TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Samuel 1:20

Konteks
1:20 Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. h  Ia menamai i  anak itu Samuel 1 , j  sebab katanya: "Aku telah memintanya dari pada TUHAN."

1 Samuel 2:11

Konteks
Kejahatan anak-anak Eli
2:11 Lalu pulanglah Elkana ke Rama b  tetapi anak itu menjadi pelayan c  TUHAN di bawah pengawasan imam Eli.

1 Samuel 2:18

Konteks
2:18 Adapun Samuel menjadi pelayan i  di hadapan TUHAN; ia masih anak-anak, yang tubuhnya berlilitkan baju efod j  dari kain lenan.

1 Samuel 3:1--12:25

Konteks
Samuel terpanggil
3:1 Samuel yang muda itu menjadi pelayan q  TUHAN di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman TUHAN jarang; r  penglihatan-penglihatanpun s  tidak sering. 3:2 Pada suatu hari Eli, yang matanya t  mulai kabur dan tidak dapat melihat u  dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. 3:3 Lampu v  rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci w  TUHAN, tempat tabut x  Allah. 3:4 Lalu TUHAN memanggil: "Samuel! Samuel!", dan ia menjawab: "Ya, bapa. y " 3:5 Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya: "Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata: "Aku tidak memanggil; tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. 3:6 Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi. Samuelpun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata: "Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata: "Aku tidak memanggil, anakku; tidurlah kembali." 3:7 Samuel belum mengenal z  TUHAN; firman a  TUHAN belum pernah dinyatakan b  kepadanya. 3:8 Dan TUHAN memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Iapun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya: "Ya, bapa, bukankah bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli, bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. 3:9 Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel: "Pergilah tidur dan apabila Ia memanggil engkau, katakanlah: Berbicaralah, TUHAN, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. 3:10 Lalu datanglah TUHAN, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah: "Samuel! Samuel! c " Dan Samuel menjawab: "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." 3:11 Lalu berfirmanlah TUHAN kepada Samuel: "Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya, akan bising d  kedua telinganya. 3:12 Pada waktu itu Aku akan menepati kepada Eli segala e  yang telah Kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. 3:13 Sebab telah Kuberitahukan kepadanya, bahwa Aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya 2  karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi f  mereka! 3:14 Sebab itu Aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan g  dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." 3:15 Samuel tidur sampai pagi; kemudian dibukanya pintu rumah TUHAN. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. 3:16 Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya: "Samuel, anakku." Jawab Samuel: "Ya, bapa." 3:17 Kata Eli: "Apakah yang disampaikan-Nya kepadamu? Janganlah kausembunyikan h  kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi i  dari pada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah katapun kepadaku dari apa yang disampaikan-Nya kepadamu itu." 3:18 Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatupun. Kemudian Eli berkata: "Dia TUHAN, biarlah diperbuat-Nya apa yang dipandang-Nya j  baik." 3:19 Dan Samuel makin besar k  dan TUHAN menyertai l  dia dan tidak ada satupun m  dari firman-Nya itu yang dibiarkan-Nya gugur. 3:20 Maka tahulah seluruh Israel dari Dan sampai Bersyeba, n  bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi TUHAN 3 . o  3:21 Dan TUHAN selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab Ia menyatakan p  diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. 4:1 Dan perkataan Samuel sampai ke seluruh Israel.
Tabut TUHAN dirampas
(4-1b) Orang Israel maju berperang melawan orang Filistin dan berkemah dekat Eben-Haezer, q  sedang orang Filistin berkemah di Afek. r  4:2 Orang Filistin mengatur barisannya berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah orang Israel 4  oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira empat ribu orang di medan pertempuran itu. 4:3 Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel: "Mengapa s  TUHAN membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil dari Silo t  tabut perjanjian u  TUHAN 5 , supaya Ia datang ke tengah-tengah kita v  dan melepaskan kita dari tangan musuh kita." 4:4 Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo, lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian TUHAN semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub; w  kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. 4:5 Segera sesudah tabut perjanjian TUHAN sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring, x  sehingga bumi bergetar. 4:6 Dan orang Filistin yang mendengar bunyi sorak itu berkata: "Apakah bunyi sorak yang nyaring di perkemahan orang Ibrani y  itu?" Ketika diketahui mereka, bahwa tabut TUHAN telah sampai ke perkemahan itu, 4:7 ketakutanlah z  orang Filistin, sebab kata mereka: "Allah mereka telah datang ke perkemahan itu," dan mereka berkata: "Celakalah kita, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. 4:8 Celakalah kita! Siapakah yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Inilah juga Allah, yang telah menghajar a  orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah b  di padang gurun. 4:9 Kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka c  dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan berperanglah!" 4:10 Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. d  Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu: dari pihak Israel gugur tiga puluh ribu orang pasukan berjalan kaki. 4:11 Lagipula tabut Allah dirampas dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, tewas. e  4:12 Seorang dari suku Benyamin f  lari dari barisan pertempuran dan pada hari itu juga ia sampai ke Silo dengan pakaian terkoyak-koyak dan dengan tanah g  di kepalanya. 4:13 Ketika ia sampai, Eli h  sedang duduk di kursi di tepi jalan menunggu-nunggu, sebab hatinya berdebar-debar karena tabut Allah itu. Ketika orang itu masuk ke kota dan menceritakan kabar itu, berteriaklah seluruh kota itu. 4:14 Ketika Eli mendengar bunyi teriakan itu, bertanyalah ia: "Keributan apakah itu?" Lalu bersegeralah orang itu mendapatkan Eli dan memberitahukannya kepadanya. 4:15 Eli sudah sembilan puluh delapan tahun umurnya dan matanya i  sudah bular, sehingga ia tidak dapat melihat lagi. 4:16 Kata orang itu kepada Eli: "Aku datang dari medan pertempuran; baru hari ini aku melarikan diri dari medan pertempuran." Kata Eli: "Bagaimana keadaannya, anakku?" 4:17 Jawab pembawa kabar itu: "Orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin; kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat; lagipula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas 6 , j  dan tabut Allah sudah dirampas. k " 4:18 Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli telentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati. Sebab telah tua dan gemuk orangnya. Empat puluh tahun l  lamanya ia memerintah m  sebagai hakim atas orang Israel. 4:19 Adapun menantunya perempuan, isteri Pinehas, sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu, bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin, sebab ia kedatangan sakit beranak. 4:20 Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya: "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan seorang anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. 4:21 Ia menamai anak itu Ikabod 7 , n  katanya: "Telah lenyap kemuliaan o  dari Israel" --karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya. 4:22 Katanya: "Telah lenyap kemuliaan p  dari Israel, sebab tabut Allah telah dirampas. q "
Tabut TUHAN di tanah orang Filistin
5:1 Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Eben-Haezer r  ke Asdod. s  5:2 Orang Filistin mengambil tabut Allah itu, dibawanya masuk ke kuil Dagon dan diletakkannya di sisi Dagon. t  5:3 Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh u  dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN; lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. 5:4 Tetapi ketika keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut TUHAN, tetapi kepala Dagon dan kedua belah tangannya terpenggal v  dan terpelanting ke ambang pintu, hanya badan Dagon itu yang masih tinggal. 5:5 Itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu w  rumah Dagon yang di Asdod, sampai hari ini. 5:6 Tangan x  TUHAN menekan orang-orang Asdod itu dengan berat dan Ia membingungkan mereka: Ia menghajar y  mereka dengan borok-borok, z  baik Asdod maupun daerahnya. 5:7 Ketika dilihat orang-orang Asdod, bahwa demikian halnya, berkatalah mereka: "Tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangan-Nya keras melawan kita dan melawan Dagon, allah kita." 5:8 Sebab itu mereka memanggil berkumpul kepadanya semua raja a  kota orang Filistin dan berkata: "Apakah yang akan kita lakukan dengan tabut Allah Israel itu?" Lalu kata mereka: "Tabut Allah Israel harus dipindahkan ke Gat. b " Jadi mereka memindahkan tabut Allah Israel itu ke sana. 5:9 Tetapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan TUHAN mendatangkan kegemparan c  yang sangat besar atas kota itu; Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. 5:10 Lalu mereka mengantarkan tabut Allah itu ke Ekron. d  Tetapi sesampai tabut Allah itu di Ekron, berteriaklah orang Ekron itu, demikian: "Mereka memindahkan tabut Allah Israel itu kepada kita untuk mematikan kita dan bangsa kita." 5:11 Sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja e  kota orang Filistin itu dan berkata: "Antarkanlah tabut Allah Israel itu; biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita." Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut; tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat: 5:12 orang-orang yang tidak mati, f  dihajar dengan borok-borok, sehingga teriakan kota itu naik ke langit.
Tabut dikembalikan kepada orang Israel
6:1 Setelah tujuh bulan lamanya tabut TUHAN itu ada di daerah orang Filistin, 6:2 maka orang Filistin itu memanggil para imam dan para petenung, g  lalu berkata kepada mereka: "Apakah yang harus kami lakukan dengan tabut TUHAN itu? Beritahukanlah kepada kami, bagaimana kami harus mengantarkannya kembali ke tempatnya." 6:3 Lalu kata mereka: "Apabila kamu mengantarkan tabut Allah Israel itu, maka janganlah kamu mengantarkannya dengan tangan hampa, h  melainkan haruslah kamu membayar tebusan salah i  kepada-Nya; maka kamu akan menjadi sembuh dan kamu akan mengetahui, mengapa tangan-Nya j  tidak undur dari padamu." 6:4 Sesudah itu bertanyalah mereka: "Apakah tebusan salah yang harus kami bayar kepada-Nya?" Jawab mereka: "Menurut jumlah k  raja-raja kota orang Filistin, lima borok emas dan lima tikus emas, sebab tulah l  yang sama menimpa kamu sekalian dan raja-raja kotamu. 6:5 Jadi buatlah gambar borok-borokmu m  dan gambar tikus yang merusak tanahmu, dan sampaikanlah hormatmu n  kepada Allah Israel. Mungkin Ia akan mengangkat dari padamu, dari pada allahmu dan dari pada tanahmu tangan-Nya yang menekan dengan berat. 6:6 Mengapa kamu berkeras o  hati, sama seperti orang Mesir dan Firaun berkeras hati? Bukankah mereka p  membiarkan bangsa itu pergi, ketika Ia mempermain-mainkan q  mereka? 6:7 Oleh sebab itu ambillah dan siapkanlah sebuah kereta r  baru dengan dua ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kena kuk, s  pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah, supaya jangan mengikutinya lagi. 6:8 Kemudian ambillah tabut TUHAN, muatkanlah itu ke atas kereta dan letakkanlah benda-benda emas, yang harus kamu bayar kepada-Nya sebagai tebusan salah, ke dalam suatu peti di sisinya. Dan biarkanlah tabut itu pergi. 6:9 Perhatikanlah: apabila tabut itu mengambil jalan ke daerahnya, ke Bet-Semes, t  maka Dialah itu yang telah mendatangkan malapetaka yang hebat ini kepada kita. Dan jika tidak, maka kita mengetahui, bahwa bukanlah tangan-Nya yang telah menimpa kita; kebetulan saja hal itu terjadi kepada kita." 6:10 Demikianlah diperbuat orang-orang itu. Mereka mengambil dua ekor lembu yang menyusui, dipasangnya pada kereta, tetapi anak-anaknya ditahan di rumah. 6:11 Mereka meletakkan tabut TUHAN ke atas kereta, juga peti berisi tikus-tikus emas dan gambar benjol-benjol mereka. 6:12 Lembu-lembu itu langsung mengikuti jalan yang ke Bet-Semes 8 ; melalui satu jalan raya, sambil menguak dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sedang raja-raja kota orang Filistin itu berjalan di belakangnya sampai ke daerah Bet-Semes. 6:13 Orang-orang Bet-Semes sedang menuai gandum u  di lembah. Ketika mereka mengangkat muka, maka tampaklah kepada mereka tabut itu, lalu bersukacitalah mereka melihatnya. 6:14 Kereta itu sampai ke ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, dan berhenti di sana. Di sana ada batu besar. Mereka membelah kayu kereta itu dan mereka mempersembahkan lembu-lembu sebagai korban bakaran v  kepada TUHAN. 6:15 Orang-orang suku Lewi w  menurunkan tabut TUHAN dengan peti yang ada di sebelahnya, yang di dalamnya ada benda-benda emas itu, lalu menaruhnya di atas batu x  besar itu, dan pada hari itu orang-orang Bet-Semes y  mempersembahkan korban bakaran dan korban sembelihan kepada TUHAN. 6:16 Ketika kelima raja kota orang Filistin melihat hal itu, pulanglah mereka ke Ekron pada hari itu juga. 6:17 Inilah benjol-benjol emas yang dibayar orang Filistin kepada TUHAN sebagai tebusan salah: dari Asdod satu, z  dari Gaza satu, dari Askelon satu, dari Gat satu, dari Ekron satu; 6:18 lagi tikus-tikus emas menurut jumlah segala kota orang Filistin kepunyaan kelima raja kota itu, baik kota-kota yang berkubu maupun dusun-dusun sekitarnya; dan batu besar, yang di atasnya diletakkan mereka tabut TUHAN, di ladang Yosua, orang Bet-Semes itu, adalah saksi sampai hari ini. 6:19 Dan Ia membunuh a  beberapa orang 9  Bet-Semes, karena mereka melihat b  ke dalam tabut TUHAN; Ia membunuh tujuh puluh orang dari rakyat itu. Rakyat itu berkabung, karena TUHAN telah menghajar mereka dengan dahsyatnya. 6:20 Dan orang-orang Bet-Semes berkata: "Siapakah yang tahan berdiri c  di hadapan TUHAN, Allah yang kudus d  ini? Kepada siapakah Ia akan berangkat meninggalkan kita?" 6:21 Lalu mereka mengirim utusan kepada penduduk Kiryat-Yearim e  dengan pesan: "Orang Filistin telah mengembalikan tabut TUHAN; datanglah dan angkutlah itu kepadamu." 7:1 Lalu orang-orang Kiryat-Yearim datang, mereka mengangkut tabut f  TUHAN itu dan membawanya ke dalam rumah Abinadab g  yang di atas bukit. Dan Eleazar, anaknya, mereka kuduskan untuk menjaga tabut TUHAN itu.
Orang Filistin terpukul kalah dekat Mizpa
7:2 Sejak saat tabut itu tinggal di Kiryat-Yearim h  berlalulah waktu yang cukup lama, yakni dua puluh tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada TUHAN. i  7:3 Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian: "Jika kamu berbalik j  kepada TUHAN dengan segenap hati, maka jauhkanlah k  para allah asing dan para Asytoret l  dari tengah-tengahmu dan tujukan m  hatimu kepada TUHAN dan beribadahlah hanya n  kepada-Nya; maka Ia akan melepaskan o  kamu 10  dari tangan orang Filistin." 7:4 Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asytoret dan beribadah hanya kepada TUHAN. 7:5 Lalu berkatalah Samuel: p  "Kumpulkanlah segenap orang Israel ke Mizpa; q  maka aku akan berdoa r  untuk kamu kepada TUHAN." 7:6 Setelah berkumpul di Mizpa, s  mereka menimba air dan mencurahkannya t  di hadapan TUHAN. Mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana: "Kami telah berdosa kepada TUHAN." Dan Samuel menghakimi u  orang Israel di Mizpa. 7:7 Ketika didengar orang Filistin, bahwa orang Israel telah berkumpul di Mizpa, majulah raja-raja kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah v  mereka terhadap orang Filistin. 7:8 Lalu kata orang Israel kepada Samuel: "Janganlah berhenti berseru w  bagi kami kepada TUHAN 11 , Allah kita, supaya Ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin itu." 7:9 Sesudah itu Samuel x  mengambil seekor anak domba yang menyusu, lalu mempersembahkan seluruhnya kepada TUHAN sebagai korban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada TUHAN bagi orang Israel, maka TUHAN menjawab dia. y  7:10 Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu TUHAN mengguntur z  dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin dan mengacaukan a  mereka, sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. 7:11 Keluarlah orang-orang Israel dari Mizpa, mengejar orang Filistin itu dan memukul mereka kalah sampai hilir Bet-Kar. 7:12 Kemudian Samuel mengambil sebuah batu b  dan mendirikannya antara Mizpa dan Yesana; ia menamainya Eben-Haezer, c  katanya: "Sampai di sini TUHAN menolong kita." 7:13 Demikianlah orang Filistin itu ditundukkan d  dan tidak lagi memasuki daerah Israel. Tangan TUHAN melawan orang Filistin seumur hidup Samuel, 7:14 dan kota-kota yang diambil orang Filistin dari pada Israel, kembali pula kepada Israel, mulai dari Ekron e  sampai Gat; dan orang Israel merebut daerah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori f  ada damai.
Samuel sebagai hakim
7:15 Samuel g  memerintah sebagai hakim h  atas orang Israel seumur i  hidupnya. 7:16 Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, j  Gilgal k  dan Mizpa, dan memerintah l  atas orang Israel di segala tempat itu, 7:17 lalu ia kembali ke Rama, m  sebab di sanalah rumahnya dan di sanalah ia memerintah n  atas orang Israel; dan di sana ia mendirikan mezbah o  bagi TUHAN.
Orang Israel menghendaki seorang raja
8:1 Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah p  anak-anaknya 12  laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. 8:2 Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia; q  keduanya menjadi hakim di Bersyeba. r  8:3 Tetapi anak-anaknya s  itu tidak hidup seperti ayahnya; mereka mengejar laba, t  menerima suap u  dan memutarbalikkan v  keadilan. 8:4 Sebab itu berkumpullah semua tua-tua w  Israel; mereka datang kepada Samuel di Rama x  8:5 dan berkata kepadanya: "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau; maka angkatlah sekarang seorang raja 13  y  atas kami untuk memerintah z  kami, seperti pada segala bangsa-bangsa a  lain." 8:6 Waktu mereka berkata: "Berikanlah kepada kami seorang raja b  untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan c  Samuel, maka berdoalah Samuel kepada TUHAN. 8:7 TUHAN berfirman kepada Samuel: "Dengarkanlah d  perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, e  tetapi Akulah yang mereka tolak 14 , supaya jangan Aku menjadi raja f  atas mereka. 8:8 Tepat seperti yang dilakukan mereka kepada-Ku sejak hari Aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan g  Daku dan beribadah kepada allah lain, demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. 8:9 Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah h  kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka." 8:10 Dan Samuel menyampaikan i  segala firman TUHAN kepada bangsa itu, yang meminta seorang raja kepadanya, 8:11 katanya: "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu: anak-anakmu laki-laki akan diambilnya j  dan dipekerjakannya k  pada keretanya dan pada kudanya, dan mereka akan berlari di depan keretanya; l  8:12 ia akan menjadikan mereka kepala m  pasukan seribu dan kepala pasukan lima puluh; mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya; senjata-senjatanya dan perkakas keretanya akan dibuat mereka. 8:13 Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak dan juru makanan. 8:14 Selanjutnya dari ladangmu, n  kebun anggurmu dan kebun o  zaitunmu akan diambilnya yang paling baik dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawainya p  8:15 dari gandummu dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya sepersepuluh q  dan akan diberikannya kepada pegawai-pegawai istananya dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. 8:16 Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. 8:17 Dari kambing dombamu akan diambilnya sepersepuluh, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. 8:18 Pada waktu itu kamu akan berteriak karena rajamu yang kamu pilih itu, tetapi TUHAN tidak akan menjawab r  kamu pada waktu itu. s " 8:19 Tetapi bangsa itu menolak t  mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata: "Tidak, harus u  ada raja v  atas kami; 8:20 maka kamipun akan sama seperti segala bangsa-bangsa w  lain; raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." 8:21 Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu, dan menyampaikannya x  kepada TUHAN. 8:22 TUHAN berfirman kepada Samuel: "Dengarkanlah y  permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka 15 ." Kemudian berkatalah Samuel kepada orang-orang Israel itu: "Pergilah, masing-masing ke kotanya."
Saul diurapi menjadi raja
9:1 Ada seorang dari daerah Benyamin, z  namanya Kish a  bin Abiel, bin Zeror, bin Bekhorat, bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. b  9:2 Orang ini ada anaknya laki-laki, namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya; c  tidak ada seorangpun dari antara orang Israel yang lebih d  elok dari padanya: dari bahu ke atas ia lebih tinggi e  dari pada setiap orang sebangsanya. 9:3 Kish, ayah Saul itu, kehilangan keledai-keledai f  betinanya. Sebab itu berkatalah Kish kepada Saul, anaknya: "Ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu." 9:4 Lalu mereka berjalan melalui pegunungan g  Efraim; juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, h  tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai i  itu tidak ada; kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. 9:5 Ketika mereka sampai ke tanah Zuf, j  berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia: "Mari, kita pulang. Nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu, tetapi kuatir k  mengenai kita." 9:6 Tetapi orang ini berkata kepadanya: "Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, l  seorang yang terhormat; segala m  yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga, mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini." 9:7 Jawab Saul kepada bujangnya itu: "Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis, dan tidak ada pemberian n  untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita?" 9:8 Jawab bujang itu pula kepada Saul: "Masih ada padaku seperempat syikal perak; itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu, maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita." 9:9 --Dahulu di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk o  Allah, ia berkata begini: "Mari kita pergi kepada pelihat 16 ," sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. p  -- 9:10 Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu: "Pikiranmu itu baik. Mari kita pergi." Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. 9:11 Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba q  air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu: "Pelihat ada di sini?" 9:12 Jawab gadis-gadis itu kepada mereka: "Ya, ada, baru saja ia mendahului kamu, cepat-cepatlah sekarang. Ia datang ke kota hari ini, karena ada perjamuan korban r  untuk orang banyak di bukit s  pada hari ini. 9:13 Apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya, sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan, sebelum ia datang; karena dialah yang memberkati t  korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera." 9:14 Maka naiklah mereka ke kota, dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit, berpapasan dengan mereka. 9:15 Tetapi TUHAN telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul, demikian: 9:16 "Besok kira-kira waktu ini Aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin; engkau akan mengurapi u  dia menjadi raja v  atas umat-Ku Israel dan ia akan menyelamatkan w  umat-Ku dari tangan orang Filistin. x  Sebab Aku telah memperhatikan sengsara umat-Ku itu, karena teriakannya y  telah sampai kepada-Ku." 9:17 Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah TUHAN kepadanya: "Inilah z  orang yang Kusebutkan kepadamu itu; orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umat-Ku." 9:18 Dalam pada itu Saul, datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata: "Maaf, di mana rumah pelihat itu?" 9:19 Jawab Samuel kepada Saul, katanya: "Akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku; besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ada dalam hatimu. 9:20 Adapun keledai-keledaimu, a  yang telah hilang tiga hari lamanya sampai sekarang, janganlah engkau kuatir, sebab telah diketemukan. Tetapi siapakah yang memiliki segala yang diingini b  orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu?" 9:21 Tetapi jawab Saul: "Bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil c  di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina d  dari segala kaum suku Benyamin? e  Mengapa bapa berkata demikian kepadaku?" 9:22 Sesudah itu Samuel mengajak Saul dan bujangnya, dibawanya ke pendopo dan diberikannya kepada mereka tempat utama di depan para undangan, yang banyaknya kira-kira tiga puluh orang. 9:23 Berkatalah Samuel kepada juru masak: "Berikanlah sekarang bagian yang kuberikan kepadamu tadi, dengan pesan: Simpanlah ini dahulu." 9:24 Lalu juru masak itu menghidangkan paha f  dan apa yang termasuk ke situ dan meletakkannya ke depan Saul. Dan Samuel berkata: "Lihat, yang tinggal ini diletakkan ke depanmu; makanlah, sebab telah disimpan bagimu untuk perayaan ini, ketika aku berkata: Aku telah mengundang orang banyak." Demikianlah pada hari itu Saul makan bersama-sama dengan Samuel. 9:25 Sesudah itu turunlah mereka dari bukit ke kota. Dan Samuel bercakap-cakap dengan Saul di atas sotoh. g  9:26 Mereka bangun pagi-pagi, dan ketika fajar menyingsing, Samuel memanggil Saul yang ada di atas sotoh itu, katanya: "Bangunlah, aku akan mengantarkan engkau." Lalu Saul bangun dan mereka keduanya pergi ke luar, yakni ia dan Samuel. 9:27 Ketika mereka turun sampai ke ujung kota, berkatalah Samuel kepada Saul: "Katakanlah kepada bujang itu, supaya ia pergi mendahului kita, tetapi berhentilah engkau sebentar, maka aku akan memberitahukan kepadamu firman Allah." 10:1 Lalu Samuel mengambil buli-buli h  berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata: "Bukankah TUHAN telah mengurapi i  engkau 17  menjadi raja atas umat-Nya j  Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat TUHAN, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas milik-Nya sendiri: 10:2 Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan dua orang laki-laki di dekat kubur k  Rahel, di daerah Benyamin, di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu: Keledai-keledai l  yang engkau cari itu telah diketemukan; dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia kuatir m  mengenai kamu, katanya: Apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu? 10:3 Dari sana engkau akan berjalan terus lagi dan sampai ke pohon tarbantin Tabor, maka di sana engkau akan ditemui oleh tiga orang laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel; n  seorang membawa tiga ekor anak kambing, seorang membawa tiga ketul roti dan yang lain lagi sebuyung anggur. 10:4 Mereka akan memberi salam kepadamu dan memberikan kepadamu dua ketul roti o  yang akan kauterima dari mereka. 10:5 Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea p  Allah, tempat kedudukan q  pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan serombongan nabi, r  yang turun dari bukit s  pengorbanan dengan gambus, rebana, t  suling u  dan kecapi v  di depan mereka; mereka sendiri akan kepenuhan w  seperti nabi 18 . 10:6 Maka Roh x  TUHAN akan berkuasa atasmu; engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah y  menjadi manusia lain 19 . 10:7 Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa z  saja yang didapat oleh tanganmu, a  sebab Allah menyertai b  engkau. 10:8 Engkau harus pergi ke Gilgal c  mendahului aku, dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau harus menunggu tujuh d  hari lamanya, sampai aku datang kepadamu dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kaulakukan." 10:9 Sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah e  hatinya 20  menjadi lain. Dan segala tanda-tanda f  yang tersebut itu terjadi g  pada hari itu juga. 10:10 Ketika mereka sampai di Gibea dari sana, maka bertemulah ia dengan serombongan nabi; Roh h  Allah berkuasa atasnya dan Saul turut kepenuhan i  seperti nabi di tengah-tengah mereka. 10:11 Dan semua orang yang mengenalnya dari dahulu melihat dengan heran, bahwa ia bernubuat bersama-sama dengan nabi-nabi itu; lalu berkatalah orang banyak yang satu kepada yang lain: "Apakah gerangan j  yang terjadi dengan anak Kish itu? Apa Saul juga termasuk golongan nabi? k " 10:12 Lalu seorang dari tempat itu menjawab: "Siapakah bapa mereka?" --Itulah sebabnya menjadi peribahasa: Apa Saul juga termasuk golongan nabi? l  10:13 Setelah habis ia kepenuhan m  seperti nabi, pulanglah ia. 10:14 Dan paman n  Saul berkata kepadanya dan bujangnya: "Dari mana kamu?" Jawabnya: "Mencari keledai-keledai o  itu, tetapi ketika tidak terlihat, maka kami pergi kepada Samuel." 10:15 Kemudian paman Saul itu berkata: "Coba ceritakan kepadaku apa yang dikatakan Samuel kepada kamu." 10:16 Kata Saul kepada pamannya itu: "Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai p  itu telah diketemukan." Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.
Saul menjadi raja dengan undian
10:17 Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan TUHAN di Mizpa q  10:18 dan ia berkata kepada orang Israel itu: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas r  kamu. 10:19 Tetapi sekarang kamu menolak s  Allahmu yang menyelamatkan t  kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata: Tidak, angkatlah seorang raja u  atas kami. v  Maka sebab itu, berdirilah w  kamu di hadapan TUHAN, menurut sukumu dan menurut kaummu." 10:20 Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka, maka didapati x  suku Benyamin. 10:21 Sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak diketemukan. 10:22 Sebab itu ditanyakan y  pulalah kepada TUHAN: "Apa orang itu juga datang ke mari?" TUHAN menjawab: "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang." 10:23 Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi z  dari pada setiap orang sebangsanya. 10:24 Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu: "Kamu lihatkah orang yang dipilih a  TUHAN itu? Sebab tidak ada seorangpun yang sama seperti b  dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, demikian: "Hidup c  raja!" 10:25 Kemudian Samuel menguraikan d  kepada bangsa itu tentang hak-hak e  kerajaan 21 , f  menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan TUHAN; sesudah itu Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. 10:26 Saulpun pulang ke rumahnya, ke Gibea, g  dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa h  yang hatinya telah digerakkan Allah. 10:27 Tetapi orang-orang dursila i  berkata: "Masakan orang ini dapat menyelamatkan kita!" Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan j  kepadanya. Tetapi ia pura-pura tuli.
Saul menyelamatkan Yabesh
11:1 Maka Nahas, k  orang Amon itu, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabesh-Gilead. l  Lalu berkatalah semua orang Yabesh itu kepada Nahas: "Adakanlah perjanjian m  dengan kami, maka kami akan takluk kepadamu." 11:2 Tetapi Nahas, orang Amon itu, berkata kepada mereka: "Dengan syarat n  inilah aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu, bahwa tiap mata kananmu akan kucungkil; o  dengan demikian aku mendatangkan malu p  kepada segenap orang Israel." 11:3 Para tua-tua q  Yabesh berkata kepadanya: "Berilah kelonggaran kepada kami tujuh hari lamanya, supaya kami mengirim utusan ke seluruh daerah Israel; dan jika tidak ada seorangpun yang menyelamatkan r  kami, maka kami akan keluar menyerahkan s  diri kepadamu." 11:4 Ketika para utusan itu sampai di Gibea t -Saul, dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah u  bangsa itu dengan suara nyaring. 11:5 Saul baru saja datang dari padang dengan berjalan di belakang lembunya, dan ia bertanya: "Ada apa dengan orang-orang itu, sehingga mereka menangis?" Mereka menceritakan kepadanya kabar orang-orang Yabesh itu. 11:6 Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah Roh v  Allah atas dia, dan menyala-nyalalah amarahnya 22  dengan sangat. 11:7 Diambilnyalah sepasang lembu, w  dipotong-potongnya, lalu potongan-potongan itu dikirimkannya ke seluruh daerah Israel x  dengan perantaraan utusan, pesannya: "Siapa y  yang tidak maju mengikuti Saul dan mengikuti Samuel, lembu-lembunya akan diperlakukan juga demikian." Lalu TUHAN mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu, sehingga majulah mereka serentak. z  11:8 Ketika Saul memeriksa a  barisan mereka di Bezek, b  maka ada tiga ratus ribu orang Israel dan tiga puluh ribu orang Yehuda. 11:9 Kepada para utusan yang datang itu dikatakan: "Beginilah kamu katakan kepada orang-orang Yabesh-Gilead: Besok pada waktu panas teriknya matahari akan datang bagimu penyelamatan." Ketika para utusan kembali dan memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabesh, bersukacitalah mereka. 11:10 Lalu orang-orang Yabesh itu berkata kepada Nahas: "Besok kami akan keluar menyerahkan c  diri kepadamu; maka bolehlah kamu lakukan terhadap kami apapun yang kamu pandang baik." 11:11 Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi tiga pasukan. d  Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kalah orang-orang Amon e  sebelum hari panas; dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu, sehingga di antara mereka tidak ada tinggal dua orang bersama-sama. 11:12 Lalu berkatalah bangsa itu kepada Samuel: "Siapakah f  yang telah berkata: Masakan Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu, supaya kami membunuhnya." 11:13 Tetapi kata Saul: "Pada hari ini g  seorangpun tidak boleh dibunuh, sebab pada hari ini TUHAN telah mewujudkan keselamatan h  kepada Israel." 11:14 Dan Samuel berkata kepada bangsa itu: "Marilah kita pergi ke Gilgal i  dan membaharui jabatan j  raja di sana." 11:15 Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal k  dan menjadikan Saul raja l  di sana di hadapan TUHAN di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan TUHAN, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat.
Samuel minta diri dari bangsa itu
12:1 Berkatalah Samuel kepada seluruh orang Israel: "Telah kudengarkan m  segala permintaanmu yang kamu sampaikan kepadaku, dan seorang raja n  telah kuangkat atasmu. 12:2 Maka sekarang raja itulah yang menjadi pemimpinmu; o  tetapi aku ini telah menjadi tua dan beruban, dan bukankah anak-anakku p  laki-laki ada di antara kamu? Akulah yang menjadi pemimpinmu dari sejak mudaku sampai hari ini. 12:3 Di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan TUHAN dan di hadapan orang yang diurapi-Nya: q  Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai r  siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok s  sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya t  u  kepadamu." 12:4 Jawab mereka: "Engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun." 12:5 Lalu berkatalah ia kepada mereka: "TUHAN menjadi saksi v  kepada kamu, dan orang yang diurapi-Nyapun menjadi saksi pada hari ini, bahwa kamu tidak mendapat apa-apa w  dalam tanganku. x " Jawab mereka: "Dia menjadi saksi." 12:6 Lalu berkatalah Samuel kepada bangsa itu: "Tuhanlah saksi, yang mengangkat Musa dan Harun dan yang menuntun y  nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir. 12:7 Maka sebab itu, berdirilah z  supaya aku bersama-sama dengan kamu berhakim a  di hadapan TUHAN 23  mengenai segala perbuatan b  keselamatan TUHAN yang telah dikerjakan-Nya kepadamu dan kepada nenek moyangmu. 12:8 Ketika Yakub c  datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru d  kepada TUHAN, maka TUHAN mengutus e  Musa dan Harun, yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir, dan membiarkan mereka diam di tempat ini. 12:9 Tetapi mereka melupakan f  TUHAN, Allah mereka, dan Ia menyerahkan mereka g  ke dalam tangan Sisera, h  panglima tentara di Hazor, i  dan ke dalam tangan orang Filistin j  dan raja Moab, k  yang berperang melawan mereka. 12:10 Mereka berseru-seru l  kepada TUHAN, katanya: Kami telah berdosa, sebab kami telah meninggalkan m  TUHAN dan beribadah kepada para Baal dan para Asytoret; n  maka sekarang lepaskanlah kami dari tangan musuh kami, maka kami akan beribadah kepada-Mu. 12:11 Sesudah itu TUHAN mengutus Yerubaal, o  Barak, p  Yefta q  dan Samuel, r  dan melepaskan kamu dari tangan musuh di sekelilingmu, sehingga kamu diam dengan tenteram. 12:12 Tetapi ketika kamu melihat, bahwa Nahas, s  raja t  bani Amon, mendatangi kamu, maka kamu berkata kepadaku: Tidak, seorang raja harus memerintah u  kami, padahal TUHAN, Allahmu, adalah rajamu. 12:13 Maka sebab itu, lihat itu raja v  yang telah kamu pilih, yang kamu minta. w  Sesungguhnya TUHAN telah mengangkat raja atasmu, 12:14 asal saja kamu takut x  akan TUHAN, beribadah kepada-Nya, mendengarkan firman-Nya 24  dan tidak menentang y  titah TUHAN, dan baik kamu, maupun raja yang akan memerintah kamu itu mengikuti TUHAN, Allahmu! 12:15 Tetapi jika kamu tidak mendengarkan firman TUHAN dan kamu menentang z  titah TUHAN, maka tangan TUHAN akan melawan kamu dan melawan rajamu. 12:16 Sekarang tinggallah berdiri a  dan lihatlah b  perkara yang besar yang akan dilakukan TUHAN di depan matamu ini. 12:17 Bukankah sekarang musim menuai c  gandum? Aku akan berseru d  kepada TUHAN, supaya Ia memberikan guruh e  dan hujan. f  Lihatlah dan sadarlah, bahwa besar kejahatan g  yang telah kamu lakukan itu di mata TUHAN dengan meminta raja bagimu." 12:18 Lalu berserulah Samuel kepada TUHAN, h  maka TUHAN memberikan pada hari itu guruh dan hujan, sehingga sangat takutlah i  seluruh bangsa itu kepada TUHAN dan kepada Samuel. 12:19 Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel: "Berdoalah j  untuk hamba-hambamu ini kepada TUHAN, Allahmu, supaya jangan kami mati, k  sebab dengan meminta raja bagi kami, kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini." 12:20 Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu: "Jangan takut; memang kamu telah melakukan segala kejahatan l  ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti TUHAN, melainkan beribadahlah kepada TUHAN dengan segenap hatimu. 12:21 Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa m  kesia-siaan 25  n  yang tidak berguna dan tidak dapat menolong karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. 12:22 Sebab TUHAN tidak akan membuang o  umat-Nya 26 , sebab p  nama-Nya q  yang besar. Bukankah TUHAN telah berkenan untuk membuat r  kamu menjadi umat-Nya? 12:23 Mengenai aku, jauhlah dari padaku untuk berdosa kepada TUHAN dengan berhenti mendoakan s  kamu 27 ; aku akan mengajarkan t  kepadamu jalan yang baik dan lurus. 12:24 Hanya takutlah u  akan TUHAN dan setialah beribadah kepada-Nya 28  dengan segenap hatimu, v  sebab ketahuilah, w  betapa besarnya x  hal-hal yang dilakukan-Nya di antara kamu. 12:25 Tetapi jika kamu terus y  berbuat jahat, maka kamu akan dilenyapkan, z  baik kamu maupun rajamu itu. a "

1 Samuel 28:3-25

Konteks
28:3 Adapun Samuel sudah mati. d  Seluruh orang Israel sudah meratapi dia dan mereka telah menguburkan dia di Rama, e  di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan f  dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. g  28:4 Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju, dan berkemah dekat Sunem. h  Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. i  28:5 Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. j  28:6 Dan Saul bertanya k  kepada TUHAN, tetapi TUHAN tidak menjawab dia 29 , baik dengan mimpi, l  baik dengan Urim, m  baik dengan perantaraan para nabi. n  28:7 Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya: "Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah; o  maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya." Para pegawainya menjawab dia: "Di En-Dor p  ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah." 28:8 Lalu menyamarlah q  Saul, ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan dua orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul: "Cobalah engkau menenung r  bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu." 28:9 Tetapi perempuan itu menjawabnya: "Tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan s  dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat t  terhadap nyawaku untuk membunuh aku?" 28:10 Lalu bersumpahlah Saul kepadanya demi TUHAN, katanya: "Demi TUHAN yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini." 28:11 Sesudah itu bertanyalah perempuan itu: "Siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu?" Jawabnya: "Panggillah Samuel supaya muncul kepadaku." 28:12 Ketika perempuan itu melihat Samuel 30 , berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian: "Mengapa engkau menipu aku? u  Engkau sendirilah Saul!" 28:13 Maka berbicaralah raja kepadanya: "Janganlah takut; tetapi apakah yang kaulihat?" Perempuan itu menjawab Saul: "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. v " 28:14 Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu: "Bagaimana rupanya?" Jawabnya: "Ada seorang tua muncul, berselubungkan jubah. w " Maka tahulah Saul, bahwa itulah Samuel, lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. 28:15 Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul: "Mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?" Kata Saul: "Aku sangat dalam keadaan terjepit: orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur x  dari padaku. Ia tidak menjawab y  aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. z  Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku, apa yang harus kuperbuat." 28:16 Lalu berbicaralah Samuel: "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal TUHAN telah undur dari padamu dan telah menjadi musuhmu? 28:17 TUHAN telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankan-Nya dengan perantaraanku, yakni TUHAN telah mengoyakkan a  kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. 28:18 Karena engkau tidak mendengarkan b  suara TUHAN dan tidak melaksanakan murka-Nya c  yang bernyala-nyala itu atas Amalek, d  itulah sebabnya TUHAN melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. 28:19 Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin, dan besok engkau serta anak-anakmu e  sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan TUHAN ke dalam tangan orang Filistin." 28:20 Pada saat itu juga rebahlah Saul memanjang ke tanah sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. 28:21 Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat, bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya: "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu; aku telah mempertaruhkan nyawaku f  dan mendengarkan perkataan yang kaukatakan kepadaku. 28:22 Oleh sebab itu, kiranya engkaupun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti; makanlah, supaya ada kekuatanmu, apabila engkau berjalan pula." 28:23 Tetapi Saul menolak g  dan berkata: "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka, lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. 28:24 Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu h  tambun di rumahnya maka segeralah ia menyembelih itu. Ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. 28:25 Dihidangkannyalah semuanya itu ke depan Saul dan ke depan para pegawainya, lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:20]  1 Full Life : MELAHIRKAN SEORANG ANAK LAKI-LAKI ... SAMUEL.

Nas : 1Sam 1:20

Sekalipun kitab ini sebagian besar memaparkan masa peralihan dalam sejarah Israel dari zaman para hakim kepada penetapan jabatan raja, delapan pasal yang pertama memusatkan perhatian kepada kelahiran, masa muda, dan kepemimpinan kenabian Samuel, hakim yang terakhir. Nabi Allah ini mendahului lembaga raja di Israel yang berkedudukan di bawah firman dan Roh Allah sebagaimana diwakili oleh Samuel (1Sam 11:14; 12:25). Sepanjang Alkitab, para nabi sebagai wakil Allah kepada Israel berkedudukan lebih tinggi dari raja dan jabatan lainnya (bd. Mal 4:5-6; Luk 7:24-28).

[3:13]  2 Full Life : MENGHUKUM KELUARGANYA UNTUK SELAMANYA.

Nas : 1Sam 3:13

Sekalipun Eli secara pribadi dapat diampuni atas kegagalannya dalam pelayanan, Allah tidak akan mengembalikan dirinya ataupun keturunannya kepada kedudukan sebagai imam. Tidak ada panggilan untuk menjadi pendeta atau penilik jemaat yang tidak dapat ditarik kembali (lih. Rom 11:29).

[3:20]  3 Full Life : NABI TUHAN.

Nas : 1Sam 3:20

Samuel termasuk salah satu orang pertama yang menduduki jabatan nabi, sekalipun dia bukan orang pertama yang mempunyai karunia bernubuat (bd. Abraham, Kej 20:7; Musa, Ul 18:15,18; Debora, Hak 4:4).

 1. 1) Karena kerusakan akhlak kaum imam dan kemerosotan rohani di antara umat Allah, Allah memanggil Samuel untuk memberitakan firman-Nya (ayat 1Sam 3:19-21), memberi teladan kesetiaan pada kehendak Allah (1Sam 2:35), meminta pertobatan dan pembaharuan (1Sam 7:3), dan bertindak selaku pengantara di antara Allah dengan umat-Nya (1Sam 7:8-9).
 2. 2) Di sekitar Samuel berkumpul nabi-nabi lain, disebut "sekumpulan nabi" atau "rombongan nabi" (1Sam 19:20; 2Raj 2:3,5; 4:38); kelompok nabi yang di Rama berada di bawah pimpinan Samuel (bd. 1Sam 19:20-22). Melalui dia, para nabi itu dibina, dibantu perkembangannya dan diarahkan mengenai kehendak Allah bagi Israel. Tujuan pengadaan kelompok nabi semacam itu ialah mendatangkan pembaharuan rohani dan penyadaran kembali akan maksud perjanjian Allah dengan Israel. Setiap orang dapat datang dan belajar tentang jalan Allah dari para nabi itu.

[4:2]  4 Full Life : TERPUKULLAH KALAH ORANG ISRAEL.

Nas : 1Sam 4:2

Israel menderita kekalahan karena kaum imam telah rusak dan umat itu tidak taat kepada perintah-perintah Allah. Mereka membawa tabut perjanjian ke medan pertempuran sambil mengira bahwa tabut tersebut akan memastikan kemenangan mereka

(lihat cat. --> 1Sam 4:3 berikut);

[atau ref. 1Sam 4:3]

sebaliknya, mereka seharusnya bertobat dan memperbaiki cara hidup berdosa mereka jikalau merindukan berkat Allah.

[4:3]  5 Full Life : TABUT PERJANJIAN TUHAN.

Nas : 1Sam 4:3

Tabut perjanjian mewakili kehadiran Allah di Israel (bd. Kel 25:10-22; Bil 10:33-36). Umat itu mengira bahwa tabut perjanjian itu akan menjamin perkenan dan kuasa Allah tanpa syarat. Mereka tidak mengerti bahwa sebuah lambang dari hal-hal rohani tidaklah dengan sendirinya memastikan realitas dari apa yang dilambangkan itu. Allah tetap tinggal bersama umat-Nya hanya selama mereka berusaha untuk memelihara hubungan perjanjian dengan-Nya. Demikian pula, di bawah perjanjian yang baru, dibaptis dengan air dan mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus tidak akan membawa keuntungan rohani kecuali seorang sungguh-sungguh tunduk kepada Tuhan dan jalan-jalan-Nya yang benar (bd. 1Kor 11:27-30).

[4:17]  6 Full Life : HOFNI DAN PINEHAS, TELAH TEWAS.

Nas : 1Sam 4:17

Kematian Hofni dan Pinehas serta terampasnya tabut perjanjian menekankan bahwa Allah akan menghakimi, yaitu mendatangkan bencana pribadi atas seseorang dan mengangkat kemuliaan-Nya dari mereka yang menerima para pemimpin rohani yang amoral.

[4:21]  7 Full Life : IKABOD.

Nas : 1Sam 4:21

Ikabod artinya "tidak ada kemuliaan." Kemuliaan Israel adalah Allah dan manifestasi kehadiran-Nya di bumi di antara umat-Nya

(lihat cat. --> Kel 24:16).

[atau ref. Kel 24:16]

Janda Pinehas sudah sepantasnya cemas akan hilangnya kemuliaan Allah (ayat 1Sam 4:19-22), sama seperti orang percaya Perjanjian Baru harus prihatin jikalau kehadiran, kekuasaan, kekudusan, dan karunia-karunia Roh Kudus tidak ada lagi.

[6:12]  8 Full Life : LANGSUNG MENGIKUTI JALAN YANG KE BET-SEMES.

Nas : 1Sam 6:12

Allah menyebabkan lembu-lembu itu membawa tabut perjanjian itu kembali ke Israel. Bet-Semes menjadi sebuah kota perbatasan dalam wilayah Yehuda (bd. Yos 21:16).

[6:19]  9 Full Life : MEMBUNUH BEBERAPA ORANG.

Nas : 1Sam 6:19

Banyak penduduk Bet-Semes mengabaikan perintah Tuhan untuk tidak memandang atau menyentuh benda-benda suci dari tempat kudus (Bil 4:15,20). Dengan memeriksa tabut perjanjian, mereka menunjukkan bahwa takut akan Tuhan dan sikap hormat akan hal-hal yang kudus sama sekali tidak ada di dalam diri mereka. Sikap hormat, tunduk, dan rasa takut seharusnya menandai umat Allah dalam hubungan mereka dengan Allah yang kudus.

[7:3]  10 Full Life : JIKA KAMU BERBALIK KEPADA TUHAN ... MAKA IA AKAN MELEPASKAN KAMU.

Nas : 1Sam 7:3

Samuel menekankan prinsip alkitabiah bahwa apabila umat Allah berharap untuk menerima perlindungan dan pembebasan-Nya, mereka pertama-tama harus berbalik kepada-Nya dengan segenap hati dan membuang semua bentuk penyembahan berhala dan kompromi (bd. Rom 12:1-2). Semua orang yang dengan sungguh-sungguh ingin menyenangkan Allah dapat mengharapkan pemeliharaan, berkat, dan pembebasan Allah (bd. Kel 23:22; Ul 20:1-4; Yos 1:5-9).

[7:8]  11 Full Life : JANGANLAH BERHENTI BERSERU ... KEPADA TUHAN.

Nas : 1Sam 7:8

Sepanjang hidup kita, kemenangan atas musuh-musuh rohani tergantung pada doa yang tak berkeputusan kepada Allah. Doa membawa Allah ke dalam setiap aspek kehidupan kita: pekerjaan, rencana, keluarga, persoalan, dan keberhasilan kita

(lihat cat. --> Luk 18:1;

lihat cat. --> Luk 18:7).

[atau ref. Luk 18:1,7]

Mengabaikan doa membuka diri kita terhadap serangan Iblis dan kekalahan kita. Jawaban Samuel terhadap permohonan bangsa itu (ayat 1Sam 7:9) adalah mempersembahkan seekor anak domba sebagai korban bakaran, selaku tanda pembaharuan penyerahan kepada Tuhan, dan memanjatkan doa-doa demi bangsa itu.

[8:1]  12 Full Life : ANAK-ANAKNYA.

Nas : 1Sam 8:1-3

Samuel mengangkat putra-putranya menjadi hakim di bagian selatan wilayah Israel, tetapi mereka tidak mengikuti teladan baik ayah mereka (ayat 1Sam 8:3). Akan tetapi, inilah pilihan mereka dan Alkitab tidak menyalahkan Samuel sebagaimana yang diperbuatnya terhadap Eli (1Sam 2:29). Rupanya Samuel tidak mengizinkan mereka bertindak sebagai imam; kelakuan mereka menunjukkan bahwa anak-anak dari orang-tua beriman masih harus menentukan pilihannya sendiri.

[8:5]  13 Full Life : ANGKATLAH SEKARANG SEORANG RAJA.

Nas : 1Sam 8:5

Jabatan raja menjadi bagian dari janji Allah dalam perjanjian-Nya dengan Abraham (Kej 17:6); ketika memberkati putra-putranya, Yakub menentukan bahwa raja itu adalah dari keturunan Yehuda (Kej 49:10). Musa menubuatkan bahwa akan tiba saatnya ketika Israel tidak merasa puas lagi dipimpin Allah secara langsung (Ul 17:14-15; 28:36); nubuat tersebut tergenapi ketika Israel menuntut seorang raja manusia. Allah menganggap permintaan mereka sebagai penolakan terhadap diri-Nya sebagai Raja Israel (ayat 1Sam 8:7) dan sebagai petunjuk dari keinginan mereka untuk mengurangi peranan mereka selaku umat khusus Allah.

 1. 1) Mereka memohon seorang raja manusia "sama seperti segala bangsa-bangsa lain; raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang" (ayat 1Sam 8:20). Mereka keliru ketika berpendapat bahwa penyebab segala persoalan dan kekalahan mereka ialah pemerintahan yang kurang memadai, padahal sebenarnya dosa mereka yang menyebabkannya. Oleh karena itu, mereka menyesuaikan diri dengan cara-cara masyarakat kafir di sekitar mereka daripada percaya akan Allah.
 2. 2) Sekalipun ketika itu bukanlah saat yang dipilih Allah bagi mereka untuk memiliki seorang raja, dan walaupun motivasi mereka salah, Tuhan memberikan apa yang mereka minta. Kemudian, Dia bermaksud akan menuntun umat-Nya kendatipun pemerintahan yang cacat dari para raja Israel (1Sam 12:14-15,19-25); hal ini menunjukkan kasih dan kesabaran Allah terhadap kelemahan manusia.

[8:7]  14 Full Life : AKULAH YANG MEREKA TOLAK.

Nas : 1Sam 8:7

Hingga saat ini, pemerintahan Israel bersifat teokrasi, yaitu Allah sendiri yang memerintah Israel sebagai Raja. Ia memerintah melalui bimbingan langsung, melalui wahyu khusus dan Firman-Nya yang tertulis, dan melalui para pemimpin yang terpilih dan diurapi. Ketika Israel meminta pemerintahan monarki, raja-rajanya naik takhta karena keturunan dan bukan oleh pilihan Allah yang langsung; hal ini mengakibatkan pemerintahan oleh raja-raja yang jahat dan dursila sehingga menghalangi kepemimpinan Allah atas umat-Nya. Pada akhir sejarah, Allah kembali akan mengambil alih kepemimpinan langsung atas umat-Nya melalui Yesus Kristus dan "kerajaan-Nya itu untuk selama-lamanya" (Luk 1:33; bd. 1Tim 1:17; Wahy 20:4-6; Wahy 21:1-8).

[8:22]  15 Full Life : ANGKATLAH SEORANG RAJA BAGI MEREKA.

Nas : 1Sam 8:22

Sekalipun bukan kehendak Allah untuk memberikan Israel seorang raja pada waktu ini, Ia tetap melakukannya. Peristiwa ini merupakan contoh sejarah yang berjalan menurut kehendak Allah yang mengizinkan dan bukan kehendak-Nya yang sempurna

(lihat cat. --> 1Tim 2:4;

[atau ref. 1Tim 2:4]

lihat art. KEHENDAK ALLAH).

Allah mengizinkan pengangkatan seorang raja dan pemerintahan kerajaan kendatipun di kemudian hari akan timbul kesukaran dan bencana (ayat 1Sam 8:10-18);

 1. (1) untuk menunjukkan perlunya kerajaan Allah yang sempurna dan demikian melambangkan Yesus Kristus sebagai Raja atas segala raja (Mat 2:2; 21:5; 1Tim 1:17; 6:15; Wahy 19:16);
 2. (2) untuk mengajar umat-Nya bahwa tidak satu pun bentuk pemerintahan di bumi ini akan menyelesaikan persoalan mereka atau menjamin kedamaian dan keamanan selama manusia berdosa masih ada. Hanya di langit dan bumi yang baru kebenaran akan berkuasa dan sejahtera dan kebahagiaan sempurna akan dinikmati semua orang (pasal Wahy 21:1-22:21).

[9:9]  16 Full Life : PELIHAT.

Nas : 1Sam 9:9

Seorang pelihat (Ibr. _ro'eh_, "dia yang melihat") adalah seorang yang diberi kemampuan khusus oleh Allah untuk melihat dunia rohani atau melihat peristiwa-peristiwa yang akan datang (bd. ayat 1Sam 9:19; 2Sam 24:11; 2Taw 29:25; 35:15). Sering kali Allah menyatakan aneka peristiwa masa kini atau masa depan kepada seorang nabi melalui mimpi atau penglihatan (bd. Bil 12:6); jadi, ketika karunia nubuat jarang terlihat, maka diberitahu bahwa "penglihatan-penglihatan pun tidak sering" (1Sam 3:1). Kemudian dalam sejarah Israel nabi menjadi lebih terkemuka daripada seorang pelihat, karena tugas utama nabi adalah berbicara kepada umat perjanjian Allah mengenai apa yang dilihat atau yang didengarnya dari Allah mengenai kesetiaan mereka kepada Allah

(lihat art. NABI DI DALAM PERJANJIAN LAMA).

[10:1]  17 Full Life : TUHAN TELAH MENGURAPI ENGKAU.

Nas : 1Sam 10:1

Maksud dari pengurapan Saul ialah

 1. (1) untuk mempersembahkannya kepada Allah guna tugas khusus yang untuknya ia dipanggil, dan
 2. (2) untuk menyalurkan kepadanya kasih karunia dan karunia yang memungkinkan dia melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepadanya. "Orang yang diurapi Tuhan" menjadi istilah umum untuk raja Israel (1Sam 26:9; bd. 1Sam 12:3; Rat 4:20). Raja tertinggi yang diurapi Allah adalah Yesus, sang Mesias (Ibr. _mashiah_, "Dia yang Diurapi"), yang diurapi Allah dengan Roh Kudus (Yoh 1:32-33). Karena itu, semua pengikut Yesus harus diurapi dengan Roh Kudus yang sama (2Kor 1:21; 1Yoh 2:20) sebagai imam dan raja perjanjian yang baru (bd. 1Pet 2:5,9).

[10:5]  18 Full Life : MEREKA SENDIRI AKAN KEPENUHAN SEPERTI NABI

Nas : 1Sam 10:5

(versi Inggris NIV -- bernubuat seperti nabi). Kepenuhan seperti nabi ini (ayat 1Sam 10:6,10-11,13) mungkin sekali mencakup pujian kepada Allah melalui ucapan nubuat dan nyanyian yang diilhamkan Roh Kudus (bd. Bil 11:25).

[10:6]  19 Full Life : MANUSIA LAIN.

Nas : 1Sam 10:6

Allah mengubah sifat batin Saul melalui pengurapan-Nya dengan Roh Kudus (bd. ayat 1Sam 10:9). Perubahan ini tidak bersifat permanen atau tanpa syarat, tetapi sesuatu yang dapat dipelihara hanya oleh ketaatan kepada Allah. Kemudian Saul menolak untuk taat kepada Allah sehingga, setelah itu Roh Kudus meninggalkannya (1Sam 13:13-14; 15:11; 16:14).

[10:9]  20 Full Life : ALLAH MENGUBAH HATINYA.

Nas : 1Sam 10:9

Saul memiliki banyak sekali karunia pemberian Allah untuk menolongnya melayani Allah dan Israel dengan cara yang benar. Ia memiliki hati yang diubah, pemberian kuasa oleh Roh Kudus (ayat 1Sam 10:6), tubuh yang kuat (ayat 1Sam 10:23), sikap rendah hati (1Sam 9:21), dan bimbingan serta doa Samuel (1Sam 12:23-25). Perhatikan secara khusus karunia bernubuat (ayat 1Sam 10:10-31), yang menjadi tanda bahwa ia telah diurapi untuk menjadi raja. Sekalipun demikian, oleh kebebalannya sendiri segera Saul gagal untuk tetap setia kepada Allah dan firman-Nya (1Sam 13:13-14).

[10:25]  21 Full Life : HAK-HAK KERAJAAN.

Nas : 1Sam 10:25

Seorang raja Israel haruslah jelas berbeda dengan raja dari bangsa-bangsa lain. Ia bukan seorang raja yang berkuasa mutlak, tetapi harus menjadi raja teokratis yang tunduk kepada Allah sebagai Penguasa tertinggi bangsa itu. (Lih. Ul 17:14-20 untuk aneka tugas dan peraturan bagi para raja.)

[11:6]  22 Full Life : BERKUASALAH ROH ALLAH ATAS DIA, DAN MENYALA-NYALALAH AMARAH-NYA.

Nas : 1Sam 11:6

Janji pemberian kuasa oleh Roh Kudus yang diungkapkan oleh Samuel ketika Saul diurapi sebagai raja (1Sam 10:6) kini digenapi. Perhatikan bahwa Saul, selaku raja, memberi kepemimpinan militer yang sama terhadap musuh-musuh Israel sebagaimana telah dilakukan oleh para hakim (bd. 1Sam 14:6 di mana frasa ini dipakai untuk Simson). Salah satu aspek dari karya Roh Kudus di dalam diri orang percaya ialah amarah sejati terhadap dosa dan penganiayaan orang lain. Yesus sendiri beberapa kali mengungkapkan kemarahan seperti itu terhadap dosa dan kejahatan

(lihat cat. --> Luk 19:45;

lihat cat. --> Yoh 11:33).

[atau ref. Luk 19:45; Yoh 11:33]

[12:7]  23 Full Life : BERHAKIM DI HADAPAN TUHAN.

Nas : 1Sam 12:7-18

Samuel menyatakan hati seorang nabi sejati dengan memohon bangsa Israel untuk tetap setia kepada Allah dan perintah-perintah-Nya. Samuel sendiri tetap setia kepada Allah dan maksud-Nya sepanjang hidupnya serta tidak pernah menyimpang dari integritas, tugas, atau amanat pribadi yang semula (ayat 1Sam 12:3-5; 2:35).

[12:14]  24 Full Life : TAKUT AKAN TUHAN ... MENDENGARKAN FIRMAN-NYA.

Nas : 1Sam 12:14

Samuel menjelaskan bahwa berkat Allah dan kesejahteraan bangsa itu tergantung bukan pada raja, tetapi pada tanggapan mereka yang menghormati dan melayani Allah dengan ketaatan penuh kepada firman perjanjian-Nya (ayat 1Sam 12:24-25).

[12:21]  25 Full Life : JANGANLAH MENYIMPANG UNTUK MENGEJAR DEWA KESIA-SIAAN.

Nas : 1Sam 12:21

Samuel mengingatkan orang Israel untuk tidak menyembah dewa-dewa yang tidak berdaya; hanya Tuhan Allah yang sanggup memberikan bantuan yang mereka perlukan pada saat-saat krisis. Untuk keterangan lebih lanjut tentang penyembahan berhala,

lihat art. SIFAT PENYEMBAHAN BERHALA.

[12:22]  26 Full Life : TUHAN TIDAK AKAN MEMBUANG UMAT-NYA.

Nas : 1Sam 12:22

Allah tetap bekerja dengan bangsa Israel sekalipun mereka telah membuat pilihan yang salah dan menyimpang dari kehendak-Nya yang sempurna bagi mereka. Dalam kemurahan dan kesabaran-Nya, sering Allah tetap menolong kita sekalipun kita telah membuat pilihan yang salah dan menapaki jalan yang bukan sepenuhnya menjadi kehendak-Nya bagi kita. Ketika kita menyimpang, kita harus memohon pengampunan dan kembali menaati dan melayani Allah dengan segenap hati (ayat 1Sam 12:24). Apabila ini dilakukan, Allah akan memberkati kita dalam situasi sekarang ini. Tetapi apabila kita terus menurut kemauan kita sendiri, kita mendatangkan kehancuran atas diri kita (ayat 1Sam 12:25).

[12:23]  27 Full Life : JAUHLAH DARIPADAKU UNTUK BERDOSA ... DENGAN BERHENTI MENDOAKAN KAMU.

Nas : 1Sam 12:23

Samuel adalah orang yang senantiasa berdoa.

 1. 1) Ia lahir sebagai jawaban atas doa permohonan ibunya (1Sam 1:10-20); ia berdoa bagi umat Allah dan melalui doa ia melihat Israel dibebaskan dari musuh mereka (1Sam 7:5-14); ia berdoa ketika Israel menolak Allah (1Sam 8:6); ia senantiasa berdoa agar umat Allah takut akan Tuhan dan melayani Dia dengan setia (1Sam 12:23-24).
 2. 2) Ayat Mazm 99:6 menyatakan bahwa ia termasuk "di antara orang-orang yang menyerukan nama-Nya." Yer 15:1 menunjukkan bahwa selaku juru syafaat, kedudukan Samuel setara dengan Musa di hadapan Allah.
 3. 3) Samuel demikian memahami sifat, kepentingan, dan kuasa dari doa syafaat sehingga ia menganggapnya dosa apabila ia berhenti memanjatkan doa syafaat

  (lihat art. DOA SYAFAAT).

[12:24]  28 Full Life : HANYA TAKUTLAH AKAN TUHAN DAN SETIALAH BERIBADAH KEPADA-NYA.

Nas : 1Sam 12:24

Sekalipun Saul kini menjadi raja Israel, Samuel selaku nabi Allah tetap memanggil raja dan rakyatnya untuk berjalan di jalan Allah (ayat 1Sam 12:23). Sebagai nabi yang mewakili Allah dan firman-Nya, ia berdiri terpisah dari Saul dan semua raja di masa depan sebagai suara Allah (1Sam 3:20; 15:1; Kel 7:1-2). Raja-raja Israel harus tetap tunduk kepada kekuasaan, ajaran, dan teguran Allah yang disampaikan melalui para nabi-Nya (bd. 1Sam 13:13-14; 15:17-23; 2Sam 12:1-15).

[28:6]  29 Full Life : TUHAN TIDAK MENJAWAB DIA.

Nas : 1Sam 28:6

Saul mencari firman nubuat dari Allah di tengah-tengah kesulitannya, tetapi tidak menerima apa-apa. Dalam keadaan putus asa dia lalu meminta tolong pada seorang tukang sihir.

[28:12]  30 Full Life : PEREMPUAN ITU MELIHAT SAMUEL.

Nas : 1Sam 28:12

Tuhan mengutus roh Samuel untuk menampakkan diri kepada Saul. Perhatikan fakta-fakta berikut:

 1. 1) Spiritisme sangat dikutuk dalam Alkitab (Ul 18:9-12; bd. Im 19:31; 20:6). Para tukang sihir itu sebenarnya tidak menghubungi orang mati, tetapi pada umumnya menghubungi roh-roh penipu. Kisah ini tidak membenarkan usaha menghubungi orang mati.
 2. 2) Wanita itu terkejut dan menjadi ketakutan ketika Samuel betul-betul datang; hal ini menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak mengharapkan Samuel tetapi roh jahat. Jelas penampakan Samuel bukanlah akibat dari sihirnya.
 3. 3) Penampakan sang nabi terjadi dengan suatu tindakan luar biasa dari Allah supaya menyampaikan pesan penghakiman yang terakhir dari Allah kepada raja Saul.TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA