TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Wahyu 10

10:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) allon <243> aggelon <32> iscuron <2478> katabainonta <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> peribeblhmenon <4016> (5772) nefelhn <3507> kai <2532> h <3588> iriv <2463> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> autou <846> wv <5613> o <3588> hliov <2246> kai <2532> oi <3588> podev <4228> autou <846> wv <5613> stuloi <4769> purov <4442>

10:2 kai <2532> ecwn <2192> (5723) en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> biblaridion <974> hnewgmenon <455> (5772) kai <2532> eyhken <5087> (5656) ton <3588> poda <4228> autou <846> ton <3588> dexion <1188> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> ton <3588> de <1161> euwnumon <2176> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

10:3 kai <2532> ekraxen <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> wsper <5618> lewn <3023> mukatai <3455> (5736) kai <2532> ote <3753> ekraxen <2896> (5656) elalhsan <2980> (5656) ai <3588> epta <2033> brontai <1027> tav <3588> eautwn <1438> fwnav <5456>

10:4 kai <2532> ote <3753> elalhsan <2980> (5656) ai <3588> epta <2033> brontai <1027> hmellon <3195> (5707) grafein <1125> (5721) kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> legousan <3004> (5723) sfragison <4972> (5657) a <3739> elalhsan <2980> (5656) ai <3588> epta <2033> brontai <1027> kai <2532> mh <3361> auta <846> graqhv <1125> (5661)

10:5 kai <2532> o <3588> aggelov <32> on <3739> eidon <1492> (5627) estwta <2476> (5761) epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> hren <142> (5656) thn <3588> ceira <5495> autou <846> thn <3588> dexian <1188> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772>

10:6 kai <2532> wmosen <3660> (5656) en <1722> tw <3588> zwnti <2198> (5723) eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> ov <3739> ektisen <2936> (5656) ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> ta <3588> en <1722> autw <846> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> ta <3588> en <1722> auth <846> [kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> ta <3588> en <1722> auth] <846> oti <3754> cronov <5550> ouketi <3765> estai <1510> (5704)

10:7 all <235> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> thv <3588> fwnhv <5456> tou <3588> ebdomou <1442> aggelou <32> otan <3752> mellh <3195> (5725) salpizein <4537> (5721) kai <2532> etelesyh <5048> (5681) to <3588> musthrion <3466> tou <3588> yeou <2316> wv <5613> euhggelisen <2097> (5656) touv <3588> eautou <1438> doulouv <1401> touv <3588> profhtav <4396>

10:8 kai <2532> h <3588> fwnh <5456> hn <3739> hkousa <191> (5656) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> palin <3825> lalousan <2980> (5723) met <3326> emou <1700> kai <2532> legousan <3004> (5723) upage <5217> (5720) labe <2983> (5628) to <3588> biblion <975> to <3588> hnewgmenon <455> (5772) en <1722> th <3588> ceiri <5495> tou <3588> aggelou <32> tou <3588> estwtov <2476> (5761) epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

10:9 kai <2532> aphlya <565> (5627) prov <4314> ton <3588> aggelon <32> legwn <3004> (5723) autw <846> dounai <1325> (5629) moi <3427> to <3588> biblaridion <974> kai <2532> legei <3004> (5719) moi <3427> labe <2983> (5628) kai <2532> katafage <2719> (5628) auto <846> kai <2532> pikranei <4087> (5692) sou <4675> thn <3588> koilian <2836> all <235> en <1722> tw <3588> stomati <4750> sou <4675> estai <1510> (5704) gluku <1099> wv <5613> meli <3192>

10:10 kai <2532> elabon <2983> (5627) to <3588> biblaridion <974> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> tou <3588> aggelou <32> kai <2532> katefagon <2719> (5627) auto <846> kai <2532> hn <1510> (5713) en <1722> tw <3588> stomati <4750> mou <3450> wv <5613> meli <3192> gluku <1099> kai <2532> ote <3753> efagon <5315> (5627) auto <846> epikranyh <4087> (5681) h <3588> koilia <2836> mou <3450>

10:11 kai <2532> legousin <3004> (5719) moi <3427> dei <1163> (5904) se <4571> palin <3825> profhteusai <4395> (5658) epi <1909> laoiv <2992> kai <2532> eynesin <1484> kai <2532> glwssaiv <1100> kai <2532> basileusin <935> polloiv <4183>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA