TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Timotius 1:18-20

1:18 tauthn <3778> thn <3588> paraggelian <3852> paratiyemai <3908> (5731) soi <4671> teknon <5043> timoyee <5095> kata <2596> tav <3588> proagousav <4254> (5723) epi <1909> se <4571> profhteiav <4394> ina <2443> strateuh <4754> (5735) en <1722> autaiv <846> thn <3588> kalhn <2570> strateian <4752>

1:19 ecwn <2192> (5723) pistin <4102> kai <2532> agayhn <18> suneidhsin <4893> hn <3739> tinev <5100> apwsamenoi <683> (5666) peri <4012> thn <3588> pistin <4102> enauaghsan <3489> (5656)

1:20 wn <3739> estin <1510> (5748) umenaiov <5211> kai <2532> alexandrov <223> ouv <3739> paredwka <3860> (5656) tw <3588> satana <4567> ina <2443> paideuywsin <3811> (5686) mh <3361> blasfhmein <987> (5721)

1 Timotius 4:16

4:16 epece <1907> (5720) seautw <4572> kai <2532> th <3588> didaskalia <1319> epimene <1961> (5720) autoiv <846> touto <5124> gar <1063> poiwn <4160> (5723) kai <2532> seauton <4572> swseiv <4982> (5692) kai <2532> touv <3588> akouontav <191> (5723) sou <4675>

1 Timotius 6:12

6:12 agwnizou <75> (5737) ton <3588> kalon <2570> agwna <73> thv <3588> pistewv <4102> epilabou <1949> (5634) thv <3588> aiwniou <166> zwhv <2222> eiv <1519> hn <3739> eklhyhv <2564> (5681) kai <2532> wmologhsav <3670> (5656) thn <3588> kalhn <2570> omologian <3671> enwpion <1799> pollwn <4183> marturwn <3144>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA