TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Timotius 1:3-14

1:3 carin <5485> ecw <2192> (5719) tw <3588> yew <2316> w <3739> latreuw <3000> (5719) apo <575> progonwn <4269> en <1722> kayara <2513> suneidhsei <4893> wv <5613> adialeipton <88> ecw <2192> (5719) thn <3588> peri <4012> sou <4675> mneian <3417> en <1722> taiv <3588> dehsesin <1162> mou <3450> nuktov <3571> kai <2532> hmerav <2250>

1:4 epipoywn <1971> (5723) se <4571> idein <1492> (5629) memnhmenov <3415> (5772) sou <4675> twn <3588> dakruwn <1144> ina <2443> carav <5479> plhrwyw <4137> (5686)

1:5 upomnhsin <5280> labwn <2983> (5631) thv <3588> en <1722> soi <4671> anupokritou <505> pistewv <4102> htiv <3748> enwkhsen <1774> (5656) prwton <4412> en <1722> th <3588> mammh <3125> sou <4675> lwidi <3090> kai <2532> th <3588> mhtri <3384> sou <4675> eunikh <2131> pepeismai <3982> (5769) de <1161> oti <3754> kai <2532> en <1722> soi <4671>

1:6 di <1223> hn <3739> aitian <156> anamimnhskw <363> (5719) se <4571> anazwpurein <329> (5721) to <3588> carisma <5486> tou <3588> yeou <2316> o <3739> estin <1510> (5748) en <1722> soi <4671> dia <1223> thv <3588> epiyesewv <1936> twn <3588> ceirwn <5495> mou <3450>

1:7 ou <3756> gar <1063> edwken <1325> (5656) hmin <2254> o <3588> yeov <2316> pneuma <4151> deiliav <1167> alla <235> dunamewv <1411> kai <2532> agaphv <26> kai <2532> swfronismou <4995>

1:8 mh <3361> oun <3767> epaiscunyhv <1870> (5680) to <3588> marturion <3142> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> mhde <3366> eme <1691> ton <3588> desmion <1198> autou <846> alla <235> sugkakopayhson <4777> (5657) tw <3588> euaggeliw <2098> kata <2596> dunamin <1411> yeou <2316>

1:9 tou <3588> swsantov <4982> (5660) hmav <2248> kai <2532> kalesantov <2564> (5660) klhsei <2821> agia <40> ou <3756> kata <2596> ta <3588> erga <2041> hmwn <2257> alla <235> kata <2596> idian <2398> proyesin <4286> kai <2532> carin <5485> thn <3588> doyeisan <1325> (5685) hmin <2254> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424> pro <4253> cronwn <5550> aiwniwn <166>

1:10 fanerwyeisan <5319> (5685) de <1161> nun <3568> dia <1223> thv <3588> epifaneiav <2015> tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257> cristou <5547> ihsou <2424> katarghsantov <2673> (5660) men <3303> ton <3588> yanaton <2288> fwtisantov <5461> (5660) de <1161> zwhn <2222> kai <2532> afyarsian <861> dia <1223> tou <3588> euaggeliou <2098>

1:11 eiv <1519> o <3739> eteyhn <5087> (5681) egw <1473> khrux <2783> kai <2532> apostolov <652> kai <2532> didaskalov <1320>

1:12 di <1223> hn <3739> aitian <156> kai <2532> tauta <5023> pascw <3958> (5719) all <235> ouk <3756> epaiscunomai <1870> (5736) oida <1492> (5758) gar <1063> w <3739> pepisteuka <4100> (5758) kai <2532> pepeismai <3982> (5769) oti <3754> dunatov <1415> estin <1510> (5748) thn <3588> parayhkhn <3866> mou <3450> fulaxai <5442> (5658) eiv <1519> ekeinhn <1565> thn <3588> hmeran <2250>

1:13 upotupwsin <5296> ece <2192> (5720) ugiainontwn <5198> (5723) logwn <3056> wn <3739> par <3844> emou <1700> hkousav <191> (5656) en <1722> pistei <4102> kai <2532> agaph <26> th <3588> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

1:14 thn <3588> kalhn <2570> parayhkhn <3866> fulaxon <5442> (5657) dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> tou <3588> enoikountov <1774> (5723) en <1722> hmin <2254>TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA