TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Daniel 11:40--12:1

Konteks
11:40 Tetapi pada akhir zaman raja negeri Selatan d  akan berperang dengan dia, dan raja negeri Utara itu akan menyerbunya e  dengan kereta dan orang-orang berkuda dan dengan banyak kapal; dan ia akan memasuki negeri-negeri, dan menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. f  11:41 Juga Tanah Permai g  akan dimasukinya, dan banyak orang akan jatuh; tetapi dari tangannya akan terluput tanah Edom, h  tanah Moab i  dan bagian yang penting dari bani Amon. 11:42 Ia akan menjangkau negeri-negeri, dan negeri Mesir tidak akan terluput. 11:43 Ia akan menguasai harta benda emas dan perak dan segala barang berharga negeri Mesir, j  dan orang Libia k  serta orang Etiopia akan mengikuti dia. 11:44 Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya, sehingga ia akan keluar dengan kegeraman yang besar untuk memusnahkan dan membinasakan banyak orang. 11:45 Ia akan mendirikan kemah kebesarannya di antara laut dan gunung l  Permai yang kudus itu, tetapi kemudian ia akan menemui ajalnya 1  dan tidak ada seorangpun yang menolongnya."
Akhir zaman
12:1 "Pada waktu itu juga akan muncul Mikhael, m  pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu; dan akan ada suatu waktu kesesakan n  yang besar 2 , seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, o  yakni barangsiapa yang didapati namanya tertulis dalam Kitab p  itu.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[11:45]  1 Full Life : IA AKAN MENEMUI AJALNYA.

Nas : Dan 11:45

Sekalipun antikristus akan berhasil untuk sesaat, masih akan terjadi beberapa pertempuran dengan raja lain dari Utara dan seorang raja lagi dari Selatan, yang memuncak dalam perang Harmagedon, di mana antikristus akhirnya akan dikalahkan oleh pedang yang keluar dari mulut Kristus (yaitu oleh firman-Nya) dan dicampakkan ke dalam lautan api (Wahy 19:20).

[12:1]  2 Full Life : WAKTU KESESAKAN BESAR.

Nas : Dan 12:1

Daniel menubuatkan suatu masa penuh kesulitan bagi Israel, yang menggenapi Yer 30:7 (juga lih. Mat 24:15,21; Wahy 6:17), tetapi maksud Allah masih untuk melepaskan umat Daniel yang namanya tertulis "dalam Kitab itu" (yaitu, "kitab kehidupan"; lih. Fili 4:3; Wahy 3:5; Wahy 21:27). Mereka akhirnya akan mempercayai Yesus sebagai Mesias, Juruselamat, dan Tuhan mereka.TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA