TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Wahyu 6

6:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) ote <3753> hnoixen <455> (5656) to <3588> arnion <721> mian <1520> ek <1537> twn <3588> epta <2033> sfragidwn <4973> kai <2532> hkousa <191> (5656) enov <1520> ek <1537> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> legontov <3004> (5723) wv <5613> fwnh <5456> bronthv <1027> ercou <2064> (5737)

6:2 kai <2532> eidon <3708> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) ippov <2462> leukov <3022> kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) ep <1909> auton <846> ecwn <2192> (5723) toxon <5115> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> stefanov <4735> kai <2532> exhlyen <1831> (5627) nikwn <3528> (5723) kai <2532> ina <2443> nikhsh <3528> (5661)

6:3 kai <2532> ote <3753> hnoixen <455> (5656) thn <3588> sfragida <4973> thn <3588> deuteran <1208> hkousa <191> (5656) tou <3588> deuterou <1208> zwou <2226> legontov <3004> (5723) ercou <2064> (5737)

6:4 kai <2532> exhlyen <1831> (5627) allov <243> ippov <2462> purrov <4450> kai <2532> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) ep <1909> auton <846> edoyh <1325> (5681) [autw] <846> labein <2983> (5629) thn <3588> eirhnhn <1515> [ek] <1537> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> ina <2443> allhlouv <240> sfaxousin <4969> (5692) kai <2532> edoyh <1325> (5681) autw <846> macaira <3162> megalh <3173>

6:5 kai <2532> ote <3753> hnoixen <455> (5656) thn <3588> sfragida <4973> thn <3588> trithn <5154> hkousa <191> (5656) tou <3588> tritou <5154> zwou <2226> legontov <3004> (5723) ercou <2064> (5737) kai <2532> eidon <3708> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) ippov <2462> melav <3189> kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) ep <1909> auton <846> ecwn <2192> (5723) zugon <2218> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846>

6:6 kai <2532> hkousa <191> (5656) wv <5613> fwnhn <5456> en <1722> mesw <3319> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> legousan <3004> (5723) coinix <5518> sitou <4621> dhnariou <1220> kai <2532> treiv <5140> coinikev <5518> kriywn <2915> dhnariou <1220> kai <2532> to <3588> elaion <1637> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> mh <3361> adikhshv <91> (5661)

6:7 kai <2532> ote <3753> hnoixen <455> (5656) thn <3588> sfragida <4973> thn <3588> tetarthn <5067> hkousa <191> (5656) fwnhn <5456> tou <3588> tetartou <5067> zwou <2226> legontov <3004> (5723) ercou <2064> (5737)

6:8 kai <2532> eidon <3708> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) ippov <2462> clwrov <5515> kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) epanw <1883> [autou] <846> onoma <3686> autw <846> [o] <3588> yanatov <2288> kai <2532> o <3588> adhv <86> hkolouyei <190> (5707) met <3326> autou <846> kai <2532> edoyh <1325> (5681) autoiv <846> exousia <1849> epi <1909> to <3588> tetarton <5067> thv <3588> ghv <1093> apokteinai <615> (5658) en <1722> romfaia <4501> kai <2532> en <1722> limw <3042> kai <2532> en <1722> yanatw <2288> kai <2532> upo <5259> twn <3588> yhriwn <2342> thv <3588> ghv <1093>

6:9 kai <2532> ote <3753> hnoixen <455> (5656) thn <3588> pempthn <3991> sfragida <4973> eidon <1492> (5627) upokatw <5270> tou <3588> yusiasthriou <2379> tav <3588> qucav <5590> twn <3588> esfagmenwn <4969> (5772) dia <1223> ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> dia <1223> thn <3588> marturian <3141> hn <3739> eicon <2192> (5707)

6:10 kai <2532> ekraxan <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> legontev <3004> (5723) ewv <2193> pote <4219> o <3588> despothv <1203> o <3588> agiov <40> kai <2532> alhyinov <228> ou <3756> krineiv <2919> (5719) kai <2532> ekdikeiv <1556> (5719) to <3588> aima <129> hmwn <2257> ek <1537> twn <3588> katoikountwn <2730> (5723) epi <1909> thv <3588> ghv <1093>

6:11 kai <2532> edoyh <1325> (5681) autoiv <846> ekastw <1538> stolh <4749> leukh <3022> kai <2532> erreyh <4482> (5681) autoiv <846> ina <2443> anapausontai <373> (5698) eti <2089> cronon <5550> mikron <3398> ewv <2193> plhrwywsin <4137> (5686) kai <2532> oi <3588> sundouloi <4889> autwn <846> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autwn <846> oi <3588> mellontev <3195> (5723) apoktennesyai <615> (5745) wv <5613> kai <2532> autoi <846>

6:12 kai <2532> eidon <1492> (5627) ote <3753> hnoixen <455> (5656) thn <3588> sfragida <4973> thn <3588> ekthn <1623> kai <2532> seismov <4578> megav <3173> egeneto <1096> (5633) kai <2532> o <3588> hliov <2246> egeneto <1096> (5633) melav <3189> wv <5613> sakkov <4526> tricinov <5155> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> olh <3650> egeneto <1096> (5633) wv <5613> aima <129>

6:13 kai <2532> oi <3588> asterev <792> tou <3588> ouranou <3772> epesan <4098> (5627) eiv <1519> thn <3588> ghn <1093> wv <5613> sukh <4808> ballei <906> (5719) touv <3588> olunyouv <3653> authv <846> upo <5259> anemou <417> megalou <3173> seiomenh <4579> (5746)

6:14 kai <2532> o <3588> ouranov <3772> apecwrisyh <673> (5681) wv <5613> biblion <975> elissomenon <1667> (5746) kai <2532> pan <3956> orov <3735> kai <2532> nhsov <3520> ek <1537> twn <3588> topwn <5117> autwn <846> ekinhyhsan <2795> (5681)

6:15 kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oi <3588> megistanev <3175> kai <2532> oi <3588> ciliarcoi <5506> kai <2532> oi <3588> plousioi <4145> kai <2532> oi <3588> iscuroi <2478> kai <2532> pav <3956> doulov <1401> kai <2532> eleuyerov <1658> ekruqan <2928> (5656) eautouv <1438> eiv <1519> ta <3588> sphlaia <4693> kai <2532> eiv <1519> tav <3588> petrav <4073> twn <3588> orewn <3735>

6:16 kai <2532> legousin <3004> (5719) toiv <3588> oresin <3735> kai <2532> taiv <3588> petraiv <4073> pesete <4098> (5628) ef <1909> hmav <2248> kai <2532> kruqate <2928> (5657) hmav <2248> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> kayhmenou <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> apo <575> thv <3588> orghv <3709> tou <3588> arniou <721>

6:17 oti <3754> hlyen <2064> (5627) h <3588> hmera <2250> h <3588> megalh <3173> thv <3588> orghv <3709> autwn <846> kai <2532> tiv <5101> dunatai <1410> (5736) stayhnai <2476> (5683)



TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA