TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Korintus 7:17-40

7:17 ei <1487> mh <3361> ekastw <1538> wv <5613> memeriken <3307> (5758) o <3588> kuriov <2962> ekaston <1538> wv <5613> keklhken <2564> (5758) o <3588> yeov <2316> outwv <3779> peripateitw <4043> (5720) kai <2532> outwv <3779> en <1722> taiv <3588> ekklhsiaiv <1577> pasaiv <3956> diatassomai <1299> (5731)

7:18 peritetmhmenov <4059> (5772) tiv <5100> eklhyh <2564> (5681) mh <3361> epispasyw <1986> (5737) en <1722> akrobustia <203> keklhtai <2564> (5769) tiv <5100> mh <3361> peritemnesyw <4059> (5744)

7:19 h <3588> peritomh <4061> ouden <3762> estin <1510> (5748) kai <2532> h <3588> akrobustia <203> ouden <3762> estin <1510> (5748) alla <235> thrhsiv <5084> entolwn <1785> yeou <2316>

7:20 ekastov <1538> en <1722> th <3588> klhsei <2821> h <3739> eklhyh <2564> (5681) en <1722> tauth <3778> menetw <3306> (5720)

7:21 doulov <1401> eklhyhv <2564> (5681) mh <3361> soi <4671> meletw <3199> (5720) all <235> ei <1487> kai <2532> dunasai <1410> (5736) eleuyerov <1658> genesyai <1096> (5635) mallon <3123> crhsai <5530> (5663)

7:22 o <3588> gar <1063> en <1722> kuriw <2962> klhyeiv <2564> (5685) doulov <1401> apeleuyerov <558> kuriou <2962> estin <1510> (5748) omoiwv <3668> o <3588> eleuyerov <1658> klhyeiv <2564> (5685) doulov <1401> estin <1510> (5748) cristou <5547>

7:23 timhv <5092> hgorasyhte <59> (5681) mh <3361> ginesye <1096> (5737) douloi <1401> anyrwpwn <444>

7:24 ekastov <1538> en <1722> w <3739> eklhyh <2564> (5681) adelfoi <80> en <1722> toutw <5129> menetw <3306> (5720) para <3844> yew <2316>

7:25 peri <4012> de <1161> twn <3588> paryenwn <3933> epitaghn <2003> kuriou <2962> ouk <3756> ecw <2192> (5719) gnwmhn <1106> de <1161> didwmi <1325> (5719) wv <5613> hlehmenov <1653> (5772) upo <5259> kuriou <2962> pistov <4103> einai <1510> (5750)

7:26 nomizw <3543> (5719) oun <3767> touto <5124> kalon <2570> uparcein <5225> (5721) dia <1223> thn <3588> enestwsan <1764> (5761) anagkhn <318> oti <3754> kalon <2570> anyrwpw <444> to <3588> outwv <3779> einai <1510> (5750)

7:27 dedesai <1210> (5769) gunaiki <1135> mh <3361> zhtei <2212> (5720) lusin <3080> lelusai <3089> (5769) apo <575> gunaikov <1135> mh <3361> zhtei <2212> (5720) gunaika <1135>

7:28 ean <1437> de <1161> kai <2532> gamhshv <1060> (5661) ouc <3756> hmartev <264> (5627) kai <2532> ean <1437> ghmh <1060> (5661) [h] <3588> paryenov <3933> ouc <3756> hmarten <264> (5627) yliqin <2347> de <1161> th <3588> sarki <4561> exousin <2192> (5692) oi <3588> toioutoi <5108> egw <1473> de <1161> umwn <5216> feidomai <5339> (5736)

7:29 touto <5124> de <1161> fhmi <5346> (5748) adelfoi <80> o <3588> kairov <2540> sunestalmenov <4958> (5772) estin <1510> (5748) to <3588> loipon <3063> ina <2443> kai <2532> oi <3588> econtev <2192> (5723) gunaikav <1135> wv <5613> mh <3361> econtev <2192> (5723) wsin <1510> (5753)

7:30 kai <2532> oi <3588> klaiontev <2799> (5723) wv <5613> mh <3361> klaiontev <2799> (5723) kai <2532> oi <3588> cairontev <5463> (5723) wv <5613> mh <3361> cairontev <5463> (5723) kai <2532> oi <3588> agorazontev <59> (5723) wv <5613> mh <3361> katecontev <2722> (5723)

7:31 kai <2532> oi <3588> crwmenoi <5530> (5740) ton <3588> kosmon <2889> wv <5613> mh <3361> katacrwmenoi <2710> (5740) paragei <3855> (5719) gar <1063> to <3588> schma <4976> tou <3588> kosmou <2889> toutou <5127>

7:32 yelw <2309> (5719) de <1161> umav <5209> amerimnouv <275> einai <1510> (5750) o <3588> agamov <22> merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kuriou <2962> pwv <4459> aresh <700> (5661) tw <3588> kuriw <2962>

7:33 o <3588> de <1161> gamhsav <1060> (5660) merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kosmou <2889> pwv <4459> aresh <700> (5661) th <3588> gunaiki <1135>

7:34 kai <2532> memeristai <3307> (5769) kai <2532> h <3588> gunh <1135> h <3588> agamov <22> kai <2532> h <3588> paryenov <3933> merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kuriou <2962> ina <2443> h <1510> (5753) agia <40> [kai] <2532> tw <3588> swmati <4983> kai <2532> tw <3588> pneumati <4151> h <3588> de <1161> gamhsasa <1060> (5660) merimna <3309> (5719) ta <3588> tou <3588> kosmou <2889> pwv <4459> aresh <700> (5661) tw <3588> andri <435>

7:35 touto <5124> de <1161> prov <4314> to <3588> umwn <5216> autwn <846> sumforon <4851> legw <3004> (5719) ouc <3756> ina <2443> brocon <1029> umin <5213> epibalw <1911> (5632) alla <235> prov <4314> to <3588> euschmon <2158> kai <2532> euparedron <2145> tw <3588> kuriw <2962> aperispastwv <563>

7:36 ei <1487> de <1161> tiv <5100> aschmonein <807> (5721) epi <1909> thn <3588> paryenon <3933> autou <846> nomizei <3543> (5719) ean <1437> h <1510> (5753) uperakmov <5230> kai <2532> outwv <3779> ofeilei <3784> (5719) ginesyai <1096> (5738) o <3739> yelei <2309> (5719) poieitw <4160> (5720) ouc <3756> amartanei <264> (5719) gameitwsan <1060> (5720)

7:37 ov <3739> de <1161> esthken <2476> (5758) <2476> (5707) en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> edraiov <1476> mh <3361> ecwn <2192> (5723) anagkhn <318> exousian <1849> de <1161> ecei <2192> (5719) peri <4012> tou <3588> idiou <2398> yelhmatov <2307> kai <2532> touto <5124> kekriken <2919> (5758) en <1722> th <3588> idia <2398> kardia <2588> threin <5083> (5721) thn <3588> eautou <1438> paryenon <3933> kalwv <2573> poihsei <4160> (5692)

7:38 wste <5620> kai <2532> o <3588> gamizwn <1061> (5723) thn <3588> eautou <1438> paryenon <3933> kalwv <2573> poiei <4160> (5719) kai <2532> o <3588> mh <3361> gamizwn <1061> (5723) kreisson <2908> poihsei <4160> (5692)

7:39 gunh <1135> dedetai <1210> (5769) ef <1909> oson <3745> cronon <5550> zh <2198> (5719) o <3588> anhr <435> authv <846> ean <1437> de <1161> koimhyh <2837> (5686) o <3588> anhr <435> eleuyera <1658> estin <1510> (5748) w <3739> yelei <2309> (5719) gamhyhnai <1060> (5683) monon <3440> en <1722> kuriw <2962>

7:40 makariwtera <3107> de <1161> estin <1510> (5748) ean <1437> outwv <3779> meinh <3306> (5661) kata <2596> thn <3588> emhn <1699> gnwmhn <1106> dokw <1380> (5719) gar <1063> kagw <2504> pneuma <4151> yeou <2316> ecein <2192> (5721)TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA