TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 2:18-55

Konteks
2:18 Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon. 2:19 Sesudah Azuba mati, Kaleb t  mengawini Efrat yang melahirkan Hur baginya. 2:20 Hur memperanakkan Uri dan Uri memperanakkan Bezaleel. u  2:21 Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. v  Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya. 2:22 Segub memperanakkan Yair yang mempunyai dua puluh tiga perkampungan di tanah Gilead. 2:23 Tetapi Gesur dan Aram merebut Hawot-Yair w  dari pada mereka, juga Kenat x  dan tempat-tempat jajahannya, enam puluh perkampungan. Itulah semuanya keturunan Makhir, bapa Gilead. 2:24 Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, y  bapa Tekoa. 2:25 Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia. 2:26 Tetapi Yerahmeel mempunyai seorang isteri lain, bernama Atara; dialah ibu Onam. 2:27 Anak-anak Ram, anak sulung Yerahmeel, ialah Maas, Yamin dan Eker. 2:28 Anak-anak Onam ialah Samai dan Yada, dan anak-anak Samai ialah Nadab dan Abisur. 2:29 Nama isteri Abisur ialah Abihail yang melahirkan Ahban dan Molid baginya. 2:30 Anak-anak Nadab ialah Seled dan Apaim; Seled mati dengan tidak mempunyai anak. 2:31 Keturunan Apaim ialah Yisei, dan keturunan Yisei ialah Sesan, dan keturunan Sesan ialah Ahlai. 2:32 Anak-anak Yada, adik Samai, ialah Yeter dan Yonatan; Yeter mati dengan tidak mempunyai anak. 2:33 Anak-anak Yonatan ialah Pelet dan Zaza. Itulah keturunan Yerahmeel. 2:34 Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha. 2:35 Jadi Sesan memberi anaknya kepada Yarha, budaknya itu, menjadi isteri, lalu perempuan itu melahirkan Atai baginya. 2:36 Atai memperanakkan Natan, dan Natan memperanakkan Zabad. z  2:37 Zabad memperanakkan Eflal, dan Eflal memperanakkan Obed. 2:38 Obed memperanakkan Yehu, dan Yehu memperanakkan Azarya. 2:39 Azarya memperanakkan Heles, dan Heles memperanakkan Elasa. 2:40 Elasa memperanakkan Sismai, dan Sismai memperanakkan Salum. 2:41 Salum memperanakkan Yekamya, dan Yekamya memperanakkan Elisama. 2:42 Keturunan Kaleb, a  adik Yerahmeel, ialah Mesa, anak sulungnya, bapa Zif, dan anak-anak Maresa, bapa Hebron. 2:43 Anak-anak Hebron ialah Korah, Tapuah, Rekem dan Sema. 2:44 Sema memperanakkan Raham, bapa Yorkeam, dan Rekem memperanakkan Samai. 2:45 Anak Samai ialah Maon, dan Maon b  ialah bapa Bet-Zur. c  2:46 Efa, gundik Kaleb, melahirkan Haran, Moza dan Gazes; Haran memperanakkan Gazes. 2:47 Anak-anak Yohdai ialah Regem, Yotam, Gesan, Pelet, Efa dan Saaf. 2:48 Gundik Kaleb, yakni Maakha, melahirkan Seber dan Tirhana. 2:49 Perempuan itu melahirkan juga Saaf, bapa Madmana, d  dan Sewa, bapa Makhbena dan bapa Gibea; anak perempuan Kaleb ialah Akhsa. e  2:50 Itulah keturunan Kaleb. Anak-anak Hur, f  anak sulung Efrata, ialah Sobal, bapa Kiryat-Yearim, g  2:51 Salma, bapa Betlehem dan Haref, bapa Bet-Gader. 2:52 Sobal, bapa Kiryat-Yearim, mempunyai keturunan, yakni Haroe dan setengah orang Menuhot. 2:53 Dan kaum-kaum Kiryat-Yearim ialah orang Yetri, h  orang Puti, orang Sumati dan orang Misrai; dari mereka inilah berasal orang Zora dan orang Esytaol. 2:54 Keturunan Salma ialah Betlehem, orang Netofa, i  Atarot-Bet-Yoab dan setengah orang Manahti, yakni orang Zori. 2:55 Dan kaum-kaum para ahli surat, yang diam di Yabes, ialah orang Tirati, orang Simati, dan orang Sukhati. Mereka itulah orang Keni j  keturunan Hamat k  bapa keluarga Rekhab. l 


TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA