TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Imamat 26:1-13

26:1 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <05921> hyle <07812> twxtshl <0776> Mkurab <05414> wntt <03808> al <04906> tykvm <068> Nbaw <0> Mkl <06965> wmyqt <03808> al <04676> hbumw <06459> lopw <0457> Mlyla <0> Mkl <06213> wvet <03808> al(26:1)

26:1 ou <3364> poihsete <4160> umin <4771> autoiv <846> ceiropoihta <5499> oude <3761> glupta oude <3761> sthlhn anasthsete <450> umin <4771> oude <3761> liyon <3037> skopon <4649> yhsete <5087> en <1722> th <3588> gh <1065> umwn <4771> proskunhsai <4352> autw <846> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

26:2 o <03068> hwhy <0589> yna <03372> waryt <04720> ysdqmw <08104> wrmst <07676> yttbs <0853> ta(26:2)

26:2 ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> fulaxesye <5442> kai <2532> apo <575> twn <3588> agiwn <40> mou <1473> fobhyhsesye <5399> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>

26:3 <0853> Mta <06213> Mtyvew <08104> wrmst <04687> ytwum <0853> taw <01980> wklt <02708> ytqxb <0518> Ma(26:3)

26:3 ean <1437> toiv <3588> prostagmasin mou <1473> poreuhsye <4198> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> fulasshsye <5442> kai <2532> poihshte <4160> autav <846>

26:4 <06529> wyrp <05414> Nty <07704> hdvh <06086> Uew <02981> hlwby <0776> Urah <05414> hntnw <06256> Mteb <01653> Mkymsg <05414> yttnw(26:4)

26:4 kai <2532> dwsw <1325> ton <3588> ueton <5205> umin <4771> en <1722> kairw <2540> autou <846> kai <2532> h <3588> gh <1065> dwsei <1325> ta <3588> genhmata authv <846> kai <2532> ta <3588> xula <3586> twn <3588> pediwn apodwsei <591> ton <3588> karpon <2590> autwn <846>

26:5 <0776> Mkurab <0983> xjbl <03427> Mtbsyw <07648> ebvl <03899> Mkmxl <0398> Mtlkaw <02233> erz <0853> ta <05381> gyvy <01210> ryubw <01210> ryub <0853> ta <01786> syd <0> Mkl <05381> gyvhw(26:5)

26:5 kai <2532> katalhmqetai <2638> umin <4771> o <3588> alohtov ton <3588> trughton kai <2532> o <3588> trughtov katalhmqetai <2638> ton <3588> sporon <4703> kai <2532> fagesye <2068> ton <3588> arton <740> umwn <4771> eiv <1519> plhsmonhn <4140> kai <2532> katoikhsete meta <3326> asfaleiav <803> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771>

26:6 <0776> Mkurab <05674> rbet <03808> al <02719> brxw <0776> Urah <04480> Nm <07451> her <02416> hyx <07673> ytbshw <02729> dyrxm <0369> Nyaw <07901> Mtbksw <0776> Urab <07965> Mwls <05414> yttnw(26:6)

26:6 kai <2532> polemov <4171> ou <3364> dieleusetai <1330> dia <1223> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771> kai <2532> dwsw <1325> eirhnhn <1515> en <1722> th <3588> gh <1065> umwn <4771> kai <2532> koimhyhsesye <2837> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> umav <4771> o <3588> ekfobwn <1629> kai <2532> apolw yhria <2342> ponhra <4190> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771>

26:7 <02719> brxl <06440> Mkynpl <05307> wlpnw <0341> Mkybya <0853> ta <07291> Mtpdrw(26:7)

26:7 kai <2532> diwxesye <1377> touv <3588> ecyrouv <2190> umwn <4771> kai <2532> pesountai <4098> enantion <1726> umwn <4771> fonw <5408>

26:8 <02719> brxl <06440> Mkynpl <0341> Mkybya <05307> wlpnw <07291> wpdry <07233> hbbr <04480> Mkm <03967> hamw <03967> ham <02568> hsmx <04480> Mkm <07291> wpdrw(26:8)

26:8 kai <2532> diwxontai <1377> ex <1537> umwn <4771> pente <4002> ekaton <1540> kai <2532> ekaton <1540> umwn <4771> diwxontai <1377> muriadav <3461> kai <2532> pesountai <4098> oi <3588> ecyroi <2190> umwn <4771> enantion <1726> umwn <4771> macaira <3162>

26:9 <0854> Mkta <01285> ytyrb <0853> ta <06965> ytmyqhw <0853> Mkta <07235> ytybrhw <0853> Mkta <06509> ytyrphw <0413> Mkyla <06437> ytynpw(26:9)

26:9 kai <2532> epibleqw <1914> ef <1909> umav <4771> kai <2532> auxanw <837> umav <4771> kai <2532> plhyunw <4129> umav <4771> kai <2532> sthsw <2476> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> mey <3326> umwn <4771>

26:10 <03318> wayuwt <02319> sdx <06440> ynpm <03462> Nsyw <03462> Nswn <03465> Nsy <0398> Mtlkaw(26:10)

26:10 kai <2532> fagesye <2068> palaia <3820> kai <2532> palaia <3820> palaiwn <3820> kai <2532> palaia <3820> ek <1537> proswpou <4383> newn <3501> exoisete <1627>

26:11 <0853> Mkta <05315> yspn <01602> legt <03808> alw <08432> Mkkwtb <04908> ynksm <05414> yttnw(26:11)

26:11 kai <2532> yhsw <5087> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> en <1722> umin <4771> kai <2532> ou <3364> bdeluxetai <948> h <3588> quch <5590> mou <1473> umav <4771>

26:12 <05971> Mel <0> yl <01961> wyht <0859> Mtaw <0430> Myhlal <0> Mkl <01961> ytyyhw <08432> Mkkwtb <01980> ytklhthw(26:12)

26:12 kai <2532> emperipathsw <1704> en <1722> umin <4771> kai <2532> esomai <1510> umwn <4771> yeov <2316> kai <2532> umeiv <4771> esesye <1510> mou <1473> laov <2992>

26:13 P <06968> twymmwq <0853> Mkta <01980> Klwaw <05923> Mkle <04133> tjm <07665> rbsaw <05650> Mydbe <0> Mhl <01961> tyhm <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <03318> ytauwh <0834> rsa <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna(26:13)

26:13 egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> o <3588> exagagwn <1806> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> ontwn <1510> umwn <4771> doulwn <1401> kai <2532> sunetriqa <4937> ton <3588> desmon tou <3588> zugou umwn <4771> kai <2532> hgagon <71> umav <4771> meta <3326> parrhsiavTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA