TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 23:8-22

Konteks
23:8 Anak-anak Ladan ialah Yehiel, seorang kepala, serta Zetam dan Yoel, tiga orang. 23:9 Anak-anak Simei ialah Selomit, Haziel dan Haran, tiga orang; orang-orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. 23:10 Anak-anak Simei ialah Yahat, Ziza, Yeush dan Beria; itulah anak-anak Simei, empat orang. 23:11 Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua, tetapi Yeush dan Beria tidak mempunyai banyak anak, maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. 23:12 Anak-anak Kehat o  ialah Amram, Yizhar, Hebron dan Uziel, empat orang. 23:13 Anak-anak Amram p  ialah Harun dan Musa; Harun ditunjuk q  untuk mengurus apa yang maha kudus, dia dan keturunannya, sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan TUHAN, untuk melayani r  Dia dan untuk memberi berkat s  demi nama-Nya, sampai selama-lamanya. 23:14 Anak-anak Musa, abdi t  Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. 23:15 Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. u  23:16 Anak Gersom v  ialah Sebuel, seorang kepala. 23:17 Anak Eliezer ialah Rehabya, w  seorang kepala; Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya. 23:18 Anak Yizhar ialah Selomit, x  seorang kepala. 23:19 Anak-anak Hebron y  ialah Yeria, seorang kepala, Amarya, anak yang kedua, Yahaziel, anak yang ketiga dan Yekameam, anak yang keempat. 23:20 Anak-anak Uziel ialah Mikha, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua. 23:21 Anak-anak Merari z  ialah Mahli dan Musi. a  Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kish. 23:22 Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan, lalu anak-anak Kish, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi isteri. b 


TIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA