TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Tawarikh 16:8-36

16:8 <05949> wytlyle <05971> Mymeb <03045> weydwh <08034> wmsb <07121> warq <03068> hwhyl <03034> wdwh(16:8)

16:8 exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> epikaleisye auton <846> en <1722> onomati <3686> autou <846> gnwrisate <1107> en <1722> laoiv <2992> ta <3588> epithdeumata autou <846>

16:9 <06381> wytalpn <03605> lkb <07878> wxyv <0> wl <02167> wrmz <0> wl <07891> wrys(16:9)

16:9 asate <103> autw <846> kai <2532> umnhsate <5214> autw <846> dihghsasye <1334> pasin <3956> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> a <3739> epoihsen <4160> kuriov <2962>

16:10 <03068> hwhy <01245> ysqbm <03820> bl <08055> xmvy <06944> wsdq <08034> Msb <01984> wllhth(16:10)

16:10 aineite <134> en <1722> onomati <3686> agiw <40> autou <846> eufranyhsetai <2165> kardia <2588> zhtousa <2212> thn <3588> eudokian <2107> autou <846>

16:11 <08548> dymt <06440> wynp <01245> wsqb <05797> wzew <03068> hwhy <01875> wsrd(16:11)

16:11 zhthsate <2212> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> iscusate <2480> zhthsate <2212> to <3588> proswpon <4383> autou <846> dia <1223> pantov <3956>

16:12 <06310> whyp <04941> yjpsmw <04159> wytpm <06213> hve <0834> rsa <06381> wytalpn <02142> wrkz(16:12)

16:12 mnhmoneuete <3421> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> a <3739> epoihsen <4160> terata <5059> kai <2532> krimata <2917> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>

16:13 <0972> wyryxb <03290> bqey <01121> ynb <05650> wdbe <03478> larvy <02233> erz(16:13)

16:13 sperma <4690> israhl <2474> paidev <3816> autou <846> uioi <5207> iakwb <2384> eklektoi <1588> autou <846>

16:14 <04941> wyjpsm <0776> Urah <03605> lkb <0430> wnyhla <03068> hwhy <01931> awh(16:14)

16:14 autov <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> ta <3588> krimata <2917> autou <846>

16:15 <01755> rwd <0505> Plal <06680> hwu <01697> rbd <01285> wtyrb <05769> Mlwel <02142> wrkz(16:15)

16:15 mnhmoneuwn <3421> eiv <1519> aiwna <165> diayhkhv <1242> autou <846> logon <3056> autou <846> on <3739> eneteilato <1781> eiv <1519> ciliav <5507> geneav <1074>

16:16 <03327> qxuyl <07621> wtewbsw <085> Mhrba <0854> ta <03772> trk <0834> rsa(16:16)

16:16 on <3739> dieyeto tw <3588> abraam <11> kai <2532> ton <3588> orkon <3727> autou <846> tw <3588> isaak <2464>

16:17 <05769> Mlwe <01285> tyrb <03478> larvyl <02706> qxl <03290> bqeyl <05975> hdymeyw(16:17)

16:17 esthsen <2476> auton <846> tw <3588> iakwb <2384> eiv <1519> prostagma tw <3588> israhl <2474> diayhkhn <1242> aiwnion <166>

16:18 <05159> Mktlxn <02256> lbx <03667> Nenk <0776> Ura <05414> Nta <0> Kl <0559> rmal(16:18)

16:18 legwn <3004> soi <4771> dwsw <1325> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> scoinisma klhronomiav <2817> umwn <4771>

16:19 <0> hb <01481> Myrgw <04592> jemk <04557> rpom <04962> ytm <01961> Mktwyhb(16:19)

16:19 en <1722> tw <3588> genesyai <1096> autouv <846> oligostouv ariymw <706> wv <3739> esmikrunyhsan kai <2532> parwkhsan en <1722> auth <846>

16:20 <0312> rxa <05971> Me <0413> la <04467> hklmmmw <01471> ywg <0413> la <01471> ywgm <01980> wklhtyw(16:20)

16:20 kai <2532> eporeuyhsan <4198> apo <575> eynouv <1484> eiv <1519> eynov <1484> kai <2532> apo <575> basileiav <932> eiv <1519> laon <2992> eteron <2087>

16:21 <04428> Myklm <05921> Mhyle <03198> xkwyw <06231> Mqsel <0376> syal <03240> xynh <03808> al(16:21)

16:21 ouk <3364> afhken andra <435> tou <3588> dunasteusai autouv <846> kai <2532> hlegxen <1651> peri <4012> autwn <846> basileiv <935>

16:22 P <07489> wert <0408> la <05030> yaybnbw <04899> yxysmb <05060> wegt <0408> la(16:22)

16:22 mh <3165> aqhsye <680> twn <3588> cristwn <5547> mou <1473> kai <2532> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> mou <1473> mh <3165> ponhreuesye

16:23 <03444> wtewsy <03117> Mwy <0413> la <03117> Mwym <01319> wrvb <0776> Urah <03605> lk <03068> hwhyl <07891> wrys(16:23)

16:23 asate <103> tw <3588> kuriw <2962> pasa <3956> h <3588> gh <1065> anaggeilate <312> ex <1537> hmerav <2250> eiv <1519> hmeran <2250> swthrian <4991> autou <846>

16:24 <06381> wytalpn <05971> Mymeh <03605> lkb <03519> wdwbk <0853> ta <01471> Mywgb <05608> wrpo(16:24)

16:24

16:25 <0430> Myhla <03605> lk <05921> le <01931> awh <03372> arwnw <03966> dam <01984> llhmw <03068> hwhy <01419> lwdg <03588> yk(16:25)

16:25 oti <3754> megav <3173> kuriov <2962> kai <2532> ainetov sfodra <4970> foberov <5398> estin <1510> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

16:26 <06213> hve <08064> Myms <03068> hwhyw <0457> Mylyla <05971> Mymeh <0430> yhla <03605> lk <03588> yk(16:26)

16:26 oti <3754> pantev <3956> oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> eidwla <1497> kai <2532> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> ouranon <3772> epoihsen <4160>

16:27 <04725> wmqmb <02304> hwdxw <05797> ze <06440> wynpl <01926> rdhw <01935> dwh(16:27)

16:27 doxa <1391> kai <2532> epainov <1868> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> iscuv <2479> kai <2532> kauchma <2745> en <1722> topw <5117> autou <846>

16:28 <05797> zew <03519> dwbk <03068> hwhyl <03051> wbh <05971> Myme <04940> twxpsm <03068> hwhyl <03051> wbh(16:28)

16:28 dote <1325> tw <3588> kuriw <2962> patriai <3965> twn <3588> eynwn <1484> dote <1325> tw <3588> kuriw <2962> doxan <1391> kai <2532> iscun <2479>

16:29 <06944> sdq <01927> trdhb <03068> hwhyl <07812> wwxtsh <06440> wynpl <0935> wabw <04503> hxnm <05375> wav <08034> wms <03519> dwbk <03068> hwhyl <03051> wbh(16:29)

16:29 dote <1325> tw <3588> kuriw <2962> doxan <1391> onomatov <3686> autou <846> labete <2983> dwra <1435> kai <2532> enegkate <5342> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> proskunhsate <4352> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> aulaiv <833> agiaiv <40> autou <846>

16:30 <04131> jwmt <01077> lb <08398> lbt <03559> Nwkt <0637> Pa <0776> Urah <03605> lk <06440> wynplm <02342> wlyx(16:30)

16:30 fobhyhtw <5399> apo <575> proswpou <4383> autou <846> pasa <3956> h <3588> gh <1065> katorywyhtw h <3588> gh <1065> kai <2532> mh <3165> saleuyhtw <4531>

16:31 <04427> Klm <03068> hwhy <01471> Mywgb <0559> wrmayw <0776> Urah <01523> lgtw <08064> Mymsh <08056> wxmvy(16:31)

16:31 eufranyhtw <2165> o <3588> ouranov <3772> kai <2532> agalliasyw h <3588> gh <1065> kai <2532> eipatwsan en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> kuriov <2962> basileuwn <936>

16:32 <0> wb <0834> rsa <03605> lkw <07704> hdvh <05970> Uley <04393> wawlmw <03220> Myh <07481> Mery(16:32)

16:32 bombhsei h <3588> yalassa <2281> sun <4862> tw <3588> plhrwmati <4138> kai <2532> xulon <3586> agrou <68> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autw <846>

16:33 <0776> Urah <0853> ta <08199> jwpsl <0935> ab <03588> yk <03068> hwhy <06440> ynplm <03293> reyh <06086> yue <07442> wnnry <0227> za(16:33)

16:33 tote <5119> eufranyhsetai <2165> ta <3588> xula <3586> tou <3588> drumou apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> oti <3754> hlyen <2064> krinai <2919> thn <3588> ghn <1065>

16:34 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <02896> bwj <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdwh(16:34)

16:34 exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> agayon <18> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

16:35 <08416> Ktlhtb <07623> xbtshl <06944> Ksdq <08034> Msl <03034> twdhl <01471> Mywgh <04480> Nm <05337> wnlyuhw <06908> wnubqw <03468> wnesy <0430> yhla <03467> wneyswh <0559> wrmaw(16:35)

16:35 kai <2532> eipate swson <4982> hmav <1473> o <3588> yeov <2316> thv <3588> swthriav <4991> hmwn <1473> kai <2532> exelou <1807> hmav <1473> ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> tou <3588> ainein <134> to <3588> onoma <3686> to <3588> agion <40> sou <4771> kai <2532> kaucasyai <2744> en <1722> taiv <3588> ainesesin <133> sou <4771>

16:36 P <03068> hwhyl <01984> llhw <0543> Nma <05971> Meh <03605> lk <0559> wrmayw <05769> Mleh <05704> dew <05769> Mlweh <04480> Nm <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01288> Kwrb(16:36)

16:36 euloghmenov <2127> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> apo <575> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> kai <2532> erei pav <3956> o <3588> laov <2992> amhn <281> kai <2532> hnesan <134> tw <3588> kuriw <2962>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA