kecilkan semua  

Teks -- Markus 10:17-27 (TB)

Tampilkan Strong
Konteks
Orang kaya sukar masuk Kerajaan Allah
10:17 Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan-Nya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia dan sambil bertelut di hadapan-Nya ia bertanya: "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" 10:18 Jawab Yesus: "Mengapa kaukatakan Aku baik? Tak seorangpun yang baik selain dari pada Allah saja. 10:19 Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah: Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu!" 10:20 Lalu kata orang itu kepada-Nya: "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." 10:21 Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya: "Hanya satu lagi kekuranganmu: pergilah, juallah apa yang kaumiliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah ke mari dan ikutlah Aku." 10:22 Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. 10:23 Lalu Yesus memandang murid-murid-Nya di sekeliling-Nya dan berkata kepada mereka: "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam Kerajaan Allah." 10:24 Murid-murid-Nya tercengang mendengar perkataan-Nya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi: "Anak-anak-Ku, alangkah sukarnya masuk ke dalam Kerajaan Allah. 10:25 Lebih mudah seekor unta melewati lobang jarum dari pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah." 10:26 Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain: "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" 10:27 Yesus memandang mereka dan berkata: "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah."
Paralel   Ref. Silang (TSK)   Ref. Silang (FULL)   ITL  

Nama Orang, Nama Tempat, Topik/Tema Kamus

Topik/Tema Kamus: Yesus | Markus, Injil | Kaya, Kekayaan | Dekalog | Kemiskinan | Percaya Kepercayaan | Hidup Kekal | Yohanes (Rasul) | Mewarisi | Curi, Pencurian | selebihnya
Daftar Isi

Catatan Kata/Frasa
Full Life , Jerusalem , Ende , Ref. Silang FULL

Catatan Kata/Frasa
Wycliffe

Catatan Rentang Ayat
Matthew Henry , SH , Topik Teologia

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per frasa)

Full Life: Mrk 10:23 - ORANG YANG BERUANG. Nas : Mr 10:23 Lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

Nas : Mr 10:23

Lihat art. KEKAYAAN DAN KEMISKINAN).

Jerusalem: Mrk 10:24 - tercengang Kekayaan dan kesejahteraan umumnya dianggap sebagai tanda kerelaan Allah, khususnya dalam sastra Hikmat Israel.

Kekayaan dan kesejahteraan umumnya dianggap sebagai tanda kerelaan Allah, khususnya dalam sastra Hikmat Israel.

Ende: Mrk 10:24 - Murid-murid heran Mereka heran sebab kemakmuran dan kekajaan oleh orang Jahudi umumnja dipandang sebagai gandjaran dan berkat dari Allah.

Mereka heran sebab kemakmuran dan kekajaan oleh orang Jahudi umumnja dipandang sebagai gandjaran dan berkat dari Allah.

Ende: Mrk 10:25 - Melalui lubang djarum Ungkapan ini merupakan satu peribahasa berlebih-lebihan untuk menekankan betapa sukarnja hal orang-orang kaja menerima tjita-tjita Keradjaan Allah.

Ungkapan ini merupakan satu peribahasa berlebih-lebihan untuk menekankan betapa sukarnja hal orang-orang kaja menerima tjita-tjita Keradjaan Allah.

Ref. Silang FULL: Mrk 10:17 - sambil bertelut // yang kekal · sambil bertelut: Mr 1:40 · yang kekal: Luk 10:25; Kis 20:32; Kis 20:32

· sambil bertelut: Mr 1:40

· yang kekal: Luk 10:25; Kis 20:32; [Lihat FULL. Kis 20:32]

Ref. Silang FULL: Mrk 10:19 - dan ibumu · dan ibumu: Kel 20:12-16; Ul 5:16-20

· dan ibumu: Kel 20:12-16; Ul 5:16-20

Ref. Silang FULL: Mrk 10:21 - orang-orang miskin // di sorga // ikutlah Aku · orang-orang miskin: Kis 2:45; Kis 2:45 · di sorga: Mat 6:20; Luk 12:33 · ikutlah Aku: Mat 4:19; Mat 4:19

· orang-orang miskin: Kis 2:45; [Lihat FULL. Kis 2:45]

· di sorga: Mat 6:20; Luk 12:33

· ikutlah Aku: Mat 4:19; [Lihat FULL. Mat 4:19]

Ref. Silang FULL: Mrk 10:23 - yang beruang · yang beruang: Mazm 52:9; 62:11; Mr 4:19; 1Tim 6:9,10,17

Ref. Silang FULL: Mrk 10:24 - Kerajaan Allah · Kerajaan Allah: Mat 7:13,14; Yoh 3:5

· Kerajaan Allah: Mat 7:13,14; Yoh 3:5

Ref. Silang FULL: Mrk 10:25 - Kerajaan Allah · Kerajaan Allah: Luk 12:16-20; 16:19-31

· Kerajaan Allah: Luk 12:16-20; 16:19-31

Ref. Silang FULL: Mrk 10:27 - bagi Allah · bagi Allah: Mat 19:26; Mat 19:26

· bagi Allah: Mat 19:26; [Lihat FULL. Mat 19:26]

kecilkan semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Kata/Frasa (per Ayat)

Wycliffe: Mrk 10:1-52 - -- V. Pelayanan Kristus di Perea (10:1-52) Dengan satu pernyataan Markus merangkum pelayanan Kristus selama sekitar enam bulan (ay. 1). Penyebutan Yudea...

V. Pelayanan Kristus di Perea (10:1-52)

Dengan satu pernyataan Markus merangkum pelayanan Kristus selama sekitar enam bulan (ay. 1). Penyebutan Yudea meliput periode pelayanan di Yudea yang belakangan, yang tercatat sebagian besar dalam Yohanes 7:10-10:39 dan Lukas 10:1-13:21; acuan kepada seberang Sungai Yordan berhubungan dengan pelayanan di Perea, yang sebagian besar dilaporkan dalam Lukas 13:22-19:28. Rangkaian peristiwa pada Markus 10:2-52 sesungguhnya adalah rangkaian peristiwa terakhir dari periode Perea ini (bdg. Luk. 18:15-19:28).

Wycliffe: Mrk 10:1-31 - -- A. Pembahasan Mengenai Perceraian, Anak-anak dan Kekayaan (10:1-31). Percakapan-percakapan ini mungkin terjadi di salah satu tempat di Perea. Tidak d...

A. Pembahasan Mengenai Perceraian, Anak-anak dan Kekayaan (10:1-31).

Percakapan-percakapan ini mungkin terjadi di salah satu tempat di Perea. Tidak disebutkan di mana. Di dalam 10:2-12 Kristus menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang Farisi mengenai legalitas perceraian; 10:13-16 menunjukkan sikap Yesus terhadap anak-anak; dan 10:17-31 mencatat kedatangan pemimpin muda yang kaya dan pembahasan yang terjadi tentang kekayaan.

Wycliffe: Mrk 10:17 - datanglah seorang berlari-lari, // hidup yang kekal 17. Percakapan dengan pemimpin muda yang kaya terjadi pada saat Yesus meninggalkan rumah tempat Dia menginap, mungkin di suatu tempat di Perea (bdg. a...

17. Percakapan dengan pemimpin muda yang kaya terjadi pada saat Yesus meninggalkan rumah tempat Dia menginap, mungkin di suatu tempat di Perea (bdg. ay. 10). Markus sekadar menyatakan bahwa pada saat itu datanglah seorang berlari-lari, tetapi ia tidak menyebutkan bahwa orang itu adalah seorang pemimpin. Kenyataan ini diberikan oleh Matius dan Lukas. Orang kaya ini menganggap bahwa hidup yang kekal diperoleh dengan berbuat baik (Mat. 19:16).

Wycliffe: Mrk 10:18 - Mengapa kau mengatakan Aku baik? 18. Pertanyaan Mengapa kau mengatakan Aku baik? dimaksudkan untuk membuat orang muda itu berpikir tentang identitas Kristus yang sebenarnya. Pertanyaa...

18. Pertanyaan Mengapa kau mengatakan Aku baik? dimaksudkan untuk membuat orang muda itu berpikir tentang identitas Kristus yang sebenarnya. Pertanyaan itu merupakan pernyataan tidak langsung tentang keilahian diri-Nya, sebab kebaikan atau keadaan tidak berdosa hanya dimiliki oleh Allah sendiri.

Wycliffe: Mrk 10:19 - perintah Allah 19. Kristus menyebutkan beberapa perintah Allah tanpa memperhatikan urutannya dalam Keluaran

19. Kristus menyebutkan beberapa perintah Allah tanpa memperhatikan urutannya dalam Keluaran

Wycliffe: Mrk 10:20 - Jangan mengurangi hak orang 20. Jangan mengurangi hak orang mungkin dimaksudkan untuk menunjuk pada perintah kesepuluh, yang berhubungan dengan keserakahan. Tujuan Yesus dalam me...

20. Jangan mengurangi hak orang mungkin dimaksudkan untuk menunjuk pada perintah kesepuluh, yang berhubungan dengan keserakahan. Tujuan Yesus dalam meminta perhatian kepada Hukum ialah menunjukkan kepada orang muda itu ketidakmampuannya untuk memperoleh hidup yang kekal dengan melakukan perbuatan baik.

Wycliffe: Mrk 10:20 - Semuanya itu telah kuturuti 20. Semuanya itu telah kuturuti. Pemuda ini dapat membuat pernyataan tersebut tanpa berbohong, tetapi kebenarannya merupakan ketaatan yang lahiriah sa...

20. Semuanya itu telah kuturuti. Pemuda ini dapat membuat pernyataan tersebut tanpa berbohong, tetapi kebenarannya merupakan ketaatan yang lahiriah saja. Suatu kebenaran yang sama dengan kebenaran para ahli taurat dan orang Farisi (Mat. 5:20; bdg. Flp. 3:6).

Wycliffe: Mrk 10:21 - Memandang dia // menaruh kasih kepadanya // satu lagi kekuranganmu // ikut 21. Memandang dia. Yesus memandang orang muda itu dengan sungguh-sungguh dan dengan menyelidik, dan Yesus menaruh kasih kepadanya. Tidak diragukan bah...

21. Memandang dia. Yesus memandang orang muda itu dengan sungguh-sungguh dan dengan menyelidik, dan Yesus menaruh kasih kepadanya. Tidak diragukan bahwa Yesus mengetahui kesungguhan orang itu dalam mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan rohaninya; Yesus melihat potensi yang ada di dalam pemimpin muda yang jujur ini. Yesus kemudian memasuki inti dari permasalahan pemimpin muda itu, yakni keterikatannya pada harta kekayaannya dan bukan pada Allah. Di sinilah letak satu lagi kekuranganmu. Untuk ikut Yesus, orang itu harus menyingkirkan halangannya, yaitu kasihnya akan uang. Perbuatan baik tidak akan membuat seseorang memperoleh hidup yang kekal; hidup kekal diperoleh dengan menjadi serupa dengan Kristus.

Wycliffe: Mrk 10:23 - Kerajaan Allah 23. Tuhan tidak menyangkal kemungkinan bahwa orang bisa diselamatkan; Dia hanya mengatakan bahwa hal itu sulit sekali. Kerajaan Allah ialah kerajaan r...

23. Tuhan tidak menyangkal kemungkinan bahwa orang bisa diselamatkan; Dia hanya mengatakan bahwa hal itu sulit sekali. Kerajaan Allah ialah kerajaan rohani yang ada saat ini, yang beranggotakan umat Allah yang sudah dilahirkan kembali (Yoh. 3:3, 5).

Wycliffe: Mrk 10:25 - lubang jarum // jarum // seekor unta melewati lubang 25. Ide bahwa lubang jarum yang dimaksudkan di sini adalah sebuah gerbang kecil yang hanya dapat dimasuki seekor unta apabila hewan itu berjalan memak...

25. Ide bahwa lubang jarum yang dimaksudkan di sini adalah sebuah gerbang kecil yang hanya dapat dimasuki seekor unta apabila hewan itu berjalan memakai lututnya, merupakan pandangan yang tidak berdasar. Kata yang dipakai untuk jarum secara khusus mengacu kepada jarum yang dipakai untuk menjahit. Selanjutnya, Yesus tidak berbicara mengenai apa yang dianggap mungkin oleh manusia, tetapi apa yang tampaknya mustahil (bdg. ay. 27). Bagi manusia mustahil seekor unta melewati lubang jarum jahit.

buka semua
Tafsiran/Catatan -- Catatan Rentang Ayat

Matthew Henry: Mrk 10:17-31 - Pengharapan Seorang Muda yang Tidak Dapat Masuk Sorga Pengharapan Seorang Muda yang Tidak Dapat Masuk Sorga (10:17-31) I. Di sini kita menyaksikan suatu pertemuan yang memberikan pengharapan antara Kri...

SH: Mrk 10:17-27 - Bukan karena harta (Kamis, 12 Maret 2009) Bukan karena harta "... Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai s\'lama-lamanya." Bagi Anda yang biasa menggunakan...

SH: Mrk 10:17-31 - Demi dan karena Kristus. (Kamis, 27 Maret 2003) Demi dan karena Kristus. Bila dipandang dari perspektif manusia, keberadaan orang kaya itu pasti mengundang decak kagum orang-orang sekitarn...

Topik Teologia: Mrk 10:17 - -- Yesus Kristus Kemanusiaan Kristus

Topik Teologia: Mrk 10:18 - -- Allah yang Berpribadi Atribut-Atribut Allah Allah itu Baik Kej 1:31 Kel 33:19 2Ta 5:13 2Ta 6:41 2Ta 30:18 Maz 25:7-8 Maz 31:20 ...

Topik Teologia: Mrk 10:19 - -- Yesus Kristus Kemanusiaan Kristus Kristus Memiliki Natur Intelektual Manusia Yesus Sangat Tanggap Dia Memahami Pikiran O...

Topik Teologia: Mrk 10:20 - -- Yesus Kristus Kemanusiaan Kristus Kristus Memiliki Natur Intelektual Manusia Yesus Sangat Tanggap Dia Memahami Pikiran O...

Topik Teologia: Mrk 10:21 - -- Yesus Kristus Kemanusiaan Kristus Eskatologi Surga Natur Surga Surga adalah Tempat di Mana Orang Percaya akan Tinggal ...

Topik Teologia: Mrk 10:27 - -- Allah yang Berpribadi Pribadi Allah Nama Allah Nama-nama Tunggal Allah Allah (Yun.: Theos) Mat 1:23 Mat 5:8-9 Mat 23:22 ...

buka semua
Pendahuluan / Garis Besar

Full Life: Markus (Pendahuluan Kitab) Penulis : Markus Tema : Yesus, Sang Putra-Hamba Tanggal Penulisan: 55-65 M Latar Belakang Di antara keempat Injil, Injil Marku...

Full Life: Markus (Garis Besar) Garis Besar I. Persiapan untuk Pelayanan Yesus (Mr 1:1-13) A. Pelayanan Yohanes Pembaptis (Mr 1:2-8)...

Matthew Henry: Markus (Pendahuluan Kitab) Kita telah mendengar bukti yang diberikan oleh saksi pertama mengenai ajaran dan mujizat Yesus Tuhan kita. Sekarang di sini hadir saksi lain lagi yang...

Jerusalem: Markus (Pendahuluan Kitab) INJIL-INJIL SINOPTIK PENGANTAR Ada empat kitab dalam Perjanjian Baru yang berisikan "Kabar Yang Baik" (demikianlah arti kata "Euaggelio...

Jerusalem: Markus (Pendahuluan Kitab) Injil Karangan Markus Rangka Mrk adalah paling tidak sistematik. Pembukaan injil merangkum pewartaan oleh Yohanes Pembaptis, baptisan Yesus dan pencob...

Ende: Markus (Pendahuluan Kitab) INDJIL JESUS KRISTUS KARANGAN MARKUS KATA PENGANTAR Tentang Pengarang Jang dari semula terkenal sebagai pengarang "Indjil kedua", ialah Markus, jang d...

Wycliffe: Markus (Pendahuluan Kitab) PENDAHULUAN MARKUS Penulis. Sekalipun penulis Injil ini tidak disebutkan, tersedia bukti yang cukup untuk secara positif menentukan siapa penulis itu...

Wycliffe: Markus (Garis Besar) GARIS BESAR MARKUS I. Judul 1:1 II. Persiapan Pelayanan Kristus 1:2-13 A. Pendahulu-Nya 1:2-8 B. Baptisan-Nya 1:9-11 ...

BIS: Markus (Pendahuluan Kitab) KABAR BAIK YANG DISAMPAIKAN OLEH MARKUS PENGANTAR Buku Kabar Baik oleh Markus dimulai dengan pernyataan: "Inilah Kabar Baik tentang Yesus Kristus, A

KABAR BAIK YANG DISAMPAIKAN OLEH MARKUS

PENGANTAR

Buku Kabar Baik oleh Markus dimulai dengan pernyataan: "Inilah Kabar Baik tentang Yesus Kristus, Anak Allah". Dalam Kabar Baik itu Yesus ditampilkan sebagai seorang yang banyak bertindak dan yang berwibawa. Kewibawaan-Nya nyata dalam cara Ia mengajar, dalam kuasa-Nya terhadap roh-roh jahat, dan dalam mengampuni dosa. Yesus menampilkan diri-Nya sebagai Anak Manusia yang memberikan nyawa-Nya supaya manusia dibebaskan dari dosa.

Cerita tentang Yesus dalam buku ini disampaikan secara hidup dan terus terang. Perbuatan-perbuatan-Nya lebih banyak ditekankan daripada perkataan dan ajaran-Nya. Setelah kata-kata pendahuluan yang singkat mengenai Yohanes Pembaptis dan mengenai baptisan Yesus serta cobaan terhadap diri-Nya, buku Markus ini langsung menceritakan pelayanan Yesus, khususnya tentang penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan-Nya dan tentang pengajaran-Nya. Pasal-pasal terakhir memuat cerita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada minggu terakhir dalam hidup Tuhan Yesus di dunia ini, terutama tentang penyaliban diri-Nya dan kebangkitan-Nya dari kematian.

Kedua bagian akhir dari buku Markus, yang dimasukkan dalam tanda kurung besar, umumnya dianggap bukan tulisan penulis buku Markus, melainkan seorang yang lain.

Isi

 1. Pendahuluan
  Mr 1:1-13
 2. Pelayanan Yesus di tengah-tengah masyarakat di Galilea
  Mr 1:14-9:50
 3. Dari Galilea ke Yerusalem
  Mr 10:1-52
 4. Minggu terakhir di Yerusalem dan sekitarnya
  Mr 11:1-15:47
 5. Kebangkitan Yesus
  Mr 16:1-8
 6. Penampakan dan terangkatnya Yesus ke surga
  Mr 16:9-20

Ajaran: Markus (Pendahuluan Kitab) Tujuan Supaya dengan mengenal isi kitab Injil Markus orang-orang Kristen mengerti, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juruselamat, Raja yang dijanji

Tujuan

Supaya dengan mengenal isi kitab Injil Markus orang-orang Kristen mengerti, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, Juruselamat, Raja yang dijanjikan, yang diutus Allah sebagai penggenapan nubuatan para nabi dalam kitab Perjanjian Lama.

Pendahuluan

Penulis : Rasul Markus.

Tahun : Sekitar tahun 50 Masehi.

Penerima : Orang-orang Kristen dari bangsa bukan Yahudi. (Dan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus).

Isi Kitab: Injil Markus terdiri dari 16 pasal. Injil Markus menunjukkan bagaimana Yesus Kristus, sebagai hamba yang setia, sibuk dengan pelayanan-Nya. Dalam Injil ini Tuhan Yesus dilukiskan sebagai hamba yang setia.

I. Ajaran-ajaran utama dalam Kitab Injil Markus

 1. Pasal 1-10 (Mr 1:1-10:52).

  Hamba yang setia ini melaksanakan tugas pelayanannya

  1. Bacalah pasal Mr 1:35. Nats ini menceritakan bagaimana Hamba itu memulai pelayanan/tugas-Ny dengan berdoa. Hal ini juga mengajarkan agar setiap orang percay selalu memulai tugas dan pekerjaannya dengan memohon pimpinan Tuha atau berdoa. _Tanyakan_: Apakah saudara sering berdoa/sudahkah anda berdoa?
  2. Bacalah pasal Mr 10:45. Nats ini menyatakan bahwa Hamba itu datang bukanlah untuk dilayani tetapi untuk melayani dengan menyerahkan nyawa-Nya menjadi tebusa dosa manusia. Hal ini mengajarkan kepada setiap orang Kristen untu memberikan pelayanan kepada Allah, yaitu dengan memberitakan Injil da melayani di dalam gereja.
 2. Pasal 11-15 (Mr 11:1-15:47).

  Hamba yang setia memberikan dirinya mengalami penderitaan dan kematian dalam melaksanakan tugasnya

  Nats ini menjelaskan bagaimana Hamba itu melayani dengan penuh kesetiaan, walaupun harus mengalami penderitaan bahkan sampai kematian.

  Pendalaman

  1. Bacalah pasal Mr 14:32-41. (Khususnya ayat 36). Ayat ini menceritakan bagaimana Hamba yang setia itu berdoa dan memohonkan keinginan-Nya, tetapi akhirnya Ia mengatakan agar kehendak yang mengutus-Nya saja yang jadi. Ini mengajarkan kepada setiap orang yang percaya, agar dalam doanya selalu meminta kehendak Allah saja yang jadi. _Tanyakan_: Bagaimanakah doa saudara kepada Allah?
  2. Tuhan Yesus setia melayani kehendak Bapa, bahkan sampai mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Teladan apakah yang harus ada pada kita sebagai murid-murid-Nya?
 3. Pasal 16 (Mr 16:1-20). Hamba yang setia dipermuliakan Nats ini menceritakan tentang Hamba yang setia itu memperoleh kemuliaan melalui kebangkitan-Nya dari kematian.

  Pendalaman

  Bacalah pasal Mr 16:1-19. Nats ini menjelaskan tentang Hamba yang setia itu membuktikan kebangkitan-Nya. Ini mengajarkan kepada orang percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dari kematian-Nya.

  _Tanyakan_: Kepada siapakah Tuhan Yesus menampakkan diri setelah kebangkitan-Nya?

II. Kesimpulan

Melalui Injil Markus dibuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Hamba Allah yang memberikan diri-Nya sebagai korban atas dosa-dosa manusia.

Pertanyaan-pertanyaan yang Dapat Digunakan untuk Tanya Jawab

 1. Siapakah penulis Injil Markus?
 2. Apakah pokok pengajaran Injil Markus?
 3. Untuk apakah Yesus Kristus datang ke dunia ini?
 4. Pelajaran rohani apakah yang saudara terima dar mempelajari Injil Markus?

Intisari: Markus (Pendahuluan Kitab) Buku pegangan guru Kristen SIAPAKAH YOHANES MARKUS?1. Dia adalah kemenakan Barnabas (Kol 4:10).2. Dia tinggal di Yerusalem bersama ibunya, Maria (Kis

Buku pegangan guru Kristen

SIAPAKAH YOHANES MARKUS?
1. Dia adalah kemenakan Barnabas (Kol 4:10).
2. Dia tinggal di Yerusalem bersama ibunya, Maria (Kis 12:12). Jemaat berkumpul di rumahnya.
3. Dia pergi bersama Paulus dan kemenakannya pada perjalanan misi yang pertama (Kis 13:5).
4. Markus meninggalkan teman-temannya setelah beberapa waktu berada di Siprus (tanah kelahiran Barnabas, Kis 4:36), mungkin karena ia tidak setuju atas tindakan Paulus yang mengambil alih pimpinan.
5. Dia kembali ke Yerusalem (Kis 13:13).
6. Di Yerusalem ia memperoleh banyak kesempatan untuk berbicara dengan Petrus.
7. Kemungkinan besar Petruslah yang membuat Markus percaya kepada Yesus; Petrus menyebutnya 'Markus anakku', dalam 1Petrus 5:13.
8. Secara umum diakui bahwa Markus menulis kabar baik tentang Yesus sesuai dengan apa yang didengarnya dari Petrus.
9. Ada yang berpendapat bahwa Markus adalah anak muda yang disebut-sebut dalam Markus 14:51, 52, tetapi hal ini tidak dapat dibuktikan.

WAKTU PENULISAN.
Injil Markus mungkin merupakan Injil yang paling awal ditulis, yaitu antara tahun 65 dan 70 M, sebelum Bait Allah di Yerusalem dihancurkan. Tampaknya baik Matius maupun Lukas telah memakai Injil Markus untuk penulisan Injil mereka.

MISTERI INJIL MARKUS.
Markus memperlihatkan pada kita Yesus yang mempunyai rahasia. Dalam Injil Markus kita mendapatkan Yesus tanpa publisitas...
1. Roh jahat diperintahkan-Nya untuk diam (Mar 1:25, 34; 3:12).
2. Mereka yang sudah disembuhkan oleh Yesus dilarang menceritakan pengalaman mereka (Mar 1:44; 5:43; 7:36).
3. Pengikut Yesus sendiri diperintahkan untuk tidak menceritakan ke pada orang lain bahwa Ia adalah Mesias (Mar 8:30).
4. Dan Yesus memberitahukan para pengikut-Nya secara pribadi tentang 'rahasia Kerajaan Allah' (Mar 4:10-12).

Lalu, bagaimana kita menafsirkan maksud rahasia ini? Masalah yang dihadapi Yesus ialah bahwa orang Yahudi mempunyai pemahaman yang salah mengenai Mesias. Karena Yesus menentang pemahaman mereka yang salah, maka kita:

1. Tidak menerima pemahaman tersebut, karena pendapat umum tentang Mesias bersifat politis dan manusiawi, bukannya spiritual dan Ilahi.
2. Tidak menolak, karena Yesus benar-benar adalah Mesias; banyak mukjizat dilakukan-Nya (paling tidak ada 17 mukjizat yang dicatat oleh Markus) merupakan bukti kebenaran ini.
3. Tetapi, merumuskan kembali pemahaman tersebut, karena Yesus harus menunjukkan kepada mereka bahwa Ia adalah Mesias yang melayani, menyelamatkan dan menderita, yang sepenuhnya manusia tetapi juga sepenuhnya Allah.

CIRI-CIRI KHUSUS.
Ini adalah Injil terpendek, padat dan ringkas. Markus mengetengahkan hal-hal penting yang dapat dipakai sebagai bahan acuan langsung. Kata 'segera' ditulis lebih dari empat puluh kali dan rupanya untuk memacu kita dari satu kisah menarik ke kisah menarik berikutnya.

Pesan

1. Yesus: Anak Allah. Markus mulai dengan kata-kata: 'Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah.' Mar 1:1

2. Yesus: Anak Manusia. o Markus juga menunjukkan kepada kita kemanusiaan Yesus: o Ia berdukacita. Mar 3:5 o Ia berbelas kasihan terhadap orang banyak. Mar 6:34 o Ia takut dan gentar. Mar 14:33 o Markus memakai sebutan 'Anak Manusia' empat belas kali; sebutan yang paling disukainya untuk Yesus.

3. Kata-kata yang benar-benar diucapkan Yesus. Markus mencatat bagi kita apa yang diingat

Petrus tentang beberapa kata dari bahasa Aram yang dikatakan Yesus:

o 'Talita kum!', Hai anak, bangunlah!' Mar 5:41 o 'Efata!', 'Terbukalah!' Mar 7:34 o 'Eloi, Eloi, lama sabakhtani?', 'Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?' Mar 15:34

4. Kebaikan Yesus. Markus mencatat apa yang diingat oleh Petrus mengenai kebaikan Yesus yang istimewa kepadanya dan kesadaran Petrus bahwa ia tidak layak menerima semua itu. Petrus membuat Markus tidak menulis ucapan Yesus tentang Petrus sebagai batu karang, karena Petrus ingat saat ia tidak bersikap dianggap sebagai batu karang. (Lihat Mat 16:18, 19).

Penerapan

Markus menunjukkan kepada kita:
1. Pentingnya ajaran yang benar.
o Ajaran itu tidak dapat datang dari roh-roh jahat, bahkan mereka harus takluk
kepada kuasa-Nya.
o Ajaran itu tidak dapat datang dari mereka yang telah disembuhkan, walaupun
mereka sungguh bersyukur.
o Ajaran itu tidak dapat datang dari para rasul, sampai mereka sungguh-sungguh
diperlengkapi.

Ajaran Kristen bukan suatu pengetahuan, tetapi kebijaksanaan Ilahi.

2. Mukjizat merupakan hal yang biasa bagi Allah.
o Markus tidak pernah merasa aneh terhadap mukjizat dan tidak pernah mencoba untuk meremehkannya.
o Mukjizat Yesus menunjuk pada sifat-Nya. Singkirkan mukjizat, maka Anda akan meragukan ketuhanan-Nya.
o Mukjizat selalu dan akan selalu mengagumkan. Berkali-kali Markus mengakhiri suatu kisah tentang mukjizat dengan pengamatannya tentang orang banyak yang menjadi'kagum', 'dipenuhi dengan rasa takjub'.
o Perhatikanlah dengan saksama sejumlah mukjizat dalam pasal 5 yang menunjukkan kuasa Yesus atas
- roh-roh jahat (1-20)
- penyakit (24-34)
- kematian (35-43)

3. Tantangan sering datang dari orang yang taat beragama.
o Para ahli Taurat Mar 2:6
o Orang-orang Farisi Mar 2:24
o Orang-orang Herodian Mar 3:6
o Para imam kepala Mar 11:18
o Orang-orang Saduki Mar 12:18

Tema-tema Kunci

1. Mukjizat Yesus. Buatlah daftar mukjizat yang dicatat dalam Injil Markus. Bandingkanlah daftar ini dengan jumlah perumpamaan yang ditulis dalam Injil Markus. Mengapa Markus sangat menekankan mukjizat Yesus? Mengapa Yesus melakukan Mukjizat? Coba temukan paling sedikit tiga alasan yang jelas.

2. Tanggapan orang banyak. Carilah ayat-ayat yang merupakan komentar Markus tentang kekaguman orang banyak ketika mereka menyaksikan mukjizat Yesus (misalnya Mar 1:27; 2:12; 4:41; 5:15; 6:50 dan seterusnya). Tulislah berbagai reaksi orang banyak dan jelaskan mengapa mereka memberikan reaksi yang berbeda-beda.

3. Sebutan istimewa bagi Yesus. Telitilah dalam Injil Markus dan catatlah sebutan-sebutan istimewa bagi Yesus yang dicatat oleh Markus. Berapa kali ia menggunakan sebutan Anak, Anak-Ku, Anak Allah, Anak Manusia? Siapa yang menggunakan sebutan Anak Manusia? Mengapa? (Pelajarilah Dan. Mar 7:13-28 dengan saksama).

4. Kuasa Yesus. Pelajarilah dengan saksama semua pasal yang menunjuk pada kuasa Yesus: Mar 1;22; 1:27; 2:10; 3:15; 6:7;11:27-33 dan Mar 13:34. Perhatikan secara khusus acuan terakhir ini: 'Sama seperti seorang yang bepergian: Ia meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya'. Ungkapan terakhir ini berarti 'memberikan kuasa kepada hamba-hambanya'.

Garis Besar Intisari: Markus (Pendahuluan Kitab) [1] PENDAHULUAN Mar 1:1-13 Mar 1:1-11 Yohanes dan Sungai Yordan; Yesus dan Roh Kudus Mar 1:12-13Pencobaan selama empat puluh hari [2]

[1] PENDAHULUAN Mar 1:1-13

Mar 1:1-11 Yohanes dan Sungai Yordan; Yesus dan Roh Kudus
Mar 1:12-13Pencobaan selama empat puluh hari

[2] PULANG DAN PERGI KE GALILEA Mar 1:14-7:23

Mar 1:14-20Pengikut-pengikut Yesus yang pertama
Mar 1:21-45Mukjizat-mukjizat kesembuhan
Mar 2:1-3:6Lima peristiwa pertentangan
Mar 3:7-35Guru dan murid-murid-Nya
Mar 4:1-34Selalu dengan perumpamaan
Mar 4:35-41Siapa gerangan orang ini?
Mar 5:1-43Roh-roh jahat, penyakit dan kematian
Mar 6:1-6Akibat ketidakpercayaan
Mar 6:7-13Kuasa yang menyertai ketaatan
Mar 6:14-29Herodes membunuh Yohanes Pembaptis
Mar 6:30-44Lima roti, dua ikan, lima ribu orang
Mar 6:45-56Berjalan di atas air: mukjizat yang mendahului banyak mukjizat lain
Mar 7:1-23Yang di luar dan yang di dalam

[3] YESUS DI DAERAH UTARA Mar 7:24-9:50

Mar 7:24-30Ke pantai: Tirus dan Sidon
Mar 7:31-37Kesepuluh Kota
Mar 8:1-13Tujuh roti, beberapa ikan dan empat ribu orang
Mar 8:14-21Murid-murid yang bebal
Mar 8:22-26Di Betsaida lagi
Mar 8:27-9:1Lebih ke utara: Kaisarea Filipi
Mar 9:2-13"Kami melihat kemuliaan-Nya": pemuliaan
Mar 9:14-29Tanpa doa berarti tanpa kuasa
Mar 9:30-50Yang besar dan yang kecil

[4] PERJALANAN KE SELATAN Mar 10:1-13:37

Mar 10:1-16Pernikahan, perceraian, anak-anak
Mar 10:17-31Bahaya kemakmuran
Mar 10:32-45Apa artinya menjadi seperti Yesus
Mar 10:46-52Bartimeus Buta di Yerikho
Mar 11:1-19Yesus di Yerusalem: Bait Allah dipersiapkan untuk upacara kurban
Mar 11:20-26Kutuk terhadap pohon yang tidak berbuah
Mar 11:27-12:44Permusuhan: Imam-imam kepala, Ahli Taurat, Tua-tua, orang Farisi, orang Herodian, orang Saduki
Mar 13:1-37Nubuat: sekilas tentang tujuan akhir

[5] PUSAT SEJARAH Mar 14:1-16:8

Mar 14:1-11Di Betania: Domba kurban diurapi
Mar 14:12-25Perjamuan Tuhan
Mar 14:26-42Taman Getsemani: sekilas tentang penderitaan
Mar 14:43-15:15Ditangkap dan diadili
Mar 15:16-47'Disalibkan, mati dan dikuburkan'
Mar 16:1-8'Bangkit kembali dari antara orang mati'

[6] PENUTUP 16:9-20

Mar 16:9-20Misi ke seluruh dunia diamanatkan dan dimulai
Advanced Commentary (Kamus, Lagu-Lagu Himne, Gambar, Ilustrasi Khotbah, Pertanyaan-Pertanyaan, dll)


TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.22 detik
dipersembahkan oleh YLSA