TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tawarikh 14:1--16:43

14:1 <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <06086> Myue <02796> ysrxw <07023> ryq <02796> ysrxw <0730> Myzra <06086> yuew <01732> dywd <0413> la <04397> Mykalm <06865> ru <04428> Klm <02438> *Mrwx {Mryx} <07971> xlsyw(14:1)

14:1 kai <2532> apesteilen <649> ciram basileuv <935> turou <5184> aggelouv <32> prov <4314> dauid kai <2532> xula <3586> kedrina kai <2532> oikodomouv toicwn <5109> kai <2532> tektonav <5045> xulwn <3586> tou <3588> oikodomhsai <3618> autw <846> oikon <3624>

14:2 P <03478> larvy <05971> wme <05668> rwbeb <04438> wtwklm <04605> hleml <05375> tavn <03588> yk <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <03068> hwhy <03559> wnykh <03588> yk <01732> dywd <03045> edyw(14:2)

14:2 kai <2532> egnw <1097> dauid oti <3754> htoimhsen <2090> auton <846> kuriov <2962> epi <1909> israhl <2474> oti <3754> huxhyh <837> eiv <1519> uqov <5311> h <3588> basileia <932> autou <846> dia <1223> ton <3588> laon <2992> autou <846> israhl <2474>

14:3 <01323> twnbw <01121> Mynb <05750> dwe <01732> dywd <03205> dlwyw <03389> Mlswryb <0802> Mysn <05750> dwe <01732> dywd <03947> xqyw(14:3)

14:3 kai <2532> elaben <2983> dauid eti <2089> gunaikav <1135> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> etecyhsan <5088> dauid eti <2089> uioi <5207> kai <2532> yugaterev <2364>

14:4 <08010> hmlsw <05416> Ntn <07727> bbwsw <08051> ewms <03389> Mlswryb <0> wl <01961> wyh <0834> rsa <03205> Mydwlyh <08034> twms <0428> hlaw(14:4)

14:4 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> onomata <3686> autwn <846> twn <3588> tecyentwn <5088> oi <3739> hsan <1510> autw <846> en <1722> ierousalhm <2419> samaa isobaam nayan <3481> salwmwn

14:5 <0467> jlplaw <0474> ewsylaw <02984> rxbyw(14:5)

14:5 kai <2532> ibaar kai <2532> elisae kai <2532> elifalet

14:6 <03309> eypyw <05298> gpnw <05052> hgnw(14:6)

14:6 kai <2532> nage kai <2532> nafag kai <2532> ianouou

14:7 <0467> jlpylaw <01182> edylebw <0476> emsylaw(14:7)

14:7 kai <2532> elisamae kai <2532> balegdae kai <2532> elifalet

14:8 <06440> Mhynpl <03318> auyw <01732> dywd <08085> emsyw <01732> dywd <0853> ta <01245> sqbl <06430> Mytslp <03605> lk <05927> wleyw <03478> larvy <03605> lk <05921> le <04428> Klml <01732> dywd <04886> xsmn <03588> yk <06430> Mytslp <08085> wemsyw(14:8)

14:8 kai <2532> hkousan <191> allofuloi <246> oti <3754> ecrisyh <5548> dauid basileuv <935> epi <1909> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> anebhsan <305> pantev <3956> oi <3588> allofuloi <246> zhthsai <2212> ton <3588> dauid kai <2532> hkousen <191> dauid kai <2532> exhlyen <1831> eiv <1519> apanthsin autoiv <846>

14:9 <07497> Myapr <06010> qmeb <06584> wjspyw <0935> wab <06430> Mytslpw(14:9)

14:9 kai <2532> allofuloi <246> hlyon <2064> kai <2532> sunepeson en <1722> th <3588> koiladi twn <3588> gigantwn

14:10 <03027> Kdyb <05414> Myttnw <05927> hle <03068> hwhy <0> wl <0559> rmayw <03027> ydyb <05414> Mttnw <06430> *Mytslp {Myytslp} <05921> le <05927> hleah <0559> rmal <0430> Myhlab <01732> dywd <07592> lasyw(14:10)

14:10 kai <2532> hrwthsen <2065> dauid dia <1223> tou <3588> yeou <2316> legwn <3004> ei <1487> anabw <305> epi <1909> touv <3588> allofulouv <246> kai <2532> dwseiv <1325> autouv <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> kai <2532> eipen autw <846> kuriov <2962> anabhyi <305> kai <2532> dwsw <1325> autouv <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771>

14:11 <01188> Myurp <0> leb <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <07121> warq <03651> Nk <05921> le <04325> Mym <06556> Urpk <03027> ydyb <0341> ybywa <0853> ta <0430> Myhlah <06555> Urp <01732> dywd <0559> rmayw <01732> dywd <08033> Ms <05221> Mkyw <01188> Myurp <0> lebb <05927> wleyw(14:11)

14:11 kai <2532> anebh <305> eiv <1519> baalfarasin kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> ekei <1563> dauid kai <2532> eipen dauid diekoqen o <3588> yeov <2316> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> en <1722> ceiri <5495> mou <1473> wv <3739> diakophn udatov <5204> dia <1223> touto <3778> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> diakoph farasin

14:12 P <0784> sab <08313> wprvyw <01732> dywd <0559> rmayw <0430> Mhyhla <0853> ta <08033> Ms <05800> wbzeyw(14:12)

14:12 kai <2532> egkatelipon <1459> ekei <1563> touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> kai <2532> eipen dauid katakausai <2618> autouv <846> en <1722> puri <4442>

14:13 <06010> qmeb <06584> wjspyw <06430> Mytslp <05750> dwe <03254> wpyoyw(14:13)

14:13 kai <2532> proseyento <4369> eti <2089> allofuloi <246> kai <2532> sunepesan eti <2089> en <1722> th <3588> koiladi twn <3588> gigantwn

14:14 <01057> Myakbh <04136> lwmm <01992> Mhl <0935> tabw <05921> Mhylem <05437> boh <0310> Mhyrxa <05927> hlet <03808> al <0430> Myhlah <0> wl <0559> rmayw <0430> Myhlab <01732> dywd <05750> dwe <07592> lasyw(14:14)

14:14 kai <2532> hrwthsen <2065> dauid eti <2089> en <1722> yew <2316> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> yeov <2316> ou <3364> poreush <4198> opisw <3694> autwn <846> apostrefou <654> ap <575> autwn <846> kai <2532> paresh <3918> autoiv <846> plhsion <4139> twn <3588> apiwn

14:15 <06430> Mytslp <04264> hnxm <0853> ta <05221> twkhl <06440> Kynpl <0430> Myhlah <03318> auy <03588> yk <04421> hmxlmb <03318> aut <0227> za <01057> Myakbh <07218> ysarb <06807> hdeuh <06963> lwq <0853> ta <08085> Kemsk <01961> yhyw(14:15)

14:15 kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> akousai <191> se <4771> thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> susseismou twn <3588> akrwn twn <3588> apiwn tote <5119> exeleush <1831> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> oti <3754> exhlyen <1831> o <3588> yeov <2316> emprosyen <1715> sou <4771> tou <3588> pataxai <3960> thn <3588> parembolhn twn <3588> allofulwn <246>

14:16 <01507> hrzg <05704> dew <01391> Nwebgm <06430> Mytslp <04264> hnxm <0853> ta <05221> wkyw <0430> Myhlah <06680> whwu <0834> rsak <01732> dywd <06213> veyw(14:16)

14:16 kai <2532> epoihsen <4160> kaywv <2531> eneteilato <1781> autw <846> o <3588> yeov <2316> kai <2532> epataxen <3960> thn <3588> parembolhn twn <3588> allofulwn <246> apo <575> gabawn ewv <2193> gazara

14:17 <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <06343> wdxp <0853> ta <05414> Ntn <03068> hwhyw <0776> twurah <03605> lkb <01732> dywd <08034> Ms <03318> auyw(14:17)

14:17 kai <2532> egeneto <1096> onoma <3686> dauid en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> kai <2532> kuriov <2962> edwken <1325> ton <3588> fobon <5401> autou <846> epi <1909> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

15:1 <0168> lha <0> wl <05186> jyw <0430> Myhlah <0727> Nwral <04725> Mwqm <03559> Nkyw <01732> dywd <05892> ryeb <01004> Mytb <0> wl <06213> veyw(15:1)

15:1 kai <2532> epoihsen <4160> autw <846> oikiav <3614> en <1722> polei <4172> dauid kai <2532> htoimasen <2090> ton <3588> topon <5117> th <3588> kibwtw <2787> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> epoihsen <4160> auth <846> skhnhn <4633>

15:2 o <05769> Mlwe <05704> de <08334> wtrslw <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05375> tavl <03068> hwhy <0977> rxb <0> Mb <03588> yk <03881> Mywlh <0518> Ma <03588> yk <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <05375> tavl <03808> al <01732> dywd <0559> rma <0227> za(15:2)

15:2 tote <5119> eipen dauid ouk <3364> estin <1510> arai <142> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> all <235> h <2228> touv <3588> leuitav <3019> oti <3754> autouv <846> exelexato kuriov <2962> airein <142> thn <3588> kibwton <2787> kuriou <2962> kai <2532> leitourgein <3008> autw <846> ewv <2193> aiwnov <165>

15:3 <0> wl <03559> Nykh <0834> rsa <04725> wmwqm <0413> la <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05927> twlehl <03389> Mlswry <0413> la <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <01732> dywd <06950> lhqyw(15:3)

15:3 kai <2532> exekklhsiasen dauid ton <3588> panta <3956> israhl <2474> eiv <1519> ierousalhm <2419> tou <3588> anenegkai <399> thn <3588> kibwton <2787> kuriou <2962> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> htoimasen <2090> auth <846>

15:4 <03881> Mywlh <0853> taw <0175> Nrha <01121> ynb <0853> ta <01732> dywd <0622> Poayw(15:4)

15:4 kai <2532> sunhgagen <4863> dauid touv <3588> uiouv <5207> aarwn <2> kai <2532> touv <3588> leuitav <3019>

15:5 o <06242> Myrvew <03967> ham <0251> wyxaw <08269> rvh <0222> layrwa <06955> thq <01121> ynbl(15:5)

15:5 twn <3588> uiwn <5207> kaay ourihl o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> ekaton <1540> eikosi <1501>

15:6 o <06242> Myrvew <03967> Mytam <0251> wyxaw <08269> rvh <06222> hyve <04847> yrrm <01121> ynbl(15:6)

15:6 twn <3588> uiwn <5207> merari asaia o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> diakosioi <1250> penthkonta <4004>

15:7 o <07970> Myslsw <03967> ham <0251> wyxaw <08269> rvh <03100> lawy <01648> Mwsrg <01121> ynbl(15:7)

15:7 twn <3588> uiwn <5207> ghrsam iwhl <2493> o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> ekaton <1540> penthkonta <4004>

15:8 o <03967> Mytam <0251> wyxaw <08269> rvh <08098> hyems <0469> Npuyla <01121> ynbl(15:8)

15:8 twn <3588> uiwn <5207> elisafan samaiav o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> diakosioi <1250>

15:9 o <08084> Mynwms <0251> wyxaw <08269> rvh <0447> layla <02275> Nwrbx <01121> ynbl(15:9)

15:9 twn <3588> uiwn <5207> cebrwn elihl o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> ogdohkonta <3589>

15:10 o <06240> rve <08147> Mynsw <03967> ham <0251> wyxaw <08269> rvh <05992> bdnyme <05816> layze <01121> ynbl(15:10)

15:10 twn <3588> uiwn <5207> ozihl aminadab <284> o <3588> arcwn <758> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> ekaton <1540> deka <1176> duo <1417>

15:11 <05992> bdnymew <0447> laylaw <08098> hyems <03100> lawyw <06222> hyve <0222> layrwal <03881> Mywllw <03548> Mynhkh <054> rtybalw <06659> qwdul <01732> dywd <07121> arqyw(15:11)

15:11 kai <2532> ekalesen <2564> dauid ton <3588> sadwk <4524> kai <2532> abiayar <8> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> touv <3588> leuitav <3019> ton <3588> ourihl asaia iwhl <2493> samaian elihl aminadab <284>

15:12 <0> wl <03559> ytwnykh <0413> la <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05927> Mtylehw <0251> Mkyxaw <0859> Mta <06942> wsdqth <03881> Mywll <01> twbah <07218> ysar <0859> Mta <0> Mhl <0559> rmayw(15:12)

15:12 kai <2532> eipen autoiv <846> umeiv <4771> arcontev <758> patriwn <3965> twn <3588> leuitwn <3019> agnisyhte <48> umeiv <4771> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> kai <2532> anoisete <399> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> israhl <2474> ou <3739> htoimasa <2090> auth <846>

15:13 <04941> jpsmk <01875> whnsrd <03808> al <03588> yk <0> wnb <0430> wnyhla <03068> hwhy <06555> Urp <0859> Mta <03808> al <07223> hnwsarbml <03588> yk(15:13)

15:13 oti <3754> ouk <3364> en <1722> tw <3588> proteron <4386> umav <4771> einai <1510> diekoqen o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> en <1722> hmin <1473> oti <3754> ouk <3364> ezhthsamen <2212> en <1722> krimati <2917>

15:14 <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0727> Nwra <0853> ta <05927> twlehl <03881> Mywlhw <03548> Mynhkh <06942> wsdqtyw(15:14)

15:14 kai <2532> hgnisyhsan <48> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai <3019> tou <3588> anenegkai <399> thn <3588> kibwton <2787> yeou <2316> israhl <2474>

15:15 P <05921> Mhyle <04133> twjmb <03802> Mptkb <03068> hwhy <01697> rbdk <04872> hsm <06680> hwu <0834> rsak <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <03881> Mywlh <01121> ynb <05375> wavyw(15:15)

15:15 kai <2532> elabon <2983> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> leuitwn <3019> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> wv <3739> eneteilato <1781> mwushv en <1722> logw <3056> yeou <2316> kata <2596> thn <3588> grafhn <1124> en <1722> anaforeusin ep <1909> autouv <846>

15:16 P <08057> hxmvl <06963> lwqb <07311> Myrhl <08085> Myeymsm <04700> Mytlumw <03658> twrnkw <05035> Mylbn <07892> rys <03627> ylkb <07891> Myrrsmh <0251> Mhyxa <0853> ta <05975> dymehl <03881> Mywlh <08269> yrvl <01732> dywd <0559> rmayw(15:16)

15:16 kai <2532> eipen dauid toiv <3588> arcousin <758> twn <3588> leuitwn <3019> sthsate <2476> touv <3588> adelfouv <80> autwn <846> touv <3588> qaltwdouv en <1722> organoiv wdwn <3592> nablaiv kai <2532> kinuraiv kai <2532> kumbaloiv <2950> tou <3588> fwnhsai <5455> eiv <1519> uqov <5311> en <1722> fwnh <5456> eufrosunhv <2167>

15:17 <06984> whyswq <01121> Nb <0387> Ntya <0251> Mhyxa <04847> yrrm <01121> ynb <04480> Nmwo <01296> whykrb <01121> Nb <0623> Poa <0251> wyxa <04480> Nmw <03100> lawy <01121> Nb <01968> Nmyh <0853> ta <03881> Mywlh <05975> wdymeyw(15:17)

15:17 kai <2532> esthsan <2476> oi <3588> leuitai <3019> ton <3588> aiman uion <5207> iwhl <2493> ek <1537> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> asaf uiov <5207> baracia kai <2532> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> merari adelfwn <80> autou <846> aiyan uiov <5207> kisaiou

15:18 <07778> Myresh <03273> layeyw <05654> Mda <0> dbew <04737> whynqmw <0466> whlpylaw <04993> whyttmw <04641> whyvemw <01141> whynbw <0446> bayla <06042> ynew <03171> layxyw <08070> twmrymsw <03268> layzeyw <01122> Nb <02148> whyrkz <04932> Mynsmh <0251> Mhyxa <05973> Mhmew(15:18)

15:18 kai <2532> met <3326> autwn <846> adelfoi <80> autwn <846> oi <3588> deuteroi <1208> zacariav <2197> kai <2532> ozihl kai <2532> semiramwy kai <2532> iihl kai <2532> wni kai <2532> eliab kai <2532> banaia kai <2532> maasaia kai <2532> mattayia kai <2532> elifalia kai <2532> makenia kai <2532> abdedom kai <2532> iihl kai <2532> oziav <3604> oi <3588> pulwroi

15:19 <08085> eymshl <05178> tsxn <04700> Mytlumb <0387> Ntyaw <0623> Poa <01968> Nmyh <07891> Myrrsmhw(15:19)

15:19 kai <2532> oi <3588> qaltwdoi aiman asaf kai <2532> aiyan en <1722> kumbaloiv <2950> calkoiv tou <3588> akousyhnai <191> poihsai <4160>

15:20 <05961> twmle <05921> le <05035> Mylbnb <01141> whynbw <04641> whyvemw <0446> baylaw <06042> ynew <03171> layxyw <08070> twmrymsw <05815> layzew <02148> hyrkzw(15:20)

15:20 zacariav <2197> kai <2532> ozihl semiramwy iihl wni eliab masaiav banaiav en <1722> nablaiv epi <1909> alaimwy

15:21 <05329> xunl <08067> tynymsh <05921> le <03658> twrnkb <05812> whyzzew <03273> layeyw <05654> Mda <0> dbew <04737> whynqmw <0466> whlpylaw <04993> whyttmw(15:21)

15:21 kai <2532> mattayiav <3161> kai <2532> elifaliav kai <2532> makeniav kai <2532> abdedom kai <2532> iihl kai <2532> oziav <3604> en <1722> kinuraiv amaseniy tou <3588> eniscusai <1765>

15:22 <01931> awh <0995> Nybm <03588> yk <04853> avmb <03256> roy <04853> avmb <03881> Mywlh <08269> rv <03663> whynnkw(15:22)

15:22 kai <2532> cwnenia arcwn <758> twn <3588> leuitwn <3019> arcwn <758> twn <3588> wdwn <3592> oti <3754> sunetov <4908> hn <1510>

15:23 <0727> Nwral <07778> Myres <0511> hnqlaw <01296> hykrbw(15:23)

15:23 kai <2532> baracia kai <2532> hlkana pulwroi thv <3588> kibwtou <2787>

15:24 <0727> Nwral <07778> Myres <03174> hyxyw <05654> Mda <0> dbew <0430> Myhlah <0727> Nwra <06440> ynpl <02689> twruuxb <02690> *Myruxm {Myruuxm} <03548> Mynhkh <0461> rzeylaw <01141> whynbw <02148> whyrkzw <06022> yvmew <05417> lantnw <03146> jpswyw <07645> whynbsw(15:24)

15:24 kai <2532> sobnia kai <2532> iwsafat <2498> kai <2532> nayanahl <3482> kai <2532> amasai kai <2532> zacaria kai <2532> banai kai <2532> eliezer <1663> oi <3588> iereiv <2409> salpizontev <4537> taiv <3588> salpigxin <4536> emprosyen <1715> thv <3588> kibwtou <2787> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> abdedom kai <2532> iia pulwroi thv <3588> kibwtou <2787> tou <3588> yeou <2316>

15:25 o <08057> hxmvb <05654> Mda <0> dbe <01004> tyb <04480> Nm <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <05927> twlehl <01980> Myklhh <0505> Myplah <08269> yrvw <03478> larvy <02205> ynqzw <01732> dywd <01961> yhyw(15:25)

15:25 kai <2532> hn <1510> dauid kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> ciliarcoi <5506> oi <3588> poreuomenoi <4198> tou <3588> anagagein <321> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> kuriou <2962> ex <1537> oikou <3624> abdedom en <1722> eufrosunh <2167>

15:26 <0352> Mylya <07651> hebsw <06499> Myrp <07651> hebs <02076> wxbzyw <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <05375> yavn <03881> Mywlh <0853> ta <0430> Myhlah <05826> rzeb <01961> yhyw(15:26)

15:26 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> katiscusai <2729> ton <3588> yeon <2316> touv <3588> leuitav <3019> airontav <142> thn <3588> kibwton <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> kuriou <2962> kai <2532> eyusan <2380> epta <2033> moscouv <3448> kai <2532> epta <2033> kriouv

15:27 <0906> db <0646> dwpa <01732> dywd <05921> lew <07891> Myrrsmh <04853> avmh <08269> rvh <03663> hynnkw <07891> Myrrsmhw <0727> Nwrah <0853> ta <05375> Myavnh <03881> Mywlh <03605> lkw <0948> Uwb <04598> lyemb <03736> lbrkm <01732> dywdw(15:27)

15:27 kai <2532> dauid periezwsmenov <4024> en <1722> stolh <4749> bussinh <1039> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> leuitai <3019> airontev <142> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> kai <2532> oi <3588> qaltwdoi kai <2532> cwneniav o <3588> arcwn <758> twn <3588> wdwn <3592> twn <3588> adontwn <103> kai <2532> epi <1909> dauid stolh <4749> bussinh <1039>

15:28 <03658> twrnkw <05035> Mylbnb <08085> Myemsm <04700> Mytlumbw <02689> twruuxbw <07782> rpws <06963> lwqbw <08643> hewrtb <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <0853> ta <05927> Mylem <03478> larvy <03605> lkw(15:28)

15:28 kai <2532> pav <3956> israhl <2474> anagontev <321> thn <3588> kibwton <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> en <1722> shmasia kai <2532> en <1722> fwnh <5456> swfer kai <2532> en <1722> salpigxin <4536> kai <2532> en <1722> kumbaloiv <2950> anafwnountev <400> nablaiv kai <2532> en <1722> kinuraiv

15:29 P <03820> hblb <0> wl <0959> zbtw <07832> qxvmw <07540> dqrm <01732> dywd <04428> Klmh <0853> ta <07200> artw <02474> Nwlxh <01157> deb <08259> hpqsn <07586> lwas <01323> tb <04324> lkymw <01732> dywd <05892> rye <05704> de <0935> ab <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <01961> yhyw(15:29)

15:29 kai <2532> egeneto <1096> kibwtov <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> polewv <4172> dauid kai <2532> melcol yugathr <2364> saoul <4549> parekuqen <3879> dia <1223> thv <3588> yuridov <2376> kai <2532> eiden <3708> ton <3588> basilea <935> dauid orcoumenon <3738> kai <2532> paizonta <3815> kai <2532> exoudenwsen <1847> auton <846> en <1722> th <3588> quch <5590> authv <846>

16:1 <0430> Myhlah <06440> ynpl <08002> Mymlsw <05930> twle <07126> wbyrqyw <01732> dywd <0> wl <05186> hjn <0834> rsa <0168> lhah <08432> Kwtb <0853> wta <03322> wgyuyw <0430> Myhlah <0727> Nwra <0853> ta <0935> waybyw(16:1)

16:1 kai <2532> eishnegkan <1533> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> aphreisanto authn <846> en <1722> mesw <3319> thv <3588> skhnhv <4633> hv <3739> ephxen <4078> auth <846> dauid kai <2532> proshnegkan <4374> olokautwmata <3646> kai <2532> swthriou <4992> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316>

16:2 <03068> hwhy <08034> Msb <05971> Meh <0853> ta <01288> Krbyw <08002> Mymlshw <05930> hleh <05927> twlehm <01732> dywd <03615> lkyw(16:2)

16:2 kai <2532> sunetelesen <4931> dauid anaferwn <399> olokautwmata <3646> kai <2532> swthriou <4992> kai <2532> euloghsen <2127> ton <3588> laon <2992> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962>

16:3 <0809> hsysaw <0829> rpsaw <03899> Mxl <03603> rkk <0376> syal <0802> hsa <05704> dew <0376> syam <03478> larvy <0376> sya <03605> lkl <02505> qlxyw(16:3)

16:3 kai <2532> diemerisen <1266> panti <3956> andri <435> israhl <2474> apo <575> androv <435> kai <2532> ewv <2193> gunaikov <1135> tw <3588> andri <435> arton <740> ena <1519> artokopikon kai <2532> amorithn

16:4 P <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <01984> llhlw <03034> twdwhlw <02142> rykzhlw <08334> Mytrsm <03881> Mywlh <04480> Nm <03068> hwhy <0727> Nwra <06440> ynpl <05414> Ntyw(16:4)

16:4 kai <2532> etaxen <5021> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> kibwtou <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> ek <1537> twn <3588> leuitwn <3019> leitourgountav <3008> anafwnountav <400> kai <2532> exomologeisyai <1843> kai <2532> ainein <134> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> israhl <2474>

16:5 <08085> eymsm <04700> Mytlumb <0623> Poaw <03658> twrnkbw <05035> Mylbn <03627> ylkb <03273> layeyw <05654> Mda <0> dbew <01141> whynbw <0446> baylaw <04993> hyttmw <03171> layxyw <08070> twmrymsw <03273> layey <02148> hyrkz <04932> whnsmw <07218> sarh <0623> Poa(16:5)

16:5 asaf o <3588> hgoumenov <2233> kai <2532> deutereuwn autw <846> zacariav <2197> iihl semiramwy iihl mattayiav <3161> eliab kai <2532> banaiav kai <2532> abdedom kai <2532> iihl en <1722> organoiv nablaiv kai <2532> kinuraiv kai <2532> asaf en <1722> kumbaloiv <2950> anafwnwn <400>

16:6 <0430> Myhlah <01285> tyrb <0727> Nwra <06440> ynpl <08548> dymt <02689> twruuxb <03548> Mynhkh <03166> layzxyw <01141> whynbw(16:6)

16:6 kai <2532> banaiav kai <2532> ozihl oi <3588> iereiv <2409> en <1722> taiv <3588> salpigxin <4536> dia <1223> pantov <3956> enantion <1726> thv <3588> kibwtou <2787> thv <3588> diayhkhv <1242> tou <3588> yeou <2316>

16:7 P <0251> wyxaw <0623> Poa <03027> dyb <03068> hwhyl <03034> twdhl <07218> sarb <01732> dywd <05414> Ntn <0227> za <01931> awhh <03117> Mwyb(16:7)

16:7 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> tote <5119> etaxen <5021> dauid en <1722> arch <746> tou <3588> ainein <134> ton <3588> kurion <2962> en <1722> ceiri <5495> asaf kai <2532> twn <3588> adelfwn <80> autou <846>

16:8 <05949> wytlyle <05971> Mymeb <03045> weydwh <08034> wmsb <07121> warq <03068> hwhyl <03034> wdwh(16:8)

16:8 exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> epikaleisye auton <846> en <1722> onomati <3686> autou <846> gnwrisate <1107> en <1722> laoiv <2992> ta <3588> epithdeumata autou <846>

16:9 <06381> wytalpn <03605> lkb <07878> wxyv <0> wl <02167> wrmz <0> wl <07891> wrys(16:9)

16:9 asate <103> autw <846> kai <2532> umnhsate <5214> autw <846> dihghsasye <1334> pasin <3956> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> a <3739> epoihsen <4160> kuriov <2962>

16:10 <03068> hwhy <01245> ysqbm <03820> bl <08055> xmvy <06944> wsdq <08034> Msb <01984> wllhth(16:10)

16:10 aineite <134> en <1722> onomati <3686> agiw <40> autou <846> eufranyhsetai <2165> kardia <2588> zhtousa <2212> thn <3588> eudokian <2107> autou <846>

16:11 <08548> dymt <06440> wynp <01245> wsqb <05797> wzew <03068> hwhy <01875> wsrd(16:11)

16:11 zhthsate <2212> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> iscusate <2480> zhthsate <2212> to <3588> proswpon <4383> autou <846> dia <1223> pantov <3956>

16:12 <06310> whyp <04941> yjpsmw <04159> wytpm <06213> hve <0834> rsa <06381> wytalpn <02142> wrkz(16:12)

16:12 mnhmoneuete <3421> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> a <3739> epoihsen <4160> terata <5059> kai <2532> krimata <2917> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>

16:13 <0972> wyryxb <03290> bqey <01121> ynb <05650> wdbe <03478> larvy <02233> erz(16:13)

16:13 sperma <4690> israhl <2474> paidev <3816> autou <846> uioi <5207> iakwb <2384> eklektoi <1588> autou <846>

16:14 <04941> wyjpsm <0776> Urah <03605> lkb <0430> wnyhla <03068> hwhy <01931> awh(16:14)

16:14 autov <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> ta <3588> krimata <2917> autou <846>

16:15 <01755> rwd <0505> Plal <06680> hwu <01697> rbd <01285> wtyrb <05769> Mlwel <02142> wrkz(16:15)

16:15 mnhmoneuwn <3421> eiv <1519> aiwna <165> diayhkhv <1242> autou <846> logon <3056> autou <846> on <3739> eneteilato <1781> eiv <1519> ciliav <5507> geneav <1074>

16:16 <03327> qxuyl <07621> wtewbsw <085> Mhrba <0854> ta <03772> trk <0834> rsa(16:16)

16:16 on <3739> dieyeto tw <3588> abraam <11> kai <2532> ton <3588> orkon <3727> autou <846> tw <3588> isaak <2464>

16:17 <05769> Mlwe <01285> tyrb <03478> larvyl <02706> qxl <03290> bqeyl <05975> hdymeyw(16:17)

16:17 esthsen <2476> auton <846> tw <3588> iakwb <2384> eiv <1519> prostagma tw <3588> israhl <2474> diayhkhn <1242> aiwnion <166>

16:18 <05159> Mktlxn <02256> lbx <03667> Nenk <0776> Ura <05414> Nta <0> Kl <0559> rmal(16:18)

16:18 legwn <3004> soi <4771> dwsw <1325> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> scoinisma klhronomiav <2817> umwn <4771>

16:19 <0> hb <01481> Myrgw <04592> jemk <04557> rpom <04962> ytm <01961> Mktwyhb(16:19)

16:19 en <1722> tw <3588> genesyai <1096> autouv <846> oligostouv ariymw <706> wv <3739> esmikrunyhsan kai <2532> parwkhsan en <1722> auth <846>

16:20 <0312> rxa <05971> Me <0413> la <04467> hklmmmw <01471> ywg <0413> la <01471> ywgm <01980> wklhtyw(16:20)

16:20 kai <2532> eporeuyhsan <4198> apo <575> eynouv <1484> eiv <1519> eynov <1484> kai <2532> apo <575> basileiav <932> eiv <1519> laon <2992> eteron <2087>

16:21 <04428> Myklm <05921> Mhyle <03198> xkwyw <06231> Mqsel <0376> syal <03240> xynh <03808> al(16:21)

16:21 ouk <3364> afhken andra <435> tou <3588> dunasteusai autouv <846> kai <2532> hlegxen <1651> peri <4012> autwn <846> basileiv <935>

16:22 P <07489> wert <0408> la <05030> yaybnbw <04899> yxysmb <05060> wegt <0408> la(16:22)

16:22 mh <3165> aqhsye <680> twn <3588> cristwn <5547> mou <1473> kai <2532> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> mou <1473> mh <3165> ponhreuesye

16:23 <03444> wtewsy <03117> Mwy <0413> la <03117> Mwym <01319> wrvb <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhyl <07891> wrys(16:23)

16:23 asate <103> tw <3588> kuriw <2962> pasa <3956> h <3588> gh <1065> anaggeilate <312> ex <1537> hmerav <2250> eiv <1519> hmeran <2250> swthrian <4991> autou <846>

16:24 <06381> wytalpn <05971> Mymeh <03605> lkb <03519> wdwbk <0853> ta <01471> Mywgb <05608> wrpo(16:24)

16:24

16:25 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <01931> awh <03372> arwnw <03966> dam <01984> llhmw <03068> hwhy <01419> lwdg <03588> yk(16:25)

16:25 oti <3754> megav <3173> kuriov <2962> kai <2532> ainetov sfodra <4970> foberov <5398> estin <1510> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

16:26 <06213> hve <08064> Myms <03068> hwhyw <0457> Mylyla <05971> Mymeh <0430> yhla <03605> lk <03588> yk(16:26)

16:26 oti <3754> pantev <3956> oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> eidwla <1497> kai <2532> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> ouranon <3772> epoihsen <4160>

16:27 <04725> wmqmb <02304> hwdxw <05797> ze <06440> wynpl <01926> rdhw <01935> dwh(16:27)

16:27 doxa <1391> kai <2532> epainov <1868> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> iscuv <2479> kai <2532> kauchma <2745> en <1722> topw <5117> autou <846>

16:28 <05797> zew <03519> dwbk <03068> hwhyl <03051> wbh <05971> Myme <04940> twxpsm <03068> hwhyl <03051> wbh(16:28)

16:28 dote <1325> tw <3588> kuriw <2962> patriai <3965> twn <3588> eynwn <1484> dote <1325> tw <3588> kuriw <2962> doxan <1391> kai <2532> iscun <2479>

16:29 <06944> sdq <01927> trdhb <03068> hwhyl <07812> wwxtsh <06440> wynpl <0935> wabw <04503> hxnm <05375> wav <08034> wms <03519> dwbk <03068> hwhyl <03051> wbh(16:29)

16:29 dote <1325> tw <3588> kuriw <2962> doxan <1391> onomatov <3686> autou <846> labete <2983> dwra <1435> kai <2532> enegkate <5342> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> proskunhsate <4352> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> aulaiv <833> agiaiv <40> autou <846>

16:30 <04131> jwmt <01077> lb <08398> lbt <03559> Nwkt <0637> Pa <0776> Urah <03605> lk <06440> wynplm <02342> wlyx(16:30)

16:30 fobhyhtw <5399> apo <575> proswpou <4383> autou <846> pasa <3956> h <3588> gh <1065> katorywyhtw h <3588> gh <1065> kai <2532> mh <3165> saleuyhtw <4531>

16:31 <04427> Klm <03068> hwhy <01471> Mywgb <0559> wrmayw <0776> Urah <01523> lgtw <08064> Mymsh <08056> wxmvy(16:31)

16:31 eufranyhtw <2165> o <3588> ouranov <3772> kai <2532> agalliasyw h <3588> gh <1065> kai <2532> eipatwsan en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kuriov <2962> basileuwn <936>

16:32 <0> wb <0834> rsa <03605> lkw <07704> hdvh <05970> Uley <04393> wawlmw <03220> Myh <07481> Mery(16:32)

16:32 bombhsei h <3588> yalassa <2281> sun <4862> tw <3588> plhrwmati <4138> kai <2532> xulon <3586> agrou <68> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autw <846>

16:33 <0776> Urah <0853> ta <08199> jwpsl <0935> ab <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynplm <03293> reyh <06086> yue <07442> wnnry <0227> za(16:33)

16:33 tote <5119> eufranyhsetai <2165> ta <3588> xula <3586> tou <3588> drumou apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> oti <3754> hlyen <2064> krinai <2919> thn <3588> ghn <1065>

16:34 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdwh(16:34)

16:34 exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> agayon <18> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

16:35 <08416> Ktlhtb <07623> xbtshl <06944> Ksdq <08034> Msl <03034> twdhl <01471> Mywgh <04480> Nm <05337> wnlyuhw <06908> wnubqw <03468> wnesy <0430> yhla <03467> wneyswh <0559> wrmaw(16:35)

16:35 kai <2532> eipate swson <4982> hmav <1473> o <3588> yeov <2316> thv <3588> swthriav <4991> hmwn <1473> kai <2532> exelou <1807> hmav <1473> ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> tou <3588> ainein <134> to <3588> onoma <3686> to <3588> agion <40> sou <4771> kai <2532> kaucasyai <2744> en <1722> taiv <3588> ainesesin <133> sou <4771>

16:36 P <03068> hwhyl <01984> llhw <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> wrmayw <05769> Mleh <05704> dew <05769> Mlweh <04480> Nm <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01288> Kwrb(16:36)

16:36 euloghmenov <2127> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> erei pav <3956> o <3588> laov <2992> amhn <281> kai <2532> hnesan <134> tw <3588> kuriw <2962>

16:37 <03117> wmwyb <03117> Mwy <01697> rbdl <08548> dymt <0727> Nwrah <06440> ynpl <08334> trsl <0251> wyxalw <0623> Poal <03068> hwhy <01285> tyrb <0727> Nwra <06440> ynpl <08033> Ms <05800> bzeyw(16:37)

16:37 kai <2532> katelipon <2641> ekei <1563> enanti <1725> thv <3588> kibwtou <2787> diayhkhv <1242> kuriou <2962> ton <3588> asaf kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> tou <3588> leitourgein <3008> enantion <1726> thv <3588> kibwtou <2787> dia <1223> pantov <3956> to <3588> thv <3588> hmerav <2250> eiv <1519> hmeran <2250>

16:38 <07778> Myresl <02621> hoxw <03038> Nwtydy <01121> Nb <05654> Mda <0> dbew <08083> hnwmsw <08346> Myss <0251> Mhyxaw <05654> Mda <0> dbew(16:38)

16:38 kai <2532> abdedom kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> exhkonta <1835> kai <2532> oktw <3638> kai <2532> abdedom uiov <5207> idiywn kai <2532> ossa eiv <1519> pulwrouv

16:39 <01391> Nwebgb <0834> rsa <01116> hmbb <03068> hwhy <04908> Nksm <06440> ynpl <03548> Mynhkh <0251> wyxaw <03548> Nhkh <06659> qwdu <0853> taw(16:39)

16:39 kai <2532> ton <3588> sadwk <4524> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> touv <3588> iereiv <2409> enantion <1726> skhnhv <4633> kuriou <2962> en <1722> bama th <3588> en <1722> gabawn

16:40 <03478> larvy <05921> le <06680> hwu <0834> rsa <03068> hwhy <08451> trwtb <03789> bwtkh <03605> lklw <06153> brelw <01242> rqbl <08548> dymt <05930> hleh <04196> xbzm <05921> le <03068> hwhyl <05930> twle <05927> twlehl(16:40)

16:40 tou <3588> anaferein <399> olokautwmata <3646> tw <3588> kuriw <2962> epi <1909> tou <3588> yusiasthriou <2379> twn <3588> olokautwmatwn <3646> dia <1223> pantov <3956> to <3588> prwi <4404> kai <2532> to <3588> esperav <2073> kai <2532> kata <2596> panta <3956> ta <3588> gegrammena <1125> en <1722> nomw <3551> kuriou <2962> osa <3745> eneteilato <1781> ef <1909> uioiv <5207> israhl <2474> en <1722> ceiri <5495> mwush tou <3588> yerapontov <2324> tou <3588> yeou <2316>

16:41 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <03068> hwhyl <03034> twdhl <08034> twmsb <05344> wbqn <0834> rsa <01305> Myrwrbh <07605> rasw <03038> Nwtwdyw <01968> Nmyh <05973> Mhmew(16:41)

16:41 kai <2532> met <3326> autou <846> aiman kai <2532> idiywn kai <2532> oi <3588> loipoi eklegentev ep <1909> onomatov <3686> tou <3588> ainein <134> ton <3588> kurion <2962> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

16:42 <08179> resl <03038> Nwtwdy <01121> ynbw <0430> Myhlah <07892> rys <03627> ylkw <08085> Myeymsml <04700> Mytlumw <02689> twruux <03038> Nwtwdyw <01968> Nmyh <05973> Mhmew(16:42)

16:42 kai <2532> met <3326> autwn <846> salpiggev <4536> kai <2532> kumbala <2950> tou <3588> anafwnein <400> kai <2532> organa twn <3588> wdwn <3592> tou <3588> yeou <2316> uioi <5207> idiywn eiv <1519> thn <3588> pulhn <4439>

16:43 P <01004> wtyb <0853> ta <01288> Krbl <01732> dywd <05437> boyw <01004> wtybl <0376> sya <05971> Meh <03605> lk <01980> wklyw(16:43)

16:43 kai <2532> eporeuyh <4198> apav <537> o <3588> laov <2992> ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> epestreqen <1994> dauid tou <3588> euloghsai <2127> ton <3588> oikon <3624> autou <846>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA