kecilkan semua  

Teks -- Ester 5:1-14 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Ester menghadap raja
5:1 Pada hari yang ketiga Ester mengenakan pakaian ratu, lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja, tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas takhta kerajaan di dalam istana, berhadapan dengan pintu istana itu. 5:2 Ketika raja melihat Ester, sang ratu, berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya, sehingga raja mengulurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester, lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. 5:3 Tanya raja kepadanya: "Apa maksudmu, hai ratu Ester, dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu." 5:4 Jawab Ester: "Jikalau baik pada pemandangan raja, datanglah kiranya raja dengan Haman pada hari ini ke perjamuan yang diadakan oleh hamba bagi raja." 5:5 Maka titah raja: "Suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester." Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. 5:6 Sementara minum anggur bertanyalah raja kepada Ester: "Apakah permintaanmu? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." 5:7 Maka jawab Ester: "Permintaan dan keinginan hamba ialah: 5:8 Jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja mengabulkan permintaan serta memenuhi keinginan hamba, datang pulalah kiranya raja dengan Haman ke perjamuan yang akan hamba adakan bagi raja dan Haman; maka besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja."
Haman menyuruh mendirikan tiang penyulaan untuk Mordekhai
5:9 Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati riang dan gembira; tetapi ketika Haman melihat Mordekhai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekhai. 5:10 Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Zeresh, isterinya. 5:11 Maka Haman menceriterakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. 5:12 Lagi kata Haman: "Tambahan pula tiada seorangpun diminta oleh Ester, sang ratu, untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku; dan untuk besokpun aku diundangnya bersama-sama dengan raja. 5:13 Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku, selama aku masih melihat si Mordekhai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja." 5:14 Lalu kata Zeresh, isterinya, dan semua sahabatnya kepadanya: "Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya lima puluh hasta, dan persembahkanlah besok pagi kepada raja, supaya Mordekhai disulakan orang pada tiang itu; kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu.
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Nama Orang dan Nama Tempat:
 · Ester second queen of Ahasuerus
 · Haman son of Hammedatha; an Agagite; the Jews 'enemy during the exile
 · Mordekhai a leader among those who returned from exile with Zerubbabel,son of Jair of Benjamin; cousin and guardian of Queen Esther
 · Yahudi the Jewish religion/beliefs
 · Zeresh wife of Haman, the enemy of Queen Esther


Topik/Tema Kamus: Ahasyweros | Mordekhai | Haman | Senang, Kesenangan Orang Fasik | Jamu, Perjamuan | Raja, Kerajaan Media Dan Persia | Pintu Gerbang | Waktu Atau Masa | Isteri | Air Anggur | Dengki | Zeresy | Kaya, Kekayaan | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , Jerusalem , Ende , Endetn , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
SH

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Est 5:13 - SEMUANYA ITU TIDAK BERGUNA BAGIKU. Nas : Est 5:13 Sekalipun Haman memiliki kekayaan, kemuliaan, kuasa, dan kedudukan, dialah seorang yang tidak puas. Mordekhai, pada pihak lain, memp...

Nas : Est 5:13

Sekalipun Haman memiliki kekayaan, kemuliaan, kuasa, dan kedudukan, dialah seorang yang tidak puas. Mordekhai, pada pihak lain, mempunyai watak kuat, keyakinan saleh, dan kepastian akan Allahnya. Haman sadar di dalam hatinya bahwa Mordekhai adalah orang yang lebih baik dari dirinya dan karena itu ia membencinya. Di mata Allah, kebesaran tidak dijumpai dalam kekayaan, kuasa, atau kedudukan, tetapi dalam kesetiaan, komitmen kepada-Nya, dan usaha mencapai sasaran-sasaran-Nya yang benar di muka bumi

(lihat cat. --> Luk 22:24-30).

[atau ref. Luk 22:24-30]

Jerusalem: Est 5:1 - -- TAMBAHAN YUNANI Est 5:1-9. Ini mengganti dan mengembangkan Est 5:1-2 dalam naskah Ibrani. Est 5:3 dalam naskah Ibrani kembali sesuai dengan terjemahan...

TAMBAHAN YUNANI Est 5:1-9. Ini mengganti dan mengembangkan Est 5:1-2 dalam naskah Ibrani. Est 5:3 dalam naskah Ibrani kembali sesuai dengan terjemahan Yunani, Est 5:10. Lih. hal. 757.

Jerusalem: Est 5:3 - Sampai setengah kerajaan.... Bdk Mar 6:23

Bdk Mar 6:23

Jerusalem: Est 5:13 - para orang arif bijaksana Harafiah: orang-orang arif bijaksananya. Dalam terjemahan Yunani terbaca: sahabat-sahabatnya

Harafiah: orang-orang arif bijaksananya. Dalam terjemahan Yunani terbaca: sahabat-sahabatnya

Jerusalem: Est 5:13 - di depannya Naskah Ibrani tidak menjelaskan bagaimana halnya akan terjadi. Terjemahan Yunani memberi keterangannya. Sebab Allah yang hidup menyertainya.

Naskah Ibrani tidak menjelaskan bagaimana halnya akan terjadi. Terjemahan Yunani memberi keterangannya. Sebab Allah yang hidup menyertainya.

Ende: Est 5:14 - -- Angka itu (lk.25 m) memang suatu keterlaluan, jang maksudnja menitikberatkan besarnja kebentjian Haman dan besarnja djatuhnja nanti

Angka itu (lk.25 m) memang suatu keterlaluan, jang maksudnja menitikberatkan besarnja kebentjian Haman dan besarnja djatuhnja nanti

Endetn: Est 5:1-2 - -- Ajat2 ini dalam naskah Hibrani berbunji: "Pada hari ketiga Ester mengenakan dandanan keradjaan dan berdiri dipelataran-dalam istana, jang berhadapan d...

Ajat2 ini dalam naskah Hibrani berbunji: "Pada hari ketiga Ester mengenakan dandanan keradjaan dan berdiri dipelataran-dalam istana, jang berhadapan dengan rumah radja.

Endetn: Est 5:1-2 - -- Radja duduk diatas tachtanja ditengah balairung, berhadapan dengan pintu istana. 2 Radja itu melihat permaisuri Ester berdiri dipelataran itu dan Este...

Radja duduk diatas tachtanja ditengah balairung, berhadapan dengan pintu istana. 2 Radja itu melihat permaisuri Ester berdiri dipelataran itu dan Ester mendapat kerelaan dihadapan radja. Lalu radja menundjukkan tongkat keradjaan, jang ada ditangannja, kepada Ester dan Ester lalu mendekat dan menjentuh udjung tongkat itu".

Endetn: Est 5:8 - (esok) ditambahkan berdasarkan terdjemahan Junani.

ditambahkan berdasarkan terdjemahan Junani.

Ref. Silang FULL: Est 5:1 - mengenakan pakaian // istana raja · mengenakan pakaian: Yeh 16:13 · istana raja: Ams 21:1

· mengenakan pakaian: Yeh 16:13

· istana raja: Ams 21:1

Ref. Silang FULL: Est 5:2 - ujung tongkat · ujung tongkat: Est 4:11; Est 4:11

· ujung tongkat: Est 4:11; [Lihat FULL. Est 4:11]

Ref. Silang FULL: Est 5:3 - setengah kerajaan · setengah kerajaan: Est 7:2; Dan 5:16; Mr 6:23

· setengah kerajaan: Est 7:2; Dan 5:16; Mr 6:23

Ref. Silang FULL: Est 5:6 - minum anggur // setengah kerajaan // akan dipenuhi · minum anggur: Est 1:10; Est 1:10 · setengah kerajaan: Dan 5:16; Mr 6:23 · akan dipenuhi: Est 9:12

· minum anggur: Est 1:10; [Lihat FULL. Est 1:10]

· setengah kerajaan: Dan 5:16; Mr 6:23

· akan dipenuhi: Est 9:12

Ref. Silang FULL: Est 5:8 - mendapat kasih // ke perjamuan · mendapat kasih: Est 2:15; Est 2:15 · ke perjamuan: 1Raj 3:15; 1Raj 3:15

· mendapat kasih: Est 2:15; [Lihat FULL. Est 2:15]

· ke perjamuan: 1Raj 3:15; [Lihat FULL. 1Raj 3:15]

Ref. Silang FULL: Est 5:9 - sangat panaslah // kepada Mordekhai · sangat panaslah: Est 2:21; Est 2:21; Ams 14:17 · kepada Mordekhai: Est 3:3,5; Est 3:3; Est 3:5

· sangat panaslah: Est 2:21; [Lihat FULL. Est 2:21]; Ams 14:17

· kepada Mordekhai: Est 3:3,5; [Lihat FULL. Est 3:3]; [Lihat FULL. Est 3:5]

Ref. Silang FULL: Est 5:10 - Zeresh · Zeresh: Est 6:13

· Zeresh: Est 6:13

Ref. Silang FULL: Est 5:11 - Haman menceriterakan // anaknya laki-laki · Haman menceriterakan: Ams 13:16 · anaknya laki-laki: Est 9:7-10,13

· Haman menceriterakan: Ams 13:16

· anaknya laki-laki: Est 9:7-10,13

Ref. Silang FULL: Est 5:12 - kecuali aku · kecuali aku: Ayub 22:29; Ams 16:18; 29:23

· kecuali aku: Ayub 22:29; Ams 16:18; 29:23

Ref. Silang FULL: Est 5:13 - pintu gerbang · pintu gerbang: Est 2:19; Est 2:19

· pintu gerbang: Est 2:19; [Lihat FULL. Est 2:19]

Ref. Silang FULL: Est 5:14 - yang tingginya // Mordekhai disulakan · yang tingginya: Est 7:9 · Mordekhai disulakan: Ezr 6:11; Ezr 6:11

· yang tingginya: Est 7:9

· Mordekhai disulakan: Ezr 6:11; [Lihat FULL. Ezr 6:11]

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Est 5:1-14 - -- V. Perjamuan Pertama Ester (5:1-14) Raja dengan ramah menerima Ester dan Ester sebagai balasan mengundang raja dan Haman untuk menghadiri sebuah perj...

V. Perjamuan Pertama Ester (5:1-14)

Raja dengan ramah menerima Ester dan Ester sebagai balasan mengundang raja dan Haman untuk menghadiri sebuah perjamuan pribadi. Pada saat perjamuan raja berjanji untuk memberikan apa saja yang diminta oleh Ester; dan Ester meminta agar mereka berdua berkenan untuk hadir di dalam perjamuan pribadi yang kedua keesokan harinya. Haman sangat senang dengan undangan istimewa tersebut namun masih jengkel dengan penolakan Mordekhai untuk berlutut di hadapan dirinya. Istri dan para sahabat Haman mengusulkan agar Haman memohon izin dari raja untuk menggantung Mordekhai pada tiang yang telah disiapkan olehnya.

Wycliffe: Est 5:1-4 - Pada hari yang ketiga // Berkenanlah raja kepadanya 1-4. Pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga dari masa mereka berpuasa yang mungkin berlangsung empat puluh jam lebih (4:16). Berkenanlah raja kepadan...

1-4. Pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga dari masa mereka berpuasa yang mungkin berlangsung empat puluh jam lebih (4:16). Berkenanlah raja kepadanya (ay. 2). Sebuah bukti yang menakjubkan dari kenyataan bahwa "hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan dialirkan-Nya kepada mana Ia ingini" (Ams. 21:1); khususnya dalam hal Ester 4:11.

Wycliffe: Est 5:3 - Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu 3. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu (ay. 3). Mungkin masih terkejut atas penampilan Ester yang tidak diberitakan sebelumnya,...

3. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu (ay. 3). Mungkin masih terkejut atas penampilan Ester yang tidak diberitakan sebelumnya, raja berpikir bahwa Ester akan meminta sesuatu yang sangat mendesak. Sekalipun apa yang dikatakan oleh raja itu berlebihan, tidak ada yang berpikir bahwa janji itu tidak sungguh-sungguh (bdg. 5:6; 7:2; Mrk. 6:23 dan Herodotus 9.109).

Wycliffe: Est 5:5-8 - Permintaan dan keinginan hamba ialah ... besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja 5-8. Permintaan dan keinginan hamba ialah ... besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja (ay. 7, 8). Tujuan Ester dengan mengundang raja dan Haman...

5-8. Permintaan dan keinginan hamba ialah ... besok akan hamba lakukan yang dikehendaki raja (ay. 7, 8). Tujuan Ester dengan mengundang raja dan Haman ke perjamuan pribadi pertama-tama adalah untuk menuduh Haman membuat rencana memusnahkan bangsanya (bdg. 7:6). Tetapi sekarang, mungkin karena sadar bahwa dirinya belum memiliki pengaruh yang cukup terhadap raja untuk melancarkan tuduhan seberat itu, Ester menunda permohonannya dan mengundang mereka untuk menghadiri perjamuan yang lain pada malam berikutnya. Tindakan ini tentu saja merupakan pengaturan ilahi, sebab rangkaian peristiwa yang menyelangi, seperti yang dikisahkan dalam pasal 6, membuka peluang yang diperlukan untuk melancarkan tuduhannya pada saat perjamuan yang kedua itu.

Wycliffe: Est 5:9-14 - Pada hari itu keluarlah Haman dengan had riang dan gembira; ... sangat panaslah hati Haman kepada Mordekhai // Banyaknya anaknya laki-laki // Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya lima puluh hasta ... supaya Mordekhai disulakan orang pada tiang itu 9-14. Pada hari itu keluarlah Haman dengan had riang dan gembira; ... sangat panaslah hati Haman kepada Mordekhai. Sebuah contoh yang menarik tentang ...

9-14. Pada hari itu keluarlah Haman dengan had riang dan gembira; ... sangat panaslah hati Haman kepada Mordekhai. Sebuah contoh yang menarik tentang seorang berdosa yang tertipu, yang memegahkan diri dan membenci Allah beserta umat-Nya. Sekalipun dayang-dayang Ester mengetahui hubungan Ester dengan Mordekhai (bdg. taf. 4:4-8), Haman jelas tidak mengetahuinya. Ketidaktahuan ini ternyata mendatangkan kehancuran baginya. Banyaknya anaknya laki-laki (ay. 11). Haman mempunyai sepuluh orang anak laki-laki (9:7-10). Memiliki banyak anak bukan hanya dianggap sebuah kehormatan yang besar di Israel (Mzm. 127:3-5), namun juga di Persia (Herodotus 1.136). Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya lima puluh hasta ... supaya Mordekhai disulakan orang pada tiang itu (ay. 14). Haman memerintahkan para pegawainya untuk mendirikan sebuah tiang setinggi lima puluh hasta di halamannya sendiri (7:9) supaya dapat dilihat dari jauh, bahkan mungkin juga dari istana. Pembangunan itu harus dimulai pada malam itu juga sebab Haman sangat yakin bahwa sang raja akan memenuhi permintaannya sehingga dia dapat menikmati perjamuan kedua Ester di dalam keadaan benar-benar tenang.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

SH: Est 5:1-14 - Memuliakan diri vs berkorban (Rabu, 19 Desember 2007) Memuliakan diri vs berkorban Tindakan orang akan memperlihatkan isi hatinya. Ester yang rela menanggung risiko kehilangan nyawa, kemudian mendapa...

SH: Est 5:1-14 - Tuhan di balik perubahan. (Senin, 25 Juni 2001) Tuhan di balik perubahan. Pada saat negara mengalami masa kritis, kita sering mendengar suatu pernyataan: "Perkembangan politik berubah setiap satu d...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Ester (Pendahuluan Kitab) Penulis : Tidak Diketahui Tema : Kepedulian Allah yang Memelihara Tanggal Penulisan: 460-400 SM Latar Belakang Setelah kerajaa...

Full Life: Ester (Garis Besar) Garis Besar I. Pemeliharaan Allah Dalam Penempatan Seorang Ratu (Est 1:1-2:18) A. Wasti Dipecat Sebagai Ratu Persia ...

Jerusalem: Ester (Pendahuluan Kitab) KITAB-KITAB TOBIT, YUDIT DAN ESTER PENGANTAR Dalam terjemahan Latin, Vulgata, tiga kitab, yakni Tobit (Latin:Tobit), Yudit dan Ester ditentukan sesuda...

Ende: Ester (Pendahuluan Kitab) KITAB -KITAB TOBIT JUDIT ESTER PENDAHULUAN Didalam Kitab Sutji Junani dan Latin terdapatlah sesudah kitab2 Tawarich, djadi kitab2 sedjarah, ketiga kit...

Wycliffe: Ester (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN ESTER Judul. Judul kitab ini disesuaikan dengan nama tokoh utamanya, Ester. Nama ini merupakan sebuah nama Persia yang artinya bintang. N...

Wycliffe: Ester (Garis Besar) GARIS BESAR ESTER I. Ratu Wasti Diceraikan (1:1-22). II. Ester Dijadikan Ratu (2:1-23). III. Muslihat Haman Memusnahkan Orang Yahudi (3:...

BIS: Ester (Pendahuluan Kitab) ESTER PENGANTAR Buku Ester mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di istana raja Persia, yang biasanya dipakai di musim dingin. Dalam buku ini

ESTER

PENGANTAR

Buku Ester mengisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di istana raja Persia, yang biasanya dipakai di musim dingin. Dalam buku ini yang memegang peran utama ialah Ester, seorang wanita Yahudi yang patut disebut pahlawan. Karena cintanya kepada bangsanya maka dengan gagah berani ia menggagalkan rencana musuh yang hendak membinasakan orang Yahudi. Buku ini menerangkan latar belakang dan arti suatu perayaan Yahudi yang disebut Purim.

Isi

 1. Ester menjadi ratu
  Est 1:1-2:23
 2. Haman membuat rencana jahat
  Est 3:1-5:14
 3. Haman dihukum mati
  Est 6:1-7:10
 4. Orang Yahudi mengalahkan musuh mereka
  Est 8:1-10:3

Ajaran: Ester (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan mengetahui isi Kitab Ester, setiap anggota Jemaat yakin, bahwa Allah memelihara dan menolong umat-Nya ketika mengalami pencobaa

Tujuan

Supaya dengan mengetahui isi Kitab Ester, setiap anggota Jemaat yakin, bahwa Allah memelihara dan menolong umat-Nya ketika mengalami pencobaan dan penderitaan.

Pendahuluan

Penulis : Penulis Kitab Ester sangat sukar untuk dipastikan. Tetapi menurut para ahli Alkitab, ada kemungkinan ditulis oleh Mordekhai atau Ester bahkan mungkin juga Nehemia.

Isi Kitab: Isi Kitab Ester menceritakan keadaan Bangsa Israel di pembuangan. Untuk dapat mengerti isi Kitab Ester ini, kita akan mempelajari riwayat para pelaku dan peranannya.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Ester

 1. Raja Ahasyweros

  Pasal Est 1:1, raja Ahasyweros adalah raja yang memerintah 127 daerah, dari India sampai Etiopia. Dia adalah salah satu raja yang terkenal pada zaman itu, namun dalam pemerintahannya dia suka bertindak sewenang-wenang.

  Pendalaman

  1. Mengapakah raja Ahasyweros mau membinasakan orang Yahudi? (Est 3:8-11).
  2. Tetapi bagaimanakah sebenarnya kepribadiannya? (Est 6:1-3,10-11).
 2. Ratu Wasti

  Ratu Wasti adalah orang yang dipecat oleh raja Ahasyweros, karena pada waktu raja Ahasyweros menyuruh Wasti memperlihatkan kecantikannya pada pesta yang diadakannya, ratu Wasti menolak. Hal ini bagi raja adalah satu penghinaan, maka raja memberikan keputusan, bahwa ratu Wasti dipecat sebagai ratu dan akan dicari penggantinya.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Est 1:9-22. Mengapakah ratu Wasti dipecat?
  2. Kekerasan hati ratu Wasti ini, justru merupaka kesempatan bagi orang Yahudi menjadi rat (Est 2:17-18).
 3. Haman

  Haman adalah seorang yang menerima kebesaran dari raja Ahasyweros dengan kenaikan pangkat dan kedudukan tertinggi di atas semua pembesar. Semua rakyat diperintahkan menyembah Haman. Haman sangat memusuhi orang Yahudi karena Mordekhai tidak mau menyembah dia. Haman diberi kuasa oleh raja untuk membunuh bangsa Yahudi.

  Pendalaman

  1. Siapakah Haman? (Est 3:1,5-6). Dan bagaimanakah kepribadiannya? Serta mengapakah ia membenci orang Yahudi?
  2. Bagaimanakah nasib orang seperti Haman, yang berusah memusnahkan umat Allah? (Est 7:1-10).
 4. Mordekhai

  Mordekhai adalah orang Yahudi yang menjadi pegawai istana raja. Dia mempunyai tugas duduk di pintu gerbang istana raja (pasal Est 2:5,19,21). Dan ia adalah seorang yang tidak menyembah kepada Haman, karena menurut keyakinan Mordekhai hanya Tuhanlah yang patut disembah. Dalam pasal 4 (Est 4:1-17) dijelaskan Mordekhai berdukacita dan bersedih bersama orang Yahudi karena adanya keputusan raja memberi kuasa kepada Haman, untuk membunuh orang Yahudi.

  Pendalaman

  1. Siapakah Mordekhai? (Est 2:5; 3:1-5). Dan bagaimanakah kepribadiannya?
  2. Bacalah pasal Est 6:1-11. Apakah sebabnya Mordekhai dihormati raja?
  3. Bagaimanakah keadaan orang yang taat pada Tuhan, sepert Mordekhai ini? (Est 8:1-2; 9:4; 10:1-3).
 5. Ester

  Ester adalah seorang anak yatim bangsa Yahudi. Dia adalah saudara sepupu dari Mordekhai. Ketika ratu Wsti dipecat dari kedudukannya sebagai ratu, maka Ester diangkat menjadi ratu. Pada waktu orang Yahudi akan dibunuh, Ester menerima permohonan dari Mordekhai untuk menolong membebaskan orang Yahudi (pasal Est 4:14).

  Pendalaman

  1. Siapakah Ester? (Est 1:7; 2:17). Dan apakah kedudukan Ester dalam kerajaan?
  2. Apakah tugas Ester bagi umat Allah? (Est 4:8-16).
  3. Apakah usahanya itu berhasil? (Est 7:1-8 8:5-8).

II. Kesimpulan/penerapan

 1. Kitab Ester membuktikan bahwa Allah tetap setia dalam memelihara dan menolong umat-Nya yang berada dalam kesusahan dan kesulitan.

 2. Pengalaman Haman membuktikan bahwa kesombongan ketamakan akan menghasilkan kerugian bagi diri sendiri.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah nama raja yang ada dalam Kitab Ester?
 2. Mengapakah Ester bisa menjadi ratu?
 3. Apakah sebabnya Haman sangat membenci umat Allah?
 4. Bagaimanakah nasib Haman?
 5. Pelajaran rohani apakah yang saudara dapatkan dar mempelajari Kitab Ester?

Intisari: Ester (Pendahuluan Kitab) Allah mengatur di belakang layar RINGKASAN CERITAEster, anak angkat pamannya, Mordekhai dijadikan ratu oleh Raja Persia Xerxes, yang juga dikenal den

Allah mengatur di belakang layar

RINGKASAN CERITA
Ester, anak angkat pamannya, Mordekhai dijadikan ratu oleh Raja Persia Xerxes, yang juga dikenal dengan nama raja Ahasyweros. Perdana menterinya, Haman, membenci orang Yahudi dan bersekongkol untuk melenyapkan mereka. Sasaran utamanya ialah Mordekhai. Ester dengan kepintarannya membuat raja mengalihkan keputusannya terhadap bangsa Yahudi, dan Haman akhirnya digantung. Mordekhai kemudian diberi kekuasaan dan bangsa Yahudi memperingati peristiwa itu dengan perayaan.

TEMPAT KEJADIAN
Kisah ini terjadi di ibu kota Persia, Susan, pada masa pemerintahan Raja Ahasyweros yang memerintah pada tahun 486-465 S.M.

TUJUAN KITAB ESTER
Ada tiga alasan mengapa kitab ini ditulis:
1. Alasan yang paling utama ialah untuk menerangkan kepada bangsa Yahudi mengenai asal mula Perayaan Purim yang mereka rayakan antara tanggal 13 dan 15 bulan Adar (Februari-Maret). Lihat Ester 9:20-32 dan Est 3:7.
2. Alasan lain yang jelas mengapa kitab itu ditulis ialah untuk memperingatkan umat terhadap anti-Semitisme. Bangsa Yahudi adalah umat Allah yang istimewa, yang menduduki tempat yang unik dalam sejarah dan mempunyai kuasa untuk bertahan melawan segala yang jahat. Ester merupakan salah satu episoda sejarah yang menarik.
3. Kitab ini juga memperlihatkan kuasa Allah untuk mengendalikan peristiwa dan memelihara umat-Nya, bahkan pada saat segala sesuatu tampaknya tak bersahabat dengan mereka.

CIRI-CIRI ISTIMEWA
1. Kitab ini tidak pernah sekali pun menyebut-nyebut Allah, namun kehadiran-Nya terasa di mana-mana.
2. Kitab ini menggambarkan istana Persia dan adat-istiadatnya secara mendetail.
3. Kitab ini merupakan salah satu dari dua kitab dalam Alkitab yang judulnya diambil dari nama wanita.
4. Banyak orang meragukan nilai kitab ini, karena nasionalisme Yahudinya yang sangat kuat dan kurangnya acuan kepada Allah. Namun kisah dan pesan yang disampaikan tidak boleh diabaikan.

Pesan

Kitab Ester menyampaikan dua hal utama:

1. Pemeliharaan Allah
Pemeliharaan Allah berarti bahwa Ia berkuasa penuh atas dunia. Hal ini juga berhubungan dengan pemeliharaan-Nya yang penuh kasih atas umat-Nya (Roma 8:28). Perhatikan:
o Allah selalu ingat akan umat-Nya. Banyak orang Yahudi dalam pembuangan di Persia berpikir bahwa Allah telah melupakan mereka. Mereka bahkan merasa lebih ditinggalkan oleh Allah sewaktu Haman berencana untuk membinasakan mereka. Tetapi, Allah mengingat mereka.
o Allah mengatur segala peristiwa. Allah menempatkan Ester pada kedudukan penting pada waktu yang tepat. Pada waktu diperlukan, Dia bahkan membuat Raja Ahasyweros tidak dapat tidur (Est 6:1)!
o Allah merencanakan tindakan-Nya dengan sempurna. Hal ini jelas terlihat dalam seluruh kisah, tetapi perhatikan secara khusus Est 4:14.
o Allah sungguh-sungguh bekerja. Dia tidak memilih untuk mengadakan mukjizat di sini. Dia semata-mata bekerja melalui hubungan antar manusia yang biasa dan melalui diplomasi. Namun demikian, Dia sungguh-sungguh bekerja. Allah tidak pernah ditonjolkan dalam kisah ini, tetapi umat-Nya tahu bahwa Dia hadir di antara mereka dan melakukan segala sesuatu untuk kebaikan mereka.

2. Umat Allah
o Umat Allah yang istimewa. Kisah ini menunjukkan bahwa bangsa Yahudi merupakan umat pilihan Allah (lihat Ula 7:7,8). Ester merupakan salah satu kisah mengenai hal ini.
o Allah menyelamatkan umat-Nya. Mereka boleh bergantung pada Allah yang akan menyelamatkan mereka, walaupun mereka tahu bahwa mereka hanya akan selamat jika mereka taat pada perjanjian dengan Allah. Lihat Maz 81:13-16.
o Umat Allah yang jujur (Est 2:19-23). Kejujuran Mordekhai dan kejujuran yang berani dari Ester merupakan kunci utama pembebasan bangsa Yahudi. Umat Allah haruslah orang-orang yang penuh kejujuran. Est 7:1-10
o Umat Allah yang minoritas. walaupun merupakan kelompok minoritas, umat Allah dapat mencpai sukses besar jika Dia ada bersama-sama mereka.
o Umat Allah yang percaya. Dalam saat-saat kritis, orang Yahudi percaya penuh kepada Allah. Est 4:15,16

Penerapan

Ester mengajar kita:

o Untuk menaruh keyakinan pada Allah, karena Dia memelihara kita.
o Untuk percaya kepada Allah, sebab waktu Tuhan sangat sempurna.
o Untuk melakukan apa yang benar dan menyerahkan selebihnya kepada Allah.
o Untuk bertindak dengan berani, tak peduli apapun risikonya.
o Untuk berdoa dalam saat-saat kristis.
o Untuk mengasihi golongan minoritas rasial.
o Untuk mengingat kasih Allah yang istimewa terhadap bangsa Yahudi.

Tema-tema Kunci

Ester merupakan sebuah buku mengenai penelitian tentang karakter manusia. Pelajarilah tokoh-tokoh di bawah ini:

1. Ester
Ia lemah lembut dan menarik (Est 2:1-18); bergantung sepenuhnya kepada Allah (Est 4:15-17); berani (Est 4:6); diplomatis (Est 5:1-8; 7:1-6). Apa lagi yang dapat Anda katakan mengenai Dia?

2. Mordekhai
Anda dapat melihat karakternya dengan dua cara. Apakah ia seorang Yahudi yang rencananya dimotivasi oleh rasa patriotisme (lihat Est 2:10; 9:2-4), ataukah ia seorang yang dimotivasi oleh kasihnya kepada umat Allah (lihat Est 2:7; 19-23; 4:1-17; 10:3). Bagaimana pendapat Anda mengenai dia?

3. Haman
Kejatuhannya disebabkan oleh ambisi yang serakah (Est 5:10-12), didorong oleh istrinya (Est 5:14), dan oleh perubahan pendapat istrinya (Est 6:13). Kejatuhan Haman melalui suatu perjalanan panjang (Est 3:1,2). Pelajaran apa yang diajarkan Haman kepada Gereja dewasa ini mengenai ambisi?

Garis Besar Intisari: Ester (Pendahuluan Kitab) [1] RATU WASTI DITURUNKAN DARI KEDUDUKANNYA SEBAGAI RATU Est 1:1-22 Est 1:1-9 Raja mengadakan pesta Est 1:10-12Ratu menolak menghadap raj

[1] RATU WASTI DITURUNKAN DARI KEDUDUKANNYA SEBAGAI RATU Est 1:1-22

Est 1:1-9 Raja mengadakan pesta
Est 1:10-12Ratu menolak menghadap raja
Est 1:13-22Raja menurunkan ratu

[2] ESTER MENJADI RATU Est 2:1-18

Est 2:1-4 Raja mencari seorang ratu baru
Est 2:5-18Seorang wanita Yahudi yatim piatu terpilih

[3] JIWA RAJA DISELAMATKAN Est 2:19-23

[4] HAMAN SI PEMBENCI YAHUDI Est 3:1-15

Est 3:1-6Haman membuat rencana jahat untuk membinasakan orang Yahudi
Est 3:7-15Haman melibatkan raja

[5] ESTER DATANG UNTUK MENYELAMATKAN Est 4:1-5:8

Est 4:1-17Ester mengetahui rencana itu
Est 5:1-8Ester mulai menggunakan cara-cara diplomatis

[6] HAMAN MENGUTARAKAN NIATNYA Est 5:9-14

[7] KEADAAN BERBALIK Est 6:1-14

Est 6:1-11Mordekhai diberi anugerah untuk kesetiaannya
Est 6:12-14Haman menggerutu

[8] KEBENARAN DINYATAKAN Est 7:1-8:17

Est 7:1-10Rencana Haman untuk membunuh Mordekhai terungkap dan Haman digantung
Est 8:1-17 Raja mengubah keputusannya

[9] ORANG YAHUDI BERSUKARIA Est 9:1-32

Est 9:1-17Orang Yahudi mengadakan pembalasan
Est 9:18-32Orang Yahudi mengadakan pesta

[10] KEBESARAN MODERKHAI YANG TERAKHIR Est 10:1-3

Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.21 detik
dipersembahkan oleh YLSA