai <2532> apesteila <649> anaggeilai <312> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> hsau <2269> ina <2443> eurh <2147> o <3588> paiv <3816> sou <4771> carin <5485> enantion <1726> sou <4771>

32:6 <05973> wme <0376> sya <03967> twam <0702> ebraw <07125> Ktarql <01980> Klh <01571> Mgw <06215> wve <0413> la <0251> Kyxa <0413> la <0935> wnab <0559> rmal <03290> bqey <0413> la <04397> Mykalmh <07725> wbsyw<32:7> (32:6)

32:6 (32:7) kai <2532> anestreqan <390> oi <3588> aggeloi <32> prov <4314> iakwb <2384> legontev <3004> hlyomen <2064> prov <4314> ton <3588> adelfon <80> sou <4771> hsau <2269> kai <2532> idou <2400> autov <846> ercetai <2064> eiv <1519> sunanthsin <4877> soi <4771> kai <2532> tetrakosioi <5071> andrev <435> met <3326> autou <846>

32:7 <04264> twnxm <08147> ynsl <01581> Mylmghw <01241> rqbh <0853> taw <06629> Nauh <0853> taw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <0853> ta <02673> Uxyw <0> wl <03334> ruyw <03966> dam <03290> bqey <03372> aryyw<32:8> (32:7)

32:7 (32:8) efobhyh <5399> de <1161> iakwb <2384> sfodra <4970> kai <2532> hporeito <639> kai <2532> dieilen <1244> ton <3588> laon <2992> ton <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> touv <3588> boav <1016> kai <2532> ta <3588> probata <4263> eiv <1519> duo <1417> parembolav

32:8 <06413> hjylpl <07604> rasnh <04264> hnxmh <01961> hyhw <05221> whkhw <0259> txah <04264> hnxmh <0413> la <06215> wve <0935> awby <0518> Ma <0559> rmayw<32:9> (32:8)

32:8 (32:9) kai <2532> eipen iakwb <2384> ean <1437> elyh <2064> hsau <2269> eiv <1519> parembolhn mian <1519> kai <2532> ekkoqh <1581> authn <846> estai <1510> h <3588> parembolh h <3588> deutera <1208> eiv <1519> to <3588> swzesyai <4982>

32:9 <05973> Kme <03190> hbyjyaw <04138> Ktdlwmlw <0776> Kural <07725> bws <0413> yla <0559> rmah <03068> hwhy <03327> qxuy <01> yba <0430> yhlaw <085> Mhrba <01> yba <0430> yhla <03290> bqey <0559> rmayw<32:10> (32:9)

32:9 (32:10) eipen de <1161> iakwb <2384> o <3588> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> abraam <11> kai <2532> o <3588> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> isaak <2464> kurie <2962> o <3588> eipav moi <1473> apotrece eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> thv <3588> genesewv <1078> sou <4771> kai <2532> eu <2095> se <4771> poihsw <4160>

32:10 <04264> twnxm <08147> ynsl <01961> ytyyh <06258> htew <02088> hzh <03383> Ndryh <0853> ta <05674> ytrbe <04731> ylqmb <03588> yk <05650> Kdbe <0853> ta <06213> tyve <0834> rsa <0571> tmah <03605> lkmw <02617> Mydoxh <03605> lkm <06994> ytnjq<32:11> (32:10)

32:10 (32:11) ikanoutai <2427> moi <1473> apo <575> pashv <3956> dikaiosunhv <1343> kai <2532> apo <575> pashv <3956> alhyeiav <225> hv <3739> epoihsav <4160> tw <3588> paidi <3816> sou <4771> en <1722> gar <1063> th <3588> rabdw mou <1473> diebhn <1224> ton <3588> iordanhn <2446> touton <3778> nun <3568> de <1161> gegona <1096> eiv <1519> duo <1417> parembolav

32:11 <01121> Mynb <05921> le <0517> Ma <05221> ynkhw <0935> awby <06435> Np <0853> wta <0595> ykna <03373> ary <03588> yk <06215> wve <03027> dym <0251> yxa <03027> dym <04994> an <05337> ynlyuh<32:12> (32:11)

32:11 (32:12) exelou <1807> me <1473> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> adelfou <80> mou <1473> hsau <2269> oti <3754> foboumai <5399> egw <1473> auton <846> mhpote <3379> elywn <2064> pataxh <3960> me <1473> kai <2532> mhtera <3384> epi <1909> teknoiv <5043>

32:12 <07230> brm <05608> rpoy <03808> al <0834> rsa <03220> Myh <02344> lwxk <02233> Kerz <0853> ta <07760> ytmvw <05973> Kme <03190> byjya <03190> bjyh <0559> trma <0859> htaw<32:13> (32:12)

32:12 (32:13) su <4771> de <1161> eipav kalwv <2570> eu <2095> se <4771> poihsw <4160> kai <2532> yhsw <5087> to <3588> sperma <4690> sou <4771> wv <3739> thn <3588> ammon <285> thv <3588> yalasshv <2281> h <3739> ouk <3364> ariymhyhsetai <705> apo <575> tou <3588> plhyouv <4128>

32:13 <0251> wyxa <06215> wvel <04503> hxnm <03027> wdyb <0935> abh <04480> Nm <03947> xqyw <01931> awhh <03915> hlylb <08033> Ms <03885> Nlyw<32:14> (32:13)

32:13 (32:14) kai <2532> ekoimhyh <2837> ekei <1563> thn <3588> nukta <3571> ekeinhn <1565> kai <2532> elaben <2983> wn <3739> eferen <5342> dwra <1435> kai <2532> exapesteilen <1821> hsau <2269> tw <3588> adelfw <80> autou <846>

32:14 <06242> Myrve <0352> Mylyaw <03967> Mytam <07353> Mylxr <06242> Myrve <08495> Mysytw <03967> Mytam <05795> Myze<32:15> (32:14)

32:14 (32:15) aigav diakosiav <1250> tragouv <5131> eikosi <1501> probata <4263> diakosia <1250> kriouv eikosi <1501>

32:15 <06235> hrve <05895> Mryew <06242> Myrve <0860> tnta <06235> hrve <06499> Myrpw <0705> Myebra <06510> twrp <07970> Mysls <01121> Mhynbw <03243> twqynym <01581> Mylmg<32:16> (32:15)

32:15 (32:16) kamhlouv <2574> yhlazousav <2337> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> autwn <846> triakonta <5144> boav <1016> tessarakonta <5062> taurouv <5022> deka <1176> onouv <3688> eikosi <1501> kai <2532> pwlouv <4454> deka <1176>

32:16 <05739> rde <0996> Nybw <05739> rde <0996> Nyb <07760> wmyvt <07305> xwrw <06440> ynpl <05674> wrbe <05650> wydbe <0413> la <0559> rmayw <0905> wdbl <05739> rde <05739> rde <05650> wydbe <03027> dyb <05414> Ntyw<32:17> (32:16)

32:16 (32:17) kai <2532> edwken <1325> dia <1223> ceirov <5495> toiv <3588> paisin <3816> autou <846> poimnion <4168> kata <2596> monav <3441> eipen de <1161> toiv <3588> paisin <3816> autou <846> proporeuesye <4313> emprosyen <1715> mou <1473> kai <2532> diasthma <1292> poieite <4160> ana <303> meson <3319> poimnhv <4167> kai <2532> poimnhv <4167>

32:17 <06440> Kynpl <0428> hla <04310> ymlw <01980> Klt <0575> hnaw <0859> hta <04310> yml <0559> rmal <07592> Klasw <0251> yxa <06215> wve <06298> Ksgpy <03588> yk <0559> rmal <07223> Nwsarh <0853> ta <06680> wuyw<32:18> (32:17)

32:17 (32:18) kai <2532> eneteilato <1781> tw <3588> prwtw <4413> legwn <3004> ean <1437> soi <4771> sunanthsh <4876> hsau <2269> o <3588> adelfov <80> mou <1473> kai <2532> erwta <2065> se <4771> legwn <3004> tinov <5100> ei <1510> kai <2532> pou <4225> poreuh <4198> kai <2532> tinov <5100> tauta <3778> ta <3588> proporeuomena <4313> sou <4771>

32:18 <0310> wnyrxa <01931> awh <01571> Mg <02009> hnhw <06215> wvel <0113> yndal <07971> hxwls <01931> awh <04503> hxnm <03290> bqeyl <05650> Kdbel <0559> trmaw<32:19> (32:18)

32:18 (32:19) ereiv tou <3588> paidov <3816> sou <4771> iakwb <2384> dwra <1435> apestalken <649> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> hsau <2269> kai <2532> idou <2400> autov <846> opisw <3694> hmwn <1473>

32:19 <0853> wta <04672> Mkaumb <06215> wve <0413> la <01696> Nwrbdt <02088> hzh <01697> rbdk <0559> rmal <05739> Myrdeh <0310> yrxa <01980> Myklhh <03605> lk <0853> ta <01571> Mg <07992> ysylsh <0853> ta <01571> Mg <08145> ynsh <0853> ta <01571> Mg <06680> wuyw<32:20> (32:19)

32:19 (32:20) kai <2532> eneteilato <1781> tw <3588> prwtw <4413> kai <2532> tw <3588> deuterw <1208> kai <2532> tw <3588> tritw <5154> kai <2532> pasi <3956> toiv <3588> proporeuomenoiv <4313> opisw <3694> twn <3588> poimniwn <4168> toutwn <3778> legwn <3004> kata <2596> to <3588> rhma <4487> touto <3778> lalhsate <2980> hsau <2269> en <1722> tw <3588> eurein <2147> umav <4771> auton <846>

32:20 <06440> ynp <05375> avy <0194> ylwa <06440> wynp <07200> hara <03651> Nk <0310> yrxaw <06440> ynpl <01980> tklhh <04503> hxnmb <06440> wynp <03722> hrpka <0559> rma <03588> yk <0310> wnyrxa <03290> bqey <05650> Kdbe <02009> hnh <01571> Mg <0559> Mtrmaw<32:21> (32:20)

32:20 (32:21) kai <2532> ereite idou <2400> o <3588> paiv <3816> sou <4771> iakwb <2384> paraginetai <3854> opisw <3694> hmwn <1473> eipen gar <1063> exilasomai to <3588> proswpon <4383> autou <846> en <1722> toiv <3588> dwroiv <1435> toiv <3588> proporeuomenoiv <4313> autou <846> kai <2532> meta <3326> touto <3778> oqomai <3708> to <3588> proswpon <4383> autou <846> iswv <2470> gar <1063> prosdexetai <4327> to <3588> proswpon <4383> mou <1473>

32:21 <04264> hnxmb <01931> awhh <03915> hlylb <03885> Nl <01931> awhw <06440> wynp <05921> le <04503> hxnmh <05674> rbetw<32:22> (32:21)

32:21 (32:22) kai <2532> pareporeuonto <3899> ta <3588> dwra <1435> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> autov <846> de <1161> ekoimhyh <2837> thn <3588> nukta <3571> ekeinhn <1565> en <1722> th <3588> parembolh

32:22 <02999> qby <04569> rbem <0853> ta <05674> rbeyw <03206> wydly <06240> rve <0259> dxa <0853> taw <08198> wytxps <08147> yts <0853> taw <0802> wysn <08147> yts <0853> ta <03947> xqyw <01931> awh <03915> hlylb <06965> Mqyw<32:23> (32:22)

32:22 (32:23) anastav <450> de <1161> thn <3588> nukta <3571> ekeinhn <1565> elaben <2983> tav <3588> duo <1417> gunaikav <1135> kai <2532> tav <3588> duo <1417> paidiskav <3814> kai <2532> ta <3588> endeka <1733> paidia <3813> autou <846> kai <2532> diebh <1224> thn <3588> diabasin tou <3588> iabok

32:23 <0> wl <0834> rsa <0853> ta <05674> rbeyw <05158> lxnh <0853> ta <05674> Mrbeyw <03947> Mxqyw<32:24> (32:23)

32:23 (32:24) kai <2532> elaben <2983> autouv <846> kai <2532> diebh <1224> ton <3588> ceimarroun kai <2532> diebibasen panta <3956> ta <3588> autou <846>

32:24 <07837> rxsh <05927> twle <05704> de <05973> wme <0582> sya <079> qbayw <0905> wdbl <03290> bqey <03498> rtwyw<32:25> (32:24)

32:24 (32:25) upeleifyh <5275> de <1161> iakwb <2384> monov <3441> kai <2532> epalaien anyrwpov <444> met <3326> autou <846> ewv <2193> prwi <4404>

32:25 <05973> wme <079> wqbahb <03290> bqey <03409> Kry <03709> Pk <03363> eqtw <03409> wkry <03709> Pkb <05060> egyw <0> wl <03201> lky <03808> al <03588> yk <07200> aryw<32:26> (32:25)

32:25 (32:26) eiden <3708> de <1161> oti <3754> ou <3364> dunatai <1410> prov <4314> auton <846> kai <2532> hqato <680> tou <3588> platouv <4114> tou <3588> mhrou <3313> autou <846> kai <2532> enarkhsen to <3588> platov <4114> tou <3588> mhrou <3313> iakwb <2384> en <1722> tw <3588> palaiein auton <846> met <3326> autou <846>

32:26 <01288> yntkrb <0518> Ma <03588> yk <07971> Kxlsa <03808> al <0559> rmayw <07837> rxsh <05927> hle <03588> yk <07971> ynxls <0559> rmayw<32:27> (32:26)

32:26 (32:27) kai <2532> eipen autw <846> aposteilon <649> me <1473> anebh <305> gar <1063> o <3588> oryrov <3722> o <3588> de <1161> eipen ou <3364> mh <3165> se <4771> aposteilw <649> ean <1437> mh <3165> me <1473> euloghshv <2127>

32:27 <03290> bqey <0559> rmayw <08034> Kms <04100> hm <0413> wyla <0559> rmayw<32:28> (32:27)

32:27 (32:28) eipen de <1161> autw <846> ti <5100> to <3588> onoma <3686> sou <4771> estin <1510> o <3588> de <1161> eipen iakwb <2384>

32:28 <03201> lkwtw <0376> Mysna <05973> Mew <0430> Myhla <05973> Me <08280> tyrv <03588> yk <03478> larvy <0518> Ma <03588> yk <08034> Kms <05750> dwe <0559> rmay <03290> bqey <03808> al <0559> rmayw<32:29> (32:28)

32:28 (32:29) eipen de <1161> autw <846> ou <3364> klhyhsetai <2564> eti <2089> to <3588> onoma <3686> sou <4771> iakwb <2384> alla <235> israhl <2474> estai <1510> to <3588> onoma <3686> sou <4771> oti <3754> eniscusav <1765> meta <3326> yeou <2316> kai <2532> meta <3326> anyrwpwn <444> dunatov <1415>

32:29 <08033> Ms <0853> wta <01288> Krbyw <08034> ymsl <07592> last <02088> hz <04100> hml <0559> rmayw <08034> Kms <04994> an <05046> hdygh <0559> rmayw <03290> bqey <07592> lasyw<32:30> (32:29)

32:29 (32:30) hrwthsen <2065> de <1161> iakwb <2384> kai <2532> eipen anaggeilon <312> moi <1473> to <3588> onoma <3686> sou <4771> kai <2532> eipen ina <2443> ti <5100> touto <3778> erwtav <2065> to <3588> onoma <3686> mou <1473> kai <2532> huloghsen <2127> auton <846> ekei <1563>

32:30 <05315> yspn <05337> luntw <06440> Mynp <0413> la <06440> Mynp <0430> Myhla <07200> ytyar <03588> yk <06439> laynp <04725> Mwqmh <08034> Ms <03290> bqey <07121> arqyw<32:31> (32:30)

32:30 (32:31) kai <2532> ekalesen <2564> iakwb <2384> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> eidov <1491> yeou <2316> eidon <3708> gar <1063> yeon <2316> proswpon <4383> prov <4314> proswpon <4383> kai <2532> eswyh <4982> mou <1473> h <3588> quch <5590>

32:31 <03409> wkry <05921> le <06760> elu <01931> awhw <06439> lawnp <0853> ta <05674> rbe <0834> rsak <08121> smsh <0> wl <02224> xrzyw<32:32> (32:31)

32:31 (32:32) aneteilen <393> de <1161> autw <846> o <3588> hliov <2246> hnika <2259> parhlyen <3928> to <3588> eidov <1491> tou <3588> yeou <2316> autov <846> de <1161> epeskazen tw <3588> mhrw <3313> autou <846>

32:32 <05384> hsnh <01517> dygb <03290> bqey <03409> Kry <03709> Pkb <05060> egn <03588> yk <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03409> Kryh <03709> Pk <05921> le <0834> rsa <05384> hsnh <01517> dyg <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <0398> wlkay <03808> al <03651> Nk <05921> le<32:33> (32:32)

32:32 (32:33) eneken toutou <3778> ou <3364> mh <3165> fagwsin <2068> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> to <3588> neuron o <3739> enarkhsen o <3739> estin <1510> epi <1909> tou <3588> platouv <4114> tou <3588> mhrou <3313> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> oti <3754> hqato <680> tou <3588> platouv <4114> tou <3588> mhrou <3313> iakwb <2384> tou <3588> neurou kai <2532> enarkhsen

33:1 <08198> twxpsh <08147> yts <05921> lew <07354> lxr <05921> lew <03812> hal <05921> le <03206> Mydlyh <0853> ta <02673> Uxyw <0376> sya <03967> twam <0702> ebra <05973> wmew <0935> ab <06215> wve <02009> hnhw <07200> aryw <05869> wynye <03290> bqey <05375> avyw(33:1)

33:1 anableqav <308> de <1161> iakwb <2384> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> hsau <2269> o <3588> adelfov <80> autou <846> ercomenov <2064> kai <2532> tetrakosioi <5071> andrev <435> met <3326> autou <846> kai <2532> epidieilen iakwb <2384> ta <3588> paidia <3813> epi <1909> leian kai <2532> rachl kai <2532> tav <3588> duo <1417> paidiskav <3814>

33:2 <0314> Mynrxa <03130> Powy <0853> taw <07354> lxr <0853> taw <0314> Mynrxa <03206> hydlyw <03812> hal <0853> taw <07223> hnsar <03206> Nhydly <0853> taw <08198> twxpsh <0853> ta <07760> Mvyw(33:2)

33:2 kai <2532> epoihsen <4160> tav <3588> duo <1417> paidiskav <3814> kai <2532> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> en <1722> prwtoiv <4413> kai <2532> leian kai <2532> ta <3588> paidia <3813> authv <846> opisw <3694> kai <2532> rachl kai <2532> iwshf <2501> escatouv

33:3 <0251> wyxa <05704> de <05066> wtsg <05704> de <06471> Mymep <07651> ebs <0776> hura <07812> wxtsyw <06440> Mhynpl <05674> rbe <01931> awhw(33:3)

33:3 autov <846> de <1161> prohlyen <4281> emprosyen <1715> autwn <846> kai <2532> prosekunhsen <4352> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> eptakiv <2034> ewv <2193> tou <3588> eggisai <1448> tou <3588> adelfou <80> autou <846>

33:4 <01058> wkbyw <05401> whqsyw <06677> *wrawu <05921> le <05307> lpyw <02263> whqbxyw <07125> wtarql <06215> wve <07323> Uryw(33:4)

33:4 kai <2532> prosedramen <4370> hsau <2269> eiv <1519> sunanthsin <4877> autw <846> kai <2532> perilabwn auton <846> efilhsen <5368> kai <2532> prosepesen <4363> epi <1909> ton <3588> trachlon <5137> autou <846> kai <2532> eklausan <2799> amfoteroi

33:5 <05650> Kdbe <0853> ta <0430> Myhla <02603> Nnx <0834> rsa <03206> Mydlyh <0559> rmayw <0> Kl <0428> hla <04310> ym <0559> rmayw <03206> Mydlyh <0853> taw <0802> Mysnh <0853> ta <07200> aryw <05869> wynye <0853> ta <05375> avyw(33:5)

33:5 kai <2532> anableqav <308> eiden <3708> tav <3588> gunaikav <1135> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> kai <2532> eipen ti <5100> tauta <3778> soi <4771> estin <1510> o <3588> de <1161> eipen ta <3588> paidia <3813> oiv <3739> hlehsen <1653> o <3588> yeov <2316> ton <3588> paida <3816> sou <4771>

33:6 <07812> Nywxtstw <03206> Nhydlyw <02007> hnh <08198> twxpsh <05066> Nsgtw(33:6)

33:6 kai <2532> proshggisan <4331> ai <3588> paidiskai <3814> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352>

33:7 <07812> wwxtsyw <07354> lxrw <03130> Powy <05066> sgn <0310> rxaw <07812> wwxtsyw <03206> hydlyw <03812> hal <01571> Mg <05066> sgtw(33:7)

33:7 kai <2532> proshggisen <4331> leia kai <2532> ta <3588> tekna <5043> authv <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> proshggisen <4331> rachl kai <2532> iwshf <2501> kai <2532> prosekunhsan <4352>

33:8 <0113> ynda <05869> ynyeb <02580> Nx <04672> auml <0559> rmayw <06298> ytsgp <0834> rsa <02088> hzh <04264> hnxmh <03605> lk <0> Kl <04310> ym <0559> rmayw(33:8)

33:8 kai <2532> eipen ti <5100> tauta <3778> soi <4771> estin <1510> pasai <3956> ai <3588> parembolai autai <3778> aiv <3739> aphnthka <528> o <3588> de <1161> eipen ina <2443> eurh <2147> o <3588> paiv <3816> sou <4771> carin <5485> enantion <1726> sou <4771> kurie <2962>

33:9 <0> Kl <0834> rsa <0> Kl <01961> yhy <0251> yxa <07227> br <0> yl <03426> sy <06215> wve <0559> rmayw(33:9)

33:9 eipen de <1161> hsau <2269> estin <1510> moi <1473> polla <4183> adelfe <80> estw <1510> soi <4771> ta <3588> sa <4674>

33:10 <07521> ynurtw <0430> Myhla <06440> ynp <07200> tark <06440> Kynp <07200> ytyar <03651> Nk <05921> le <03588> yk <03027> ydym <04503> ytxnm <03947> txqlw <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04994> an <0518> Ma <04994> an <0408> la <03290> bqey <0559> rmayw(33:10)

33:10 eipen de <1161> iakwb <2384> ei <1487> eurhka <2147> carin <5485> enantion <1726> sou <4771> dexai <1209> ta <3588> dwra <1435> dia <1223> twn <3588> emwn <1699> ceirwn <5495> eneken toutou <3778> eidon <3708> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> wv <3739> an <302> tiv <5100> idoi <3708> proswpon <4383> yeou <2316> kai <2532> eudokhseiv <2106> me <1473>

33:11 <03947> xqyw <0> wb <06484> rupyw <03605> lk <0> yl <03426> sy <03588> ykw <0430> Myhla <02603> ynnx <03588> yk <0> Kl <0935> tabh <0834> rsa <01293> ytkrb <0853> ta <04994> an <03947> xq(33:11)

33:11 labe <2983> tav <3588> eulogiav <2129> mou <1473> av <3739> hnegka <5342> soi <4771> oti <3754> hlehsen <1653> me <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> estin <1510> moi <1473> panta <3956> kai <2532> ebiasato auton <846> kai <2532> elaben <2983>

33:12 <05048> Kdgnl <01980> hklaw <01980> hklnw <05265> heon <0559> rmayw(33:12)

33:12 kai <2532> eipen aparantev <522> poreusomeya <4198> ep <1909> euyeian <2117>

33:13 <06629> Nauh <03605> lk <04191> wtmw <0259> dxa <03117> Mwy <01849> Mwqpdw <05921> yle <05763> twle <01241> rqbhw <06629> Nauhw <07390> Mykr <03206> Mydlyh <03588> yk <03045> edy <0113> ynda <0413> wyla <0559> rmayw(33:13)

33:13 eipen de <1161> autw <846> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> ginwskei <1097> oti <3754> ta <3588> paidia <3813> apalwtera <527> kai <2532> ta <3588> probata <4263> kai <2532> ai <3588> boev <1016> loceuontai ep <1909> eme <1473> ean <1437> oun <3767> katadiwxw <2614> autouv <846> hmeran <2250> mian <1519> apoyanountai <599> panta <3956> ta <3588> kthnh <2934>

33:14 <08165> hryev <0113> ynda <0413> la <0935> aba <0834> rsa <05704> de <03206> Mydlyh <07272> lgrlw <06440> ynpl <0834> rsa <04399> hkalmh <07272> lgrl <0328> yjal <05095> hlhnta <0589> ynaw <05650> wdbe <06440> ynpl <0113> ynda <04994> an <05674> rbey(33:14)

33:14 proelyetw <4281> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> emprosyen <1715> tou <3588> paidov <3816> egw <1473> de <1161> eniscusw <1765> en <1722> th <3588> odw <3598> kata <2596> scolhn <4981> thv <3588> poreusewv thv <3588> enantion <1726> mou <1473> kai <2532> kata <2596> poda <4228> twn <3588> paidariwn <3808> ewv <2193> tou <3588> me <1473> elyein <2064> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> eiv <1519> shir

33:15 <0113> ynda <05869> ynyeb <02580> Nx <04672> auma <02088> hz <04100> hml <0559> rmayw <0854> yta <0834> rsa <05971> Meh <04480> Nm <05973> Kme <04994> an <03322> hgyua <06215> wve <0559> rmayw(33:15)

33:15 eipen de <1161> hsau <2269> kataleiqw <2641> meta <3326> sou <4771> apo <575> tou <3588> laou <2992> tou <3588> met <3326> emou <1473> o <3588> de <1161> eipen ina <2443> ti <5100> touto <3778> ikanon <2425> oti <3754> euron <2147> carin <5485> enantion <1726> sou <4771> kurie <2962>

33:16 <08165> hryev <01870> wkrdl <06215> wve <01931> awhh <03117> Mwyb <07725> bsyw(33:16)

33:16 apestreqen <654> de <1161> hsau <2269> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> autou <846> eiv <1519> shir

33:17 o <05523> twko <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <05521> tko <06213> hve <04735> whnqmlw <01004> tyb <0> wl <01129> Nbyw <05523> htko <05265> eon <03290> bqeyw(33:17)

33:17 kai <2532> iakwb <2384> apairei <522> eiv <1519> skhnav <4633> kai <2532> epoihsen <4160> eautw <1438> ekei <1563> oikiav <3614> kai <2532> toiv <3588> kthnesin <2934> autou <846> epoihsen <4160> skhnav <4633> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> skhnai <4633>

33:18 <05892> ryeh <06440> ynp <0853> ta <02583> Nxyw <06307> Mra <0> Ndpm <0935> wabb <03667> Nenk <0776> Urab <0834> rsa <07927> Mks <05892> rye <08003> Mls <03290> bqey <0935> abyw(33:18)

33:18 kai <2532> hlyen <2064> iakwb <2384> eiv <1519> salhm <4532> polin <4172> sikimwn h <3739> estin <1510> en <1722> gh <1065> canaan <5477> ote <3753> hlyen <2064> ek <1537> thv <3588> mesopotamiav <3318> suriav <4947> kai <2532> parenebalen kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> polewv <4172>

33:19 <07192> hjyvq <03967> hamb <07928> Mks <01> yba <02544> rwmx <01121> ynb <03027> dym <0168> wlha <08033> Ms <05186> hjn <0834> rsa <07704> hdvh <02513> tqlx <0853> ta <07069> Nqyw(33:19)

33:19 kai <2532> ekthsato <2932> thn <3588> merida <3310> tou <3588> agrou <68> ou <3364> esthsen <2476> ekei <1563> thn <3588> skhnhn <4633> autou <846> para <3844> emmwr <1697> patrov <3962> sucem <4966> ekaton <1540> amnwn <286>

33:20 o <03478> larvy <0430> yhla <0410> la <0> wl <07121> arqyw <04196> xbzm <08033> Ms <05324> buyw(33:20)

33:20 kai <2532> esthsen <2476> ekei <1563> yusiasthrion <2379> kai <2532> epekalesato ton <3588> yeon <2316> israhl <2474>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA