TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Raja-raja 15:11

15:11 <03478> larvy <04428> yklml <03117> Mymyh <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02009> Mnh <02148> hyrkz <01697> yrbd <03499> rtyw(15:11)

15:11 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> zacariou <2197> idou <2400> estin <1510> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> israhl <2474>

2 Raja-raja 15:1

15:1 <03063> hdwhy <04428> Klm <0558> hyuma <01121> Nb <05838> hyrze <04427> Klm <03478> larvy <04428> Klm <03379> Mebryl <08141> hns <07651> ebsw <06242> Myrve <08141> tnsb(15:1)

15:1 en <1722> etei <2094> eikostw kai <2532> ebdomw <1442> tw <3588> ieroboam basilei <935> israhl <2474> ebasileusen <936> azariav uiov <5207> amessiou basilewv <935> iouda <2448>

Kisah Para Rasul 14:19

14:19 ephlyan <1904> (5656) de <1161> apo <575> antioceiav <490> kai <2532> ikoniou <2430> ioudaioi <2453> kai <2532> peisantev <3982> (5660) touv <3588> oclouv <3793> kai <2532> liyasantev <3034> (5660) ton <3588> paulon <3972> esuron <4951> (5707) exw <1854> thv <3588> polewv <4172> nomizontev <3543> (5723) auton <846> teynhkenai <2348> (5760)

Kisah Para Rasul 14:1

14:1 egeneto <1096> (5633) de <1161> en <1722> ikoniw <2430> kata <2596> to <3588> auto <846> eiselyein <1525> (5629) autouv <846> eiv <1519> thn <3588> sunagwghn <4864> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> lalhsai <2980> (5658) outwv <3779> wste <5620> pisteusai <4100> (5658) ioudaiwn <2453> te <5037> kai <2532> ellhnwn <1672> polu <4183> plhyov <4128>

Kisah Para Rasul 22:1

22:1 andrev <435> adelfoi <80> kai <2532> paterev <3962> akousate <191> (5657) mou <3450> thv <3588> prov <4314> umav <5209> nuni <3570> apologiav <627>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA