TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ester 1:1--3:15

1:1 <04082> hnydm <03967> hamw <06242> Myrvew <07651> ebs <03568> swk <05704> dew <01912> wdhm <04427> Klmh <0325> swrwsxa <01931> awh <0325> swrwsxa <03117> ymyb <01961> yhyw(1:1)

1:1 (1:1s) kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> artaxerxou outov <3778> o <3588> artaxerxhv apo <575> thv <3588> indikhv ekaton <1540> eikosi <1501> epta <2033> cwrwn <5561> ekrathsen <2902>

1:2 <01002> hrybh <07800> Nswsb <0834> rsa <04438> wtwklm <03678> aok <05921> le <0325> swrwsxa <04428> Klmh <07675> tbsk <01992> Mhh <03117> Mymyb(1:2)

1:2 en <1722> autaiv <846> taiv <3588> hmeraiv <2250> ote <3753> eyronisyh o <3588> basileuv <935> artaxerxhv en <1722> sousoiv th <3588> polei <4172>

1:3 <06440> wynpl <04082> twnydmh <08269> yrvw <06579> Mymtrph <04074> ydmw <06539> orp <02426> lyx <05650> wydbew <08269> wyrv <03605> lkl <04960> htsm <06213> hve <04427> wklml <07969> swls <08141> tnsb(1:3)

1:3 en <1722> tw <3588> tritw <5154> etei <2094> basileuontov <936> autou <846> dochn <1403> epoihsen <4160> toiv <3588> filoiv <5384> kai <2532> toiv <3588> loipoiv eynesin <1484> kai <2532> toiv <3588> perswn kai <2532> mhdwn endoxoiv <1741> kai <2532> toiv <3588> arcousin <758> twn <3588> satrapwn

1:4 <03117> Mwy <03967> tamw <08084> Mynwms <07227> Mybr <03117> Mymy <01420> wtlwdg <08597> trapt <03366> rqy <0853> taw <04438> wtwklm <03519> dwbk <06239> rse <0853> ta <07200> wtarhb(1:4)

1:4 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> meta <3326> to <3588> deixai <1166> autoiv <846> ton <3588> plouton <4149> thv <3588> basileiav <932> autou <846> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> thv <3588> eufrosunhv <2167> tou <3588> ploutou <4149> autou <846> epi <1909> hmerav <2250> ekaton <1540> ogdohkonta <3589>

1:5 <04428> Klmh <01055> Ntyb <01594> tng <02691> ruxb <03117> Mymy <07651> tebs <04960> htsm <06996> Njq <05704> dew <01419> lwdgml <01002> hrybh <07800> Nswsb <04672> Myaumnh <05971> Meh <03605> lkl <04428> Klmh <06213> hve <0428> hlah <03117> Mymyh <04390> tawlmbw(1:5)

1:5 ote <3753> de <1161> aneplhrwyhsan <378> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> gamou <1062> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> poton <4224> toiv <3588> eynesin <1484> toiv <3588> eureyeisin <2147> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> epi <1909> hmerav <2250> ex <1803> en <1722> aulh <833> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935>

1:6 <05508> trxow <01858> rdw <08336> ssw <0923> jhb <07531> tpur <05921> le <03701> Pokw <02091> bhz <04296> twjm <08336> ss <05982> ydwmew <03701> Pok <01550> ylylg <05921> le <0713> Nmgraw <0948> Uwb <02256> ylbxb <0270> zwxa <08504> tlktw <03768> oprk <02353> rwx(1:6)

1:6 kekosmhmenh <2885> bussinoiv <1039> kai <2532> karpasinoiv tetamenoiv epi <1909> scoinioiv <4979> bussinoiv <1039> kai <2532> porfuroiv epi <1909> kuboiv crusoiv kai <2532> arguroiv epi <1909> stuloiv <4769> parinoiv kai <2532> liyinoiv <3035> klinai <2825> crusai kai <2532> argurai epi <1909> liyostrwtou <3038> smaragditou liyou <3037> kai <2532> pinninou kai <2532> parinou liyou <3037> kai <2532> strwmnai diafaneiv <1307> poikilwv <4164> dihnyismenai kuklw roda pepasmena

1:7 <04428> Klmh <03027> dyk <07227> br <04438> twklm <03196> Nyyw <08138> Mynws <03627> Mylkm <03627> Mylkw <02091> bhz <03627> ylkb <08248> twqshw(1:7)

1:7 pothria <4221> crusa kai <2532> argura kai <2532> anyrakinon kulikion prokeimenon <4295> apo <575> talantwn <5007> trismuriwn oinov <3631> poluv <4183> kai <2532> hduv on <3739> autov <846> o <3588> basileuv <935> epinen <4095>

1:8 <0376> syaw <0376> sya <07522> Nwurk <06213> twvel <01004> wtyb <07227> br <03605> lk <05921> le <04428> Klmh <03245> doy <03651> Nk <03588> yk <0597> ona <0369> Nya <01881> tdk <08360> hytshw(1:8)

1:8 o <3588> de <1161> potov <4224> outov <3778> ou <3364> kata <2596> prokeimenon <4295> nomon <3551> egeneto <1096> outwv <3778> de <1161> hyelhsen <2309> o <3588> basileuv <935> kai <2532> epetaxen <2004> toiv <3588> oikonomoiv <3623> poihsai <4160> to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> twn <3588> anyrwpwn <444>

1:9 o <0325> swrwsxa <04428> Klml <0834> rsa <04438> twklmh <01004> tyb <0802> Mysn <04960> htsm <06213> htve <04436> hklmh <02060> ytsw <01571> Mg(1:9)

1:9 kai <2532> astin h <3588> basilissa <938> epoihse <4160> poton <4224> taiv <3588> gunaixin <1135> en <1722> toiv <3588> basileioiv <933> opou <3699> o <3588> basileuv <935> artaxerxhv

1:10 <0325> swrwsxa <04428> Klmh <06440> ynp <0854> ta <08334> Mytrsmh <05631> Myoyroh <07651> tebs <03752> okrkw <02242> rtz <05> atgbaw <0903> atgb <02726> anwbrx <0968> atzb <04104> Nmwhml <0559> rma <03196> Nyyb <04428> Klmh <03820> bl <02896> bwjk <07637> yeybsh <03117> Mwyb(1:10)

1:10 en <1722> de <1161> th <3588> hmera <2250> th <3588> ebdomh <1442> hdewv <2234> genomenov <1096> o <3588> basileuv <935> eipen tw <3588> aman kai <2532> bazan kai <2532> yarra kai <2532> bwrazh kai <2532> zayolya kai <2532> abataza kai <2532> yaraba toiv <3588> epta <2033> eunoucoiv <2135> toiv <3588> diakonoiv <1249> tou <3588> basilewv <935> artaxerxou

1:11 <01931> ayh <04758> harm <02896> tbwj <03588> yk <03308> hypy <0853> ta <08269> Myrvhw <05971> Mymeh <07200> twarhl <04438> twklm <03804> rtkb <04428> Klmh <06440> ynpl <04436> hklmh <02060> ytsw <0853> ta <0935> aybhl(1:11)

1:11 eisagagein <1521> thn <3588> basilissan <938> prov <4314> auton <846> basileuein <936> authn <846> kai <2532> periyeinai <4060> auth <846> to <3588> diadhma <1238> kai <2532> deixai <1166> authn <846> pasin <3956> toiv <3588> arcousin <758> kai <2532> toiv <3588> eynesin <1484> to <3588> kallov authv <846> oti <3754> kalh <2570> hn <1510>

1:12 <0> wb <01197> hreb <02534> wtmxw <03966> dam <04428> Klmh <07107> Puqyw <05631> Myoyroh <03027> dyb <0834> rsa <04428> Klmh <01697> rbdb <0935> awbl <02060> ytsw <04436> hklmh <03985> Namtw(1:12)

1:12 kai <2532> ouk <3364> eishkousen <1522> autou <846> astin h <3588> basilissa <938> elyein <2064> meta <3326> twn <3588> eunoucwn <2135> kai <2532> eluphyh <3076> o <3588> basileuv <935> kai <2532> wrgisyh <3710>

1:13 <01779> Nydw <01881> td <03045> yedy <03605> lk <06440> ynpl <04428> Klmh <01697> rbd <03651> Nk <03588> yk <06256> Myteh <03045> yedy <02450> Mymkxl <04428> Klmh <0559> rmayw(1:13)

1:13 kai <2532> eipen toiv <3588> filoiv <5384> autou <846> kata <2596> tauta <3778> elalhsen <2980> astin poihsate <4160> oun <3767> peri <4012> toutou <3778> nomon <3551> kai <2532> krisin <2920>

1:14 <04438> twklmb <07223> hnsar <03427> Mybsyh <04428> Klmh <06440> ynp <07200> yar <04074> ydmw <06539> orp <08269> yrv <07651> tebs <04462> Nkwmm <04826> anorm <04825> orm <08659> sysrt <0133> atmda <08369> rts <03771> ansrk <0413> wyla <07138> brqhw(1:14)

1:14 kai <2532> proshlyen <4334> autw <846> arkesaiov kai <2532> sarsayaiov kai <2532> malhsear oi <3588> arcontev <758> perswn kai <2532> mhdwn oi <3588> egguv <1451> tou <3588> basilewv <935> oi <3588> prwtoi <4413> parakayhmenoi tw <3588> basilei <935>

1:15 o <05631> Myoyroh <03027> dyb <0325> swrwsxa <04428> Klmh <03982> rmam <0853> ta <06213> htve <03808> al <0834> rsa <05921> le <02060> ytsw <04436> hklmb <06213> twvel <04100> hm <01881> tdk(1:15)

1:15 kai <2532> aphggeilan autw <846> kata <2596> touv <3588> nomouv <3551> wv <3739> dei <1210> poihsai <4160> astin th <3588> basilissh <938> oti <3754> ouk <3364> epoihsen <4160> ta <3588> upo <5259> tou <3588> basilewv <935> prostacyenta <4367> dia <1223> twn <3588> eunoucwn <2135>

1:16 <0325> swrwsxa <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lkb <0834> rsa <05971> Mymeh <03605> lk <05921> lew <08269> Myrvh <03605> lk <05921> le <03588> yk <04436> hklmh <02060> ytsw <05753> htwe <0905> wdbl <04428> Klmh <05921> le <03808> al <08269> Myrvhw <04428> Klmh <06440> ynpl <04462> *Nkwmm {Nkmwm} <0559> rmayw(1:16)

1:16 kai <2532> eipen o <3588> moucaiov prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> touv <3588> arcontav <758> ou <3364> ton <3588> basilea <935> monon <3440> hdikhsen <91> astin h <3588> basilissa <938> alla <235> kai <2532> pantav <3956> touv <3588> arcontav <758> kai <2532> touv <3588> hgoumenouv <2233> tou <3588> basilewv <935>

1:17 <0935> hab <03808> alw <06440> wynpl <04436> hklmh <02060> ytsw <0853> ta <0935> aybhl <0559> rma <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0559> Mrmab <05869> Nhynyeb <01167> Nhyleb <0959> twzbhl <0802> Mysnh <03605> lk <05921> le <04436> hklmh <01697> rbd <03318> auy <03588> yk(1:17)

1:17 kai <2532> gar <1063> dihghsato <1334> autoiv <846> ta <3588> rhmata <4487> thv <3588> basilisshv <938> kai <2532> wv <3739> anteipen tw <3588> basilei <935> wv <3739> oun <3767> anteipen tw <3588> basilei <935> artaxerxh

1:18 <07110> Puqw <0963> Nwyzb <01767> ydkw <04428> Klmh <08269> yrv <03605> lkl <04436> hklmh <01697> rbd <0853> ta <08085> wems <0834> rsa <04074> ydmw <06539> orp <08282> twrv <0559> hnrmat <02088> hzh <03117> Mwyhw(1:18)

1:18 outwv <3778> shmeron <4594> ai <3588> turannidev ai <3588> loipai twn <3588> arcontwn <758> perswn kai <2532> mhdwn akousasai <191> ta <3588> tw <3588> basilei <935> lecyenta <3004> up <5259> authv <846> tolmhsousin <5111> omoiwv <3664> atimasai <818> touv <3588> andrav <435> autwn <846>

1:19 <04480> hnmm <02896> hbwjh <07468> htwerl <04428> Klmh <05414> Nty <04438> htwklmw <0325> swrwsxa <04428> Klmh <06440> ynpl <02060> ytsw <0935> awbt <03808> al <0834> rsa <05674> rwbey <03808> alw <04074> ydmw <06539> orp <01881> ytdb <03789> btkyw <06440> wynplm <04438> twklm <01697> rbd <03318> auy <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma(1:19)

1:19 ei <1487> oun <3767> dokei <1380> tw <3588> basilei <935> prostaxatw <4367> basilikon <937> kai <2532> grafhtw <1125> kata <2596> touv <3588> nomouv <3551> mhdwn kai <2532> perswn kai <2532> mh <3165> allwv <243> crhsasyw <5531> mhde <3366> eiselyatw <1525> eti <2089> h <3588> basilissa <938> prov <4314> auton <846> kai <2532> thn <3588> basileian <932> authv <846> dotw <1325> o <3588> basileuv <935> gunaiki <1135> kreittoni <2908> authv <846>

1:20 <06996> Njq <05704> dew <01419> lwdgml <01167> Nhylebl <03366> rqy <05414> wnty <0802> Mysnh <03605> lkw <01931> ayh <07227> hbr <03588> yk <04438> wtwklm <03605> lkb <06213> hvey <0834> rsa <04428> Klmh <06599> Mgtp <08085> emsnw(1:20)

1:20 kai <2532> akousyhtw <191> o <3588> nomov <3551> o <3588> upo <5259> tou <3588> basilewv <935> on <3739> ean <1437> poih <4160> en <1722> th <3588> basileia <932> autou <846> kai <2532> outwv <3778> pasai <3956> ai <3588> gunaikev <1135> periyhsousin <4060> timhn <5092> toiv <3588> andrasin <435> eautwn <1438> apo <575> ptwcou <4434> ewv <2193> plousiou <4145>

1:21 <04462> Nkwmm <01697> rbdk <04428> Klmh <06213> veyw <08269> Myrvhw <04428> Klmh <05869> ynyeb <01697> rbdh <03190> bjyyw(1:21)

1:21 kai <2532> hresen <700> o <3588> logov <3056> tw <3588> basilei <935> kai <2532> toiv <3588> arcousi <758> kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> kaya <2505> elalhsen <2980> o <3588> moucaiov

1:22 P <05971> wme <03956> Nwslk <01696> rbdmw <01004> wtybb <08323> rrv <0376> sya <03605> lk <01961> twyhl <03956> wnwslk <05971> Mew <05971> Me <0413> law <03791> hbtkk <04082> hnydmw <04082> hnydm <0413> la <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lk <0413> la <05612> Myrpo <07971> xlsyw(1:22)

1:22 kai <2532> apesteilen <649> eiv <1519> pasan <3956> thn <3588> basileian <932> kata <2596> cwran <5561> kata <2596> thn <3588> lexin autwn <846> wste <5620> einai <1510> fobon <5401> autoiv <846> en <1722> taiv <3588> oikiaiv <3614> autwn <846>

2:1 <05921> hyle <01504> rzgn <0834> rsa <0853> taw <06213> htve <0834> rsa <0853> taw <02060> ytsw <0853> ta <02142> rkz <0325> swrwsxa <04428> Klmh <02534> tmx <07918> Ksk <0428> hlah <01697> Myrbdh <0310> rxa(2:1)

2:1 kai <2532> meta <3326> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ekopasen <2869> o <3588> basileuv <935> tou <3588> yumou <2372> kai <2532> ouketi <3765> emnhsyh <3403> thv <3588> astin mnhmoneuwn <3421> oia <3634> elalhsen <2980> kai <2532> wv <3739> katekrinen <2632> authn <846>

2:2 <04758> harm <02896> twbwj <01330> twlwtb <05291> twren <04428> Klml <01245> wsqby <08334> wytrsm <04428> Klmh <05288> yren <0559> wrmayw(2:2)

2:2 kai <2532> eipan oi <3588> diakonoi <1249> tou <3588> basilewv <935> zhthyhtw <2212> tw <3588> basilei <935> korasia <2877> afyora kala <2570> tw <3588> eidei <1491>

2:3 <08562> Nhyqwrmt <05414> Nwtnw <0802> Mysnh <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <01896> agh <03027> dy <0413> la <0802> Mysnh <01004> tyb <0413> la <01002> hrybh <07800> Nsws <0413> la <04758> harm <02896> tbwj <01330> hlwtb <05291> hren <03605> lk <0853> ta <06908> wubqyw <04438> wtwklm <04082> twnydm <03605> lkb <06496> Mydyqp <04428> Klmh <06485> dqpyw(2:3)

2:3 kai <2532> katasthsei <2525> o <3588> basileuv <935> kwmarcav en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> cwraiv <5561> thv <3588> basileiav <932> autou <846> kai <2532> epilexatwsan korasia <2877> paryenika kala <2570> tw <3588> eidei <1491> eiv <1519> sousan thn <3588> polin <4172> eiv <1519> ton <3588> gunaikwna kai <2532> paradoyhtwsan <3860> tw <3588> eunoucw <2135> tou <3588> basilewv <935> tw <3588> fulaki <5441> twn <3588> gunaikwn <1135> kai <2532> doyhtw <1325> smhgma kai <2532> h <3588> loiph epimeleia <1958>

2:4 o <03651> Nk <06213> veyw <04428> Klmh <05869> ynyeb <01697> rbdh <03190> bjyyw <02060> ytsw <08478> txt <04427> Klmt <04428> Klmh <05869> ynyeb <03190> bjyt <0834> rsa <05291> hrenhw(2:4)

2:4 kai <2532> h <3588> gunh <1135> h <3739> an <302> aresh <700> tw <3588> basilei <935> basileusei <936> anti <473> astin kai <2532> hresen <700> tw <3588> basilei <935> to <3588> pragma <4229> kai <2532> epoihsen <4160> outwv <3778>

2:5 <01145> ynymy <0> sya <07027> syq <01121> Nb <08096> yems <01121> Nb <02971> ryay <01121> Nb <04782> ykdrm <08034> wmsw <01002> hrybh <07800> Nswsb <01961> hyh <03064> ydwhy <0376> sya(2:5)

2:5 kai <2532> anyrwpov <444> hn <1510> ioudaiov <2453> en <1722> sousoiv th <3588> polei <4172> kai <2532> onoma <3686> autw <846> mardocaiov o <3588> tou <3588> iairou tou <3588> semeiou tou <3588> kisaiou ek <1537> fulhv <5443> beniamin <958>

2:6 <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruandkwbn <01540> hlgh <0834> rsa <03063> hdwhy <04428> Klm <03204> hynky <05973> Me <01540> htlgh <0834> rsa <01473> hlgh <05973> Me <03389> Mylswrym <01540> hlgh <0834> rsa(2:6)

2:6 ov <3739> hn <1510> aicmalwtov <164> ex <1537> ierousalhm <2419> hn <3739> hcmalwteusen <162> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897>

2:7 <01323> tbl <0> wl <04782> ykdrm <03947> hxql <0517> hmaw <01> hyba <04194> twmbw <04758> harm <02896> tbwjw <08389> rat <03303> tpy <05291> hrenhw <0517> Maw <01> ba <0> hl <0369> Nya <03588> yk <01730> wdd <01323> tb <0635> rtoa <01931> ayh <01919> hodh <0853> ta <0539> Nma <01961> yhyw(2:7)

2:7 kai <2532> hn <1510> toutw <3778> paiv <3816> yrepth yugathr <2364> aminadab <284> adelfou <80> patrov <3962> autou <846> kai <2532> onoma <3686> auth <846> esyhr en <1722> de <1161> tw <3588> metallaxai <3337> authv <846> touv <3588> goneiv <1118> epaideusen <3811> authn <846> eautw <1438> eiv <1519> gunaika <1135> kai <2532> hn <1510> to <3588> korasion <2877> kalon <2570> tw <3588> eidei <1491>

2:8 <0802> Mysnh <08104> rms <01896> ygh <03027> dy <0413> la <04428> Klmh <01004> tyb <0413> la <0635> rtoa <03947> xqltw <01896> ygh <03027> dy <0413> la <01002> hrybh <07800> Nsws <0413> la <07227> twbr <05291> twren <06908> Ubqhbw <01881> wtdw <04428> Klmh <01697> rbd <08085> emshb <01961> yhyw(2:8)

2:8 kai <2532> ote <3753> hkousyh <191> to <3588> tou <3588> basilewv <935> prostagma sunhcyhsan <4863> korasia <2877> polla <4183> eiv <1519> sousan thn <3588> polin <4172> upo <5259> ceira <5495> gai kai <2532> hcyh <71> esyhr prov <4314> gai ton <3588> fulaka <5441> twn <3588> gunaikwn <1135>

2:9 <0802> Mysnh <01004> tyb <02896> bwjl <05291> hytwren <0853> taw <08138> hnsyw <04428> Klmh <01004> tybm <0> hl <05414> ttl <07200> twyarh <05291> twrenh <07651> ebs <0853> taw <0> hl <05414> ttl <04490> htwnm <0853> taw <08562> hyqwrmt <0853> ta <0926> lhbyw <06440> wynpl <02617> dox <05375> avtw <05869> wynyeb <05291> hrenh <03190> bjytw(2:9)

2:9 kai <2532> hresen <700> autw <846> to <3588> korasion <2877> kai <2532> euren <2147> carin <5485> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> espeusen <4692> auth <846> dounai <1325> to <3588> smhgma kai <2532> thn <3588> merida <3310> kai <2532> ta <3588> epta <2033> korasia <2877> ta <3588> apodedeigmena auth <846> ek <1537> basilikou <937> kai <2532> ecrhsato <5531> auth <846> kalwv <2570> kai <2532> taiv <3588> abraiv authv <846> en <1722> tw <3588> gunaikwni

2:10 <05046> dygt <03808> al <0834> rsa <05921> hyle <06680> hwu <04782> ykdrm <03588> yk <04138> htdlwm <0853> taw <05971> hme <0853> ta <0635> rtoa <05046> hdygh <03808> al(2:10)

2:10 kai <2532> ouc <3364> upedeixen esyhr to <3588> genov <1085> authv <846> oude <3761> thn <3588> patrida <3968> o <3588> gar <1063> mardocaiov eneteilato auth <846> mh <3165> apaggeilai

2:11 <0> hb <06213> hvey <04100> hmw <0635> rtoa <07965> Mwls <0853> ta <03045> tedl <0802> Mysnh <01004> tyb <02691> rux <06440> ynpl <01980> Klhtm <04782> ykdrm <03117> Mwyw <03117> Mwy <03605> lkbw(2:11)

2:11 kay <2596> ekasthn <1538> de <1161> hmeran <2250> o <3588> mardocaiov periepatei <4043> kata <2596> thn <3588> aulhn <833> thn <3588> gunaikeian <1134> episkopwn <1983> ti <5100> esyhr sumbhsetai <4819>

2:12 <0802> Mysnh <08562> yqwrmtbw <01314> Mymvbb <02320> Mysdx <08337> hssw <04753> rmh <08081> Nmsb <02320> Mysdx <08337> hss <04795> Nhyqwrm <03117> ymy <04390> walmy <03651> Nk <03588> yk <02320> sdx <06240> rve <08147> Myns <0802> Mysnh <01881> tdk <0> hl <01961> twyh <07093> Uqm <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <05291> hrenw <05291> hren <08447> rt <05060> eyghbw(2:12)

2:12 outov <3778> de <1161> hn <1510> kairov <2540> korasiou <2877> eiselyein <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> otan <3752> anaplhrwsh <378> mhnav <3303> deka <1176> duo <1417> outwv <3778> gar <1063> anaplhrountai <378> ai <3588> hmerai <2250> thv <3588> yerapeiav <2322> mhnav <3303> ex <1803> aleifomenai <218> en <1722> smurninw elaiw <1637> kai <2532> mhnav <3303> ex <1803> en <1722> toiv <3588> arwmasin <759> kai <2532> en <1722> toiv <3588> smhgmasin twn <3588> gunaikwn <1135>

2:13 <04428> Klmh <01004> tyb <05704> de <0802> Mysnh <01004> tybm <05973> hme <0935> awbl <0> hl <05414> Ntny <0559> rmat <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <04428> Klmh <0413> la <0935> hab <05291> hrenh <02088> hzbw(2:13)

2:13 kai <2532> tote <5119> eisporeuetai <1531> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> o <3739> ean <1437> eiph <3004> paradwsei <3860> auth <846> suneisercesyai <4897> auth <846> apo <575> tou <3588> gunaikwnov ewv <2193> twn <3588> basileiwn <933>

2:14 <08034> Msb <07121> harqnw <04428> Klmh <0> hb <02654> Upx <0518> Ma <03588> yk <04428> Klmh <0413> la <05750> dwe <0935> awbt <03808> al <06370> Mysglyph <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <08190> zgses <03027> dy <0413> la <08145> yns <0802> Mysnh <01004> tyb <0413> la <07725> hbs <01931> ayh <01242> rqbbw <0935> hab <01931> ayh <06153> breb(2:14)

2:14 deilhv eisporeuetai <1531> kai <2532> prov <4314> hmeran <2250> apotrecei eiv <1519> ton <3588> gunaikwna ton <3588> deuteron <1208> ou <3364> gai o <3588> eunoucov <2135> tou <3588> basilewv <935> o <3588> fulax <5441> twn <3588> gunaikwn <1135> kai <2532> ouketi <3765> eisporeuetai <1531> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ean <1437> mh <3165> klhyh <2564> onomati <3686>

2:15 <07200> hyar <03605> lk <05869> ynyeb <02580> Nx <05375> tavn <0635> rtoa <01961> yhtw <0802> Mysnh <08104> rms <04428> Klmh <05631> oyro <01896> ygh <0559> rmay <0834> rsa <0853> ta <0518> Ma <03588> yk <01697> rbd <01245> hsqb <03808> al <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <01323> tbl <0> wl <03947> xql <0834> rsa <04782> ykdrm <01730> dd <032> lyxyba <01323> tb <0635> rtoa <08447> rt <05060> eyghbw(2:15)

2:15 en <1722> de <1161> tw <3588> anaplhrousyai <378> ton <3588> cronon <5550> esyhr thv <3588> yugatrov <2364> aminadab <284> adelfou <80> patrov <3962> mardocaiou eiselyein <1525> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ouden <3762> hyethsen <114> wn <3739> auth <846> eneteilato o <3588> eunoucov <2135> o <3588> fulax <5441> twn <3588> gunaikwn <1135> hn <1510> gar <1063> esyhr euriskousa <2147> carin <5485> para <3844> pantwn <3956> twn <3588> blepontwn <991> authn <846>

2:16 <04438> wtwklml <07651> ebs <08141> tnsb <02887> tbj <02320> sdx <01931> awh <06224> yryveh <02320> sdxb <04438> wtwklm <01004> tyb <0413> la <0325> swrwsxa <04428> Klmh <0413> la <0635> rtoa <03947> xqltw(2:16)

2:16 kai <2532> eishlyen <1525> esyhr prov <4314> artaxerxhn ton <3588> basilea <935> tw <3588> dwdekatw <1428> mhni <3303> ov <3739> estin <1510> adar tw <3588> ebdomw <1442> etei <2094> thv <3588> basileiav <932> autou <846>

2:17 <02060> ytsw <08478> txt <04427> hkylmyw <07218> hsarb <04438> twklm <03804> rtk <07760> Mvyw <01330> tlwtbh <03605> lkm <06440> wynpl <02617> doxw <02580> Nx <05375> avtw <0802> Mysnh <03605> lkm <0635> rtoa <0853> ta <04428> Klmh <0157> bhayw(2:17)

2:17 kai <2532> hrasyh o <3588> basileuv <935> esyhr kai <2532> euren <2147> carin <5485> para <3844> pasav <3956> tav <3588> paryenouv <3933> kai <2532> epeyhken <2007> auth <846> to <3588> diadhma <1238> to <3588> gunaikeion <1134>

2:18 <04428> Klmh <03027> dyk <04864> tavm <05414> Ntyw <06213> hve <04082> twnydml <02010> hxnhw <0635> rtoa <04960> htsm <0853> ta <05650> wydbew <08269> wyrv <03605> lkl <01419> lwdg <04960> htsm <04428> Klmh <06213> veyw(2:18)

2:18 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> poton <4224> pasi <3956> toiv <3588> filoiv <5384> autou <846> kai <2532> taiv <3588> dunamesin <1411> epi <1909> hmerav <2250> epta <2033> kai <2532> uqwsen <5312> touv <3588> gamouv <1062> esyhr kai <2532> afesin <859> epoihsen <4160> toiv <3588> upo <5259> thn <3588> basileian <932> autou <846>

2:19 <04428> Klmh <08179> resb <03427> bsy <04782> ykdrmw <08145> tyns <01330> twlwtb <06908> Ubqhbw(2:19)

2:19 o <3588> de <1161> mardocaiov eyerapeuen <2323> en <1722> th <3588> aulh <833>

2:20 o <0854> wta <0545> hnmab <01961> htyh <0834> rsak <06213> hve <0635> rtoa <04782> ykdrm <03982> rmam <0853> taw <04782> ykdrm <05921> hyle <06680> hwu <0834> rsak <05971> hme <0853> taw <04138> htdlwm <05046> tdgm <0635> rtoa <0369> Nya(2:20)

2:20 h <3588> de <1161> esyhr ouc <3364> upedeixen thn <3588> patrida <3968> authv <846> outwv <3778> gar <1063> eneteilato auth <846> mardocaiov fobeisyai <5399> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> poiein <4160> ta <3588> prostagmata autou <846> kaywv <2531> hn <1510> met <3326> autou <846> kai <2532> esyhr ou <3364> methllaxen <3337> thn <3588> agwghn <72> authv <846>

2:21 <0325> srwsxa <04428> Klmb <03027> dy <07971> xlsl <01245> wsqbyw <05592> Poh <08104> yrmsm <04428> Klmh <05631> yoyro <08147> yns <08657> srtw <0904> Ntgb <07107> Puq <04428> Klmh <08179> resb <03427> bsy <04782> ykdrmw <01992> Mhh <03117> Mymyb(2:21)

2:21 kai <2532> eluphyhsan <3076> oi <3588> duo <1417> eunoucoi <2135> tou <3588> basilewv <935> oi <3588> arciswmatofulakev oti <3754> prohcyh <4254> mardocaiov kai <2532> ezhtoun <2212> apokteinai <615> artaxerxhn ton <3588> basilea <935>

2:22 <04782> ykdrm <08034> Msb <04428> Klml <0635> rtoa <0559> rmatw <04436> hklmh <0635> rtoal <05046> dgyw <04782> ykdrml <01697> rbdh <03045> edwyw(2:22)

2:22 kai <2532> edhlwyh <1213> mardocaiw o <3588> logov <3056> kai <2532> eshmanen <4591> esyhr kai <2532> auth <846> enefanisen <1718> tw <3588> basilei <935> ta <3588> thv <3588> epiboulhv <1917>

2:23 P <04428> Klmh <06440> ynpl <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpob <03789> btkyw <06086> Ue <05921> le <08147> Mhyns <08518> wltyw <04672> aumyw <01697> rbdh <01245> sqbyw(2:23)

2:23 o <3588> de <1161> basileuv <935> htasen touv <3588> duo <1417> eunoucouv <2135> kai <2532> ekremasen autouv <846> kai <2532> prosetaxen <4367> o <3588> basileuv <935> katacwrisai eiv <1519> mnhmosunon <3422> en <1722> th <3588> basilikh <937> biblioyhkh uper <5228> thv <3588> eunoiav <2133> mardocaiou en <1722> egkwmiw

3:1 <0854> wta <0834> rsa <08269> Myrvh <03605> lk <05921> lem <03678> waok <0853> ta <07760> Mvyw <05375> whavnyw <091> yggah <04099> atdmh <01121> Nb <02001> Nmh <0853> ta <0325> swrwsxa <04428> Klmh <01431> ldg <0428> hlah <01697> Myrbdh <0310> rxa(3:1)

3:1 meta <3326> de <1161> tauta <3778> edoxasen <1392> o <3588> basileuv <935> artaxerxhv aman amadayou bougaion kai <2532> uqwsen <5312> auton <846> kai <2532> eprwtobayrei pantwn <3956> twn <3588> filwn <5384> autou <846>

3:2 <07812> hwxtsy <03808> alw <03766> erky <03808> al <04782> ykdrmw <04428> Klmh <0> wl <06680> hwu <03651> Nk <03588> yk <02001> Nmhl <07812> Mywxtsmw <03766> Myerk <04428> Klmh <08179> resb <0834> rsa <04428> Klmh <05650> ydbe <03605> lkw(3:2)

3:2 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> en <1722> th <3588> aulh <833> prosekunoun <4352> autw <846> outwv <3778> gar <1063> prosetaxen <4367> o <3588> basileuv <935> poihsai <4160> o <3588> de <1161> mardocaiov ou <3364> prosekunei <4352> autw <846>

3:3 <04428> Klmh <04687> twum <0853> ta <05674> rbwe <0859> hta <04069> ewdm <04782> ykdrml <04428> Klmh <08179> resb <0834> rsa <04428> Klmh <05650> ydbe <0559> wrmayw(3:3)

3:3 kai <2532> elalhsan <2980> oi <3588> en <1722> th <3588> aulh <833> tou <3588> basilewv <935> tw <3588> mardocaiw mardocaie ti <5100> parakoueiv ta <3588> upo <5259> tou <3588> basilewv <935> legomena <3004>

3:4 <03064> ydwhy <01931> awh <0834> rsa <01992> Mhl <05046> dygh <03588> yk <04782> ykdrm <01697> yrbd <05975> wdmeyh <07200> twarl <02001> Nmhl <05046> wdygyw <0413> Mhyla <08085> ems <03808> alw <03117> Mwyw <03117> Mwy <0413> wyla <0559> *Mrmak {Mrmab} <01961> yhyw(3:4)

3:4 kay <2596> ekasthn <1538> hmeran <2250> elaloun <2980> autw <846> kai <2532> ouc <3364> uphkouen <5219> autwn <846> kai <2532> upedeixan tw <3588> aman mardocaion toiv <3588> tou <3588> basilewv <935> logoiv <3056> antitassomenon kai <2532> upedeixen autoiv <846> o <3588> mardocaiov oti <3754> ioudaiov <2453> estin <1510>

3:5 <02534> hmx <02001> Nmh <04390> almyw <0> wl <07812> hwxtsmw <03766> erk <04782> ykdrm <0369> Nya <03588> yk <02001> Nmh <07200> aryw(3:5)

3:5 kai <2532> epignouv <1921> aman oti <3754> ou <3364> proskunei <4352> autw <846> mardocaiov eyumwyh <2373> sfodra <4970>

3:6 <04782> ykdrm <05971> Me <0325> swrwsxa <04438> twklm <03605> lkb <0834> rsa <03064> Mydwhyh <03605> lk <0853> ta <08045> dymshl <02001> Nmh <01245> sqbyw <04782> ykdrm <05971> Me <0853> ta <0> wl <05046> wdygh <03588> yk <0905> wdbl <04782> ykdrmb <03027> dy <07971> xlsl <05869> wynyeb <0959> zbyw(3:6)

3:6 kai <2532> ebouleusato <1011> afanisai pantav <3956> touv <3588> upo <5259> thn <3588> artaxerxou basileian <932> ioudaiouv <2453>

3:7 o <0143> rda <02320> sdx <01931> awh <06240> rve <08147> Myns <02320> sdxl <02320> sdxmw <03117> Mwyl <03117> Mwym <02001> Nmh <06440> ynpl <01486> lrwgh <01931> awh <06332> rwp <05307> lyph <0325> swrwsxa <04428> Klml <06240> hrve <08147> Myts <08141> tnsb <05212> Noyn <02320> sdx <01931> awh <07223> Nwsarh <02320> sdxb(3:7)

3:7 kai <2532> epoihsen <4160> qhfisma en <1722> etei <2094> dwdekatw <1428> thv <3588> basileiav <932> artaxerxou kai <2532> ebalen <906> klhrouv <2819> hmeran <2250> ex <1537> hmerav <2250> kai <2532> mhna <3303> ek <1537> mhnov <3303> wste <5620> apolesai en <1722> mia <1519> hmera <2250> to <3588> genov <1085> mardocaiou kai <2532> epesen <4098> o <3588> klhrov <2819> eiv <1519> thn <3588> tessareskaidekathn tou <3588> mhnov <3303> ov <3739> estin <1510> adar

3:8 <03240> Mxynhl <07737> hws <0369> Nya <04428> Klmlw <06213> Myve <0369> Mnya <04428> Klmh <01881> ytd <0853> taw <05971> Me <03605> lkm <08138> twns <01881> Mhytdw <04438> Ktwklm <04082> twnydm <03605> lkb <05971> Mymeh <0996> Nyb <06504> drpmw <06340> rzpm <0259> dxa <05971> Me <03426> wnsy <0325> swrwsxa <04428> Klml <02001> Nmh <0559> rmayw(3:8)

3:8 kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> ton <3588> basilea <935> artaxerxhn legwn <3004> uparcei <5225> eynov <1484> diesparmenon <1289> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> en <1722> pash <3956> th <3588> basileia <932> sou <4771> oi <3588> de <1161> nomoi <3551> autwn <846> exalloi para <3844> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> twn <3588> de <1161> nomwn <3551> tou <3588> basilewv <935> parakouousin kai <2532> ou <3364> sumferei <4851> tw <3588> basilei <935> easai <1439> autouv <846>

3:9 <04428> Klmh <01595> yzng <0413> la <0935> aybhl <04399> hkalmh <06213> yve <03027> ydy <05921> le <08254> lwqsa <03701> Pok <03603> rkk <0505> Mypla <06235> trvew <06> Mdbal <03789> btky <02895> bwj <04428> Klmh <05921> le <0518> Ma(3:9)

3:9 ei <1487> dokei <1380> tw <3588> basilei <935> dogmatisatw <1379> apolesai autouv <846> kagw diagraqw eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049> tou <3588> basilewv <935> arguriou <694> talanta <5007> muria <3463>

3:10 <03064> Mydwhyh <06887> rru <091> yggah <04099> atdmh <01121> Nb <02001> Nmhl <05414> hntyw <03027> wdy <05921> lem <02885> wtebj <0853> ta <04428> Klmh <05493> royw(3:10)

3:10 kai <2532> perielomenov <4014> o <3588> basileuv <935> ton <3588> daktulion <1146> edwken <1325> eiv <1519> ceira <5495> tw <3588> aman sfragisai <4972> kata <2596> twn <3588> gegrammenwn <1125> kata <2596> twn <3588> ioudaiwn <2453>

3:11 <05869> Kynyeb <02896> bwjk <0> wb <06213> twvel <05971> Mehw <0> Kl <05414> Nwtn <03701> Pokh <02001> Nmhl <04428> Klmh <0559> rmayw(3:11)

3:11 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> aman to <3588> men <3303> argurion <694> ece <2192> tw <3588> de <1161> eynei <1484> crw <5531> wv <3739> boulei <1014>

3:12 <04428> Klmh <02885> tebjb <02856> Mtxnw <03789> btkn <0325> srwsxa <04428> Klmh <08034> Msb <03956> wnwslk <05971> Mew <05971> Mew <03791> hbtkk <04082> hnydmw <04082> hnydm <05971> Mew <05971> Me <08269> yrv <0413> law <04082> hnydmw <04082> hnydm <05921> le <0834> rsa <06346> twxph <0413> law <04428> Klmh <0323> ynprdsxa <0413> la <02001> Nmh <06680> hwu <0834> rsa <03605> lkk <03789> btkyw <0> wb <03117> Mwy <06240> rve <07969> hswlsb <07223> Nwsarh <02320> sdxb <04428> Klmh <05608> yrpo <07121> warqyw(3:12)

3:12 kai <2532> eklhyhsan <2564> oi <3588> grammateiv <1122> tou <3588> basilewv <935> mhni <3303> prwtw <4413> th <3588> triskaidekath kai <2532> egraqan <1125> wv <3739> epetaxen <2004> aman toiv <3588> strathgoiv <4755> kai <2532> toiv <3588> arcousin <758> kata <2596> pasan <3956> cwran <5561> apo <575> indikhv ewv <2193> thv <3588> aiyiopiav taiv <3588> ekaton <1540> eikosi <1501> epta <2033> cwraiv <5561> toiv <3588> te <5037> arcousi <758> twn <3588> eynwn <1484> kata <2596> thn <3588> autwn <846> lexin di <1223> artaxerxou tou <3588> basilewv <935>

3:13 <0962> zwbl <07998> Mllsw <0143> rda <02320> sdx <01931> awh <06240> rve <08147> Myns <02320> sdxl <06240> rve <07969> hswlsb <0259> dxa <03117> Mwyb <0802> Mysnw <02945> Pj <02205> Nqz <05704> dew <05288> renm <03064> Mydwhyh <03605> lk <0853> ta <06> dbalw <02026> grhl <08045> dymshl <04428> Klmh <04082> twnydm <03605> lk <0413> la <07323> Myurh <03027> dyb <05612> Myrpo <07971> xwlsnw(3:13)

3:13 kai <2532> apestalh <649> dia <1223> bibliaforwn eiv <1519> thn <3588> artaxerxou basileian <932> afanisai to <3588> genov <1085> twn <3588> ioudaiwn <2453> en <1722> hmera <2250> mia <1519> mhnov <3303> dwdekatou <1428> ov <3739> estin <1510> adar kai <2532> diarpasai ta <3588> uparconta <5225> autwn <846>

3:14 <02088> hzh <03117> Mwyl <06264> Mydte <01961> twyhl <05971> Mymeh <03605> lkl <01540> ywlg <04082> hnydmw <04082> hnydm <03605> lkb <01881> td <05414> Ntnhl <03791> btkh <06572> Ngstp(3:14)

3:14 ta <3588> de <1161> antigrafa twn <3588> epistolwn <1992> exetiyeto <1620> kata <2596> cwran <5561> kai <2532> prosetagh <4367> pasi <3956> toiv <3588> eynesin <1484> etoimouv <2092> einai <1510> eiv <1519> thn <3588> hmeran <2250> tauthn <3778>

3:15 P <0943> hkwbn <07800> Nsws <05892> ryehw <08354> twtsl <03427> wbsy <02001> Nmhw <04428> Klmhw <01002> hrybh <07800> Nswsb <05414> hntn <01881> tdhw <04428> Klmh <01697> rbdb <01765> Mypwxd <03318> wauy <07323> Myurh(3:15)

3:15 espeudeto <4692> de <1161> to <3588> pragma <4229> kai <2532> eiv <1519> sousan o <3588> de <1161> basileuv <935> kai <2532> aman ekwywnizonto etarasseto <5015> de <1161> h <3588> poliv <4172>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA