TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

1 Samuel 10:1

Konteks
10:1 Lalu Samuel mengambil buli-buli h  berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata: "Bukankah TUHAN telah mengurapi i  engkau 1  menjadi raja atas umat-Nya j  Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat TUHAN, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu, bahwa TUHAN telah mengurapi engkau menjadi raja atas milik-Nya sendiri:

1 Samuel 10:16

Konteks
10:16 Kata Saul kepada pamannya itu: "Terus saja diberitahukannya kepada kami, bahwa keledai-keledai p  itu telah diketemukan." Tetapi perihal menjadi raja yang telah dikatakan Samuel kepadanya, tidak diceritakan kepadanya.

1 Samuel 13:1-23

Konteks
Ketidaktaatan Saul waktu orang Filistin datang menyerang
13:1 Saul berumur sekian tahun ketika ia menjadi raja; dua tahun ia memerintah atas Israel. 13:2 Saul memilih tiga ribu orang dari antara orang Israel; dua ribu b  orang ada bersama-sama dengan Saul di Mikhmas c  dan di pegunungan Betel, sedang seribu orang ada bersama-sama dengan Yonatan di Gibea d  Benyamin, tetapi selebihnya dari rakyat itu disuruhnya pulang, masing-masing ke kemahnya. 13:3 Yonatan memukul kalah pasukan pendudukan e  orang Filistin yang ada di Geba; f  dan hal itu terdengar oleh orang Filistin. Karena itu Saul menyuruh meniup sangkakala g  di seluruh negeri, sebab pikirnya: "Biarlah orang Ibrani mendengarnya." 13:4 Demikianlah seluruh orang Israel mendengar kabar, bahwa Saul telah memukul kalah pasukan pendudukan orang Filistin dan dengan demikian orang Israel dibenci h  oleh orang Filistin. Kemudian dikerahkanlah rakyat itu untuk mengikuti Saul ke Gilgal. 13:5 Adapun orang Filistin telah berkumpul i  untuk berperang melawan orang Israel. Dengan tiga ribu kereta, enam ribu orang pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir j  di tepi laut mereka bergerak maju dan berkemah di Mikhmas, k  di sebelah timur Bet-Awen. l  13:6 Ketika dilihat orang-orang Israel, bahwa mereka terjepit--sebab rakyat memang terdesak--maka larilah rakyat bersembunyi m  di gua, keluk batu, bukit batu, liang batu dan perigi; n  13:7 malah ada orang Ibrani yang menyeberangi arungan sungai Yordan menuju tanah Gad o  dan Gilead, sedang Saul masih di Gilgal dan seluruh rakyat mengikutinya dengan gemetar. p  13:8 Ia menunggu tujuh q  hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang ke Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. 13:9 Sebab itu Saul berkata: "Bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu." Lalu ia mempersembahkan r  korban bakaran. 13:10 Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel s  datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam t  kepadanya. 13:11 Tetapi kata Samuel: "Apa yang telah kauperbuat?" Jawab Saul: "Karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikhmas, u  13:12 maka pikirku: Sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, v  padahal aku belum memohonkan belas kasihan w  TUHAN; sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran." 13:13 Kata Samuel kepada Saul: "Perbuatanmu itu bodoh. x  Engkau tidak mengikuti y  perintah TUHAN, Allahmu, yang diperintahkan-Nya kepadamu 2 ; sebab sedianya TUHAN mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. z  13:14 Tetapi sekarang kerajaanmu a  tidak akan tetap. TUHAN telah memilih seorang yang berkenan di hati-Nya 3  b  dan TUHAN telah menunjuk c  dia menjadi raja d  atas umat-Nya, karena engkau tidak mengikuti e  apa yang diperintahkan TUHAN kepadamu." 13:15 Kemudian berangkatlah Samuel dan pergi dari Gilgal ke Gibea f  Benyamin. Tetapi Saul memeriksa barisan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu: kira-kira enam ratus g  orang banyaknya. 13:16 Saul dan Yonatan, anaknya, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan mereka, tinggal di Geba h -Benyamin, sedang orang Filistin berkemah di Mikhmas. 13:17 Maka keluarlah orang-orang penjarah i  dari perkemahan orang Filistin dalam tiga gerombolan: gerombolan yang satu mengambil jalan ke Ofra, j  ke daerah Syual; 13:18 gerombolan yang kedua mengambil jalan ke Bet-Horon, k  dan gerombolan yang satu lagi mengambil jalan ke perbatasan yang menghadap ke lembah Zeboim l  arah ke padang gurun. 13:19 Seorang tukang besi m  tidak terdapat di seluruh negeri Israel, sebab orang Filistin berkata: "Jangan-jangan orang Ibrani membuat pedang atau tombak. n " 13:20 Jadi semua orang Israel harus pergi kepada orang Filistin untuk mengasah mata bajaknya, beliungnya, kapaknya atau aritnya masing-masing-- 13:21 adapun bayarannya ialah dua pertiga syikal untuk mata bajak dan beliung, dan sepertiga syikal untuk mengasah kapak dan untuk memasang kusa-- 13:22 sehingga pada hari pertempuran itu sebilah pedang atau lembingpun o  tidak terdapat pada seluruh rakyat yang ada bersama Saul dan Yonatan. p  Tetapi Saul dan Yonatan, anaknya itu, masih mempunyainya.
Kepahlawanan Yonatan
13:23 Dan suatu pasukan pengawal orang Filistin telah keluar ke pelintasan q  gunung di Mikhmas. r 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[10:1]  1 Full Life : TUHAN TELAH MENGURAPI ENGKAU.

Nas : 1Sam 10:1

Maksud dari pengurapan Saul ialah

 1. (1) untuk mempersembahkannya kepada Allah guna tugas khusus yang untuknya ia dipanggil, dan
 2. (2) untuk menyalurkan kepadanya kasih karunia dan karunia yang memungkinkan dia melaksanakan tugas yang dibebankan Allah kepadanya. "Orang yang diurapi Tuhan" menjadi istilah umum untuk raja Israel (1Sam 26:9; bd. 1Sam 12:3; Rat 4:20). Raja tertinggi yang diurapi Allah adalah Yesus, sang Mesias (Ibr. _mashiah_, "Dia yang Diurapi"), yang diurapi Allah dengan Roh Kudus (Yoh 1:32-33). Karena itu, semua pengikut Yesus harus diurapi dengan Roh Kudus yang sama (2Kor 1:21; 1Yoh 2:20) sebagai imam dan raja perjanjian yang baru (bd. 1Pet 2:5,9).

[13:13]  2 Full Life : TIDAK MENGIKUTI PERINTAH TUHAN ... YANG DIPERINTAHKAN-NYA KEPADAMU.

Nas : 1Sam 13:13

Tuhan secara khusus telah memerintahkan Saul untuk tinggal di Gilgal menantikan kedatangan Samuel yang akan mempersembahkan korban dan memberikan pengarahan (1Sam 10:8). Allah menguji ketaatan Saul dengan secara sengaja menunda kedatangan Samuel sampai melewati tujuh hari yang telah disetujui. Dalam perasaan putus asa (ayat 1Sam 13:8) dan angkuh (ayat 1Sam 13:9), Saul sendiri langsung mempersembahkan korban bertentangan dengan firman Allah. Karena Saul gagal menaati perintah Allah, Samuel memberitahukannya bahwa Allah akan mengambil kerajaan itu darinya (ayat 1Sam 13:13-14). Walaupun Saul tetap bertakhta hingga akhir hidupnya, putranya Yonatan tidak akan menaiki takhta sebagai penggantinya.

[13:14]  3 Full Life : SEORANG YANG BERKENAN DI HATI-NYA.

Nas : 1Sam 13:14

Teks :
 1. 1) Daud adalah orang itu -- orang yang berkenan di hati Allah, dalam hal-hal berikut:
  1. (a) ia sudah percaya kepada Allah sejak masih muda (1Sam 17:34,37);
  2. (b) dengan tekun dan tetap ia mencari wajah dan nasihat Allah dengan sikap ketergantungan seorang anak (1Sam 23:2,4; 30:8; 2Sam 2:1; 2Sam 5:19,23);
  3. (c) ia menyembah Allah dengan segenap jiwa raganya dan menyuruh seluruh Israel melakukan hal yang sama (pasal 1Taw 15:1-16:43);
  4. (d) dengan rendah hati diakuinya bahwa Allah adalah Raja Israel yang sesungguhnya dan bahwa dirinya hanyalah wakil Allah (2Sam 5:12); dan
  5. (e) dalam sebagian besar kelakuannya di hadapan umum ia menaati Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya (bd. Kis 13:22).
 2. 2) Akan tetapi, kemudian hari, beberapa kali Daud sangat mendukakan hati Allah sehingga ia tidak lagi orang yang berkenan kepada-Nya. Ia menghina Allah dan firman-Nya dengan berzinah dan membunuh (2Sam 12:7-14) dan menghitung jumlah orang Israel bertentangan dengan kehendak Allah (1Taw 21:1-17).TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA