TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 11:1--16:33

11:1 <07522> wnwur <08003> hmls <068> Nbaw <03068> hwhy <08441> tbewt <04820> hmrm <03976> ynzam(11:1)

11:1 zugoi <2218> dolioi <1386> bdelugma <946> enwpion <1799> kuriou <2962> staymion de <1161> dikaion <1342> dekton <1184> autw <846>

11:2 <02451> hmkx <06800> Myewnu <0854> taw <07036> Nwlq <0935> abyw <02087> Nwdz <0935> ab(11:2)

11:2 ou <3739> ean <1437> eiselyh <1525> ubriv <5196> ekei <1563> kai <2532> atimia <819> stoma <4750> de <1161> tapeinwn <5011> meleta <3191> sofian <4678>

11:3 <07703> *Mdsy {Mdsw} <0898> Mydgwb <05558> Plow <05148> Mxnt <03477> Myrsy <08538> tmt(11:3)

11:3 apoyanwn <599> dikaiov <1342> elipen <3007> metamelon proceirov de <1161> ginetai <1096> kai <2532> epicartov asebwn <765> apwleia <684>

11:4 <04194> twmm <05337> lyut <06666> hqduw <05678> hrbe <03117> Mwyb <01952> Nwh <03276> lyewy <03808> al(11:4)

11:4

11:5 <07563> esr <05307> lpy <07564> wtesrbw <01870> wkrd <03474> rsyt <08549> Mymt <06666> tqdu(11:5)

11:5 dikaiosunh <1343> amwmouv <299> oryotomei <3718> odouv <3598> asebeia <763> de <1161> peripiptei <4045> adikia <93>

11:6 <03920> wdkly <0898> Mydgb <01942> twhbw <05337> Mlyut <03477> Myrsy <06666> tqdu(11:6)

11:6 dikaiosunh <1343> andrwn <435> orywn <3717> ruetai autouv <846> th <3588> de <1161> apwleia <684> autwn <846> aliskontai paranomoi

11:7 <06> hdba <0205> Mynwa <08431> tlxwtw <08615> hwqt <06> dbat <07563> esr <0120> Mda <04194> twmb(11:7)

11:7 teleuthsantov <5053> androv <435> dikaiou <1342> ouk <3364> ollutai elpiv <1680> to <3588> de <1161> kauchma <2745> twn <3588> asebwn <765> ollutai

11:8 <08478> wytxt <07563> esr <0935> abyw <02502> Ulxn <06869> hrum <06662> qydu(11:8)

11:8 dikaiov <1342> ek <1537> yhrav <2339> ekdunei ant <473> autou <846> de <1161> paradidotai <3860> o <3588> asebhv <765>

11:9 <02502> wulxy <06662> Myqydu <01847> tedbw <07453> wher <07843> txsy <02611> Pnx <06310> hpb(11:9)

11:9 en <1722> stomati <4750> asebwn <765> pagiv <3803> politaiv <4177> aisyhsiv <144> de <1161> dikaiwn <1342> euodov

11:10 <07440> hnr <07563> Myesr <06> dbabw <07151> hyrq <05970> Ulet <06662> Myqydu <02898> bwjb(11:10)

11:10 en <1722> agayoiv <18> dikaiwn <1342> katwrywsen poliv <4172>

11:11 <02040> orht <07563> Myesr <06310> ypbw <07176> trq <07311> Mwrt <03477> Myrsy <01293> tkrbb(11:11)

11:11 stomasin <4750> de <1161> asebwn <765> kateskafh <2679>

11:12 <02790> syrxy <08394> twnwbt <0376> syaw <03820> bl <02638> rox <07453> wherl <0936> zb(11:12)

11:12 mukthrizei <3456> politav <4177> endehv <1729> frenwn <5424> anhr <435> de <1161> fronimov <5429> hsucian <2271> agei <71>

11:13 <01697> rbd <03680> hokm <07307> xwr <0539> Nmanw <05475> dwo <01540> hlgm <07400> lykr <01980> Klwh(11:13)

11:13 anhr <435> diglwssov apokaluptei <601> boulav <1012> en <1722> sunedriw <4892> pistov <4103> de <1161> pnoh <4157> kruptei <2928> pragmata <4229>

11:14 <03289> Uewy <07230> brb <08668> hewstw <05971> Me <05307> lpy <08458> twlbxt <0369> Nyab(11:14)

11:14 oiv <3739> mh <3165> uparcei <5225> kubernhsiv <2941> piptousin <4098> wsper <3746> fulla <5444> swthria <4991> de <1161> uparcei <5225> en <1722> pollh <4183> boulh <1012>

11:15 <0982> xjwb <08628> Myeqt <08130> anvw <02114> rz <06148> bre <03588> yk <07489> ewry <07451> er(11:15)

11:15 ponhrov <4190> kakopoiei <2554> otan <3752> summeixh dikaiw <1342> misei <3404> de <1161> hcon <2279> asfaleiav <803>

11:16 <06239> rse <08551> wkmty <06184> Myuyrew <03519> dwbk <08551> Kmtt <02580> Nx <0802> tsa(11:16)

11:16 gunh <1135> eucaristov <2170> egeirei <1453> andri <435> doxan <1391> yronov <2362> de <1161> atimiav <819> gunh <1135> misousa <3404> dikaia <1342> ploutou <4149> oknhroi <3636> endeeiv <1729> ginontai <1096> oi <3588> de <1161> andreioi ereidontai <2043> ploutw <4149>

11:17 <0394> yrzka <07607> wras <05916> rkew <02617> dox <0376> sya <05315> wspn <01580> lmg(11:17)

11:17 th <3588> quch <5590> autou <846> agayon <18> poiei <4160> anhr <435> elehmwn <1655> exolluei de <1161> autou <846> swma <4983> o <3588> anelehmwn <415>

11:18 <0571> tma <07938> rkv <06666> hqdu <02232> erzw <08267> rqs <06468> tlep <06213> hve <07563> esr(11:18)

11:18 asebhv <765> poiei <4160> erga <2041> adika <94> sperma <4690> de <1161> dikaiwn <1342> misyov <3408> alhyeiav <225>

11:19 <04194> wtwml <07451> her <07291> Pdrmw <02416> Myyxl <06666> hqdu <03651> Nk(11:19)

11:19 uiov <5207> dikaiov <1342> gennatai <1080> eiv <1519> zwhn <2222> diwgmov <1375> de <1161> asebouv <765> eiv <1519> yanaton <2288>

11:20 <01870> Krd <08549> ymymt <07522> wnwurw <03820> bl <06141> ysqe <03068> hwhy <08441> tbewt(11:20)

11:20 bdelugma <946> kuriw <2962> diestrammenai <1294> odoi <3598> prosdektoi de <1161> autw <846> pantev <3956> amwmoi <299> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autwn <846>

11:21 <04422> jlmn <06662> Myqydu <02233> erzw <07451> er <05352> hqny <03808> al <03027> dyl <03027> dy(11:21)

11:21 ceiri <5495> ceirav <5495> embalwn <1685> adikwv <94> ouk <3364> atimwrhtov estai <1510> o <3588> de <1161> speirwn <4687> dikaiosunhn <1343> lhmqetai <2983> misyon <3408> piston <4103>

11:22 <02940> Mej <05493> trow <03303> hpy <0802> hsa <02386> ryzx <0639> Pab <02091> bhz <05141> Mzn(11:22)

11:22 wsper <3746> enwtion en <1722> rini uov <5300> outwv <3778> gunaiki <1135> kakofroni kallov

11:23 <05678> hrbe <07563> Myesr <08615> twqt <02896> bwj <0389> Ka <06662> Myqydu <08378> twat(11:23)

11:23 epiyumia <1939> dikaiwn <1342> pasa <3956> agayh <18> elpiv <1680> de <1161> asebwn <765> apoleitai

11:24 <04270> rwoxml <0389> Ka <03476> rsym <02820> Kvwxw <05750> dwe <03254> Pownw <06340> rzpm <03426> sy(11:24)

11:24 eisin <1510> oi <3739> ta <3588> idia <2398> speirontev <4687> pleiona <4183> poiousin <4160> eisin <1510> kai <2532> oi <3739> sunagontev <4863> elattonountai <1641>

11:25 <03384> arwy <01931> awh <01571> Mg <07301> hwrmw <01878> Nsdt <01293> hkrb <05315> spn(11:25)

11:25 quch <5590> eulogoumenh <2127> pasa <3956> aplh <573> anhr <435> de <1161> yumwdhv ouk <3364> euschmwn <2158>

11:26 <07666> rybsm <07218> sarl <01293> hkrbw <03816> Mwal <05344> whbqy <01250> rb <04513> enm(11:26)

11:26 o <3588> sunecwn siton <4621> upolipoito <5275> auton <846> toiv <3588> eynesin <1484> eulogia <2129> de <1161> eiv <1519> kefalhn <2776> tou <3588> metadidontov <3330>

11:27 <0935> wnawbt <07451> her <01875> srdw <07522> Nwur <01245> sqby <02896> bwj <07836> rxs(11:27)

11:27 tektainomenov agaya <18> zhtei <2212> carin <5485> agayhn <18> ekzhtounta <1567> de <1161> kaka <2556> katalhmqetai <2638> auton <846>

11:28 <06524> wxrpy <06662> Myqydu <05929> hlekw <05307> lpy <01931> awh <06239> wrseb <0982> xjwb(11:28)

11:28 o <3588> pepoiywv <3982> epi <1909> ploutw <4149> outov <3778> peseitai <4098> o <3588> de <1161> antilambanomenov dikaiwn <1342> outov <3778> anatelei <393>

11:29 <03820> bl <02450> Mkxl <0191> lywa <05650> dbew <07307> xwr <05157> lxny <01004> wtyb <05916> rkwe(11:29)

11:29 o <3588> mh <3165> sumperiferomenov tw <3588> eautou <1438> oikw <3624> klhronomhsei <2816> anemon <417> douleusei <1398> de <1161> afrwn <878> fronimw <5429>

11:30 <02450> Mkx <05315> twvpn <03947> xqlw <02416> Myyx <06086> Ue <06662> qydu <06529> yrp(11:30)

11:30 ek <1537> karpou <2590> dikaiosunhv <1343> fuetai <5453> dendron <1186> zwhv <2222> afairountai de <1161> awroi qucai <5590> paranomwn

11:31 <02398> ajwxw <07563> esr <03588> yk <0637> Pa <07999> Mlsy <0776> Urab <06662> qydu <02005> Nh(11:31)

11:31 ei <1487> o <3588> men <3303> dikaiov <1342> moliv <3433> swzetai <4982> o <3588> asebhv <765> kai <2532> amartwlov <268> pou <4225> faneitai <5316>

12:1 <01197> reb <08433> txkwt <08130> anvw <01847> ted <0157> bha <04148> rowm <0157> bha(12:1)

12:1 o <3588> agapwn <25> paideian <3809> agapa <25> aisyhsin <144> o <3588> de <1161> miswn <3404> elegcouv <1650> afrwn <878>

12:2 <07561> eysry <04209> twmzm <0376> syaw <03069> hwhym <07522> Nwur <06329> qypy <02896> bwj(12:2)

12:2 kreisswn <2908> o <3588> eurwn <2147> carin <5485> para <3844> kuriw <2962> anhr <435> de <1161> paranomov parasiwphyhsetai

12:3 <04131> jwmy <01077> lb <06662> Myqydu <08328> srsw <07562> esrb <0120> Mda <03559> Nwky <03808> al(12:3)

12:3 ou <3364> katorywsei anyrwpov <444> ex <1537> anomou <459> ai <3588> de <1161> rizai twn <3588> dikaiwn <1342> ouk <3364> exaryhsontai <1808>

12:4 <0954> hsybm <06106> wytwmueb <07538> bqrkw <01167> hleb <05850> trje <02428> lyx <0802> tsa(12:4)

12:4 gunh <1135> andreia stefanov <4735> tw <3588> andri <435> authv <846> wsper <3746> de <1161> en <1722> xulw <3586> skwlhx <4663> outwv <3778> andra <435> apollusin gunh <1135> kakopoiov <2555>

12:5 <04820> hmrm <07563> Myesr <08458> twlbxt <04941> jpsm <06662> Myqydu <04284> twbsxm(12:5)

12:5 logismoi <3053> dikaiwn <1342> krimata <2917> kubernwsin de <1161> asebeiv <765> dolouv <1388>

12:6 <05337> Mlyuy <03477> Myrsy <06310> ypw <01818> Md <0693> bra <07563> Myesr <01697> yrbd(12:6)

12:6 logoi <3056> asebwn <765> dolioi <1386> stoma <4750> de <1161> orywn <3717> rusetai autouv <846>

12:7 <05975> dmey <06662> Myqydu <01004> tybw <0369> Mnyaw <07563> Myesr <02015> Kwph(12:7)

12:7 ou <3739> ean <1437> strafh <4762> asebhv <765> afanizetai oikoi <3624> de <1161> dikaiwn <1342> paramenousin <3887>

12:8 <0937> zwbl <01961> hyhy <03820> bl <05753> hwenw <0376> sya <01984> llhy <07922> wlkv <06310> ypl(12:8)

12:8 stoma <4750> sunetou <4908> egkwmiazetai upo <5259> androv <435> nwyrokardiov de <1161> mukthrizetai <3456>

12:9 <03899> Mxl <02638> roxw <03513> dbktmm <0> wl <05650> dbew <07034> hlqn <02896> bwj(12:9)

12:9 kreisswn <2908> anhr <435> en <1722> atimia <819> douleuwn <1398> eautw <1438> h <2228> timhn <5092> eautw <1438> peritiyeiv <4060> kai <2532> prosdeomenov artou <740>

12:10 <0394> yrzka <07563> Myesr <07356> ymxrw <0929> wtmhb <05315> spn <06662> qydu <03045> edwy(12:10)

12:10 dikaiov <1342> oiktirei <3627> qucav <5590> kthnwn <2934> autou <846> ta <3588> de <1161> splagcna <4698> twn <3588> asebwn <765> anelehmona <415>

12:11 <03820> bl <02638> rox <07386> Myqyr <07291> Pdrmw <03899> Mxl <07646> ebvy <0127> wtmda <05647> dbe(12:11)

12:11 o <3588> ergazomenov <2038> thn <3588> eautou <1438> ghn <1065> emplhsyhsetai artwn <740> oi <3588> de <1161> diwkontev <1377> mataia <3152> endeeiv <1729> frenwn <5424> (12:11a) ov <3739> estin <1510> hduv en <1722> oinwn <3631> diatribaiv en <1722> toiv <3588> eautou <1438> ocurwmasin <3794> kataleiqei <2641> atimian <819>

12:12 <05414> Nty <06662> Myqydu <08328> srsw <07451> Myer <04685> dwum <07563> esr <02530> dmx(12:12)

12:12 epiyumiai <1939> asebwn <765> kakai <2556> ai <3588> de <1161> rizai twn <3588> eusebwn <2152> en <1722> ocurwmasin <3794>

12:13 <06662> qydu <06869> hrum <03318> auyw <07451> er <04170> sqwm <08193> Mytpv <06588> espb(12:13)

12:13 di <1223> amartian <266> ceilewn <5491> empiptei <1706> eiv <1519> pagidav <3803> amartwlov <268> ekfeugei <1628> de <1161> ex <1537> autwn <846> dikaiov <1342> (12:13a) o <3588> blepwn <991> leia <3006> elehyhsetai <1653> o <3588> de <1161> sunantwn <4876> en <1722> pulaiv <4439> ekyliqei qucav <5590>

12:14 <0> wl <07725> *bysy {bwsy} <0120> Mda <03027> ydy <01576> lwmgw <02896> bwj <07646> ebvy <0376> sya <06310> yp <06529> yrpm(12:14)

12:14 apo <575> karpwn <2590> stomatov <4750> quch <5590> androv <435> plhsyhsetai agaywn <18> antapodoma de <1161> ceilewn <5491> autou <846> doyhsetai <1325> autw <846>

12:15 <02450> Mkx <06098> huel <08085> emsw <05869> wynyeb <03477> rsy <0191> lywa <01870> Krd(12:15)

12:15 odoi <3598> afronwn <878> oryai <3717> enwpion <1799> autwn <846> eisakouei <1522> de <1161> sumbouliav sofov <4680>

12:16 <06175> Mwre <07036> Nwlq <03680> hokw <03708> woek <03045> edwy <03117> Mwyb <0191> lywa(12:16)

12:16 afrwn <878> auyhmeron exaggellei <1804> orghn <3709> autou <846> kruptei <2928> de <1161> thn <3588> eautou <1438> atimian <819> panourgov <3835>

12:17 <04820> hmrm <08267> Myrqs <05707> dew <06664> qdu <05046> dygy <0530> hnwma <06315> xypy(12:17)

12:17 epideiknumenhn pistin <4102> apaggellei dikaiov <1342> o <3588> de <1161> martuv <3144> twn <3588> adikwn <94> doliov <1386>

12:18 <04832> aprm <02450> Mymkx <03956> Nwslw <02719> brx <04094> twrqdmk <0981> hjwb <03426> sy(12:18)

12:18 eisin <1510> oi <3739> legontev <3004> titrwskousin macaira <3162> glwssai <1100> de <1161> sofwn <4680> iwntai <2390>

12:19 <08267> rqs <03956> Nwsl <07281> heygra <05704> dew <05703> del <03559> Nwkt <0571> tma <08193> tpv(12:19)

12:19 ceilh <5491> alhyina <228> katoryoi marturian <3141> martuv <3144> de <1161> tacuv <5036> glwssan <1100> ecei <2192> adikon <94>

12:20 <08057> hxmv <07965> Mwls <03289> yueylw <07451> er <02790> ysrx <03820> blb <04820> hmrm(12:20)

12:20 dolov <1388> en <1722> kardia <2588> tektainomenou kaka <2556> oi <3588> de <1161> boulomenoi <1014> eirhnhn <1515> eufranyhsontai <2165>

12:21 <07451> er <04390> walm <07563> Myesrw <0205> Nwa <03605> lk <06662> qydul <0579> hnay <03808> al(12:21)

12:21 ouk <3364> aresei tw <3588> dikaiw <1342> ouden <3762> adikon <94> oi <3588> de <1161> asebeiv <765> plhsyhsontai kakwn <2556>

12:22 <07522> wnwur <0530> hnwma <06213> yvew <08267> rqs <08193> ytpv <03068> hwhy <08441> tbewt(12:22)

12:22 bdelugma <946> kuriw <2962> ceilh <5491> qeudh <5571> o <3588> de <1161> poiwn <4160> pisteiv <4102> dektov <1184> par <3844> autw <846>

12:23 <0200> tlwa <07121> arqy <03684> Mylyok <03820> blw <01847> ted <03680> hok <06175> Mwre <0120> Mda(12:23)

12:23 anhr <435> sunetov <4908> yronov <2362> aisyhsewv <144> kardia <2588> de <1161> afronwn <878> sunanthsetai <4876> araiv <685>

12:24 <04522> oml <01961> hyht <07423> hymrw <04910> lwsmt <02742> Myuwrx <03027> dy(12:24)

12:24 ceir <5495> eklektwn <1588> krathsei <2902> eucerwv dolioi <1386> de <1161> esontai <1510> eiv <1519> pronomhn

12:25 <08055> hnxmvy <02896> bwj <01697> rbdw <07812> hnxsy <0376> sya <03820> blb <01674> hgad(12:25)

12:25 foberov <5398> logov <3056> kardian <2588> tarassei <5015> androv <435> dikaiou <1342> aggelia <31> de <1161> agayh <18> eufrainei <2165> auton <846>

12:26 <08582> Mett <07563> Myesr <01870> Krdw <06662> qydu <07453> wherm <08446> rty(12:26)

12:26 epignwmwn dikaiov <1342> eautou <1438> filov <5384> estai <1510> ai <3588> de <1161> gnwmai <1106> twn <3588> asebwn <765> anepieikeiv amartanontav <264> katadiwxetai <2614> kaka <2556> h <3588> de <1161> odov <3598> twn <3588> asebwn <765> planhsei <4105> autouv <846>

12:27 <02742> Uwrx <03368> rqy <0120> Mda <01952> Nwhw <06718> wdyu <07423> hymr <02760> Krxy <03808> al(12:27)

12:27 ouk <3364> epiteuxetai <2013> doliov <1386> yhrav <2339> kthma <2933> de <1161> timion <5093> anhr <435> kayarov <2513>

12:28 <04194> twm <0408> la <05410> hbytn <01870> Krdw <02416> Myyx <06666> hqdu <0734> xrab(12:28)

12:28 en <1722> odoiv <3598> dikaiosunhv <1343> zwh <2222> odoi <3598> de <1161> mnhsikakwn eiv <1519> yanaton <2288>

13:1 <01606> hreg <08085> ems <03808> al <03887> Ulw <01> ba <04148> rowm <02450> Mkx <01121> Nb(13:1)

13:1 uiov <5207> panourgov <3835> uphkoov <5255> patri <3962> uiov <5207> de <1161> anhkoov en <1722> apwleia <684>

13:2 <02555> omx <0898> Mydgb <05315> spnw <02896> bwj <0398> lkay <0376> sya <06310> yp <06529> yrpm(13:2)

13:2 apo <575> karpwn <2590> dikaiosunhv <1343> fagetai <2068> agayov <18> qucai <5590> de <1161> paranomwn olountai awroi

13:3 <0> wl <04288> htxm <08193> wytpv <06589> qvp <05315> wspn <08104> rms <06310> wyp <05341> run(13:3)

13:3 ov <3739> fulassei <5442> to <3588> eautou <1438> stoma <4750> threi <5083> thn <3588> eautou <1438> quchn <5590> o <3588> de <1161> propethv <4312> ceilesin <5491> ptohsei <4422> eauton <1438>

13:4 <01878> Nsdt <02742> Myurx <05315> spnw <06102> lue <05315> wspn <0369> Nyaw <0183> hwatm(13:4)

13:4 en <1722> epiyumiaiv <1939> estin <1510> pav <3956> aergov ceirev <5495> de <1161> andreiwn en <1722> epimeleia <1958>

13:5 <02659> rypxyw <0887> syaby <07563> esrw <06662> qydu <08130> anvy <08267> rqs <01697> rbd(13:5)

13:5 logon <3056> adikon <94> misei <3404> dikaiov <1342> asebhv <765> de <1161> aiscunetai <153> kai <2532> ouc <3364> exei <1838> parrhsian

13:6 <02403> tajx <05557> Plot <07564> hesrw <01870> Krd <08537> Mt <05341> rut <06666> hqdu(13:6)

13:6 dikaiosunh <1343> fulassei <5442> akakouv <172> touv <3588> de <1161> asebeiv <765> faulouv <5337> poiei <4160> amartia <266>

13:7 <07227> br <01952> Nwhw <07326> sswrtm <03605> lk <0369> Nyaw <06238> rsetm <03426> sy(13:7)

13:7 eisin <1510> oi <3588> ploutizontev <4148> eautouv <1438> mhden <3367> econtev <2192> kai <2532> eisin <1510> oi <3588> tapeinountev <5013> eautouv <1438> en <1722> pollw <4183> ploutw <4149>

13:8 <01606> hreg <08085> ems <03808> al <07326> srw <06239> wrse <0376> sya <05315> spn <03724> rpk(13:8)

13:8 lutron <3083> androv <435> quchv <5590> o <3588> idiov <2398> ploutov <4149> ptwcov <4434> de <1161> ouc <3364> ufistatai apeilhn <547>

13:9 <01846> Kedy <07563> Myesr <05216> rnw <08055> xmvy <06662> Myqydu <0216> rwa(13:9)

13:9 fwv <5457> dikaioiv <1342> dia <1223> pantov <3956> fwv <5457> de <1161> asebwn <765> sbennutai <4570> (13:9a) qucai <5590> doliai <1386> planwntai <4105> en <1722> amartiaiv <266> dikaioi <1342> de <1161> oiktirousin <3627> kai <2532> elewsin

13:10 <02451> hmkx <03289> Myuewn <0854> taw <04683> hum <05414> Nty <02087> Nwdzb <07535> qr(13:10)

13:10 kakov <2556> mey <3326> ubrewv <5196> prassei <4238> kaka <2556> oi <3588> de <1161> eautwn <1438> epignwmonev sofoi <4680>

13:11 <07235> hbry <03027> dy <05921> le <06908> Ubqw <04591> jemy <01892> lbhm <01952> Nwh(13:11)

13:11 uparxiv <5223> epispoudazomenh meta <3326> anomiav <458> elasswn ginetai <1096> o <3588> de <1161> sunagwn <4863> eautw <1438> met <3326> eusebeiav <2150> plhyunyhsetai <4129> dikaiov <1342> oiktirei <3627> kai <2532> kicra

13:12 <0935> hab <08378> hwat <02416> Myyx <06086> Uew <03820> bl <02470> hlxm <04900> hksmm <08431> tlxwt(13:12)

13:12 kreisswn <2908> enarcomenov bohywn <997> kardia <2588> tou <3588> epaggellomenou kai <2532> eiv <1519> elpida <1680> agontov <71> dendron <1186> gar <1063> zwhv <2222> epiyumia <1939> agayh <18>

13:13 <07999> Mlsy <01931> awh <04687> hwum <03373> aryw <0> wl <02254> lbxy <01697> rbdl <0936> zb(13:13)

13:13 ov <3739> katafronei <2706> pragmatov <4229> katafronhyhsetai <2706> up <5259> autou <846> o <3588> de <1161> foboumenov <5399> entolhn <1785> outov <3778> ugiainei <5198> (13:13a) uiw <5207> doliw <1386> ouden <3762> estai <1510> agayon <18> oiketh <3610> de <1161> sofw <4680> euodoi esontai <1510> praxeiv <4234> kai <2532> kateuyunyhsetai <2720> h <3588> odov <3598> autou <846>

13:14 <04194> twm <04170> ysqmm <05493> rwol <02416> Myyx <04726> rwqm <02450> Mkx <08451> trwt(13:14)

13:14 nomov <3551> sofou <4680> phgh <4077> zwhv <2222> o <3588> de <1161> anouv upo <5259> pagidov <3803> yaneitai <2348>

13:15 <0386> Ntya <0898> Mydgb <01870> Krdw <02580> Nx <05414> Nty <02896> bwj <07922> lkv(13:15)

13:15 sunesiv <4907> agayh <18> didwsin <1325> carin <5485> to <3588> de <1161> gnwnai <1097> nomon <3551> dianoiav <1271> estin <1510> agayhv <18> odoi <3598> de <1161> katafronountwn <2706> en <1722> apwleia <684>

13:16 <0200> tlwa <06566> vrpy <03684> lyokw <01847> tedb <06213> hvey <06175> Mwre <03605> lk(13:16)

13:16 pav <3956> panourgov <3835> prassei <4238> meta <3326> gnwsewv <1108> o <3588> de <1161> afrwn <878> exepetasen eautou <1438> kakian <2549>

13:17 <04832> aprm <0529> Mynwma <06735> ryuw <07451> erb <05307> lpy <07563> esr <04397> Kalm(13:17)

13:17 basileuv <935> yrasuv empeseitai <1601> eiv <1519> kaka <2556> aggelov <32> de <1161> pistov <4103> rusetai auton <846>

13:18 <03513> dbky <08433> txkwt <08104> rmwsw <04148> rowm <06544> erwp <07036> Nwlqw <07389> syr(13:18)

13:18 penian kai <2532> atimian <819> afaireitai paideia <3809> o <3588> de <1161> fulasswn <5442> elegcouv <1650> doxasyhsetai <1392>

13:19 <07451> erm <05493> rwo <03684> Mylyok <08441> tbewtw <05315> spnl <06149> bret <01961> hyhn <08378> hwat(13:19)

13:19 epiyumiai <1939> eusebwn <2152> hdunousin quchn <5590> erga <2041> de <1161> asebwn <765> makran <3112> apo <575> gnwsewv <1108>

13:20 <07321> ewry <03684> Mylyok <07462> herw <02449> *Mkxy {Mkxw} <02450> Mymkx <0854> ta <01980> *Klwh {Kwlh} (13:20)

13:20 o <3588> sumporeuomenov <4848> sofoiv <4680> sofov <4680> estai <1510> o <3588> de <1161> sumporeuomenov <4848> afrosi <878> gnwsyhsetai <1097>

13:21 <02896> bwj <07999> Mlsy <06662> Myqydu <0853> taw <07451> her <07291> Pdrt <02400> Myajx(13:21)

13:21 amartanontav <264> katadiwxetai <2614> kaka <2556> touv <3588> de <1161> dikaiouv <1342> katalhmqetai <2638> agaya <18>

13:22 <02398> ajwx <02428> lyx <06662> qydul <06845> Nwpuw <01121> Mynb <01121> ynb <05157> lyxny <02896> bwj(13:22)

13:22 agayov <18> anhr <435> klhronomhsei <2816> uiouv <5207> uiwn <5207> yhsaurizetai <2343> de <1161> dikaioiv <1342> ploutov <4149> asebwn <765>

13:23 <04941> jpsm <03808> alb <05595> hpon <03426> syw <07326> Mysar <05215> ryn <0400> lka <07230> br(13:23)

13:23 dikaioi <1342> poihsousin <4160> en <1722> ploutw <4149> eth <2094> polla <4183> adikoi <94> de <1161> apolountai suntomwv <4935>

13:24 <04148> rowm <07836> wrxs <0157> wbhaw <01121> wnb <08130> anwv <07626> wjbs <02820> Kvwx(13:24)

13:24 ov <3739> feidetai <5339> thv <3588> bakthriav misei <3404> ton <3588> uion <5207> autou <846> o <3588> de <1161> agapwn <25> epimelwv <1960> paideuei <3811>

13:25 P <02637> roxt <07563> Myesr <0990> Njbw <05315> wspn <07648> ebvl <0398> lka <06662> qydu(13:25)

13:25 dikaiov <1342> esywn <2068> empipla thn <3588> quchn <5590> autou <846> qucai <5590> de <1161> asebwn <765> endeeiv <1729>

14:1 <02040> wnorht <03027> hydyb <0200> tlwaw <01004> htyb <01129> htnb <0802> Mysn <02454> twmkx(14:1)

14:1 sofai <4680> gunaikev <1135> wkodomhsan <3618> oikouv <3624> h <3588> de <1161> afrwn <878> kateskaqen <2679> taiv <3588> cersin <5495> authv <846>

14:2 <0959> whzwb <01870> wykrd <03868> zwlnw <03068> hwhy <03373> ary <03476> wrsyb <01980> Klwh(14:2)

14:2 o <3588> poreuomenov <4198> orywv <3717> fobeitai <5399> ton <3588> kurion <2962> o <3588> de <1161> skoliazwn taiv <3588> odoiv <3598> autou <846> atimasyhsetai <818>

14:3 <08104> Mrwmst <02450> Mymkx <08193> ytpvw <01346> hwag <02415> rjx <0191> lywa <06310> ypb(14:3)

14:3 ek <1537> stomatov <4750> afronwn <878> bakthria ubrewv <5196> ceilh <5491> de <1161> sofwn <4680> fulassei <5442> autouv <846>

14:4 <07794> rws <03581> xkb <08393> twawbt <07230> brw <01249> rb <018> owba <0504> Mypla <0369> Nyab(14:4)

14:4 ou <3739> mh <3165> eisin <1510> boev <1016> fatnai <5336> kayarai <2513> ou <3739> de <1161> polla <4183> genhmata fanera <5318> boov <1016> iscuv <2479>

14:5 <08267> rqs <05707> de <03577> Mybzk <06315> xypyw <03576> bzky <03808> al <0529> Mynwma <05707> de(14:5)

14:5 martuv <3144> pistov <4103> ou <3364> qeudetai ekkaiei <1572> de <1161> qeudh <5571> martuv <3144> adikov <94>

14:6 <07043> lqn <0995> Nwbnl <01847> tedw <0369> Nyaw <02451> hmkx <03887> Ul <01245> sqb(14:6)

14:6 zhthseiv <2212> sofian <4678> para <3844> kakoiv <2556> kai <2532> ouc <3364> eurhseiv <2147> aisyhsiv <144> de <1161> para <3844> fronimoiv <5429> eucerhv

14:7 <01847> ted <08193> ytpv <03045> tedy <01077> lbw <03684> lyok <0376> syal <05048> dgnm <01980> Kl(14:7)

14:7 panta <3956> enantia <1727> andri <435> afroni <878> opla <3696> de <1161> aisyhsewv <144> ceilh <5491> sofa <4680>

14:8 <04820> hmrm <03684> Mylyok <0200> tlwaw <01870> wkrd <0995> Nybh <06175> Mwre <02451> tmkx(14:8)

14:8 sofia <4678> panourgwn <3835> epignwsetai <1921> tav <3588> odouv <3598> autwn <846> anoia de <1161> afronwn <878> en <1722> planh <4106>

14:9 <07522> Nwur <03477> Myrsy <0996> Nybw <0817> Msa <03887> Uyly <0191> Mylwa(14:9)

14:9 oikiai <3614> paranomwn ofeilhsousin <3784> kayarismon <2512> oikiai <3614> de <1161> dikaiwn <1342> dektai <1184>

14:10 <02114> rz <06148> brety <03808> al <08057> wtxmvbw <05315> wspn <04751> trm <03045> edwy <03820> bl(14:10)

14:10 kardia <2588> androv <435> aisyhtikh luphra quch <5590> autou <846> otan <3752> de <1161> eufrainhtai <2165> ouk <3364> epimeignutai ubrei <5196>

14:11 <06524> xyrpy <03477> Myrsy <0168> lhaw <08045> dmsy <07563> Myesr <01004> tyb(14:11)

14:11 oikiai <3614> asebwn <765> afanisyhsontai skhnai <4633> de <1161> katoryountwn sthsontai <2476>

14:12 <04194> twm <01870> ykrd <0319> htyrxaw <0376> sya <06440> ynpl <03477> rsy <01870> Krd <03426> sy(14:12)

14:12 estin <1510> odov <3598> h <3739> dokei <1380> oryh <3717> einai <1510> para <3844> anyrwpoiv <444> ta <3588> de <1161> teleutaia authv <846> ercetai <2064> eiv <1519> puymena adou <86>

14:13 <08424> hgwt <08057> hxmv <0319> htyrxaw <03820> bl <03510> baky <07814> qwxvb <01571> Mg(14:13)

14:13 en <1722> eufrosunaiv <2167> ou <3364> prosmeignutai luph <3077> teleutaia de <1161> cara <5479> eiv <1519> penyov <3997> ercetai <2064>

14:14 <02896> bwj <0376> sya <05921> wylemw <03820> bl <05472> gwo <07646> ebvy <01870> wykrdm(14:14)

14:14 twn <3588> eautou <1438> odwn <3598> plhsyhsetai yrasukardiov apo <575> de <1161> twn <3588> dianohmatwn <1270> autou <846> anhr <435> agayov <18>

14:15 <0838> wrsal <0995> Nyby <06175> Mwrew <01697> rbd <03605> lkl <0539> Nymay <06612> ytp(14:15)

14:15 akakov <172> pisteuei <4100> panti <3956> logw <3056> panourgov <3835> de <1161> ercetai <2064> eiv <1519> metanoian <3341>

14:16 <0982> xjwbw <05674> rbetm <03684> lyokw <07451> erm <05493> row <03373> ary <02450> Mkx(14:16)

14:16 sofov <4680> fobhyeiv <5399> exeklinen <1578> apo <575> kakou <2556> o <3588> de <1161> afrwn <878> eautw <1438> pepoiywv <3982> meignutai <3396> anomw <459>

14:17 <08130> anvy <04209> twmzm <0376> syaw <0200> tlwa <06213> hvey <0639> Mypa <07116> ruq(14:17)

14:17 oxuyumov prassei <4238> meta <3326> abouliav anhr <435> de <1161> fronimov <5429> polla <4183> upoferei <5297>

14:18 <01847> ted <03803> wrtky <06175> Mymwrew <0200> tlwa <06612> Myatp <05157> wlxn(14:18)

14:18 meriountai <3307> afronev <878> kakian <2549> oi <3588> de <1161> panourgoi <3835> krathsousin <2902> aisyhsewv <144>

14:19 <06662> qydu <08179> yres <05921> le <07563> Myesrw <02896> Mybwj <06440> ynpl <07451> Myer <07817> wxs(14:19)

14:19 olisyhsousin kakoi <2556> enanti <1725> agaywn <18> kai <2532> asebeiv <765> yerapeusousin <2323> yurav <2374> dikaiwn <1342>

14:20 <07227> Mybr <06223> ryse <0157> ybhaw <07326> sr <08130> anvy <07453> wherl <01571> Mg(14:20)

14:20 filoi <5384> mishsousin <3404> filouv <5384> ptwcouv <4434> filoi <5384> de <1161> plousiwn <4145> polloi <4183>

14:21 <0835> wyrsa <06041> *Mywne {Myyne} <02603> Nnwxmw <02398> ajwx <07453> wherl <0936> zb(14:21)

14:21 o <3588> atimazwn <818> penhtav <3993> amartanei <264> elewn <1653> de <1161> ptwcouv <4434> makaristov

14:22 <02896> bwj <02790> ysrx <0571> tmaw <02617> doxw <07451> er <02790> ysrx <08582> wety <03808> awlh(14:22)

14:22 planwmenoi <4105> tektainousi kaka <2556> eleon <1656> de <1161> kai <2532> alhyeian <225> tektainousin agayoi <18> ouk <3364> epistantai eleon <1656> kai <2532> pistin <4102> tektonev <5045> kakwn <2556> elehmosunai <1654> de <1161> kai <2532> pisteiv <4102> para <3844> tektosin <5045> agayoiv <18>

14:23 <04270> rwoxml <0389> Ka <08193> Mytpv <01697> rbdw <04195> rtwm <01961> hyhy <06089> bue <03605> lkb(14:23)

14:23 en <1722> panti <3956> merimnwnti <3309> enestin <1751> perisson <4053> o <3588> de <1161> hduv kai <2532> analghtov en <1722> endeia estai <1510>

14:24 <0200> tlwa <03684> Mylyok <0200> tlwa <06239> Mrse <02450> Mymkx <05850> trje(14:24)

14:24 stefanov <4735> sofwn <4680> panourgov <3835> h <3588> de <1161> diatribh afronwn <878> kakh <2556>

14:25 <04820> hmrm <03577> Mybzk <06315> xpyw <0571> tma <05707> de <05315> twspn <05337> lyum(14:25)

14:25 rusetai ek <1537> kakwn <2556> quchn <5590> martuv <3144> pistov <4103> ekkaiei <1572> de <1161> qeudh <5571> doliov <1386>

14:26 <04268> hoxm <01961> hyhy <01121> wynblw <05797> ze <04009> xjbm <03069> hwhy <03374> taryb(14:26)

14:26 en <1722> fobw <5401> kuriou <2962> elpiv <1680> iscuov <2479> toiv <3588> de <1161> teknoiv <5043> autou <846> kataleipei <2641> ereisma

14:27 <04194> twm <04170> ysqmm <05493> rwol <02416> Myyx <04726> rwqm <03068> hwhy <03374> tary(14:27)

14:27 prostagma kuriou <2962> phgh <4077> zwhv <2222> poiei <4160> de <1161> ekklinein <1578> ek <1537> pagidov <3803> yanatou <2288>

14:28 <07333> Nwzr <04288> ttxm <03816> Mal <0657> opabw <04428> Klm <01927> trdh <05971> Me <07230> brb(14:28)

14:28 en <1722> pollw <4183> eynei <1484> doxa <1391> basilewv <935> en <1722> de <1161> ekleiqei laou <2992> suntribh dunastou <1413>

14:29 <0200> tlwa <07311> Myrm <07307> xwr <07116> ruqw <08394> hnwbt <07227> br <0639> Mypa <0750> Kra(14:29)

14:29 makroyumov <3116> anhr <435> poluv <4183> en <1722> fronhsei <5428> o <3588> de <1161> oligoqucov <3642> iscurwv <2478> afrwn <878>

14:30 <07068> hanq <06106> twmue <07538> bqrw <04832> aprm <03820> bl <01320> Myrvb <02416> yyx(14:30)

14:30 prauyumov anhr <435> kardiav <2588> iatrov <2395> shv <4674> de <1161> ostewn <3747> kardia <2588> aisyhtikh

14:31 <034> Nwyba <02603> Nnx <03513> wdbkmw <06213> whve <02778> Prx <01800> ld <06231> qse(14:31)

14:31 o <3588> sukofantwn penhta <3993> paroxunei <3947> ton <3588> poihsanta <4160> auton <846> o <3588> de <1161> timwn <5091> auton <846> elea ptwcon <4434>

14:32 <06662> qydu <04194> wtwmb <02620> hoxw <07563> esr <01760> hxdy <07451> wterb(14:32)

14:32 en <1722> kakia <2549> autou <846> apwsyhsetai asebhv <765> o <3588> de <1161> pepoiywv <3982> th <3588> eautou <1438> osiothti <3742> dikaiov <1342>

14:33 <03045> edwt <03684> Mylyok <07130> brqbw <02451> hmkx <05117> xwnt <0995> Nwbn <03820> blb(14:33)

14:33 en <1722> kardia <2588> agayh <18> androv <435> sofia <4678> en <1722> de <1161> kardia <2588> afronwn <878> ou <3364> diaginwsketai <1231>

14:34 <02403> tajx <03816> Mymal <02617> doxw <01471> ywg <07311> Mmwrt <06666> hqdu(14:34)

14:34 dikaiosunh <1343> uqoi <5311> eynov <1484> elassonousi de <1161> fulav <5443> amartiai <266>

14:35 <0954> sybm <01961> hyht <05678> wtrbew <07919> lykvm <05650> dbel <04428> Klm <07522> Nwur(14:35)

14:35 dektov <1184> basilei <935> uphrethv <5257> nohmwn th <3588> de <1161> eautou <1438> eustrofia afaireitai atimian <819>

15:1 <0639> Pa <05927> hley <06089> bue <01697> rbdw <02534> hmx <07725> bysy <07390> Kr <04617> hnem(15:1)

15:1 orgh <3709> apollusin kai <2532> fronimouv <5429> apokrisiv <612> de <1161> upopiptousa apostrefei <654> yumon <2372> logov <3056> de <1161> luphrov egeirei <1453> orgav <3709>

15:2 <0200> tlwa <05042> eyby <03684> Mylyok <06310> ypw <01847> ted <03190> byjyt <02450> Mymkx <03956> Nwsl(15:2)

15:2 glwssa <1100> sofwn <4680> kala <2570> epistatai stoma <4750> de <1161> afronwn <878> anaggelei <312> kaka <2556>

15:3 <02896> Mybwjw <07451> Myer <06822> twpu <03068> hwhy <05869> ynye <04725> Mwqm <03605> lkb(15:3)

15:3 en <1722> panti <3956> topw <5117> ofyalmoi <3788> kuriou <2962> skopeuousin kakouv <2556> te <5037> kai <2532> agayouv <18>

15:4 <07307> xwrb <07667> rbs <0> hb <05558> Plow <02416> Myyx <06086> Ue <03956> Nwsl <04832> aprm(15:4)

15:4 iasiv <2392> glwsshv <1100> dendron <1186> zwhv <2222> o <3588> de <1161> sunthrwn <4933> authn <846> plhsyhsetai pneumatov <4151>

15:5 <06191> Mrey <08433> txkwt <08104> rmsw <01> wyba <04148> rowm <05006> Uany <0191> lywa(15:5)

15:5 afrwn <878> mukthrizei <3456> paideian <3809> patrov <3962> o <3588> de <1161> fulasswn <5442> entolav <1785> panourgoterov <3835>

15:6 <05916> trken <07563> esr <08393> tawbtbw <07227> br <02633> Nox <06662> qydu <01004> tyb(15:6)

15:6 en <1722> pleonazoush <4121> dikaiosunh <1343> iscuv <2479> pollh <4183> oi <3588> de <1161> asebeiv <765> olorrizoi ek <1537> ghv <1065> olountai oikoiv <3624> dikaiwn <1342> iscuv <2479> pollh <4183> karpoi <2590> de <1161> asebwn <765> apolountai

15:7 <03651> Nk <03808> al <03684> Mylyok <03820> blw <01847> ted <02219> wrzy <02450> Mymkx <08193> ytpv(15:7)

15:7 ceilh <5491> sofwn <4680> dedetai <1210> aisyhsei <144> kardiai <2588> de <1161> afronwn <878> ouk <3364> asfaleiv <804>

15:8 <07522> wnwur <03477> Myrsy <08605> tlptw <03068> hwhy <08441> tbewt <07563> Myesr <02077> xbz(15:8)

15:8 yusiai <2378> asebwn <765> bdelugma <946> kuriw <2962> eucai <2171> de <1161> kateuyunontwn <2720> dektai <1184> par <3844> autw <846>

15:9 <0157> bhay <06666> hqdu <07291> Pdrmw <07563> esr <01870> Krd <03068> hwhy <08441> tbewt(15:9)

15:9 bdelugma <946> kuriw <2962> odoi <3598> asebouv <765> diwkontav <1377> de <1161> dikaiosunhn <1343> agapa <25>

15:10 <04191> twmy <08433> txkwt <08130> anwv <0734> xra <05800> bzel <07451> er <04148> rowm(15:10)

15:10 paideia <3809> akakou <172> gnwrizetai <1107> upo <5259> twn <3588> pariontwn <3935> oi <3588> de <1161> misountev <3404> elegcouv <1650> teleutwsin <5053> aiscrwv <150>

15:11 <0120> Mda <01121> ynb <03826> twbl <03588> yk <0637> Pa <03069> hwhy <05048> dgn <011> Nwdbaw <07585> lwas(15:11)

15:11 adhv <86> kai <2532> apwleia <684> fanera <5318> para <3844> tw <3588> kuriw <2962> pwv <4459> ouci <3364> kai <2532> ai <3588> kardiai <2588> twn <3588> anyrwpwn <444>

15:12 <01980> Kly <03808> al <02450> Mymkx <0413> la <0> wl <03198> xkwh <03887> Ul <0157> bhay <03808> al(15:12)

15:12 ouk <3364> agaphsei <25> apaideutov <521> touv <3588> elegcontav <1651> auton <846> meta <3326> de <1161> sofwn <4680> ouc <3364> omilhsei <3656>

15:13 <05218> hakn <07307> xwr <03820> bl <06094> tbuebw <06440> Mynp <03190> bjyy <08056> xmv <03820> bl(15:13)

15:13 kardiav <2588> eufrainomenhv <2165> proswpon <4383> yallei en <1722> de <1161> lupaiv <3077> oushv <1510> skuyrwpazei

15:14 <0200> tlwa <07462> hery <03684> Mylyok <06440> *ypw {ynpw} <01847> ted <01245> sqby <0995> Nwbn <03820> bl(15:14)

15:14 kardia <2588> oryh <3717> zhtei <2212> aisyhsin <144> stoma <4750> de <1161> apaideutwn <521> gnwsetai <1097> kaka <2556>

15:15 <08548> dymt <04960> htsm <03820> bl <02896> bwjw <07451> Myer <06041> yne <03117> ymy <03605> lk(15:15)

15:15 panta <3956> ton <3588> cronon <5550> oi <3588> ofyalmoi <3788> twn <3588> kakwn <2556> prosdecontai <4327> kaka <2556> oi <3588> de <1161> agayoi <18> hsucazousin <2270> dia <1223> pantov <3956>

15:16 <0> wb <04103> hmwhmw <07227> br <0214> ruwam <03068> hwhy <03374> taryb <04592> jem <02896> bwj(15:16)

15:16 kreisswn <2908> mikra <3398> meriv <3310> meta <3326> fobou <5401> kuriou <2962> h <2228> yhsauroi <2344> megaloi <3173> meta <3326> afobiav

15:17 <0> wb <08135> hanvw <075> owba <07794> rwsm <08033> Ms <0160> hbhaw <03419> qry <0737> txra <02896> bwj(15:17)

15:17 kreisswn <2908> xenismov lacanwn <3001> prov <4314> filian <5373> kai <2532> carin <5485> h <2228> parayesiv moscwn <3448> meta <3326> ecyrav <2190>

15:18 <07379> byr <08252> jyqsy <0639> Mypa <0750> Kraw <04066> Nwdm <01624> hrgy <02534> hmx <0376> sya(15:18)

15:18 anhr <435> yumwdhv paraskeuazei <3903> macav <3163> makroyumov <3116> de <1161> kai <2532> thn <3588> mellousan <3195> katapraunei (15:18a) makroyumov <3116> anhr <435> katasbesei kriseiv <2920> o <3588> de <1161> asebhv <765> egeirei <1453> mallon <3123>

15:19 <05549> hllo <03477> Myrsy <0734> xraw <02312> qdx <04881> tkvmk <06102> lue <01870> Krd(15:19)

15:19 odoi <3598> aergwn estrwmenai akanyaiv <173> ai <3588> de <1161> twn <3588> andreiwn tetrimmenai

15:20 <0517> wma <0959> hzwb <0120> Mda <03684> lyokw <01> ba <08055> xmvy <02450> Mkx <01121> Nb(15:20)

15:20 uiov <5207> sofov <4680> eufrainei <2165> patera <3962> uiov <5207> de <1161> afrwn <878> mukthrizei <3456> mhtera <3384> autou <846>

15:21 <01980> tkl <03474> rsyy <08394> hnwbt <0376> syaw <03820> bl <02638> roxl <08057> hxmv <0200> tlwa(15:21)

15:21 anohtou <453> triboi <5147> endeeiv <1729> frenwn <5424> anhr <435> de <1161> fronimov <5429> kateuyunwn <2720> poreuetai <4198>

15:22 <06965> Mwqt <03289> Myuewy <07230> brbw <05475> dwo <0369> Nyab <04284> twbsxm <06565> rph(15:22)

15:22 upertiyentai logismouv <3053> oi <3588> mh <3165> timwntev <5091> sunedria <4892> en <1722> de <1161> kardiaiv <2588> bouleuomenwn <1011> menei <3306> boulh <1012>

15:23 <02896> bwj <04100> hm <06256> wteb <01697> rbdw <06310> wyp <04617> hnemb <0376> syal <08057> hxmv(15:23)

15:23 ou <3364> mh <3165> upakoush <5219> o <3588> kakov <2556> auth <846> oude <3761> mh <3165> eiph kairion ti <5100> kai <2532> kalon <2570> tw <3588> koinw <2839>

15:24 <04295> hjm <07585> lwasm <05493> rwo <04616> Neml <07919> lykvml <04605> hleml <02416> Myyx <0734> xra(15:24)

15:24 odoi <3598> zwhv <2222> dianohmata <1270> sunetou <4908> ina <2443> ekklinav <1578> ek <1537> tou <3588> adou <86> swyh <4982>

15:25 <0490> hnmla <01366> lwbg <05324> buyw <03068> hwhy <05255> xoy <01343> Myag <01004> tyb(15:25)

15:25 oikouv <3624> ubristwn <5197> kataspa kuriov <2962> esthrisen <4741> de <1161> orion <3725> chrav <5503>

15:26 <05278> Men <0561> yrma <02889> Myrhjw <07451> er <04284> twbsxm <03068> hwhy <08441> tbewt(15:26)

15:26 bdelugma <946> kuriw <2962> logismov <3053> adikov <94> agnwn <53> de <1161> rhseiv semnai <4586>

15:27 <02421> hyxy <04979> tntm <08130> anwvw <01215> eub <01214> euwb <01004> wtyb <05916> rke(15:27)

15:27 exollusin eauton <1438> o <3588> dwrolhmpthv o <3588> de <1161> miswn <3404> dwrwn <1435> lhmqeiv swzetai <4982> (15:27a) elehmosunaiv <1654> kai <2532> pistesin <4102> apokayairontai amartiai <266> tw <3588> de <1161> fobw <5401> kuriou <2962> ekklinei <1578> pav <3956> apo <575> kakou <2556>

15:28 <07451> twer <05042> eyby <07563> Myesr <06310> ypw <06030> twnel <01897> hghy <06662> qydu <03820> bl(15:28)

15:28 kardiai <2588> dikaiwn <1342> meletwsin <3191> pisteiv <4102> stoma <4750> de <1161> asebwn <765> apokrinetai kaka <2556> (15:28a) dektai <1184> para <3844> kuriw <2962> odoi <3598> anyrwpwn <444> dikaiwn <1342> dia <1223> de <1161> autwn <846> kai <2532> oi <3588> ecyroi <2190> filoi <5384> ginontai <1096>

15:29 <08085> emsy <06662> Myqydu <08605> tlptw <07563> Myesrm <03068> hwhy <07350> qwxr(15:29)

15:29 makran <3112> apecei <568> o <3588> yeov <2316> apo <575> asebwn <765> eucaiv <2171> de <1161> dikaiwn <1342> epakouei (15:29a) kreisswn <2908> oligh <3641> lhmqiv meta <3326> dikaiosunhv <1343> h <2228> polla <4183> genhmata meta <3326> adikiav <93> (15:29b) kardia <2588> androv <435> logizesyw <3049> dikaia <1342> ina <2443> upo <5259> tou <3588> yeou <2316> diorywyh ta <3588> diabhmata autou <846>

15:30 <06106> Mue <01878> Nsdt <02896> hbwj <08052> hewms <03820> bl <08055> xmvy <05869> Mynye <03974> rwam(15:30)

15:30 yewrwn <2334> ofyalmov <3788> kala <2570> eufrainei <2165> kardian <2588> fhmh <5345> de <1161> agayh <18> piainei osta <3747>

15:31 <03885> Nylt <02450> Mymkx <07130> brqb <02416> Myyx <08433> txkwt <08085> tems <0241> Nza(15:31)

15:31

15:32 <03820> bl <07069> hnwq <08433> txkwt <08085> emwsw <05315> wspn <03988> oawm <04148> rowm <06544> erwp(15:32)

15:32 ov <3739> apwyeitai paideian <3809> misei <3404> eauton <1438> o <3588> de <1161> thrwn <5083> elegcouv <1650> agapa <25> quchn <5590> autou <846>

15:33 <06038> hwne <03519> dwbk <06440> ynplw <02451> hmkx <04148> rowm <03068> hwhy <03374> tary(15:33)

15:33 fobov <5401> yeou <2316> paideia <3809> kai <2532> sofia <4678> kai <2532> arch <746> doxhv <1391> apokriyhsetai auth <846>

16:1 <03956> Nwsl <04617> hnem <03068> hwhymw <03820> bl <04633> ykrem <0120> Mdal(16:1)

16:1

16:2 <03069> hwhy <07307> twxwr <08505> Nktw <05869> wynyeb <02134> Kz <0376> sya <01870> ykrd <03605> lk(16:2)

16:2 panta <3956> ta <3588> erga <2041> tou <3588> tapeinou <5011> fanera <5318> para <3844> tw <3588> yew <2316> oi <3588> de <1161> asebeiv <765> en <1722> hmera <2250> kakh <2556> olountai

16:3 <04284> Kytbsxm <03559> wnkyw <04639> Kyvem <03068> hwhy <0413> la <01556> lg(16:3)

16:3

16:4 <07451> her <03117> Mwyl <07563> esr <01571> Mgw <04617> whneml <03068> hwhy <06466> lep <03605> lk(16:4)

16:4

16:5 <05352> hqny <03808> al <03027> dyl <03027> dy <03820> bl <01362> hbg <03605> lk <03068> hwhy <08441> tbewt(16:5)

16:5 akayartov <169> para <3844> yew <2316> pav <3956> uqhlokardiov ceiri <5495> de <1161> ceirav <5495> embalwn <1685> adikwv <94> ouk <3364> aywwyhsetai

16:6 <07451> erm <05493> rwo <03068> hwhy <03374> tarybw <05771> Nwe <03722> rpky <0571> tmaw <02617> doxb(16:6)

16:6

16:7 <0854> wta <07999> Mlsy <0341> wybywa <01571> Mg <0376> sya <01870> ykrd <03068> hwhy <07521> twurb(16:7)

16:7 arch <746> odou <3598> agayhv <18> to <3588> poiein <4160> ta <3588> dikaia <1342> dekta <1184> de <1161> para <3844> yew <2316> mallon <3123> h <2228> yuein <2380> yusiav <2378>

16:8 <04941> jpsm <03808> alb <08393> twawbt <07230> brm <06666> hqdub <04592> jem <02896> bwj(16:8)

16:8 o <3588> zhtwn <2212> ton <3588> kurion <2962> eurhsei <2147> gnwsin <1108> meta <3326> dikaiosunhv <1343> oi <3588> de <1161> orywv <3717> zhtountev <2212> auton <846> eurhsousin <2147> eirhnhn <1515>

16:9 <06806> wdeu <03559> Nyky <03068> hwhyw <01870> wkrd <02803> bsxy <0120> Mda <03820> bl(16:9)

16:9 panta <3956> ta <3588> erga <2041> tou <3588> kuriou <2962> meta <3326> dikaiosunhv <1343> fulassetai <5442> de <1161> o <3588> asebhv <765> eiv <1519> hmeran <2250> kakhn <2556>

16:10 <06310> wyp <04603> lemy <03808> al <04941> jpsmb <04428> Klm <08193> ytpv <05921> le <07081> Moq(16:10)

16:10 manteion epi <1909> ceilesin <5491> basilewv <935> en <1722> de <1161> krisei <2920> ou <3364> mh <3165> planhyh <4105> to <3588> stoma <4750> autou <846>

16:11 <03599> oyk <068> ynba <03605> lk <04639> whvem <03068> hwhyl <04941> jpsm <03976> ynzamw <06425> olp(16:11)

16:11 roph zugou <2218> dikaiosunh <1343> para <3844> kuriw <2962> ta <3588> de <1161> erga <2041> autou <846> staymia dikaia <1342>

16:12 <03678> aok <03559> Nwky <06666> hqdub <03588> yk <07562> esr <06213> twve <04428> Myklm <08441> tbewt(16:12)

16:12 bdelugma <946> basilei <935> o <3588> poiwn <4160> kaka <2556> meta <3326> gar <1063> dikaiosunhv <1343> etoimazetai <2090> yronov <2362> archv <746>

16:13 <0157> bhay <03477> Myrsy <01696> rbdw <06664> qdu <08193> ytpv <04428> Myklm <07522> Nwur(16:13)

16:13 dekta <1184> basilei <935> ceilh <5491> dikaia <1342> logouv <3056> de <1161> oryouv <3717> agapa <25>

16:14 <03722> hnrpky <02450> Mkx <0376> syaw <04194> twm <04397> ykalm <04428> Klm <02534> tmx(16:14)

16:14 yumov <2372> basilewv <935> aggelov <32> yanatou <2288> anhr <435> de <1161> sofov <4680> exilasetai auton <846>

16:15 <04456> swqlm <05645> bek <07522> wnwurw <02416> Myyx <04428> Klm <06440> ynp <0216> rwab(16:15)

16:15 en <1722> fwti <5457> zwhv <2222> uiov <5207> basilewv <935> oi <3588> de <1161> prosdektoi autw <846> wsper <3746> nefov <3509> oqimon <3797>

16:16 <03701> Pokm <0977> rxbn <0998> hnyb <07069> twnqw <02742> Uwrxm <02896> bwj <04100> hm <02451> hmkx <07069> hnq(16:16)

16:16 nossiai <3555> sofiav <4678> airetwterai crusiou <5553> nossiai <3555> de <1161> fronhsewv <5428> airetwterai uper <5228> argurion <694>

16:17 <01870> wkrd <05341> run <05315> wspn <08104> rms <07451> erm <05493> rwo <03477> Myrsy <04546> tlom(16:17)

16:17 triboi <5147> zwhv <2222> ekklinousin <1578> apo <575> kakwn <2556> mhkov <3372> de <1161> biou <979> odoi <3598> dikaiosunhv <1343> o <3588> decomenov <1209> paideian <3809> en <1722> agayoiv <18> estai <1510> o <3588> de <1161> fulasswn <5442> elegcouv <1650> sofisyhsetai <4679> ov <3739> fulassei <5442> tav <3588> eautou <1438> odouv <3598> threi <5083> thn <3588> eautou <1438> quchn <5590> agapwn <25> de <1161> zwhn <2222> autou <846> feisetai <5339> stomatov <4750> autou <846>

16:18 <07307> xwr <01363> hbg <03783> Nwlsk <06440> ynplw <01347> Nwag <07667> rbs <06440> ynpl(16:18)

16:18 pro <4253> suntribhv hgeitai <2233> ubriv <5196> pro <4253> de <1161> ptwmatov <4430> kakofrosunh

16:19 <01343> Myag <0854> ta <07998> lls <02505> qlxm <06041> *Mywne {Myyne} <0854> ta <07307> xwr <08217> lps <02896> bwj(16:19)

16:19 kreisswn <2908> prauyumov meta <3326> tapeinwsewv <5014> h <2228> ov <3739> diaireitai <1244> skula <4661> meta <3326> ubristwn <5197>

16:20 <0835> wyrsa <03068> hwhyb <0982> xjwbw <02896> bwj <04672> aumy <01697> rbd <05921> le <07919> lykvm(16:20)

16:20 sunetov <4908> en <1722> pragmasin <4229> eurethv agaywn <18> pepoiywv <3982> de <1161> epi <1909> yew <2316> makaristov

16:21 <03948> xql <03254> Pyoy <08193> Mytpv <04986> qtmw <0995> Nwbn <07121> arqy <03820> bl <02450> Mkxl(16:21)

16:21 touv <3588> sofouv <4680> kai <2532> sunetouv <4908> faulouv <5337> kalousin <2564> oi <3588> de <1161> glukeiv <1099> en <1722> logw <3056> pleiona <4183> akousontai <191>

16:22 <0200> tlwa <0191> Mylwa <04148> rowmw <01167> wyleb <07922> lkv <02416> Myyx <04726> rwqm(16:22)

16:22 phgh <4077> zwhv <2222> ennoia <1771> toiv <3588> kekthmenoiv <2932> paideia <3809> de <1161> afronwn <878> kakh <2556>

16:23 <03948> xql <03254> Pyoy <08193> wytpv <05921> lew <06310> whyp <07919> lykvy <02450> Mkx <03820> bl(16:23)

16:23 kardia <2588> sofou <4680> nohsei <3539> ta <3588> apo <575> tou <3588> idiou <2398> stomatov <4750> epi <1909> de <1161> ceilesin <5491> foresei <5409> epignwmosunhn

16:24 <06106> Muel <04832> aprmw <05315> spnl <04966> qwtm <05278> Men <0561> yrma <01706> sbd <06688> Pwu(16:24)

16:24 khria <2781> melitov <3192> logoi <3056> kaloi <2570> glukasma de <1161> autwn <846> iasiv <2392> quchv <5590>

16:25 <04194> twm <01870> ykrd <0319> htyrxaw <0376> sya <06440> ynpl <03477> rsy <01870> Krd <03426> sy(16:25)

16:25 eisin <1510> odoi <3598> dokousai <1380> einai <1510> oryai <3717> andri <435> ta <3588> mentoi <3305> teleutaia autwn <846> blepei <991> eiv <1519> puymena adou <86>

16:26 <06310> whyp <05921> wyle <0404> Pka <03588> yk <0> wl <05998> hlme <06001> lme <05315> spn(16:26)

16:26 anhr <435> en <1722> ponoiv <4192> ponei eautw <1438> kai <2532> ekbiazetai eautou <1438> thn <3588> apwleian <684> o <3588> mentoi <3305> skoliov <4646> epi <1909> tw <3588> eautou <1438> stomati <4750> forei <5409> thn <3588> apwleian <684>

16:27 <06867> tbru <0784> sak <08193> *wtpv {wytpv} <05921> lew <07451> her <03738> hrk <01100> leylb <0376> sya(16:27)

16:27 anhr <435> afrwn <878> orussei <3736> eautw <1438> kaka <2556> epi <1909> de <1161> twn <3588> eautou <1438> ceilewn <5491> yhsaurizei <2343> pur <4442>

16:28 <0441> Pwla <06504> dyrpm <05372> Ngrnw <04066> Nwdm <07971> xlsy <08419> twkpht <0376> sya(16:28)

16:28 anhr <435> skoliov <4646> diapempetai kaka <2556> kai <2532> lampthra dolou <1388> purseuei kakoiv <2556> kai <2532> diacwrizei filouv <5384>

16:29 <02896> bwj <03808> al <01870> Krdb <01980> wkylwhw <07453> wher <06601> htpy <02555> omx <0376> sya(16:29)

16:29 anhr <435> paranomov apopeiratai filwn <5384> kai <2532> apagei <520> autouv <846> odouv <3598> ouk <3364> agayav <18>

16:30 <07451> her <03615> hlk <08193> wytpv <07169> Urq <08419> twkpht <02803> bsxl <05869> wynye <06095> hue(16:30)

16:30 sthrizwn <4741> ofyalmouv <3788> autou <846> logizetai <3049> diestrammena <1294> orizei <3724> de <1161> toiv <3588> ceilesin <5491> autou <846> panta <3956> ta <3588> kaka <2556> outov <3778> kaminov <2575> estin <1510> kakiav <2549>

16:31 <04672> aumt <06666> hqdu <01870> Krdb <07872> hbyv <08597> trapt <05850> trje(16:31)

16:31 stefanov <4735> kauchsewv <2746> ghrav <1094> en <1722> de <1161> odoiv <3598> dikaiosunhv <1343> eurisketai <2147>

16:32 <05892> rye <03920> dklm <07307> wxwrb <04910> lsmw <01368> rwbgm <0639> Mypa <0750> Kra <02896> bwj(16:32)

16:32 kreisswn <2908> anhr <435> makroyumov <3116> iscurou <2478> o <3588> de <1161> kratwn <2902> orghv <3709> kreisswn <2908> katalambanomenou <2638> polin <4172>

16:33 <04941> wjpsm <03605> lk <03068> hwhymw <01486> lrwgh <0853> ta <02904> ljwy <02436> qyxb(16:33)

16:33 eiv <1519> kolpouv <2859> epercetai panta <3956> toiv <3588> adikoiv <94> para <3844> de <1161> kuriou <2962> panta <3956> ta <3588> dikaia <1342>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.14 detik
dipersembahkan oleh YLSA