TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

2 Tawarikh 10:1--11:19

Konteks
Pecahnya kerajaan itu
10:1 1 Kemudian Rehabeam pergi ke Sikhem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikhem untuk menobatkan dia menjadi raja. 10:2 Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam a  bin Nebat--ia ada di Mesir, sebab ia melarikan b  diri ke sana dari hadapan raja Salomo--maka kembalilah ia dari Mesir. 10:3 Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan seluruh orang Israel c  dan berkata kepada Rehabeam: 10:4 "Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, d  maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu." 10:5 Tetapi ia menjawab mereka: "Datanglah kembali kepadaku lusa." Lalu pergilah rakyat itu. 10:6 Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua e  yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo, ayahnya, katanya: "Apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu?" 10:7 Mereka berkata kepadanya: "Jika engkau mau berlaku ramah terhadap rakyat itu, mau menyenangkan mereka dan mengatakan kata-kata yang baik f  kepada mereka, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu." 10:8 Tetapi ia mengabaikan g  nasihat yang diberikan para tua-tua h  itu, lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya, 10:9 katanya kepada mereka: "Apakah nasihatmu, supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku: Ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu?" 10:10 Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata: "Beginilah harus kaukatakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu: Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini, berilah keringanan kepada kami--beginilah harus kaukatakan kepada mereka: Kelingkingku lebih besar dari pada pinggang ayahku! 10:11 Maka sekarang, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." 10:12 Lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam, seperti yang dikatakan raja: "Kembalilah kepadaku lusa." 10:13 Raja Rehabeam menjawab mereka dengan keras; ia telah mengabaikan nasihat para tua-tua; 10:14 ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda: "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya; ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." 10:15 Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat, sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Allah, i  supaya TUHAN menepati firman yang diucapkan-Nya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, j  kepada Yerobeam bin Nebat. 10:16 Setelah seluruh Israel k  melihat, bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja: "Bagian apakah kita dapat dari pada Daud? l  Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu! Masing-masing ke kemahmu, hai orang Israel! Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud!" Maka pergilah seluruh orang Israel ke kemahnya, 10:17 sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. 10:18 Kemudian raja Rehabeam mengutus Hadoram m  yang menjadi kepala rodi, tetapi orang-orang Israel melontari dia dengan batu, sehingga mati, bahkan raja Rehabeam hampir-hampir tidak dapat menaiki keretanya untuk melarikan diri ke Yerusalem. 10:19 Demikianlah mulanya orang Israel memberontak terhadap keluarga Daud sampai hari ini. 11:1 Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, n  ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, seratus delapan puluh ribu teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. 11:2 Tetapi datanglah firman TUHAN kepada Semaya, o  abdi Allah, demikian: 11:3 "Katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian: 11:4 Beginilah firman TUHAN: Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. p  Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab Akulah yang menyebabkan hal ini terjadi 2 ." Maka mereka mendengarkan firman TUHAN dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam.
Raja Rehabeam -- Pengokohan kerajaan; keluarga raja
11:5 Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda. 11:6 Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa, 11:7 Bet-Zur, Sokho, Adulam, 11:8 Gat, Mares, Zif, 11:9 Adoraim, Lakhis, Azeka, 11:10 Zora, Ayalon dan Hebron, yang terletak di Yehuda dan di Benyamin, sebagai kota-kota q  berkubu. 11:11 Ia memperkokoh kota-kota kubu itu dan menempatkan di situ kepala-kepala pasukan dengan persediaan makanan, minyak dan anggur; 11:12 perisai dan tombakpun disediakan di tiap-tiap kota. Ia membuat kota-kota itu amat kokoh. Demikianlah Yehuda dan Benyamin menjadi daerah kekuasaannya. 11:13 Para imam dan orang Lewi r  di seluruh Israel datang menggabungkan diri dengan dia dari daerah-daerah kediaman mereka. 11:14 Sebab orang Lewi meninggalkan tanah penggembalaan dan milik s  mereka, lalu pergi ke Yehuda dan Yerusalem, oleh karena Yerobeam dan anak-anaknya melarang mereka memegang jabatan imam TUHAN, 11:15 dan mengangkat t  bagi dirinya imam-imam u  untuk bukit-bukit pengorbanan untuk jin-jin v  dan untuk anak-anak lembu w  jantan yang dibuatnya. 11:16 Dari segenap suku Israel x  orang datang ke Yerusalem mengikuti orang-orang Lewi itu, yakni orang yang telah membulatkan hatinya untuk mencari TUHAN 4  Allah Israel; dan mereka datang untuk mempersembahkan korban kepada TUHAN, Allah nenek moyang mereka. 11:17 Demikianlah mereka memperkokoh y  kerajaan Yehuda dan memperkuat pemerintahan Rehabeam bin Salomo selama tiga tahun, karena selama tiga tahun mereka hidup mengikuti jejak Daud dan Salomo. 11:18 Rehabeam mengambil Mahalat, anak Yerimot bin Daud dan Abihail binti Elhiab bin Isai, menjadi isterinya, 11:19 yang melahirkan baginya anak-anak lelaki ini: Yeush, Semarya dan Zaham.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:1]  1 Full Life : PECAHNYA KERAJAAN ITU.

Nas : 2Taw 10:1

Pasal ini menandakan saat ketika kerajaan Israel terbelah dua menjadi dua kerajaan (ayat 2Taw 10:15-19;

lihat cat. --> 1Raj 12:20;

lihat cat. --> 1Raj 12:24).

[atau ref. 1Raj 12:20,24]

Kerajaan utara disebut Israel, kerajaan selatan Yehuda. Aliran utama sejarah Ibrani sepanjang kitab ini selalu dipandang sebagai kerajaan selatan Yehuda. Penulis sedikit sekali membahas kerajaan utara, tetapi memusatkan perhatian kepada kerajaan selatan karena tiga alasan:

 1. (1) Rakyat Yehuda merupakan sebagian besar orang Yahudi pasca-pembuangan yang kembali ke Palestina dan untuknya Tawarikh ditulis;
 2. (2) Yehuda tetap merupakan pusat penyembahan Tuhan Allah; dan
 3. (3) raja-raja Yehuda menjadi keturunan Daud dan dengan demikian bagian dari janji perjanjian.

[11:4]  2 Full Life : AKULAH YANG MENYEBABKAN HAL INI TERJADI.

Nas : 2Taw 11:4

Allahlah yang memecahkan Israel sebagai usaha mempertahankan kesetiaan Yehuda kepada-Nya dan memisahkan Yehuda dari bertambahnya pencemaran rohani yang terjadi di suku lainnya. Kadang-kadang Allah menyebabkan perpecahan supaya memelihara dan melindungi kebenaran-Nya yang dinyatakan, standar-standar-Nya yang benar dan umat beriman yang ingin tetap setia kepada-Nya

(lihat cat. --> 1Raj 12:24;

lihat cat. --> Mat 10:34;

lihat cat. --> Ef 4:3;

lihat cat. --> Ef 4:5;

lihat cat. --> Ef 4:13;

lihat cat. --> Ef 4:15;).

[atau ref. 1Raj 12:24; Mat 10:34; Ef 4:3,5,13,15]

[11:14]  3 Full Life : YEROBEAM ... MENGANGKAT BAGI DIRINYA IMAM-IMAM.

Nas : 2Taw 11:14-15

Lihat cat. --> 1Raj 12:28.

[atau ref. 1Raj 12:28]

[11:16]  4 Full Life : MEMBULATKAN HATINYA UNTUK MENCARI TUHAN.

Nas : 2Taw 11:16

Yerobeam dan kerajaan utara meninggalkan penyembahan kepada Tuhan sebagaimana dinyatakan dalam Firman dan perjanjian-Nya lalu menggantikannya dengan penyembahan berhala

(lihat cat. --> 1Raj 12:28).

[atau ref. 1Raj 12:28]

 1. 1) Karena alasan ini semua pihak yang ingin tetap setia kepada Allah meninggalkan rumah mereka, memisahkan diri dari kerajaan utara dan bergabung dengan kerajaan selatan (ayat 2Taw 11:14,17). Tantangan untuk tetap setia kepada Allah di tengah-tengah kemurtadan atau kemerosotan moral sering kali dihadapi umat Allah sepanjang sejarah penebusan

  (lihat cat. --> Wahy 2:7).

  [atau ref. Wahy 2:7]

 2. 2) Kesetiaan dan komitmen kepada Allah dan Firman-Nya adakalanya berarti harus memisahkan diri dari gereja dan bergabung atau membentuk gereja lainnya yang setia kepada penyataan Allah yang asli dan mendasar di dalam Kristus

  (lihat cat. --> Mat 21:43

  [atau ref. Mat 21:43]

  mengenai ajaran Yesus Kristus bahwa kerajaan Allah akan diambil dari orang yang tidak beriman dan diberikan kepada mereka yang menanggapi Injil;

  lihat cat. --> Ef 4:13;

  [atau ref. Ef 4:13]

  lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA