TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Tawarikh 23:15-17

Konteks
23:15 Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliezer. u  23:16 Anak Gersom v  ialah Sebuel, seorang kepala. 23:17 Anak Eliezer ialah Rehabya, w  seorang kepala; Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabya luar biasa banyaknya.


TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA