TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 15:1--16:23

15:1 <06440> wynpl <07323> Myur <0376> sya <02572> Mysmxw <05483> Myoow <04818> hbkrm <053> Mwlsba <0> wl <06213> veyw <03651> Nk <0310> yrxam <01961> yhyw(15:1)

15:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> epoihsen <4160> eautw <1438> abessalwm armata <716> kai <2532> ippouv <2462> kai <2532> penthkonta <4004> andrav <435> paratrecein emprosyen <1715> autou <846>

15:2 <05650> Kdbe <03478> larvy <07626> yjbs <0259> dxam <0559> rmayw <0859> hta <05892> rye <02088> hzm <0335> ya <0559> rmayw <0413> wyla <053> Mwlsba <07121> arqyw <04941> jpsml <04428> Klmh <0413> la <0935> awbl <07379> byr <0> wl <01961> hyhy <0834> rsa <0376> syah <03605> lk <01961> yhyw <08179> resh <01870> Krd <03027> dy <05921> le <05975> dmew <053> Mwlsba <07925> Mykshw(15:2)

15:2 kai <2532> wryrisen <3719> abessalwm kai <2532> esth <2476> ana <303> ceira <5495> thv <3588> odou <3598> thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> egeneto <1096> pav <3956> anhr <435> w <3739> egeneto <1096> krisiv <2920> hlyen <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> krisin <2920> kai <2532> ebohsen <994> prov <4314> auton <846> abessalwm kai <2532> elegen <3004> autw <846> ek <1537> poiav <4169> polewv <4172> su <4771> ei <1510> kai <2532> eipen o <3588> anhr <435> ek <1537> miav <1519> fulwn <5443> israhl <2474> o <3588> doulov <1401> sou <4771>

15:3 <04428> Klmh <0853> tam <0> Kl <0369> Nya <08085> emsw <05228> Myxknw <02896> Mybwj <01697> Krbd <07200> har <053> Mwlsba <0413> wyla <0559> rmayw(15:3)

15:3 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> abessalwm idou <2400> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> agayoi <18> kai <2532> eukoloi kai <2532> akouwn <191> ouk <3364> estin <1510> soi <4771> para <3844> tou <3588> basilewv <935>

15:4 <06663> wytqduhw <04941> jpsmw <07379> byr <0> wl <01961> hyhy <0834> rsa <0376> sya <03605> lk <0935> awby <05921> ylew <0776> Urab <08199> jps <07760> ynmvy <04310> ym <053> Mwlsba <0559> rmayw(15:4)

15:4 kai <2532> eipen abessalwm tiv <5100> me <1473> katasthsei <2525> krithn <2923> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> ep <1909> eme <1473> eleusetai <2064> pav <3956> anhr <435> w <3739> ean <1437> h <1510> antilogia <485> kai <2532> krisiv <2920> kai <2532> dikaiwsw <1344> auton <846>

15:5 <0> wl <05401> qsnw <0> wl <02388> qyzxhw <03027> wdy <0853> ta <07971> xlsw <0> wl <07812> twxtshl <0376> sya <07126> brqb <01961> hyhw(15:5)

15:5 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> eggizein <1448> andra <435> tou <3588> proskunhsai <4352> autw <846> kai <2532> exeteinen <1614> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> epelambaneto autou <846> kai <2532> katefilhsen <2705> auton <846>

15:6 P <03478> larvy <0376> ysna <03820> bl <0853> ta <053> Mwlsba <01589> bngyw <04428> Klmh <0413> la <04941> jpsml <0935> waby <0834> rsa <03478> larvy <03605> lkl <02088> hzh <01697> rbdk <053> Mwlsba <06213> veyw(15:6)

15:6 kai <2532> epoihsen <4160> abessalwm kata <2596> to <3588> rhma <4487> touto <3778> panti <3956> israhl <2474> toiv <3588> paraginomenoiv <3854> eiv <1519> krisin <2920> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> idiopoieito abessalwm thn <3588> kardian <2588> andrwn <435> israhl <2474>

15:7 <02275> Nwrbxb <03068> hwhyl <05087> ytrdn <0834> rsa <05088> yrdn <0853> ta <07999> Mlsaw <04994> an <01980> hkla <04428> Klmh <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw <08141> hns <0705> Myebra <07093> Uqm <01961> yhyw(15:7)

15:7 kai <2532> egeneto <1096> apo <575> telouv <5056> tessarakonta <5062> etwn <2094> kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> ton <3588> patera <3962> autou <846> poreusomai <4198> dh <1161> kai <2532> apoteisw <661> tav <3588> eucav <2171> mou <1473> av <3739> huxamhn <2172> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> cebrwn

15:8 <03068> hwhy <0853> ta <05647> ytdbew <03389> Mlswry <03068> hwhy <07725> ynbysy <07725> *bwsy {bysy} <0518> Ma <0559> rmal <0758> Mrab <01650> rwsgb <03427> ytbsb <05650> Kdbe <05087> rdn <05088> rdn <03588> yk(15:8)

15:8 oti <3754> euchn <2171> huxato <2172> o <3588> doulov <1401> sou <4771> en <1722> tw <3588> oikein <3611> me <1473> en <1722> gedsour en <1722> suria <4947> legwn <3004> ean <1437> epistrefwn <1994> epistreqh <1994> me <1473> kuriov <2962> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> latreusw <3000> tw <3588> kuriw <2962>

15:9 P <02275> hnwrbx <01980> Klyw <06965> Mqyw <07965> Mwlsb <01980> Kl <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw(15:9)

15:9 kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> badize eiv <1519> eirhnhn <1515> kai <2532> anastav <450> eporeuyh <4198> eiv <1519> cebrwn

15:10 <02275> Nwrbxb <053> Mwlsba <04427> Klm <0559> Mtrmaw <07782> rpsh <06963> lwq <0853> ta <08085> Mkemsk <0559> rmal <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkb <07270> Mylgrm <053> Mwlsba <07971> xlsyw(15:10)

15:10 kai <2532> apesteilen <649> abessalwm kataskopouv <2685> en <1722> pasaiv <3956> fulaiv <5443> israhl <2474> legwn <3004> en <1722> tw <3588> akousai <191> umav <4771> thn <3588> fwnhn <5456> thv <3588> keratinhv kai <2532> ereite bebasileuken <936> basileuv <935> abessalwm en <1722> cebrwn

15:11 <01697> rbd <03605> lk <03045> wedy <03808> alw <08537> Mmtl <01980> Myklhw <07121> Myarq <03389> Mlswrym <0376> sya <03967> Mytam <01980> wklh <053> Mwlsba <0854> taw(15:11)

15:11 kai <2532> meta <3326> abessalwm eporeuyhsan <4198> diakosioi <1250> andrev <435> ex <1537> ierousalhm <2419> klhtoi <2822> kai <2532> poreuomenoi <4198> th <3588> aplothti <572> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> egnwsan <1097> pan <3956> rhma <4487>

15:12 <053> Mwlsba <0854> ta <07227> brw <01980> Klwh <05971> Mehw <0533> Uma <07195> rsqh <01961> yhyw <02077> Myxbzh <0853> ta <02076> wxbzb <01542> hlgm <05892> wryem <01732> dwd <03289> Uewy <01526> ynlygh <0302> lptyxa <0853> ta <053> Mwlsba <07971> xlsyw(15:12)

15:12 kai <2532> apesteilen <649> abessalwm kai <2532> ekalesen <2564> ton <3588> acitofel ton <3588> gelmwnaion ton <3588> sumboulon <4825> dauid ek <1537> thv <3588> polewv <4172> autou <846> ek <1537> gwla en <1722> tw <3588> yusiazein auton <846> kai <2532> egeneto <1096> sustremma iscuron <2478> kai <2532> o <3588> laov <2992> poreuomenov <4198> kai <2532> poluv <4183> meta <3326> abessalwm

15:13 <053> Mwlsba <0310> yrxa <03478> larvy <0376> sya <03820> bl <01961> hyh <0559> rmal <01732> dwd <0413> la <05046> dygmh <0935> abyw(15:13)

15:13 kai <2532> paregeneto <3854> o <3588> apaggellwn prov <4314> dauid legwn <3004> egenhyh <1096> h <3588> kardia <2588> andrwn <435> israhl <2474> opisw <3694> abessalwm

15:14 <02719> brx <06310> ypl <05892> ryeh <05221> hkhw <07451> herh <0853> ta <05921> wnyle <05080> xydhw <05381> wngvhw <04116> rhmy <06435> Np <01980> tkll <04116> wrhm <053> Mwlsba <06440> ynpm <06413> hjylp <0> wnl <01961> hyht <03808> al <03588> yk <01272> hxrbnw <06965> wmwq <03389> Mlswryb <0854> wta <0834> rsa <05650> wydbe <03605> lkl <01732> dwd <0559> rmayw(15:14)

15:14 kai <2532> eipen dauid pasin <3956> toiv <3588> paisin <3816> autou <846> toiv <3588> met <3326> autou <846> toiv <3588> en <1722> ierousalhm <2419> anasthte <450> kai <2532> fugwmen <5343> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> hmin <1473> swthria <4991> apo <575> proswpou <4383> abessalwm tacunate tou <3588> poreuyhnai <4198> ina <2443> mh <3165> tacunh kai <2532> katalabh <2638> hmav <1473> kai <2532> exwsh <1856> ef <1909> hmav <1473> thn <3588> kakian <2549> kai <2532> pataxh <3960> thn <3588> polin <4172> stomati <4750> macairhv <3162>

15:15 <05650> Kydbe <02009> hnh <04428> Klmh <0113> ynda <0977> rxby <0834> rsa <03605> lkk <04428> Klmh <0413> la <04428> Klmh <05650> ydbe <0559> wrmayw(15:15)

15:15 kai <2532> eipon oi <3588> paidev <3816> tou <3588> basilewv <935> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kata <2596> panta <3956> osa <3745> aireitai o <3588> kuriov <2962> hmwn <1473> o <3588> basileuv <935> idou <3708> oi <3588> paidev <3816> sou <4771>

15:16 <01004> tybh <08104> rmsl <06370> Mysglp <0802> Mysn <06235> rve <0853> ta <04428> Klmh <05800> bzeyw <07272> wylgrb <01004> wtyb <03605> lkw <04428> Klmh <03318> auyw(15:16)

15:16 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> basileuv <935> kai <2532> pav <3956> o <3588> oikov <3624> autou <846> toiv <3588> posin <4228> autwn <846> kai <2532> afhken o <3588> basileuv <935> deka <1176> gunaikav <1135> twn <3588> pallakwn autou <846> fulassein <5442> ton <3588> oikon <3624>

15:17 <01023> qxrmh <0> tyb <05975> wdmeyw <07272> wylgrb <05971> Meh <03605> lkw <04428> Klmh <03318> auyw(15:17)

15:17 kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> basileuv <935> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> autou <846> pezh kai <2532> esthsan <2476> en <1722> oikw <3624> tw <3588> makran <3117>

15:18 <04428> Klmh <06440> ynp <05921> le <05674> Myrbe <01661> tgm <07272> wlgrb <0935> wab <0834> rsa <0376> sya <03967> twam <08337> ss <01663> Mytgh <03605> lkw <06432> ytlph <03605> lkw <03774> ytrkh <03605> lkw <03027> wdy <05921> le <05674> Myrbe <05650> wydbe <03605> lkw(15:18)

15:18 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> autou <846> ana <303> ceira <5495> autou <846> parhgon kai <2532> pav <3956> o <3588> cetti kai <2532> pav <3956> o <3588> feletyi kai <2532> esthsan <2476> epi <1909> thv <3588> elaiav <1636> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> pareporeueto <3899> ecomenov <2192> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> peri <4012> auton <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> adroi kai <2532> pantev <3956> oi <3588> machtai exakosioi <1812> andrev <435> kai <2532> parhsan <3918> epi <1909> ceira <5495> autou <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> cereyyi kai <2532> pav <3956> o <3588> feleyyi kai <2532> pantev <3956> oi <3588> geyyaioi exakosioi <1812> andrev <435> oi <3588> elyontev <2064> toiv <3588> posin <4228> autwn <846> ek <1537> gey poreuomenoi <4198> epi <1909> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935>

15:19 <04725> Kmwqml <0859> hta <01540> hlg <01571> Mgw <0859> hta <05237> yrkn <03588> yk <04428> Klmh <05973> Me <03427> bsw <07725> bws <0854> wnta <0859> hta <01571> Mg <01980> Klt <04100> hml <01663> ytgh <0863> yta <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(15:19)

15:19 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> eyyi ton <3588> geyyaion ina <2443> ti <5100> poreuh <4198> kai <2532> su <4771> mey <3326> hmwn <1473> epistrefe <1994> kai <2532> oikei <3611> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> oti <3754> xenov <3581> ei <1510> su <4771> kai <2532> oti <3754> metwkhkav su <4771> ek <1537> tou <3588> topou <5117> sou <4771>

15:20 <0571> tmaw <02617> dox <05973> Kme <0251> Kyxa <0853> ta <07725> bshw <07725> bws <01980> Klwh <0589> yna <0834> rsa <05921> le <01980> Klwh <0589> ynaw <01980> tkll <05973> wnme <05128> *Keyna {Kewna} <03117> Mwyhw <0935> Kawb <08543> lwmt(15:20)

15:20 ei <1487> ecyev paragegonav <3854> kai <2532> shmeron <4594> kinhsw <2795> se <4771> mey <3326> hmwn <1473> kai <2532> ge <1065> metanasthseiv ton <3588> topon <5117> sou <4771> ecyev h <3588> exeleusiv sou <4771> kai <2532> shmeron <4594> metakinhsw <3334> se <4771> mey <3326> hmwn <1473> tou <3588> poreuyhnai <4198> kai <2532> egw <1473> poreusomai <4198> ou <3739> an <302> egw <1473> poreuyw <4198> epistrefou <1994> kai <2532> epistreqon <1994> touv <3588> adelfouv <80> sou <4771> meta <3326> sou <4771> kai <2532> kuriov <2962> poihsei <4160> meta <3326> sou <4771> eleov <1656> kai <2532> alhyeian <225>

15:21 <05650> Kdbe <01961> hyhy <08033> Ms <03588> yk <02416> Myyxl <0518> Ma <04194> twml <0518> Ma <04428> Klmh <0113> ynda <08033> Ms <01961> hyhy <0834> rsa <04725> Mwqmb <0518> Ma <03588> yk <04428> Klmh <0113> ynda <02416> yxw <03068> hwhy <02416> yx <0559> rmayw <04428> Klmh <0853> ta <0863> yta <06030> Neyw(15:21)

15:21 kai <2532> apekriyh eyyi tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen zh <2198> kuriov <2962> kai <2532> zh <2198> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ou <3739> ean <1437> h <1510> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> kai <2532> ean <1437> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> ean <1437> eiv <1519> zwhn <2222> oti <3754> ekei <1563> estai <1510> o <3588> doulov <1401> sou <4771>

15:22 <0854> wta <0834> rsa <02945> Pjh <03605> lkw <0376> wysna <03605> lkw <01663> ytgh <0863> yta <05674> rbeyw <05674> rbew <01980> Kl <0863> yta <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(15:22)

15:22 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> eyyi deuro <1204> kai <2532> diabaine <1224> met <3326> emou <1473> kai <2532> parhlyen <3928> eyyi o <3588> geyyaiov kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> autou <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> oclov <3793> o <3588> met <3326> autou <846>

15:23 <04057> rbdmh <0853> ta <01870> Krd <06440> ynp <05921> le <05674> Myrbe <05971> Meh <03605> lkw <06939> Nwrdq <05158> lxnb <05674> rbe <04428> Klmhw <05674> Myrbe <05971> Meh <03605> lkw <01419> lwdg <06963> lwq <01058> Mykwb <0776> Urah <03605> lkw(15:23)

15:23 kai <2532> pasa <3956> h <3588> gh <1065> eklaien <2799> fwnh <5456> megalh <3173> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> pareporeuonto <3899> en <1722> tw <3588> ceimarrw kedrwn <2748> kai <2532> o <3588> basileuv <935> diebh <1224> ton <3588> ceimarroun kedrwn <2748> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> kai <2532> o <3588> basileuv <935> pareporeuonto <3899> epi <1909> proswpon <4383> odou <3598> thn <3588> erhmon <2048>

15:24 <05892> ryeh <04480> Nm <05674> rwbel <05971> Meh <03605> lk <08552> Mt <05704> de <054> rtyba <05927> leyw <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <03332> wquyw <0430> Myhlah <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <05375> Myavn <0854> wta <03881> Mywlh <03605> lkw <06659> qwdu <01571> Mg <02009> hnhw(15:24)

15:24 kai <2532> idou <3708> kai <2532> ge <1065> sadwk <4524> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> leuitai met <3326> autou <846> airontev <142> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> apo <575> baiyar kai <2532> esthsan <2476> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> anebh <305> abiayar <8> ewv <2193> epausato <3973> pav <3956> o <3588> laov <2992> parelyein <3928> ek <1537> thv <3588> polewv <4172>

15:25 <05116> whwn <0853> taw <0853> wta <07200> ynarhw <07725> ynbshw <03068> hwhy <05869> ynyeb <02580> Nx <04672> auma <0518> Ma <05892> ryeh <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <07725> bsh <06659> qwdul <04428> Klmh <0559> rmayw(15:25)

15:25 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> sadwk <4524> apostreqon <654> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> ean <1437> eurw <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kai <2532> epistreqei <1994> me <1473> kai <2532> deixei <1166> moi <1473> authn <846> kai <2532> thn <3588> euprepeian <2143> authv <846>

15:26 o <05869> wynyeb <02896> bwj <0834> rsak <0> yl <06213> hvey <02005> ynnh <0> Kb <02654> ytupx <03808> al <0559> rmay <03541> hk <0518> Maw(15:26)

15:26 kai <2532> ean <1437> eiph outwv <3778> ouk <3364> hyelhka en <1722> soi <4771> idou <3708> egw <1473> eimi <1510> poieitw <4160> moi <1473> kata <2596> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846>

15:27 <0854> Mkta <01121> Mkynb <08147> yns <054> rtyba <01121> Nb <03083> Ntnwhyw <01121> Knb <0290> Uemyxaw <07965> Mwlsb <05892> ryeh <07725> hbs <0859> hta <07200> hawrh <03548> Nhkh <06659> qwdu <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(15:27)

15:27 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> sadwk <4524> tw <3588> ierei <2409> idete <3708> su <4771> epistrefeiv <1994> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> en <1722> eirhnh <1515> kai <2532> acimaav o <3588> uiov <5207> sou <4771> kai <2532> iwnayan o <3588> uiov <5207> abiayar <8> oi <3588> duo <1417> uioi <5207> umwn <4771> mey <3326> umwn <4771>

15:28 <0> yl <05046> dyghl <05973> Mkmem <01697> rbd <0935> awb <05704> de <04057> rbdmh <05679> *twbreb {twrbeb} <04102> hmhmtm <0595> ykna <07200> war(15:28)

15:28 idete <3708> egw <1473> eimi <1510> strateuomai en <1722> arabwy thv <3588> erhmou <2048> ewv <2193> tou <3588> elyein <2064> rhma <4487> par <3844> umwn <4771> tou <3588> apaggeilai moi <1473>

15:29 <08033> Ms <03427> wbsyw <03389> Mlswry <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <054> rtybaw <06659> qwdu <07725> bsyw(15:29)

15:29 kai <2532> apestreqen <654> sadwk <4524> kai <2532> abiayar <8> thn <3588> kibwton <2787> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> ekayisen <2523> ekei <1563>

15:30 <01058> hkbw <05927> hle <05927> wlew <07218> wsar <0376> sya <02645> wpx <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <03182> Pxy <01980> Klh <01931> awhw <02645> ywpx <0> wl <07218> sarw <01058> hkwbw <05927> hle <02132> Mytyzh <04608> hlemb <05927> hle <01732> dwdw(15:30)

15:30 kai <2532> dauid anebainen <305> en <1722> th <3588> anabasei twn <3588> elaiwn <1636> anabainwn <305> kai <2532> klaiwn <2799> kai <2532> thn <3588> kefalhn <2776> epikekalummenov <1943> kai <2532> autov <846> eporeueto <4198> anupodetov kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> epekaluqen <1943> anhr <435> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> anebainon <305> anabainontev <305> kai <2532> klaiontev <2799>

15:31 <03068> hwhy <0302> lptyxa <06098> tue <0853> ta <04994> an <05528> lko <01732> dwd <0559> rmayw <053> Mwlsba <05973> Me <07194> Myrsqb <0302> lptyxa <0559> rmal <05046> dygh <01732> dwdw(15:31)

15:31 kai <2532> anhggelh <312> dauid legontev <3004> kai <2532> acitofel en <1722> toiv <3588> sustrefomenoiv <4962> meta <3326> abessalwm kai <2532> eipen dauid diaskedason dh <1161> thn <3588> boulhn <1012> acitofel kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

15:32 <07218> wsar <05921> le <0127> hmdaw <03801> wtntk <07167> ewrq <0757> ykrah <02365> yswx <07125> wtarql <02009> hnhw <0430> Myhlal <08033> Ms <07812> hwxtsy <0834> rsa <07218> sarh <05704> de <0935> ab <01732> dwd <01961> yhyw(15:32)

15:32 kai <2532> hn <1510> dauid ercomenov <2064> ewv <2193> tou <3588> rowv ou <3739> prosekunhsen <4352> ekei <1563> tw <3588> yew <2316> kai <2532> idou <3708> eiv <1519> apanthn autw <846> cousi o <3588> arci etairov <2083> dauid dierrhcwv ton <3588> citwna <5509> autou <846> kai <2532> gh <1065> epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846>

15:33 <04853> avml <05921> yle <01961> tyhw <0854> yta <05674> trbe <0518> Ma <01732> dwd <0> wl <0559> rmayw(15:33)

15:33 kai <2532> eipen autw <846> dauid ean <1437> men <3303> diabhv <1224> met <3326> emou <1473> kai <2532> esh <1510> ep <1909> eme <1473> eiv <1519> bastagma

15:34 <0302> lptyxa <06098> tue <0853> ta <0> yl <06565> htrphw <05650> Kdbe <0589> ynaw <06258> htew <0227> zam <0589> ynaw <01> Kyba <05650> dbe <01961> hyha <04428> Klmh <0589> yna <05650> Kdbe <053> Mwlsbal <0559> trmaw <07725> bwst <05892> ryeh <0518> Maw(15:34)

15:34 kai <2532> ean <1437> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> epistreqhv <1994> kai <2532> ereiv tw <3588> abessalwm dielhluyasin <1330> oi <3588> adelfoi <80> sou <4771> kai <2532> o <3588> basileuv <935> katopisyen mou <1473> dielhluyen <1330> o <3588> pathr <3962> sou <4771> kai <2532> nun <3568> paiv <3816> sou <4771> eimi <1510> basileu <935> eason <1439> me <1473> zhsai <2198> paiv <3816> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> hmhn <1699> tote <5119> kai <2532> artiwv <739> kai <2532> nun <3568> egw <1473> doulov <1401> sov <4674> kai <2532> diaskedaseiv moi <1473> thn <3588> boulhn <1012> acitofel

15:35 <03548> Mynhkh <054> rtybalw <06659> qwdul <05046> dygt <04428> Klmh <01004> tybm <08085> emst <0834> rsa <01697> rbdh <03605> lk <01961> hyhw <03548> Mynhkh <054> rtybaw <06659> qwdu <08033> Ms <05973> Kme <03808> awlhw(15:35)

15:35 kai <2532> idou <2400> meta <3326> sou <4771> ekei <1563> sadwk <4524> kai <2532> abiayar <8> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> estai <1510> pan <3956> rhma <4487> o <3739> ean <1437> akoushv <191> ex <1537> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> anaggeleiv <312> tw <3588> sadwk <4524> kai <2532> tw <3588> abiayar <8> toiv <3588> iereusin <2409>

15:36 <08085> wemst <0834> rsa <01697> rbd <03605> lk <0413> yla <03027> Mdyb <07971> Mtxlsw <054> rtybal <03083> Ntnwhyw <06659> qwdul <0290> Uemyxa <01121> Mhynb <08147> yns <05973> Mme <08033> Ms <02009> hnh(15:36)

15:36 idou <3708> ekei <1563> met <3326> autwn <846> duo <1417> uioi <5207> autwn <846> acimaav uiov <5207> tw <3588> sadwk <4524> kai <2532> iwnayan uiov <5207> tw <3588> abiayar <8> kai <2532> aposteleite <649> en <1722> ceiri <5495> autwn <846> prov <4314> me <1473> pan <3956> rhma <4487> o <3739> ean <1437> akoushte <191>

15:37 <03389> Mlswry <0935> aby <053> Mlsbaw <05892> ryeh <01732> dwd <07463> her <02365> yswx <0935> abyw(15:37)

15:37 kai <2532> eishlyen <1525> cousi o <3588> etairov <2083> dauid eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> abessalwm eiseporeueto <1531> eiv <1519> ierousalhm <2419>

16:1 <03196> Nyy <05035> lbnw <07019> Uyq <03967> hamw <06778> Myqwmu <03967> hamw <03899> Mxl <03967> Mytam <05921> Mhylew <02280> Mysbx <02543> Myrmx <06776> dmuw <07122> wtarql <04648> tsb <0> ypm <05288> ren <06717> abyu <02009> hnhw <07218> sarhm <04592> jem <05674> rbe <01732> dwdw(16:1)

16:1 kai <2532> dauid parhlyen <3928> bracu <1024> ti <5100> apo <575> thv <3588> rowv kai <2532> idou <3708> siba to <3588> paidarion <3808> memfibosye eiv <1519> apanthn autou <846> kai <2532> zeugov <2201> onwn <3688> episesagmenwn kai <2532> ep <1909> autoiv <846> diakosioi <1250> artoi <740> kai <2532> ekaton <1540> stafidev kai <2532> ekaton <1540> foinikev <5404> kai <2532> nebel oinou <3631>

16:2 <04057> rbdmb <03287> Peyh <08354> twtsl <03196> Nyyhw <05288> Myrenh <0398> lwkal <07019> Uyqhw <03899> *Mxlhw {Mxlhlw} <07392> bkrl <04428> Klmh <01004> tybl <02543> Myrwmxh <06717> abyu <0559> rmayw <0> Kl <0428> hla <04100> hm <06717> abyu <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(16:2)

16:2 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> siba ti <5100> tauta <3778> soi <4771> kai <2532> eipen siba ta <3588> upozugia <5268> th <3588> oikia <3614> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> epikayhsyai kai <2532> oi <3588> artoi <740> kai <2532> oi <3588> foinikev <5404> eiv <1519> brwsin <1035> toiv <3588> paidarioiv <3808> kai <2532> o <3588> oinov <3631> piein <4095> toiv <3588> eklelumenoiv <1590> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

16:3 <01> yba <04468> twklmm <0853> ta <03478> larvy <01004> tyb <0> yl <07725> wbysy <03117> Mwyh <0559> rma <03588> yk <03389> Mlswryb <03427> bswy <02009> hnh <04428> Klmh <0413> la <06717> abyu <0559> rmayw <0113> Kynda <01121> Nb <0346> hyaw <04428> Klmh <0559> rmayw(16:3)

16:3 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kai <2532> pou <4225> o <3588> uiov <5207> tou <3588> kuriou <2962> sou <4771> kai <2532> eipen siba prov <4314> ton <3588> basilea <935> idou <2400> kayhtai <2521> en <1722> ierousalhm <2419> oti <3754> eipen shmeron <4594> epistreqousin <1994> moi <1473> o <3588> oikov <3624> israhl <2474> thn <3588> basileian <932> tou <3588> patrov <3962> mou <1473>

16:4 <04428> Klmh <0113> ynda <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> auma <07812> ytywxtsh <06717> abyu <0559> rmayw <04648> tsb <0> ypml <0834> rsa <03605> lk <0> Kl <02009> hnh <06717> abul <04428> Klmh <0559> rmayw(16:4)

16:4 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> siba idou <2400> soi <4771> panta <3956> osa <3745> estin <1510> tw <3588> memfibosye kai <2532> eipen siba proskunhsav <4352> euroimi <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935>

16:5 <07043> llqmw <03318> awuy <03318> auy <01617> arg <01121> Nb <08096> yems <08034> wmsw <07586> lwas <01004> tyb <04940> txpsmm <03318> auwy <0376> sya <08033> Msm <02009> hnhw <0980> Myrwxb <05704> de <01732> dwd <04428> Klmh <0935> abw(16:5)

16:5 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> basileuv <935> dauid ewv <2193> baourim kai <2532> idou <2400> ekeiyen <1564> anhr <435> exeporeueto <1607> ek <1537> suggeneiav <4772> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> onoma <3686> autw <846> semei <4584> uiov <5207> ghra exhlyen <1831> ekporeuomenov <1607> kai <2532> katarwmenov

16:6 <08040> wlamvmw <03225> wnymym <01368> Myrbgh <03605> lkw <05971> Meh <03605> lkw <01732> dwd <04428> Klmh <05650> ydbe <03605> lk <0853> taw <01732> dwd <0853> ta <068> Mynbab <05619> lqoyw(16:6)

16:6 kai <2532> liyazwn <3034> en <1722> liyoiv <3037> ton <3588> dauid kai <2532> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> tou <3588> basilewv <935> dauid kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> hn <1510> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> dunatoi <1415> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> ex <1537> euwnumwn <2176> tou <3588> basilewv <935>

16:7 <01100> leylbh <0376> syaw <01818> Mymdh <0376> sya <03318> au <03318> au <07043> wllqb <08096> yems <0559> rma <03541> hkw(16:7)

16:7 kai <2532> outwv <3778> elegen <3004> semei <4584> en <1722> tw <3588> katarasyai auton <846> exelye <1831> exelye <1831> anhr <435> aimatwn <129> kai <2532> anhr <435> o <3588> paranomov

16:8 <0859> hta <01818> Mymd <0376> sya <03588> yk <07451> Kterb <02005> Knhw <01121> Knb <053> Mwlsba <03027> dyb <04410> hkwlmh <0853> ta <03068> hwhy <05414> Ntyw <08478> *wytxt {wtxt} <04427> tklm <0834> rsa <07586> lwas <01004> tyb <01818> ymd <03605> lk <03068> hwhy <05921> Kyle <07725> bysh(16:8)

16:8 epestreqen <1994> epi <1909> se <4771> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> aimata <129> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> oti <3754> ebasileusav <936> ant <473> autou <846> kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> thn <3588> basileian <932> en <1722> ceiri <5495> abessalwm tou <3588> uiou <5207> sou <4771> kai <2532> idou <2400> su <4771> en <1722> th <3588> kakia <2549> sou <4771> oti <3754> anhr <435> aimatwn <129> su <4771>

16:9 o <07218> wsar <0853> ta <05493> hryoaw <04994> an <05674> hrbea <04428> Klmh <0113> ynda <0853> ta <02088> hzh <04191> tmh <03611> blkh <07043> llqy <04100> hml <04428> Klmh <0413> la <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <0559> rmayw(16:9)

16:9 kai <2532> eipen abessa uiov <5207> sarouiav prov <4314> ton <3588> basilea <935> ina <2443> ti <5100> kataratai o <3588> kuwn <2965> o <3588> teynhkwv <2348> outov <3778> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> diabhsomai <1224> dh <1161> kai <2532> afelw thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

16:10 o <03651> Nk <06213> htyve <04069> ewdm <0559> rmay <04310> ymw <01732> dwd <0853> ta <07043> llq <0> wl <0559> rma <03068> hwhy <03588> *yk {ykw} <07043> llqy <03588> *hk {yk} <06870> hyru <01121> ynb <0> Mklw <0> yl <04100> hm <04428> Klmh <0559> rmayw(16:10)

16:10 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ti <5100> emoi <1473> kai <2532> umin <4771> uioi <5207> sarouiav afete auton <846> kai <2532> outwv <3778> katarasyw oti <3754> kuriov <2962> eipen autw <846> katarasyai ton <3588> dauid kai <2532> tiv <5100> erei wv <3739> ti <5100> epoihsav <4160> outwv <3778>

16:11 <03068> hwhy <0> wl <0559> rma <03588> yk <07043> llqyw <0> wl <03240> wxnh <01145> ynymyh <0> Nb <06258> hte <03588> yk <0637> Paw <05315> yspn <0853> ta <01245> sqbm <04578> yemm <03318> auy <0834> rsa <01121> ynb <02009> hnh <05650> wydbe <03605> lk <0413> law <052> ysyba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(16:11)

16:11 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abessa kai <2532> prov <4314> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idou <2400> o <3588> uiov <5207> mou <1473> o <3588> exelywn <1831> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> mou <1473> zhtei <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> proseti nun <3568> o <3588> uiov <5207> tou <3588> iemini afete auton <846> katarasyai oti <3754> eipen autw <846> kuriov <2962>

16:12 <02088> hzh <03117> Mwyh <07045> wtllq <08478> txt <02896> hbwj <0> yl <03068> hwhy <07725> byshw <05771> *ynyeb {ynweb} <03068> hwhy <07200> hary <0194> ylwa(16:12)

16:12 ei <1487> pwv <4459> idoi <3708> kuriov <2962> en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> mou <1473> kai <2532> epistreqei <1994> moi <1473> agaya <18> anti <473> thv <3588> katarav <2671> autou <846> th <3588> hmera <2250> tauth <3778>

16:13 P <06083> rpeb <06080> rpew <05980> wtmel <068> Mynbab <05619> lqoyw <07043> llqyw <01980> Kwlh <05980> wtmel <02022> rhh <06763> elub <01980> Klh <08096> yemswo <01870> Krdb <0376> wysnaw <01732> dwd <01980> Klyw(16:13)

16:13 kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> semei <4584> eporeueto <4198> ek <1537> pleurav <4125> tou <3588> orouv <3735> ecomena <2192> autou <846> poreuomenov <4198> kai <2532> katarwmenov kai <2532> liyazwn <3034> en <1722> liyoiv <3037> ek <1537> plagiwn autou <846> kai <2532> tw <3588> coi passwn

16:14 <08033> Ms <05314> spnyw <05889> Mypye <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <04428> Klmh <0935> abyw(16:14)

16:14 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> basileuv <935> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> autou <846> eklelumenoi <1590> kai <2532> anequxan <404> ekei <1563>

16:15 <0854> wta <0302> lptyxaw <03389> Mlswry <0935> wab <03478> larvy <0376> sya <05971> Meh <03605> lkw <053> Mwlsbaw(16:15)

16:15 kai <2532> abessalwm kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> eishlyon <1525> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> acitofel met <3326> autou <846>

16:16 <04428> Klmh <02421> yxy <04428> Klmh <02421> yxy <053> Mlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw <053> Mwlsba <0413> la <01732> dwd <07463> her <0757> ykrah <02365> yswx <0935> ab <0834> rsak <01961> yhyw(16:16)

16:16 kai <2532> egenhyh <1096> hnika <2259> hlyen <2064> cousi o <3588> arci etairov <2083> dauid prov <4314> abessalwm kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm zhtw <2198> o <3588> basileuv <935>

16:17 <07453> Ker <0854> ta <01980> tklh <03808> al <04100> hml <07453> Ker <0854> ta <02617> Kdox <02088> hz <02365> yswx <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(16:17)

16:17 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> cousi touto <3778> to <3588> eleov <1656> sou <4771> meta <3326> tou <3588> etairou <2083> sou <4771> ina <2443> ti <5100> ouk <3364> aphlyev <565> meta <3326> tou <3588> etairou <2083> sou <4771>

16:18 <03427> bsa <0854> wtaw <01961> hyha <03808> *wl {al} <03478> larvy <0376> sya <03605> lkw <02088> hzh <05971> Mehw <03068> hwhy <0977> rxb <0834> rsa <03588> yk <03808> al <053> Mlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw(16:18)

16:18 kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm ouci <3364> alla <235> katopisyen ou <3739> exelexato kuriov <2962> kai <2532> o <3588> laov <2992> outov <3778> kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> autw <846> esomai <1510> kai <2532> met <3326> autou <846> kayhsomai <2524>

16:19 P <06440> Kynpl <01961> hyha <03651> Nk <01> Kyba <06440> ynpl <05647> ytdbe <0834> rsak <01121> wnb <06440> ynpl <03808> awlh <05647> dbea <0589> yna <04310> yml <08145> tynshw(16:19)

16:19 kai <2532> to <3588> deuteron <1208> tini <5100> egw <1473> douleusw <1398> ouci <3364> enwpion <1799> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayaper <2509> edouleusa <1398> enwpion <1799> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> outwv <3778> esomai <1510> enwpion <1799> sou <4771>

16:20 <06213> hven <04100> hm <06098> hue <0> Mkl <03051> wbh <0302> lptyxa <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(16:20)

16:20 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> acitofel ferete <5342> eautoiv <1438> boulhn <1012> ti <5100> poihswmen <4160>

16:21 <0854> Kta <0834> rsa <03605> lk <03027> ydy <02388> wqzxw <01> Kyba <0854> ta <0887> tsabn <03588> yk <03478> larvy <03605> lk <08085> emsw <01004> tybh <08104> rwmsl <03240> xynh <0834> rsa <01> Kyba <06370> ysglp <0413> la <0935> awb <053> Mlsba <0413> la <0302> lptyxa <0559> rmayw(16:21)

16:21 kai <2532> eipen acitofel prov <4314> abessalwm eiselye <1525> prov <4314> tav <3588> pallakav tou <3588> patrov <3962> sou <4771> av <3739> katelipen <2641> fulassein <5442> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> akousetai <191> pav <3956> israhl <2474> oti <3754> kathscunav <2617> ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> eniscusousin <1765> ai <3588> ceirev <5495> pantwn <3956> twn <3588> meta <3326> sou <4771>

16:22 <03478> larvy <03605> lk <05869> ynyel <01> wyba <06370> ysglp <0413> la <053> Mwlsba <0935> abyw <01406> ggh <05921> le <0168> lhah <053> Mwlsbal <05186> wjyw(16:22)

16:22 kai <2532> ephxan <4078> thn <3588> skhnhn <4633> tw <3588> abessalwm epi <1909> to <3588> dwma <1390> kai <2532> eishlyen <1525> abessalwm prov <4314> tav <3588> pallakav tou <3588> patrov <3962> autou <846> kat <2596> ofyalmouv <3788> pantov <3956> israhl <2474>

16:23 o <053> Mlsbal <01571> Mg <01732> dwdl <01571> Mg <0302> lptyxa <06098> tue <03605> lk <03651> Nk <0430> Myhlah <01697> rbdb*sya {zz} <07592> lasy <0834> rsak <01992> Mhh <03117> Mymyb <03289> Uey <0834> rsa <0302> lptyxa <06098> tuew(16:23)

16:23 kai <2532> h <3588> boulh <1012> acitofel hn <3739> ebouleusato <1011> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> taiv <3588> prwtaiv <4413> on <3739> tropon <5158> eperwthsh en <1722> logw <3056> tou <3588> yeou <2316> outwv <3778> pasa <3956> h <3588> boulh <1012> tou <3588> acitofel kai <2532> ge <1065> tw <3588> dauid kai <2532> ge <1065> tw <3588> abessalwmTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA