TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 3:1-4

3:1 <01588> Ngh <06086> Ue <03605> lkm <0398> wlkat <03808> al <0430> Myhla <0559> rma <03588> yk <0637> Pa <0802> hsah <0413> la <0559> rmayw <0430> Myhla <03068> hwhy <06213> hve <0834> rsa <07704> hdvh <02416> tyx <03605> lkm <06175> Mwre <01961> hyh <05175> sxnhw(3:1)

3:1 o <3588> de <1161> ofiv <3789> hn <1510> fronimwtatov <5429> pantwn <3956> twn <3588> yhriwn <2342> twn <3588> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> wn <3739> epoihsen <4160> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> kai <2532> eipen o <3588> ofiv <3789> th <3588> gunaiki <1135> ti <5100> oti <3754> eipen o <3588> yeov <2316> ou <3364> mh <3165> faghte <2068> apo <575> pantov <3956> xulou <3586> tou <3588> en <1722> tw <3588> paradeisw <3857>

3:2 <0398> lkan <01588> Ngh <06086> Ue <06529> yrpm <05175> sxnh <0413> la <0802> hsah <0559> rmatw(3:2)

3:2 kai <2532> eipen h <3588> gunh <1135> tw <3588> ofei <3789> apo <575> karpou <2590> xulou <3586> tou <3588> paradeisou <3857> fagomeya <2068>

3:3 <04191> Nwtmt <06435> Np <0> wb <05060> wegt <03808> alw <04480> wnmm <0398> wlkat <03808> al <0430> Myhla <0559> rma <01588> Ngh <08432> Kwtb <0834> rsa <06086> Ueh <06529> yrpmw(3:3)

3:3 apo <575> de <1161> karpou <2590> tou <3588> xulou <3586> o <3739> estin <1510> en <1722> mesw <3319> tou <3588> paradeisou <3857> eipen o <3588> yeov <2316> ou <3364> fagesye <2068> ap <575> autou <846> oude <3761> mh <3165> aqhsye <680> autou <846> ina <2443> mh <3165> apoyanhte <599>

3:4 <04191> Nwtmt <04191> twm <03808> al <0802> hsah <0413> la <05175> sxnh <0559> rmayw(3:4)

3:4 kai <2532> eipen o <3588> ofiv <3789> th <3588> gunaiki <1135> ou <3364> yanatw <2288> apoyaneisye <599>

Kejadian 17:1-27

17:1 <08549> Mymt <01961> hyhw <06440> ynpl <01980> Klhth <07706> yds <0410> la <0589> yna <0413> wyla <0559> rmayw <087> Mrba <0413> la <03068> hwhy <07200> aryw <08141> Myns <08672> estw <08141> hns <08673> Myest <01121> Nb <087> Mrba <01961> yhyw(17:1)

17:1 egeneto <1096> de <1161> abram etwn <2094> enenhkonta ennea <1767> kai <2532> wfyh <3708> kuriov <2962> tw <3588> abram kai <2532> eipen autw <846> egw <1473> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771> euarestei <2100> enantion <1726> emou <1473> kai <2532> ginou <1096> amemptov <273>

17:2 <03966> dam <03966> damb <0853> Ktwa <07235> hbraw <0996> Knybw <0996> ynyb <01285> ytyrb <05414> hntaw(17:2)

17:2 kai <2532> yhsomai <5087> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> sou <4771> kai <2532> plhyunw <4129> se <4771> sfodra <4970>

17:3 <0559> rmal <0430> Myhla <0854> wta <01696> rbdyw <06440> wynp <05921> le <087> Mrba <05307> lpyw(17:3)

17:3 kai <2532> epesen <4098> abram epi <1909> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> elalhsen <2980> autw <846> o <3588> yeov <2316> legwn <3004>

17:4 <01471> Mywg <01995> Nwmh <01> bal <01961> tyyhw <0854> Kta <01285> ytyrb <02009> hnh <0589> yna(17:4)

17:4 kai <2532> egw <1473> idou <2400> h <3588> diayhkh <1242> mou <1473> meta <3326> sou <4771> kai <2532> esh <1510> pathr <3962> plhyouv <4128> eynwn <1484>

17:5 <05414> Kyttn <01471> Mywg <01995> Nwmh <01> ba <03588> yk <085> Mhrba <08034> Kms <01961> hyhw <087> Mrba <08034> Kms <0853> ta <05750> dwe <07121> arqy <03808> alw(17:5)

17:5 kai <2532> ou <3364> klhyhsetai <2564> eti <2089> to <3588> onoma <3686> sou <4771> abram all <235> estai <1510> to <3588> onoma <3686> sou <4771> abraam <11> oti <3754> patera <3962> pollwn <4183> eynwn <1484> teyeika <5087> se <4771>

17:6 <03318> wauy <04480> Kmm <04428> Myklmw <01471> Mywgl <05414> Kyttnw <03966> dam <03966> damb <0853> Kta <06509> ytrphw(17:6)

17:6 kai <2532> auxanw <837> se <4771> sfodra <4970> sfodra <4970> kai <2532> yhsw <5087> se <4771> eiv <1519> eynh <1484> kai <2532> basileiv <935> ek <1537> sou <4771> exeleusontai <1831>

17:7 <0310> Kyrxa <02233> Kerzlw <0430> Myhlal <0> Kl <01961> twyhl <05769> Mlwe <01285> tyrbl <01755> Mtrdl <0310> Kyrxa <02233> Kerz <0996> Nybw <0996> Knybw <0996> ynyb <01285> ytyrb <0853> ta <06965> ytmqhw(17:7)

17:7 kai <2532> sthsw <2476> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> sou <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771> eiv <1519> geneav <1074> autwn <846> eiv <1519> diayhkhn <1242> aiwnion <166> einai <1510> sou <4771> yeov <2316> kai <2532> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771>

17:8 <0430> Myhlal <0> Mhl <01961> ytyyhw <05769> Mlwe <0272> tzxal <03667> Nenk <0776> Ura <03605> lk <0853> ta <04033> Kyrgm <0776> Ura <0853> ta <0310> Kyrxa <02233> Kerzlw <0> Kl <05414> yttnw(17:8)

17:8 kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> paroikeiv pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> eiv <1519> katascesin <2697> aiwnion <166> kai <2532> esomai <1510> autoiv <846> yeov <2316>

17:9 <01755> Mtrdl <0310> Kyrxa <02233> Kerzw <0859> hta <08104> rmst <01285> ytyrb <0853> ta <0859> htaw <085> Mhrba <0413> la <0430> Myhla <0559> rmayw(17:9)

17:9 kai <2532> eipen o <3588> yeov <2316> prov <4314> abraam <11> su <4771> de <1161> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> diathrhseiv <1301> su <4771> kai <2532> to <3588> sperma <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> autwn <846>

17:10 <02145> rkz <03605> lk <0> Mkl <04135> lwmh <0310> Kyrxa <02233> Kerz <0996> Nybw <0996> Mkynybw <0996> ynyb <08104> wrmst <0834> rsa <01285> ytyrb <02063> taz(17:10)

17:10 kai <2532> auth <3778> h <3588> diayhkh <1242> hn <3739> diathrhseiv <1301> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> umwn <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771> meta <3326> se <4771> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> autwn <846> peritmhyhsetai <4059> umwn <4771> pan <3956> arsenikon

17:11 <0996> Mkynybw <0996> ynyb <01285> tyrb <0226> twal <01961> hyhw <06190> Mktlre <01320> rvb <0853> ta <05243> Mtlmnw(17:11)

17:11 kai <2532> peritmhyhsesye <4059> thn <3588> sarka <4561> thv <3588> akrobustiav <203> umwn <4771> kai <2532> estai <1510> en <1722> shmeiw <4592> diayhkhv <1242> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> umwn <4771>

17:12 <01931> awh <02233> Kerzm <03808> al <0834> rsa <05236> rkn <01121> Nb <03605> lkm <03701> Pok <04736> tnqmw <01004> tyb <03211> dyly <01755> Mkytrdl <02145> rkz <03605> lk <0> Mkl <04135> lwmy <03117> Mymy <08083> tnms <01121> Nbw(17:12)

17:12 kai <2532> paidion <3813> oktw <3638> hmerwn <2250> peritmhyhsetai <4059> umin <4771> pan <3956> arsenikon eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771> o <3588> oikogenhv thv <3588> oikiav <3614> sou <4771> kai <2532> o <3588> argurwnhtov apo <575> pantov <3956> uiou <5207> allotriou <245> ov <3739> ouk <3364> estin <1510> ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> sou <4771>

17:13 <05769> Mlwe <01285> tyrbl <01320> Mkrvbb <01285> ytyrb <01961> htyhw <03701> Kpok <04736> tnqmw <01004> Ktyb <03211> dyly <04135> lwmy <04135> lwmh(17:13)

17:13 peritomh <4061> peritmhyhsetai <4059> o <3588> oikogenhv thv <3588> oikiav <3614> sou <4771> kai <2532> o <3588> argurwnhtov kai <2532> estai <1510> h <3588> diayhkh <1242> mou <1473> epi <1909> thv <3588> sarkov <4561> umwn <4771> eiv <1519> diayhkhn <1242> aiwnion <166>

17:14 o <06565> rph <01285> ytyrb <0853> ta <05971> hymem <01931> awhh <05315> spnh <03772> htrknw <06190> wtlre <01320> rvb <0853> ta <04135> lwmy <03808> al <0834> rsa <02145> rkz <06189> lrew(17:14)

17:14 kai <2532> aperitmhtov <564> arshn ov <3739> ou <3364> peritmhyhsetai <4059> thn <3588> sarka <4561> thv <3588> akrobustiav <203> autou <846> th <3588> hmera <2250> th <3588> ogdoh <3590> exoleyreuyhsetai h <3588> quch <5590> ekeinh <1565> ek <1537> tou <3588> genouv <1085> authv <846> oti <3754> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> dieskedasen

17:15 <08034> hms <08283> hrv <03588> yk <08297> yrv <08034> hms <0853> ta <07121> arqt <03808> al <0802> Ktsa <08297> yrv <085> Mhrba <0413> la <0430> Myhla <0559> rmayw(17:15)

17:15 eipen de <1161> o <3588> yeov <2316> tw <3588> abraam <11> sara h <3588> gunh <1135> sou <4771> ou <3364> klhyhsetai <2564> to <3588> onoma <3686> authv <846> sara alla <235> sarra estai <1510> to <3588> onoma <3686> authv <846>

17:16 <01961> wyhy <04480> hnmm <05971> Myme <04428> yklm <01471> Mywgl <01961> htyhw <01288> hytkrbw <01121> Nb <0> Kl <04480> hnmm <05414> yttn <01571> Mgw <0853> hta <01288> ytkrbw(17:16)

17:16 euloghsw <2127> de <1161> authn <846> kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> ex <1537> authv <846> teknon <5043> kai <2532> euloghsw <2127> auton <846> kai <2532> estai <1510> eiv <1519> eynh <1484> kai <2532> basileiv <935> eynwn <1484> ex <1537> autou <846> esontai <1510>

17:17 <03205> dlt <08141> hns <08673> Myest <01323> tbh <08283> hrv <0518> Maw <03205> dlwy <08141> hns <03967> ham <01121> Nblh <03820> wblb <0559> rmayw <06711> qxuyw <06440> wynp <05921> le <085> Mhrba <05307> lpyw(17:17)

17:17 kai <2532> epesen <4098> abraam <11> epi <1909> proswpon <4383> kai <2532> egelasen <1070> kai <2532> eipen en <1722> th <3588> dianoia <1271> autou <846> legwn <3004> ei <1487> tw <3588> ekatontaetei <1541> genhsetai <1096> kai <2532> ei <1487> sarra enenhkonta etwn <2094> ousa <1510> texetai <5088>

17:18 <06440> Kynpl <02421> hyxy <03458> laemsy <03863> wl <0430> Myhlah <0413> la <085> Mhrba <0559> rmayw(17:18)

17:18 eipen de <1161> abraam <11> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> ismahl outov <3778> zhtw <2198> enantion <1726> sou <4771>

17:19 <0310> wyrxa <02233> werzl <05769> Mlwe <01285> tyrbl <0854> wta <01285> ytyrb <0853> ta <06965> ytmqhw <03327> qxuy <08034> wms <0853> ta <07121> tarqw <01121> Nb <0> Kl <03205> tdly <0802> Ktsa <08283> hrv <061> lba <0430> Myhla <0559> rmayw(17:19)

17:19 eipen de <1161> o <3588> yeov <2316> tw <3588> abraam <11> nai <3483> idou <2400> sarra h <3588> gunh <1135> sou <4771> texetai <5088> soi <4771> uion <5207> kai <2532> kaleseiv <2564> to <3588> onoma <3686> autou <846> isaak <2464> kai <2532> sthsw <2476> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> prov <4314> auton <846> eiv <1519> diayhkhn <1242> aiwnion <166> kai <2532> tw <3588> spermati <4690> autou <846> met <3326> auton <846>

17:20 <01419> lwdg <01471> ywgl <05414> wyttnw <03205> dylwy <05387> Mayvn <06240> rve <08147> Myns <03966> dam <03966> damb <0853> wta <07235> ytybrhw <0853> wta <06509> ytyrphw <0853> wta <01288> ytkrb <02009> hnh <08085> Kytems <03458> laemsylw(17:20)

17:20 peri <4012> de <1161> ismahl idou <2400> ephkousa sou <4771> idou <2400> euloghsa <2127> auton <846> kai <2532> auxanw <837> auton <846> kai <2532> plhyunw <4129> auton <846> sfodra <4970> dwdeka <1427> eynh <1484> gennhsei <1080> kai <2532> dwsw <1325> auton <846> eiv <1519> eynov <1484> mega <3173>

17:21 <0312> trxah <08141> hnsb <02088> hzh <04150> dewml <08283> hrv <0> Kl <03205> dlt <0834> rsa <03327> qxuy <0854> ta <06965> Myqa <01285> ytyrb <0853> taw(17:21)

17:21 thn <3588> de <1161> diayhkhn <1242> mou <1473> sthsw <2476> prov <4314> isaak <2464> on <3739> texetai <5088> soi <4771> sarra eiv <1519> ton <3588> kairon <2540> touton <3778> en <1722> tw <3588> eniautw <1763> tw <3588> eterw <2087>

17:22 <085> Mhrba <05921> lem <0430> Myhla <05927> leyw <0854> wta <01696> rbdl <03615> lkyw(17:22)

17:22 sunetelesen <4931> de <1161> lalwn <2980> prov <4314> auton <846> kai <2532> anebh <305> o <3588> yeov <2316> apo <575> abraam <11>

17:23 <0430> Myhla <0854> wta <01696> rbd <0834> rsak <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mueb <06190> Mtlre <01320> rvb <0853> ta <04135> lmyw <085> Mhrba <01004> tyb <0376> ysnab <02145> rkz <03605> lk <03701> wpok <04736> tnqm <03605> lk <0853> taw <01004> wtyb <03211> ydyly <03605> lk <0853> taw <01121> wnb <03458> laemsy <0853> ta <085> Mhrba <03947> xqyw(17:23)

17:23 kai <2532> elaben <2983> abraam <11> ismahl ton <3588> uion <5207> autou <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> oikogeneiv autou <846> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> argurwnhtouv kai <2532> pan <3956> arsen twn <3588> andrwn <435> twn <3588> en <1722> tw <3588> oikw <3624> abraam <11> kai <2532> perietemen <4059> tav <3588> akrobustiav <203> autwn <846> en <1722> tw <3588> kairw <2540> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> kaya <2505> elalhsen <2980> autw <846> o <3588> yeov <2316>

17:24 <06190> wtlre <01320> rvb <04135> wlmhb <08141> hns <08672> estw <08673> Myest <01121> Nb <085> Mhrbaw(17:24)

17:24 abraam <11> de <1161> hn <1510> enenhkonta ennea <1767> etwn <2094> hnika <2259> perietemen <4059> thn <3588> sarka <4561> thv <3588> akrobustiav <203> autou <846>

17:25 <06190> wtlre <01320> rvb <0853> ta <04135> wlmhb <08141> hns <06240> hrve <07969> sls <01121> Nb <01121> wnb <03458> laemsyw(17:25)

17:25 ismahl de <1161> o <3588> uiov <5207> autou <846> etwn <2094> deka <1176> triwn <5140> hn <1510> hnika <2259> perietmhyh <4059> thn <3588> sarka <4561> thv <3588> akrobustiav <203> autou <846>

17:26 <01121> wnb <03458> laemsyw <085> Mhrba <04135> lwmn <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mueb(17:26)

17:26 en <1722> tw <3588> kairw <2540> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> perietmhyh <4059> abraam <11> kai <2532> ismahl o <3588> uiov <5207> autou <846>

17:27 P <0854> wta <04135> wlmn <05236> rkn <01121> Nb <0853> tam <03701> Pok <04736> tnqmw <01004> tyb <03211> dyly <01004> wtyb <0376> ysna <03605> lkw(17:27)

17:27 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> oi <3588> oikogeneiv kai <2532> oi <3588> argurwnhtoi ex <1537> allogenwn <241> eynwn <1484> perietemen <4059> autouv <846>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA