TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Filipi 4:15-19

4:15 oidate <1492> (5758) de <1161> kai <2532> umeiv <5210> filipphsioi <5374> oti <3754> en <1722> arch <746> tou <3588> euaggeliou <2098> ote <3753> exhlyon <1831> (5627) apo <575> makedoniav <3109> oudemia <3762> moi <3427> ekklhsia <1577> ekoinwnhsen <2841> (5656) eiv <1519> logon <3056> dosewv <1394> kai <2532> lhmqewv <3028> ei <1487> mh <3361> umeiv <5210> monoi <3441>

4:16 oti <3754> kai <2532> en <1722> yessalonikh <2332> kai <2532> apax <530> kai <2532> div <1364> eiv <1519> thn <3588> creian <5532> moi <3427> epemqate <3992> (5656)

4:17 ouc <3756> oti <3754> epizhtw <1934> (5719) to <3588> doma <1390> alla <235> epizhtw <1934> (5719) ton <3588> karpon <2590> ton <3588> pleonazonta <4121> (5723) eiv <1519> logon <3056> umwn <5216>

4:18 apecw <568> (5719) de <1161> panta <3956> kai <2532> perisseuw <4052> (5719) peplhrwmai <4137> (5769) dexamenov <1209> (5666) para <3844> epafroditou <1891> ta <3588> par <3844> umwn <5216> osmhn <3744> euwdiav <2175> yusian <2378> dekthn <1184> euareston <2101> tw <3588> yew <2316>

4:19 o <3588> de <1161> yeov <2316> mou <3450> plhrwsei <4137> (5692) pasan <3956> creian <5532> umwn <5216> kata <2596> to <3588> ploutov <4149> autou <846> en <1722> doxh <1391> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA