TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 39:1-23

39:1 <08033> hms <03381> whdrwh <0834> rsa <03459> Mylaemsyh <03027> dym <04713> yrum <0376> sya <02876> Myxbjh <08269> rv <06547> herp <05631> oyro <06318> rpyjwp <07069> whnqyw <04714> hmyrum <03381> drwh <03130> Powyw(39:1)

39:1 iwshf <2501> de <1161> kathcyh <2609> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> ekthsato <2932> auton <846> petefrhv o <3588> eunoucov <2135> faraw <5328> arcimageirov anhr <435> aiguptiov <124> ek <1537> ceirov <5495> ismahlitwn oi <3739> kathgagon <2609> auton <846> ekei <1563>

39:2 <04713> yrumh <0113> wynda <01004> tybb <01961> yhyw <06743> xylum <0582> sya <01961> yhyw <03130> Powy <0854> ta <03068> hwhy <01961> yhyw(39:2)

39:2 kai <2532> hn <1510> kuriov <2962> meta <3326> iwshf <2501> kai <2532> hn <1510> anhr <435> epitugcanwn <2013> kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> oikw <3624> para <3844> tw <3588> kuriw <2962> tw <3588> aiguptiw <124>

39:3 <03027> wdyb <06743> xylum <03068> hwhy <06213> hve <01931> awh <0834> rsa <03605> lkw <0854> wta <03068> hwhy <03588> yk <0113> wynda <07200> aryw(39:3)

39:3 hdei de <1161> o <3588> kuriov <2962> autou <846> oti <3754> kuriov <2962> met <3326> autou <846> kai <2532> osa <3745> an <302> poih <4160> kuriov <2962> euodoi <2137> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846>

39:4 <03027> wdyb <05414> Ntn <0> wl <03426> sy <03605> lkw <01004> wtyb <05921> le <06485> whdqpyw <0853> wta <08334> trsyw <05869> wynyeb <02580> Nx <03130> Powy <04672> aumyw(39:4)

39:4 kai <2532> euren <2147> iwshf <2501> carin <5485> enantion <1726> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> euhrestei <2100> de <1161> autw <846> kai <2532> katesthsen <2525> auton <846> epi <1909> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> panta <3956> osa <3745> hn <1510> autw <846> edwken <1325> dia <1223> ceirov <5495> iwshf <2501>

39:5 <07704> hdvbw <01004> tybb <0> wl <03426> sy <0834> rsa <03605> lkb <03068> hwhy <01293> tkrb <01961> yhyw <03130> Powy <01558> llgb <04713> yrumh <01004> tyb <0853> ta <03068> hwhy <01288> Krbyw <0> wl <03426> sy <0834> rsa <03605> lk <05921> lew <01004> wtybb <0853> wta <06485> dyqph <0227> zam <01961> yhyw(39:5)

39:5 egeneto <1096> de <1161> meta <3326> to <3588> katastayhnai <2525> auton <846> epi <1909> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> epi <1909> panta <3956> osa <3745> hn <1510> autw <846> kai <2532> huloghsen <2127> kuriov <2962> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> aiguptiou <124> dia <1223> iwshf <2501> kai <2532> egenhyh <1096> eulogia <2129> kuriou <2962> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> uparcousin <5225> autw <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kai <2532> en <1722> tw <3588> agrw <68>

39:6 <04758> harm <03303> hpyw <08389> rat <03303> hpy <03130> Powy <01961> yhyw <0398> lkwa <01931> awh <0834> rsa <03899> Mxlh <0518> Ma <03588> yk <03972> hmwam <0854> wta <03045> edy <03808> alw <03130> Powy <03027> dyb <0> wl <0834> rsa <03605> lk <05800> bzeyw(39:6)

39:6 kai <2532> epetreqen <2010> panta <3956> osa <3745> hn <1510> autw <846> eiv <1519> ceirav <5495> iwshf <2501> kai <2532> ouk <3364> hdei twn <3588> kay <2596> eauton <1438> ouden <3762> plhn <4133> tou <3588> artou <740> ou <3739> hsyien <2068> autov <846> kai <2532> hn <1510> iwshf <2501> kalov <2570> tw <3588> eidei <1491> kai <2532> wraiov <5611> th <3588> oqei <3799> sfodra <4970>

39:7 <05973> yme <07901> hbks <0559> rmatw <03130> Powy <0413> la <05869> hynye <0853> ta <0113> wynda <0802> tsa <05375> avtw <0428> hlah <01697> Myrbdh <0310> rxa <01961> yhyw(39:7)

39:7 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> kai <2532> epebalen <1911> h <3588> gunh <1135> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> touv <3588> ofyalmouv <3788> authv <846> epi <1909> iwshf <2501> kai <2532> eipen koimhyhti <2837> met <3326> emou <1473>

39:8 <03027> ydyb <05414> Ntn <0> wl <03426> sy <0834> rsa <03605> lkw <01004> tybb <04100> hm <0854> yta <03045> edy <03808> al <0113> ynda <02005> Nh <0113> wynda <0802> tsa <0413> la <0559> rmayw <03985> Namyw(39:8)

39:8 o <3588> de <1161> ouk <3364> hyelen <2309> eipen de <1161> th <3588> gunaiki <1135> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> ei <1487> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> ou <3364> ginwskei <1097> di <1223> eme <1473> ouden <3762> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846> kai <2532> panta <3956> osa <3745> estin <1510> autw <846> edwken <1325> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473>

39:9 <0430> Myhlal <02398> ytajxw <02063> tazh <01419> hldgh <07451> herh <06213> hvea <0349> Kyaw <0802> wtsa <0859> ta <0834> rsab <0853> Ktwa <0518> Ma <03588> yk <03972> hmwam <04480> ynmm <02820> Kvx <03808> alw <04480> ynmm <02088> hzh <01004> tybb <01419> lwdg <0369> wnnya(39:9)

39:9 kai <2532> ouc <3364> uperecei <5242> en <1722> th <3588> oikia <3614> tauth <3778> ouyen <3762> emou <1473> oude <3761> upexhrhtai ap <575> emou <1473> ouden <3762> plhn <4133> sou <4771> dia <1223> to <3588> se <4771> gunaika <1135> autou <846> einai <1510> kai <2532> pwv <4459> poihsw <4160> to <3588> rhma <4487> to <3588> ponhron <4190> touto <3778> kai <2532> amarthsomai <264> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316>

39:10 <05973> hme <01961> twyhl <0681> hlua <07901> bksl <0413> hyla <08085> ems <03808> alw <03117> Mwy <03117> Mwy <03130> Powy <0413> la <01696> hrbdk <01961> yhyw(39:10)

39:10 hnika <2259> de <1161> elalei <2980> tw <3588> iwshf <2501> hmeran <2250> ex <1537> hmerav <2250> kai <2532> ouc <3364> uphkousen <5219> auth <846> kayeudein <2518> met <3326> authv <846> tou <3588> suggenesyai auth <846>

39:11 <01004> tybb <08033> Ms <01004> tybh <0376> ysnam <0376> sya <0369> Nyaw <04399> wtkalm <06213> twvel <01004> htybh <0935> abyw <02088> hzh <03117> Mwyhk <01961> yhyw(39:11)

39:11 egeneto <1096> de <1161> toiauth <5108> tiv <5100> hmera <2250> eishlyen <1525> iwshf <2501> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> poiein <4160> ta <3588> erga <2041> autou <846> kai <2532> ouyeiv <3762> hn <1510> twn <3588> en <1722> th <3588> oikia <3614> esw <2080>

39:12 <02351> huwxh <03318> auyw <05127> onyw <03027> hdyb <0899> wdgb <05800> bzeyw <05973> yme <07901> hbks <0559> rmal <0899> wdgbb <08610> whvpttw(39:12)

39:12 kai <2532> epespasato auton <846> twn <3588> imatiwn <2440> legousa <3004> koimhyhti <2837> met <3326> emou <1473> kai <2532> katalipwn <2641> ta <3588> imatia <2440> autou <846> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> authv <846> efugen <5343> kai <2532> exhlyen <1831> exw <1854>

39:13 <02351> huwxh <05127> onyw <03027> hdyb <0899> wdgb <05800> bze <03588> yk <07200> htwark <01961> yhyw(39:13)

39:13 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eiden <3708> oti <3754> katelipen <2641> ta <3588> imatia <2440> autou <846> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> authv <846> kai <2532> efugen <5343> kai <2532> exhlyen <1831> exw <1854>

39:14 <01419> lwdg <06963> lwqb <07121> arqaw <05973> yme <07901> bksl <0413> yla <0935> ab <0> wnb <06711> qxul <05680> yrbe <0376> sya <0> wnl <0935> aybh <07200> war <0559> rmal <0> Mhl <0559> rmatw <01004> htyb <0376> ysnal <07121> arqtw(39:14)

39:14 kai <2532> ekalesen <2564> touv <3588> ontav <1510> en <1722> th <3588> oikia <3614> kai <2532> eipen autoiv <846> legousa <3004> idete <3708> eishgagen <1521> hmin <1473> paida <3816> ebraion <1445> empaizein <1702> hmin <1473> eishlyen <1525> prov <4314> me <1473> legwn <3004> koimhyhti <2837> met <3326> emou <1473> kai <2532> ebohsa <994> fwnh <5456> megalh <3173>

39:15 <02351> huwxh <03318> auyw <05127> onyw <0681> ylua <0899> wdgb <05800> bzeyw <07121> arqaw <06963> ylwq <07311> ytmyrh <03588> yk <08085> wemsk <01961> yhyw(39:15)

39:15 en <1722> de <1161> tw <3588> akousai <191> auton <846> oti <3754> uqwsa <5312> thn <3588> fwnhn <5456> mou <1473> kai <2532> ebohsa <994> katalipwn <2641> ta <3588> imatia <2440> autou <846> par <3844> emoi <1473> efugen <5343> kai <2532> exhlyen <1831> exw <1854>

39:16 <01004> wtyb <0413> la <0113> wynda <0935> awb <05704> de <0681> hlua <0899> wdgb <03240> xntw(39:16)

39:16 kai <2532> katalimpanei ta <3588> imatia <2440> par <3844> eauth <1438> ewv <2193> hlyen <2064> o <3588> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

39:17 <0> yb <06711> qxul <0> wnl <0935> tabh <0834> rsa <05680> yrbeh <05650> dbeh <0413> yla <0935> ab <0559> rmal <0428> hlah <01697> Myrbdk <0413> wyla <01696> rbdtw(39:17)

39:17 kai <2532> elalhsen <2980> autw <846> kata <2596> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> legousa <3004> eishlyen <1525> prov <4314> me <1473> o <3588> paiv <3816> o <3588> ebraiov <1445> on <3739> eishgagev <1521> prov <4314> hmav <1473> empaixai <1702> moi <1473> kai <2532> eipen moi <1473> koimhyhsomai <2837> meta <3326> sou <4771>

39:18 <02351> huwxh <05127> onyw <0681> ylua <0899> wdgb <05800> bzeyw <07121> arqaw <06963> ylwq <07311> ymyrhk <01961> yhyw(39:18)

39:18 wv <3739> de <1161> hkousen <191> oti <3754> uqwsa <5312> thn <3588> fwnhn <5456> mou <1473> kai <2532> ebohsa <994> katelipen <2641> ta <3588> imatia <2440> autou <846> par <3844> emoi <1473> kai <2532> efugen <5343> kai <2532> exhlyen <1831> exw <1854>

39:19 <0639> wpa <02734> rxyw <05650> Kdbe <0> yl <06213> hve <0428> hlah <01697> Myrbdk <0559> rmal <0413> wyla <01696> hrbd <0834> rsa <0802> wtsa <01697> yrbd <0853> ta <0113> wynda <08085> emsk <01961> yhyw(39:19)

39:19 egeneto <1096> de <1161> wv <3739> hkousen <191> o <3588> kuriov <2962> autou <846> ta <3588> rhmata <4487> thv <3588> gunaikov <1135> autou <846> osa <3745> elalhsen <2980> prov <4314> auton <846> legousa <3004> outwv <3778> epoihsen <4160> moi <1473> o <3588> paiv <3816> sou <4771> kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709>

39:20 <05470> rhoh <01004> tybb <08033> Ms <01961> yhyw <0631> Myrwoa <04428> Klmh <0631> *yryoa {yrwoa} <0834> rsa <04725> Mwqm <05470> rhoh <01004> tyb <0413> la <05414> whntyw <0853> wta <03130> Powy <0113> ynda <03947> xqyw(39:20)

39:20 kai <2532> labwn <2983> o <3588> kuriov <2962> iwshf <2501> enebalen <1685> auton <846> eiv <1519> to <3588> ocurwma <3794> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> en <1722> w <3739> oi <3588> desmwtai <1202> tou <3588> basilewv <935> katecontai <2722> ekei <1563> en <1722> tw <3588> ocurwmati <3794>

39:21 <05470> rhoh <01004> tyb <08269> rv <05869> ynyeb <02580> wnx <05414> Ntyw <02617> dox <0413> wyla <05186> jyw <03130> Powy <0854> ta <03068> hwhy <01961> yhyw(39:21)

39:21 kai <2532> hn <1510> kuriov <2962> meta <3326> iwshf <2501> kai <2532> kateceen <2708> autou <846> eleov <1656> kai <2532> edwken <1325> autw <846> carin <5485> enantion <1726> tou <3588> arcidesmofulakov

39:22 <06213> hve <01961> hyh <01931> awh <08033> Ms <06213> Myve <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <05470> rhoh <01004> tybb <0834> rsa <0615> Mryoah <03605> lk <0853> ta <03130> Powy <03027> dyb <05470> rhoh <01004> tyb <08269> rv <05414> Ntyw(39:22)

39:22 kai <2532> edwken <1325> o <3588> arcidesmofulax to <3588> desmwthrion <1201> dia <1223> ceirov <5495> iwshf <2501> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> aphgmenouv <520> osoi <3745> en <1722> tw <3588> desmwthriw <1201> kai <2532> panta <3956> osa <3745> poiousin <4160> ekei <1563>

39:23 o <06743> xylum <03068> hwhy <06213> hve <01931> awh <0834> rsaw <0854> wta <03068> hwhy <0834> rsab <03027> wdyb <03972> hmwam <03605> lk <0853> ta <07200> har <05470> rhoh <01004> tyb <08269> rv <0369> Nya(39:23)

39:23 ouk <3364> hn <1510> o <3588> arcidesmofulax tou <3588> desmwthriou <1201> ginwskwn <1097> di <1223> auton <846> ouyen <3762> panta <3956> gar <1063> hn <1510> dia <1223> ceirov <5495> iwshf <2501> dia <1223> to <3588> ton <3588> kurion <2962> met <3326> autou <846> einai <1510> kai <2532> osa <3745> autov <846> epoiei <4160> kuriov <2962> euwdou <2137> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA