TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 18:1--25:21

18:1 <03063> hdwhy <04428> Klm <0271> zxa <01121> Nb <02396> hyqzx <04427> Klm <03478> larvy <04428> Klm <0425> hla <01121> Nb <01954> eswhl <07969> sls <08141> tnsb <01961> yhyw(18:1)

18:1 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> etei <2094> tritw <5154> tw <3588> wshe <5617> uiw <5207> hla basilei <935> israhl <2474> ebasileusen <936> ezekiav <1478> uiov <5207> acaz <881> basilewv <935> iouda <2448>

18:2 <02148> hyrkz <01323> tb <021> yba <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <08672> estw <06242> Myrvew <04427> wklmb <01961> hyh <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb(18:2)

18:2 uiov <5207> eikosi <1501> kai <2532> pente <4002> etwn <2094> hn <1510> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> eikosi <1501> kai <2532> ennea <1767> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> abou yugathr <2364> zacariou <2197>

18:3 <01> wyba <01732> dwd <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> veyw(18:3)

18:3 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

18:4 <05180> Ntsxn <0> wl <07121> arqyw <0> wl <06999> Myrjqm <03478> larvy <01121> ynb <01961> wyh <01992> hmhh <03117> Mymyh <05704> de <03588> yk <04872> hsm <06213> hve <0834> rsa <05178> tsxnh <05175> sxn <03807> ttkw <0842> hrsah <0853> ta <03772> trkw <04676> tbumh <0853> ta <07665> rbsw <01116> twmbh <0853> ta <05493> ryoh <01931> awh(18:4)

18:4 autov <846> exhren <1808> ta <3588> uqhla <5308> kai <2532> sunetriqen <4937> pasav <3956> tav <3588> sthlav kai <2532> exwleyreusen ta <3588> alsh kai <2532> ton <3588> ofin <3789> ton <3588> calkoun on <3739> epoihsen <4160> mwushv oti <3754> ewv <2193> twn <3588> hmerwn <2250> ekeinwn <1565> hsan <1510> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> yumiwntev autw <846> kai <2532> ekalesen <2564> auton <846> neesyan

18:5 <06440> wynpl <01961> wyh <0834> rsaw <03063> hdwhy <04428> yklm <03605> lkb <03644> whmk <01961> hyh <03808> al <0310> wyrxaw <0982> xjb <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyb(18:5)

18:5 en <1722> kuriw <2962> yew <2316> israhl <2474> hlpisen <1679> kai <2532> met <3326> auton <846> ouk <3364> egenhyh <1096> omoiov <3664> autw <846> en <1722> basileusin <935> iouda <2448> kai <2532> en <1722> toiv <3588> genomenoiv <1096> emprosyen <1715> autou <846>

18:6 <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <04687> wytwum <08104> rmsyw <0310> wyrxam <05493> ro <03808> al <03068> hwhyb <01692> qbdyw(18:6)

18:6 kai <2532> ekollhyh <2853> tw <3588> kuriw <2962> ouk <3364> apesth opisyen autou <846> kai <2532> efulaxen <5442> tav <3588> entolav <1785> autou <846> osav <3745> eneteilato <1781> mwush

18:7 <05647> wdbe <03808> alw <0804> rwsa <04428> Klmb <04775> drmyw <07919> lykvy <03318> auy <0834> rsa <03605> lkb <05973> wme <03068> hwhy <01961> hyhw(18:7)

18:7 kai <2532> hn <1510> kuriov <2962> met <3326> autou <846> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> epoiei <4160> sunhken <4920> kai <2532> hyethsen <114> en <1722> tw <3588> basilei <935> assuriwn kai <2532> ouk <3364> edouleusen <1398> autw <846>

18:8 P <04013> rubm <05892> rye <05704> de <05341> Myruwn <04026> ldgmm <01366> hylwbg <0853> taw <05804> hze <05704> de <06430> Mytslp <0853> ta <05221> hkh <01931> awh(18:8)

18:8 autov <846> epataxen <3960> touv <3588> allofulouv <246> ewv <2193> gazhv <1047> kai <2532> ewv <2193> oriou <3725> authv <846> apo <575> purgou <4444> fulassontwn <5442> kai <2532> ewv <2193> polewv <4172> ocurav

18:9 <05921> hyle <06696> ruyw <08111> Nwrms <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <08022> roanmls <05927> hle <03478> larvy <04428> Klm <0425> hla <01121> Nb <01954> eswhl <07637> tyeybsh <08141> hnsh <01931> ayh <02396> whyqzx <04428> Klml <07243> tyeybrh <08141> hnsb <01961> yhyw(18:9)

18:9 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> tetartw <5067> basilei <935> ezekia <1478> autov <846> eniautov <1763> o <3588> ebdomov <1442> tw <3588> wshe <5617> uiw <5207> hla basilei <935> israhl <2474> anebh <305> salamanassar basileuv <935> assuriwn epi <1909> samareian <4540> kai <2532> epoliorkei ep <1909> authn <846>

18:10 <08111> Nwrms <03920> hdkln <03478> larvy <04428> Klm <01954> eswhl <08672> est <08141> tns <01931> ayh <02396> hyqzxl <08337> ss <08141> tnsb <08141> Myns <07969> sls <07097> huqm <03920> hdklyw(18:10)

18:10 kai <2532> katelabeto <2638> authn <846> apo <575> telouv <5056> triwn <5140> etwn <2094> en <1722> etei <2094> ektw <1622> tw <3588> ezekia <1478> autov <846> eniautov <1763> enatov tw <3588> wshe <5617> basilei <935> israhl <2474> kai <2532> sunelhmfyh <4815> samareia <4540>

18:11 <04074> ydm <05892> yrew <01470> Nzwg <05104> rhn <02249> rwbxbw <02477> xlxb <05148> Mxnyw <0804> hrwsa <03478> larvy <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <01540> lgyw(18:11)

18:11 kai <2532> apwkisen basileuv <935> assuriwn thn <3588> samareian <4540> eiv <1519> assuriouv kai <2532> eyhken <5087> autouv <846> en <1722> alae kai <2532> en <1722> abwr potamw <4215> gwzan kai <2532> orh mhdwn

18:12 P <06213> wve <03808> alw <08085> wems <03808> alw <03069> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <06680> hwu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01285> wtyrb <0853> ta <05674> wrbeyw <0430> Mhyhla <03069> hwhy <06963> lwqb <08085> wems <03808> al <0834> rsa <05921> le(18:12)

18:12 any <473> wn <3739> oti <3754> ouk <3364> hkousan <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> parebhsan <3845> thn <3588> diayhkhn <1242> autou <846> panta <3956> osa <3745> eneteilato <1781> mwushv o <3588> doulov <1401> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> hkousan <191> kai <2532> ouk <3364> epoihsan <4160>

18:13 <08610> Mvptyw <01219> twrubh <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lk <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <05927> hle <02396> hyqzx <04428> Klml <08141> hns <06240> hrve <0702> ebrabw(18:13)

18:13 kai <2532> tw <3588> tessareskaidekatw etei <2094> basilei <935> ezekiou <1478> anebh <305> sennachrim basileuv <935> assuriwn epi <1909> tav <3588> poleiv <4172> iouda <2448> tav <3588> ocurav kai <2532> sunelaben <4815> autav <846>

18:14 <02091> bhz <03603> rkk <07970> Myslsw <03701> Pok <03603> rkk <03967> twam <07969> sls <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <07760> Mvyw <05375> ava <05921> yle <05414> Ntt <0834> rsa <0853> ta <05921> ylem <07725> bws <02398> ytajx <0559> rmal <03923> hsykl <0804> rwsa <04428> Klm <0413> la <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <07971> xlsyw(18:14)

18:14 kai <2532> apesteilen <649> ezekiav <1478> basileuv <935> iouda <2448> aggelouv <32> prov <4314> basilea <935> assuriwn eiv <1519> laciv legwn <3004> hmarthka <264> apostrafhti <654> ap <575> emou <1473> o <3739> ean <1437> epiyhv <2007> ep <1909> eme <1473> bastasw <941> kai <2532> epeyhken <2007> o <3588> basileuv <935> assuriwn epi <1909> ezekian <1478> basilea <935> iouda <2448> triakosia <5145> talanta <5007> arguriou <694> kai <2532> triakonta <5144> talanta <5007> crusiou <5553>

18:15 <04428> Klmh <01004> tyb <0214> twruabw <03068> hwhy <01004> tyb <04672> aumnh <03701> Pokh <03605> lk <0853> ta <02396> hyqzx <05414> Ntyw(18:15)

18:15 kai <2532> edwken <1325> ezekiav <1478> pan <3956> to <3588> argurion <694> to <3588> eureyen <2147> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> en <1722> yhsauroiv <2344> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935>

18:16 P <0804> rwsa <04428> Klml <05414> Mntyw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <06823> hpu <0834> rsa <0547> twnmah <0853> taw <03068> hwhy <01964> lkyh <01817> twtld <0853> ta <02396> hyqzx <07112> Uuq <01931> ayhh <06256> teb(18:16)

18:16 en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> sunekoqen ezekiav <1478> tav <3588> yurav <2374> naou <3485> kuriou <2962> kai <2532> ta <3588> esthrigmena <4741> a <3739> ecruswsen <5558> ezekiav <1478> basileuv <935> iouda <2448> kai <2532> edwken <1325> auta <846> basilei <935> assuriwn

18:17 <03526> obwk <07704> hdv <04546> tlomb <0834> rsa <05945> hnwyleh <01295> hkrbh <08585> tletb <05975> wdmeyw <0935> wabyw <05927> wleyw <03389> Mlswry <0935> wabyw <05927> wleyw <03389> Mlswry <03515> dbk <02426> lyxb <02396> whyqzx <04428> Klmh <0413> la <03923> sykl <04480> Nm <07262> hqs <0> br <0853> taw <07249> oyro <0> br <0853> taw <08661> Ntrt <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <07971> xlsyw(18:17)

18:17 kai <2532> apesteilen <649> basileuv <935> assuriwn ton <3588> yaryan kai <2532> ton <3588> rafiv kai <2532> ton <3588> raqakhn ek <1537> laciv prov <4314> ton <3588> basilea <935> ezekian <1478> en <1722> dunamei <1411> bareia <926> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> anebhsan <305> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> esthsan <2476> en <1722> tw <3588> udragwgw thv <3588> kolumbhyrav <2861> thv <3588> anw <507> h <3739> estin <1510> en <1722> th <3588> odw <3598> tou <3588> agrou <68> tou <3588> gnafewv <1102>

18:18 <02142> rykzmh <0623> Poa <01121> Nb <03098> xawyw <05608> rpoh <07644> hnbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <02518> whyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0413> Mhla <03318> auyw <04428> Klmh <0413> la <07121> warqyw(18:18)

18:18 kai <2532> ebohsan <994> prov <4314> ezekian <1478> kai <2532> exhlyon <1831> prov <4314> auton <846> eliakim uiov <5207> celkiou o <3588> oikonomov <3623> kai <2532> somnav o <3588> grammateuv <1122> kai <2532> iwav uiov <5207> asaf o <3588> anamimnhskwn <363>

18:19 <0982> txjb <0834> rsa <02088> hzh <0986> Nwxjbh <04100> hm <0804> rwsa <04428> Klm <01419> lwdgh <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <02396> whyqzx <0413> la <04994> an <0559> wrma <07262> hqs <0> br <0413> Mhla <0559> rmayw(18:19)

18:19 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> raqakhv eipate dh <1161> prov <4314> ezekian <1478> tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> o <3588> megav <3173> basileuv <935> assuriwn tiv <5100> h <3588> pepoiyhsiv <4006> auth <3778> hn <3739> pepoiyav <3982>

18:20 <0> yb <04775> tdrm <03588> yk <0982> txjb <04310> ym <05921> le <06258> hte <04421> hmxlml <01369> hrwbgw <06098> hue <08193> Mytpv <01697> rbd <0389> Ka <0559> trma(18:20)

18:20 eipav plhn <4133> logoi <3056> ceilewn <5491> boulh <1012> kai <2532> dunamiv <1411> eiv <1519> polemon <4171> nun <3568> oun <3767> tini <5100> pepoiywv <3982> hyethsav <114> en <1722> emoi <1473>

18:21 <05921> wyle <0982> Myxjbh <03605> lkl <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03651> Nk <05344> hbqnw <03709> wpkb <0935> abw <05921> wyle <0376> sya <05564> Kmoy <0834> rsa <04714> Myrum <05921> le <02088> hzh <07533> Uwurh <07070> hnqh <04938> tnesm <05921> le <0> Kl <0982> txjb <02009> hnh <06258> hte(18:21)

18:21 nun <3568> idou <2400> pepoiyav <3982> sautw <4572> epi <1909> thn <3588> rabdon thn <3588> kalaminhn thn <3588> teylasmenhn tauthn <3778> ep <1909> aigupton <125> ov <3739> an <302> sthricyh <4741> anhr <435> ep <1909> authn <846> kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> trhsei authn <846> outwv <3778> faraw <5328> basileuv <935> aiguptou <125> pasin <3956> toiv <3588> pepoiyosin <3982> ep <1909> auton <846>

18:22 <03389> Mlswryb <07812> wwxtst <02088> hzh <04196> xbzmh <06440> ynpl <03389> Mlswrylw <03063> hdwhyl <0559> rmayw <04196> wytxbzm <0853> taw <01116> wytmb <0853> ta <02396> whyqzx <05493> ryoh <0834> rsa <01931> awh <03808> awlh <0982> wnxjb <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <0413> yla <0559> Nwrmat <03588> ykw(18:22)

18:22 kai <2532> oti <3754> eipav prov <4314> me <1473> epi <1909> kurion <2962> yeon <2316> pepoiyamen <3982> ouci <3364> autov <846> outov <3778> ou <3739> apesthsen ezekiav <1478> ta <3588> uqhla <5308> autou <846> kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> autou <846> kai <2532> eipen tw <3588> iouda <2448> kai <2532> th <3588> ierousalhm <2419> enwpion tou <3588> yusiasthriou <2379> toutou <3778> proskunhsete <4352> en <1722> ierousalhm <2419>

18:23 <05921> Mhyle <07392> Mybkr <0> Kl <05414> ttl <03201> lkwt <0518> Ma <05483> Myowo <0505> Mypla <0> Kl <05414> hntaw <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <0113> ynda <0854> ta <04994> an <06148> breth <06258> htew(18:23)

18:23 kai <2532> nun <3568> micyhte <3396> dh <1161> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> basilei <935> assuriwn kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> disciliouv <1367> ippouv <2462> ei <1487> dunhsh <1410> dounai <1325> seautw <4572> epibatav ep <1909> autouv <846>

18:24 <06571> Mysrplw <07393> bkrl <04714> Myrum <05921> le <0> Kl <0982> xjbtw <06996> Mynjqh <0113> ynda <05650> ydbe <0259> dxa <06346> txp <06440> ynp <0853> ta <07725> byst <0349> Kyaw(18:24)

18:24 kai <2532> pwv <4459> apostreqeiv <654> to <3588> proswpon <4383> toparcou enov <1519> twn <3588> doulwn <1401> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> twn <3588> elacistwn kai <2532> hlpisav <1679> sautw <4572> ep <1909> aigupton <125> eiv <1519> armata <716> kai <2532> ippeiv <2460>

18:25 <07843> htyxshw <02063> tazh <0776> Urah <05921> le <05927> hle <0413> yla <0559> rma <03068> hwhy <07843> wtxshl <02088> hzh <04725> Mwqmh <05921> le <05927> ytyle <03068> hwhy <01107> ydelbmh <06258> hte(18:25)

18:25 kai <2532> nun <3568> mh <3165> aneu <427> kuriou <2962> anebhmen <305> epi <1909> ton <3588> topon <5117> touton <3778> tou <3588> diafyeirai <1311> auton <846> kuriov <2962> eipen prov <4314> me <1473> anabhyi <305> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> kai <2532> diafyeiron <1311> authn <846>

18:26 <02346> hmxh <05921> le <0834> rsa <05971> Meh <0241> ynzab <03066> tydwhy <05973> wnme <01696> rbdt <0408> law <0587> wnxna <08085> Myems <03588> yk <0762> tymra <05650> Kydbe <0413> la <04994> an <01696> rbd <07262> hqs <0> br <0413> la <03098> xawyw <07644> hnbsw <02518> whyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0559> rmayw(18:26)

18:26 kai <2532> eipen eliakim uiov <5207> celkiou kai <2532> somnav kai <2532> iwav prov <4314> raqakhn lalhson <2980> dh <1161> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> sou <4771> suristi oti <3754> akouomen <191> hmeiv <1473> kai <2532> ou <3364> lalhseiv <2980> mey <3326> hmwn <1473> ioudaisti kai <2532> ina <2443> ti <5100> laleiv <2980> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> tou <3588> laou <2992> tou <3588> epi <1909> tou <3588> teicouv <5038>

18:27 <05973> Mkme <07890> Mhylgr*ymym {Mhynys} <0853> ta <08354> twtslw <02755> *Mtawu {Mhyrx} <0853> ta <0398> lkal <02346> hmxh <05921> le <03427> Mybsyh <0376> Mysnah <05921> le <03808> alh <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <01696> rbdl <0113> ynda <07971> ynxls <0413> Kylaw <0113> Kynda <05921> leh <07262> hqs <0> br <0413> Mhyla <0559> rmayw(18:27)

18:27 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> raqakhv mh <3165> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> sou <4771> kai <2532> prov <4314> se <4771> apesteilen <649> me <1473> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> lalhsai <2980> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ouci <3364> epi <1909> touv <3588> andrav <435> touv <3588> kayhmenouv <2521> epi <1909> tou <3588> teicouv <5038> tou <3588> fagein <2068> thn <3588> kopron autwn <846> kai <2532> piein <4095> to <3588> ouron autwn <846> mey <3326> umwn <4771> ama <260>

18:28 <0804> rwsa <04428> Klm <01419> lwdgh <04428> Klmh <01697> rbd <08085> wems <0559> rmayw <01696> rbdyw <03066> tydwhy <01419> lwdg <06963> lwqb <07121> arqyw <07262> hqs <0> br <05975> dmeyw(18:28)

18:28 kai <2532> esth <2476> raqakhv kai <2532> ebohsen <994> fwnh <5456> megalh <3173> ioudaisti kai <2532> elalhsen <2980> kai <2532> eipen akousate <191> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> megalou <3173> basilewv <935> assuriwn

18:29 <03027> wdym <0853> Mkta <05337> lyuhl <03201> lkwy <03808> al <03588> yk <02396> whyqzx <0> Mkl <05377> aysy <0408> la <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk(18:29)

18:29 tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> mh <3165> epairetw umav <4771> ezekiav <1478> logoiv <3056> oti <3754> ou <3364> mh <3165> dunhtai <1410> umav <4771> exelesyai <1807> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:30 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dyb <02063> tazh <05892> ryeh <0853> ta <05414> Ntnt <03808> alw <03068> hwhy <05337> wnlyuy <05337> luh <0559> rmal <03068> hwhy <0413> la <02396> whyqzx <0853> Mkta <0982> xjby <0408> law(18:30)

18:30 kai <2532> mh <3165> epelpizetw umav <4771> ezekiav <1478> prov <4314> kurion <2962> legwn <3004> exairoumenov <1807> exeleitai <1807> hmav <1473> kuriov <2962> ou <3364> mh <3165> paradoyh <3860> h <3588> poliv <4172> auth <3778> en <1722> ceiri <5495> basilewv <935> assuriwn

18:31 <0953> wrwb <04325> ym <0376> sya <08354> wtsw <08384> wtnat <0376> syaw <01612> wnpg <0376> sya <0398> wlkaw <0413> yla <03318> wauw <01293> hkrb <0854> yta <06213> wve <0804> rwsa <04428> Klm <0559> rma <03541> hk <03588> yk <02396> whyqzx <0413> la <08085> wemst <0408> la(18:31)

18:31 mh <3165> akouete <191> ezekiou <1478> oti <3754> tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> assuriwn poihsate <4160> met <3326> emou <1473> eulogian <2129> kai <2532> exelyate <1831> prov <4314> me <1473> kai <2532> pietai <4095> anhr <435> thn <3588> ampelon <288> autou <846> kai <2532> anhr <435> thn <3588> sukhn <4808> autou <846> fagetai <2068> kai <2532> pietai <4095> udwr <5204> tou <3588> lakkou autou <846>

18:32 <05337> wnlyuy <03068> hwhy <0559> rmal <0853> Mkta <05496> tyoy <03588> yk <02396> whyqzx <0413> la <08085> wemst <0408> law <04191> wtmt <03808> alw <02421> wyxw <01706> sbdw <03323> rhuy <02132> tyz <0776> Ura <03754> Mymrkw <03899> Mxl <0776> Ura <08492> swrytw <01715> Ngd <0776> Ura <0776> Mkurak <0776> Ura <0413> la <0853> Mkta <03947> ytxqlw <0935> yab <05704> de(18:32)

18:32 ewv <2193> elyw <2064> kai <2532> labw <2983> umav <4771> eiv <1519> ghn <1065> wv <3739> gh <1065> umwn <4771> gh <1065> sitou <4621> kai <2532> oinou <3631> kai <2532> artou <740> kai <2532> ampelwnwn <290> gh <1065> elaiav <1636> elaiou <1637> kai <2532> melitov <3192> kai <2532> zhsete <2198> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanhte <599> kai <2532> mh <3165> akouete <191> ezekiou <1478> oti <3754> apata <538> umav <4771> legwn <3004> kuriov <2962> rusetai hmav <1473>

18:33 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dym <0776> wura <0853> ta <0376> sya <01471> Mywgh <0430> yhla <05337> wlyuh <05337> luhh(18:33)

18:33 mh <3165> ruomenoi errusanto oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> ekastov <1538> thn <3588> eautou <1438> cwran <5561> ek <1537> ceirov <5495> basilewv <935> assuriwn

18:34 <03027> ydym <08111> Nwrms <0853> ta <05337> wlyuh <03588> yk <05755> hwew <02012> enh <05617> Mywrpo <0430> yhla <0346> hya <0774> dpraw <02574> tmx <0430> yhla <0346> hya(18:34)

18:34 pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> aimay kai <2532> arfad pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> sepfarouain kai <2532> oti <3754> exeilanto <1807> samareian <4540> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:35 <03027> ydym <03389> Mlswry <0853> ta <03068> hwhy <05337> lyuy <03588> yk <03027> ydym <0776> Mura <0853> ta <05337> wlyuh <0834> rsa <0776> twurah <0430> yhla <03605> lkb <04310> ym(18:35)

18:35 tiv <5100> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> yeoiv <2316> twn <3588> gaiwn oi <3739> exeilanto <1807> tav <3588> gav <1065> autwn <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473> oti <3754> exeleitai <1807> kuriov <2962> thn <3588> ierousalhm <2419> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:36 <06030> whnet <03808> al <0559> rmal <01931> ayh <04428> Klmh <04687> twum <03588> yk <01697> rbd <0853> wta <06030> wne <03808> alw <05971> Meh <02790> wsyrxhw(18:36)

18:36 kai <2532> ekwfeusan kai <2532> ouk <3364> apekriyhsan autw <846> logon <3056> oti <3754> entolh <1785> tou <3588> basilewv <935> legwn <3004> ouk <3364> apokriyhsesye autw <846>

18:37 <07262> hqs <0> br <01697> yrbd <0> wl <05046> wdgyw <0899> Mydgb <07167> yewrq <02396> whyqzx <0413> la <02142> rykzmh <0623> Poa <01121> Nb <03098> xawyw <05608> rpoh <07644> anbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <02518> hyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0935> abyw(18:37)

18:37 kai <2532> eishlyen <1525> eliakim uiov <5207> celkiou o <3588> oikonomov <3623> kai <2532> somnav o <3588> grammateuv <1122> kai <2532> iwav uiov <5207> asaf o <3588> anamimnhskwn <363> prov <4314> ezekian <1478> dierrhcotev ta <3588> imatia <2440> kai <2532> anhggeilan <312> autw <846> touv <3588> logouv <3056> raqakou

19:1 <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abyw <08242> qvb <03680> oktyw <0899> wydgb <0853> ta <07167> erqyw <02396> whyqzx <04428> Klmh <08085> emsk <01961> yhyw(19:1)

19:1 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousen <191> o <3588> basileuv <935> ezekiav <1478> kai <2532> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> eautou <1438> kai <2532> periebaleto <4016> sakkon <4526> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

19:2 <0531> Uwma <01121> Nb <05030> aybnh <03470> whyesy <0413> la <08242> Myqvb <03680> Myoktm <03548> Mynhkh <02205> ynqz <0853> taw <05608> rpoh <07644> anbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <0471> Myqyla <0853> ta <07971> xlsyw(19:2)

19:2 kai <2532> apesteilen <649> eliakim ton <3588> oikonomon <3623> kai <2532> somnan ton <3588> grammatea <1122> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> twn <3588> ierewn <2409> peribeblhmenouv <4016> sakkouv <4526> prov <4314> hsaian <2268> ton <3588> profhthn <4396> uion <5207> amwv <301>

19:3 <03205> hdll <0369> Nya <03581> xkw <04866> rbsm <05704> de <01121> Mynb <0935> wab <03588> yk <02088> hzh <03117> Mwyh <05007> huanw <08433> hxkwtw <06869> hru <03117> Mwy <02396> whyqzx <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> wrmayw(19:3)

19:3 kai <2532> eipon prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> ezekiav <1478> hmera <2250> yliqewv <2347> kai <2532> elegmou kai <2532> parorgismou h <3588> hmera <2250> auth <3778> oti <3754> hlyon <2064> uioi <5207> ewv <2193> wdinwn <5604> kai <2532> iscuv <2479> ouk <3364> estin <1510> th <3588> tiktoush <5088>

19:4 <04672> haumnh <07611> tyrash <01157> deb <08605> hlpt <05375> tavnw <0430> Kyhla <03068> hwhy <08085> ems <0834> rsa <01697> Myrbdb <03198> xykwhw <02416> yx <0430> Myhla <02778> Prxl <0113> wynda <0804> rwsa <04428> Klm <07971> wxls <0834> rsa <07262> hqs <0> br <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <08085> emsy <0194> ylwa(19:4)

19:4 ei <1487> pwv <4459> eisakousetai <1522> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> raqakou on <3739> apesteilen <649> auton <846> basileuv <935> assuriwn o <3588> kuriov <2962> autou <846> oneidizein <3679> yeon <2316> zwnta <2198> kai <2532> blasfhmein <987> en <1722> logoiv <3056> oiv <3739> hkousen <191> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> kai <2532> lhmqh <2983> proseuchn <4335> peri <4012> tou <3588> leimmatov <3005> tou <3588> euriskomenou <2147>

19:5 <03470> whyesy <0413> la <02396> whyqzx <04428> Klmh <05650> ydbe <0935> wabyw(19:5)

19:5 kai <2532> hlyon <2064> oi <3588> paidev <3816> tou <3588> basilewv <935> ezekiou <1478> prov <4314> hsaian <2268>

19:6 <0853> yta <0804> rwsa <04428> Klm <05288> yren <01442> wpdg <0834> rsa <08085> tems <0834> rsa <01697> Myrbdh <06440> ynpm <03372> aryt <0408> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0113> Mkynda <0413> la <0559> Nwrmat <03541> hk <03470> whyesy <0> Mhl <0559> rmayw(19:6)

19:6 kai <2532> eipen autoiv <846> hsaiav <2268> tade <3592> ereite prov <4314> ton <3588> kurion <2962> umwn <4771> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> mh <3165> fobhyhv <5399> apo <575> twn <3588> logwn <3056> wn <3739> hkousav <191> wn <3739> eblasfhmhsan <987> ta <3588> paidaria <3808> basilewv <935> assuriwn

19:7 <0776> wurab <02719> brxb <05307> wytlphw <0776> wural <07725> bsw <08052> hewms <08085> emsw <07307> xwr <0> wb <05414> Ntn <02005> ynnh(19:7)

19:7 idou <2400> egw <1473> didwmi <1325> en <1722> autw <846> pneuma <4151> kai <2532> akousetai <191> aggelian <31> kai <2532> apostrafhsetai <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846> kai <2532> katabalw <2598> auton <846> en <1722> romfaia en <1722> th <3588> gh <1065> autou <846>

19:8 <03923> syklm <05265> eon <03588> yk <08085> ems <03588> yk <03841> hnbl <05921> le <03898> Mxln <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <04672> aumyw <07262> hqs <0> br <07725> bsyw(19:8)

19:8 kai <2532> epestreqen <1994> raqakhv kai <2532> euren <2147> ton <3588> basilea <935> assuriwn polemounta <4170> epi <1909> lomna oti <3754> hkousen <191> oti <3754> aphren <522> apo <575> laciv

19:9 <0559> rmal <02396> whyqzx <0413> la <04397> Mykalm <07971> xlsyw <07725> bsyw <0854> Kta <03898> Mxlhl <03318> auy <02009> hnh <0559> rmal <03568> swk <04428> Klm <08640> hqhrt <0413> la <08085> emsyw(19:9)

19:9 kai <2532> hkousen <191> peri <4012> yaraka basilewv <935> aiyiopwn <128> legwn <3004> idou <2400> exhlyen <1831> polemein <4170> meta <3326> sou <4771> kai <2532> epestreqen <1994> kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> prov <4314> ezekian <1478> legwn <3004>

19:10 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dyb <03389> Mlswry <05414> Ntnt <03808> al <0559> rmal <0> wb <0982> xjb <0859> hta <0834> rsa <0430> Kyhla <05377> Kasy <0408> la <0559> rmal <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <0413> la <0559> Nwrmat <03541> hk(19:10)

19:10 mh <3165> epairetw se <4771> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ef <1909> w <3739> su <4771> pepoiyav <3982> ep <1909> autw <846> legwn <3004> ou <3364> mh <3165> paradoyh <3860> ierousalhm <2419> eiv <1519> ceirav <5495> basilewv <935> assuriwn

19:11 <05337> lunt <0859> htaw <02763> Mmyrxhl <0776> twurah <03605> lkl <0804> rwsa <04428> yklm <06213> wve <0834> rsa <0853> ta <08085> tems <0859> hta <02009> hnh(19:11)

19:11 idou <2400> su <4771> hkousav <191> panta <3956> osa <3745> epoihsan <4160> basileiv <935> assuriwn pasaiv <3956> taiv <3588> gaiv <1065> tou <3588> anayematisai <332> autav <846> kai <2532> su <4771> rusyhsh

19:12 <08515> rvaltb <0834> rsa <05729> Nde <01121> ynbw <07530> Purw <02771> Nrx <0853> taw <01470> Nzwg <0853> ta <01> ytwba <07843> wtxs <0834> rsa <01471> Mywgh <0430> yhla <0853> Mta <05337> wlyuhh(19:12)

19:12 mh <3165> exeilanto <1807> autouv <846> oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> ouv <3739> diefyeiran <1311> oi <3588> paterev <3962> mou <1473> thn <3588> te <5037> gwzan kai <2532> thn <3588> carran kai <2532> rafev kai <2532> uiouv <5207> edem touv <3588> en <1722> yaesyen

19:13 <05755> hwew <02012> enh <05617> Mywrpo <05892> ryel <04428> Klmw <0774> dpra <04428> Klmw <02574> tmx <04428> Klm <0335> wya(19:13)

19:13 pou <4225> estin <1510> o <3588> basileuv <935> aimay kai <2532> o <3588> basileuv <935> arfad kai <2532> pou <4225> estin <1510> sepfarouain ana <303> kai <2532> aua

19:14 P <03069> hwhy <06440> ynpl <02396> whyqzx <06566> whvrpyw <03069> hwhy <01004> tyb <05927> leyw <07121> Marqyw <04397> Mykalmh <03027> dym <05612> Myrpoh <0853> ta <02396> whyqzx <03947> xqyw(19:14)

19:14 kai <2532> elaben <2983> ezekiav <1478> ta <3588> biblia <975> ek <1537> ceirov <5495> twn <3588> aggelwn <32> kai <2532> anegnw <314> auta <846> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> aneptuxen <380> auta <846> ezekiav <1478> enantion <1726> kuriou <2962>

19:15 <0776> Urah <0853> taw <08064> Mymsh <0853> ta <06213> tyve <0859> hta <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lkl <0905> Kdbl <0430> Myhlah <01931> awh <0859> hta <03742> Mybrkh <03427> bsy <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rmayw <03068> hwhy <06440> ynpl <02396> whyqzx <06419> llptyw(19:15)

19:15 kai <2532> eipen kurie <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> o <3588> kayhmenov <2521> epi <1909> twn <3588> ceroubin su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> monov <3441> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> basileiaiv <932> thv <3588> ghv <1065> su <4771> epoihsav <4160> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065>

19:16 <02416> yx <0430> Myhla <02778> Prxl <07971> wxls <0834> rsa <05576> byrxno <01697> yrbd <0853> ta <08085> emsw <07200> harw <05869> Kynye <03068> hwhy <06491> xqp <08085> emsw <0241> Knza <03068> hwhy <05186> hjh(19:16)

19:16 klinon <2827> kurie <2962> to <3588> ouv <3775> sou <4771> kai <2532> akouson <191> anoixon <455> kurie <2962> touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> kai <2532> akouson <191> touv <3588> logouv <3056> sennachrim ouv <3739> apesteilen <649> oneidizein <3679> yeon <2316> zwnta <2198>

19:17 <0776> Mura <0853> taw <01471> Mywgh <0853> ta <0804> rwsa <04428> yklm <02717> wbyrxh <03068> hwhy <0551> Mnma(19:17)

19:17 oti <3754> alhyeia <225> kurie <2962> hrhmwsan <2049> basileiv <935> assuriwn ta <3588> eynh <1484>

19:18 <06> Mwdbayw <068> Nbaw <06086> Ue <0120> Mda <03027> ydy <04639> hvem <0518> Ma <03588> yk <01992> hmh <0430> Myhla <03808> al <03588> yk <0784> sab <0430> Mhyhla <0853> ta <05414> wntnw(19:18)

19:18 kai <2532> edwkan <1325> touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> eiv <1519> to <3588> pur <4442> oti <3754> ou <3364> yeoi <2316> eisin <1510> all <235> h <2228> erga <2041> ceirwn <5495> anyrwpwn <444> xula <3586> kai <2532> liyoi <3037> kai <2532> apwlesan autouv <846>

19:19 o <0905> Kdbl <0430> Myhla <03068> hwhy <0859> hta <03588> yk <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lk <03045> wedyw <03027> wdym <04994> an <03467> wneyswh <0430> wnyhla <03068> hwhy <06258> htew(19:19)

19:19 kai <2532> nun <3568> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> swson <4982> hmav <1473> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> kai <2532> gnwsontai <1097> pasai <3956> ai <3588> basileiai <932> thv <3588> ghv <1065> oti <3754> su <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> monov <3441>

19:20 <08085> ytems <0804> rwsa <04428> Klm <05576> brxno <0413> la <0413> yla <06419> tllpth <0834> rsa <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <02396> whyqzx <0413> la <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <07971> xlsyw(19:20)

19:20 kai <2532> apesteilen <649> hsaiav <2268> uiov <5207> amwv <301> prov <4314> ezekian <1478> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> a <3739> proshuxw <4336> prov <4314> me <1473> peri <4012> sennachrim basilewv <935> assuriwn hkousa <191>

19:21 <03389> Mlswry <01323> tb <05128> heynh <07218> sar <0310> Kyrxa <06726> Nwyu <01323> tb <01330> tlwtb <0> Kl <03932> hgel <0> Kl <0959> hzb <05921> wyle <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hz(19:21)

19:21 outov <3778> o <3588> logov <3056> on <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> ep <1909> auton <846> exoudenhsen se <4771> kai <2532> emukthrisen <3456> se <4771> paryenov <3933> yugathr <2364> siwn <4622> epi <1909> soi <4771> kefalhn <2776> authv <846> ekinhsen <2795> yugathr <2364> ierousalhm <2419>

19:22 <03478> larvy <06918> swdq <05921> le <05869> Kynye <04791> Mwrm <05375> avtw <06963> lwq <07311> twmyrh <04310> ym <05921> lew <01442> tpdgw <02778> tprx <04310> ym <0853> ta(19:22)

19:22 tina <5100> wneidisav <3679> kai <2532> eblasfhmhsav <987> kai <2532> epi <1909> tina <5100> uqwsav <5312> fwnhn <5456> kai <2532> hrav <142> eiv <1519> uqov <5311> touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474>

19:23 <03759> wlmrk <03293> rey <07093> *huq <04411> Nwlm <0935> hawbaw <01265> wysrb <04005> rwxbm <0730> wyzra <06967> tmwq <03772> trkaw <03844> Nwnbl <03411> ytkry <02022> Myrh <04791> Mwrm <05927> ytyle <0589> yna <07393> ybkr <07393> *brb {bkrb} <0559> rmatw <0136> ynda <02778> tprx <04397> Kykalm <03027> dyb(19:23)

19:23 en <1722> ceiri <5495> aggelwn <32> sou <4771> wneidisav <3679> kurion <2962> kai <2532> eipav en <1722> tw <3588> plhyei <4128> twn <3588> armatwn <716> mou <1473> egw <1473> anabhsomai <305> eiv <1519> uqov <5311> orewn <3735> mhrouv <3313> tou <3588> libanou <3030> kai <2532> ekoqa <2875> to <3588> megeyov <3174> thv <3588> kedrou autou <846> ta <3588> eklekta <1588> kuparisswn autou <846> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> melon telouv <5056> autou <846> drumou karmhlou autou <846>

19:24 <04693> rwum <02975> yray <03605> lk <06471> ymep <03709> Pkb <02717> brxaw <02114> Myrz <04325> Mym <08354> ytytsw <06979> ytrq <0589> yna(19:24)

19:24 egw <1473> equxa <5594> kai <2532> epion <4095> udata <5204> allotria <245> kai <2532> exhrhmwsa tw <3588> icnei <2487> tou <3588> podov <4228> mou <1473> pantav <3956> potamouv <4215> periochv <4042>

19:25 <01219> twrub <05892> Myre <05327> Myun <01530> Mylg <07582> twshl <01961> yhtw <0935> hytaybh <06258> hte <03335> hytruyw <06924> Mdq <03117> ymyml <06213> ytyve <0853> hta <07350> qwxrml <08085> tems <03808> alh(19:25)

19:25 eplasa <4111> authn <846> nun <3568> hgagon <71> authn <846> kai <2532> egenhyh <1096> eiv <1519> eparseiv apoikesiwn macimwn poleiv <4172> ocurav

19:26 <07054> hmq <06440> ynpl <07711> hpdsw <01406> twgg <02682> ryux <01877> asd <03419> qryw <07704> hdv <06212> bve <01961> wyh <0954> wsbyw <02865> wtx <03027> dy <07116> yruq <03427> Nhybsyw(19:26)

19:26 kai <2532> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> autaiv <846> hsyenhsan <770> th <3588> ceiri <5495> epthxan kai <2532> kathscunyhsan <2617> egenonto <1096> cortov <5528> agrou <68> h <2228> clwra <5515> botanh <1008> cloh <5514> dwmatwn <1390> kai <2532> pathma apenanti esthkotov <2476>

19:27 <0413> yla <07264> Kzgrth <0853> taw <03045> ytedy <0935> Kabw <03318> Ktauw <03427> Ktbsw(19:27)

19:27 kai <2532> thn <3588> kayedran <2515> sou <4771> kai <2532> thn <3588> exodon <1841> sou <4771> kai <2532> thn <3588> eisodon <1529> sou <4771> egnwn <1097> kai <2532> ton <3588> yumon <2372> sou <4771> ep <1909> eme <1473>

19:28 <0> hb <0935> tab <0834> rsa <01870> Krdb <07725> Kytbshw <08193> Kytpvb <04964> ygtmw <0639> Kpab <02397> yxx <07760> ytmvw <0241> ynzab <05927> hle <07600> Knnasw <0413> yla <07264> Kzgrth <03282> Ney(19:28)

19:28 dia <1223> to <3588> orgisyhnai <3710> se <4771> ep <1909> eme <1473> kai <2532> to <3588> strhnov <4764> sou <4771> anebh <305> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> mou <1473> kai <2532> yhsw <5087> ta <3588> agkistra <44> mou <1473> en <1722> toiv <3588> mukthrsin sou <4771> kai <2532> calinon <5469> en <1722> toiv <3588> ceilesin <5491> sou <4771> kai <2532> apostreqw <654> se <4771> en <1722> th <3588> odw <3598> h <3739> hlyev <2064> en <1722> auth <846>

19:29 <06529> Myrp <0398> wlkaw <03754> Mymrk <05193> wejnw <07114> wruqw <02232> werz <07992> tysylsh <08141> hnsbw <07823> syxo <08145> tynsh <08141> hnsbw <05599> xypo <08141> hnsh <0398> lwka <0226> twah <0> Kl <02088> hzw(19:29)

19:29 kai <2532> touto <3778> soi <4771> to <3588> shmeion <4592> fagh <2068> touton <3778> ton <3588> eniauton <1763> automata <844> kai <2532> tw <3588> etei <2094> tw <3588> deuterw <1208> ta <3588> anatellonta <393> kai <2532> eti <2089> tritw <5154> spora <4701> kai <2532> amhtov kai <2532> futeia <5451> ampelwnwn <290> kai <2532> fagesye <2068> ton <3588> karpon <2590> autwn <846>

19:30 <04605> hleml <06529> yrp <06213> hvew <04295> hjml <08328> srs <07604> hrasnh <03063> hdwhy <01004> tyb <06413> tjylp <03254> hpoyw(19:30)

19:30 kai <2532> prosyhsei <4369> to <3588> diaseswsmenon <1295> oikou <3624> iouda <2448> to <3588> upoleifyen <5275> rizan katw <2736> kai <2532> poihsei <4160> karpon <2590> anw <507>

19:31 o <02063> taz <06213> hvet*twabu {zz} <03068> hwhy <07068> tanq <06726> Nwyu <02022> rhm <06413> hjylpw <07611> tyras <03318> aut <03389> Mlswrym <03588> yk(19:31)

19:31 oti <3754> ex <1537> ierousalhm <2419> exeleusetai <1831> kataleimma <2640> kai <2532> anaswzomenov ex <1537> orouv <3735> siwn <4622> o <3588> zhlov <2205> kuriou <2962> twn <3588> dunamewn <1411> poihsei <4160> touto <3778>

19:32 <05550> hllo <05921> hyle <08210> Kpsy <03808> alw <04043> Ngm <06923> hnmdqy <03808> alw <02671> Ux <08033> Ms <03384> hrwy <03808> alw <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <0935> aby <03808> al <0804> rwsa <04428> Klm <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(19:32)

19:32 ouc <3364> outwv <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> prov <4314> basilea <935> assuriwn ouk <3364> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kai <2532> ou <3364> toxeusei ekei <1563> belov <956> kai <2532> ou <3364> profyasei <4399> authn <846> yureov <2375> kai <2532> ou <3364> mh <3165> ekceh <1632> prov <4314> authn <846> proscwma

19:33 <03068> hwhy <05002> Man <0935> aby <03808> al <02063> tazh <05892> ryeh <0413> law <07725> bwsy <0> hb <0935> aby <0834> rsa <01870> Krdb(19:33)

19:33 th <3588> odw <3598> h <3739> hlyen <2064> en <1722> auth <846> apostrafhsetai <654> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> ouk <3364> eiseleusetai <1525> legei <3004> kuriov <2962>

19:34 <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Nemlw <04616> yneml <03467> heyswhl <02063> tazh <05892> ryeh <0413> la <01598> ytwngw(19:34)

19:34 kai <2532> uperaspiw uper <5228> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778> di <1223> eme <1473> kai <2532> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473>

19:35 <04191> Mytm <06297> Myrgp <03605> Mlk <02009> hnhw <01242> rqbb <07925> wmyksyw <0505> Pla <02568> hsmxw <08084> Mynwms <03967> ham <0804> rwsa <04264> hnxmb <05221> Kyw <03068> hwhy <04397> Kalm <03318> auyw <01931> awhh <03915> hlylb <01961> yhyw(19:35)

19:35 kai <2532> egeneto <1096> ewv <2193> nuktov <3571> kai <2532> exhlyen <1831> aggelov <32> kuriou <2962> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> th <3588> parembolh twn <3588> assuriwn ekaton <1540> ogdohkonta <3589> pente <4002> ciliadav <5505> kai <2532> wryrisan <3719> to <3588> prwi <4404> kai <2532> idou <2400> pantev <3956> swmata <4983> nekra <3498>

19:36 <05210> hwnynb <03427> bsyw <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <07725> bsyw <01980> Klyw <05265> eoyw(19:36)

19:36 kai <2532> aphren <522> kai <2532> eporeuyh <4198> kai <2532> apestreqen <654> sennachrim basileuv <935> assuriwn kai <2532> wkhsen <3611> en <1722> nineuh

19:37 P <08478> wytxt <01121> wnb <0634> Ndx <0> roa <04427> Klmyw <0780> jrra <0776> Ura <04422> wjlmn <01992> hmhw <02719> brxb <05221> {whkh} *wynb <08272> ruarvw <0152> Klmrdaw <0430> wyhla <05268> Kron <01004> tyb <07812> hwxtsm <01931> awh <01961> yhyw(19:37)

19:37 kai <2532> egeneto <1096> autou <846> proskunountov <4352> en <1722> oikw <3624> neserac yeou <2316> autou <846> kai <2532> adramelec kai <2532> sarasar oi <3588> uioi <5207> autou <846> epataxan <3960> auton <846> en <1722> macaira <3162> kai <2532> autoi <846> eswyhsan <4982> eiv <1519> ghn <1065> ararat kai <2532> ebasileusen <936> asordan o <3588> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

20:1 <02421> hyxt <03808> alw <0859> hta <04191> tm <03588> yk <01004> Ktybl <06680> wu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> rmayw <05030> aybnh <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <0413> wyla <0935> abyw <04191> twml <02396> whyqzx <02470> hlx <01992> Mhh <03117> Mymyb(20:1)

20:1 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> hrrwsthsen ezekiav <1478> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> auton <846> hsaiav <2268> uiov <5207> amwv <301> o <3588> profhthv <4396> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> enteilai <1781> tw <3588> oikw <3624> sou <4771> oti <3754> apoynhskeiv <599> su <4771> kai <2532> ou <3364> zhsh <2198>

20:2 <0559> rmal <03068> hwhy <0413> la <06419> llptyw <07023> ryqh <0413> la <06440> wynp <0853> ta <05437> boyw(20:2)

20:2 kai <2532> apestreqen <654> ezekiav <1478> to <3588> proswpon <4383> autou <846> prov <4314> ton <3588> toicon <5109> kai <2532> huxato <2172> prov <4314> kurion <2962> legwn <3004>

20:3 o <01419> lwdg <01058> ykb <02396> whyqzx <01058> Kbyw <06213> ytyve <05869> Kynyeb <02896> bwjhw <08003> Mls <03824> bblbw <0571> tmab <06440> Kynpl <01980> ytklhth <0834> rsa <0853> ta <04994> an <02142> rkz <03068> hwhy <0577> hna(20:3)

20:3 w <3588> dh <1161> kurie <2962> mnhsyhti <3403> dh <1161> osa <3745> periepathsa <4043> enwpion <1799> sou <4771> en <1722> alhyeia <225> kai <2532> en <1722> kardia <2588> plhrei <4134> kai <2532> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> epoihsa <4160> kai <2532> eklausen <2799> ezekiav <1478> klauymw <2805> megalw <3173>

20:4 <0559> rmal <0413> wyla <01961> hyh <03068> hwhy <01697> rbdw <08484> hnkyth <05892> *rux {ryeh} <03318> auy <03808> al <03470> whyesy <01961> yhyw(20:4)

20:4 kai <2532> hn <1510> hsaiav <2268> en <1722> th <3588> aulh <833> th <3588> mesh <3319> kai <2532> rhma <4487> kuriou <2962> egeneto <1096> prov <4314> auton <846> legwn <3004>

20:5 <03068> hwhy <01004> tyb <05927> hlet <07992> ysylsh <03117> Mwyb <0> Kl <07495> apr <02005> ynnh <01832> Ktemd <0853> ta <07200> ytyar <08605> Ktlpt <0853> ta <08085> ytems <01> Kyba <01732> dwd <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <05971> yme <05057> dygn <02396> whyqzx <0413> la <0559> trmaw <07725> bws(20:5)

20:5 epistreqon <1994> kai <2532> ereiv prov <4314> ezekian ton <3588> hgoumenon <2233> tou <3588> laou <2992> mou <1473> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> dauid tou <3588> patrov <3962> sou <4771> hkousa <191> thv <3588> proseuchv <4335> sou <4771> eidon <3708> ta <3588> dakrua <1144> sou <4771> idou <2400> egw <1473> iasomai <2390> se <4771> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> anabhsh <305> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

20:6 <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Nemlw <04616> yneml <02063> tazh <05892> ryeh <05921> le <01598> ytwngw <02063> tazh <05892> ryeh <0853> taw <05337> Klyua <0804> rwsa <04428> Klm <03709> Pkmw <08141> hns <06240> hrve <02568> smx <03117> Kymy <05921> le <03254> ytpohw(20:6)

20:6 kai <2532> prosyhsw <4369> epi <1909> tav <3588> hmerav <2250> sou <4771> pente <4002> kai <2532> deka <1176> eth <2094> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> basilewv <935> assuriwn swsw <4982> se <4771> kai <2532> thn <3588> polin <4172> tauthn <3778> kai <2532> uperaspiw uper <5228> thv <3588> polewv <4172> tauthv <3778> di <1223> eme <1473> kai <2532> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473>

20:7 <02421> yxyw <07822> Nyxsh <05921> le <07760> wmyvyw <03947> wxqyw <08384> Mynat <01690> tlbd <03947> wxq <03470> whyesy <0559> rmayw(20:7)

20:7 kai <2532> eipen labetwsan <2983> palayhn sukwn <4808> kai <2532> epiyetwsan <2007> epi <1909> to <3588> elkov <1668> kai <2532> ugiasei

20:8 <03068> hwhy <01004> tyb <07992> ysylsh <03117> Mwyb <05927> ytylew <0> yl <03068> hwhy <07495> apry <03588> yk <0226> twa <04100> hm <03470> whyesy <0413> la <02396> whyqzx <0559> rmayw(20:8)

20:8 kai <2532> eipen ezekiav <1478> prov <4314> hsaian <2268> ti <5100> to <3588> shmeion <4592> oti <3754> iasetai <2390> me <1473> kuriov <2962> kai <2532> anabhsomai <305> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154>

20:9 <04609> twlem <06235> rve <07725> bwsy <0518> Ma <04609> twlem <06235> rve <06738> luh <01980> Klh <01696> rbd <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <03068> hwhy <06213> hvey <03588> yk <03068> hwhy <0853> tam <0226> twah <0> Kl <02088> hz <03470> whyesy <0559> rmayw(20:9)

20:9 kai <2532> eipen hsaiav <2268> touto <3778> to <3588> shmeion <4592> para <3844> kuriou <2962> oti <3754> poihsei <4160> kuriov <2962> ton <3588> logon <3056> on <3739> elalhsen <2980> poreusetai <4198> h <3588> skia <4639> deka <1176> baymouv <898> ean <1437> epistrefh <1994> deka <1176> baymouv <898>

20:10 <04609> twlem <06235> rve <0322> tynrxa <06738> luh <07725> bwsy <03588> yk <03808> al <04609> twlem <06235> rve <05186> twjnl <06738> lul <07043> lqn <02396> whyqzxy <0559> rmayw(20:10)

20:10 kai <2532> eipen ezekiav <1478> koufon thn <3588> skian <4639> klinai <2827> deka <1176> baymouv <898> ouci <3364> all <235> epistrafhtw <1994> h <3588> skia <4639> deka <1176> baymouv <898> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694>

20:11 P <04609> twlem <06235> rve <0322> tynrxa <0271> zxa <04609> twlemb <03381> hdry <0834> rsa <04600> twlemb <06738> luh <0853> ta <07725> bsyw <03068> hwhy <0413> la <05030> aybnh <03470> whyesy <07121> arqyw(20:11)

20:11 kai <2532> ebohsen <994> hsaiav <2268> o <3588> profhthv <4396> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> epestreqen <1994> h <3588> skia <4639> en <1722> toiv <3588> anabaymoiv <304> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> deka <1176> baymouv <898>

20:12 <02396> whyqzx <02470> hlx <03588> yk <08085> ems <03588> yk <02396> whyqzx <0413> la <04503> hxnmw <05612> Myrpo <0894> lbb <04428> Klm <01081> Ndalb <01121> Nb <01255> Ndalb <0> Kdarb <07971> xls <01931> ayhh <06256> teb(20:12)

20:12 en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> apesteilen <649> marwdacbaladan uiov <5207> baladan basileuv <935> babulwnov <897> biblia <975> kai <2532> manaa prov <4314> ezekian <1478> oti <3754> hkousen <191> oti <3754> hrrwsthsen ezekiav <1478>

20:13 <04474> wtlsmm <03605> lkbw <01004> wtybb <02396> whyqzx <07200> Marh <03808> al <0834> rsa <01697> rbd <01961> hyh <03808> al <0214> wytruwab <04672> aumn <0834> rsa <03605> lk <0853> taw <03627> wylk <01004> tyb <0853> taw <02896> bwjh <08081> Nms <0853> taw <01314> Mymvbh <0853> taw <02091> bhzh <0853> taw <03701> Pokh <0853> ta <05238> *htkn <01004> tyb <03605> lk <0853> ta <07200> Maryw <02396> whyqzx <05921> Mhyle <08085> emsyw(20:13)

20:13 kai <2532> ecarh <5463> ep <1909> autoiv <846> ezekiav <1478> kai <2532> edeixen <1166> autoiv <846> olon <3650> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> necwya to <3588> argurion <694> kai <2532> to <3588> crusion <5553> ta <3588> arwmata <759> kai <2532> to <3588> elaion <1637> to <3588> agayon <18> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> twn <3588> skeuwn <4632> kai <2532> osa <3745> hureyh <2147> en <1722> toiv <3588> yhsauroiv <2344> autou <846> ouk <3364> hn <1510> logov <3056> on <3739> ouk <3364> edeixen <1166> autoiv <846> ezekiav <1478> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> exousia <1849> autou <846>

20:14 <0894> lbbm <0935> wab <07350> hqwxr <0776> Uram <02396> whyqzx <0559> rmayw <0413> Kyla <0935> waby <0370> Nyamw <0428> hlah <0376> Mysnah <0559> wrma <04100> hm <0413> wyla <0559> rmayw <02396> whyqzx <04428> Klmh <0413> la <05030> aybnh <03470> whyesy <0935> abyw(20:14)

20:14 kai <2532> eishlyen <1525> hsaiav <2268> o <3588> profhthv <4396> prov <4314> ton <3588> basilea <935> ezekian <1478> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> ti <5100> elalhsan <2980> oi <3588> andrev <435> outoi <3778> kai <2532> poyen <4159> hkasin <1854> prov <4314> se <4771> kai <2532> eipen ezekiav <1478> ek <1537> ghv <1065> porrwyen hkasin <1854> prov <4314> me <1473> ek <1537> babulwnov <897>

20:15 <0214> ytruab <07200> Mtyarh <03808> al <0834> rsa <01697> rbd <01961> hyh <03808> al <07200> war <01004> ytybb <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <02396> whyqzx <0559> rmayw <01004> Ktybb <07200> war <04100> hm <0559> rmayw(20:15)

20:15 kai <2532> eipen ti <5100> eidon <3708> en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4771> kai <2532> eipen panta <3956> osa <3745> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> eidon <3708> ouk <3364> hn <1510> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> o <3739> ouk <3364> edeixa <1166> autoiv <846> alla <235> kai <2532> ta <3588> en <1722> toiv <3588> yhsauroiv <2344> mou <1473>

20:16 <03068> hwhy <01697> rbd <08085> ems <02396> whyqzx <0413> la <03470> whyesy <0559> rmayw(20:16)

20:16 kai <2532> eipen hsaiav <2268> prov <4314> ezekian <1478> akouson <191> logon <3056> kuriou <2962>

20:17 <03068> hwhy <0559> rma <01697> rbd <03498> rtwy <03808> al <0894> hlbb <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01> Kytba <0686> wrua <0834> rsaw <01004> Ktybb <0834> rsa <03605> lk <05375> avnw <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(20:17)

20:17 idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> kai <2532> lhmfyhsetai <2983> panta <3956> ta <3588> en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4771> kai <2532> osa <3745> eyhsaurisan <2343> oi <3588> paterev <3962> sou <4771> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> eiv <1519> babulwna <897> kai <2532> ouc <3364> upoleifyhsetai <5275> rhma <4487> o <3739> eipen kuriov <2962>

20:18 <0894> lbb <04428> Klm <01964> lkyhb <05631> Myoyro <01961> wyhw <03947> *wxqy {xqy} <03205> dylwt <0834> rsa <04480> Kmm <03318> wauy <0834> rsa <01121> Kynbmw(20:18)

20:18 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> oi <3739> exeleusontai <1831> ek <1537> sou <4771> ouv <3739> gennhseiv <1080> lhmqetai <2983> kai <2532> esontai <1510> eunoucoi <2135> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> basilewv <935> babulwnov <897>

20:19 <03117> ymyb <01961> hyhy <0571> tmaw <07965> Mwls <0518> Ma <03808> awlh <0559> rmayw <01696> trbd <0834> rsa <03068> hwhy <01697> rbd <02896> bwj <03470> whyesy <0413> la <02396> whyqzx <0559> rmayw(20:19)

20:19 kai <2532> eipen ezekiav <1478> prov <4314> hsaian <2268> agayov <18> o <3588> logov <3056> kuriou <2962> on <3739> elalhsen <2980> estw <1510> eirhnh <1515> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> mou <1473>

20:20 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <05892> hryeh <04325> Mymh <0853> ta <0935> abyw <08585> hleth <0853> taw <01295> hkrbh <0853> ta <06213> hve <0834> rsaw <01369> wtrwbg <03605> lkw <02396> whyqzx <01697> yrbd <03499> rtyw(20:20)

20:20 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> ezekiou <1478> kai <2532> pasa <3956> h <3588> dunasteia autou <846> kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> thn <3588> krhnhn kai <2532> ton <3588> udragwgon kai <2532> eishnegken <1533> to <3588> udwr <5204> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> ouci <3364> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448>

20:21 P <08478> wytxt <01121> wnb <04519> hsnm <04427> Klmyw <01> wytba <05973> Me <02396> whyqzx <07901> bksyw(20:21)

20:21 kai <2532> ekoimhyh <2837> ezekiav <1478> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> ebasileusen <936> manasshv <3128> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

21:1 <02657> hb <0> yupx <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <02568> smxw <02572> Mysmxw <04427> wklmb <04519> hsnm <08141> hns <06240> hrve <08147> Myts <01121> Nb(21:1)

21:1 uiov <5207> dwdeka <1427> etwn <2094> manasshv <3128> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> penthkonta <4004> kai <2532> pente <4002> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> oqiba

21:2 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <03423> syrwh <0834> rsa <01471> Mywgh <08441> tbewtk <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw(21:2)

21:2 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kata <2596> ta <3588> bdelugmata <946> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> exhren <1808> kuriov <2962> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>

21:3 <0853> Mta <05647> dbeyw <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkl <07812> wxtsyw <03478> larvy <04428> Klm <0256> baxa <06213> hve <0834> rsak <0842> hrsa <06213> veyw <01168> lebl <04196> txbzm <06965> Mqyw <01> wyba <02396> whyqzx <06> dba <0834> rsa <01116> twmbh <0853> ta <01129> Nbyw <07725> bsyw(21:3)

21:3 kai <2532> epestreqen <1994> kai <2532> wkodomhsen <3618> ta <3588> uqhla <5308> a <3739> katespasen ezekiav <1478> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> anesthsen <450> yusiasthrion <2379> th <3588> baal <896> kai <2532> epoihsen <4160> alsh kaywv <2531> epoihsen <4160> acaab basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> prosekunhsen <4352> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> edouleusen <1398> autoiv <846>

21:4 <08034> yms <0853> ta <07760> Myva <03389> Mlswryb <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tybb <04196> txbzm <01129> hnbw(21:4)

21:4 kai <2532> wkodomhsen <3618> yusiasthrion <2379> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> wv <3739> eipen en <1722> ierousalhm <2419> yhsw <5087> to <3588> onoma <3686> mou <1473>

21:5 <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twrux <08147> ytsb <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lkl <04196> twxbzm <01129> Nbyw(21:5)

21:5 kai <2532> wkodomhsen <3618> yusiasthrion <2379> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> ouranou <3772> en <1722> taiv <3588> dusin <1417> aulaiv <833> oikou <3624> kuriou <2962>

21:6 <03707> oyekhl <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <07235> hbrh <03049> Mynedyw <0178> bwa <06213> hvew <05172> sxnw <06049> Nnwew <0784> sab <01121> wnb <0853> ta <05674> rybehw(21:6)

21:6 kai <2532> dihgen <1236> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> eklhdonizeto kai <2532> oiwnizeto kai <2532> epoihsen <4160> yelhthn kai <2532> gnwstav <1109> eplhyunen <4129> tou <3588> poiein <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> parorgisai <3949> auton <846>

21:7 <05769> Mlwel <08034> yms <0853> ta <07760> Myva <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkm <0977> ytrxb <0834> rsa <03389> Mlswrybw <02088> hzh <01004> tybb <01121> wnb <08010> hmls <0413> law <01732> dwd <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <01004> tybb <06213> hve <0834> rsa <0842> hrsah <06459> lop <0853> ta <07760> Mvyw(21:7)

21:7 kai <2532> eyhken <5087> to <3588> glupton tou <3588> alsouv en <1722> tw <3588> oikw <3624> w <3739> eipen kuriov <2962> prov <4314> dauid kai <2532> prov <4314> salwmwn ton <3588> uion <5207> autou <846> en <1722> tw <3588> oikw <3624> toutw <3778> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> h <3739> exelexamhn ek <1537> paswn <3956> fulwn <5443> israhl <2474> kai <2532> yhsw <5087> to <3588> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

21:8 <04872> hsm <05650> ydbe <0853> Mta <06680> hwu <0834> rsa <08451> hrwth <03605> lklw <06680> Mytywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> twvel <08104> wrmsy <0518> Ma <07535> qr <01> Mtwbal <05414> yttn <0834> rsa <0127> hmdah <04480> Nm <03478> larvy <07272> lgr <05110> dynhl <03254> Pyoa <03808> alw(21:8)

21:8 kai <2532> ou <3364> prosyhsw <4369> tou <3588> saleusai <4531> ton <3588> poda <4228> israhl <2474> apo <575> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> edwka <1325> toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846> oitinev <3748> fulaxousin <5442> panta <3956> osa <3745> eneteilamhn <1781> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> entolhn <1785> hn <3739> eneteilato <1781> autoiv <846> o <3588> doulov <1401> mou <1473> mwushv

21:9 <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpm <03068> hwhy <08045> dymsh <0834> rsa <01471> Mywgh <04480> Nm <07451> erh <0853> ta <06213> twvel <04519> hsnm <08582> Metyw <08085> wems <03808> alw(21:9)

21:9 kai <2532> ouk <3364> hkousan <191> kai <2532> eplanhsen <4105> autouv <846> manasshv <3128> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> uper <5228> ta <3588> eynh <1484> a <3739> hfanisen kuriov <2962> ek <1537> proswpou <4383> uiwn <5207> israhl <2474>

21:10 <0559> rmal <05030> Myaybnh <05650> wydbe <03027> dyb <03068> hwhy <01696> rbdyw(21:10)

21:10 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> doulwn <1401> autou <846> twn <3588> profhtwn <4396> legwn <3004>

21:11 P <01544> wylwlgb <03063> hdwhy <0853> ta <01571> Mg <02398> ajxyw <06440> wynpl <0834> rsa <0567> yrmah <06213> wve <0834> rsa <03605> lkm <07489> erh <0428> hlah <08441> twbeth <03063> hdwhy <04428> Klm <04519> hsnm <06213> hve <0834> rsa <03282> Ney(21:11)

21:11 any <473> wn <3739> osa <3745> epoihsen <4160> manasshv <3128> o <3588> basileuv <935> iouda <2448> ta <3588> bdelugmata <946> tauta <3778> ta <3588> ponhra <4190> apo <575> pantwn <3956> wn <3739> epoihsen <4160> o <3588> amorraiov o <3588> emprosyen <1715> kai <2532> exhmarten kai <2532> ge <1065> iouda <2448> en <1722> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846>

21:12 <0241> wynza <08147> yts <06750> hnlut <08085> *hems {wyems} <03605> lk <0834> rsa <03063> hdwhyw <03389> Mlswry <05921> le <07451> her <0935> aybm <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(21:12)

21:12 ouc <3364> outwv <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> ferw <5342> kaka <2556> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> epi <1909> iouda <2448> wste <5620> pantov <3956> akouontov <191> hchsei <2278> amfotera ta <3588> wta <3775> autou <846>

21:13 <06440> hynp <05921> le <02015> Kphw <04229> hxm <06747> txluh <0853> ta <04229> hxmy <0834> rsak <03389> Mlswry <0853> ta <04229> ytyxmw <0256> baxa <01004> tyb <04949> tlqsm <0853> taw <08111> Nwrms <06957> wq <0853> ta <03389> Mlswry <05921> le <05186> ytyjnw(21:13)

21:13 kai <2532> ektenw <1614> epi <1909> ierousalhm <2419> to <3588> metron <3358> samareiav <4540> kai <2532> to <3588> staymion oikou <3624> acaab kai <2532> apaleiqw thn <3588> ierousalhm <2419> kaywv <2531> apaleifetai o <3588> alabastrov apaleifomenov kai <2532> katastrefetai <2690> epi <1909> proswpon <4383> autou <846>

21:14 <0341> Mhybya <03605> lkl <04933> hosmlw <0957> zbl <01961> wyhw <0341> Mhybya <03027> dyb <05414> Myttnw <05159> ytlxn <07611> tyras <0853> ta <05203> ytsjnw(21:14)

21:14 kai <2532> apwsomai to <3588> upoleimma thv <3588> klhronomiav <2817> mou <1473> kai <2532> paradwsw <3860> autouv <846> eiv <1519> ceirav <5495> ecyrwn <2190> autwn <846> kai <2532> esontai <1510> eiv <1519> diarpaghn kai <2532> eiv <1519> pronomhn pasin <3956> toiv <3588> ecyroiv <2190> autwn <846>

21:15 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> dew <04714> Myrumm <01> Mtwba <03318> wauy <0834> rsa <03117> Mwyh <04480> Nm <0853> yta <03707> Myoekm <01961> wyhyw <05869> ynyeb <07451> erh <0853> ta <06213> wve <0834> rsa <03282> Ney(21:15)

21:15 any <473> wn <3739> osa <3745> epoihsan <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> mou <1473> kai <2532> hsan <1510> parorgizontev <3949> me <1473> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> exhgagon <1806> touv <3588> paterav <3962> autwn <846> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

21:16 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> twvel <03063> hdwhy <0853> ta <02398> ayjxh <0834> rsa <02403> wtajxm <0905> dbl <06310> hpl <06310> hp <03389> Mlswry <0853> ta <04390> alm <0834> rsa <05704> de <03966> dam <07235> hbrh <04519> hsnm <08210> Kps <05355> yqn <01818> Md <01571> Mgw(21:16)

21:16 kai <2532> ge <1065> aima <129> aywon <121> execeen <1632> manasshv <3128> polu <4183> sfodra <4970> ewv <2193> ou <3739> eplhsen thn <3588> ierousalhm <2419> stoma <4750> eiv <1519> stoma <4750> plhn <4133> twn <3588> amartiwn <266> autou <846> wn <3739> exhmarten ton <3588> ioudan <2455> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962>

21:17 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajxw <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <04519> hsnm <01697> yrbd <03499> rtyw(21:17)

21:17 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> manassh <3128> kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> kai <2532> h <3588> amartia <266> autou <846> hn <3739> hmarten <264> ouci <3364> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448>

21:18 P <08478> wytxt <01121> wnb <0526> Nwma <04427> Klmyw <05798> aze <01588> Ngb <01004> wtyb <01588> Ngb <06912> rbqyw <01> wytba <05973> Me <04519> hsnm <07901> bksyw(21:18)

21:18 kai <2532> ekoimhyh <2837> manasshv <3128> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> en <1722> tw <3588> khpw <2779> tou <3588> oikou <3624> autou <846> en <1722> khpw <2779> oza kai <2532> ebasileusen <936> amwn <300> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

21:19 <03192> hbjy <04480> Nm <02743> Uwrx <01323> tb <04922> tmlsm <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> Myns <08147> Mytsw <04427> wklmb <0526> Nwma <08141> hns <08147> Mytsw <06242> Myrve <01121> Nb(21:19)

21:19 uiov <5207> eikosi <1501> kai <2532> duo <1417> etwn <2094> amwn <300> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> duo <1417> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> mesollam yugathr <2364> arouv ex <1537> ieteba

21:20 <01> wyba <04519> hsnm <06213> hve <0834> rsak <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw(21:20)

21:20 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kaywv <2531> epoihsen <4160> manasshv <3128> o <3588> pathr <3962> autou <846>

21:21 <0> Mhl <07812> wxtsyw <01> wyba <05647> dbe <0834> rsa <01544> Myllgh <0853> ta <05647> dbeyw <01> wyba <01980> Klh <0834> rsa <01870> Krdh <03605> lkb <01980> Klyw(21:21)

21:21 kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> pash <3956> odw <3598> h <3739> eporeuyh <4198> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> elatreusen <3000> toiv <3588> eidwloiv <1497> oiv <3739> elatreusen <3000> o <3588> pathr <3962> autou <846> kai <2532> prosekunhsen <4352> autoiv <846>

21:22 <03068> hwhy <01870> Krdb <01980> Klh <03808> alw <01> wytba <0430> yhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> bzeyw(21:22)

21:22 kai <2532> egkatelipen <1459> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> ouk <3364> eporeuyh <4198> en <1722> odw <3598> kuriou <2962>

21:23 <01004> wtybb <04428> Klmh <0853> ta <04191> wtymyw <05921> wyle <0526> Nwma <05650> ydbe <07194> wrsqyw(21:23)

21:23 kai <2532> sunestrafhsan oi <3588> paidev <3816> amwn <300> prov <4314> auton <846> kai <2532> eyanatwsan <2289> ton <3588> basilea <935> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846>

21:24 <08478> wytxt <01121> wnb <02977> whysay <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <04427> wkylmyw <0526> Nwma <04428> Klmh <05921> le <07194> Myrsqh <03605> lk <0853> ta <0776> Urah <05971> Me <05221> Kyw(21:24)

21:24 kai <2532> epataxen <3960> pav <3956> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> pantav <3956> touv <3588> sustrafentav epi <1909> ton <3588> basilea <935> amwn <300> kai <2532> ebasileusen <936> o <3588> laov <2992> thv <3588> ghv <1065> ton <3588> iwsian <2502> uion <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

21:25 <03063> hdwhy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <01992> Mh <03808> alh <06213> hve <0834> rsa <0526> Nwma <01697> yrbd <03499> rtyw(21:25)

21:25 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> amwn <300> osa <3745> epoihsen <4160> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448>

21:26 P <08478> wytxt <01121> wnb <02977> whysay <04427> Klmyw <05798> aze <01588> Ngb <06900> wtrbqb <0853> wta <06912> rbqyw(21:26)

21:26 kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> tw <3588> tafw <5028> autou <846> en <1722> tw <3588> khpw <2779> oza kai <2532> ebasileusen <936> iwsiav <2502> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>

22:1 <01218> tqubm <05718> hyde <01323> tb <03040> hdydy <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <0259> txaw <07970> Myslsw <04427> wklmb <02977> whysay <08141> hns <08083> hnms <01121> Nb(22:1)

22:1 uiov <5207> oktw <3638> etwn <2094> iwsiav <2502> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> triakonta <5144> kai <2532> en <1519> etov <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> iedida yugathr <2364> edeia ek <1537> basourwy

22:2 P <08040> lwamvw <03225> Nymy <05493> ro <03808> alw <01> wyba <01732> dwd <01870> Krd <03605> lkb <01980> Klyw <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> veyw(22:2)

22:2 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> pash <3956> odw <3598> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> ouk <3364> apesth dexia <1188> h <2228> aristera <710>

22:3 <0559> rmal <03068> hwhy <01004> tyb <05608> rpoh <04918> Mlsm <01121> Nb <0683> whylua <01121> Nb <08227> Nps <0853> ta <04428> Klmh <07971> xls <02977> whysay <04428> Klml <08141> hns <06240> hrve <08083> hnmsb <01961> yhyw(22:3)

22:3 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> tw <3588> oktwkaidekatw etei <2094> tw <3588> basilei <935> iwsia <2502> en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> ogdow <3590> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> ton <3588> saffan uion <5207> eseliou uiou <5207> mesollam ton <3588> grammatea <1122> oikou <3624> kuriou <2962> legwn <3004>

22:4 <05971> Meh <0853> tam <05592> Poh <08104> yrms <0622> wpoa <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abwmh <03701> Pokh <0853> ta <08552> Mtyw <01419> lwdgh <03548> Nhkh <02518> whyqlx <0413> la <05927> hle(22:4)

22:4 anabhyi <305> prov <4314> celkian ton <3588> ierea <2409> ton <3588> megan <3173> kai <2532> sfragison <4972> to <3588> argurion <694> to <3588> eisenecyen <1533> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> o <3739> sunhgagon <4863> oi <3588> fulassontev <5442> ton <3588> staymon para <3844> tou <3588> laou <2992>

22:5 <01004> tybh <0919> qdb <02388> qzxl <03068> hwhy <01004> tybb <0834> rsa <04399> hkalmh <06213> yvel <0853> wta <05414> wntyw <03068> hwhy <01004> *tyb {tybb} <06485> Mydqpmh <04399> hkalmh <06213> yve <03027> dy <05921> le <05414> *whntyw {hntyw} (22:5)

22:5 kai <2532> dotwsan <1325> auto <846> epi <1909> ceira <5495> poiountwn <4160> ta <3588> erga <2041> twn <3588> kayestamenwn <2525> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> edwken <1325> auto <846> toiv <3588> poiousin <4160> ta <3588> erga <2041> toiv <3588> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> tou <3588> katiscusai <2729> to <3588> bedek tou <3588> oikou <3624>

22:6 <01004> tybh <0853> ta <02388> qzxl <04274> buxm <068> ynbaw <06086> Myue <07069> twnqlw <01443> Myrdglw <01129> Mynblw <02796> Mysrxl(22:6)

22:6 toiv <3588> tektosin <5045> kai <2532> toiv <3588> oikodomoiv kai <2532> toiv <3588> teicistaiv kai <2532> tou <3588> kthsasyai <2932> xula <3586> kai <2532> liyouv <3037> latomhtouv tou <3588> krataiwsai <2901> to <3588> bedek tou <3588> oikou <3624>

22:7 <06213> Myve <01992> Mh <0530> hnwmab <03588> yk <03027> Mdy <05921> le <05414> Ntnh <03701> Pokh <0854> Mta <02803> bsxy <03808> al <0389> Ka(22:7)

22:7 plhn <4133> ouk <3364> exelogizonto autouv <846> to <3588> argurion <694> to <3588> didomenon <1325> autoiv <846> oti <3754> en <1722> pistei <4102> autoi <846> poiousin <4160>

22:8 <07121> wharqyw <08227> Nps <0413> la <05612> rpoh <0853> ta <02518> hyqlx <05414> Ntyw <03068> hwhy <01004> tybb <04672> ytaum <08451> hrwth <05612> rpo <05608> rpoh <08227> Nps <05921> le <01419> lwdgh <03548> Nhkh <02518> whyqlx <0559> rmayw(22:8)

22:8 kai <2532> eipen celkiav o <3588> iereuv <2409> o <3588> megav <3173> prov <4314> saffan ton <3588> grammatea <1122> biblion <975> tou <3588> nomou <3551> euron <2147> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> edwken <1325> celkiav to <3588> biblion <975> prov <4314> saffan kai <2532> anegnw <314> auto <846>

22:9 <03068> hwhy <01004> tyb <06485> Mydqpmh <04399> hkalmh <06213> yve <03027> dy <05921> le <05414> whntyw <01004> tybb <04672> aumnh <03701> Pokh <0853> ta <05650> Kydbe <05413> wkyth <0559> rmayw <01697> rbd <04428> Klmh <0853> ta <07725> bsyw <04428> Klmh <0413> la <05608> rpoh <08227> Nps <0935> abyw(22:9)

22:9 kai <2532> eishnegken <1533> prov <4314> ton <3588> basilea <935> iwsian <2502> kai <2532> epestreqen <1994> tw <3588> basilei <935> rhma <4487> kai <2532> eipen ecwneusan oi <3588> douloi <1401> sou <4771> to <3588> argurion <694> to <3588> eureyen <2147> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> edwkan <1325> auto <846> epi <1909> ceira <5495> poiountwn <4160> ta <3588> erga <2041> twn <3588> kayestamenwn <2525> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

22:10 <04428> Klmh <06440> ynpl <08227> Nps <07121> wharqyw <03548> Nhkh <02518> hyqlx <0> yl <05414> Ntn <05612> rpo <0559> rmal <04428> Klml <05608> rpoh <08227> Nps <05046> dgyw(22:10)

22:10 kai <2532> eipen saffan o <3588> grammateuv <1122> prov <4314> ton <3588> basilea <935> legwn <3004> biblion <975> edwken <1325> moi <1473> celkiav o <3588> iereuv <2409> kai <2532> anegnw <314> auto <846> saffan enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935>

22:11 <0899> wydgb <0853> ta <07167> erqyw <08451> hrwth <05612> rpo <01697> yrbd <0853> ta <04428> Klmh <08085> emsk <01961> yhyw(22:11)

22:11 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousen <191> o <3588> basileuv <935> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> bibliou <975> tou <3588> nomou <3551> kai <2532> dierrhxen ta <3588> imatia <2440> eautou <1438>

22:12 <0559> rmal <04428> Klmh <05650> dbe <06222> hyve <0853> taw <05608> rpoh <08227> Nps <0853> taw <04320> hykym <01121> Nb <05907> rwbke <0853> taw <08227> Nps <01121> Nb <0296> Mqyxa <0853> taw <03548> Nhkh <02518> hyqlx <0853> ta <04428> Klmh <06680> wuyw(22:12)

22:12 kai <2532> eneteilato <1781> o <3588> basileuv <935> tw <3588> celkia tw <3588> ierei <2409> kai <2532> tw <3588> acikam uiw <5207> saffan kai <2532> tw <3588> acobwr uiw <5207> micaiou kai <2532> tw <3588> saffan tw <3588> grammatei <1122> kai <2532> tw <3588> asaia doulw <1401> tou <3588> basilewv <935> legwn <3004>

22:13 <05921> wnyle <03789> bwtkh <03605> lkk <06213> twvel <02088> hzh <05612> rpoh <01697> yrbd <05921> le <01> wnytba <08085> wems <03808> al <0834> rsa <05921> le <0> wnb <03341> htun <01931> ayh <0834> rsa <03068> hwhy <02534> tmx <01419> hlwdg <03588> yk <02088> hzh <04672> aumnh <05612> rpoh <01697> yrbd <05921> le <03063> hdwhy <03605> lk <01157> debw <05971> Meh <01157> debw <01157> ydeb <03068> hwhy <0853> ta <01875> wsrd <01980> wkl(22:13)

22:13 deute <1205> ekzhthsate <1567> ton <3588> kurion <2962> peri <4012> emou <1473> kai <2532> peri <4012> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> kai <2532> peri <4012> pantov <3956> tou <3588> iouda <2448> peri <4012> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> bibliou <975> tou <3588> eureyentov <2147> toutou <3778> oti <3754> megalh <3173> h <3588> orgh <3709> kuriou <2962> h <3588> ekkekaumenh <1572> en <1722> hmin <1473> uper <5228> ou <3739> ouk <3364> hkousan <191> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> bibliou <975> toutou <3778> tou <3588> poiein <4160> kata <2596> panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> kay <2596> hmwn <1473>

22:14 <0413> hyla <01696> wrbdyw <04932> hnsmb <03389> Mlswryb <03427> tbsy <01931> ayhw <0899> Mydgbh <08104> rms <02745> oxrx <01121> Nb <08616> hwqt <01121> Nb <07967> Mls <0802> tsa <05031> haybnh <02468> hdlx <0413> la <06222> hyvew <08227> Npsw <05907> rwbkew <0296> Mqyxaw <03548> Nhkh <02518> whyqlx <01980> Klyw(22:14)

22:14 kai <2532> eporeuyh <4198> celkiav o <3588> iereuv <2409> kai <2532> acikam kai <2532> acobwr kai <2532> saffan kai <2532> asaiav prov <4314> oldan thn <3588> profhtin <4398> gunaika <1135> sellhm uiou <5207> yekoue uiou <5207> araav tou <3588> imatiofulakov kai <2532> auth <846> katwkei en <1722> ierousalhm <2419> en <1722> th <3588> masena kai <2532> elalhsan <2980> prov <4314> authn <846>

22:15 <0413> yla <0853> Mkta <07971> xls <0834> rsa <0376> syal <0559> wrma <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> rmatw(22:15)

22:15 kai <2532> eipen autoiv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> eipate tw <3588> andri <435> tw <3588> aposteilanti <649> umav <4771> prov <4314> me <1473>

22:16 <03063> hdwhy <04428> Klm <07121> arq <0834> rsa <05612> rpoh <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <03427> wybsy <05921> lew <02088> hzh <04725> Mwqmh <0413> la <07451> her <0935> aybm <02005> ynnh <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(22:16)

22:16 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> epagw kaka <2556> epi <1909> ton <3588> topon <5117> touton <3778> kai <2532> epi <1909> touv <3588> enoikountav <1774> auton <846> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> bibliou <975> ouv <3739> anegnw <314> basileuv <935> iouda <2448>

22:17 <03518> hbkt <03808> alw <02088> hzh <04725> Mwqmb <02534> ytmx <03341> htunw <03027> Mhydy <04639> hvem <03605> lkb <03707> ynoyekh <04616> Neml <0312> Myrxa <0430> Myhlal <06999> wrjqyw <05800> ynwbze <0834> rsa <08478> txt(22:17)

22:17 any <473> wn <3739> egkatelipon <1459> me <1473> kai <2532> eyumiwn yeoiv <2316> eteroiv <2087> opwv <3704> parorgiswsin <3949> me <1473> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> kai <2532> ekkauyhsetai <1572> o <3588> yumov <2372> mou <1473> en <1722> tw <3588> topw <5117> toutw <3778> kai <2532> ou <3364> sbesyhsetai <4570>

22:18 <08085> tems <0834> rsa <01697> Myrbdh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> wyla <0559> wrmat <03541> hk <03068> hwhy <0853> ta <01875> srdl <0853> Mkta <07971> xlsh <03063> hdwhy <04428> Klm <0413> law(22:18)

22:18 kai <2532> prov <4314> basilea <935> iouda <2448> ton <3588> aposteilanta <649> umav <4771> epizhthsai <1934> ton <3588> kurion <2962> tade <3592> ereite prov <4314> auton <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> oi <3588> logoi <3056> ouv <3739> hkousav <191>

22:19 <03068> hwhy <05002> Man <08085> ytems <0595> ykna <01571> Mgw <06440> ynpl <01058> hkbtw <0899> Kydgb <0853> ta <07167> erqtw <07045> hllqlw <08047> hmsl <01961> twyhl <03427> wybsy <05921> lew <02088> hzh <04725> Mwqmh <05921> le <01696> ytrbd <0834> rsa <08085> Kemsb <03068> hwhy <06440> ynpm <03665> enktw <03824> Kbbl <07401> Kr <03282> Ney(22:19)

22:19 any <473> wn <3739> oti <3754> hpalunyh h <3588> kardia <2588> sou <4771> kai <2532> enetraphv <1788> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> wv <3739> hkousav <191> osa <3745> elalhsa <2980> epi <1909> ton <3588> topon <5117> touton <3778> kai <2532> epi <1909> touv <3588> enoikountav <1774> auton <846> tou <3588> einai <1510> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> eiv <1519> kataran <2671> kai <2532> dierrhxav ta <3588> imatia <2440> sou <4771> kai <2532> eklausav <2799> enwpion <1799> emou <1473> kai <2532> ge <1065> egw <1473> hkousa <191> legei <3004> kuriov <2962>

22:20 <01697> rbd <04428> Klmh <0853> ta <07725> wbysyw <02088> hzh <04725> Mwqmh <05921> le <0935> aybm <0589> yna <0834> rsa <07451> herh <03605> lkb <05869> Kynye <07200> hnyart <03808> alw <07965> Mwlsb <06913> Kytrbq <0413> la <0622> tpoanw <01> Kytba <05921> le <0622> Kpoa <02005> ynnh <03651> Nkl(22:20)

22:20 ouc <3364> outwv <3778> idou <2400> egw <1473> prostiyhmi <4369> se <4771> prov <4314> touv <3588> paterav <3962> sou <4771> kai <2532> sunacyhsh <4863> eiv <1519> ton <3588> tafon <5028> sou <4771> en <1722> eirhnh <1515> kai <2532> ouk <3364> ofyhsetai <3708> en <1722> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> sou <4771> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> kakoiv <2556> oiv <3739> egw <1473> eimi <1510> epagw epi <1909> ton <3588> topon <5117> touton <3778> kai <2532> epestreqan <1994> tw <3588> basilei <935> to <3588> rhma <4487>

23:1 <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <02205> ynqz <03605> lk <0413> wyla <0622> wpoayw <04428> Klmh <07971> xlsyw(23:1)

23:1 kai <2532> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> kai <2532> sunhgagen <4863> prov <4314> eauton <1438> pantav <3956> touv <3588> presbuterouv <4245> iouda <2448> kai <2532> ierousalhm <2419>

23:2 <03068> hwhy <01004> tybb <04672> aumnh <01285> tyrbh <05612> rpo <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <0241> Mhynzab <07121> arqyw <01419> lwdg <05704> dew <06996> Njqml <05971> Meh <03605> lkw <05030> Myaybnhw <03548> Mynhkhw <0854> wta <03389> Mlswry <03427> ybsy <03605> lkw <03063> hdwhy <0376> sya <03605> lkw <03068> hwhy <01004> tyb <04428> Klmh <05927> leyw(23:2)

23:2 kai <2532> anebh <305> o <3588> basileuv <935> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> pav <3956> anhr <435> iouda <2448> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> katoikountev en <1722> ierousalhm <2419> met <3326> autou <846> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> apo <575> mikrou <3398> kai <2532> ewv <2193> megalou <3173> kai <2532> anegnw <314> en <1722> wsin <3775> autwn <846> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> bibliou <975> thv <3588> diayhkhv <1242> tou <3588> eureyentov <2147> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962>

23:3 <01285> tyrbb <05971> Meh <03605> lk <05975> dmeyw <02088> hzh <05612> rpoh <05921> le <03789> Mybtkh <02063> tazh <01285> tyrbh <01697> yrbd <0853> ta <06965> Myqhl <05315> spn <03605> lkbw <03820> bl <03605> lkb <02708> wytqx <0853> taw <05715> wytwde <0853> taw <04687> wytwum <08104> rmslw <03068> hwhy <0310> rxa <01980> tkll <03068> hwhy <06440> ynpl <01285> tyrbh <0853> ta <03772> trkyw <05982> dwmeh <05921> le <04428> Klmh <05975> dmeyw(23:3)

23:3 kai <2532> esth <2476> o <3588> basileuv <935> prov <4314> ton <3588> stulon <4769> kai <2532> dieyeto diayhkhn <1242> enwpion <1799> kuriou <2962> tou <3588> poreuesyai <4198> opisw <3694> kuriou <2962> kai <2532> tou <3588> fulassein <5442> tav <3588> entolav <1785> autou <846> kai <2532> ta <3588> marturia <3142> autou <846> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> en <1722> pash <3956> kardia <2588> kai <2532> en <1722> pash <3956> quch <5590> tou <3588> anasthsai <450> touv <3588> logouv <3056> thv <3588> diayhkhv <1242> tauthv <3778> ta <3588> gegrammena <1125> epi <1909> to <3588> biblion <975> touto <3778> kai <2532> esth <2476> pav <3956> o <3588> laov <2992> en <1722> th <3588> diayhkh <1242>

23:4 <01008> la <0> tyb <06083> Mrpe <0853> ta <05375> avnw <06939> Nwrdq <07709> twmdsb <03389> Mlswryl <02351> Uwxm <08313> Mprvyw <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lklw <0842> hrsalw <01168> lebl <06213> Mywveh <03627> Mylkh <03605> lk <0853> ta <03068> hwhy <01964> lkyhm <03318> ayuwhl <05592> Poh <08104> yrms <0853> taw <04932> hnsmh <03548> ynhk <0853> taw <01419> lwdgh <03548> Nhkh <02518> whyqlx <0853> ta <04428> Klmh <06680> wuyw(23:4)

23:4 kai <2532> eneteilato <1781> o <3588> basileuv <935> tw <3588> celkia tw <3588> ierei <2409> tw <3588> megalw <3173> kai <2532> toiv <3588> iereusin <2409> thv <3588> deuterwsewv kai <2532> toiv <3588> fulassousin <5442> ton <3588> staymon tou <3588> exagagein <1806> ek <1537> tou <3588> naou <3485> kuriou <2962> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> ta <3588> pepoihmena <4160> tw <3588> baal <896> kai <2532> tw <3588> alsei kai <2532> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> katekausen <2618> auta <846> exw <1854> ierousalhm <2419> en <1722> sadhmwy kedrwn <2748> kai <2532> elaben <2983> ton <3588> coun autwn <846> eiv <1519> baiyhl

23:5 <08064> Mymsh <06635> abu <03605> lklw <04208> twlzmlw <03394> xrylw <08121> smsl <01168> lebl <06999> Myrjqmh <0853> taw <03389> Mlswry <04524> ybomw <03063> hdwhy <05892> yreb <01116> twmbb <06999> rjqyw <03063> hdwhy <04428> yklm <05414> wntn <0834> rsa <03649> Myrmkh <0853> ta <07673> tybshw(23:5)

23:5 kai <2532> katepausen <2664> touv <3588> cwmarim ouv <3739> edwkan <1325> basileiv <935> iouda <2448> kai <2532> eyumiwn en <1722> toiv <3588> uqhloiv <5308> kai <2532> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> iouda <2448> kai <2532> toiv <3588> perikuklw ierousalhm <2419> kai <2532> touv <3588> yumiwntav tw <3588> baal <896> kai <2532> tw <3588> hliw <2246> kai <2532> th <3588> selhnh <4582> kai <2532> toiv <3588> mazourwy kai <2532> pash <3956> th <3588> dunamei <1411> tou <3588> ouranou <3772>

23:6 <05971> Meh <01121> ynb <06913> rbq <05921> le <06083> hrpe <0853> ta <07993> Klsyw <06083> rpel <01854> qdyw <06939> Nwrdq <05158> lxnb <0853> hta <08313> Prvyw <06939> Nwrdq <05158> lxn <0413> la <03389> Mlswryl <02351> Uwxm <03068> hwhy <01004> tybm <0842> hrsah <0853> ta <03318> auyw(23:6)

23:6 kai <2532> exhnegken <1627> to <3588> alsov ex <1537> oikou <3624> kuriou <2962> exwyen <1855> ierousalhm <2419> eiv <1519> ton <3588> ceimarroun kedrwn <2748> kai <2532> katekausen <2618> auton <846> en <1722> tw <3588> ceimarrw kedrwn <2748> kai <2532> eleptunen eiv <1519> coun kai <2532> erriqen ton <3588> coun autou <846> eiv <1519> ton <3588> tafon <5028> twn <3588> uiwn <5207> tou <3588> laou <2992>

23:7 <0842> hrsal <01004> Mytb <08033> Ms <0707> twgra <0802> Mysnh <0834> rsa <03068> hwhy <01004> tybb <0834> rsa <06945> Mysdqh <01004> ytb <0853> ta <05422> Utyw(23:7)

23:7 kai <2532> kayeilen <2507> ton <3588> oikon <3624> twn <3588> kadhsim twn <3588> en <1722> tw <3588> oikw <3624> kuriou <2962> ou <3739> ai <3588> gunaikev <1135> ufainon ekei <1563> cettiin tw <3588> alsei

23:8 <05892> ryeh <08179> resb <0376> sya <08040> lwamv <05921> le <0834> rsa <05892> ryeh <08269> rv <03091> eswhy <08179> res <06607> xtp <0834> rsa <08179> Myresh <01116> twmb <0853> ta <05422> Utnw <0884> ebs <0> rab <05704> de <01387> ebgm <03548> Mynhkh <08033> hms <06999> wrjq <0834> rsa <01116> twmbh <0853> ta <02930> amjyw <03063> hdwhy <05892> yrem <03548> Mynhkh <03605> lk <0853> ta <0935> abyw(23:8)

23:8 kai <2532> anhgagen <321> pantav <3956> touv <3588> iereiv <2409> ek <1537> polewn <4172> iouda <2448> kai <2532> emianen <3392> ta <3588> uqhla <5308> ou <3739> eyumiasan ekei <1563> oi <3588> iereiv <2409> apo <575> gabaa kai <2532> ewv <2193> bhrsabee kai <2532> kayeilen <2507> ton <3588> oikon <3624> twn <3588> pulwn <4439> ton <3588> para <3844> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> pulhv <4439> ihsou <2424> arcontov <758> thv <3588> polewv <4172> twn <3588> ex <1537> aristerwn <710> androv <435> en <1722> th <3588> pulh <4439> thv <3588> polewv <4172>

23:9 <0251> Mhyxa <08432> Kwtb <04682> twum <0398> wlka <0518> Ma <03588> yk <03389> Mlswryb <03068> hwhy <04196> xbzm <0413> la <01116> twmbh <03548> ynhk <05927> wley <03808> al <0389> Ka(23:9)

23:9 plhn <4133> ouk <3364> anebhsan <305> oi <3588> iereiv <2409> twn <3588> uqhlwn <5308> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> kuriou <2962> en <1722> ierousalhm <2419> oti <3754> ei <1487> mh <3165> efagon <2068> azuma <106> en <1722> mesw <3319> twn <3588> adelfwn <80> autwn <846>

23:10 <04432> Klml <0784> sab <01323> wtb <0853> taw <01121> wnb <0853> ta <0376> sya <05674> rybehl <01115> ytlbl <02011> Mnh <01121> *Nb {ynb} <01516> ygb <0834> rsa <08612> tpth <0853> ta <02930> amjw(23:10)

23:10 kai <2532> emianen <3392> ton <3588> tafey ton <3588> en <1722> faraggi <5327> uiou <5207> ennom tou <3588> diagein <1236> andra <435> ton <3588> uion <5207> autou <846> kai <2532> andra <435> thn <3588> yugatera <2364> autou <846> tw <3588> moloc <3434> en <1722> puri <4442>

23:11 <0784> sab <08313> Prv <08121> smsh <04818> twbkrm <0853> taw <06503> Myrwrpb <0834> rsa <05631> oyroh <05419> Klm <0> Ntn <03957> tksl <0413> la <03068> hwhy <01004> tyb <0935> abm <08121> smsl <03063> hdwhy <04428> yklm <05414> wntn <0834> rsa <05483> Myowoh <0853> ta <07673> tbsyw(23:11)

23:11 kai <2532> katepausen <2664> touv <3588> ippouv <2462> ouv <3739> edwkan <1325> basileiv <935> iouda <2448> tw <3588> hliw <2246> en <1722> th <3588> eisodw <1529> oikou <3624> kuriou <2962> eiv <1519> to <3588> gazofulakion <1049> nayan <3481> basilewv <935> tou <3588> eunoucou <2135> en <1722> farourim kai <2532> to <3588> arma <716> tou <3588> hliou <2246> katekausen <2618> puri <4442>

23:12 <06939> Nwrdq <05158> lxn <0413> la <06083> Mrpe <0853> ta <07993> Kylshw <08033> Msm <07323> Uryw <04428> Klmh <05422> Utn <03068> hwhy <01004> tyb <02691> twrux <08147> ytsb <04519> hsnm <06213> hve <0834> rsa <04196> twxbzmh <0853> taw <03063> hdwhy <04428> yklm <06213> wve <0834> rsa <0271> zxa <05944> tyle <01406> ggh <05921> le <0834> rsa <04196> twxbzmh <0853> taw(23:12)

23:12 kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> ta <3588> epi <1909> tou <3588> dwmatov <1390> tou <3588> uperwou <5253> acaz <881> a <3739> epoihsan <4160> basileiv <935> iouda <2448> kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> a <3739> epoihsen <4160> manasshv <3128> en <1722> taiv <3588> dusin <1417> aulaiv <833> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> kayeilen <2507> o <3588> basileuv <935> kai <2532> katespasen ekeiyen <1564> kai <2532> erriqen ton <3588> coun autwn <846> eiv <1519> ton <3588> ceimarroun kedrwn <2748>

23:13 <04428> Klmh <02930> amj <05983> Nwme <01121> ynb <08441> tbewt <04445> Mklmlw <04124> bawm <08251> Uqs <03645> swmklw <06722> Myndyu <08251> Uqs <06253> trtsel <03478> larvy <04428> Klm <08010> hmls <01129> hnb <0834> rsa <04889> tyxsmh <02022> rhl <03225> Nymym <0834> rsa <03389> Mlswry <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <01116> twmbh <0853> taw(23:13)

23:13 kai <2532> ton <3588> oikon <3624> ton <3588> epi <1909> proswpon <4383> ierousalhm <2419> ton <3588> ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> mosoay on <3739> wkodomhsen <3618> salwmwn basileuv <935> israhl <2474> th <3588> astarth prosocyismati sidwniwn <4606> kai <2532> tw <3588> camwv prosocyismati mwab kai <2532> tw <3588> molcol bdelugmati <946> uiwn <5207> ammwn emianen <3392> o <3588> basileuv <935>

23:14 <0120> Mda <06106> twmue <04725> Mmwqm <0853> ta <04390> almyw <0842> Myrsah <0853> ta <03772> trkyw <04676> twbumh <0853> ta <07665> rbsw(23:14)

23:14 kai <2532> sunetriqen <4937> tav <3588> sthlav kai <2532> exwleyreusen ta <3588> alsh kai <2532> eplhsen touv <3588> topouv <5117> autwn <846> ostewn <3747> anyrwpwn <444>

23:15 <0842> hrsa <08313> Prvw <06083> rpel <01854> qd