kecilkan semua  

Teks -- Kejadian 24:1-67 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Ribka dipinang bagi Ishak
24:1 Adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati TUHAN dalam segala hal. 24:2 Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua dalam rumahnya, yang menjadi kuasa atas segala kepunyaannya, katanya: "Baiklah letakkan tanganmu di bawah pangkal pahaku, 24:3 supaya aku mengambil sumpahmu demi TUHAN, Allah yang empunya langit dan yang empunya bumi, bahwa engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari antara perempuan Kanaan yang di antaranya aku diam. 24:4 Tetapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang isteri bagi Ishak, anakku." 24:5 Lalu berkatalah hambanya itu kepadanya: "Mungkin perempuan itu tidak suka mengikuti aku ke negeri ini; haruskah aku membawa anakmu itu kembali ke negeri dari mana tuanku keluar?" 24:6 Tetapi Abraham berkata kepadanya: "Awas, jangan kaubawa anakku itu kembali ke sana. 24:7 TUHAN, Allah yang empunya langit, yang telah memanggil aku dari rumah ayahku serta dari negeri sanak saudaraku, dan yang telah berfirman kepadaku, serta yang bersumpah kepadaku, demikian: kepada keturunanmulah akan Kuberikan negeri ini -- Dialah juga akan mengutus malaikat-Nya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang isteri dari sana untuk anakku. 24:8 Tetapi jika perempuan itu tidak mau mengikuti engkau, maka lepaslah engkau dari sumpahmu kepadaku ini; hanya saja, janganlah anakku itu kaubawa kembali ke sana." 24:9 Lalu hamba itu meletakkan tangannya di bawah pangkal paha Abraham, tuannya, dan bersumpah kepadanya tentang hal itu. 24:10 Kemudian hamba itu mengambil sepuluh ekor dari unta tuannya dan pergi dengan membawa berbagai-bagai barang berharga kepunyaan tuannya; demikianlah ia berangkat menuju Aram-Mesopotamia ke kota Nahor. 24:11 Di sana disuruhnyalah unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur, pada waktu petang hari, waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. 24:12 Lalu berkatalah ia: "TUHAN, Allah tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini, tunjukkanlah kasih setia-Mu kepada tuanku Abraham. 24:13 Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. 24:14 Kiranya terjadilah begini: anak gadis, kepada siapa aku berkata: Tolong miringkan buyungmu itu, supaya aku minum, dan yang menjawab: Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum -- dialah kiranya yang Kautentukan bagi hamba-Mu, Ishak; maka dengan begitu akan kuketahui, bahwa Engkau telah menunjukkan kasih setia-Mu kepada tuanku itu." 24:15 Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka, yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, isteri Nahor, saudara Abraham; buyungnya dibawanya di atas bahunya. 24:16 Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki; ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik. 24:17 Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata: "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." 24:18 Jawabnya: "Minumlah, tuan," maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. 24:19 Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia: "Baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air, sampai semuanya puas minum." 24:20 Kemudian segeralah dituangnya air yang di buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air dan ditimbanyalah untuk semua unta orang itu. 24:21 Dan orang itu mengamat-amatinya dengan berdiam diri untuk mengetahui apakah TUHAN membuat perjalanannya berhasil atau tidak. 24:22 Setelah unta-unta itu puas minum, maka orang itu mengambil anting-anting emas yang setengah syikal beratnya, dan sepasang gelang tangan yang sepuluh syikal emas beratnya, 24:23 serta berkata: "Anak siapakah engkau? Baiklah katakan kepadaku! Adakah di rumah ayahmu tempat bermalam bagi kami?" 24:24 Lalu jawabnya kepadanya: "Ayahku Betuel, anak Milka, yang melahirkannya bagi Nahor." 24:25 Lagi kata gadis itu: "Baik jerami, baik makanan unta banyak pada kami, tempat bermalampun ada." 24:26 Lalu berlututlah orang itu dan sujud menyembah TUHAN, 24:27 serta berkata: "Terpujilah TUHAN, Allah tuanku Abraham, yang tidak menarik kembali kasih-Nya dan setia-Nya dari tuanku itu; dan TUHAN telah menuntun aku di jalan ke rumah saudara-saudara tuanku ini!" 24:28 Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya. 24:29 Ribka mempunyai saudara laki-laki, namanya Laban. Laban berlari ke luar mendapatkan orang itu, ke mata air tadi, 24:30 sesudah dilihatnya anting-anting itu dan gelang pada tangan saudaranya, dan sesudah didengarnya perkataan Ribka, saudaranya, yang bunyinya: "Begitulah dikatakan orang itu kepadaku." Ia mendapatkan orang itu, yang masih berdiri di samping unta-untanya di dekat mata air itu, 24:31 dan berkata: "Marilah engkau yang diberkati TUHAN, mengapa engkau berdiri di luar, padahal telah kusediakan rumah bagimu, dan juga tempat untuk unta-untamu." 24:32 Masuklah orang itu ke dalam rumah. Ditanggalkanlah pelana unta-unta, diberikan jerami dan makanan kepada unta-unta itu, lalu dibawa air pembasuh kaki untuk orang itu dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. 24:33 Tetapi ketika dihidangkan makanan di depannya, berkatalah orang itu: "Aku tidak akan makan sebelum kusampaikan pesan yang kubawa ini." Jawab Laban: "Silakan!" 24:34 Lalu berkatalah ia: "Aku ini hamba Abraham. 24:35 TUHAN sangat memberkati tuanku itu, sehingga ia telah menjadi kaya; TUHAN telah memberikan kepadanya kambing domba dan lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. 24:36 Dan Sara, isteri tuanku itu, sesudah tua, telah melahirkan anak laki-laki bagi tuanku itu; kepada anaknya itu telah diberikan tuanku segala harta miliknya. 24:37 Tuanku itu telah mengambil sumpahku: Engkau tidak akan mengambil untuk anakku seorang isteri dari antara perempuan Kanaan, yang negerinya kudiami ini, 24:38 tetapi engkau harus pergi ke rumah ayahku dan kepada kaumku untuk mengambil seorang isteri bagi anakku. 24:39 Jawabku kepada tuanku itu: Mungkin perempuan itu tidak mau mengikut aku. 24:40 Tetapi katanya kepadaku: TUHAN, yang di hadapan-Nya aku hidup, akan mengutus malaikat-Nya menyertai engkau, dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang isteri dari kaumku dan dari rumah ayahku. 24:41 Barulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku, jika engkau sampai kepada kaumku dan mereka tidak memberikan perempuan itu kepadamu; hanya dalam hal itulah engkau lepas dari sumpahmu kepadaku. 24:42 Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku: TUHAN, Allah tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. 24:43 Di sini aku berdiri di dekat mata air ini; kiranya terjadi begini: Apabila seorang gadis datang ke luar untuk menimba air dan aku berkata kepadanya: Tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu, 24:44 dan ia menjawab: Minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air, -- dialah kiranya isteri, yang telah TUHAN tentukan bagi anak tuanku itu. 24:45 Belum lagi aku habis berkata dalam hatiku, Ribka telah datang membawa buyung di atas bahunya, dan turun ke mata air itu, lalu menimba air. Kataku kepadanya: Tolong berikan aku minum. 24:46 Segeralah ia menurunkan buyung itu dari atas bahunya serta berkata: Minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum. Lalu aku minum, dan unta-unta itu juga diberinya minum. 24:47 Sesudah itu aku bertanya kepadanya: Anak siapakah engkau? Jawabnya: Ayahku Betuel anak Nahor yang dilahirkan Milka. Lalu aku mengenakan anting-anting pada hidungnya dan gelang pada tangannya. 24:48 Kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah TUHAN, serta memuji TUHAN, Allah tuanku Abraham, yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan saudara tuanku ini bagi anaknya. 24:49 Jadi sekarang, apabila kamu mau menunjukkan kasih dan setia kepada tuanku itu, beritahukanlah kepadaku; dan jika tidak, beritahukanlah juga kepadaku, supaya aku tahu entah berpaling ke kanan atau ke kiri." 24:50 Lalu Laban dan Betuel menjawab: "Semuanya ini datangnya dari TUHAN; kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. 24:51 Lihat, Ribka ada di depanmu, bawalah dia dan pergilah, supaya ia menjadi isteri anak tuanmu, seperti yang difirmankan TUHAN." 24:52 Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah TUHAN. 24:53 Kemudian hamba itu mengeluarkan perhiasan emas dan perak serta pakaian kebesaran, dan memberikan semua itu kepada Ribka; juga kepada saudaranya dan kepada ibunya diberikannya pemberian yang indah-indah. 24:54 Sesudah itu makan dan minumlah mereka, ia dan orang-orang yang bersama-sama dengan dia, dan mereka bermalam di situ. Paginya sesudah mereka bangun, berkatalah hamba itu: "Lepaslah aku pulang kepada tuanku." 24:55 Tetapi saudara Ribka berkata, serta ibunya juga: "Biarkanlah anak gadis itu tinggal pada kami barang sepuluh hari lagi, kemudian bolehlah engkau pergi." 24:56 Tetapi jawabnya kepada mereka: "Janganlah tahan aku, sedang TUHAN telah membuat perjalananku berhasil; lepaslah aku, supaya aku pulang kepada tuanku." 24:57 Kata mereka: "Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri." 24:58 Lalu mereka memanggil Ribka dan berkata kepadanya: "Maukah engkau pergi beserta orang ini?" Jawabnya: "Mau." 24:59 Maka Ribka, saudara mereka itu, dan inang pengasuhnya beserta hamba Abraham dan orang-orangnya dibiarkan mereka pergi. 24:60 Dan mereka memberkati Ribka, kata mereka kepadanya: "Saudara kami, moga-moga engkau menjadi beribu-ribu laksa, dan moga-moga keturunanmu menduduki kota-kota musuhnya." 24:61 Lalu berkemaslah Ribka beserta hamba-hambanya perempuan, dan mereka naik unta mengikuti orang itu. Demikianlah hamba itu membawa Ribka lalu berjalan pulang. 24:62 Adapun Ishak telah datang dari arah sumur Lahai-Roi; ia tinggal di Tanah Negeb. 24:63 Menjelang senja Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan di padang. Ia melayangkan pandangnya, maka dilihatnyalah ada unta-unta datang. 24:64 Ribka juga melayangkan pandangnya dan ketika dilihatnya Ishak, turunlah ia dari untanya. 24:65 Katanya kepada hamba itu: "Siapakah laki-laki itu yang berjalan di padang ke arah kita?" Jawab hamba itu: "Dialah tuanku itu." Lalu Ribka mengambil telekungnya dan bertelekunglah ia. 24:66 Kemudian hamba itu menceritakan kepada Ishak segala yang dilakukannya. 24:67 Lalu Ishak membawa Ribka ke dalam kemah Sara, ibunya, dan mengambil dia menjadi isterinya. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Nama Orang dan Nama Tempat:
 · Abraham a son of Terah; the father of Isaac; ancestor of the Jewish nation.,the son of Terah of Shem
 · Betuel son of Milcah and Nahor, the brother of Abraham; Bethuel was the father of Rebecca,a town; early home of the descendants of Shime-i of Simeon
 · Kanaan an original resident of the land of Canaan,a resident of the region of Canaan
 · kaum-kaum orang Kanaan an original resident of the land of Canaan,a resident of the region of Canaan
 · Laban son of Bethuel; brother of Rebecca; father of Leah and Rachel; uncle and father-in-law of Jacob,a town in Moab
 · Mesopotamia the country between the Tigris and Euphrates rivers,the region between (and around) the Tigris and Euphrates Rivers
 · Milka daughter of Haran; wife of Nahor,daughter of Zelophehad
 · Nahor a son of Serug; the father of Terah; an ancestor of Jesus.,son of Serug of Shem; father of Terah,son of Terah; brother of Abraham,town in Mesopotamia
 · orang Kanaan residents of the region of Canaan
 · orang-orang Kanaan residents of the region of Canaan
 · perempuan Kanaan residents of the region of Canaan
 · perempuan-perempuan Kanaan residents of the region of Canaan
 · Ribka daughter of Bethuel, nephew of Abraham
 · Sara the wife of Abraham and the mother of Isaac,daughter of Terah; wife of Abraham
 · seorang Kanaan an original resident of the land of Canaan,a resident of the region of Canaan


Topik/Tema Kamus: Ribka | Ishak | Abraham | Isak | Hamba | Unta | Laban | Kawin, Perkawinan | Perempuan | Orang Yang Bepergian Atau Pelancong | Sumur | Sumpah | Orakel | Pemeliharaan Allah Terhadap | Air | Orang Tua | Doa Syafaat | Hadiah | Jawab, Jawaban Doa | Kerudung | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , BIS , Jerusalem , Ende , Endetn , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
Matthew Henry , SH , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Kej 24:3 - TIDAK AKAN MENGAMBIL ... SEORANG ISTERI. Nas : Kej 24:3 Abraham tahu bahwa Allah telah memanggil dirinya dan keturunannya untuk menjalankan hidup yang terpisah dari orang di sekitarnya ...

Nas : Kej 24:3

Abraham tahu bahwa Allah telah memanggil dirinya dan keturunannya untuk menjalankan hidup yang terpisah dari orang di sekitarnya

(lih. art. PANGGILAN ABRAHAM).

Pemisahan mereka merupakan cara Allah untuk melestarikan suatu umat yang kudus bagi diri-Nya. Karena alasan inilah Ishak tidak diizinkan menikahi seorang wanita Kanaan atau kembali ke tanah air Abraham (ayat Kej 24:3-5;

lihat art. PEMISAHAN ROHANI ORANG PERCAYA).

Full Life: Kej 24:12 - LALU BERKATALAH IA, "TUHAN, ... " Nas : Kej 24:12 (versi Inggris NIV -- Lalu berdoalah ia, " ... "). Hamba Abraham (mungkin Eliezer, Kej 15:2) adalah seorang saleh yang mencari Tuha...

Nas : Kej 24:12

(versi Inggris NIV -- Lalu berdoalah ia, " ... "). Hamba Abraham (mungkin Eliezer, Kej 15:2) adalah seorang saleh yang mencari Tuhan melalui doa. Cerita ini menunjukkan bahwa setiap langkah perjalanannya ditandai dengan memohon berkat dan bimbingan Allah (bd. 1Tes 5:17). Perhatikan pula bahwa setelah Ribka memberi jawaban yang baik, dia langsung memuji Tuhan (ayat Kej 24:26-27). Doa dan iman hamba ini kepada Allah menunjukkan bahwa iman Abraham yang taat bukan dimilikinya sendiri; iman yang taat itu juga aktif di dalam kehidupan anggota lain dalam rumah tangganya.

Full Life: Kej 24:14 - UNTA-UNTAMU JUGA AKAN KUBERI MINUM. Nas : Kej 24:14 Hamba Abraham itu meminta tanda dari Tuhan mengenai gadis pilihan-Nya. Memberi minum kepada unta-unta merupakan pekerjaan yang bera...

Nas : Kej 24:14

Hamba Abraham itu meminta tanda dari Tuhan mengenai gadis pilihan-Nya. Memberi minum kepada unta-unta merupakan pekerjaan yang berat dan sulit. Setiap gadis yang dengan sukarela bersedia untuk melakukannya menunjukkan sikap batin yang tunduk, suka menolong, dan bersedia untuk melayani.

Full Life: Kej 24:27 - TUHAN TELAH MENUNTUN AKU. Nas : Kej 24:27 Karena sang hamba telah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan telah menuntunnya sepanjang jalan. Peristiwa ini selaras d...

Nas : Kej 24:27

Karena sang hamba telah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan telah menuntunnya sepanjang jalan. Peristiwa ini selaras dengan ajaran Alkitab bahwa "Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada-Nya" (Mazm 37:23). Lagi, "akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Dia akan meluruskan jalanmu" (Ams 3:6). Dengan cara yang sama, semua orang percaya harus mengharapkan bahwa Allah menuntun mereka dengan setia sebagaimana Dia menuntun hamba Abraham

(lihat cat. --> Kej 24:40;

[atau ref. Kej 24:40]

bd. Yoh 7:17; Rom 12:2).

Full Life: Kej 24:40 - AKAN MENGUTUS MALAIKAT-NYA MENYERTAI ENGKAU, DAN AKAN MEMBUAT PERJALANANMU BERHASIL. Nas : Kej 24:40 Ayat ini menyatakan salah satu cara Allah melindungi anak-anak-Nya dan menuntun jalan hidup mereka. Ia bisa mengutus malaikat-malai...

Nas : Kej 24:40

Ayat ini menyatakan salah satu cara Allah melindungi anak-anak-Nya dan menuntun jalan hidup mereka. Ia bisa mengutus malaikat-malaikat untuk bekerja di belakang layar untuk menjadikan perjalanan mereka berhasil. Ibr 1:14 menyatakan bahwa para malaikat adalah "roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan"

(lihat cat. --> Mat 18:10;

[atau ref. Mat 18:10]

lihat art. PARA MALAIKAT DAN MALAIKAT TUHAN).

BIS: Kej 24:2 - Letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku Letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku: Inilah caranya pada zaman itu orang bersumpah, dan sumpah itu tidak dapat diubah lagi.

Letakkanlah tanganmu di antara pangkal pahaku: Inilah caranya pada zaman itu orang bersumpah, dan sumpah itu tidak dapat diubah lagi.

BIS: Kej 24:62 - datang dari datang dari: Beberapa terjemahan kuno: datang ke.

datang dari: Beberapa terjemahan kuno: datang ke.

Jerusalem: Kej 24:1-67 - -- Kisah mengenai pernikahan Ishak dengan Ribka berasal dari tradisi Yahwista. Dalam tradisi itu ceritera ini mengakhiri riwayat Abraham. Kej 24:1-9 meng...

Kisah mengenai pernikahan Ishak dengan Ribka berasal dari tradisi Yahwista. Dalam tradisi itu ceritera ini mengakhiri riwayat Abraham. Kej 24:1-9 mengandalkan bahwa Abraham sedang menghadapi ajalnya, bdk Kej 47:29-31. Kisah asli agaknya berkata juga tentang kematian Abraham. Tetapi dalam sadurannya yang terakhir berita tentang kematian Abraham dihilangkan, supaya Kej 25:1-6 dapat ditambahkan. Selain itu dalam ceritera ini terdapat juga bekas-bekas penyaduran yang lain: Ribka menurut Kej 24:48 adalah anak Nahor, saudara Abraham. Berita ini sesuai dengan Kej 29:5. Tetapi menurut tradisi lain Ribka adalah anak Betuel, Kej 25:20; 28:2,5, bin Nahor, Kej 22:22-23. Atas dasar tradisi itu Betuel disebut dalam Kej 24:15,24,47,50, meskipun sebenarnya Laban bertindak sebagai kepala keluarga. Laban sendiri adalah saudara Ribka, Kej 24:29, dan anak Nahor, Kej 29:5 (Ibrani).

Jerusalem: Kej 24:2 - di bawah pangkal pahaku.... Perbuatan (memegang alat vital) yang disebut juga dalam Kej 47:29+ ini meneguhkan sumpah, sehingga tidak tercabut lagi. Hamba yang di sini tidak diseb...

Perbuatan (memegang alat vital) yang disebut juga dalam Kej 47:29+ ini meneguhkan sumpah, sehingga tidak tercabut lagi. Hamba yang di sini tidak disebut namanya itu oleh tradisi disamakan dengan Eliezer, Kej 15:2+; tetapi teks ayat ini sendiri rusak.

Jerusalem: Kej 24:10 - Aram-Mesopotamia Ibraninya: Aram Naharayim, ialah Mesopotamia Hulu. Di sana terletak kota Haran, tempat kediaman sanak saudara Abraham, Kej 11:31.

Ibraninya: Aram Naharayim, ialah Mesopotamia Hulu. Di sana terletak kota Haran, tempat kediaman sanak saudara Abraham, Kej 11:31.

Jerusalem: Kej 24:49 - kasih dan setia Ini sebuah ungkapan Ibrani (hesed we'emet) yang banyak dipakai dalam Kitab Suci, bdk Kej 24:27; 32:10; 47:29; Kel 34:6; Yos 2:14; 2Sa 2:6; 15:20, dll....

Ini sebuah ungkapan Ibrani (hesed we'emet) yang banyak dipakai dalam Kitab Suci, bdk Kej 24:27; 32:10; 47:29; Kel 34:6; Yos 2:14; 2Sa 2:6; 15:20, dll. Terungkap di dalamnya kasih Allah yang setia, kerelaan Allah yang tidak terbatalkan terhadap manusia; juga terungkap di dalamnya takwa yang tekun dari pihak manusia terhadap Allah ataupun kasih yang setia, mantap dan tanpa pamrih kepada sesama manusia, bdk Hos 2:18+.

Jerusalem: Kej 24:63 - berjalan-jalan Kata Ibrani yang dipakai di sini tidak muncul lagi dalam Kitab Suci dan artinya kurang diketahui.

Kata Ibrani yang dipakai di sini tidak muncul lagi dalam Kitab Suci dan artinya kurang diketahui.

Jerusalem: Kej 24:67 - Sara, ibunya Kata-kata ini agaknya sebuah sisipan yang kemudian ditambahkan. Ishak membawa Ribka ke dalam kemahnya sendiri.

Kata-kata ini agaknya sebuah sisipan yang kemudian ditambahkan. Ishak membawa Ribka ke dalam kemahnya sendiri.

Ende: Kej 24:2 - -- Ibrahim merasa, bahwa tidak lama lagi ia akan meninggal. Sekarang Ishaklah jang makin tampil kemuka selaku ahliwaris djandji-djandji.

Ibrahim merasa, bahwa tidak lama lagi ia akan meninggal. Sekarang Ishaklah jang makin tampil kemuka selaku ahliwaris djandji-djandji.

Ende: Kej 24:3 - -- Disini ternjata sudah kejakinan, bahwa Israel harus menghindari pergaulan dengan penduduk Kanaan. Israel akan memperoleh tanah Kanaan mendjadi miliknj...

Disini ternjata sudah kejakinan, bahwa Israel harus menghindari pergaulan dengan penduduk Kanaan.

Israel akan memperoleh tanah Kanaan mendjadi miliknja, bukan karena bertjampur dengan penghuni-penghuninja, melainkan sebagai bangsa jang bebas-merdeka.

Ende: Kej 24:4 - -- Ibrahim berasal dari Charan, ditanah Aram, Mesopotamia Utara (lihat ajat 10)(Kej 24:10).

Ibrahim berasal dari Charan, ditanah Aram, Mesopotamia Utara (lihat ajat 10)(Kej 24:10).

Ende: Kej 24:10 - -- Berhubung dengan perkawinan, keluarga gadis harus mendapat kesan tentang kekajaan Ibrahim.

Berhubung dengan perkawinan, keluarga gadis harus mendapat kesan tentang kekajaan Ibrahim.

Ende: Kej 24:14 - -- Kesediaan gadis menolong mendjadi bukti, betapa baik tabiat perangainja, dan akan mendjadi tanda berasal dari Tuhan, bahwa ia dimaksudkan mendjadi ist...

Kesediaan gadis menolong mendjadi bukti, betapa baik tabiat perangainja, dan akan mendjadi tanda berasal dari Tuhan, bahwa ia dimaksudkan mendjadi isteri Ishak.

Ende: Kej 24:15 - -- Menurut ajat #Kej 24:48 Rebeka adalah seorang anak dari saudara Ibrahim jang bernama Nachor. Disini Betuel, anak Nachor (lihat Kej 22:22), disebut bap...

Menurut ajat #Kej 24:48 Rebeka adalah seorang anak dari saudara Ibrahim jang bernama Nachor. Disini Betuel, anak Nachor (lihat Kej 22:22), disebut bapaknja Rebeka. Mungkin disini kita berdjumpa dengan perbedaan tradisi-tradisi, jang disana-sini diselaraskan oleh pengarang.

Ende: Kej 24:31 - -- Laban bertindak sebagai kepala keluarga. Rupa-rupanja ajah sendiri sudah meninggal. Melihat perhiasan-perhiasan itu, Laban mengetahui bahwa tamunja sa...

Laban bertindak sebagai kepala keluarga. Rupa-rupanja ajah sendiri sudah meninggal. Melihat perhiasan-perhiasan itu, Laban mengetahui bahwa tamunja sangat kaja. Maka dari itu sikapnja sangat ramah. Djuga selandjutnja (fasal 29; 30; 31) (Kej 29; 30; 31) akan ternjata, bahwa Laban sangat mementingkan kekajaan.

Ende: Kej 24:50 - Betuel tambahan dalam teks (lihat tjatatan pada ajat 15)(Kej 24:15). Ajah tidak pernah disebutkan sesudah anaknja.

tambahan dalam teks (lihat tjatatan pada ajat 15)(Kej 24:15). Ajah tidak pernah disebutkan sesudah anaknja.

Ende: Kej 24:53 - -- Dengan hadiah-hadiah ini perdjandjian pernikahan diperkuat. Perkawinan terutama berarti mendjamin kelangsungan keluarga. Oleh karena itu keluarga mene...

Dengan hadiah-hadiah ini perdjandjian pernikahan diperkuat. Perkawinan terutama berarti mendjamin kelangsungan keluarga. Oleh karena itu keluarga menentukan, baikkah atau tidak perkawinan itu dilangsungkan. Keluarga pun mendjaga dan memelihara kehormatannja sendiri.

Ende: Kej 24:57 - -- Jang ditanjakan bukan: apakah Rebeka menjetudjui perkawinan, melainkan: apakah ia sanggup meninggalkan rumah orang-tuanja. Didjaman kuno kiranja ada a...

Jang ditanjakan bukan: apakah Rebeka menjetudjui perkawinan, melainkan: apakah ia sanggup meninggalkan rumah orang-tuanja. Didjaman kuno kiranja ada adat-kebiasaan jang mengizinkan isteri - kalau menghendakinja - tinggal dirumah keluarga sendiri (lihat ajat 5)(Kej 24:5).

Ende: Kej 24:62 - -- Perigi ini sudah disebut di Kej 16:14.

Perigi ini sudah disebut di Kej 16:14.

Ende: Kej 24:65 - -- Sebelum kawin gadis hanja dapat bertemu dengan tunangannja dengan kepala tertutup.

Sebelum kawin gadis hanja dapat bertemu dengan tunangannja dengan kepala tertutup.

Endetn: Kej 24:10 - dan sebagian dari segala barang.... diperbaiki menurut Junani. Tertulis: "lalu pergi membawa segala barang...."

diperbaiki menurut Junani. Tertulis: "lalu pergi membawa segala barang...."

Endetn: Kej 24:22 - jang dipasangnja pada hidungnja ditambah dengan Sam. (Lihat aj. Kej 24:47).

ditambah dengan Sam. (Lihat aj. Kej 24:47).

Endetn: Kej 24:27 - kerumah saudara tuanku diperbaiki menurut beberapa terdj. Tertulis: "kerumah saudara-saudara tuanku".

diperbaiki menurut beberapa terdj. Tertulis: "kerumah saudara-saudara tuanku".

Endetn: Kej 24:62 - -- Hibrani tidak djelas. Syr., Targ.: "datang dari sumur"; Sam., Junani: "didalam gurun pasir".

Hibrani tidak djelas. Syr., Targ.: "datang dari sumur"; Sam., Junani: "didalam gurun pasir".

Endetn: Kej 24:67 - Sara ibunja mungkin tambahan, karena teks berbunji: "kedalam kemahnja Sara ibunja".

mungkin tambahan, karena teks berbunji: "kedalam kemahnja Sara ibunja".

Ref. Silang FULL: Kej 24:1 - lanjut umurnya // serta diberkati // segala hal · lanjut umurnya: Kej 17:17; Kej 17:17; Yos 23:1 · serta diberkati: Kej 12:2; Gal 3:9 · segala hal: Kej 24:35

· lanjut umurnya: Kej 17:17; [Lihat FULL. Kej 17:17]; Yos 23:1

· serta diberkati: Kej 12:2; Gal 3:9

· segala hal: Kej 24:35

Ref. Silang FULL: Kej 24:2 - kepada hambanya // segala kepunyaannya // pangkal pahaku · kepada hambanya: Kej 15:3; Kej 15:3 · segala kepunyaannya: Kej 39:4-6 · pangkal pahaku: Kej 24:9; Kej 47:29

· kepada hambanya: Kej 15:3; [Lihat FULL. Kej 15:3]

· segala kepunyaannya: Kej 39:4-6

· pangkal pahaku: Kej 24:9; Kej 47:29

Ref. Silang FULL: Kej 24:3 - mengambil sumpahmu // empunya langit // empunya bumi // untuk anakku // perempuan Kanaan // aku diam · mengambil sumpahmu: Kej 47:31; 50:25 · empunya langit: Kej 24:7 · empunya bumi: Kej 14:19; Kej 14:19; Bil 20:14; Bil 20:14 &mid...

· mengambil sumpahmu: Kej 47:31; 50:25

· empunya langit: Kej 24:7

· empunya bumi: Kej 14:19; [Lihat FULL. Kej 14:19]; Bil 20:14; [Lihat FULL. Bil 20:14]

· untuk anakku: Ul 7:3; 2Kor 6:14-17

· perempuan Kanaan: Kej 10:15-19; [Lihat FULL. Kej 10:15] s/d 19

· aku diam: Kej 24:37

Ref. Silang FULL: Kej 24:4 - sanak saudaraku // bagi Ishak · sanak saudaraku: Kej 12:1; Kej 12:1; Hak 14:3 · bagi Ishak: Kej 24:29; Kej 24:29; Kej 21:21; Kej 21:21

· sanak saudaraku: Kej 12:1; [Lihat FULL. Kej 12:1]; Hak 14:3

· bagi Ishak: Kej 24:29; [Lihat FULL. Kej 24:29]; Kej 21:21; [Lihat FULL. Kej 21:21]

Ref. Silang FULL: Kej 24:5 - negeri ini // tuanku keluar · negeri ini: Kej 24:39 · tuanku keluar: Ibr 11:15

· negeri ini: Kej 24:39

· tuanku keluar: Ibr 11:15

Ref. Silang FULL: Kej 24:6 - ke sana · ke sana: Kej 24:8

· ke sana: Kej 24:8

Ref. Silang FULL: Kej 24:7 - empunya langit // dari negeri // kepada keturunanmulah // negeri ini // di depanmu · empunya langit: Kej 24:3 · dari negeri: Kej 12:1 · kepada keturunanmulah: Rom 4:13; Gal 3:16%& · negeri ini: Kej 12:7; K...

· empunya langit: Kej 24:3

· dari negeri: Kej 12:1

· kepada keturunanmulah: Rom 4:13; Gal 3:16%&

· negeri ini: Kej 12:7; [Lihat FULL. Kej 12:7]

· di depanmu: Kej 16:7; [Lihat FULL. Kej 16:7]

Ref. Silang FULL: Kej 24:8 - dari sumpahmu // ke sana · dari sumpahmu: Kej 24:41; Yos 2:12,17,20; 9:20 · ke sana: Kej 24:6; Kej 24:6

· dari sumpahmu: Kej 24:41; Yos 2:12,17,20; 9:20

· ke sana: Kej 24:6; [Lihat FULL. Kej 24:6]

Ref. Silang FULL: Kej 24:9 - pangkal paha // Abraham, tuannya · pangkal paha: Kej 24:2; Kej 24:2 · Abraham, tuannya: Kej 32:4; 33:8

· pangkal paha: Kej 24:2; [Lihat FULL. Kej 24:2]

· Abraham, tuannya: Kej 32:4; 33:8

Ref. Silang FULL: Kej 24:10 - dari unta // berbagai-bagai barang // menuju Aram-Mesopotamia // kota Nahor · dari unta: Kej 24:19; 1Raj 10:2; 1Taw 12:40; Yes 30:6 · berbagai-bagai barang: Kej 24:22,30,47,53; Kej 43:11; 45:23 · menuju Ar...

· dari unta: Kej 24:19; 1Raj 10:2; 1Taw 12:40; Yes 30:6

· berbagai-bagai barang: Kej 24:22,30,47,53; Kej 43:11; 45:23

· menuju Aram-Mesopotamia: Bil 23:7; Ul 23:4; Hak 3:8

· kota Nahor: Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]

Ref. Silang FULL: Kej 24:11 - suatu sumur // menimba air · suatu sumur: Kel 2:15 · menimba air: Kej 24:13; Kej 29:2,9-10; Kel 2:16; 1Sam 9:11; Yoh 4:7

· suatu sumur: Kel 2:15

· menimba air: Kej 24:13; Kej 29:2,9-10; Kel 2:16; 1Sam 9:11; Yoh 4:7

Ref. Silang FULL: Kej 24:12 - tuanku Abraham // tercapai tujuanku // kasih setia-Mu · tuanku Abraham: Kej 24:27,42,48; Kej 26:24; 28:13; 31:42,53; 32:9; 43:23; 46:3; Kel 3:6,15,16; 4:5; 1Raj 18:36; Mazm 75:10; 94:7 · ter...

Ref. Silang FULL: Kej 24:13 - menimba air · menimba air: Kej 24:11,43; Kej 24:11; Kej 24:43; Kej 29:8

· menimba air: Kej 24:11,43; [Lihat FULL. Kej 24:11]; [Lihat FULL. Kej 24:43]; Kej 29:8

Ref. Silang FULL: Kej 24:14 - menjawab: Minumlah // unta-untamu juga // hamba-Mu, Ishak // akan kuketahui · menjawab: Minumlah: Kej 24:18,46 · unta-untamu juga: Kej 24:19 · hamba-Mu, Ishak: Kej 24:44 · akan kuketahui: Yos 2:12; ...

· menjawab: Minumlah: Kej 24:18,46

· unta-untamu juga: Kej 24:19

· hamba-Mu, Ishak: Kej 24:44

· akan kuketahui: Yos 2:12; Hak 6:17,37; 1Sam 14:10; 1Raj 13:3; Mazm 86:17; Yes 38:7; Yer 44:29

Ref. Silang FULL: Kej 24:15 - selesai berkata // datanglah Ribka // bagi Betuel // laki-laki Milka // isteri Nahor · selesai berkata: Kej 24:45 · datanglah Ribka: Kej 22:23; Kej 22:23 · bagi Betuel: Kej 22:22; Kej 22:22 · laki-laki Milka...

· selesai berkata: Kej 24:45

· datanglah Ribka: Kej 22:23; [Lihat FULL. Kej 22:23]

· bagi Betuel: Kej 22:22; [Lihat FULL. Kej 22:22]

· laki-laki Milka: Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]

· isteri Nahor: Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]

Ref. Silang FULL: Kej 24:16 - sangat cantik // seorang perawan · sangat cantik: Kej 12:11; Kej 12:11 · seorang perawan: Ul 22:15-21

· sangat cantik: Kej 12:11; [Lihat FULL. Kej 12:11]

· seorang perawan: Ul 22:15-21

Ref. Silang FULL: Kej 24:17 - dari buyungmu · dari buyungmu: Kej 24:45; 1Raj 17:10; Yoh 4:7

· dari buyungmu: Kej 24:45; 1Raj 17:10; Yoh 4:7

Ref. Silang FULL: Kej 24:18 - Minumlah · Minumlah: Kej 24:14; Kej 24:14

· Minumlah: Kej 24:14; [Lihat FULL. Kej 24:14]

Ref. Silang FULL: Kej 24:19 - untuk unta-untamu // juga · untuk unta-untamu: Kej 24:10; Kej 24:10 · juga: Kej 24:14

· untuk unta-untamu: Kej 24:10; [Lihat FULL. Kej 24:10]

· juga: Kej 24:14

Ref. Silang FULL: Kej 24:20 - semua unta · semua unta: Kej 24:46

· semua unta: Kej 24:46

Ref. Silang FULL: Kej 24:21 - perjalanannya berhasil · perjalanannya berhasil: Kej 24:12; Kej 24:12

· perjalanannya berhasil: Kej 24:12; [Lihat FULL. Kej 24:12]

Ref. Silang FULL: Kej 24:22 - mengambil anting-anting // gelang tangan · mengambil anting-anting: Kej 24:47; Kej 41:42; Yes 3:21; Yeh 16:11-12 · gelang tangan: Kej 24:10; Kej 24:10

· mengambil anting-anting: Kej 24:47; Kej 41:42; Yes 3:21; Yeh 16:11-12

· gelang tangan: Kej 24:10; [Lihat FULL. Kej 24:10]

Ref. Silang FULL: Kej 24:23 - siapakah engkau // tempat bermalam · siapakah engkau: Kej 24:47 · tempat bermalam: Hak 19:15; 20:4

· siapakah engkau: Kej 24:47

· tempat bermalam: Hak 19:15; 20:4

Ref. Silang FULL: Kej 24:24 - bagi Nahor · bagi Nahor: Kej 24:29,47; Kej 11:29; Kej 11:29

· bagi Nahor: Kej 24:29,47; Kej 11:29; [Lihat FULL. Kej 11:29]

Ref. Silang FULL: Kej 24:25 - Baik jerami · Baik jerami: Kej 24:32; Hak 19:19

· Baik jerami: Kej 24:32; Hak 19:19

Ref. Silang FULL: Kej 24:26 - menyembah Tuhan · menyembah Tuhan: Kej 24:48,52; Kel 4:31; 12:27; 1Taw 29:20; 2Taw 20:18

Ref. Silang FULL: Kej 24:27 - Terpujilah Tuhan // tuanku Abraham // dan setia-Nya // di jalan // rumah saudara-saudara · Terpujilah Tuhan: Kej 14:20; Kel 18:10; Rut 4:14; 1Sam 25:32; 2Sam 18:28; 1Raj 1:48; 8:56; Mazm 28:6; 41:14; 68:20; 106:48; Luk 1:68 ·...

· Terpujilah Tuhan: Kej 14:20; Kel 18:10; Rut 4:14; 1Sam 25:32; 2Sam 18:28; 1Raj 1:48; 8:56; Mazm 28:6; 41:14; 68:20; 106:48; Luk 1:68

· tuanku Abraham: Kej 24:12; [Lihat FULL. Kej 24:12]

· dan setia-Nya: Kej 24:49; Kej 32:10; 47:29; Yos 2:14; Mazm 98:3

· di jalan: Kej 24:21

· rumah saudara-saudara: Kej 24:12,48; [Lihat FULL. Kej 24:12]; [Lihat FULL. Kej 24:48]; Kej 12:1; [Lihat FULL. Kej 12:1]

Ref. Silang FULL: Kej 24:28 - menceritakan kejadian · menceritakan kejadian: Kej 29:12

· menceritakan kejadian: Kej 29:12

Ref. Silang FULL: Kej 24:29 - Laban · Laban: Kej 24:4; Kej 25:20; 27:43; 28:2,5; 29:5,12,13

Ref. Silang FULL: Kej 24:30 - pada tangan · pada tangan: Kej 24:10; Kej 24:10; Yeh 23:42

· pada tangan: Kej 24:10; [Lihat FULL. Kej 24:10]; Yeh 23:42

Ref. Silang FULL: Kej 24:31 - diberkati Tuhan · diberkati Tuhan: Kej 26:29; Mazm 115:15

· diberkati Tuhan: Kej 26:29; Mazm 115:15

Ref. Silang FULL: Kej 24:32 - dan makanan // pembasuh kaki · dan makanan: Kej 24:25; Kej 24:25 · pembasuh kaki: Kej 18:4; Kej 18:4

· dan makanan: Kej 24:25; [Lihat FULL. Kej 24:25]

· pembasuh kaki: Kej 18:4; [Lihat FULL. Kej 18:4]

Ref. Silang FULL: Kej 24:34 - hamba Abraham · hamba Abraham: Kej 15:3; Kej 15:3

· hamba Abraham: Kej 15:3; [Lihat FULL. Kej 15:3]

Ref. Silang FULL: Kej 24:35 - Tuhan sangat // memberkati // menjadi kaya // dan keledai · Tuhan sangat: Kej 24:1 · memberkati: Kej 12:2; Kej 12:2 · menjadi kaya: Kej 23:6; Kej 23:6 · dan keledai: Kej 12:16; Kej...

· Tuhan sangat: Kej 24:1

· memberkati: Kej 12:2; [Lihat FULL. Kej 12:2]

· menjadi kaya: Kej 23:6; [Lihat FULL. Kej 23:6]

· dan keledai: Kej 12:16; [Lihat FULL. Kej 12:16]

Ref. Silang FULL: Kej 24:36 - sesudah tua // harta miliknya · sesudah tua: Kej 17:17; Kej 17:17 · harta miliknya: Kej 25:5; 26:14

· sesudah tua: Kej 17:17; [Lihat FULL. Kej 17:17]

· harta miliknya: Kej 25:5; 26:14

Ref. Silang FULL: Kej 24:37 - mengambil sumpahku // negerinya kudiami · mengambil sumpahku: Kej 50:5,25 · negerinya kudiami: Kej 24:3

· mengambil sumpahku: Kej 50:5,25

· negerinya kudiami: Kej 24:3

Ref. Silang FULL: Kej 24:38 - bagi anakku · bagi anakku: Kej 21:21; Kej 21:21

· bagi anakku: Kej 21:21; [Lihat FULL. Kej 21:21]

Ref. Silang FULL: Kej 24:39 - mengikut aku · mengikut aku: Kej 24:5; Kej 24:5

· mengikut aku: Kej 24:5; [Lihat FULL. Kej 24:5]

Ref. Silang FULL: Kej 24:40 - aku hidup // menyertai engkau // perjalananmu berhasil // rumah ayahku · aku hidup: Kej 5:22; Kej 5:22 · menyertai engkau: Kej 16:7; Kej 16:7 · perjalananmu berhasil: Kej 24:12; Kej 24:12 · rum...

· aku hidup: Kej 5:22; [Lihat FULL. Kej 5:22]

· menyertai engkau: Kej 16:7; [Lihat FULL. Kej 16:7]

· perjalananmu berhasil: Kej 24:12; [Lihat FULL. Kej 24:12]

· rumah ayahku: Kej 12:1; [Lihat FULL. Kej 12:1]

Ref. Silang FULL: Kej 24:41 - dari sumpahmu · dari sumpahmu: Kej 24:8; Kej 24:8

· dari sumpahmu: Kej 24:8; [Lihat FULL. Kej 24:8]

Ref. Silang FULL: Kej 24:42 - membuat berhasil · membuat berhasil: Kej 24:12; Kej 24:12

· membuat berhasil: Kej 24:12; [Lihat FULL. Kej 24:12]

Ref. Silang FULL: Kej 24:43 - mata air // seorang gadis // dari buyungmu · mata air: Kej 24:13; Kej 24:13 · seorang gadis: Ams 30:19; Yes 7:14 · dari buyungmu: Kej 24:14; Kej 24:14

· mata air: Kej 24:13; [Lihat FULL. Kej 24:13]

· seorang gadis: Ams 30:19; Yes 7:14

· dari buyungmu: Kej 24:14; [Lihat FULL. Kej 24:14]

Ref. Silang FULL: Kej 24:44 - bagi anak · bagi anak: Kej 24:14

· bagi anak: Kej 24:14

Ref. Silang FULL: Kej 24:45 - dalam hatiku // atas bahunya // aku minum · dalam hatiku: 1Sam 1:13 · atas bahunya: Kej 24:15 · aku minum: Kej 24:17; Kej 24:17; Yoh 4:7

· dalam hatiku: 1Sam 1:13

· atas bahunya: Kej 24:15

· aku minum: Kej 24:17; [Lihat FULL. Kej 24:17]; Yoh 4:7

Ref. Silang FULL: Kej 24:46 - unta-untamu juga // itu juga · unta-untamu juga: Kej 24:18-19 · itu juga: Kej 24:20

· unta-untamu juga: Kej 24:18-19

· itu juga: Kej 24:20

Ref. Silang FULL: Kej 24:47 - siapakah engkau // Ayahku Betuel // yang dilahirkan // pada hidungnya // pada tangannya · siapakah engkau: Kej 24:23 · Ayahku Betuel: Kej 22:22; Kej 22:22 · yang dilahirkan: Kej 24:24; Kej 24:24 · pada hidungny...

· siapakah engkau: Kej 24:23

· Ayahku Betuel: Kej 22:22; [Lihat FULL. Kej 22:22]

· yang dilahirkan: Kej 24:24; [Lihat FULL. Kej 24:24]

· pada hidungnya: Kej 24:22; [Lihat FULL. Kej 24:22]

· pada tangannya: Kej 24:10; [Lihat FULL. Kej 24:10]; Yes 3:19; Yeh 16:11-12

Ref. Silang FULL: Kej 24:48 - menyembah Tuhan // tuanku Abraham // bagi anaknya · menyembah Tuhan: Kej 24:26; Kej 24:26 · tuanku Abraham: Kej 24:12; Kej 24:12 · bagi anaknya: Kej 24:27; Kej 24:27

· menyembah Tuhan: Kej 24:26; [Lihat FULL. Kej 24:26]

· tuanku Abraham: Kej 24:12; [Lihat FULL. Kej 24:12]

· bagi anaknya: Kej 24:27; [Lihat FULL. Kej 24:27]

Ref. Silang FULL: Kej 24:49 - dan setia · dan setia: Kej 24:27; Kej 24:27

· dan setia: Kej 24:27; [Lihat FULL. Kej 24:27]

Ref. Silang FULL: Kej 24:50 - dan Betuel // dari Tuhan // atau buruknya · dan Betuel: Kej 22:22 · dari Tuhan: Mazm 118:23 · atau buruknya: Kej 31:7,24,29,42; 48:16

· dan Betuel: Kej 22:22

· dari Tuhan: Mazm 118:23

· atau buruknya: Kej 31:7,24,29,42; 48:16

Ref. Silang FULL: Kej 24:51 - yang difirmankan · yang difirmankan: Kej 24:12; Kej 24:12

· yang difirmankan: Kej 24:12; [Lihat FULL. Kej 24:12]

Ref. Silang FULL: Kej 24:52 - menyembah Tuhan · menyembah Tuhan: Kej 24:26; Kej 24:26

· menyembah Tuhan: Kej 24:26; [Lihat FULL. Kej 24:26]

Ref. Silang FULL: Kej 24:53 - serta pakaian // diberikannya pemberian · serta pakaian: Kej 45:22; Kel 3:22; 12:35; 2Raj 5:5 · diberikannya pemberian: Kej 24:10,22; Kej 24:10; Kej 24:22

· serta pakaian: Kej 45:22; Kel 3:22; 12:35; 2Raj 5:5

· diberikannya pemberian: Kej 24:10,22; [Lihat FULL. Kej 24:10]; [Lihat FULL. Kej 24:22]

Ref. Silang FULL: Kej 24:54 - aku pulang · aku pulang: Kej 24:56,59; Kej 30:25

· aku pulang: Kej 24:56,59; Kej 30:25

Ref. Silang FULL: Kej 24:55 - hari lagi · hari lagi: Hak 19:4

· hari lagi: Hak 19:4

Ref. Silang FULL: Kej 24:56 - perjalananku berhasil // lepaslah · perjalananku berhasil: Kej 24:12; Kej 24:12 · lepaslah: Kej 24:54; Kej 24:54

· perjalananku berhasil: Kej 24:12; [Lihat FULL. Kej 24:12]

· lepaslah: Kej 24:54; [Lihat FULL. Kej 24:54]

Ref. Silang FULL: Kej 24:57 - menanyakan kepadanya · menanyakan kepadanya: Hak 19:3

· menanyakan kepadanya: Hak 19:3

Ref. Silang FULL: Kej 24:58 - Mau · Mau: Rut 1:16

· Mau: Rut 1:16

Ref. Silang FULL: Kej 24:59 - dan inang // mereka pergi · dan inang: Kej 35:8 · mereka pergi: Kej 24:54; Kej 24:54

· dan inang: Kej 35:8

· mereka pergi: Kej 24:54; [Lihat FULL. Kej 24:54]

Ref. Silang FULL: Kej 24:60 - mereka memberkati // beribu-ribu laksa // kota-kota musuhnya · mereka memberkati: Kej 27:4,19; 28:1; 31:55; 48:9,15,20; Yos 22:6 · beribu-ribu laksa: Kej 17:16; Kej 17:16 · kota-kota musuhny...

· mereka memberkati: Kej 27:4,19; 28:1; 31:55; 48:9,15,20; Yos 22:6

· beribu-ribu laksa: Kej 17:16; [Lihat FULL. Kej 17:16]

· kota-kota musuhnya: Kej 22:17; Mazm 127:5; Ams 27:11

Ref. Silang FULL: Kej 24:61 - beserta hamba-hambanya · beserta hamba-hambanya: Kej 16:1; Kej 16:1; Kej 30:3; 46:25

· beserta hamba-hambanya: Kej 16:1; [Lihat FULL. Kej 16:1]; Kej 30:3; 46:25

Ref. Silang FULL: Kej 24:62 - sumur Lahai-Roi // Tanah Negeb · sumur Lahai-Roi: Kej 16:14; Kej 16:14 · Tanah Negeb: Kej 12:9; Kej 12:9

· sumur Lahai-Roi: Kej 16:14; [Lihat FULL. Kej 16:14]

· Tanah Negeb: Kej 12:9; [Lihat FULL. Kej 12:9]

Ref. Silang FULL: Kej 24:63 - untuk berjalan-jalan // melayangkan pandangnya · untuk berjalan-jalan: Yos 1:8; Mazm 1:2; 77:13; 119:15,27,48,97,148; 143:5; 145:5 · melayangkan pandangnya: Kej 18:2

· untuk berjalan-jalan: Yos 1:8; Mazm 1:2; 77:13; 119:15,27,48,97,148; 143:5; 145:5

· melayangkan pandangnya: Kej 18:2

Ref. Silang FULL: Kej 24:64 - dari untanya · dari untanya: Kej 31:17,34; 1Sam 30:17

· dari untanya: Kej 31:17,34; 1Sam 30:17

Ref. Silang FULL: Kej 24:65 - mengambil telekungnya · mengambil telekungnya: Kej 38:14; Kid 1:7; 4:1,3; 6:7; Yes 47:2

· mengambil telekungnya: Kej 38:14; Kid 1:7; 4:1,3; 6:7; Yes 47:2

Ref. Silang FULL: Kej 24:67 - dalam kemah // Sara // menjadi isterinya // Ishak mencintainya // ibunya meninggal · dalam kemah: Kej 31:33 · Sara: Kej 18:9; Kej 18:9 · menjadi isterinya: Kej 25:20; 49:31 · Ishak mencintainya: Kej 29:18,...

· dalam kemah: Kej 31:33

· Sara: Kej 18:9; [Lihat FULL. Kej 18:9]

· menjadi isterinya: Kej 25:20; 49:31

· Ishak mencintainya: Kej 29:18,20; 34:3; Hak 16:4

· ibunya meninggal: Kej 23:1-2

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Kej 12:1--25:18 - -- A. Abraham (12:1-25:18). Di bagian pokok yang kedua dari Kitab Kejadian tampak bahwa di dalam tatanan yang baru orang-orang pilihan Allah harus menge...

A. Abraham (12:1-25:18).

Di bagian pokok yang kedua dari Kitab Kejadian tampak bahwa di dalam tatanan yang baru orang-orang pilihan Allah harus mengenal komunikasi langsung dan kepemimpinan langsung dari Tuhan. Di pasal 12-50 empat tokoh menonjol sebagai orang yang mendengar suara Allah, memahami pimpinan-Nya dan mengatur hidup mereka sesuai dengan kehendak-Nya. Yehovah tetap bertujuan hendak membangun sebuah umat yang akan melaksanakan kehendak-Nya di bumi ini. Di dalam Nuh Dia membuat permulaan yang baru. Sem dipilih untuk melancarkan agama yang benar. Keturunannya, orang Semit, dipersiapkan untuk menjadi misionaris kepada bangsa-bangsa lain di bumi. Di dalam pasal 12 Abram mulai muncul dari antara keturunan Sem sebagai wakil pilihan Yehovah. Kepadanya Yehovah akan memberikan tanggung jawab penuh untuk menerima dan menyalurkan penyataan-Nya kepada semua orang. Dari latar belakang kafir Ur dan Haran muncullah hamba Allah untuk menghadapi saat strategis yaitu penyataan mula-mula dalam Perjanjian Lama.

Wycliffe: Kej 24:1-67 - -- 14) Eliezer, Ishak dan Ribka (24:1-67). Sang leluhur, Abraham, sudah sangat lanjut usianya (bahasa Ibraninya memasuki hari-hari tuanya). Ishak masih ...

14) Eliezer, Ishak dan Ribka (24:1-67).

Sang leluhur, Abraham, sudah sangat lanjut usianya (bahasa Ibraninya memasuki hari-hari tuanya). Ishak masih belum berumahtangga. Abraham ingin agar ahli warisnya itu segera menemukan seorang istri dari kalangannya sendiri dan bukan dari antara penduduk Kanaan. Dia memilih hambanya yang dapat diandalkan, Eliezer, untuk mengadakan perjalanan panjang ke Mesopotamia untuk menemukan seorang istri bagi Ishak.

Wycliffe: Kej 24:1-9 - Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua, " ... mengambil istri bagi Ishak, anakku." // "Dialah juga yang akan mengutus malaikat-Nya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku." 1-9. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua, " ... mengambil istri bagi Ishak, anakku." Sebelum Eliezer berangkat, Abraham memberikan peng...

1-9. Berkatalah Abraham kepada hambanya yang paling tua, " ... mengambil istri bagi Ishak, anakku." Sebelum Eliezer berangkat, Abraham memberikan pengarahan menyeluruh serta menuntut dia untuk bersumpah. Meletakkan tangan di bawah pangkal paha merupakan sebuah cara yang resmi untuk menunjukkan bahwa apabila sumpah tersebut dilanggar, maka anak-anak yang masih belum lahir akan membalas pelanggaran itu. Dengan bersumpah, hamba itu lebih terikat lagi untuk memperoleh seorang istri bagi Ishak yang sesuai dengan harapan Abraham. Abraham meyakinkan dia bahwa Allah akan beserta dengannya, "Dialah juga yang akan mengutus malaikat-Nya berjalan di depanmu, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku."

Wycliffe: Kej 24:10-14 - Kemudian hamba itu ... pergi ... berangkat menuju ... ke kota Nahor 10-14. Kemudian hamba itu ... pergi ... berangkat menuju ... ke kota Nahor. Hamba itu telah dibekali janji tentang pimpinan ilahi, dan diapun sangat i...

10-14. Kemudian hamba itu ... pergi ... berangkat menuju ... ke kota Nahor. Hamba itu telah dibekali janji tentang pimpinan ilahi, dan diapun sangat ingin dipimpin sedemikian. Sebagai orang saleh yang ingin melaksanakan kehendak Allah, dia berdoa dengan penuh semangat dan iman agar memperoleh petunjuk yang terinci. Suatu kesalahan, menurut hematnya, akan berakibat fatal. Eliezer memang adalah hamba Allah yang cocok bagi usaha yang penting tersebut. Kota Nahor. Mungkin yang dimaksudkan adalah kota Haran atau kota bernama Nahor yang terletak dekat Haran. Kata Mesopotamia adalah terjemahan dari sebuah kata Ibrani yang secara harfiah dapat diterjemahkan menjadi "kota Aram yang terletak di antara dua sungai," maksudnya, wilayah yang terletak di antara lembah sungai Tigris dan sungai Efrat. Betuel ialah ayah Laban dan Ribka. Orang tua Betuel ialah Nahor dan Milka. Abraham adalah pamannya.

Wycliffe: Kej 24:15-28 - -- 15-28. Ketika hamba itu menjumpai Ribka di sumur, ia sudah yakin bahwa Allah telah menjawab doanya dan telah menuntunnya langsung kepada Ribka. Gadis ...

15-28. Ketika hamba itu menjumpai Ribka di sumur, ia sudah yakin bahwa Allah telah menjawab doanya dan telah menuntunnya langsung kepada Ribka. Gadis itu cantik dan pandai, dan memenuhi semua syarat yang ia tetapkan. Oleh karena itu Eliezer kemudian memberikan kepadanya sejumlah hadiah awal --- sebuah cincin untuk hidungnya dan dua buah gelang, yang semuanya sangat indah dan mahal harganya. Pemberian lain akan diserahkan ketika seluruh keluarga berkumpul di kemah ibu Ribka.

Wycliffe: Kej 24:29-31 - Laban .. // Ribka // Pemberian yang indah-indah 29-31. Laban ... Eliezer ... Ribka. Laban menunjukkan watak aslinya ketika ia melihat cincin dan gelang yang mahal itu, dia langsung mengambil keputus...

29-31. Laban ... Eliezer ... Ribka. Laban menunjukkan watak aslinya ketika ia melihat cincin dan gelang yang mahal itu, dia langsung mengambil keputusan untuk menahan Eliezer. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengundang orang sekaya itu. Perhiasan-perhiasan tersebut baru awal. Tidak lama kemudian berbagai permata dari perak dan emas serta sejumlah pakaian yang indah diberikan kepada Ribka. Pemberian yang indah-indah (ay. 53), merupakan hadiah-hadiah khusus yang diberikan kepada keluarga dari calon pengantin perempuan. Agaknya semua pemberian ini adalah sebagai ganti dari kesedihan akibat hilangnya seorang anggota keluarga yang dikasihi. Kebiasaan untuk memberikan hadiah yang berharga kepada keluarga calon pengantin perempuan sudah dilaksanakan sekurang-kurangnya sejak zaman Hamurabi (1728-1686 sM). Mungkin kebiasaan ini muncul pada saat calon pengantin perempuan memang betul-betul harus dibeli.

Wycliffe: Kej 24:34-48 - -- 34-48. Eliezer mengisahkan dengan cukup rinci bagaimana doanya memohon bimbingan dan kepastian telah dijawab dengan tepat. Orang yang saleh ini tahu b...

34-48. Eliezer mengisahkan dengan cukup rinci bagaimana doanya memohon bimbingan dan kepastian telah dijawab dengan tepat. Orang yang saleh ini tahu bahwa Tuhan telah menuntun dirinya dan bahwa Ribka merupakan pilihan Allah bagi tuan mudanya.

Wycliffe: Kej 24:49-61 - -- 49-61. Tanpa menunggu perundingan dengan calon pengantin perempuan pilihan, seluruh anggota keluarga memberikan persetujuan mereka: Ribka diserahkan u...

49-61. Tanpa menunggu perundingan dengan calon pengantin perempuan pilihan, seluruh anggota keluarga memberikan persetujuan mereka: Ribka diserahkan untuk menjadi istri Ishak. Mereka ingin menahan gadis itu sesaat lagi (mungkin untuk beberapa bulan), tetapi gadis itu sendiri ketika ditanya memilih untuk langsung berangkat. Keputusan tersebut merupakan keputusan penting bagi sang gadis. Rumahnya yang baru sangat jauh letaknya, dan dia mungkin tidak akan pernah melihat keluarganya lagi. Dia melangkah dengan iman seperti yang dilakukan oleh Abraham beberapa tahun sebelumnya. Kehidupan baru di Kanaan akan merupakan upah bagi dirinya.

Wycliffe: Kej 24:62-65 - Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Ishak // "berjalan jalan," 62-65. Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Ishak sedang menantikan calon pengantinnya di dekat sumur Lahai-Roi, tempat di mana Hagar telah menem...

62-65. Ishak sedang keluar untuk berjalan-jalan. Ishak sedang menantikan calon pengantinnya di dekat sumur Lahai-Roi, tempat di mana Hagar telah menemukan pengharapan, semangat dan petunjuk ilahi. Kata Ibrani sûãh yang pada umumnya diterjemahkan sebagai merenung juga telah diterjemahkan menjadi "berjalan jalan," 'berdoa," "meratap," "menangis," atau "mengeluh." Ayat 67 mungkin bisa sedikit menjelaskan arti kata ini. Ishak perlu penghiburan. Mungkin Sara meninggal dunia ketika Eliezer sedang dalam perjalanan. Kisah itu melukiskan Ribka secara harfiah sebagai turun dari untanya sebagai tanda menghormati Ishak dan menghormati kedudukannya. Dia langsung memasang cadarnya, sesuai dengan sopan santun yang berlaku. Seorang perempuan yang telah bertunangan tetap bercadar hingga pernikahan dilaksanakan. Baru pada saat itu mempelai laki-laki dapat melihat wajahnya.

Wycliffe: Kej 24:66-67 - Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan 66, 67. Eliezer memberikan laporan yang lengkap kepada Ishak mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan. Ishak melihat bahwa Allah telah...

66, 67. Eliezer memberikan laporan yang lengkap kepada Ishak mengenai segala sesuatu yang terjadi di dalam perjalanan. Ishak melihat bahwa Allah telah memimpin hamba itu hingga memilih Ribka dan ia menyadari bahwa kehendak Allah itu harus dilaksanakan. Dia kemudian menempatkan Ribka di dalam kemah Sara, dengan demikian Ribka menjadi perempuan yang terutama di wilayah itu. Dua kata kerja menonjol dalam ayat penutup dari pasal ini. Ishak mencintainya dan demikian ia dihiburkan. Cinta muncul secara alamiah, menghasilkan penghiburan dan sukacita dalam hati Ishak. Adalah cocok jika jiwa yang kesepian menjumpai seorang perempuan yang cantik dan layak untuk dicintai. Cinta Ishak menghasilkan pemahaman, kebijaksanaan dan kelembutan jiwa. Adalah baik sekali bahwa sang perempuan muda, yang berada demikian jauh dari rumahnya, dianugerahi seorang suami yang benar-benar mengasihinya. Kata "dihiburkan" memiliki nuansa-nuansa yang bahkan lebih dalam bila dipahami dalam kaitan dengan hati dan rumah dan pernikahan. Ishak sangat membutuhkan penghiburan. Ribka memberikan kepadanya apa yang hilang sejak ibunya meninggal dunia. Kata Ibrani nãham, "penghiburan," sesungguhnya berarti memberikan kekuatan atau kemampuan untuk bertahan (bdg. Yer. 10:4 di mana disebutkan bahwa seseorang yang membuat patung berhala memperkuat patung berhalanya dengan paku). Orang yang tenang, pasif, dan malu-malu dinikahkan dengan seorang perempuan yang begitu berani, begitu suka berpetualang, dan begitu ambisius sehingga ia pasti mendatangkan kesulitan bagi suaminya pada hari-hari yang akan datang. Sekalipun demikian Allah memimpin dan akan memakai kedua pribadi yang tidak sempurna ini pun untuk melaksanakan kehendak-Nya bagi umat pilihan-Nya.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

Matthew Henry: Kej 24:1-9 - Perintah-perintah Abraham kepada Hambanya Pernikahan dan pemakaman adalah perubahan-perubahan di dalam keluarga, dan merupakan berita yang biasa terdengar di tengah-tengah masyarakat. Dala...

Matthew Henry: Kej 24:10-28 - Perjalanan Hamba Abraham Perjalanan Hamba Abraham (Kejadian 24:10-28) Hamba Abraham sekarang mulai berperan dalam cerita ini. Meskipun namanya tidak disebutkan, banyak hal ...

Matthew Henry: Kej 24:29-53 - Hamba Abraham Dijamu oleh Laban; Maksud dan Keperluan Hamba Abraham Hamba Abraham Dijamu oleh Laban; Maksud dan Keperluan Hamba Abraham (Kejadian 24:29-53) Di sini kita mendapati pengaturan pernikahan antara Ishak ...

Matthew Henry: Kej 24:54-61 - Kepergian Ribka Kepergian Ribka (Kejadian 24:54-61) Di sini Ribka pamit dari rumah bapaknya. Dan, 1. Hamba Abraham meminta dengan sangat untuk pamit. Meskip...

Matthew Henry: Kej 24:62-67 - Pernikahan Ishak Pernikahan Ishak (Kejadian 24:62-67) Ishak dan Ribka, pada akhirnya, berkumpul dengan bahagia. Amatilah, I. Ishak sedang bekerja ketika ia b...

SH: Kej 24:1-33 - Jodoh di tangan Allah. (Jumat, 14 Mei 2004) Jodoh di tangan Allah. Tanggal 3 Januari 2004 dunia selebritis heboh karena pernikahan Britney Spears dengan teman sekolahnya, Jason Alexand...

SH: Kej 24:34-67 - Menyelesaikan tugas sampai tuntas. (Sabtu, 15 Mei 2004) Menyelesaikan tugas sampai tuntas. Jalan sudah terbuka. Permintaan doa Eliezer sudah dikabulkan TUHAN. Eliezer sudah sampai di rumah keluarg...

Topik Teologia: Kej 24:1 - -- Umat Manusia Pada Umumnya Natur yang Terkait dari Umat Manusia Israel sebagai Kesatuan yang Terkait Pemeliharaan Garis Keturunan K...

Topik Teologia: Kej 24:3 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Allah Memiliki Kebebasan (Berdaulat) Kej 24:3 Ula 4:39 1Sa 2:6-8 2Sa 7:28 2Ra 19:15 Ayu 9:1...

Topik Teologia: Kej 24:7 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Makhluk-makhluk Supranatural Para Malaikat Baik Pekerjaan Para Malaikat Baik Para Mala...

Topik Teologia: Kej 24:12 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab kepada Allah Berkomunikasi dengan Allah

Topik Teologia: Kej 24:15 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab kepada Allah Berkomunikasi dengan Allah Berdoa kepada Allah Unsur-unsur Doa Permohonan...

Topik Teologia: Kej 24:33 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab kepada Allah Mencari Allah Berpuasa Saat-saat Berpuasa Berpuasa sebagai Keputusan atau...

Topik Teologia: Kej 24:47 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab kepada Allah Memuliakan Allah Beribadah kepada Allah Contoh-contoh Beribadah Pembantu ...

Topik Teologia: Kej 24:48 - -- Kehidupan Kristen: Tanggung Jawab kepada Allah Memuliakan Allah

Topik Teologia: Kej 24:50 - -- Pekerjaan-Pekerjaan Allah Pemeliharaan Allah Pemeliharaan dan Manusia Dunia Pemeliharaan Allah di Dalam Perilaku Manusia ...

Topik Teologia: Kej 24:52 - -- Umat Manusia: Wanita Wanita sebagai Anggota Masyarakat Wanita Dalam Keluarga Teladan-teladan Kasih Ibu Ibu Ribkah ...

Topik Teologia: Kej 24:53 - -- Umat Manusia: Wanita Wanita sebagai Anggota Masyarakat Wanita Dalam Keluarga Teladan-teladan Kasih Ibu Ibu Ribkah Kej 24...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Kejadian (Pendahuluan Kitab) Penulis : Musa Tema : Permulaan Tanggal Penulisan: + 1445 -- 1405 SM Latar Belakang Kejadian cocok sebagai kitab Perjanjian La...

Full Life: Kejadian (Garis Besar) Garis Besar I. Permulaan Sejarah Manusia (Kej 1:1-11:26) A. Asal Mula Alam Semesta dan Kehidupan (Ke...

Matthew Henry: Kejadian (Pendahuluan Kitab) Di hadapan kita sekarang ada Kitab Suci, atau buku, sebab itulah arti kitab. Kita menyebutnya Alkitab, untuk menunjukkan keunggulannya. Sebab kitab...

Jerusalem: Kejadian (Pendahuluan Kitab) PENGANTAR JUDUL-JUDUL, PEMBAGIAN DAN ISI Kelima buku pertama Kitab Suci merupakan suatu kesatuan yang oleh orang-orang Yahudi diberi nama "Hukum&...

Ende: Kejadian (Pendahuluan Kitab) KEDJADIAN KATA PENDAHULUAN Perintjian Kitab Perdjandjian Lama Perdjandjian Lama terdiri dari 45 kitab, jang tertulis atas Ilham ilahi, dan memuat wahj...

Wycliffe: Kejadian (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN KEJADIAN Judul. Kata Kejadian merupakan terjemahan dari istilah Inggris Genesis yang diambil dari bahasa Yunani melalui bahasa Latin. Di ...

Wycliffe: Kejadian (Garis Besar) GARIS BESAR KEJADIAN I. Aneka Permulaan Pertama (1:1-11:32) A. Penciptaan (1:1-2:25) B. Pencobaan dan Kejatuhan (3:1-24) ...

BIS: Kejadian (Pendahuluan Kitab) KEJADIAN PENGANTAR Buku Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal-usul umat manusia, pangkal dosa dan penderitaan di dunia, serta bagaimana

KEJADIAN

PENGANTAR

Buku Kejadian mengisahkan penciptaan alam semesta, asal-usul umat manusia, pangkal dosa dan penderitaan di dunia, serta bagaimana Allah berhubungan dengan manusia. Buku Kejadian dapat dibagi ke dalam dua bagian yang penting:

 1. 1. Pasal 1-11 (Kej 1:1-11:32). Penciptaan alam semesta dan asal-usul umat manusia. Dalam bagian ini juga diceritakan tentang Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Nuh dan banjir besar, serta Menara Babel.
 2. 2. Pasal 12-50 (Kej 12:1-50:26). Asal-usul nenek moyang bangsa Israel. Nenek moyang pertama ialah Abraham. Ia terkenal karena iman dan ketaatannya kepada Allah. Lalu menyusul sejarah Ishak anak Abraham, dan Yakub anak Ishak (Yakub disebut juga Israel). Kemudian sejarah kedua belas anak laki-laki Yakub. Merekalah yang menjadi pendiri kedua belas suku Israel. Penulis memberi perhatian khusus kepada salah seorang anak Yakub yang bernama Yusuf dan peristiwa-peristiwa yang pada akhirnya menyebabkan Yakub bersama anak-anaknya dan keluarga mereka masing-masing pindah ke Mesir.

Meskipun buku ini mengisahkan tentang orang-orang di zaman awal, namun yang mendapat tekanan khusus ialah kisah tentang perbuatan-perbuatan Allah. Buku ini dimulai dengan penegasan bahwa Allah telah menciptakan alam semesta, dan diakhiri dengan janji bahwa Allah akan tetap memperhatikan umat-Nya. Yang memegang peranan utama di seluruh buku ini adalah Allah yang menghakimi dan menghukum barangsiapa yang berbuat salah. Dia pula yang membimbing dan menolong umat-Nya serta membentuk sejarah mereka. Buku yang kuno ini ditulis untuk mencatat kisah tentang iman suatu bangsa dan juga untuk membantu agar iman itu tetap hidup.

Isi

 1. Penciptaan alam semesta dan manusia
  Kej 1:1-2:25
 2. Pangkal dosa dan penderitaan
  Kej 3:1-24
 3. Dari Adam sampai Nuh
  Kej 4:1-5:32
 4. Nuh dan banjir besar
  Kej 6:1-10:32
 5. Menara Babel
  Kej 11:1-9
 6. Dari Sem sampai Abram
  Kej 11:10-32
 7. Para Kepala Keluarga: Abraham, Ishak, Yakub
  Kej 12:1-35:29
 8. Keturunan Esau
  Kej 36:1-43
 9. Yusuf dan saudara-saudaranya
  Kej 37:1-45:28
 10. Orang Israel di Mesir
  Kej 46:1-50:26

Ajaran: Kejadian (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan mengetahui isi kitab Kejadian, dapat memahami kekuasaan Allah dalam sejarah penciptaan, serta kuasa dan kehendak Allah terhadap

Tujuan

Supaya dengan mengetahui isi kitab Kejadian, dapat memahami kekuasaan Allah dalam sejarah penciptaan, serta kuasa dan kehendak Allah terhadap ciptaan-Nya.

Pendahuluan

Penulis : Musa.

Isi Kitab: Kitab Kejadian adalah kitab yang pertama dalam Alkitab. Kitab ini dibagi atas 50 pasal dan berisi dua hal penting: Pertama: Sejarah peristiwa- peristiwa penting. Kedua: Sejarah Bapak- bapak orang beriman. Melalui dua pembagian ini, dapat dilihat kemahakuasaan Allah dalam setiap peristiwa penting dan juga kemahakuasaan kehendak Allah yang bekerja dalam kehidupan setiap Bapak orang beriman.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Kejadian

(Bagian I, pasal 1-11; Kej 1:1-11:32). Pasal-pasal pertama sampai sebelas memuat empat peristiwa penting.

 1. Pasal 1-2 (Kej 1:1-2:7).

  Peristiwa penciptaan langit dan bumi, serta segala isinya Peristiwa ini sungguh-sungguh terjadi dan dikerjakan Allah, karena tidak ada seorang pun yang dapat membuat gunung, lautan, matahari, bulan dan bintang, serta manusia yang dapat berpikir, berbicara, bernapas.

  Pendalaman

  Bacalah pasal Kej 1:1; 2:1-7 Apa sajakah yang diciptakan oleh Allah?

 2. Pasal 2-5 (Kej 2:8-5:32).

  Peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa Setelah Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di taman Eden untuk hidup di sana menurut kehendak Allah. Di taman Eden (Firdaus) ini Adam dan Hawa diperkenankan oleh Allah untuk hidup dengan berkat dan kasih-Nya, tetapi setan menggoda mereka sehingga mereka melanggar perintah Allah dan jatuh ke dalam dosa. Sebagai akibatnya, melalui kejatuhan Adam dan Hawa semua manusia menjadi orang berdosa.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 3:9-19.
  2. Apakah yang menyebabkan manusia berdosa? (Kej 3:11,17).
  3. Apakah akibat dosa terhadap:
   1. (1) Iblis? (Kej 3:15).
   2. (2) Ular? (Kej 3:14).
   3. (3) Wanita? (Kej 3:16).
   4. (4) Pria? (Kej 3:17-19).
   5. (5) Sesama manusia? - membenci/membunuh (Kej 4:5-8).
   6. (6) Kepribadian manusia? - berbohong (Kej 4:8-9).
 3. Pasal 6-10 (Kej 6:1-10:32).

  Peristiwa hukuman Allah kepada manusia melalui air bah Melalui Adam dan Hawa yang sudah berdosa itu, keturunannya mulai dari Kain dan Habil sampai pada Set dan seterusnya, menjadi semakin jahat, sehingga akhirnya Tuhan Allah Yang Mahakuasa itu menghukum manusia karena Allah sangat membenci kejahatan. Allah menghukum dan menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam yang disebut Air Bah. Dalam hukuman Allah yang sangat dahsyat itu hanya satu keluarga yang diselamatkan oleh Allah yaitu keluarga Nuh dan istrinya serta anak-anak bersama istri mereka. Setelah ini Allah memberi pelangi sebagai tanda janji-Nya bahwa Ia tidak akan menghukum manusia dengan Air Bah lagi.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 6:5-8. Apakah yang menyebabkan manusia dimusnahkan?
  2. Bacalah pasal Kej 6:9-12,22. Apa sebabnya Nuh tidak ikut dihukum?
  3. Bacalah pasal Kej 9:8-17. Apa janji Allah tentang Air Bah dan Pelangi?
 4. Pasal 11 (Kej 11:1-32).

  Peristiwa terjadinya bermacam-macam bahasa di dunia Setelah Air Bah manusia mulai berkembang biak dengan pengetahuan dan kemampuan yang tinggi. Dengan demikian manusia berusaha untuk mempertahankan kehidupan bersama dalam satu bangsa dan satu bahasa di daerah tertentu saja, sehingga mereka berusaha untuk membangun suatu menara yang tingginya sampai ke langit. Tetapi maksud ini bertentangan dengan kehendak Allah terhadap manusia, yaitu untuk memenuhi bumi ini. Oleh karena itu Allah menyatakan kemahakuasaan-Nya dengan mengacaukan bahasa mereka sehingga pembangunan menara itu tidak dapat diselesaikan. Karena kekacauan bahasa itu, maka kota dimana pembangunan menara itu dilaksanakan disebut Babel.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 11:1-9. Ada berapa macam bahasakah di dunia sebelum pembuatan menara Babel?
  2. Mengapakah di dunia sekarang ada bermacam-macam bahasa?

II. Kesimpulan/Aplikasi (penerapan)

 1. Dalam peristiwa penciptaan, Allah menciptakan dunia da isinya untuk kemuliaan-Nya.
 2. Dalam peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, Alla menyatakan kebesaran, kasih dan keadilan-Nya kepada manusia.
 3. Dalam peristiwa Air Bah dan menara Babel Allah menyataka kekudusan dan kemahakuasaan-Nya kepada manusia.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah pencipta dunia dan isinya?
 2. Siapakah manusia pertama yang diciptakan Allah?
 3. Mengapa manusia diusir dari taman Eden?
 4. Mengapa Allah menghukum manusia dengan air bah?
 5. Siapakah yang diselamatkan Allah dari air bah?
 6. Bagaimanakah Allah menggagalkan pembangunan menara Babel?
 7. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dari pelajaran ini?

2. KITAB KEJADIAN (II)

Tujuan

Agar anggota jemaat mengetahui dan mengerti bahwa Allah yang menjadi pencipta manusia selalu menunjukkan kasih dan kesetiaan-Nya dalam memelihara umat-Nya.

Pendahuluan

Penulis : Musa.

Isi Kitab: Setelah mengetahui dan mengerti betapa besar keagungan dan kemahakuasaan Allah dalam sejarah peristiwa-peristiwa terbesar (pelajaran pertama), maka pelajaran ini merupakan kelanjutan dari pelajaran tersebut. Pelajaran ini berisi bagaimana Allah memelihara umat-Nya melalui kehidupan dari Bapa-bapa orang beriman.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Kejadian

(Bagian II, Pasal 11-50; Kej 11:1-50:26). Dalam pasal-pasal sebelas sampai lima puluh akan diuraikan empat orang tokoh penting sebagai Bapak-bapak orang beriman.

 1. Sejarah kehidupan Abraham Abraham adalah seorang yang kuat imannya. Ia menerima panggilan Allah yang ajaib. Kemudian ia meninggalkan tempat kediamannya untuk mengikuti panggilan Allah. Ia dituntun Allah menetap di Kanaan, dimana Abraham dengan iman menantikan kelahiran putra Allah yang dijanjikan. Karena ketaatan Abraham, maka Allah mengadakan perjanjian berkat bagi Abraham dan keturunannya.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 12:1-4. Siapakah yang memanggil Abraham dan apakah janji-Nya?
  2. Apakah nama Abraham pada waktu ia dipanggil oleh Allah? (Kej 12:1). Apakah tanggapan Abraham terhadap panggilan itu? (Kej 12:3).
  3. Bacalah pasal Kej 18:10-15. Apakah janji yang Allah berikan pada Abraham? Apakah janji itu ditepati? (Kej 21:1-3).
  4. Bacalah pasal Kej 22:15-18. Apakah janji yang Allah berikan? Apakah yang menyebabkan Abraham diberkati?
 2. Sejarah kehidupan Ishak Ishak adalah anak perjanjian yang diberikan kepada Abraham. Ishak dilahirkan melalui kelahiran yang ajaib, yaitu pada waktu Sara sudah tua. Ishak adalah perantara yang menggenapi janji Allah. Melalui perjalanan hidup Ishak yang penuh suka dan duka itu, dapatlah dilihat lambang kehidupan orang yang dipakai Tuhan. Ishak diberkati oleh Tuhan.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 21:1-3. Apakah Ishak lahir sebagai anak yang dijanjikan?
  2. Bacalah pasal Kej 22:1-3. Apakah perintah Allah kepada Abraham? Dan apakah yang ia lakukan?
  3. Bacalah pasal Kej 22:9-12. Apakah yang terjadi atas diri Ishak?
  4. Bacalah pasal Kej 25:19-26. Siapakah istri Ishak dan siapakah anak-anaknya?
  5. Bacalah pasal Kej 25:23-24. Apakah janji yang diberikan pada Yakub?
 3. Sejarah kehidupan Yakub Ishak mempunyai dua anak kembar yaitu Yakub dan Esau (pasal Kej 25:24). Dalam sejarah Bapak-bapak orang beriman Yakub terkenal karena membeli hak kesulungan kakaknya Esau dengan sepiring kacang merah (Kej 25:34). Yakub sebelum menjadi orang beriman mengalami banyak pengalaman hidup yang sulit, namun terlihat kemahakuasaan Allah dalam memelihara Yakub. Akhirnya Yakub menjadi orang yang sangat beriman dan dalam kehidupannya menjadi orang yang melayani.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 25:34; 27:30-36. Apakah yang dilakukan Yakub terhadap kakaknya da terhadap ayahnya?
  2. Bacalah pasal Kej 27:33. Apakah Yakub tetap diberkati?
  3. Bacalah pasal Kej 28:10-22. Apakah janji yang diberikan pada Yakub?
  4. Bacalah pasal Kej 32:22-31. Mengapakah nama Yakub berubah? Dan apakah artinya?
  5. Bacalah pasal Kej 33:1-5. Bagaimanakah hubungan Yakub dengan Esau sekarang?
 4. Sejarah kehidupan Yusuf

  Keturunan dari Yakub menurut kitab Kejadian ada 12 orang dan diantaranya ada seorang yang mempunyai kisah hidup yang selalu berkenan kepada Allah, namanya Yusuf. Dia sangat dibenci oleh saudara-saudaranya, sehingga ia dijual (pasal 37; Kej 37:1-36). Sampai suatu saat dia dimasukkan penjara, tetapi hidupnya tetap berkenan kepada Allah. Allah yang Mahakuasa itu setia membimbing setiap orang yang melakukan kehendak- Nya, sehingga akhirnya Yusuf menjadi penguasa di Mesir (Kej 41:40), karena ia dapat meramalkan mimpi raja Firaun (Kej 41:25-36). Sebagai orang yang penuh dengan roh Allah, Yusuf dalam kehidupannya selalu berkenan kepada Allah. Saudara-saudaranya yang pernah mengkhianati dia tetap dikasihinya dan pada akhirnya semua keluarga Yusuf itu tinggal bersama dengan dia di tanah Mesir (pasal Kej 47:11- 12).

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Kej 35:22-26. Berapakah keturunan Yakub?
  2. Uraikanlah dengan singkat penjualan Yusuf ke Mesi (dari pasal 37; Kej 37:1-36).
  3. Uraikanlah dengan singkat ketulusan hati Yusu (pasal 39; Kej 39:1-23).
  4. Bacalah pasal Kej 41:25-36,40. Apakah yang dilakukan Yusuf? Dan apakah yang ia terima?
  5. Uraikan dengan singkat kisah akhir kehidupan Yusu beserta keluarganya (dari pasal Kej 47:1-12).

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Di dalam Allah memanggil seseorang untuk menjadi hamba-Nya, Ia selal memelihara dan mencukupkan kebutuhan hamba-Nya itu.
 2. Ketaatan pada Firman Allah merupakan jalan untuk memperoleh kehidupa yang berkelimpahan.
 3. Ketergantungan mutlak kepada Allah, merupakan jalan untuk mengalami ata menerima kuasa Allah.
 4. Bapa Abraham merupakan contoh iman yang sejati.
 5. Bapa Ishak merupakan contoh akan ketaatan pada kehendak Allah dan oran tua.
 6. Bapa Yakub merupakan contoh akan kemenangan dari penderitaan yang membaw kebahagiaan.
 7. Bapa Yusuf merupakan contoh akan kehidupan yang penuh akan kasih kepad Allah dan sesama.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Apakah yang dilakukan oleh Abraham atas perintah-perintah Allah?
 2. Bagaimanakah sikap Yusuf ketika akan dipersembahkan?
 3. Bagaimanakah Yakub mengalami perubahan nama?
 4. Bagaimanakah sikap Yakub terhadap kesalahan saudara-saudaranya?
 5. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dari pelajaran ini?

Intisari: Kejadian (Pendahuluan Kitab) Segalanya Bermula Dari Sini PENTINGNYA KITAB KEJADIANIsi Alkitab tidak akan berarti banyak tanpa Kitab Kejadian. Kitab ini menjawab pertanyaan-pertan

Segalanya Bermula Dari Sini

PENTINGNYA KITAB KEJADIAN
Isi Alkitab tidak akan berarti banyak tanpa Kitab Kejadian. Kitab ini menjawab pertanyaan-pertanyaan "penting" seperti mengapa kita berada di sini dari mana kita datang. Kejaian berbicara tentang awal mula dunia, manusia, masyarakat, keluarga, bangsa-bangsa, dosa dan keselamatan. Khususnya, Kejadian bercerita tentang lahirnya bangsa Yahudi.

GAYA PENULISAN KITAB KEJADIAN
1. Kitab Kejadian mengajarkan kebenaran dengan menceritakan kisah-kisah, bukan dengan memberikan pelajaran dalam bentuk yang lebih formal.
2. Kisah-kisah yang diceritakan bersifat sangat manusiawi. Tidak ada upaya untuk menutup-nutupi fakta, bahkan pahlawan-pahlawan besar sekalipun digambarkan apa adanya.
3. Semua kisah diceritakan dengan penuh keagungan dan dengan gaya yang mengharukan. Dinilai dari standar apa pun, disimpulkan bahwa Kitab Kejadian ditulis dengan cemerlang.

PENULIS KITAB KEJADIAN
Penulisnya tidak dikenal, tetapi Perjanjian Baru secara tidak langsung menunjukkan bahwa Kitab Kejadian ditulis oleh Musa dan pendapat ini tidak pernah dipertanyakan oleh gereja sampai saat ini. Kita tidak tahu bagaimana kitab ini ditulis, tetapi cukup beralasan untuk menerima Musa sebagai editor yang mengumpulkan sejumlah kisah dan fakta, yang beberapa di antaranya mungkin sudah lama beredar luas sebelum masa Musa.

NILAI KITAB KEJADIAN
Banyak orang mungkin menilai bahwa ilmu modern dan sejarah telah meremehkan nilai Kitab Kejadian. Kendatipun demikian, kita tetap dapat membaca Kitab Kejadian dengan penuh kepercayaan akan nilai kebenarannya berdasarkan dua alasan, yaitu:
1. Karena di antara semua argumentasi ilmiah atau sejarah yang mempertanyakan ketepatan Kitab Kejadian selalu terdapat lebih dari satu yang mendukung Kitab Kejadian.
2. Sebagian besar dari yang diperdebatkan bukan terutama mengenai kebenaran itu sendiri, melainkan tentang cara-cara pendekatan modern terhadap kebenaran. Apapun anggapan kita tentang kebenaran, Kitab Kejadian tetap merupakan kebenaran. Di atas segalanya, Kitab Kejadian merupakan kebenaran yang diungkapkan oleh Allah sendiri mengenai diri-Nya, kita dan dunia tempat kita hidup.

Pesan

Memerinci pengajaran dari Kitab Kejadian tidak selalu mudah dan apa yang diberikan di bawah ini hanyalah sekadar contoh.

1. Apa yang diajarkan oleh Kitab Kejadian mengenai Allah
o Dia kekal dan hidup. Kej 1:1
o Dia pencipta dan pemberi hidup. Kej 1:1-2:9
o Dia adalah pribadi dan rindu bersekutu dengan manusia. Kej 1:26-2:25; 3:8; 15:1-16
o Dia kudus dan akan menghakimi orang berdosa. Kej 3:8-24; 6:5-8; 11:1-9; 18:16-19:29
o Dia penuh belas kasihan, dalam penghakiman sekalipun. Kej 3:21; 4:15; 6:8; 18:32
o Dia sabar menangani pengikut-pengikut-Nya seperti digambarkan dalam kisah Abraham dan Yakub.
o Dia berdaulat atas segala kuasa. Kej 18:14; 26:12-16; 50:20

2. Apa yang diajarkan oleh Kitab Kejadian mengenai manusia?
o Dia dilahirkan dalam gambar Allah, dan karenanya bernilai serta mempunyai kemampuan kreatif. Kej 1:27-30
o Dia mengikuti kehendak sendiri dan menuruti jalannya yang berdosa tanpa Allah. Kej 3:1-7
o Dosanya sudah tertanam dalam tatanan hidupnya, seperti ditunjukkan oleh Abraham. Kej 20:1-18
o Dia perlu bersekutu dengan penciptanya, seperti diajarkan melalui kehidupan Abraham.
o Dia bisa diubahkan oleh Allah, seperti ditunjukkan melalui kehidupan Yakub.
o Dia berada di bawah kuasa pemeliharaan Allah, seperti ditunjukkan melalui kehidupan Yusuf

3. Apakah yang diajarkan oleh Kitab Kejadian mengenai masyarakat?
o Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, bukan sebagai pribadi yang menyendiri. Kej 2:1-18
o Banyak terdapat contoh mengenai masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupan bersama.
o Kesatuan dasar dari struktur masyarakat ialah perkawinan. Kej 2:24
o Undang-undang pemerintah juga diperlukan untuk membantu manusia hidup dalam dunia yang penuh dosa ini.

Penerapan

Pesan dalam Kitab Kejadian dapat diterapkan ke dalam tiga wilayah hubungan:

1. Ke dalam kehidupan kita dengan Allah.
o Taati Allah. Ini yang terbaik, yaitu mengikuti jalan Allah.
o Berimanlah kepada-Nya. Ini yang paling benar, walaupun kelihatannya tidak masuk akal.
o Percayalah kepada-Nya. Allah sungguh-sungguh memelihara kita.
o Berbicaralah dengan-Nya. Dia harus ditanyai tentang masalah-masalah dan keputusan-keputusan yang kita ambil.
o Biarkan Dia bekerja. Allah mampu mengubah suatu kehidupan yang serusak apa pun menjadi suatu kehidupan yang indah.

2. Ke dalam kehidupan keluarga kita.
o Jujurlah satu dengan yang lain.
o Jangan pilih kasih.
o Hati-hati terhadap perasaan iri.
o Tetap setia dalam keadaan sukar sekalipun.
o Hiduplah menurut perintah Allah, bukan menurut keinginan sendiri.

3. Ke dalam kehidupan kita dalam dunia.
o Kembangkan dan gunakan sumber-sumber alam dengan penuh tanggung jawab.
o Ingatlah bahwa semua orang mempunyai pencipta yang sama dan dibentuk menurut gambar-Nya.
o Ingatlah bahwa Allah juga memperhatikan masalah-masalah internasional, bukan hanya masalah pribadi dan rohani.
o Hiduplah dengan jujur dan jadilah saksi yang baik.

Tema-tema Kunci

1. Pemilihan
Habel, Nuh, Abraham, Yakub dan Yusuf semuanya dipanggil Allah dan dipilih untuk ditempatkan dalam sejarah umat Allah. Kadang-kadang seperti dalam kisah Yakub, pilihan tersebut bertentangan dengan cara-cara tradisional yang lazim dilakukan. Bacalah sekali lagi kisah mengenai panggilan mereka dan catatlah apa yang Anda pelajari tentang bagaimana Allah memilih.

2. Keselamatan
Setelah manusia berdosa, Allah menyatakan dengan jelas bahwa Dia akan menyelamatkannya. Kej 3:15; 4:4; 22:8 menunjuk kepada karya Kristus di kemudian hari. Pengajaran apa lagi mengenai keselamatan yang Anda temukan dalam kitab ini?

3. Kerja
Bahkan sebelum kejatuhannya, manusia sudah mempunyai tugas untuk dikerjakan di dunia ini (Kej 1:28). Manusia diciptakan untuk bekerja. Setelah jatuh ke dalam dosa, tugas itu menjadi kurang menyenangkan (Kej 3:17-19). Pelajaran apa yang dapat kita ambil dalam hubungannya dengan pekerjaan dalam dunia dewasa ini?

4. Istirahat
Gagasan untuk menjadikan satu hari dalam seminggu sebagai waktu untuk beristirahat datang dari pasal-pasal pertama dalam Alkitab (Kej 2:2,3). Perintah itu bukan saja merupakan salah satu dari sepuluh perintah Allah, tetapi merupakan perintah utama dari pencipta kita. Apa pesan semuanya ini bagi masyarakat kita sendiri?

5. Setan
Baca kembali kisah tentang kejatuhan manusia (Kej 3:1-7) dan perhatikan apa yang diajarkan mengenai setan dan cara-cara kerjanya.

6. Maut
Maut mengancam (Kej 3:3), dikalahkan (Kej 5:24) dan dihadapi (contoh Kej 49:1-50:3). Apa yang dapat kita pelajari dari sini?

7. Moralitas
Dalam keseluruhan Kitab Kejadian kita membaca adanya perhatian terhadap kehidupan moral. Apa ciri-ciri utama dari moralitas yang digariskan di sini?

8. Perkawinan
Apa yang diajarkan dalam ayat-ayat Kej2:18-25 mengenai maksud perkawinan?

9. Ibadah
Apa yang diajarkan Kitab Kejadian tentang bagaimana kita seharusnya menyembah Allah (contoh Kej 4:1-7; 28:10-22)?

Garis Besar Intisari: Kejadian (Pendahuluan Kitab) [1] RIWAYAT UMAT MANUSIA Kej 1:1-11:30 Kej 1:1-2:3Penciptaan Dunia Kej 2:4-25Penciptaan laki-laki dan perempuan Kej 3:1-24Kejatuhan manusia

[1] RIWAYAT UMAT MANUSIA Kej 1:1-11:30

Kej 1:1-2:3Penciptaan Dunia
Kej 2:4-25Penciptaan laki-laki dan perempuan
Kej 3:1-24Kejatuhan manusia
Kej 4:1-26Riwayat Kain dan Habil
Kej 5:1-32Ringkasan sejarah -- Adam sampai Nuh
Kej 6:1-9:28Riwayat Nuh
Kej 10:1-32Keluarga Nuh
Kej 11:1-9Menara Babel
Kej 11:10-30Ringkasan sejarah -- Sem sampai Abram

[2] RIWAYAT ABRAHAM Kej 11:31-25:18

Kej 11:31-12:9Abraham memulai perjalanannya
Kej 12:10-20Abraham menghadapi kelaparan dan Mesir
Kej 13:1-18Abraham berpisah dari Lot
Kej 14:1-24Abraham menyelamatkan Lot
Kej 15:1-21Abraham bertemu dengan Allah
Kej 16:1-16Abraham mendapat seorang anak laki-laki dengan caranya sendiri
Kej 17:1-27Abraham bertemu lagi dengan Allah
Kej 18:1-19:38Abraham menerima tiga pengunjung surgawi
Kej 20:1-18Abraham berbohong pada Abimelekh
Kej 21:1-7Abraham mendapat seorang anak laki-laki dengan cara Allah
Kej 21:8-34Abraham menghadapi berbagai masalah
Kej 22:1-24Abraham menghadapi ujian berat
Kej 23:1-20Abraham mengubur istrinya
Kej 24:1-67Abraham merencanakan hari depannya
Kej 25:1-18Hari-hari akhir Abraham

[3] RIWAYAT ISHAK Kej 25:19-27:40

Kej 25:19-34Ishak mendapatkan dua orang anak laki-laki
Kej 26:1-35Ishak menghadapi masalah
Kej 27:1-40Ishak ditipu

[4] RIWAYAT YAKUB Kej 27:41-37:1

Kej 27:41-28:9Yakub bergegas meninggalkan kampung halamannya
Kej 28:10-22Yakub bertemu Allah di Betel
Kej 29:1-31:55Yakub bekerja pada Laban selama bertahun-tahun
Kej 32:1-33:20Yakub akhirnya pulang ke rumah
Kej 34:1-31Yakub berselisih dengan Sikem
Kej 35:1-21Yakub bertemu Allah lagi di Betel
Kej 35:22-37:1Keluarga Yakub

[5] RIWAYAT YUSUF Kej 37:2-50:26

Kej 37:2-11Yusuf dan mimpi kanak-kanaknya
Kej 37:12-36Yusuf dan saudara-saudaranya yang jahat
Kej 38:1-30Yehuda dan Tamar
Kej 39:1-40:23Yusuf di penjara dengan tidak adil
Kej 41:1-57Yusuf dan pembebasannya secara tak terduga
Kej 42:1-45:28Yusuf dan saudara-saudaranya yang kekurangan
Kej 46:1-50:3Yusuf dan ayahnya yang sudah lanjut usia
Kej 50:4-26Yusuf dan hari-hari akhir hidupnya
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 1.09 detik
dipersembahkan oleh YLSA