TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ibrani 12:14--13:17

Konteks
12:14 Berusahalah hidup damai dengan semua orang b  dan kejarlah kekudusan 1 , c  sebab tanpa kekudusan tidak seorangpun akan melihat Tuhan. d  12:15 Jagalah supaya jangan ada seorangpun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, e  agar jangan tumbuh akar f  yang pahit 2  yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. 12:16 Janganlah ada orang yang menjadi cabul g  atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya h  untuk sepiring makanan. 12:17 Sebab kamu tahu, bahwa kemudian, ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. i 
Tanggung jawab yang berat
12:18 Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh 3  dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan dan angin badai, j  12:19 kepada bunyi sangkakala k  dan bunyi suara l  yang membuat mereka yang mendengarnya memohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, m  12:20 sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini: "Bahkan jika binatangpun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. n " 12:21 Dan sangat mengerikan pemandangan itu, sehingga Musa berkata: "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. o " 12:22 Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, p  ke kota q  Allah r  yang hidup, Yerusalem s  sorgawi dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, 12:23 dan kepada jemaat anak-anak sulung, t  yang namanya terdaftar di sorga, u  dan kepada Allah, yang menghakimi semua orang, v  dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, w  12:24 dan kepada Yesus, Pengantara x  perjanjian baru, dan kepada darah y  pemercikan, yang berbicara lebih kuat dari pada darah Habel. z  12:25 Jagalah supaya kamu jangan menolak a  Dia, yang berfirman. b  Sebab jikalau mereka, yang menolak Dia yang menyampaikan firman c  Allah di bumi, tidak luput, apa lagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga? d  12:26 Waktu itu suara-Nya menggoncangkan bumi 4 , e  tetapi sekarang Ia memberikan janji: "Satu kali lagi Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit f  juga." 12:27 Ungkapan "Satu kali lagi" menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, g  karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 12:28 Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, h  marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada-Nya, dengan hormat dan takut. i  12:29 Sebab Allah kita adalah api j  yang menghanguskan.
Nasihat dan doa selamat
13:1 Peliharalah kasih persaudaraan 5 ! k  13:2 Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, l  sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya m  telah menjamu malaikat-malaikat. 13:3 Ingatlah akan orang-orang hukuman, n  karena kamu sendiri juga adalah orang-orang hukuman. Dan ingatlah akan orang-orang yang diperlakukan sewenang-wenang, karena kamu sendiri juga masih hidup di dunia ini. 13:4 Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan 6  o  dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezinah p  akan dihakimi Allah. 13:5 Janganlah kamu menjadi hamba uang 7  q  dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. r  Karena Allah telah berfirman: "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. s " 13:6 Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata: "Tuhan adalah Penolongku 8 . Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? t " 13:7 Ingatlah akan pemimpin-pemimpin u  kamu, yang telah menyampaikan firman Allah v  kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah w  iman mereka. 13:8 Yesus Kristus tetap sama 9 , baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. x  13:9 Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran y  asing. Sebab yang baik ialah, bahwa hati kamu diperkuat z  dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan a  yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. b  13:10 Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah c  tidak boleh makan d  dari apa yang di dalamnya. 13:11 Karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh Imam Besar sebagai korban penghapus dosa, e  dibakar di luar perkemahan. f  13:12 Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang g  untuk menguduskan h  umat-Nya 10  dengan darah-Nya i  sendiri. 13:13 Karena itu marilah kita pergi kepada-Nya 11  j  di luar perkemahan dan menanggung kehinaan-Nya. k  13:14 Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal l  yang tetap; kita mencari kota yang akan datang. m  13:15 Sebab itu marilah kita, oleh Dia, senantiasa mempersembahkan korban n  syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir o  yang memuliakan nama-Nya. 13:16 Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, p  sebab korban-korban q  yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. 13:17 Taatilah pemimpin-pemimpinmu 12  r  dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, s  sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[12:14]  1 Full Life : BERUSAHALAH ... KEJARLAH KEKUDUSAN.

Nas : Ibr 12:14

Menjadi kudus berarti terpisah dari dosa dan dikhususkan bagi Allah; itu berarti hidup dekat kepada Allah, menjadi seperti Dia, dan mencari kehadiran, kebenaran, dan persekutuan-Nya dengan sepenuh hati. Kekudusan merupakan prioritas utama Allah bagi para pengikut-Nya (Ef 4:21-24).

 1. 1) Kekudusan merupakan maksud Allah bagi umat-Nya ketika Ia merencanakan keselamatan mereka di dalam Kristus (Ef 1:4).
 2. 2) Kekudusan adalah maksud Kristus bagi umat-Nya ketika Ia datang ke bumi ini (Mat 1:21; 1Kor 1:2,30).
 3. 3) Kekudusan merupakan maksud Kristus bagi umat-Nya ketika Ia menyerahkan diri-Nya di salib untuk mereka (Ef 5:25-27).
 4. 4) Kekudusan merupakan maksud Allah ketika menjadikan kita ciptaan baru dan memberikan Roh Kudus kepada kita (Rom 8:2-15; Gal 5:16-25; Ef 2:10).
 5. 5) Tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat berguna bagi Allah (2Tim 2:20-21).
 6. 6) Tanpa kekudusan tak mungkin kita dekat dengan atau bersekutu dengan Allah (Mazm 15:1-2).
 7. 7) Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah (ayat Ibr 12:14; Mat 5:8;

  lihat art. PENGUDUSAN).

[12:15]  2 Full Life : AKAR YANG PAHIT.

Nas : Ibr 12:15

"Akar yang pahit" ini menunjuk kepada jiwa dan sikap yang ditandai oleh kebencian dan kemarahan yang mendalam. Di dalam ayat ini yang dimaksudkan mungkin adalah sikap dendam yang hebat terhadap didikan Tuhan sebagai ganti dari kepatuhan yang rendah hati terhadap kehendak-Nya bagi kehidupan kita. Sikap kepahitan mungkin juga ditujukan kepada orang-orang tertentu di dalam gereja. Sikap seperti ini akan mencemarkan orang yang bersangkutan, maksudnya: menjadikannya tidak layak menghampiri Allah dalam doa. Kepahitan di kalangan orang percaya dapat menyebar dan mencemarkan banyak orang, sambil menghancurkan kekudusan yang "tanpanya tak seorang pun dapat melihat Allah" (ayat Ibr 12:14).

[12:18]  3 Full Life : GUNUNG YANG DAPAT DISENTUH.

Nas : Ibr 12:18-25

Situasi mengagumkan yang terjadi pada saat pemberian hukum Taurat (bd. Kel 19:10-25; Ul 4:11-12; 5:22-26) dan keistimewaan-keistimewaan Injil diperlihatkan. Akibat-akibat meninggalkan Injil jauh lebih mengerikan daripada akibat-akibat menolak hukum Taurat.

[12:26]  4 Full Life : MENGGONCANGKAN BUMI.

Nas : Ibr 12:26-29

Pada suatu hari kelak Allah akan meruntuhkan tatanan dunia yang sekarang ini serta menggoncangkan alam semesta ini hingga hancur berantakan

(lihat cat. --> Hag 2:6-9;

lihat cat. --> Hag 2:21).

[atau ref. Hag 2:6-9,21]

Bentuk bumi yang sekarang ini tidak bersifat kekal; bumi ini akan dibinasakan oleh api dan diganti dengan langit baru dan bumi baru (Wahy 20:11; 21:1; bd. 2Pet 3:10-13). Satu-satunya yang akan bertahan dalam bentuknya yang sekarang ini adalah kerajaan Allah dan mereka yang menjadi anggotanya (ayat Ibr 12:28).

[13:1]  5 Full Life : PELIHARALAH KASIH PERSAUDARAAN.

Nas : Ibr 13:1

Di dalam gereja PB orang-orang percaya memandang dan menyapa satu sama lain sebagai saudara-saudara seiman di dalam Kristus (bd. 1Tes 4:9-10; 1Pet 1:22; 2Pet 1:7). Persaudaraan Kristen merupakan akibat dari hubungan bersama dengan Bapa dan Putra tunggal-Nya (Ibr 1:2). Pada waktu kita mengambil bagian dalam kasih karunia Kristus, kita semua menjadi anak-anak bersama Dia dan ahli waris bersama dari berkat-berkat Bapa (Ibr 1:2; Yoh 1:12-13; Rom 8:14-17; Ef 1:5-7). Sebagai akibat persaudaraan ini, kita diajarkan oleh Bapa untuk saling mengasihi (1Tes 4:9; 1Yoh 4:11;

lihat cat. --> Yoh 13:34;

lihat cat. --> Yoh 13:35).

[atau ref. Yoh 13:34-35]

[13:4]  6 Full Life : PENUH HORMAT TERHADAP PERKAWINAN.

Nas : Ibr 13:4

Allah memiliki norma-norma yang tinggi bagi umat-Nya dalam pernikahan dan seksualitas. Pembahasan yang lebih terinci mengenai pokok ini terdapat dalam

lihat art. NORMA-NORMA MORALITAS SEKSUAL.

[13:5]  7 Full Life : JANGANLAH KAMU MENJADI HAMBA UANG.

Nas : Ibr 13:5

Perhatikan bahwa nasihat ini muncul setelah peringatan mengenai kedursilaan (ayat Ibr 13:4). Keserakahan dan kedursilaan terkait sangat erat dalam PB (1Kor 5:11; 6:9-10; Ef 5:3; Kol 3:5). Terlalu sering cinta akan kelimpahan harta dan kemewahan serta keinginan yang tak henti-hentinya akan kekayaan membuka peluang untuk terjerumus dalam dosa-dosa seksual (lih. 1Tim 6:6-10).

[13:6]  8 Full Life : TUHAN ADALAH PENOLONGKU.

Nas : Ibr 13:6

Meskipun milik kita di dunia ini sangat terbatas atau keadaan kita sangat berat, kita tidak perlu takut bahwa Allah akan meninggalkan atau membiarkan kita

(lihat cat. --> Yos 1:5).

[atau ref. Yos 1:5]

Alkitab menyatakan bahwa Bapa di sorga memperdulikan kita. Jadi, bersama dengan penulis surat ini kita dapat menggemakan seruan pemazmur, "Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut." Hal ini dapat ditegaskan dengan keyakinan pada saat-saat kesesakan, pencobaan, atau kesulitan

(lihat cat. --> Mat 6:30).

lihat cat. --> Mat 6:33).

[atau ref. Mat 6:30,33]

[13:8]  9 Full Life : YESUS KRISTUS TETAP SAMA.

Nas : Ibr 13:8

Kebenaran bahwa Yesus tidak berubah merupakan suatu jangkar yang kuat bagi iman kita. Ini berarti bahwa orang-orang percaya masa kini tidak boleh puas apabila belum mengalami keselamatan, persekutuan dengan Allah, baptisan dalam Roh Kudus dan kuasa kerajaan yang sama yang dialami orang percaya PB dalam pelayanan mereka kepada Allah melalui Kristus Yesus

(lihat art. KERAJAAN ALLAH).

[13:12]  10 Full Life : MENGUDUSKAN UMAT-NYA.

Nas : Ibr 13:12

Yesus menderita di luar pintu gerbang kota Yerusalem agar kita dapat dijadikan kudus, yaitu dipisahkan dari kehidupan berdosa yang lama dan dikhususkan untuk pelayanan Allah

(lihat art. PENGUDUSAN, dan

lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

[13:13]  11 Full Life : KARENA ITU MARILAH KITA PERGI KEPADA-NYA.

Nas : Ibr 13:13

Menjadi pengikut Kristus berarti pergi di "luar perkemahan". Bagi orang-orang Kristen Yahudi yang menerima surat ini, perkemahan tersebut melambangkan agama Yahudi. Bagi kita perkemahan itu dunia dengan semua kenikmatan dosa, nilai-nilai yang tidak kudus dan sasaran-sasaran yang bersifat sementara. Kita harus ikut menanggung kehinaan Kristus agar dapat mengikut Dia, berbagi rasa dengan Dia, menjadi sahabat-Nya, manunggal dengan-Nya, dan menyatakan kepada dunia keputusan kita untuk tunduk kepada patokan-patokan dan maksud-maksud-Nya. Dengan pergi ke luar pintu gerbang, kita menjadi orang-orang asing di bumi (ayat Ibr 13:14; 11:13). Sekalipun demikian kita bukan tanpa kota karena kita mencari kota yang akan datang, kota yang "mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah" (Ibr 11:10,14,16; 13:14).

[13:17]  12 Full Life : TAATILAH PEMIMPIN-PEMIMPINMU.

Nas : Ibr 13:17

Ketaatan dan kesetiaan kepada para pemimpin, gembala, dan guru Kristen harus dilandaskan pada ketaatan yang lebih tinggi kepada Allah. Kesetiaan orang percaya dalam urutan ke bawah adalah sebagai berikut:

 1. (1) pertama, kepada Allah dalam hubungan antar pribadi

  (lihat cat. --> Mat 22:37),

  [atau ref. Mat 22:37]

  termasuk kesetiaan kepada kebenaran dan prinsip-prinsip Firman-Nya

  (lihat art. PENGILHAMAN DAN KEKUASAAN ALKITAB);

 2. (2) kedua, kepada gereja yang tampak sewaktu gereja tetap setia kepada Allah dan Firman-Nya yang tertulis (Yoh 15:12; Gal 6:10);
 3. (3) ketiga, kepada para pemimpin di dalam gereja, selama mereka masih setia kepada Allah, Firman-Nya dan tujuan-Nya untuk gereja.TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA