TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 27:1-15

Konteks
Panglima-panglima tentara dan pembesar-pembesar lainnya
27:1 Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan seribu dan pasukan seratus dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah dua puluh empat ribu orang. 27:2 Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam s  bin Zabdiel dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:3 Ia dari bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. 27:4 Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, t  orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah dua puluh empat ribu orang, adalah Miklot. 27:5 Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, u  anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:6 Benaya ini adalah seorang dari ketiga puluh pahlawan dan mengepalai ketiga puluh orang itu, tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amizabad, anaknya. 27:7 Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, v  saudara Yoab, kemudian ia digantikan oleh Zebaja, anaknya, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:8 Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut w  orang Yizrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:9 Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira x  anak Ikesh orang Tekoa dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:10 Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles, y  orang Peloni, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:11 Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkhai, z  orang Husa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:12 Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abiezer, a  orang Anatot itu, dari bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:13 Yang kesepuluh untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, b  orang Netofa dari orang Zerah itu, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:14 Yang kesebelas untuk bulan yang kesebelas ialah Benaya, c  orang Piraton, dari bani Efraim, dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang. 27:15 Yang kedua belas untuk bulan yang kedua belas ialah Heldai, d  orang Netofa itu, keturunan Otniel, e  dan dalam rombongannya ada dua puluh empat ribu orang.


TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA