Program Bacaan 

Bacaan Alkitab 1 September

<<
>>
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Yeremia 47:1--49:39

Konteks
Mengenai orang Filistin
47:1 Firman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia mengenai orang Filistin 1 , m  sebelum Firaun mengalahkan Gaza. n  47:2 "Beginilah firman TUHAN: Lihat, air yang meluas mengamuk dari utara o  menjadi sungai yang membanjir, membanjiri negeri serta isinya, kota serta penduduknya. Manusia akan berteriak, dan seluruh penduduk negeri akan meratap, p  47:3 mendengar bunyi derap kuku kudanya, mendengar derak-derik keretanya, q  kertak-kertuk rodanya. Para ayah tidak lagi berpaling menoleh kepada anak-anak, sebab tangan mereka sudah lemas, r  47:4 oleh karena telah tiba harinya untuk membinasakan semua orang Filistin, dan melenyapkan bagi Tirus s  dan Sidon t  setiap penolong yang masih tinggal. Sungguh, TUHAN akan membinasakan orang Filistin, u  yakni sisa orang yang datang dari pulau Kaftor. v  47:5 Gaza telah menjadi gundul, w  Askelon x  telah menjadi bungkam; hai Asdod, sisa orang Enak, berapa lama lagi engkau menoreh-noreh y  diri? 47:6 Ah, pedang z  TUHAN, berapa lama lagi baru engkau berhenti? Masuklah kembali ke dalam sarungmu, jadilah tenang dan beristirahatlah! a  47:7 Tetapi bagaimana ia dapat berhenti? Bukankah TUHAN memerintahkannya? Ke Askelon dan ke tepi pantai b  laut, ke sanalah Ia menyuruhnya!"
Mengenai Moab
48:1 Mengenai Moab 2 . c  Beginilah firman TUHAN semesta alam, Allah Israel: "Celakalah Nebo, d  sebab kota itu sudah dibinasakan! Kiryataim e  telah menjadi malu dan direbut! Kota benteng itu menjadi malu dan terkejut: 48:2 lenyaplah sudah kemegahan f  Moab! Di Hesybon g  orang merencanakan malapetaka terhadapnya: Marilah kita melenyapkannya sebagai bangsa! h  Juga engkau, hai Madmen, akan dibungkamkan, engkau akan dikejar-kejar pedang. 48:3 Dengar! Teriakan dari Horonaim: i  Kebinasaan! Kehancuran besar! 48:4 Moab telah hancur lebur! kedengaran orang berteriak sampai ke Zoar. 48:5 Sungguh, orang mendaki pendakian Luhit j  sambil menangis. Sungguh, di jalan turun ke Horonaim k  orang mendengar teriak karena ditimpa bencana. 48:6 Larilah, l  selamatkanlah nyawamu: jadilah seperti keledai liar di padang gurun! m  48:7 Sungguh, oleh karena engkau percaya kepada bentengmu dan perbendaharaanmu 3 , n  maka engkaupun akan direbut; Kamos 4  o  akan pergi ke dalam pembuangan, p  bersama-sama dengan para imam dan pemukanya. q  48:8 Pembinasa r  akan datang ke setiap kota, tidak ada kota yang terluput! Lembah akan binasa, tanah datar s  habis musnah, seperti yang difirmankan TUHAN. 48:9 Berikanlah sayap t  kepada Moab, supaya ia lari terbang; u  kota-kotanya akan menjadi sunyi sepi, tidak ada lagi penduduk di dalamnya. 48:10 Terkutuklah 5  orang yang melaksanakan pekerjaan TUHAN dengan lalai, dan terkutuklah orang yang menghambat pedang-Nya v  dari penumpahan darah! w  48:11 Moab hidup aman x  dari sejak masa mudanya, dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya, y  tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain, tidak pernah masuk ke dalam pembuangan; sebab itu rasanya tetap padanya, dan baunya tidak berubah. 48:12 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan mengirim kepadanya tukang-tukang yang akan menuangkannya, mencurahkan tempayan-tempayannya dan memecahkan buyung-buyungnya. 48:13 Maka Moab akan menjadi malu z  oleh karena dewa Kamos, a  sama seperti kaum Israel menjadi malu oleh karena Betel, b  kepercayaan mereka. 48:14 Bagaimanakah kamu berani berkata: Kami adalah pahlawan-pahlawan, c  orang-orang gagah perkasa untuk berperang! 48:15 Pembinasa Moab telah maju menyerang dia, teruna-terunanya d  yang pilihan telah turun ke pembantaian, e  demikianlah firman Raja f  yang nama-Nya TUHAN semesta alam. g  48:16 Bencana Moab sudah hampir h  datang, malapetakanya sangat segera sampai. 48:17 Ratapilah dia, hai semua yang ada di sekitarnya, hai semua yang mengenal namanya! i  Katakanlah: Sungguh, sudah patah tampuk kekuasaan, tongkat keagungan itu! j  48:18 Turunlah dari kemuliaanmu dan duduklah di atas kotoran, k  hai puteri Dibon l  yang sudah lama menetap! Sebab pembinasa Moab sudah maju menyerbu engkau, memusnahkan tempat-tempatmu m  yang berkubu. 48:19 Berdirilah di tepi jalan dan tinjaulah, hai penduduk Aroer! n  Tanyakanlah kepada orang yang lari dan yang terluput, katakanlah: Apakah yang telah terjadi? 48:20 Moab sudah malu, karena ia terkejut! Merataplah o  dan berteriaklah, beritahukanlah di sungai Arnon: p  Sungguh, Moab sudah binasa! 48:21 Penghukuman telah berlaku atas daerah dataran tinggi, q  atas kota-kota Holon, r  Yahas, s  Mefaat, t  48:22 Dibon, u  Nebo, v  Bet-Diblataim, 48:23 Kiryataim, w  Bet-Gamul, Bet-Meon, x  48:24 Keriot, y  Bozra z  dan atas segala kota a  negeri Moab yang jauh dan yang dekat. 48:25 Telah patah tanduk b  kekuatan Moab, dan lengan c  kekuasaannya telah pecah! demikianlah firman TUHAN. 48:26 Buatlah dia mabuk, d  sebab dia membesarkan diri e  terhadap TUHAN! Moab akan berguling-guling dalam muntahnya, f  dan ia sendiripun akan menjadi tertawaan g  orang. 48:27 Apakah bukan Israel tadinya yang menjadi tertawaan h  bagimu? Apakah dia terdapat di antara pencuri-pencuri, i  sehingga engkau menggeleng-gelengkan kepala, j  k  setiap kali engkau berbicara tentang dia? 48:28 Tinggalkanlah kota-kota dan diamlah di bukit batu, hai penduduk Moab! Jadilah seperti burung merpati l  yang bersarang di dinding mulut liang. m  48:29 Kami telah mendengar tentang keangkuhan n  Moab, alangkah angkuhnya dia, tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkakannya, o  tentang tinggi hatinya. 48:30 Aku ini kenal kepongahannya, demikianlah firman TUHAN, tidak benar cakapnya, p  dan tidak benar perilakunya. 48:31 Sebab itu aku akan meratap q  karena Moab, akan berteriak karena Moab seluruhnya, dan akan mengaduh karena orang-orang Kir-Heres! r  48:32 Aku akan menangis karena engkau, lebih dari pada menangis karena Yaezer, s  hai pohon anggur Sibma! t  Ranting-rantingmu merambak sampai ke laut, meluas sampai ke Yaezer. Si pembinasa telah jatuh menimpa hasil musim kemaraumu dan panen buah anggurmu. 48:33 Sukaria dan sorak-sorak telah lenyap dari kebun buah-buahan dan dari negeri Moab. Aku telah menjauhkan anggur u  dari tempat pemerasan; pengirik tidak ada lagi pengiriknya, pekik kegirangan v  tidak kedengaran lagi. 48:34 Hesybon w  dan Eleale x  meraung-raung; orang memperdengarkan suaranya sampai ke Yahas, y  dari Zoar z  sampai Horonaim a  dan Eglat-Selisia; sebab air sungai Nimrim juga menjadi ketandusan. b  48:35 Firman TUHAN: Aku akan menghentikan orang di Moab mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan c  dan mempersembahkan korban ukupan d  kepada allahnya. 48:36 Sebab itu seperti hatiku terharu e  mendengar suling, begitulah hatiku terharu melihat keadaan Moab, dan hatiku terharu melihat keadaan orang-orang Kir-Heres; f  bukankah sudah hilang segala harta yang mereka tumpuk? g  48:37 Sungguh, setiap kepala digundul h  dan setiap janggut i  dipotong, pada semua tangan ada toreh-torehan dan kain kabung j  dikenakan pada semua pinggang. 48:38 Di atas segala sotoh Moab dan di tanah-tanah lapangnya k  hanya ada perkabungan belaka; --sungguh, Aku telah memecahkan Moab seperti tembikar, l  sehingga tidak ada orang yang menyukainya, demikianlah firman TUHAN. 48:39 Betapa terkejutnya m  dia! Betapa Moab menyembunyikan mukanya karena malu! Maka Moab telah menjadi tertawaan n  dan kekejutan bagi semua yang di sekitarnya. 48:40 Sebab beginilah firman TUHAN: Sesungguhnya, ia datang melayang o  seperti burung rajawali dan mengembangkan sayapnya p  ke atas Moab. 48:41 Kota-kota q  direbut, kubu-kubu pertahanan dirampas. Hati para pahlawan r  Moab pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. s  48:42 Moab akan musnah t  sebagai bangsa, u  sebab ia membesarkan diri v  terhadap TUHAN. 48:43 Kejut w  dan pelubang dan jerat x  bagimu, hai penduduk Moab! demikianlah firman TUHAN. 48:44 Yang lari y  dari kekejutan akan jatuh ke dalam pelubang, dan yang naik dari pelubang akan tertangkap dalam jerat. Sungguh, Aku mendatangkan semuanya ini atas Moab di tahun z  penghukuman atas mereka, demikianlah firman TUHAN. 48:45 Di naungan Hesybon orang-orang pelarian berhenti, kehabisan kekuatan; tetapi api keluar dari Hesybon, nyala api dari istana Sihon, a  yang memakan habis pelipis Moab dan batu kepala b  orang-orang ribut. 48:46 Celakalah engkau, hai Moab, c  binasa engkau, hai bangsa dewa Kamos! Sebab anak-anakmu lelaki telah diculik tertawan dan anak-anakmu perempuan menjadi tawanan. 48:47 Tetapi Aku akan memulihkan d  keadaan Moab di kemudian hari 6 , demikianlah firman TUHAN." Sampai di sinilah firman penghukuman atas Moab.
Mengenai bani Amon
49:1 Mengenai bani Amon 7 . e  Beginilah firman TUHAN: "Tidak adakah anak Israel, tidak adakah ahli warisnya? Mengapakah dewa Milkom f  memiliki Gad, g  dan bangsanya mendiami kota-kotanya? 49:2 Sebab itu, sesungguhnya, waktunya akan datang, demikianlah firman TUHAN, bahwa Aku akan memperdengarkan tempik sorak h  peperangan terhadap Raba i  bani Amon. Kota itu akan menjadi anak bukit yang tandus, j  dan kota-kota jajahannya akan dibakar dengan api; maka Israel akan memiliki orang-orang yang dahulu memilikinya, k  firman TUHAN. 49:3 Merataplah, hai Hesybon, l  sebab pembinasa telah maju menyerbu, m  berteriaklah, hai puteri-puteri Raba, kenakanlah kain kabung, n  berkabunglah, berjalan kelilinglah dengan luka toreh-torehan, sebab Milkom o  akan pergi ke dalam pembuangan p  bersama-sama dengan para imam dan pemuka-pemukanya. 49:4 Betapa engkau memegahkan dirimu dengan lembahmu, hai puteri q  yang congkak, yang percaya akan harta bendanya r  dan yang berkata: Siapakah yang berani datang menyerang aku? s  49:5 Sesungguhnya, Aku mendatangkan kekejutan atasmu demikianlah firman Tuhan ALLAH semesta alam, dari segala tempat di sekitarmu, sehingga kamu bersorak-sorak, masing-masing ke arahnya sendiri, dan tidak ada yang mengumpulkan orang-orang yang mengembara t  itu. 49:6 Tetapi sesudah itu Aku akan memulihkan u  keadaan bani Amon itu, demikianlah firman TUHAN."
Mengenai Edom
49:7 Mengenai Edom 8 . v  Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Tidak adakah lagi kebijaksanaan di Teman? w  Sudah hilangkah pertimbangan dari orang-orang yang berakal budi, sudah busukkah kebijaksanaan mereka? 49:8 Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, x  hai penduduk Dedan! y  Sebab malapetaka akan Kudatangkan atas Esau, pada waktu Aku menghukum dia. 49:9 Jika pemetik buah anggur datang kepadamu, mereka tidak akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya! Jika malam-malam pencuri datang kepadamu, mereka akan merusakkan sepuas-puasnya! 49:10 Tetapi Aku ini telah menelanjangi Esau, telah menyingkapkan tempat-tempat z  persembunyiannya, sehingga ia tidak dapat menyembunyikan diri lagi. Keturunannya telah binasa dan saudara-saudaranya dan bangsa-bangsa tetangganya tidak ada lagi. a  49:11 Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, b  aku akan menghidupi mereka; biarlah janda-jandamu c  menaruh kepercayaan padaku!" 49:12 Sebab beginilah firman TUHAN: "Sedangkan orang-orang yang tidak selayaknya meminum isi piala d  itu telah terpaksa meminumnya, masakan engkau ini akan bebas e  dari hukuman? Engkau tidak akan bebas dari hukuman, tetapi mesti meminumnya! 49:13 Sebab Aku telah bersumpah f  demi diri-Ku, demikianlah firman TUHAN, bahwa Bozra g  akan menjadi ketandusan, h  cela, i  keruntuhan dan kutuk, dan segala kotanya akan menjadi reruntuhan yang kekal. j " 49:14 Suatu kabar telah kudengar dari TUHAN, seorang utusan telah disuruh ke tengah-tengah bangsa-bangsa: "Berkumpullah, pergilah menyerangnya, bersiaplah untuk bertempur! 49:15 Sebab sesungguhnya, Aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, dihinakan di antara manusia. 49:16 Sikapmu yang menggemetarkan orang memperdayakan engkau, dan keangkuhan k  hatimu 9 , ya engkau yang tinggal di liang-liang batu, l  yang menduduki tempat tinggi bukit! Sekalipun engkau membuat sarangmu m  tinggi seperti burung rajawali, Aku akan menurunkan engkau dari sana, demikianlah firman TUHAN. 49:17 Edom akan menjadi ketandusan; n  setiap orang yang melewatinya akan merasa ngeri dan bersuit karena segala pukulan o  yang dideritanya. 49:18 Seperti pada waktu ditunggangbalikkannya Sodom p  dan Gomora q  dan kota-kota tetangganya--firman TUHAN--maka seorangpun tidak akan diam lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal r  lagi di dalamnya. 49:19 Sesungguhnya, seperti singa s  yang bangkit keluar dari hutan belukar t  sungai Yordan mendatangi padang rumput tempat kawanan domba, demikianlah Aku akan membuat mereka lari dengan tiba-tiba dari negeri itu dan mengangkat di dalamnya dia yang Kupilih. Sebab siapakah yang seperti Aku? u  Siapakah yang berani mendakwa Aku? v  Siapakah gerangan gembala w  yang tahan menghadapi Aku? 49:20 Sebab itu dengarlah putusan yang telah diambil TUHAN terhadap Edom x  dan rancangan-rancangan y  yang telah dibuat-Nya terhadap penduduk Teman: z  Bahwa sesungguhnya, yang paling lemahpun di antara kawanan domba a  akan diseret. Bahwa sesungguhnya, padang rumput b  mereka sendiri akan merasa ngeri c  terhadap mereka. 49:21 Bumi akan goncang d  karena bunyi jatuhnya mereka; teriakan e  mereka akan terdengar bunyinya di Laut Teberau. 49:22 Sesungguhnya, ia naik terbang seperti burung rajawali, melayang f  dan mengembangkan sayapnya ke atas Bozra. g  Hati para pahlawan h  Edom pada waktu itu akan seperti hati perempuan yang sakit beranak. i "
Mengenai Damsyik
49:23 Mengenai Damsyik 10 . j  "Hamat k  dan Arpad l  telah menjadi malu, sebab mereka mendengar kabar buruk; hati mereka gemetar karena kecemasan, tidak dapat menjadi tenang. m  49:24 Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. n  49:25 Sungguh, kota yang terpuji itu sudah ditinggalkan, kota kegirangan itu! 49:26 Sebab itu teruna-terunanya o  akan rebah di tanah-tanah lapangnya dan semua prajuritnya akan menjadi bungkam p  pada waktu itu, demikianlah firman TUHAN semesta alam. 49:27 Aku akan menyalakan api q  di tembok Damsyik, r  yang menghanguskan s  puri Benhadad. t "
Mengenai suku-suku bangsa Arab
49:28 Mengenai Kedar u  dan mengenai kerajaan-kerajaan Hazor 11  v  yang dipukul kalah oleh Nebukadnezar, w  raja Babel. Beginilah firman TUHAN: "Bersiaplah, majulah melawan Kedar, binasakanlah orang-orang di sebelah timur! x  49:29 Hendaklah kemah-kemah mereka dan kawanan domba y  mereka dirampas sampai bersih, tenda-tenda mereka dan segala perabot mereka; hendaklah unta-unta mereka habis dibawa serta, dan hendaklah berteriak-teriak kepada mereka: Kegentaran z  dari segala jurusan! 49:30 Larilah, mengungsilah cepat-cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, a  hai penduduk Hazor! b  demikianlah firman TUHAN. Sebab Nebukadnezar, c  raja Babel, telah mengambil putusan terhadap kamu dan telah membuat rancangan terhadap kamu. 49:31 Bersiaplah, majulah melawan bangsa yang hidup sentosa, yang diam dengan aman tenteram, demikianlah firman TUHAN, dan yang tidak punya pintu gerbang atau palang, d  dan yang tinggal tersendiri! 49:32 Unta-unta e  mereka akan menjadi jarahan, dan ternak f  mereka yang banyak itu menjadi rampasan! Aku akan menyerakkan ke segala mata angin g  mereka yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, h  dan dari segala penjuru Aku akan mendatangkan bencana atas mereka, demikianlah firman TUHAN. 49:33 Hazor i  akan menjadi tempat persembunyian bagi serigala, j  menjadi tempat tandus k  sampai selama-lamanya; seorangpun tidak akan diam l  lagi di sana dan seorang manusiapun tidak akan tinggal lagi di dalamnya."
Mengenai Elam
49:34 Firman TUHAN yang datang kepada nabi Yeremia mengenai Elam 12 , m  pada permulaan pemerintahan Zedekia, n  raja Yehuda: 49:35 Beginilah firman TUHAN semesta alam: "Sesungguhnya, Aku mematahkan busur o  Elam, yakni inti kekuatannya. 49:36 Aku akan mendatangkan atas Elam keempat angin p  dari keempat penjuru langit q  dan akan menyerakkan mereka ke segala mata angin ini, sehingga tidak ada bangsa yang tidak kedatangan orang-orang yang berserakan dari Elam. 49:37 Aku akan membuat Elam terkejut di depan para musuhnya dan di depan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Aku akan mendatangkan atasnya malapetaka, yakni murka-Ku r  yang menyala-nyala, demikianlah firman TUHAN. Aku akan menyuruh pedang s  mengejar mereka sampai mereka Kuhabiskan. 49:38 Aku akan menaruh takhta-Ku di Elam, dan Aku akan membinasakan dari sana raja dan pemuka-pemuka, demikianlah firman TUHAN. 49:39 Tetapi di kemudian hari Aku akan memulihkan t  keadaan Elam, demikianlah firman TUHAN."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[47:1]  1 Full Life : ORANG FILISTIN.

Nas : Yer 47:1-7

Orang Filistin menguasai wilayah pantai Yehuda. Permusuhan sering terjadi di antara mereka dengan umat Allah. Nubuat lainnya tentang orang Filistin terdapat dalam Yes 14:28-31; Yeh 25:15-17; Am 1:6-8; Zef 2:4-7.

[48:1]  2 Full Life : MOAB.

Nas : Yer 48:1

Negeri Moab ada di pantai timur Laut Mati. Orang Moab adalah keturunan Lot, keponakan Abraham (Kej 19:30-37), dan sering berselisih dengan Israel. Pada zaman Yeremia berbagai gerombolan Moab menyerang wilayah-wilayah Yehuda setelah Nebukadnezar menyerbu Palestina (2Raj 24:2). Yeremia menyebutkan sejumlah kota Moab yang akan dihancurkan; Moab ditaklukkan oleh pasukan Babel dan kemudian menghilang sebagai bangsa

(lihat cat. --> Yer 48:47).

[atau ref. Yer 48:47]

Nubuat lainnya tentang Moab terdapat di Yes 15:1-16:14; Yer 9:25-26; Yer 25:14-21; 27:2-3; Yeh 25:8-11; Am 2:1-3; Zef 2:8-11.

[48:7]  3 Full Life : PERCAYA KEPADA BENTENGMU DAN PERBENDAHARAANMU.

Nas : Yer 48:7

Kecenderungan bangsa-bangsa di dunia ialah mengandalkan teknologi, kekuatan militer, keberhasilan, dan kekayaan; kepercayaan yang salah ini, bersama dengan perilaku fasik bangsa itu, akan menyebabkan kejatuhan mereka. Sebagaimana Allah membinasakan Moab, akan tiba suatu hari ketika Dia akan menggulingkan semua bangsa di dunia -- hari itu dinamakan "hari Tuhan"

(lihat cat. --> 1Tes 5:2;

lihat cat. --> 1Tes 5:3;

lihat cat. --> 1Tes 5:4).

[atau ref. 1Tes 5:2-4]

[48:7]  4 Full Life : KAMOS.

Nas : Yer 48:7

Kamos adalah dewa Moab yang tertinggi (lih. 1Raj 11:7,33; 2Raj 23:13).

[48:10]  5 Full Life : TERKUTUKLAH.

Nas : Yer 48:10

Ayat ini dialamatkan kepada mereka yang akan membinasakan Moab.

[48:47]  6 Full Life : DI KEMUDIAN HARI.

Nas : Yer 48:47

Tidak semua orang Moab akan dimusnahkan; suatu kaum sisa akan selamat. Frasa "di kemudian hari" menunjukkan bahwa pemulihan ini akan terjadi pada zaman Mesias, yaitu ketika Kristus memerintah atas bangsa-bangsa.

[49:1]  7 Full Life : AMON.

Nas : Yer 49:1

Mereka juga keturunan Lot, keponakan Abraham (Kej 19:30-38) yang menetap di tepi timur Sungai Yordan dan sebelah utara Moab. Dosa-dosa mereka adalah penyembahan berhala, kesombongan, mengandalkan kekayaan (ayat Yer 49:3-4), dan permusuhan terhadap Israel (ayat Yer 49:1).

[49:7]  8 Full Life : EDOM.

Nas : Yer 49:7

Bangsa Edom adalah keturunan saudara kembar Yakub, Esau (Kej 36:1). Mereka tinggal di wilayah pegunungan bagian selatan Laut Mati, dan mempunyai sejarah permusuhan dan pertentangan dengan Israel. Dosa-dosa Edom yang besar ialah kesombongan (ayat Yer 49:16) dan kebencian keras mereka terhadap Israel (bd. Ob 1:3,10-14).

[49:16]  9 Full Life : KEANGKUHAN HATIMU.

Nas : Yer 49:16

Kejatuhan orang Edom ialah kesombongan mereka, yang membuat mereka terlalu percaya diri; karena memiliki benteng pertahanan yang kuat mereka mengira tidak akan pernah dikalahkan. Kesombongan, terlalu percaya diri, dan kekayaan materiel juga dapat menipu kita sehingga menyangka tidak perlu terus mengandalkan Allah untuk pertolongan dan kasih karunia-Nya.

[49:23]  10 Full Life : DAMSYIK.

Nas : Yer 49:23-26

Damsyik adalah kota utama orang Aram dan terletak di bagian selatan negeri mereka. Amos juga bernubuat terhadap penduduk Damsyik karena kekejaman mereka (Am 1:3-5).

[49:28]  11 Full Life : KEDAR ... HAZOR.

Nas : Yer 49:28-33

Bagian ini berisi nubuat terhadap suku-suku Arab. Penduduk Kedar adalah keturunan Ismael, putra Abraham dari Hagar (Kej 25:13; bd. Yes 21:13,16).

[49:34]  12 Full Life : ELAM.

Nas : Yer 49:34-39

Elam terletak 320 kilometer sebelah timur Babel di daerah yang sekarang menjadi negara Iran. Setelah mengalami hukuman Allah, Elam akan dipulihkan. Beberapa orang Elam ada di Yerusalem ketika Roh Kudus dicurahkan atas para murid pada hari Pentakosta (Kis 2:5-9).TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA